You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 19 stycznia 2006 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 50 — Ministra Gospodarki z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie rejestru producentów i przywo˝àcych, obowiàzanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiàzkowych paliw ciek∏ych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu sk∏adania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ˝ywnoÊciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004—2006” w zakresie dzia∏ania „Pilota˝owy Program Leader +” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu udzielania urlopów stra˝akom Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej . . . . . 53 — Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu zg∏aszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych . . . . .

Nr 9

305

310 323 324

50
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie rejestru producentów i przywo˝àcych, obowiàzanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiàzkowych paliw ciek∏ych Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach paƒstwowych oraz zapasach obowiàzkowych paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197, z 2004 r. Nr 42, poz. 386 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 i Nr 143, poz. 1201) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Rozporzàdzenie okreÊla: 1) sposób prowadzenia rejestru; 2) dokumenty b´dàce podstawà dokonania wpisu do rejestru i wykreÊlenia z rejestru; 3) dane podlegajàce wpisowi do rejestru; 4) wzory wniosków o dokonanie wpisu i wykreÊlenia z rejestru. § 2. 1. Rejestr producentów i przywo˝àcych, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi si´ w formie ksiàg i akt re——————— 1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

jestrowych oraz elektronicznego systemu przetwarzania danych. 2. Ksi´gi rejestrowe sk∏adajà si´ z: 1) ksi´gi ogólnej — zawierajàcej wykaz producentów i przywo˝àcych, dat´ i podstaw´ wpisu do rejestru bàdê wykreÊlenia z rejestru oraz numery rejestrowe producentów i przywo˝àcych; 2) ksiàg szczegó∏owych — zawierajàcych: a) oznaczenie producenta i przywo˝àcego oraz adres zak∏adu g∏ównego, w tym adres do korespondencji, b) oznaczenie formy prawnej producenta i przywo˝àcego, c) okreÊlenie przedmiotu wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej, wraz z numerami identyfikacji podatkowej (NIP) i identyfikacji w krajowym rejestrze urz´dowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), d) dat´ rozpocz´cia i zakoƒczenia dzia∏alnoÊci gospodarczej,