You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 sierpnia 2007 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1086 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie metodyki post´powania analitycznego w zakresie okreÊlania zawartoÊci sk∏adników pokarmowych i dodatków paszowych w materia∏ach paszowych, premiksach, mieszankach paszowych i paszach leczniczych . . . . . . . . . . . . . . . . 11261 1087 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu si´ zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej . 11383

Nr 154

1086
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie metodyki post´powania analitycznego w zakresie okreÊlania zawartoÊci sk∏adników pokarmowych i dodatków paszowych w materia∏ach paszowych, premiksach, mieszankach paszowych i paszach leczniczych2) Na podstawie art. 44 pkt 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Metodyka post´powania analitycznego w zakresie okreÊlania zawartoÊci sk∏adników pokarmowych i dodatków paszowych w materia∏ach paszowych, premiksach, mieszankach paszowych i paszach leczniczych jest okreÊlona w za∏àczniku do rozporzàdzenia. ———————
1)

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie metodyki post´powania analitycznego w zakresie okreÊlania zawartoÊci sk∏adników pokarmowych i dodatków paszowych w materia∏ach paszowych, premiksach, mieszankach paszowych i paszach leczniczych (Dz. U. Nr 54, poz. 389). § 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Jab∏oƒski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244). 2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia: — pierwszej dyrektywy Komisji 71/250/EWG z dnia 15 czerwca 1971 r. ustanawiajàcej wspólnotowe metody analizy do celów urz´dowej kontroli pasz (Dz. Urz. WE L 155 z 12.07.1971, str. 13, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 237, z póên. zm.), — drugiej dyrektywy Komisji 71/393/EWG z dnia 18 listopada 1971 r. ustanawiajàcej wspólnotowe metody analiz do celów urz´dowej kontroli pasz (Dz. Urz. WE L 279 z 20.12.1971, str. 7, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 277, z póên. zm.), — trzeciej dyrektywy Komisji 72/199/EWG z dnia 27 kwietnia 1972 r. ustalajàcej wspólnotowe metody analiz do celów urz´dowej kontroli pasz (Dz. Urz. WE L 123 z 29.05.1972, str. 6, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 306, z póên. zm.), — czwartej dyrektywy Komisji 73/46/EWG z dnia 5 grudnia 1972 r. ustanawiajàcej wspólnotowe metody analizy do celów urz´dowej kontroli pasz (Dz. Urz. WE L 83 z 30.03.1973, str. 21, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 2, str. 12, z póên. zm.), — siódmej dyrektywy Komisji 76/372/EWG z dnia 1 marca 1976 r. ustanawiajàcej wspólnotowe metody analizy do celów urz´dowej kontroli pasz (Dz. Urz. WE L 102 z 15.04.1976, str. 8, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 3, str. 28, z póên. zm.),