DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 8 czerwca 2006 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 668 — Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szko∏ach i placówkach artystycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4553 669 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego nakazów i zakazów w zwiàzku ze szczególnym zagro˝eniem roÊlin przez zachodnià kukurydzianà stonk´ korzeniowà . . . . . . . 4554 670 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 29 maja 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie pytaƒ na egzamin konkursowy na aplikacj´ adwokackà . . . . . . . . . . 4555 671 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 29 maja 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie pytaƒ na egzamin konkursowy na aplikacj´ radcowskà . . . . . . . . . . 4555 672 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 29 maja 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie pytaƒ na egzamin konkursowy na aplikacj´ notarialnà . . . . . . . . . . 4556 OBWIESZCZENIA MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: 673 — z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach . . . . . . . . . . . . . . . . 4557 674 — z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy — Karta Nauczyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4576

Nr 97

668
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1) z dnia 31 maja 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szko∏ach i placówkach artystycznych Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolne———————
1)

go w publicznych szko∏ach i placówkach artystycznych (Dz. U. Nr 82, poz. 761 oraz z 2005 r. Nr 61, poz. 541) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W publicznych szko∏ach artystycznych oraz w publicznych placówkach artystycznych, zwanych dalej „szko∏ami”, zaj´cia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynajà si´ w pierwszym powszednim dniu wrzeÊnia, z wyjàtkiem soboty, a koƒczà, z zastrze˝eniem ust. 2—5, w najbli˝szy piàtek po dniu 18 czerwca.”. § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: K. M. Ujazdowski

2)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1889). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104.