You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 10 kwietnia 2006 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 409 — z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2618 410 — z dnia 21 marca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2624 411 — z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegó∏owych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m∏odzie˝y w 2006 r., warunków, jakie muszà spe∏niaç te programy, podmiotów dokonujàcych oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2625 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 412 — z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków bud˝etowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeƒ mi´dzy cz´Êciami bud˝etu paƒstwa okreÊlonych w ustawie bud˝etowej na rok 2006 . . . . . . . . . . . . . 2627 ROZPORZÑDZENIA: 413 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz okreÊlenia ich siedzib, zasi´gu dzia∏ania i w∏aÊciwoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 marca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadajàcy zezwolenie na dopuszczenie Êrodka ochrony roÊlin do obrotu i stosowania jest obowiàzany do przedstawienia wyników badaƒ, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i Êrodka ochrony roÊlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wymagaƒ, jakim powinien odpowiadaç projekt technologiczny zak∏adu, w którym ma byç prowadzona dzia∏alnoÊç w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierz´cego . . . . . . . 416 — Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 marca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu sk∏adania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, lata 2004—2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 27 marca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujàcym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej . . . . . 418 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie nadania osobowoÊci prawnej Dzie∏u Pomocy „Ad Gentes” . . . . . . . . . . . . 419 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie szczegó∏owych warunków przyznawania wyró˝nieƒ stra˝akom Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej . . . 420 — Ministra Ârodowiska z dnia 29 marca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad kategoryzacji obwodów ∏owieckich, szczegó∏owych zasad ustalania czynszu dzier˝awnego oraz udzia∏u dzier˝awców obwodów ∏owieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzynà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 — Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokoÊci op∏at za kart´ pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 — Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wymagaƒ, jakim powinno odpowiadaç medyczne laboratorium diagnostyczne . . . . . OBWIESZCZENIE 423 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie stawek uposa˝enia zasadniczego ˝o∏nierzy zawodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 2644

Nr 59

2629

2630 2631

2634 2641 2641 2642

2642 2643 2643

Related Interests