DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 25 maja 2006 r.
TREÂå: Poz.: UMOWY MI¢DZYNARODOWE: 611 — Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Cypryjskiej o wspó∏pracy w zwalczaniu przest´pczoÊci zorganizowanej i innych form przest´pczoÊci, podpisana w Nikozji dnia 18 lutego 2005 r. . . . . . . . . . . . . 612 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Cypryjskiej o wspó∏pracy w zwalczaniu przest´pczoÊci zorganizowanej i innych form przest´pczoÊci, podpisanej w Nikozji dnia 18 lutego 2005 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 — Protokó∏ mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki W´gierskiej o przeglàdzie umów dwustronnych, podpisany w Warszawie dnia 17 czerwca 2005 r. . 614 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Protoko∏u mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki W´gierskiej o przeglàdzie umów dwustronnych, podpisanego w Warszawie dnia 17 czerwca 2005 r. . . . . ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 615 — z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy uczniom obj´tym obowiàzkiem szkolnym w klasach pierwszych szkó∏ podstawowych i ogólnokszta∏càcych szkó∏ muzycznych I stopnia w roku szkolnym 2006/2007 . . . . . . 4143 ROZPORZÑDZENIE 616 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 7 maja 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie uposa˝enia zasadniczego oraz dodatków do uposa˝enia funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4144

Nr 88

4113

4135 4135 4142

611
UMOWA mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Cypryjskiej o wspó∏pracy w zwalczaniu przest´pczoÊci zorganizowanej i innych form przest´pczoÊci, podpisana w Nikozji dnia 18 lutego 2005 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomoÊci: W dniu 18 lutego 2005 r. zosta∏a podpisana w Nikozji Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Cypryjskiej o wspó∏pracy w zwalczaniu przest´pczoÊci zorganizowanej i innych form przest´pczoÊci, w nast´pujàcym brzmieniu: UMOWA mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Cypryjskiej o wspó∏pracy w zwalczaniu przest´pczoÊci zorganizowanej i innych form przest´pczoÊci Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Rzàd Republiki Cypryjskiej, zwane dalej „Umawiajàcymi si´ Stronami”, — powodowane pragnieniem dalszego rozwoju stosunków dwustronnych, AGREEMENT between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Cyprus on Co-operation in Combating Organized and other forms of Crime The Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Cyprus hereinafter referred to as „the Contracting Parties“, Guided by their endeavour to contribute to the further development of their bilateral relations;