You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 2 czerwca 2006 r.
TREÂå: Poz.:

Nr 93

ROZPORZÑDZENIE 647 — Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie trybu sk∏adania oraz wzorów dokumentów obowiàzujàcych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4421

647
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie trybu sk∏adania oraz wzorów dokumentów obowiàzujàcych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006 Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Rozporzàdzenie okreÊla tryb sk∏adania i wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzór umowy o dofinansowanie projektu, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006, zwanego dalej „SPOT”, przyj´tego rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przyj´cia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 177, poz. 1828). § 2. 1. Podmiot ubiegajàcy si´ o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPOT, z wy∏àczeniem podmiotów, o których mowa w art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, sk∏ada do instytucji poÊredniczàcej w zarzàdzaniu SPOT, zwanej dalej „instytucjà poÊredniczàcà”, wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwany dalej „wnioskiem”, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia. 2. Wniosek sk∏adany jest przez podmiot ubiegajàcy si´ o dofinansowanie okreÊlony w treÊci wniosku jako beneficjent. § 3. 1. Podmiot ubiegajàcy si´ o dofinansowanie sk∏ada orygina∏ wniosku wraz z dwiema kopiami poÊwiadczonymi za zgodnoÊç z orygina∏em przez podmiot uprawniony do reprezentowania ubiegajàcego si´ o dofinansowanie. 2. Orygina∏ wniosku stanowi wydruk formularza wype∏nionego przy u˝yciu aktualnego programu komputerowego udost´pnianego przez instytucj´ p∏atniczà (generator wniosków), podpisany przez podmiot uprawniony do reprezentowania ubiegajàcego si´ o dofinansowanie. 3. Do wniosku za∏àcza si´ dokumenty wymienione w treÊci formularza wniosku oraz inne wymagane przez instytucj´ zarzàdzajàcà SPOT, zwanà dalej „instytucjà zarzàdzajàcà”, lub instytucj´ poÊredniczàcà. Za∏àczniki sk∏ada si´ w oryginale lub kopii poÊwiadczonej za zgodnoÊç z orygina∏em przez podmiot uprawniony do reprezentowania podmiotu ubiegajàcego si´ o dofinansowanie. § 4. 1. Podmiot ubiegajàcy si´ o dofinansowanie dostarcza wniosek osobiÊcie lub korespondencyjnie na adres urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏aÊciwego do spraw transportu wraz z wersjà elektronicznà wniosku zapisanà na noÊniku elektronicznym, w szczególnoÊci dyskietce, p∏ycie CD lub DVD. 2. Forma elektroniczna wniosku jest sporzàdzana przy u˝yciu generatora wniosków. 3. W przypadku braku mo˝liwoÊci zamieszczenia we wniosku wymaganych danych nale˝y przekazaç wyjaÊnienia przy piÊmie przekazujàcym wniosek.

Related Interests