You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 25 kwietnia 2006 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE 489 — Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów . . . . . . . . . . . . 3185

Nr 70

489
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1) z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów2) Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123, z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w § 1 w ust. 2 dodaje si´ pkt 11 i 12 w brzmieniu: „11) ustawie o recyklingu pojazdów — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 20 stycznia 2005 r. ———————
1)

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458), 12) decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu — rozumie si´ przez to decyzj´ o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, o której mowa w art. 78a ustawy.”; 2) w § 2 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu: „3a. W przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu zamiast dowodu rejestracyjnego do∏àcza si´ decyzj´ o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.”; 3) w § 3 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2c w brzmieniu: „2a. W przypadku gdy dowód rejestracyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci: cz´Êci I i cz´Êci II, w∏aÊciciel pojazdu powinien do∏àczyç do wniosku o rejestracj´ obie cz´Êci dowodu rejestracyjnego. Je˝eli wnioskujàcy o rejestracj´ pojazdu nie do∏àczy∏ cz´Êci II dowodu rejestracyjnego, w szczególnoÊci w przypadku jej utraty, zgubienia lub zniszczenia, organ rejestrujàcy uznaje cz´Êç I dowodu rejestracyjnego za wystarczajàcà do zarejestrowania pojazdu po otrzymaniu, na wniosek tego organu, pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia z organu rejestrujàcego paƒstwa cz∏onkowskiego, ˝e pojazd by∏ zarejestrowany w tym paƒstwie i mo˝e byç ponownie zarejestrowany w innym paƒstwie cz∏onkowskim. 2b. Przepisów ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 4 nie stosuje si´ do samochodu osobowego zwolnione-

Minister Transportu i Budownictwa kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1900). 2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 28 paêdziernika 2005 r., pod numerem 2005/586/PL, zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdra˝a dyrektyw´ 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcà procedur´ udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z póên. zm.). 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 141. 4) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1379, z 2003 r. Nr 161, poz. 1564, z 2004 r. Nr 110, poz. 1169 oraz z 2006 r. Nr 65, poz. 461.