DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 103 — Ministra Gospodarki z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sta˝u adaptacyjnego i testu umiej´tnoÊci przeprowadzanych w toku post´powania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego . . . . . . 104 — Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 — Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie trybu przekazywania przez „Polskie Koleje Paƒstwowe Spó∏ka Akcyjna” na konto Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych Êrodków na refinansowanie Êwiadczeƒ przedemerytalnych . . . . . 106 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie podzia∏u Êrodków Specjalnego Programu Akcesyjnego na rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznej Umowy Finansowej na 2001 rok . 107 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie podzia∏u Êrodków Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznych Umów Finansowych na lata 2002 i 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏aty za udzia∏ w egzaminie konkursowym na aplikacj´ adwokackà . . . 109 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏aty rocznej za aplikacj´ adwokackà . . . . . . . . . . 110 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏aty za udzia∏ w egzaminie adwokackim . . . . . . . . . . 111 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏aty rocznej za aplikacj´ radcowskà . . . . . . . . . . 112 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏aty za udzia∏ w egzaminie konkursowym na aplikacj´ radcowskà . . 113 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏aty za udzia∏ w egzaminie radcowskim . . . . . . . . . 114 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏aty za udzia∏ w egzaminie konkursowym na aplikacj´ notarialnà . . 115 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏aty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych na szkolenie . . 116 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci op∏aty egzaminacyjnej za udzia∏ w egzaminie notarialnym . . . . OBWIESZCZENIE PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 117 — z dnia 23 stycznia 2006 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okr´gu wyborczym nr 27 przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2006 r. w zwiàzku z ponowieniem niektórych czynnoÊci wyborczych . . . . . . . . . . . . WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO: 118 — z dnia 16 stycznia 2006 r. sygn. akt SK 30/05 119 — z dnia 17 stycznia 2006 r. sygn. akt U 6/04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 636

Nr 15

590 590

624

625

627 630 630 631 631 631 632 632 633 633

634