You are on page 1of 46

2

TABERNACLE
ေရႊအိမ္ေတာ္သို႔ ၾကြလွမ္းခဲ့ပါ
အမွာစာ

သမၼာာက်မ္းလာ တဲေတာ္အေၾကာင္းအရာသည္ သာမန္ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ မဆိုထား ႏွင့္ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားပင္

နားလည္ရန္ခက္ခဲေသာ အေၾကာင္း တစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ရွိေန ေသး၏။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တဲေတာ္အေၾကာင္း ေလ့လာလိုသူအဖို႔ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ စာအုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိး

ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ တဲေတာ္စာအုပ္ မည္မည္ရရ မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရကား တဲေတာ္သည္
အဂၤလိပ္စာ

မတတ္ကၽြမ္းေသာ

ျမန္မာယုံၾကည္သူမ်ားႏွင့္

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

အလွမ္းကြာေ၀းခဲ့သည္။

တဲေတာ္

အေၾကာင္း သည္

နက္နဲခက္ခဲသည့္အေလွ်ာက္ ၀ိညာဥ္ေကာင္း ခ်ီးရတနာ အျဖာျဖာ၀ွက္ထားေသာ ရတနာသိုက္ဟု တင္စားလွ်င္ မွားအံ့မထင္။
ယုံၾကည္သူတိုင္း

လမ္းစဖြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။

တဲေတာ္ေလ့လာခြင့္မရျခင္း

လြန္ခဲ့ေသာသုံးႏွစ္က

အ၀ိိဇၨာာေမွာင္ပိတ္ဖုံး ေနမႈကို

J.Rouw

ေရးသား

ေသာ

ေလ့လာခြင့္

House

of

ရျခင္း

Gold

အလင္း ေရာင္အားျဖင့္

Welcome

စာအုပ္ကို

ကၽြန္ေတာ္ဖတ္႐ႈေလ့လာခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ သတိျပဳမိေသာ ယင္းစာအုပ္၏ ထူးျခားခ်က္မွာ တဲေတာ္စာအုပ္အမ်ဳိး မ်ဳိး ထက္
ပိုမိုက်စ္လစ္မႈ ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
ထို႔ျပင္

သာမန္လူတစ္ေယာက္ပင္

နားလည္ႏိုင္သည္အထိ

အေရးအသားေျပျပစ္ျခင္း၊

တင္ျပပုံ

ရွင္း လင္းလြယ္ကူျခင္း ၊

လိုက္နာရန္ သင္ခန္းစာရွိျခင္း စသည့္ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားေၾကာင့္ စာအုပ္ကို လက္မွ မခ်ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

စာအုပ္အတြင္း မွ ပုံေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ သြန္သင္ခ်က္မ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိ၊ လူ႔ဇာတိအေၾကာင္းကို စုံလင္စြာ

ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔

ခမည္းေတာ္ဘုရားက

ေလာကီလူသားမ်ား

အေပၚထားရွိေသာ

ေျဖာင့္မတ္ျခင္းနွင့္ခ်စ္ျခင္း

ေမတၱာာသေဘာထားမ်ားကို ေပၚလြင္ေအာင္ ေဖာ္က်ဴးထားလ်က္ရွိသည္။ ဤမွ်မက လူသားတုိင္းအတြက္ ေကာင္းကင္ဘသ
ုံ ို႔သြားရာ
တစ္ခုတည္းေသာ လမ္း ကို တိက်စြာ ညြန္ျပထားၿပီး ခရစ္ယာန္အသက္တာ၏ အသက္ရင
ွ ္ျခင္းႏွင့္ အသင္းေတာ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ပုံ
သေဘာသ႑ာန္ကို ခေရေစ့တြင္း က် ရွင္း လင္းစြာ ေဖာ္ျပ ထားျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထုတ္ေ၀လွ်င္ ေကာင္းခ်ီး မ်ားစြာ
ျဖစ္ထြန္း မည္ဟု ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ခံစားရပါသည္။
စာအုပ္ကို

ဖတ္ရႈရာ၌

နားမလည္ျခင္း၊

ရႈတ္ေထြးျခင္းရွိပါက

မူရင္းစာေရးဆရာ၏

ခၽြတ္ယြင္း

ခ်က္မဟုတဘ
္ ဲ

ဘာသာျပန္သူ၏အေရးအသားမကၽြမ္း က်င္မႈႏွင့္ အားနည္း ခၽြတ္ေခ်ာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ႀကိဳတင္၀န္ခံအပ္ပါသည္။
“စာရႈသူအေပါင္း ခႏၶာာ စိတ္ ၀ိညာဥ္ ေကာင္း စားၾကပါေစ”

ခရစ္ေတာ္၏ ေမတၱာမြန္

မာတိကာ
အခန္း
၁။
၂။
၃။
၄။

အမွာစာ

အေၾကာင္းအရာ

ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ (၀ါ) ေရႊအိမ္ေတာ္
တဲေတာ္၏ျမင္ကြင္း
အ၀င္တံခါးေပါက္

မီး႐ႈိ႔ရာ ယဇ္ပလႅင္

စာမ်က္ႏွာ

၁၀
၁၃
၁၆

၅။

အင္တုံ

၃၄

၇။

မိုးတိမ္

၅၂

၆။
၈။
၉။

၁၀။
၁၁။

ပ်ဥ္ခ်ပ္မ်ား
အေရာင္(၄)မ်ဳိး

၀င္ေပါက္ (၃)ခု

တဲေတာ္၏အမိုးကန္႔လန္က
႔ ာမ်ား
လုပ္ေဆာင္ေဆာင္ဖက္ကမ်ား

၄၅
၅၅
၅၈
၆၁
၆၃

၁၂။

အမ်ဳိး သမီး မ်ားက႑

၆၅

၁၄။

ေအာက္ခံၾကမ္းျပင္

၇၇

၁၃။
၁၅။
၁၆။

သန္႔ရွင္းရာဌာန
ထမ္းပိုး

ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း

၆၉
၇၉
၈၁

3
၁၇။

အသန္႔ရွင္းဆုံးဌာန

၈၇

၁၈။

ေရႊအိမ္ေတာ္သို႔ ၾကြလွမ္းခဲ့ပါ

၉၁
ဘုရားသခင္ ၏ အိမ္ေတာ္
အခန္း (၁)

ေတာ၊ ၁း၅၀-၅၄။ ေတာ၊ ၂
ဤအရပ္သည္ လူေနရာ အရပ္မဟုတ္ေသာ္လည္း ေထာင္ေပါင္းမ်ာစြာေသာ လူေရ ရြက္ ထည္တဲအိမ္မ်ား တပ္စခန္းခ်၍

ေနၾကသည္။ စနစ္တက် စခန္းခ်ေနေသာ တဲမ်ား၏ အလယ္ ဗဟိုတြင္ ေရႊအိမ္ေတာ္သည္ ခံ့ညားထယ္၀ါစြာ တည္ေနေတာ္မူ၏။

အညိဳေရာင္၊ အနက္ေရာင္ ေဆာင္၍ အဆင္းသ႑ာန္ မြဲေျခာက္ညစ္ေထလ်က္ လွပထည္၀ါမႈကင္းမဲ့သည့္ ရြက္ထည္တဲ မ်ားမွာ

သဲကႏၲာရတြင္း၌ ေျခသလုံးအိမ္တိုင္ လွည့္လည္သြားလာေနၾကေသာ ဣသေရလ (အစၥေရးလ္) လူစု၏ တဲအိမ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ထိုလူစုတြင္ လူမ်ဳိးႏြယ္(၁၂)ႏြယ္ ပါ၀င္၏။ ထိုသူတို႔ ခရီးထြက္ခြာသြားတိုင္း ေယာက်္ား၊ မိန္းမ၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ တိရစာၦန္မ်ား
စနစ္တက် စီတန္း သြားလာေလ့ ရွိၾကသည္မွာ အဆုံးအစမရွိ ရွည္လ်ားလွ၏။
တဲထိုးလ်က္

စခန္းခ်ၾကေသာအခါ၌လည္း

ေရႊအိမ္ေတာ္၏

အေရွ႕၊

အေနာက္၊

ေတာင္၊

ေျမာက္

အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ

တစ္ဖက္စီတြင္ လူမ်ဳိးႏြယ္(၃)ခုစီ ေနရာယူ၍ ေလးေထာင့္စတုရန္းပုံ အကြက္က်က်ျဖင့္ စနစ္တက် တပ္ခ်ရပ္နားၾကသည္။ ထိုသို႔

တပ္ခ်ရပ္နားသည့္အခါတိုင္း တပ္စခန္း၏ အလယ္ဗဟိုတြင္ ကန္႔လန္႔ကာျဖင့္ ကာရံျခားနားထားေသာ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္္ (၀ါ)
ေရႊအိမ္ေတာ္ကို ေတြ႔ရေပမည္။
အကယ္စင္စစ္

