You are on page 1of 10

Bevezetés a Zsidókhoz írt levélhez

Zane C. Hodges: A zsidókhoz írt levél, A Biblia ismerete VIII., KIA, Bp. 1998. Sajátos módon emeli ki az Úr Jézus Krisztus személyét és munkáját. Felbecsülhetetlen mértékben járul hozzá a Krisztus testet öltéséről, helyettesítő haláláról és papságáról szóló tanításokhoz. … Nagyon kevés biztosat lehet állítani a levél keletkezésének okáról, hátteréről és szerzőjéről. … Ezeknek az ismereteknek a hiánya nincs komoly hatással a levél üzenetének megértésére. A keletkezés időpontja A levél aligha keletkezett Kr. u. 95-nél később, mert Római Kelemen már ismerte és idézett belőle az 1Kel-ben. … Nemigen keletkezhetett Kr. u. 70-nél később sem, mert nincs benne utalás a jeruzsálemi zsidó templom lerombolására. Ha ez az esemény már megtörtént volna, akkor határozott érvként szolgálhatott volna a szerzőnek az ószövetségi áldozati rendszer megszűnésére. De az író úgy utal erre a rendszerre, mint ami még működik.1 … Nyilvánvalóan Timóteus életében íródott, akit a szerző ismert2. Ha az író nem Pál, … akkor a 13:23 arra utalhat, hogy Pál már meg halt. Máskülönben el lehetne várni, hogy Timóteus csatlakozzon Pálhoz, amikor az apostol kiszabadul a börtönből. … Legvalószínűbbnek az tűnik, hogy a levél Kr. u. 68-ban v. 69-ben íródott. Szerzőség A kérdés megválaszolatlan marad. A páli szerzőség hagyománya nagyon régi és eddig még nem lett egyértelműen megcáfolva. Alexandriai Kelemen: Pál írta héberül és Lukács fordította görögre. Origenész: Megkérdőjelezte a páli szerzőséget a stílus alapján, de nem volt hajlandó ellentmondani a hagyománynak.. … Elismerte, hogy csak Isten tudja, ki írta a levelet. Ma általában úgy gondolják, hogy a Zsid stílusa és belső stílusjegyei kizárják a páli szerzőséget. … Ez a szubjektív benyomás mégsem lenne mérvadó, ha a korai egyházi hagyományok csak Pál szerzőségére utalnának. A legrégebben felmerülő másik név Pál korábbi misszionárius munkatársáé, Barnabásé. … Először Tertulliánusnál tűnt fel Ny-on 3. Egy polemikus szakaszban idéz a Zsid-ből, és az idézet forrásaként Barnabás egyik levelét jelöli meg. További utalások: Jeromos, Elvirai Gergely, Filaster a IV. sz-ból. A kanonikus könyvek ősi nyugati katalógusában a Codex Claremontanus-ban Barnabás leveleként szerepel.

1

2 3

Zsid 8:4 „Ha tehát a földön volna, még csak pap sem lehetne, mert már vannak olyanok, akik a törvény szerint bemutatják az áldozati ajándékokat.” Zsid 8:13 „Amikor az újról szól, elavulttá teszi az elsőt, ami pedig elavul és megöregszik, az közel van az elmúláshoz.” Zsid 9:6-9 „Miután ezeket így rendezték el: a sátor első részébe mindenkor bejárnak az istentiszteleti szolgálatot végző papok, a másodikba azonban csak évenként egyszer, és egyedül a főpap me het be, azzal a vérrel, amelyet bemutat önmagáért és a nép tudatlanságból eredő vétkeiért. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út. Példázat ez nekünk a mostani időre, hogy ott olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem tudják lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt.” Zsid 10:1-3 „Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemu tatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak, és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek.” Zsid 13:23 „Tudjátok meg, hogy Timóteus testvérünk kiszabadult, és ha megjön, hamarosan meglátogatlak titeket vele együtt.” kb. 160/170-215/220

Gyál, 2010. december 3.

1/10

Bevezetés a Zsidókhoz írt levélhez
Az a tény, hogy ez a hagyomány Ny-ról ered, talán jelentős. … A levélben szereplő egyetlen földrajzi utalás Itáliát említi4, és ha a Barnabással kapcsolatos hagyomány igaz, akkor nem meglepő, hogy a világnak arról a részéről származik. Barnabásra egyébként is ráillenek a levél szerzőségével kapcsolatos feltételek. Lévita lévén érdekelhette a lévita rendszer, amit a Zsid szerzője bemutat. 5 Ez neki természetes lehetett. Mivel közeli kapcsolatban állt Pállal, az apostol gondolatainak a Zsid-ben való megjelenése természetesen magyarázható Barnabással. Timóteus azon a területen tért meg, ahová Pál első missziós útja vezetett, és ezért vsz., hogy Barnabás ismerte őt.6 Barnabás szerzőségét semmivel sem lehet jobban bizonyítani, mint Pál szerzőségének cáfolatával. … Több minden szól mellette, mint az összes többi javaslat mellett. Pl. Római Kelemen, Lukács, Szilvánusz, Fülöp evangélista, Priszka, Apollós. … Egyes mai írók különösen Apollóst részesítik előnyben … de a bizonyíték gyenge és nem tartalmazza a korai hagyományos támogatást. … A Zsid-t ténylegesen Barnabás írta, akkor apostoli eredetűnek tekinthető, mert Barnabást apostolnak nevezi a Biblia7. Háttér és környezet Első olvasóinak kiléte a szerzőhöz hasonlóan ismeretlen. … Nyilvánvaló, hogy egy bizonyos közösség tagjai voltak. … Főleg zsidó származásúak. … Komolyan érvel a lévita rendszer folyamatossága ellen, amit úgy lehet leginkább megmagyarázni, ha a hallgatóság többnyire zsidókból áll, akik hajlamosak visszatérni régi hitükhöz. Az ószövetségi Szentírás tekintélyére történő súlyos és kimerítő hivatkozás szintén azoknak lehet meggyőző, akik ezen nőttek fel. Az olvasók földrajzi elhelyezkedésével kapcsolatban semmit sem lehet határozottan állítani. … Ha a Zsid 12:4 8 állítása azt jelenti, hogy a közösség még nem látott vértanúságot, akkor a palesztinai, vagy legalábbis a jeruzsálemi helyszín kizárt. De a szerző talán csak arra gondolt, hogy a hallgatóságban lévő emberek körében még senki sem hozott ilyen áldozatot. Ha Barnabás a levél szerzője, akkor a helyszínekkel kapcsolatos összes feltételezésnek egy ősi líbiai város, az É-afrikai Ciréné tesz eleget. Cirénét görög gyarmatként Kr. e. 630 táján alapították, de a római időszakban tekintélyes és befolyásos zsidó közösség élt ott. Úgy tűnik, a keresztyénség nagyon hamar elterjedt a városban, mert a szíriai Antiókhiában lévő gyülekezetet Ciprusról és Cirénéből jött misszionáriusok alapították9. … A líbiai Cirénéban élő keresztyének és az itáliai római hívők közötti kapcsolat nagyon valószínű.

4 5 6

7 8 9

Zsid 13:24 „Köszöntsétek vezetőiteket és a szenteket is mind. Köszöntenek titeket az Itáliából va lók.” Apcsel 4:36 „József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti: Vigasztalás fia, egy ciprusi származású lévita,” ApCsel 16:1-3 „Így jutott el Derbébe, majd Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztrai és ikóniu mi testvérek. Pál őt magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt. Mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt.” ApCsel 14:4.14 „A város népe azonban meghasonlott, és némelyek a zsidókkal, mások meg az apostolokkal tartottak. … Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak,” „Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig,” ApCsel 11:20 „Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiókhiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust.”

Gyál, 2010. december 3.

2/10

Bevezetés a Zsidókhoz írt levélhez
Ha számításba veszünk valamilyen zsidó pusztai szektásságot, akkor abból következően, hogy Ciréné egy sivatag szélén feküdt, az ott található nomád életmód szintén fontos lehet. … Filótól tudjuk, hogy egy ősi zsidó szekta egy az egyiptomi Alexandriához közeli tó partján telepedett le. Egészében véve a Zsid levél legvalószínűbb közege egy olyan keresztyén gyülekezet, mely főleg zsidó tagokból állt egy olyan városban, mint Ciréne. Ezek az emberek ismételt nyomás alatt éltek hitetlen zsidó társaik részéről, és az volt a kísérté sük, hogy feladva keresztyén hitvallásukat visszatérjenek ősi hitükhöz. Ha ennek a hitnek a formája, mely kísértette őket, olyan szektás volt, mint pl. a qumrániaké, akkor a szerző sok felszólítása különösen találó, amint a magyarázat igyekszik erre rámutatni. A Zsid pontosan azt a kísértést leplezi le nagyon találóan, mely szerint vissza kell vonulni a civilizált élettől valamilyen pusztai életformába. Vázlat I. II. A. B. C. 1. 2. D. 1. 2. 3. III. A. 1. 2. B. 1. 2. 3. 4. C. 1. Előszó Első rész: Isten Király-Fia A megdicsőült Király-Fiú Első figyelmeztetés A Király-Fiú mint tökéletes fejedelem A fejedelem rendeltetése A fejedelem kapcsolata követőivel Második figyelmeztetés Felhívás a hűségre Figyelmeztetés Izráel kudarca alapján Isten Igéje és a kegyelem trónja Második rész: Isten Pap-Fia Bevezetés: A megfelelő főpap A főpapság általános feltételei A Fiú papi hivatása Harmadik figyelmeztetés A kiskorúság kérdése A kérdés megoldása Másik lehetőség e növekedés mellett Befejező bátorítás A nagyobb Pap és az ő nagyobb szolgálata A nagyobb Pap a. Melkisédek nagysága b. Az új papság felette áll a réginek c. Az új pap magasabbrendűsége 2. Kiválóbb szolgálat a. A kiválóbb szolgálat bevezetése 1:1-4 1:5:4-16 1:5-14 2:1-4 2:5-18 2:5-9 2:10-18 3-4. rész 3:1-6 3:7-4:11 4:12-16 5-10. rész 5:1-10 5:1-4 5:5-10 5:11-6:20 5:11-14 6:1-3 6:4-8 6:9-20 7:1-10:18 7. rész 7:1-10 7.11-19 7.20-28 8:1-10:18 8:1-6

Gyál, 2010. december 3.

3/10

Bevezetés a Zsidókhoz írt levélhez
b. A kiválóbb szövetség c. A kiválóbb áldozat d. Az új papság kiválóbb eredménye D. 1. 2. 3. IV. A. 1. 2. 3. B. 1. 2. 3. 4. V. Negyedik figyelmeztetés Az alapvető figyelmeztetés A megújított figyelmeztetés A megújított bátorítás Harmadik rész: A hit válasza A hitből való élet Bevezető A hit isteni elfogadása A hit változatos tapasztalatai Utolsó figyelmeztetés Bevezető intés 8:7-9:15 9:16-28 10:1-18 10:19-39 10:19-25 10:26-31 10:32-39 11-12. rész 11. rész 11:1-3 11:4-16 11:17-40 12. rész 2:1-2

Emlékeztetés arra, hogy a dolgok nem olyan rosszak, 12:3-11 mint ahogy látszanak Felhívás a lelki élet megújítására A végső figyelmeztetés Utószó 12:12-17 12:18-29 13. rész

Merril C. Tenney: Elszakadás a zsidó vallástól: a Zsidókhoz írt levél; Újszövetségi bevezető, KIA, Bp. 2003. A levél háttere A pogány egyház gyors növekedése, aminek … kulturális öröksége és meggyőződése is független volt a zsidó vallástól, csak éles és végső szakadást eredményezhetett. A zsidó egyház tagjai még mindig betartották a Törvény előírásait, noha üdvösségüket Jézustól, a Messiástól várták. A zsidók és pogányok közötti feszültség, ami a keresztyénség történetének első 30 évén végigvonult, egyre nagyobbá vált, … párhuzamosan, ahogy a gyülekezet a zsinagóga riválisa lett. … A keresztyén üzenet elleni zsidó ellenállás végül olyan fokot ért el, hogy még Pál is feladta a nemzeti függetlenségbe vetet reményét.10 … Ezt a rést két további tényező is szélesítette. 1. Péter11 … a zsidó kizárólagosságban gondolkodott, és az az elképzelés, hogy úgy vállaljon közösséget a pogányokkal, hogy azok nem válnak tökéletesen zsidókká, elfogadhatatlan volt számára.

10 vö. Rm 9:3 „Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt, Krisztustól elszakítva, testvéreim, az én test szerinti rokonaim helyett;” ApCsel 28:28 „Vegyétek tehát tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az üdvössége. Ők pedig meg is fogják azt hallani.” 11 ApCsel 2:39 „Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.”

Gyál, 2010. december 3.

4/10

Bevezetés a Zsidókhoz írt levélhez
2. Jeruzsálem eleste Kr. u. 70-ben. A judaizmus mint vallás és mint politikai rendszer egy és ugyanaz volt, és amikor a politikai rendszer megszűnt, és a zsidók saját ország, templom és saját kormányzat nélkül maradtak, lényegében az egész rendszer nagy részét elvesztették. Mikor a judaizmus rákényszerült arra, hogy lemondjon a külsődleges kifejezés eszközeiről, kizárólagosan Istennek a Törvény tanulmányozása által megvalósuló imádásává … tehát törvényeskedőbbé vált, mint valaha.

A zsidókeresztyének számára ez a feszültség néhány szokatlan problémát vetett fel. … Hogyan értelmezendők az Írások? Kövessék a rabbikat egy bizonyos statikus értelmezésben, vagy pedig ők mint keresztyének az Írások teljes rendszerét Jézus, a Messiás új kijelentésének fényében tekintsék? Milyen álláspontot foglaljanak el a nemzet állapotával kapcsolatban? … Ha … a Törvénytől a kegyelemhez fordulnak és Jeruzsálemtől, mint az istentisztelet központjától saját gyülekezeteikhez, a Törvényhez hű honfitársaik szemében árulók lesznek. Ha visszatérnek a törvényességhez, elhagyják Krisztust, és mindent elvesztenek, mindent, aminek az elhozataláért ő eljött. Sokan … meginogtak gondolkodásukban. … A zsidókeresztyének a pogánykeresztyéneknél alaposabb képzettséggel rendelkeztek, és következésképpen intelligensebb hitük volt, mivel már ismerték az Írásokat. Hűségük vagy hűtlenségük hatalmas mértékben befolyásolta volna a missziói vállalkozás kimenetelét. Saját érdekükben és a növekedő egyház javáért meg kellett látniuk, hogy Isten új dolgot kezdett. A Zsid erre a dilemmára válaszol. … Olyan emberekhez írták, akik jártasak voltak az Ószövetségben és annak áldozati rendszerében. Ismerték az evangéliumot és olyan emberek szájából hallották, akik Jézus életének szemtanúi voltak és a Lélek ajándékával rendelkeztek12. … Kitartó hívek voltak, akik új hitükért érzelmi és fizikai üldöztetést vállaltak.13 Lakóhelyük vita tárgyát képezi. … „Köszöntenek titeket az Itáliából valók.”14 1. 2. A szerző Itáliában volt, és onnan üdvözölte ezeket a zsidó keresztyéneket, bárhol is voltak. Ők éltek Itáliában, és … barátaik, akik abban az értelemben voltak Itáliából valók, hogy elköltöztek v. elutaztak onnan, köszöntötték az otthoniakat. Az απο prepozíció, ami -ból -ből-nek fordítható, ez utóbbi következtetést támogatja.

Ennek a levélnek a legrégebbi ismert idézete I. Kelemennél található, aki Rómából írt. Néhány tudós arra következtetett, hogy a levél római zsidó keresztyénekhez szól, akik bizonytalankodtak, vajon kitartsanak-e Krisztus mellett vagy pedig viszszatérjenek a zsinagógákba.

12 Zsid 2:3-4 „akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az ÚR hirdetett először. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét.” 13 Zsid 10:32-34 „De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki. Mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanez történt. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van.” 14 Zsid 13:24

Gyál, 2010. december 3.

5/10

Bevezetés a Zsidókhoz írt levélhez
A levél szerzője Az író sem a saját nevét nem adja meg, sem olyan körülményekre v. kapcsolatokra nem utal, amelyek alapján abszolút bizonyossággal azonosítani lehetne őt. … Kiváló irodalmi képességekkel rendelkezett, és stílusa közelebb állt a klasszikus göröghöz, mint bármely más újszövetségi szerzőé. Nem volt Krisztus személyes tanítványa15, viszont járatos volt az Ószövetségben, amit a LXX fordítása szerint idézett. Vsz. zsidó volt, mivel a zsidó olvasók megszólításakor gyakran alkalmazta a Tsz. 1-et. Timóteus barátja volt, és vsz. a páli körhöz tartozott 16. A Hab 2:417 idézése18 összevág Pál idézetével a Rm 1:1719-ben és a Gal 3:1120-ben.
● ● ● ●

A hagyomány legegységesebben Lukácsnak a harmadik evangélium és az ApCsel szerzőjének a személyét támogatja. A keleti egyház a levelet kezdettől fogva Pál művének tartotta, de vsz. közvetett alapon. Eusebius: Alexandriai Kelemen szerint Pál írta a levelet héberül és Lukács fordította görögre. Origenész: „Ha tehát bármelyik gyülekezet ezt a levelet Páltól származónak tartja, helyeseljük, mivel egyik elődünk sem tartotta volna ezt ok nélkül, de hogy ki is írta valójában ezt a levelet, csak Isten tudja.” Az érvelés általános módszere és a könyv stílusa és előadásmódja nem Pálra jellemző. Tertullianus: Barnabás Luther: Apollós

Egyéb feltételezések:
● ●

Érvek Barnabás mellett: zsidó, lévita, Pál barátja, akinek a tanítása rendkívül emlékeztetett Páléra, aki a zsidók és pogányok között egyaránt szolgálhatott. Nagy gyakorlati és oktatói tapasztalata jól illik a levél didaktikus jellegéhez. Érvek Apollós ellen és mellett: nem támogatja az ősi hagyomány. … Zsidó, alexandriai, az Írásokban járatos és a zsidók közötti szolgálatban egyedülállóan sikeres volt. Pál barátai közé tartozott, és még Pál élete vége felé is aktívan szolgált. 21

15 Zsid 2:3 „akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az ÚR hirdetett először. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra,” 16 Zsid 13:23 „Tudjátok meg, hogy Timóteus testvérünk kiszabadult, és ha megjön, hamarosan meglátogatlak titeket vele együtt.” 17 „az igaz ember a hite által él.” 18 Zsid 10:38 „Az én igaz emberem pedig hitből fog élni” 19 „Az igaz ember pedig hitből fog élni.” 20 „az igaz ember hitből fog élni” 21 Tit 3:13 „Zénászt, a törvénytudót, és Apollóst gondosan engedd útnak, hogy semmiben se legyen hiányuk.”

Gyál, 2010. december 3.

6/10

Bevezetés a Zsidókhoz írt levélhez
A levél keletkezésének ideje A levél a keresztyének második generációjának korában íródott 22, és jóval a címzettek megtérése után23. Elfelejtették a „korábbi napokat”24, vezetőik meghaltak25. Timóteust bebörtönözték26, de még élt, és később ki is szabadult. A papságra tett utalások arra engednek következtetni, hogy a templom még állt, de a zsidó intézmények megszüntetése nem volt túl távoli27. Az üldözés a küszöbön állt28. A levél legjobban a hatvanas évek végéhez illik, amikor a római gyülekezet az üldöztetés bekövetkezésétől rettegett és a zsidó állam megszűnése csak idő kérdése volt. A levél vázlata A levél teljes témája a, jobb" szó köré épül, amit számos összehasonlításban használ fel arra, hogy megmutassa: Isten kijelentése Krisztusban fölötte áll annak a kijelentésnek, ami a Törvényen keresztül jött, különösen afölött, ahogy a lévita papság alkalmazta a Törvényt. … A Krisztusban megjelenő új kijelentés a régi helyébe lép; a tiszta lényeg eljövetele idejétmúlttá teszi a homályos, tökéletlen üzenetet. A könyv szerkezete az említett összehasonlítás-sorozatból épül fel, amelyek után általában közbevetésként figyelmeztetés és intés következik. … A tizenharmadik fejezet kivételével egyáltalán nem levélszerű a stílusa, és inkább beszédnek tarthatnánk. A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL: A JOBB DOLGOKRÓL SZÓLÓ LEVÉL I. A jobb küldött a Fiú Minősítés Feljebbvaló az angyaloknál 1:1-2:18 1:1-3 1:4-14

22 Zsid 2:1-4 „Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. 2Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, 3akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az ÚR hirdetett először. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra, 4Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét.” 23 Zsid 5:12 „Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre.” 24 Zsid 10:32 „De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki.” 25 Zsid 13:7 „Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.” 26 Zsid 13:23 „Tudjátok meg, hogy Timóteus testvérünk kiszabadult, és ha megjön, hamarosan meglátogatlak titeket vele együtt.” 27 Zsid 12:27 „A „még egyszer” pedig azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek.” 28 Zsid 10:32-36 „De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki. 33Mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanez történt. 34 A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. 35Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. 36Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret.” Zsid 12:1-4 „Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. 2Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. 3Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. 4Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig,”

Gyál, 2010. december 3.

7/10

Bevezetés a Zsidókhoz írt levélhez
Közbevetés: A gondatlanság veszélye A megtestesülés II. A jobb apostol Feljebbvaló Mózesnél Közbevetés: A hitetlenség veszélye Feljebbvaló az ő nyugodalmánál Közbevetés: Az engedetlenség veszélye III. A jobb pap Összehasonlítás Áronnal Melkisédek rendje Elhívott Az üdvösség szerzője Közbevetés: A kiskorúság veszélye Előfutár Élő pap Esküvel megerősített Viszonya az áldozathoz IV. A jobb szövetség Az Újszövetség létrejötte Az Ószövetség tartalma Krisztus és az Újszövetség V. A jobb áldozat A Törvény hiábavalósága Krisztus áldozata Közbevetés: Az elvetés veszélye VI. A jobb út: A hit A hit szükségessége A hit példái A hit gyakorlata A hit célja Közbevetés: Az elutasítás veszélye VII. Befejezés: A hit gyakorlása A társadalmi kapcsolatokban A lelki kapcsolatokban Személyes üdvözletek 2:1-4 2:5-18 3:1-4:13 3:1-6 3:7-19 4:1-10 4:11-13 4:14-7:28 4:14-5:4 5:5-7:25 5:5-6 5:7-10 5:11-6:12 6:13-20 7:1-17 7:18-25 7:26-28 8:1-9:28 8:1-13 9:1-10 9:11-28 10:1-31 10:1-4 10:5-18 10:19-31 10:32-12:29 10:32-39 11:1-40 12:1-17 12:18-24 12:25-29 13:1-25 13:1-6 13:7-17 13:18-25

Gyál, 2010. december 3.

8/10

Bevezetés a Zsidókhoz írt levélhez
A levél tartalma … olyan emberek bátorítására szolgált, akik az üldözés nyomására és a Törvény szerinti régebbi kijelentéshez ragaszkodva hitük elhagyására készültek. … Egyre fokozódó figyelmeztetés rejlik a hívekre leselkedő veszélyek felsorolásában. Mindegyik egy-egy további lépést jelent a hittől való eltávolodás útján, mint az előző. Az első a gondatlanság veszélye, amit az „elsodródás” szó jellemez 29. … A másodikat, a hitetlenség veszélye …, amely az izraeliták hozzáállását írja le a Palesztinába való megígért bejutással szemben. Azáltal, hogy felnagyították az előttük álló nehézségeket és figyelmen kívül hagyták Isten nyilvánvaló hatalmáról előzőleg szerzett tapasztalataikat, elvesztették igényüket jogos örökségükre, és így nem juthattak ahhoz az áldáshoz, amelyet Isten készített számukra. A hitetlenséghez társul és gyakorlatilag azonos vele az engedetlenség veszélye. A lelki haladás szempontjából végzetes az, ha nem hajlandók az új kijelentéseknek engedelmeskedni. A kiskorúság és az ellenállás veszélye sokban hasonlóak. Mindkettő jelentős teológiai zűrzavart okozott. A figyelmeztetések láthatóan azt jelzik, hogy ha az ember megtagadja az engedelmességet vagy elhagyja a hitét, állapota sohasem állhat helyre30. Mindkét szakasz Krisztus megfontolt és célzatos elutasításáról szól, az igazság szándékos elhagyásáról, nem pedig egy hirtelen elbotlásról, vagy esetleg olyan hibáról, amit elkövetője maga is megbánt. Az óvatlanság veszélyének alulbecsülése nélkül azt mondhatná valaki, hogy ezek a figyelmeztetések inkább az önkéntes hitehagyásra vonatkoznak, mint az öntudatlan hanyatlásra. Az utolsó veszély a legnagyobb, ami Isten Jézusban adott kijelentése figyelembevételének félreérthetetlen elutasítását jelenti: „Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól!” 31. Jézus vérére utal, „amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére”32, mivel inkább üdvösséget hoz, mintsem bosszút idéz fel. Ha ezt a hangot megtagadjuk, kárhozatunk meg lesz pecsételve. … A levél értékelése … legnagyobb egyedi értéke a Jézus mennybeli szolgálatáról és papságáról szóló tanítás. … A Zsid kiváló példa az ősegyház tanítására. Pál leveleitől eltérően nem több, egy mással össze nem függő kérdéssel foglalkozott, és nem volt vegyes hallgatósághoz szóló evangélizációs igehirdetés sem. Egyetlen témája Isten új kijelentésének kifejezése az Ószövetség azon szakaszai alapján, amelyek tartalmazzák az elrejtett igazságot, és rendszeres retorikai úton halad a csúcspont felé. Az idézetek alkalmazása jó képet ad azokról a szakaszokról és értelmezési módszerekről, amelyeket az első századi keresztyén tanítók használtak. A Zsid tanítása egybehangzik a páli levelekével, noha nem alkalmazza azok szókészletét. Témája a Római és a Galata levélhez hasonlóan a Krisztus áldozatában hit által elérhető üdvösség. Ábrahám hitének szemléltetése nagyobb teret kap a Zsidókhoz írt levélben, mint bárhol másutt; így egy sorba állítja azt Pál szóhasználatával. …

29 Zsid 2:1 „Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk.” 30 Zsid 6:6 „de elestek: azok ismét megújuljanak és megtérjenek; hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten Fiát, és meggyalázzák őt.” Zsid 10:26 „Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többé bűneinkért való áldozat,” 31 Zsid 12:25 32 Zsid 12:24

Gyál, 2010. december 3.

9/10

Bevezetés a Zsidókhoz írt levélhez
… összekapcsolja a megtestesülést a kiengeszteléssel33. … kitűnő útmutató az Ószövetség tanulmányozása során a típusok jelentésének és a lévita szertartások tartós jelentőségének vizsgálatához. Nem volt célja az áldozatok és az ünnepek minden jellemzőjének bemutatása, de az, hogy megerősíti a Krisztus felé mutató profetikus funkciójukat, értékes kulcs az Ószövetség kincstárának megnyitásához. Ezáltal a Zsid az ezekről a témákról létező legjobb kommentár. … legismertebb szakasza természetesen a tizenegyedik fejezet, ami ószövetségi példákon mutatja be a hit előrehaladását. … a hit jelentését és fogalmának fejlődését mutatja be. Figyelmeztetéseiben, intéseiben és példagyűjteménye által azt kísérli megmutatni, mi is a hit, hogyan működik, és milyen eredményekhez vezet. … A Római, Galata és a Zsidókhoz írt levél olyan trilógiát alkotnak, ami megmagyarázza a keresztyén hitélet magvát és lényegét.

33 Zsid 2:14-17 „Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt; 15 és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. 16Mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám leszármazottait karolja fel. 17Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálat ban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért.”

Gyál, 2010. december 3.

10/10