DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 18 lipca 2006 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 893 — z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6621 894 — z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie wielokrotnoÊci kwoty bazowej stanowiàcej przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego . . . . . . . 6633 ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 895 — z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie stawek uposa˝enia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach s∏u˝bowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposa˝enia zasadniczego z tytu∏u wys∏ugi lat . . . . . . . . . . . . 6633 896 — z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie warunków i trybu zaliczania okresów s∏u˝by i pracy oraz innych okresów, które na podstawie odr´bnych przepisów podlegajà wliczeniu do wys∏ugi lat uwzgl´dnianej przy ustalaniu wzrostu uposa˝enia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego . . . . . . . . . . . . . . . 6634 ROZPORZÑDZENIA: 897 — Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kszta∏cenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach j´zyków obcych . 898 — Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Kultury . . . . . . . . 899 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie okreÊlenia zadaƒ z zakresu kultury fizycznej realizowanych w jednostkach organizacyjnych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej i przez niego nadzorowanych . . . . . . . . . . . . 900 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie Êrodków podejmowanych w zwiàzku z wystàpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 901 — z dnia 10 lipca 2006 r. sygn. akt K 37/04 . . . . . . . . . . . . . . . 6648 6635 6642 6643 6645

Nr 128

893
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: ———————
1)

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 14 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 222, poz. 2253 oraz z 2005 r. Nr 56, poz. 489 i Nr 181, poz. 1502) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 329,7444 ha po∏o˝one na terenach miast: I∏˝a, Koƒskie, Ostrowiec Âwi´tokrzyski, Skar˝ysko-

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.