အနက္ေရာင္

လူေနတဲမ်ားႏွင့္

လွပတင့္တယ္ေနသည့္

ဘုရားသခင္၏

ေရႊအိမ္ေတာ္မွာ

ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနသကဲ့သို႔ တဲအတြင္းရွိ လူသားမ်ားႏွင့္ ဘုရားသခင္သည္ လည္း သေဘာသဘာ၀ခ်င္း အလြန္ကြာျခားလ်က္ရွိသည္။

အကယ္၍ ထိုတဲမ်ားအတြင္းမွ အသံကို ဂရုတစိုက္ နားေထာင္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ တဲအသီးသီးမွ မိသားစုမ်ား၏ ညည္းညဴသံ၊ ရန္ျဖစ္သံ၊
၀မ္းနည္း ငိုေၾကြးသံမ်ားကို ၾကားရလိမ့္မည္။ ထိုမွ်မက တဲအတြင္းရွိ လူတစ္ေယာက္စီ၏ စိတ္ႏွလုံး ကို ဆန္းစစ္ၾကည္လ
့ ွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

စိတ္ႏွလုံးကဲ့သို႔ တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္ျခင္း၊ မာန္ မာနေထာင္လႊား ျခင္း၊ အေတြးအေခၚညစ္ညဴးျခင္း ၊ အၾကမ္းဖက္ရန္ျပဳလုိျခင္းႏွင့္
မုန္းတီးျခင္း မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရေပမည္။

ကမာၻေျမရွိ သုခဘုံ
ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္(၀ါ)ေရႊအိမ္ေတာ္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ လူသားမ်ား အလယ္တြင္ တည္ရွိေနသနည္း။

4
အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤလူမ်ဳိးႏွင့္ တြဲဖက္မိတ္သဟာယ ျပဳလုိသနည္း။ ဤလူမ်ဳိးကို ဘုရားသခင္ အဘယ္ေၾကာင့္
မစြန္႔ပစ္ရသနည္း။

ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ဘုံတြင္ စံေနေတာ္မမူဘဲ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဤ ေလာကသို႔ ၾကြဆင္း လာခဲ့ရသနည္း။

ဟူေသာ ေမးခြန္း ကို သင္ေမးေကာင္း ေမးခ်င္ပါလိမ့္မည္။
ဘုရားသခင္သည္

လူသားမ်ား၏

အလယ္၌

က်ိန္း၀ပ္ရန္

အလိုရွိသကဲ့သို႔

လူသားမ်ားကို

သူႏွင့္

နီးနီး ကပ္ကပ္

အသက္ရွင္ေနထိုင္ေစလိုေသာေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ဘုံမွ ကမာၻေျမႀကီးသို႔ ၾကြဆင္းလာၿပီး ေရႊအိမ္ေတာ္၌ က်ိန္း၀ပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

လူသားမ်ားအၾကားတြင္ ကိန္း၀ပ္လို ေသာ ဘုရားသခင္၏ လုိအင္ဆႏၵသည္ အစၥေေရးလ္လူမ်ဳိးတို႔၏ ေခတ္အခါ၌သာမက ယခု ပစၥဳပၸန္
ႏွင့္ ေနာင္အနာဂတ္ ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမႀကီးသစ္ေပၚထြန္းမည့္ ကာလအထိ ဆက္အလိုရွိေန မည္။

ၾကည့္႐ႈေလာ့၊ ဘုရားသခင္၏ တဲေတာ္သည္ လူတို႔တြင္ရွိ၏။ လူတို႔ႏွင့္အတူ ကိ်န္း၀ပ္ ေတာ္မမ
ူ ည္။ (ဗ်ာ ၂၁း၁-၃)

ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျဖစ္ေတာ္မူ၍ ႀကီး မားလွေသာ ေမတၱာျဖင့္ လူတိုင္း ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ သင့္ကိုလည္း

ဘုရားသခင္ ခ်စ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္သည္ သင္၌ က်ိန္း၀ပ္ရန္ အလို ေတာ္ရွိသကဲ့သို႔ သူႏွင့္အတူ ၀မ္းေျမာက္ရႊင္လန္းစြာ
ဆက္ႏြယ္အသက္ရွင္ခြင့္ကို သင့္အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးထားသည္။

အံ့ဖြယ္အိမ္ေတာ္
ေရႊအိမ္ေတာ္ (၀ါ) ဘုရားသခင္ အိမ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏အေၾကာင္း ေကာင္းကင္ဘုံ အေၾကာင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏

သားေတာ္အေၾကာင္းကို ေဖၚညႊန္းသြန္သင္ ဖြင့္ျပလ်က္ရွိသည္။ ေရႊအမ
ိ ္ေတာ္ရွိ အရာ၀တၳဳမ်ား၏ အတုိင္းအတာႏွင့္ အေလးခ်ိန္ကို
အဘယ္ေၾကာင့္ အေသးစိတ္ ေဖၚျပထားသနည္း ။ ထိုသို႔ေဖၚျပရျခင္းမွာ ဘုရားသခင္၏ အၾကံအစည္ေတာ္ႏွင့္ ေကာင္းကင္ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္၏
ဘုန္းစည္းစိမ္တို႔ကို ပိုမိုထင္ရွား ေပၚလြင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။
သမၼာက်မ္းထဲမွ

ဘုရားသခင္ကို

ဓမၼေဟာင္းက်မ္း ႏွင့္

ကိုး ကြယ္၀တ္ျပဳနည္း၊

ဓမၼသစ္က်မ္း (၂)ပိုင္းစလုံး တြင္

ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔

လုပ္ေဆာင္ရ

အနက္အဓိပၸါယ္အလုံး စုံကို အခန္းႀကီး ေပါင္း(၅၀)ထက္ မနည္း ေဖၚျပထားသည္။

တဲေတာ္တည္ေဆာက္
မည့္

ပုံ

တည္ေဆာက္နည္း

လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္

ထြက္ေျမာက္ရာ က်မ္း တြင္ … … … … … …

အခန္းႀကီး (၁၃) ခန္း

ေတာလည္ရာက်မ္းတြင္ … … … … … … …

အခန္းႀကီး (၁၃) ခန္း

၀တ္ျပဳရာ က်မ္းတြင္ … … … … … … … …

၄င္းတို႔၏

အခန္းႀကီး (၁၈) ခန္း

တရားေဟာရာ က်မ္း တြင္ … … … … … … …

အခန္း ႀကီး (၂) ခန္း

ေဟၿဗဲၾသ၀ါဒ စာေစာင္တြင္ … … … … … … ..

အခန္း ႀကီး (၄) ခန္း

စုစုေပါင္း (၅၀) ခန္း

ဖန္ဆင္းျခင္းအေၾကာင္းကို က်မ္း (၂)ခန္းသာ ေဖၚျပထားသည္ကို ယွဥ္ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တဲ ေတာ္အေၾကာင္း အဘယ္မွ်

အေရးႀကီးေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေနသည္။

ေရႊအိမ္ေတာ္အား မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း က်မ္းစာမွ

ေလ့လာသိရွိႏိုင္သည္။

ဘုရားသခင္၏

ေရြးႏႈတ္ျခင္း မတုိင္ခင္

(၀ါ)

အစၥေရးလ္လူမ်ဳိးမ်ား

ပင္လယ္နီကိုမျဖတ္ေက်ာ္ရေသးခင္

သူ၏လူမ်ဳိး ေတာ္ႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူျခင္း လုံး ၀မရွိေသးေပ။ ဘုရားသခင္သည္ ပထမဆုံး လူသား အာဒံႏွင့္သာမက
ေရွးယုံၾကည္သူ

အာျဗဟံ၊

ဣဇက္၊

ယာကုပ္တို႔အား

ကိုယ္ထင္ရွားျပၿပီး

မိတ္သဟာယ

လူသားမ်ားကို

ေရြး ႏႈတ္ျခင္းအမႈ၌

ေရႊအိမ္ေတာ္(၀ါ)သန္႔ရွင္း ရာဌာနကို တည္ေဆာက္ဖုိ႔ မိန္႔ၾကားျခင္း မရွိပါ။
တဲေတာ္ေဆာက္လုပ္ရျခင္း၏

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္သာ ၿပီးစီးျပည့္စုံ ေၾကာင္း ျပသရန္ျဖစ္သည္။
ဘုရားသခင္၏

လူမ်ဳိးေတာ္သည္

သိုး သူငယ္၏

အေသြးျဖင့္

ဖြဲ႔ရုံသာ

ရွိခဲ့၏။

ဘုရား

ေရြးႏႈတ္ျခင္းမျပဳခင္

သခင္၏

ဖုံးအုပ္ျခင္းခံခဲ့ရရုံမွ်မက

အဖိုးအခေပး၍

ဘုရား

သခင္၏

အားၾကီးေသာညာလက္ရုံးျဖင့္ ပင္လယ္နီကိုေက်ာ္ျဖတ္ထုတ္ေဆာင္ျခင္း ခံခဲ့ရေလသည္။ ထိုသို႔ ထုတ္ေဆာင္ျခင္းခံရေသာ လူစုသည္
ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႔ခြင့္ရ၏။ ဘုရား သခင္သ ည္လည္း သူတို႔၏အလယ္တြင္ ကိ်န္း၀ပ္ေတာ္မူ၏။

ဘုရားသခင္သည္ လူကို အသက္လြတ္႐ုံသာ ကယ္တင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပဲ သူတို႔ကို သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေစၿပီး ကိုယ္ေတာ္ကို

၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ႏိုင္ရန္ႏွင္

ကိုယ္ေတာ္၏ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစရန္

သက္ေသခံမ်ားအျဖစ္

သူတို႔ကို

သီးျခားခြဲထုတ္ခဲ့ေလသည္။

အစၥေရးလ္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ အီဂ်စ္ ္ျပည္၌ သူ႔ကၽြန္ဘ၀၌လည္းေကာင္း ၊ ႐ုပ္တက
ု ိုး ကြယ္ေသာ အျပစ္သားမ်ားဘ၀၌လည္းေကာင္း ၊
က်င္လည္အသက္ရွင္ေနရေသာေၾကာင့္

စစ္မွန္ေသာကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းႏွင့္

သက္ေသခံျခင္းအမႈ

တို႔ကို

အလ်င္းမျပဳႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။

5
သို႔ျဖစ္၍

ဘုရားသခင္သည္

ေမာေရွအားျဖင့္

ဖာေရာဘုရင္အား

“ငါ့အား

၀တ္ျပဳမည့္အေၾကာင္း

သူတို႔ကိုလႊတ္ေလာ့”ဟု

အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာၾကားေစခဲ့သည္။ (ထြ ၈း၁၊ ၂၀။ ၉း၁)

တဲဲေတာ္ကို အီဂ်စ္ျပည္ႏွင့္ ခါနန္ျပည္တို႔တြင္ တည္ေဆာက္ျခင္းမျပဳခဲ့သည္မွာ အလြန္ေလး နက္ေသာ အဓိပၸါယ္တစ္ရပ္

ရွိေန၏။ အီဂ်စ္ျပည္ႏွင့္ ခါနန္ျပည္တို႔သည္ ရုပ္တုကိုးကြယ္ေသာ ေနရာျဖစ္၍ (ေယဇ ၂၀း၅-၉) ဘုရားသခင္အတြက္ သန္႔ရွင္းရာဌာန

တည္ေဆာက္ရန္ ေနရာလပ္မရွိ၍ တဲေတာ္ မတည္ေဆာက္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ခါနန္ျပည္ “ရွိေလာ”အရပ္ႏွင့္ အခ်ဳိ႔ေနရာ အခ်ိန္မ်ား၌
တဲေတာ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ေလသည္။ (ေယာရႈ ၁၈း၁။ ၅ ရာ၊ ၁၆း၃၉)
အီဂ်စ္ျပည္ကို

ေက်ာခိုင္း၍

အလြန္အေရးႀကီးသကဲ့သို႔

ခါနန္ျပည္သို႔

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔

ေရွ႔ရႈသြားၾကေသာ

ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္း ေနေသာ

ကႏၲာရခရီး သည္အတြက္

ေရႊအိမ္ေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ သြန္သင္ခ်က္မ်ား သည္ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီး လိုအပ္သည္။
ေရႊအိမ္ေတာ္က

ဘုရားသခင္အေၾကာင္း၊

ဘုရားသခင္၏

ယုံၾကည္သူမ်ား၏

သားေတာ္အေၾကာင္းႏွင့္

ေကာင္းကင္ဘုံ၏ အဓိကအက်ဆုံး အရာသည္ အဘယ္အရာျဖစ္သနည္း။
ဘုရားသခင္၏

သားေတာ္အရွင္ေယရႈခရစ္သည္

ေကာင္းကင္ဘုံ၏

ေလာကခရီး ၾကမ္းတြင္လည္း

ေကာင္း

ဘုန္းစည္းစိမ္အေၾကာင္း ကို ေဖၚျပသည့္ ပုံစံနမူနာပင္ ျဖစ္သည္။ (ေဟၿဗဲ ၉း၂၃၊ ၂၄)။

အဓိကအက်ဆုံးႏွင့္

ေရႊအိမ္ေတာ္သည္

ကင္ဘုံ

အေရး

ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္

ႀကီးဆုံး ျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေကာင္းကင္ဘုံ၏ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာႏွင့္ ဘုန္းအသေရရွိ သမွ်သည္ အရွင္ေယရႈ၌ တည္ေနသည္။ ဘုရားသခင္၏
ထာ၀ရအၾကံအစည္

ေတာ္၏

အဓိက

ပုဂၢဳိလ္မွာ

အရွင္ေယရႈျဖစ္၏။

ေယရႈအေၾကာင္း ကိုသာ ရႈေဒါင့္အမ်ဳိး မ်ဳိးမွ ေတြ႔ရေလသည္။

ေရႊအိမ္ေတာ္

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုစီကို

ေလ့လာလွ်င္

တဲေတာ္၏ ပုံေဆာင္ခ်က္မ်ား
တဲေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္၊ အသင္းေတာ္ႏွင့္ ယုံၾကည္သူ ခရစ္ယာန္တို႔ကို ပုံေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္
ေတြ႔ျမင္ရသည္။
၁။ ခရစ္ေတာ္ကို ပုံေဆာင္သည္
တဲေတာ္၌

ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ

အရာ၀တၳဳတိုင္းသည္

ခရစ္ေတာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ

အမႈမ်ား

ႏွင့္

ကိုယ္ေတာ္၏

လူ႔ဇာတိလကၡဏာအခ်ဳိ႔ကို ေဖၚျပသြန္သင္ထားသည္။ တမန္ေတာ္ႀကီး ရွင္ေယာဟန္က “ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း လူ႔ဇာတိကိုခံယူ၍
ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊

သစၥာေတာ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊

ျပည့္စုံလ်က္င ါတို႔တြင္တည္ေန(က်ိန္း၀ပ္)ေတာ္မူသည္ဟု

ေျပာၾကား

ခဲ့သည္။’’ (ေယာ ၁း၁၄) ထို႔ေၾကာင့္ ခမည္းေတာ္ထံမွ ခံရေသာ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုန္းအသေရကို တဲေတာ္၌ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ ေတြ႔ျမင္ရသည္။

တဲေတာ္၌ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအသေရေတာ္ စုံလင္စြာ က်ိန္း၀ပ္သကဲ့သို႔ ခရစ္ေတာ္၌ ဘုရားပကတိ အျဖစ္ေတာ္စုံလင္စြာ

က်ိန္း ၀ပ္ေတာ္မူ၏ (ေကာ ၂း၉) ဆက္လက္ေလ့လာေသာအခါ တဲေတာ္အတြင္းရွိ အေသးဆုံးပစၥည္း မွ အႀကီးဆုံး ပစၥည္းတိုင္ေအာင္
ခရစ္ေတာ္ကို ပုံေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္က ေတြ႔ျမင္ရလိမ့္မည္။
၂။ အသင္းေတာ္ကို ပုံေဆာင္သည္
ဓမၼေဟာင္းကာလ

တေလွ်ာက္လုံး တြင္

တဲေတာ္၌

နက္နဲေသာ

အရာမ်ားကို

ဖုံးအုပ္ထားခဲ့ၿပီး

ဓမၼသစ္ကာလေရာက္မွ

၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေဖၚျပခဲ့သည္ (ဧဖက္ ၃း၁-၂၁၊ ၅း၂၃-၃၃၊ ေကာ ၁း၂၀-၂၉) သို႔ျဖစ္၍ တဲေတာ္အေၾကာင္း
မေလ့လာဘဲ အသင္းေတာ္အေၾကာင္းကို စုံလင္စြာ နားလည္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
တမန္ေတာ္ႀကီး

ရွင္ေပါလုက

ယုံၾကည္သူမ်ားအား

“ဗိမာန္ေတာ္၌လည္း

ဘုရားသခင္သည္

၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္

က်ိန္း ၀ပ္ေတာ္မူျခင္း အလို႔ငွာ သင္တို႔သည္ ငါတို႔ႏွင့္အတူ တည္ေဆာက္ လ်က္ရွိၾက၏။” (ဧဖက္ ၂း၂၂)ဟုေျပာရာ၌ တဲေတာ္အားျဖင့္
ပုံေဆာင္ျပသခဲ့သည့္ အရာမ်ားကို ျပန္လည္ ေျပာၾကားေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္၏တာ၀န္မွာ ဘုရားသခင္အား ကိုး ကြယ္
၀တ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားရန္ သက္ေသခံျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
၃။ ယုံၾကည္သူခရစ္ယာန္ကို ပုံေဆာင္သည္
ေရႊအိမ္ေတာ္သည္

ယုံၾကည္သူ

ခရစ္ယာန္ကိုပုံေဆာင္ေန၏။

ခရစ္ေတာ္၌ရွိေသာ

ယုံၾကည္သတ
ူ ို႔သည္

ဘုရားသခင္

ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ

ဘုရားသခင္၌

က်ိန္း ၀ပ္ရာဌာနျဖစ္သည္။ ေကာ ၁း၂၇ ၌ “ထိုစည္းစိမ္ကား ဘုန္းအသေရကို ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းအေၾကာင္း တည္းဟူေသာ သင္တို႔အထဲ၌
တည္ေတာ္မူေသာ

ခရစ္ေတာ္ေပတည္း”ဟု

ဖတ္႐ႈရသည္။

တစ္ဖန္

“သင္တို႔အသက္သည္

၀ွက္ထားလ်က္ရွိ၏” (ေကာ ၃း၃၃) ၌ ေဖာ္ျပထားျပန္သည္။ ဆက္လက္၍ ေပါလုက ကၽြႏ္ုပ္တို႔(ယုံၾကည္သ)ူ ၏ ကိုယ္ခႏၶာသည္
သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ က်ိန္း၀ပ္ရာ ဗိမာန္ေတာ္ ျဖစ္သည္ ဟု ဆိုထားေလသည္။ (၁ ေကာ ၃း၁၆)။

6
စစ္မွန္ေသာ
ယုံၾကည္သူ၏

ယုံၾကည္သူ

ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္၏

“ကိုယ္ခႏၶာ”ပိုင္း သည္

အျပင္ဘက္ဆုံး

ခႏၶာ၊

စိတ္၊

တဲေတာ္၀င္း

သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းျပဳရာ အပိုင္းျဖစ္သည္ (ေရ ၁၂း၁-၂၊ ၁ေယာ၊ ၁း၇-၉)။

၀ိညာဥ္သည္

အပိုင္းႏွင့္

တဲေတာ္၏

တူ၏။

အပိုင္း(၃)ပိုင္းႏွင့္ညီ၏။

ဤအပိုင္းသည္

ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း၊

“စိတ”္ ပိုင္း သည္ တဲေတာ္၏ သန္႔ရွင္းဌာနႏွင့္တူညီသည္။ ဤအပိုင္းတြင္ ယုံၾကည္သူမ်ား အတူ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ျခင္း ၊

၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၊ ပြဲေတာ္စားျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္အထံေတာ္ သို႔ ခ်ဥ္း ကပ္ကိုးကြယ္ရာ အပိုင္း ျဖစ္သည္။
“၀ိညာဥ္”ပိုင္းမွာ

တဲေတာ္၏

အတြင္းဆုံးအပိုင္းျဖစ္ေသာ

အသန႔္ရွင္းဆုံးဌာနႏွင့္

တူညီသည္။

၀ွက္ထားသည့္

အသက္လည္းျဖစ္သည္။ ဤအပိုင္းသည္ အေသြးေတာ္ျဖင့္ ဖုံးအုပ္ျခင္းခံရေသာ ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္၍
ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ

ေနရာလည္းျဖစ္သည္။

အပိုင္း ျဖစ္သည္။

(ေယာ

၄း၂၃)

(ေရာ

၁း၉)။

ဤအပိုင္းသည္

၀ိညာဥ္ေရးရာေအာင္ျမင္မႈရေသာ

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ တဲေတာ္၏ သြန္သင္ခ်က္ႏွင့္ပုံေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ဓမၼသစ္ကာလ ခရစ္ယာန္တို႔ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာ

အလုံးစုံကို ေဖာ္ျပသည္။

(၁)
(၂)

တဲေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ုဘုရားသခင္၏စီမံခ်က္(၂)ခုမွာ

ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူး က႐ုဏာေတာ္ကို လူတို႔အား ထင္ရွားျပျခင္း။

လူက ဘုရားသခင္အထံေတာ္သို႔ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ တုိး၀င္ခ်ဥ္း ကပ္ႏိုင္ျခင္း၊ ကိုျပသည္။
တဲေတာ္ေဆာက္လုပ္ရာ၌
အဆုံးသတ္ေစခဲ့သည္။

ခ်ဥ္းကပ္ကာ

ပဋိညာဥ္

ေသတၱာရွိရာ

ပထမဦးဆုံး

ပဋိညာဥ္ေသတၱာကို

သို႔ေသာ္

အသန္႔ရွင္းဌာနသို႔

အစျပဳေဆာက္လုပ္ေစၿပီးမွ

လူသည္

ဆက္လက္တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ရန္

ဤအေၾကာင္းအရာသည္ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ သတင္း ေကာင္းျဖစ္လာသည္။

ဘုရားသခင္

ေၾကး၀ါယဇ္ပလႅင္ျဖင့္

ေၾကး၀ါယဇ္ပလႅင္၌အစျပဳ

ညႊန္ၾကားထားေလသည္။

ကမာၻေပၚမွာရွိရွိသမွ် ဘာသာတရားအားလုံးက လူေတြ ဘုရားသခင္ကို ေတြ႔ေအာင္ရွာရ မည္ဟု သြန္သင္ထားေသာ္လည္း

သမၼာက်မ္း၌ကား

ဘုရားသခင္ကိုယ္ေတာ္တုိင္

လူသားမ်ားထံ

သို႔

ၾကြဆင္းလာၿပီး

အျပစ္သားမ်ားကို

ကယ္တင္ေရြးႏႈတ္သည့္

အလြန္ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ရာ သတင္းေကာင္း ရွိ၏။ ခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္းကငဘုံပလႅင္ကိုစြန္႔ၿပီး လက္၀ါးကပ္တုိင္ထက္၌ ကိုယ္စား
အေသခံသည့္တိုင္ေအာင္ လူသားမ်ားအား ေမတၱာ၊ ကရုဏာ ထင္ရွားျပသခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေဖၚျပသည္ကို လူကယုံၾကည္လက္ခံျခင္း ျဖင့္
ကယ္တင္ျခင္းခံစားရမည့္ အေၾကာင္း ဘုရား သခင္ စီမံခဲ့သည္။

ေနာင္တရေသာ အျပစ္သားတစ္ေယာက္သည္ ယုံၾကည္ျခင္း ျဖင့္

ကယ္တင္ျခင္းရရွိႏိုင္ေသာ အဆင္(့ ရ)ဆင့္ရွိသည္။

ဘုရားသခင္

အထံေတာ္ သို႔

ျပန္လည္ခ်ဥ္းကပ္လွ်င္

လမ္းေၾကာင့္ အဆင္(့ ၇)ဆင့္

၁။ အစျပဳ၀င္ေရာက္ရာ ပထမအဆင့္

တဲေတာ္ ၀င္းတံခါးမွအစျပဳ၍ ၀င္ေရာက္ႏိုင္သည္။ အရွင္ေယရႈက “ငါသည္ သိုး၀င္ေသာ တံခါး၀ျဖစ္၏။ ငါျဖင့္၀င္ေသာသူသည္

ေဘးႏွင့္ကင္းလြတ္လ်က္ ထြက္၀င္၍ က်က္စားရာကို ေတြ႔ ရလိမ့္မည္”ဟု မိန္႔ဆိုထား၏။ (ေယာ ၁၀း၈-၉)။
၂။ ရန္ၿငိမ္းျခင္းျပဳရာ ဒုတိယအဆင့္

ေၾကး၀ါ ယဇ္ပလႅင္၌ ရန္ၿငိမ္းခြင့္ရသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ခရစ္ေတာ္အထဲ၌ တည္ေနၿပီး ေလာကီသားတို႔၏ အျပစ္မ်ားကို

မွတ္ေတာ္မမူဘဲ ရန္ကိုၿငိမ္းေစ၍ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႔ ေစေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္ႏွင့္ကင္းစင္ေသာသူကို
ငါတို႔အတြက္ေၾကာင့္

အျပစ္ရွိ

ေသာသူျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။

ျဖစ္မည့္အေၾကာင္းတည္း။ (၂ ေကာ ၅း၁၉-၂၁)။

၃။ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းျပဳရာ တတိယအဆင့္
အင္တုံ၌

သန္႔ရွင္း ျခင္းျပဳရသည္။

ငါတို႔သည္

အရွင္ေယရႈက

ထိုသူအားျဖင့္

ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္၌

ေရခ်ဳိးၿပီးေသာသူ

မည္သည္ကား

ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ

ေျခေဆးျခင္းမွတစ္ပါး

ေဆးရေသာအေၾကာင္းမရွိ။ တစ္ကိုယ္လုံး စင္ၾကယ္၏” ဟု တပည့္ေတာ္မ်ား ကို မိန္႔ေတာ္မူခဲ့၏ (ေယာ ၁၃း၁၀)။ ဆက္လက္၍

“သင္တို႔သည္ ငါေဟာေျပာေသာ စကားအားျဖင့္ ယခုပင္ ရွင္း လင္း (သန္႔ရွင္း)လ်က္ရွိၾက၏ ”(ေယာ ၁၅း၃)။ ေပက်ံေနေသာ ေျခ
လက္တို႔ကို ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာ သန္႔ရွင္း ရသကဲ့သို႔ ညစ္ညဴးေသာ စိတ္ႏွလုံး ကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာရ သည္။ (ဧ ၅း၂၇)။
၄။ အလင္းထြန္းေတာက္ရာ စတုတၳအဆင့္

ေရႊမီး တိုင္၏ အလင္းေရာင္သည္ ထြန္းလင္းေတာက္ပေနေသာ အရွင္ေယရႈကို ဆိုလို သည္။ ေယရႈက “ငါသည္ ဤေလာက၏

အလင္း ျဖစ္သည္။ ငါ့ေနာက္သို႔လိုက္ေသာ သူသည္ ေမွာင္မွိက္၌ မသြားမလာ၊ အသက္၏ အလင္းကိုရလိမ့္မည္”ဟု မိန္႔ေတာ္၏။ (ေယာ
၈း၁၂)။

7
၅။ စိတ္ေက်နပ္ခ်မ္းေျမ႔ရာ ပဥၥမအဆင့္
ေရွ႔ေတာ္မုန္႔စားပြဲ၌ စိတ္ေက်နပ္ ခ်မ္း ေျမ႔ခြင့္ရသည္။ ေယရႈကလည္း “ငါသည္ အသက္မုန္႔ ျဖစ္၏။ ငါ့ထံသို႔လာေသာသူသည္

ေနာက္တစ္ဖန္ အဆာအမြတ္မခံရ” ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ (ေယာ ၆း၃၅)
၆။ ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳရာ ဆဌမအဆင့္
နံ႔သာေပါင္း

ေက်းဇူးေတာ္ကို

မီးရႈိ႔ရာ

၀န္ခံလ်က္

ေရႊယဇ္ပလႅင္၌

ဘုရားသခင္ထံ

ႏႈတ္ခမ္းအသီးတည္းဟူေသာ

အစဥ္ပူေဇာ္ၾကကုန္အံ့ (ေဟၿဗဲ ၁၃း၁၅)။

ဆုေတာင္းခြင့္ရသည္။
ယဇ္ကို

“ထိုေၾကာင့္

သခင္ေယရႈခရစ္အားျဖင့္

ငါတို႔သည္

ဘုရားသခင္၏

ဘုရားသခင္၏ေရွ႔ေတာ္၌

၇။ အတူတကြ မိတ္သဟာယျပဳရာ သတၱမအဆင့္

ေရႊအိမ္ေတာ္အား လူ႔အေတြး အေခၚ လူ႔အၾကံအစည္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဘုရားသခင္၏ အလိုဆႏၵ၊

ဘုရားသခင္၏ အၾကံအစည္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ “ငါ သည္ သင္တို႔တြင္ က်ိန္း၀ပ္ဖို႔ သန္႔ရွင္းရာဌာနကို လုပ္ၾကေစ” (ထြ
၃၉း၄၀)။

တဲေတာ္သည္

အေဆာက္အအုံတစ္ခုျဖစ္သည္။

အဘယ္လူသားတစ္ေယာက္မွ်

ေတြးေတာၾကံဆ၍

တည္ေဆာက္ရန္

မတတ္စြမ္း ႏိုင္သည့္

တဲေတာ္၏ ျမင္ကြင္း
အခန္း (၂)
ထြ၊ ၂၇

တဲေတာ္ကို

ထူထားသည့္

ခပ္လွမ္း လွမ္းမွၾကည့္လွ်င္

ပိတ္ေခ်ာ

၀င္း ထရံျဖဴကို

အလ်ား

ထင္ထင္ရွားရွား

အေတာင္(၁၀၀)၊
ေတြ႔ျမင္ရမည္။

အနံအေတာင္

(ထြ

(၅၀)ရွိၿပီး

ခိုင္ခံ့ေသာ

တိုင္မ်ားျဖင့္

၂၇း၉-၁၂) ဤအတိုင္း အတာသည္ ယခုေခတ္

အတိုင္း အတာအရ အလ်ားေပ (၁၅၉)ႏွင့္ အနံ (၇၅)ေပခန္႔ရွိသည္။

တဲေတာ္၀င္းတစ္ခုလုံးကို အျဖဴေရာင္ ပိတ္ေခ်ာထည္ျဖင့္ ပတ္ပတ္လည္ ကာရံထားၿပီး ေငြတံစို႔မ်ားျဖင့္ ေၾကး၀ါတိုင္ေပါင္း (၆၀)၌

ခ်ိတ္ဆြဲထား၏။ တုိင္ထိပ္မ်ားတြင္ ေငြျဖင့္ျပဳလုပ္ထား ေသာ ထိပ္ဖုံးအသီး သီးရွိၿပီး တိုင္မ်ားကို သဲျပင္ေပၚရွိ ေၾကး၀ါ ေျခစြပ္(၆၀)ထဲတြင္

စိုက္ထူထား၏။ တိုင္တစ္တိုင္စီကို အကြာအေ၀းတူညီစြာ စိုက္ထူထားၿပီး ေငြတန္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္လ်က္ ေၾကး၀ါ တံသင္(ငုတ)္ မ်ား၌
ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားေလသည္။

8
၀င္းထရံ၏အျမင့္မွာ
အျမင္(့ ၁၀)ေတာင္ရွိသည္။

ေတာင္

(၀ါ)

ေရႊအိမ္ေတာ္ကို

၁/၂ေပရွိၿပီး

ျဖန္႔မိုး ထာေသာ

၀င္းအတြင္းရွိ

အမိုးသည္

အေရာင္

အေ၀းမွၾကည့္လွ်င္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။ အဓိပၸါယ္ကင္းမဲ့လ်က္
မ၀င္ေသးေသာ

သူမွန္သမွ်

သည္

နားမလည္ႏိုင္ေခ် (သ ေကာ ၁း၁၈၊ ၂၃)။

တဲေတာ္ထဲရွိ

အရာ၀တၳဳမ်ားႏွင့္

ေရႊအိမ္ေတာ္၏

အျမင့္မွာ

အဆင္းကင္းမဲ့၍

အမိုးအပါအ၀င္

ေတာက္ပမႈမရွိသျဖင့္

စိတ၀
္ င္စားဖြယ္ မရွိေခ်။ အိမ္ေတာ္အတြင္းသို႔

ဘုရားသခင္၏

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္

အနက္အဓိပၸါယ္ကို

ဤေလာက၌ အရွင္ေယရႈ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ကလည္း လူအေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္ ေတာ္အရွင္အား စိတ၀
္ င္စားျခင္း ၊

ေလ့လာရွာေဖြျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ ထိုသူတို႔အတြက္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အရာခပ္သိမ္းတို႔သည္ ဖုံးအုပ္လ်က္ရွိ၏။

“ထာ၀ရဘုရား၏ ကၽြန္သည္ အညြန္႔ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ေသြ႔ေျခာက္ေသာေျမ၌ ေပါက္ ေသာအတက္ကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း ၊

ေရွ႔ေတာ္၌

ႀကီးပြား၏။

ငါတို႔သည္

မရိုေသၾက”

(ေဟရွာ

၅၃း၂-၃)ဟု

ပေရာဖက္ေဟရွာယက

ကယ္တင္ျခင္းမရေသးေသာ သူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္အေၾကာင္းကို စိတ၀
္ င္စားမႈ လုံး၀မရွိၾကေခ်။

ေျပာခဲ့သည့္အတိုင္း

ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးေသာ ယုံၾကည္သူတိုင္း သည္ ဘုရားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကို အေတြ႔အၾကံဳအားျဖင့္

နားလည္သေဘာေပါက္လာၾကသည္။ မယုံၾကည္ေသးမီက ခရစ္ ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ စိတ၀
္ င္စားဖြယ္ မရွိေသာ္လည္း
ခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္လက္ခံၿပီး သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ထာ၀စဥ္ႀကီး ျမတ္၍ တန္ဖိုးမျဖတ္
ႏိုင္ေသာသူ၊ ေလ့လာရွာေဖြ ဆန္းစစ္၍ မကုန္ႏုိင္ေသာသူျဖစ္ေၾကာင္း သိကၽြမ္းလာသည္။

မက်ဴးေက်ာ္ရ (ထြ ၂၇း၉-၁၈)

တဲေတာ္အား ကာရံထားသည့္ ၀င္း ထရံကို အနီးကပ္ၾကည့္ေသာအခါ သာ၍ စိတ၀
္ င္စား ဖြယ္ေကာင္း လွ၏။ တဲေတာ္ ၀င္း ထရံ၏

အျဖဴေရာင္ပိတ္ေခ်ာသည္

ညဳိပုပ္မဲညစ္ေနေသာ

လူေနတဲ

အိမ္မ်ားႏွင့္

လုံး ၀ဆန္႔က်င္ျဖစ္ေနသည္။

အဓိပၸါယ္ကား

တဲေတာ္၀င္းအတြင္း ဘက္သည္ လူေနတဲ မ်ားလို မဟုတ္ဘဲ သန္႔ရွင္း ျခင္း ၊ ျမင့္ျမတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ တင့္တယ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖၚျပေနသည့္
အမွတ္လကၡဏာျဖစ္သည္။

၀င္းၿခံ၏အျမင့္သည္ ၅ေတာင္(၀ါ) ၇ ၁/၂ ေပ ခန္႔ရွိျခင္း ေၾကာင့္ ၀င္းအျပင္ဘက္မွ လူသည္ အထဲ၌ရွိေသာ အရာမ်ားကို

မျမင္မေတြ႔ႏိုင္ေပ။ ထိုသို႔မျမင္ႏိုင္ေအာင္ ကာရံထားျခင္း မွာ ဘုရား သခင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ မိမိသ႑ာန္ကို ၀င္းအျပင္ဘက္မွ လူတို႔အား
ထင္ရွားေဖၚျပျခင္း မျပဳလိုေသာ
လ်ားေသာ

ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အျဖဴေရာင္ကန္႔လန္႔ကာ

အထူးအေရးႀကီးလွသည္။

မ်ားက

ထိုေနရာ၌

“အခြငမ
့္ ရွိ

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ

အဘယ္သူကိုမွ်

မ၀င္ရ”ဟု

လြယ္လင့္တကူ

လက္ခံျခင္း မရွိေပ။

ဟန္႔တားပိတ္ပင္ေနသေယာင္

ဘုရားသခင္ထံသို႔

ခ်ဥ္းကပ္လိုေသာ

ေယာင္။

လူသားတိုင္း

ျမင့္မားရွည္

ဤအခ်က္သည္
ဘုရားသခင္၏

နည္းလမ္းအတိုင္း သာ ခ်ဥ္းကပ္ရန္ ပညတ္ခ်က္ ခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ေပတည္း။

ထိုကန္႔လန္႔ကာမ်ားကဲ့သို႔ ျဖဴစင္လ်က္ အညစ္အေၾကး အစြန္းအကြက္ ကင္းစင္ေသာ လူသားတစ္ေယာက္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔

သတိျပဳမိဖို႔ လိုအပ္သည္။ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္၍ စုံလင္ေသာ ထို လူသားကား ေယရႈခရစ္ ေပတည္း (ေဟၿဗဲ ၇း၂၆)။
ခ်စ္မိတ္ေဆြ-

ကန္႔လန္႔ကာမ်ားနည္းတူ သင္၌ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ပါသလား။
ထိုေနရာႏွင့္ စပ္ဆုိင္မႈရွိၿပီးလား။

လူေျမာက္မ်ားစြာတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ခ်င္ၾကၿပီး ထိုသို႔လိုက္ျခင္း သည္မွန္ေသာ အမႈျပဳျခင္း ျဖစ္သည္ဟု

ထင္ျမင္တတ္ၾကသည္။

၀င္းထရံအျပင္ဘက္

မြဲညစ္ေပေရ

ေနေသာ

လူေနတဲမ်ားရွိ

ညစ္ညဴးေသာ

အျပစ္သားမ်ားႏွင့္

ဤေလာကႀကီးအတြင္းမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔လူ သားမ်ားသည္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေတာ္မူေသာ အရွင္ေယရႈႏွင့္ေပါင္းစပ္၍ မရႏိုင္ေအာင္ ကြာျခား

ေနေၾကာင္း ဤအျဖဴေရာင္၀င္းထရံအားျဖင့္ ဘုရားသခင္က ပထမဆုံး သတိေပး သြန္သင္ေန သည္။ ဤျဖဴေသာ ၀င္းထရံက
အျပစ္သားမ်ာသည္ သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရားသခင္အထံေတာ္သို႔ လြယ္လင့္တကူ မသြားႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ခရစ္ေတာ္အနီးတြင္ ေနရန္ (၀ါ)
ခရစ္ေတာ္ေနာက္သို႔ အလြယ္တကူ မလိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အား သတိေပး သြန္သင္လ်က္ရွိသည္။

တဲေတာ္ ၀င္းထရံ၏ အျပင္ဘက္ရွိ အျပစ္သားမ်ားသည္ မည္မွ်ညစ္ပတ္ ရြံ႔ရွာဖြယ္ ေကာင္း လွသည္ကို ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏

သန္႔ရွင္းျခင္း၊ အျပစ္ကင္း စင္ျခင္း တို႔က မီးေမာင္း ထိုးျပလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ေျဖာင့္မတ္ေသာသူ မရွိ၊ တစ္ေယာက္မွ် မရွိ …

လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစရိုက္ကိုျပဳ၍ ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္၌ အသေရပ်က္ၾကၿပီး ” (ေရာ ၃း၁၀-၂၃) ကို ဦးစြာ ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ကာ
လူသားတိုင္း မိမိကိုယ္ကို ရြံ႔ရွာဖြယ္ေကာင္းေသာ အျပစ္သားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံလ်က္ ေနာင္တ ရဖို႔လိုသည္။
ခ်စ္မိတ္ေဆြ

9
သင့္အျပစ္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ၀န္ခံလ်က္ ဘ၀ဆုံးပါးေနသည့္ အျဖစ္မွ ကယ္ခၽြတ္ခ်မ္း သာျခင္းရရန္ ဘုရားသခင္
အထံေတာ္သို႔ လာလိုပါသလား။ လာလိုေသာ စိတ္ဆႏၵရွိသူတိုင္းအား လက္ခံရန္ ဘုရားသခင္ အသင့္ရွိေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္
အထံေတာ္သို႔ လာလိုၾကေသာ အျပစ္ သားအတြက္ တဲေတာ္၀င္း အေရွ႔ဘက္၌ တံခါးေပါက္တစ္ေပါက္ ဖြင့္ေပးထားသည္။

အ၀င္တံခါးေပါက္
အခန္း (၃)

အ၀င္တံခါးေပါက္သည္ က်ယ္၀န္း၍ လွပတင့္တယ္ၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈအျပည့္ရွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္ တို႔၏ အျပစ္ဒုစရိုက္မ်ားေၾကာင့္

အေယာက္တိုင္း ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေ၀းရာ အျပင္ဘက္ ထာ၀ရ ေမွာင္မိုက္ဖုံး လႊမ္းရာ အရပ္တြင္ ေနရမည္။ အျပစ္သားမွန္သမွ်သည္

ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္မည္ ဟု စီရင္သင့္ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ ထိုသို႔မစီရင္ဘဲ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံစား
ခြင့္ေပးခဲ့သည္။

ကိုယ္ေတာ္ရွင္ထံ

ခ်ဥ္း ကပ္ရန္

ကၽြႏု္ပ္တို႔

အေယာက္တုိင္းအတြက္

သတင္းစကားသည္ အလြန္၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္း ျဖစ္ သည္။

တံခါးေပါက္ျပင္

ဆင္ေပးထားၿပီဟူေသာ

ေကာင္းၿပီ။ ထိုတံခါးသည္ အဘယ္တံခါးမ်ဳိး ျဖစ္သည္ကို ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။

၁။

တံခါးေပါက္၏ အက်ယ္သည္ အေတာင္ ၂၀ (၀ါ) ေပ ၃၀ နီးပါးရွိျခင္းေၾကာင့္ အျခားသာမန္ တံခါးေပါက္မ်ားထက္

ပိုမိုက်ယ္၀န္းသည္။ ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာသည္ အလြန္ႀကီးမား သျဖင့္ ၀င္လိုသူတိုင္း ၀င္ႏိုင္ရန္ တံခါးေပါက္ကို ယခုကဲ့သို႔
က်ယ္၀န္းစြာ ဖြင့္ထားေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ တံခါး အတြင္းသိ၀
ု႔ င္လိုေသာ သူသည္ အဖိုးအခေပးစရာ မလိုဘဲ လြတ္လပ္စြာ

၀င္ႏိုင္ေလသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူသားတိုင္း ကယ္ တင္ျခင္း ရရန္ အလိုေတာ္ရွိၿပီး ( ၁ တိ
၂း၃၊၄) အထံေတာ္သို႔ လာလိုေသာသူတိုင္း လာႏိုင္ရန္ ဤတံခါးေပါက္ကို က်ယ္၀န္းစြာ ျပင္ဆင္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။ (ဗ်ာ
၂။

၂၂း၁၇)။

တံခါးေပါက္ကို
ကန္႔လန္႔ကာျဖင့္

မိုး ျပာေရာင္၊

ကာရံထားေသာေၾကာင့္

၄င္းအေရာင္(၄)မ်ဳိး သည္
၃။

ခရမ္းႏုေရာင္ႏွင့္

အရွင္ေယရႈ

အေၾကာင္းကို ေနာက္မွ ေလ့လာပါမည္။
တံခါးေပါက္အား

သစ္သား(သိ႔မ
ု ဟုတ္)

ေရာင္စုံပန္းထိုး ထားသည့္

အျဖဴေရာင္ေအာက္ခံေပၚတြင္

အလြန္လွပ

အေၾကာင္း ကို
သတၱဳျဖင့္

တင့္တယ္

လ်က္ရွိၿပီး

ရႈေထာင့္ေလးေထာင့္မွ

မျပဳလုပ္ဘဲ

ပိတ္ေခ်ာကန္႔လန္႔ကာျဖင့္

ၾကက္ေသြး

စိတ၀
္ င္စားဖြယ္ရာ

တင္ျပထားသည္။

အလ်ားအေတာင္(၂၀)

ျပဳလုပ္ထားျခင္းမွာ

ေရာင္

အျမင့္

ပန္းထိုးထားသည့္
ဆြဲေဆာင္ေန၏။

ဤအေရာင္(၄)မ်ဳိး
(၅)ေတာင္ရွိေသာ

အသက္အရြယ္ႀကီး ရင့္သူမ်ားႏွင့္

10
လူပ်ဳိလူရြယ္မ်ားသာမက ကေလးသူငယ္မ်ားကိုပင္ ဆြဲ ေဆာင္လ်က္ အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္ခြင့္ ေပးထားသည္။
၄။

တံခါးေပါက္သည္ ၀င္လို သူတိုင္းအား လႈိက္လ၀
ွဲ မ္းပန္တသာ လက္ကမ္း ႀကိဳဆိုလ်က္ ရွိသည္။

တံခါးေပါက္တစ္ေပါက္တည္းသာ ရွိသည္။ ဤတံခါးေပါက္၏ နက္နဲေသာ အဓိပၸါယ္ကို အရွင္ေယရႈကိုယ္တုိင္ မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။
“ငါသည္ တံခါး၀ျဖစ္၏။ ငါျဖင္၀
့ င္ေသာ သူသည္ ေဘးႏွင့္ကင္းလြတ္လ်က္ ထြက္၀င္၍ က်က္စားရာကို ေတြ႔ရလိမ့္မည္။” (ေယာ
၁၀း၉)

ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ အထံေတာ္သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခ်ဥ္းကပ္ခြင့္ ရခဲ့ၾကၿပီ (ဧ ၂း၁၈၊ ၃း၁၂)
“လူအသီးသီးတို႔က မိမိတို႔ယုံၾကည္ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ တရားလမ္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ ျခင္း ရႏိုင္သည္”ဟု ထင္ျမင္ယူဆ

ေျပာဆိုေလ့ရွိၾကသည္။

အရွင္ေယရႈတည္း ဟူေသာ

အမွန္မွာ

လမ္းလြဲ၍

ေယရႈတစ္ပါးတည္းသာ

အျခားလမ္း

မရွိေတာ့ေပ။

ကယ္

တင္ရွင္

ဤစကားသည္

အစစ္အမွန္ျဖစ္ၿပီး

သစၥာစကားျဖစ္၏။

ကယ္တင္ျခင္း ရရန္

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူတို႔ ၏အၾကားတြင္ျဖစ္သည့္ ေယရႈခရစ္တည္း ဟူေသာ အာမခံတစ္ဦးတည္းရွိ၏ (၁ တိ ၂း၅)။ အရွင္ေယရႈ
တစ္ပါးတည္းအားျဖင့္သာ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္သို႔ ခ်ဥ္း ကပ္ခြင့္ရွိသည္။
ပိတ္ သြား ေသာ တံခါးေပါက္

သို႔ရာတြင္ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါ၌ ထုိဖြင့္ထားေသာ တံခါးေပါက္ပိတ္သြားလိမ့္မည္ဟု သမၼာက်မ္း ၌ သတိဖေပးထားသည္။ (ကမာၻ

၇း၁၆-၂၃) တြင္ ေနာဧ သေဘၤာႀကီးအတြင္းသို႔၀င္ရာ ကယ္တင္ျခင္း တံခါးပိတ္သြားၿပီး ေနာက္ အတြင္းသို႔မ၀င္ေသာသူ ရွိသမွ်တို႔သည္
ေရနစ္ေသဆုံးသြားၾကရသည္။ (မႆဲ ၂၅၊ ၂-၁၀)တြင္ မိုက္ေသာ သတို႔သမီး ငါးေယာက္မွာ မဂၤလာေဆာင္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ဆင္ႏြဲလို

ၾကေသာ္လည္း အေရာက္ေနာက္က်သျဖင့္ မဂၤလာေဆာင္ပြဲ တံခါးပိတ္သြား၍ ပါ၀င္ခြင့္မရွိခဲ့ၾက ေခ်။ ထို႔အတူ လူသားတိုင္း သည္

တံခါး၏အတြင္း၌ရွိေသာသူသည္ ကယ္တင္ျခင္း ခံစားရသည့္ အတြက္ စားေသာက္ေပ်ာ္ရႊင္ပြဲႀကီးတြင္ ထာ၀ရပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခြင့္ရ၏။
တံခါးအျပင္ဘက္တြင္ရွိေသာ သူမူကား ဆုံးရႈံးျခင္းသို႔ေရာက္၍ ေမွာင္မိုက္ထဲတြင္ ထာ၀ရေနရလိမ့္မည္။

အသက္ရွင္ျခင္းႏွင့္ ေသျခင္း၊ ထာ၀ရ ထြန္းလင္းျခင္းႏွင့္ ထာ၀ရေမွာင္မိုက္ျခင္း တို႔သည္ လုံး၀ဆန္႔က်င္ ကြာျခားေန၏။

သင္သည္

ေယရႈခရစ္အားျဖင့္

တံခါးအတြင္း ဘက္သို႔

၀င္ေရာက္သူ

ျဖစ္ၿပီလား။

ေယရႈခရစ္ကို

မယုံၾကည္ေသးပါက

အျပင္ဘက္အရပ္တြင္ ရွိေနသူျဖစ္လိမ့္မည္။ ေကာင္းကင္ဘုံ၀င္ရာ တံခါးေပါက္သည္လည္း မၾကာခင္ ရုတ္တရက္ ပိတ္သြားေတာ့မည္။

တံခါးပိတ္သြားမည့္အခ်ိန္သည္ သင္ေသဆုံးခ်ိန္ (သို႔မဟုတ)္ သင္မေမွ်ာ္လင့္ေသာအခ်ိန္၊ အဘယ္ သူမွ ခန္႔မွန္း ၍ မရႏိုင္ေသာ

ခရစ္ေတာ္ တစ္ဖန္ ျပန္လည္ၾကြလာမည့္ အခ်ိန္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ အခ်ိန္နာရီသည္ ေရာက္လုနီး ၿပီျဖစ္ သင္သည္ အတြင္းဘက္အရပ္သို႔
မ၀င္ရေသးလွ်င္ သင့္ အတြက္ ထာ၀ရေနာက္က်သြားေပလိမ့္မည္။
ခ်စ္မိတ္ေဆြ

မည္သည့္အခါမွ်

ျပန္လည္မဖြင့္လာေတာ့မည့္

တံခါးေပါက္ေရွ႔တြင္

ရပ္ေနသူ၏အျဖစ္ဆိုး

သည္

အဘယ္မွ်

ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းသည္ကို ေတြးဆၾကည့္ပါ။ အျပင္ဘက္အရပ္သည္ ငိုေဝၾကြးျခင္း၊ အံသြား ခဲႀကိတ္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို အျပစ္တင္

၀မ္းနည္းစိတ္ပ်က္ျခင္း အရပ္ျဖစ္သည္။ “ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္(၀ါ)ေရႊအိမ္ေတာ္သို႔ ၾကြလွမ္းခဲ့ပါ” ဟူေသာ ဤစာအုပ္ငယ္ေလးကို
သင္ ဖတ္ေနခ်ိန္တြင္ အတြင္းဘက္သို႔ တစ္ခါတည္း ၀င္ေရာက္ဖို႔ေခၚဖိတ္ပါသည္။

သင့္အသက္တာသည္ ေအာက္တြင္ေးထားေသာ မည္သည္၀
့ ါက်ႏွင့္ ကိုက္ညီေနသလဲ။
-

အကၽြႏပ
ု္ ္သည္ တဲေတာ္အတြင္းဘက္ အရပ္၌ ရွိေနပါၿပီ။

အကၽြႏုပ္သည္ တဲေတာ္အျပင္ဘက္ အရပ္၌ ရွိေနပါသည္။
သစၥာရွိရွိ

အေျဖမွန္ေပးႏိုင္ၿပီးလား။

ယေန႔တိုင္

တံခါးေပါက္ဖြင့္ထားလ်က္

ခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ လက္ကမ္းႀကိဳဆိုလ်က္ရွိသည္။
-

ရွိေနေသး

“သင္အျပစ္ရွိသည့္အတုိင္း ငါ့ထံသို႔လာပါ”ဟု ဖိတ္ေခၚေနသည္။ ယခုပင္ လာပါ ခ်စ္မိတ္ေဆြ။

မီးရႈ.ိ႔ ရာ ယဇ္ပလႅင္
အခန္း (၄)

ထြ၊ ၃၈း၁-၈

သည္။

လာလိုသူတိုင္းကို

11

ဣသေရလ

လူတစ္ေယာက္သည္

တဲေတာ္သို႔

တစ္ေရြ႔ေရြ႔

ခ်ဥ္းကပ္လာေန၏။

ထိုသူသည္

ေနမေကာင္းဟန္ရွိၿပီး

စိတ္မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္ေနပုံရသည္။ သူႏွင့္အတူ သိုးတစ္ေကာင္ပါလာ၏။ ဤ ေနရာသို႔ ေရာက္လာရန္ အဘယ္အရာက သူ႔အား
တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္

ခဲ့သနည္း။

အျပစ္က်ဴးလြန္

ျခင္းေၾကာင့္

သူ႔ၾသတၱပစိတ္သည္

ၾကည္လင္မႈကင္းမဲ့ကာ

ဘုရားသခင္ကို

ေၾကာက္လ်က္ရွိသည္။ ေရႊအိမ္ေတာ္၌ က်ိန္း၀ပ္ေသာ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ေတာ္မူသည့္ ဘုရားသခင္ကို သူသိသည္။
ဘုရားသခင္

