You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 7 lipca 2006 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 834 — z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego z tytu∏u prowadzenia Funduszu Kolejowego . . . . . . . . . . 6253 ROZPORZÑDZENIA: 835 — Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu, formy i zasad sporzàdzania rocznych sprawozdaƒ dotyczàcych transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapita∏owej . . . . . . . . . . . . . . . 836 — Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie minimalnych wymagaƒ dotyczàcych bezpieczeƒstwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których mo˝e wystàpiç atmosfera wybuchowa . . 837 — Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie maksymalnej wysokoÊci op∏at za post´powanie zwiàzane z przyj´ciem na studia w roku akademickim 2006/2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 — Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupe∏nieƒ . . . . 840 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych wytwarzania oraz jakoÊci materia∏u siewnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie zadaƒ z zakresu kultury fizycznej realizowanych w Policji, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Stra˝y Granicznej i Biurze Ochrony Rzàdu . . . . . . . . . . . . . . . . 842 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu nadawania odznaki „Zas∏u˝ony dla Ochrony Przeciwpo˝arowej” oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia . . . . . OBWIESZCZENIA MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: 843 — z dnia 6 czerwca 2006 r. o sprostowaniu b∏´dów . . . . . . . . . . . . 6286 844 — z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i op∏atach lokalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6286

Nr 121

6254 6277 6278 6279 6281 6281 6282 6283

834
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego z tytu∏u prowadzenia Funduszu Kolejowego Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 61) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej „Bankiem”, z tytu∏u prowadzenia Funduszu Kolejowego, zwanego dalej „Funduszem”, oraz sposób i terminy jego wyp∏aty. § 2. 1. Bankowi przys∏uguje wynagrodzenie prowizyjne w wysokoÊci iloczynu kosztów faktycznie poniesionych przez Bank z tytu∏u prowadzenia Funduszu i wspó∏czynnika 1,06.

Related Interests