DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 29 sierpnia 2007 r.
TREÂå: Poz.: UMOWA MI¢DZYNARODOWA 1096 — Protokó∏ dodatkowy do Porozumienia mi´dzy Republikà Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republikà Finlandii, Republikà Federalnà Niemiec, Republikà Greckà, Irlandià, Republikà W∏oskà, Wielkim Ksi´stwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republikà Portugalskà, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejskà Wspólnotà Energii Atomowej i Mi´dzynarodowà Agencjà Energii Atomowej dotyczàcego wprowadzenia w ˝ycie artyku∏u III ust´py 1 i 4 Uk∏adu o nierozprzestrzenianiu broni jàdrowej, podpisany w Wiedniu dnia 22 wrzeÊnia 1998 r. . . . . . . . 11425 1097 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Protoko∏u dodatkowego do Porozumienia mi´dzy Republikà Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republikà Finlandii, Republikà Federalnà Niemiec, Republikà Greckà, Irlandià, Republikà W∏oskà, Wielkim Ksi´stwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republikà Portugalskà, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejskà Wspólnotà Energii Atomowej i Mi´dzynarodowà Agencjà Energii Atomowej dotyczàcego wprowadzenia w ˝ycie artyku∏u III ust´py 1 i 4 Uk∏adu o nierozprzestrzenianiu broni jàdrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 22 wrzeÊnia 1998 r. . . . . . . 11528 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 1098 — z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u Êwiƒ na obszarze województwa lubuskiego w 2007 r. . . . . . 11529 ROZPORZÑDZENIE 1099 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego sposobu prowadzenia oceny zgodnoÊci wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronnoÊci paƒstwa . . . . . . . . . . . . . 11556

Nr 156

1096
PROTOKÓ¸ DODATKOWY do Porozumienia mi´dzy Republikà Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republikà Finlandii, Republikà Federalnà Niemiec, Republikà Greckà, Irlandià, Republikà W∏oskà, Wielkim Ksi´stwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republikà Portugalskà, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejskà Wspólnotà Energii Atomowej i Mi´dzynarodowà Agencjà Energii Atomowej dotyczàcego wprowadzenia w ˝ycie artyku∏u III ust´py 1 i 4 Uk∏adu o nierozprzestrzenianiu broni jàdrowej, podpisany w Wiedniu dnia 22 wrzeÊnia 1998 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomoÊci: W dniu 22 wrzeÊnia 1998 r. zosta∏ podpisany w Wiedniu Protokó∏ dodatkowy do Porozumienia mi´dzy Republikà Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republikà Finlandii, Republikà Federalnà Niemiec, Republikà Greckà, Irlandià, Republikà W∏oskà, Wielkim Ksi´stwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republikà Portugalskà, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejskà Wspólnotà Energii Atomowej i Mi´dzynarodowà Agencjà Energii Atomowej dotyczàcy wprowadzenia w ˝ycie artyku∏u III ust´py 1 i 4 Uk∏adu o nierozprzestrzenianiu broni jàdrowej, w nast´pujàcym brzmieniu: