DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 17 lutego 2006 r.
TREÂå: Poz.: UMOWY MI¢DZYNARODOWE: 193 — Konwencja mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Konwencji mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. . . 195 — Umowa mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Programem Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich w sprawie ustanowienia w Rzeczypospolitej Polskiej Biura UN-Habitat, podpisana w Nairobi dnia 7 kwietnia 2005 r. . . . . . . . . . 196 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Programem Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich w sprawie ustanowienia w Rzeczypospolitej Polskiej Biura UN-Habitat, podpisanej w Nairobi dnia 7 kwietnia 2005 r. . . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIA: 197 — Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od gier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1122 198 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zarzàdzenia Êrodków zwiàzanych z zagro˝eniem wystàpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu . . . . . . . . . . . . . . . . . 1131

Nr 26

1081

1113 1113

1122

193
KONWENCJA mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomoÊci: W dniu 19 listopada 2004 r. zosta∏a podpisana w Sztokholmie Konwencja mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, w nast´pujàcym brzmieniu: KONWENCJA mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si´ od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Rzàd Królestwa Szwecji, pragnàc AVTAL mellan Republiken Polens regering och Konungariket Sveriges Regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter pˆ inkomst Republiken Polens regering och Konungariket Sveriges regeCONVENTION between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Kingdom of Sweden for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income The Government of the Republic of Poland and the Government