You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 9 lipca 2007 r.
TREÂå: Poz.: UMOWA MI¢DZYNARODOWA 843 — Traktat mi´dzy Królestwem Belgii, Republikà Czeskà, Królestwem Danii, Republikà Federalnà Niemiec, Republikà Estoƒskà, Republikà Greckà, Królestwem Hiszpanii, Republikà Francuskà, Irlandià, Republikà W∏oskà, Republikà Cypryjskà, Republikà ¸otewskà, Republikà Litewskà, Wielkim Ksi´stwem Luksemburga, Republikà W´gierskà, Republikà Malty, Królestwem Niderlandów, Republikà Austrii, Rzeczàpospolità Polskà, Republikà Portugalskà, Republikà S∏owenii, Republikà S∏owackà, Republikà Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej (Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej) a Republikà Bu∏garii oraz Rumunià dotyczàcy przystàpienia Republiki Bu∏garii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporzàdzony w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8357 844 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Traktatu mi´dzy Królestwem Belgii, Republikà Czeskà, Królestwem Danii, Republikà Federalnà Niemiec, Republikà Estoƒskà, Republikà Greckà, Królestwem Hiszpanii, Republikà Francuskà, Irlandià, Republikà W∏oskà, Republikà Cypryjskà, Republikà ¸otewskà, Republikà Litewskà, Wielkim Ksi´stwem Luksemburga, Republikà W´gierskà, Republikà Malty, Królestwem Niderlandów, Republikà Austrii, Rzeczàpospolità Polskà, Republikà Portugalskà, Republikà S∏owenii, Republikà S∏owackà, Republikà Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej (Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej) a Republikà Bu∏garii oraz Rumunià dotyczàcego przystàpienia Republiki Bu∏garii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporzàdzonego w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9208

Nr 122

843
TRAKTAT mi´dzy Królestwem Belgii, Republikà Czeskà, Królestwem Danii, Republikà Federalnà Niemiec, Republikà Estoƒskà, Republikà Greckà, Królestwem Hiszpanii, Republikà Francuskà, Irlandià, Republikà W∏oskà, Republikà Cypryjskà, Republikà ¸otewskà, Republikà Litewskà, Wielkim Ksi´stwem Luksemburga, Republikà W´gierskà, Republikà Malty, Królestwem Niderlandów, Republikà Austrii, Rzeczàpospolità Polskà, Republikà Portugalskà, Republikà S∏owenii, Republikà S∏owackà, Republikà Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej (Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej) a Republikà Bu∏garii oraz Rumunià dotyczàcy przystàpienia Republiki Bu∏garii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporzàdzony w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomoÊci: W dniu 25 kwietnia 2005 r. zosta∏ sporzàdzony w Luksemburgu Traktat mi´dzy Królestwem Belgii, Republikà Czeskà, Królestwem Danii, Republikà Federalnà Niemiec, Republikà Estoƒskà, Republikà Greckà, Królestwem Hiszpanii, Republikà Francuskà, Irlandià, Republikà W∏oskà, Republikà Cypryjskà, Republikà ¸otewskà, Republikà Litewskà, Wielkim Ksi´stwem Luksemburga, Republikà W´gierskà, Republikà Malty, Królestwem Niderlandów, Republikà Austrii, Rzeczàpospolità Polskà, Republikà Portugalskà, Republikà S∏owenii, Republikà S∏owackà, Republikà Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej (Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej) a Republikà Bu∏garii oraz Rumunià dotyczàcy przystàpienia Republiki Bu∏garii i Rumunii do Unii Europejskiej, w nast´pujàcym brzmieniu: