DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 25 kwietnia 2006 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 487 — Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 kwietnia 2006 r. o zmianie rozporzàdzenia zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3125 488 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Uzupe∏nienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” . . . . 3126

Nr 69

487
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1) z dnia 13 kwietnia 2006 r. o zmianie rozporzàdzenia zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach publicznych Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 paêdziernika 2005 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach publicznych (Dz. U. Nr 218, poz. 1840) w § 16: 1) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu: „3a) § 105a rozporzàdzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporzàdzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem, który wchodzi w ˝ycie z dniem 30 kwietnia 2006 r.;”; ———————
1)

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) § 55 ust. 3, § 57 ust. 1, § 97a ust. 1 oraz § 106 ust. 1 rozporzàdzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporzàdzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 2006 r.;”. § 2. Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych, o którym mowa w § 105a ust. 4 rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzeÊnia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko∏ach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046 oraz z 2005 r. Nr 74, poz. 649, Nr 108, poz. 905 i Nr 218, poz. 1840), dla egzaminu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanego w roku szkolnym 2005/2006, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podaje do publicznej wiadomoÊci na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie póêniej ni˝ do dnia 1 maja 2006 r. § 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia. Minister Edukacji i Nauki: w z. J. Zieliƒski

Minister Edukacji i Nauki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. Nr 220, poz. 1886). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104.