DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 marca 2006 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 336 — z dnia 16 marca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia podmiotów w∏aÊciwych do ustalania wysokoÊci szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczàcych szkód wyrzàdzonych przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu . . . 337 — z dnia 16 marca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie oceny zdolnoÊci fizycznej i psychicznej do s∏u˝by w Agencji Wywiadu . . . . . . . . . . . . . 338 — z dnia 16 marca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzoru formularza opinii s∏u˝bowej oraz opiniowania s∏u˝bowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu . . . . 339 — z dnia 16 marca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie mianowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu na stopnie s∏u˝bowe . . . . . . . . . . . . . . 340 — z dnia 16 marca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dodatków do uposa˝enia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu . . . . . . . . . . . . . . . . 341 — z dnia 16 marca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg . 342 — z dnia 16 marca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie udzielania wyró˝nieƒ i przeprowadzania post´powaƒ dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROZPORZÑDZENIA: 343 — Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie okreÊlenia wzoru formularza do przekazywania danych dotyczàcych kontroli stanu technicznego pojazdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 — Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie komisji spo∏ecznej do spraw podzia∏u zezwoleƒ zagranicznych . . . . . . . . . . . . . 345 — Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wysokoÊci oraz sposobu pobierania op∏at za udzielenie i zmian´ zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych oraz za udzielenie i zmian´ zezwolenia na import produktów leczniczych . . . . . . . 346 — Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zak∏adach lecznictwa uzdrowiskowego . . . . . . . . WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 347 — z dnia 14 marca 2006 r. sygn. akt SK 4/05 . . . . . . . . . . . . . . 2028

Nr 47

2017 2018 2018 2019 2019 2019 2020

2020 2022 2023 2024

336
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 marca 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia podmiotów w∏aÊciwych do ustalania wysokoÊci szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczàcych szkód wyrzàdzonych przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialnoÊci majàtkowej funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, S∏u˝by Wi´ziennej i Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 53, poz. 548, z 2001 r. Nr 27, poz. 298 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje: