You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 5 listopada 2007 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 1468 — z dnia 31 paêdziernika 2007 r. w sprawie wielokrotnoÊci kwoty bazowej, stanowiàcej przeci´tne uposa˝enie policjantów . . . . . . . . . . . . . . . 14610 1469 — z dnia 31 paêdziernika 2007 r. w sprawie wielokrotnoÊci kwoty bazowej, stanowiàcej przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej . . . . . . . . . 14610 1470 — z dnia 31 paêdziernika 2007 r. w sprawie wielokrotnoÊci kwoty bazowej, stanowiàcej przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej . . . . . 14610 1471 — z dnia 31 paêdziernika 2007 r. w sprawie wielokrotnoÊci kwoty bazowej, stanowiàcej przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu . . . . . . . . 14611 ROZPORZÑDZENIA: 1472 — Ministra Finansów z dnia 24 paêdziernika 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i us∏ug niektórym podmiotom . . . . . . . 14611 1473 — Ministra Gospodarki z dnia 23 paêdziernika 2007 r. w sprawie okreÊlenia wzoru zaÊwiadczenia stwierdzajàcego charakter, okres i rodzaj dzia∏alnoÊci wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . 14616 1474 — Ministra Gospodarki z dnia 24 paêdziernika 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zak∏adów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zak∏adu górniczego, które wymagajà szczególnych kwalifikacji . . . . . . . 14620 1475 — Ministra Gospodarki z dnia 24 paêdziernika 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujàcych czynnoÊci w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniàcych si´ wykonywaniem czynnoÊci w zakresie ratownictwa górniczego . . . 14620 1476 — Ministra Gospodarki z dnia 24 paêdziernika 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ratownictwa górniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . 14621 1477 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 paêdziernika 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wymagaƒ, jakim powinien odpowiadaç projekt technologiczny zak∏adu, w którym ma byç prowadzona dzia∏alnoÊç w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierz´cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14622 1478 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 paêdziernika 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia gatunków roÊlin, dla których badanie OWT przeprowadza si´ wed∏ug wytycznych UPOV lub metodyki CPVO . . . . . . . . . . . 14623 1479 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 paêdziernika 2007 r. w sprawie stawek p∏atnoÊci uzupe∏niajàcych za 2007 r. . . . . . . . . . . . . . . . . 14627 1480 — Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 paêdziernika 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przyj´cia Uzupe∏nienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw, lata 2004—2006 . . . . . . . . 14628 1481 — Ministra Transportu z dnia 22 paêdziernika 2007 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujàcym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej . . . . . . . 14641 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 1482 — z dnia 24 paêdziernika 2007 r. sygn. akt SK 7/06 . . . . . . . . . . . 14644

Nr 204

Related Interests