အထံေတာ္မွ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေ၀းရာအရပ္သို႔ ေျပးသင့္သေလာ။ မေျပးသင့္ပါ။ ဘုရားသခင္အထံေတာ္မွ

အဘယ္သူမွ် ေျပးမလြတ္ႏိုင္ပါ။ ေရွာင္ေျပးဖို႔ မဆိုထားႏွင့္ သန္႔ရွင္း ျမင့္ ျမတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို စဥ္း စားမိလွ်င္ပင္
ေဇာေခၽြး ျပန္လာသည္ မဟုတ္ပါ ေလာ။
တဲေတာ္ ၀င္း

ထိုသူသည္

သူ၏ၾသတၱပစိတ္ကို

၀င္းထရဲျဖဴ၏ ေျမာက္ဘက္အတုိင္း

လာေရာက္ရိုက္ခတ္ေနေလ၏။

တံခါးေပါက္တစ္ခုကို ေတြ႔လိုက္ရသျဖင့္

ထိုသူသည္

ေလွ်ာက္လာေသာအခါ

ထိုမွတဖန္

အေရွ႔

ဘက္သို႔

၀င္းထရံကန္႔လန္႔

ကာ၏

သန္႔ရွင္းျဖဴစင္မႈက

ဆက္ေလွ်ာက္လာေသာအခါ

က်ယ္၀န္းသည့္

ေတြးေတာတုံ႔ဆိုင္း ျခင္းမရွိပဲ အတြင္းသိ၀
ု႔ င္ေရာက္သြားေလသည္။

ယခုအခါ

က်ယ္၀န္း လွသည့္ တဲေတာ္၀င္းထဲတြင္ သူရပ္ေနၿပီ။ သူ႔ေရွ႕တြင္ လွပ၍ အလြန္စိတ၀
္ င္စားဖြယ္ ေကာင္းေသာ ဘုရားသခင္၏

အိမ္ေတာ္သည္ ထီး ထီးမားမား တည္ရွိေနသည္။ ေနေရာင္ျခည္သည္ တဲေတာ္၀င္း သဲေျမေပၚသို႔ ျဖာဆင္းလ်က္ရွိရာ သူ႔စိတ္ထဲ၌
ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ေရာင္ျခည္ေအာက္တြင္ ေရာက္ေနသလို ခံစားရၿပီး ဘုရားသခင္သည္ သူ႔အေၾကာင္းကို သိေတာ္မူလ်က္
သူ႔စိတ္ႏွလုံးထဲ အထိ ေဖါက္ထြင္း စူးစိုက္ ၾကည့္ရႈေနသကဲ့သို႔ သူခံစားေနရသည္။

ထိုအခိုက္ သူ႔ထံသို႔ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ တစ္ပါး ခ်ဥ္းကပ္လာၿပီး ေမးလိုက္သည္။
“ခင္ဗ်ား ဘာ-ျဖစ္လာသလဲ”

ထိုသူက “ကၽြန္ … ကၽြန္ေတာ္အျပစ္လုပ္မိတယ္။ အဲဒါ … ဘုရားသခင္ အျပစ္ေပးမွာ စိုးလိ”ု႔ ဟု ထစ္ထစ္ေငါ့ေငါ့ ျပန္ေျဖလိုက္ရာ

ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္သူက ႏွစ္သိမ့္စကား ျပန္ေျပာလိုက္ေလ သည္။
ဤေနရာသည္

မိမိကိုယ္ကို

သူေတာ္ေကာင္းဟု

ထင္မွတ္ေနသူမ်ားအတြက္

ရလိုသည့္အျပစ္သားမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးထားေသာ ေနရာ ျဖစ္သည္။

မဟုတ္ဘဲ

အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္း

ယဇ္ပလႅင္ႏွင့္ ပူေဇာ္သကၠာ

“ကဲ … ငါ့ေနာက္ကို လိုက္ခဲ့” ဟု ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ေခၚေဆာင္သြားသည့္ ေနာက္သို႔ လိုက္ သြားရာ တဲေတာ္၀င္းအတြင္း မွ

ပထမဆုံး ျမင္ေတြ႔ရေသာ အလြန္ႀကီးမားသည့္ ေၾကး၀ါယဇ္ပလႅင္ အနီးသို႔ေရာက္လွ်င္ ႏွစ္ေယာက္စလုံး ရပ္လိုက္ၾကသည္။

“ယဇ္ပလႅင”္ ၏ အနက္အဓိပၸါယ္မွာ အသက္စေတးရာအရပ္ျဖစ္၍ ထိုေနရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခန္႔မွန္းေတြး ဆ မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္

မ်ားျပားလွေသာ တိရိစာၧန္တုိ႔ကိုသတ္၍ မီးရႈိ႔ပူေဇာ္ရာ အရပ္ ျဖစ္သည္။ ယဇ္ပလႅင္ႏွင့္ ပူေဇာ္သကၠာသည္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ႏွင့္
ေယရႈခရစ္ အေသခံေပးဆပ္ၿပီး စီးေစခဲ့ေသာ ရန္ၿငိမ္းျခင္းအမႈတို႔ကို ဆိုလိုေၾကာင္း သမၼာက်မ္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သိရသည္။ ဤ
အေၾကာင္းအရာသည္

ဘုရားသခင္

အၾကံအစည္ေတာ္၏

တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းလည္းျဖစ္သည္။

အဓိကအခ်က္ျဖစ္ၿပီး

အျပစ္သားမ်ား

ကယ္တင္ျခင္း

ခံစားရရွိရန္

ယဇ္ပလႅင္ႏွင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္က ပူေဇာ္ခဲ့ေသာ ယဇ္ေကာင္မ်ားသည္ ေယရႈခရစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး စီးခဲ့ေသာ ပူေဇာ္သကၠာႏွင့္

ကားတိုင္ထက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေသာ ေရြးႏႈတ္ျခင္း အမႈကို ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္သဖြယ္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ ေဖာ္က်ဴးလ်က္ရွိသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ကားတုိင္ေပၚမွ ေရြးႏႈတ္ရွင္သခင္ ခရစ္ေတာ္သည္သာ ထာ၀ရကာလ တေလွ်ာက္ လုံး ေကာင္း ကင္ႏွင့္ေျမႀကီး

(၀ါ)ဘုရားသခင္ႏွင့္ လူသားမ်ားအၾကားတြင္ ေပါင္းကူးတံတား ျဖစ္ေလသည္။

12
ဘုရားသခင္၏ အၾကံအစည္ေတာ္
ဘုရားသခင္သည္

မိမိဖန္ဆင္းထားေသာ

အရာမ်ား၏

ေရွ႕ေရးကို

ႀကိဳတင္သိျမင္ထား၏

ထိုမွ်မက

ဘုရားသခင္

ဖန္ဆင္းထားေသာ အရာမွန္သမွ်ကို စာတန္မာရ္နတ္သည္ ဖ်က္ဆီးလ်က္ လူသားတစ္ဦးစီ၏ အသက္တာကို ထာ၀ရပ်က္စီးျခင္းငရဲသို႔

သူႏွင့္အတူ ေခၚေဆာင္သြားရန္ ၾကံစည္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကိုလည္း သိျမင္ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္သည္ ေရွးမဆြပင္ လူကို
ကယ္တင္မည့္အၾကံအစည္ေတာ္

ၾကံစည္ေရးဆြဲႏိုင္စြမ္း ရွိေတာ္မူ၏။

ေရးဆြဲထားခဲ့သည္။

ထိုအၾကံအစည္ေတာ္ကိုလည္း

ဘုရားသခင္

တစ္ပါးတည္းသာ

ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ွင္းျမင့္ျမတ္ေသာ ဘုရားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္သားကို အျပစ္မစီရင္ ဘဲ အျပစ္စီရင္ ဆုံးမရျခင္းျဖစ္သည္

(၁ေယာ၊ ၁း၅)။

သို႔ျဖစ္လွ်င္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွင္ ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို မည္သို႔ေဖာ္ျပႏိုင္ေတာ့ မည္နည္း (၁ေယာ၊ ၄း၈။ ၁၆)။

ဘုရားသခင္သည္ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္ေယရႈကို ဤ ေလာကသို႔ ေစလႊတ္ၿပီး လူ႔ဇာတိခံယူေစလ်က္ အျပစ္သားမ်ားကိုယ္စား
အေသခံေစျခင္း ျဖင့္ မိမိ ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ေပၚလြင္ထင္ရွားေအာင္ ေဖၚျပခဲ့သည္။

ဓမၼေဟာင္းက်မ္း တစ္ေလွ်ာက္လုံးရွိ ယဇ္ပလႅင္တစ္ခုစီႏင
ွ ့္ ယဇ္အျဖစ္ ပူေဇာ္စေတးျခင္းခံရ ေသာ သတၱ၀ါရွိသမွ်တို႔သည္

တစ္ေန႔ ဤေလာကသို႔ ၾကြဆင္းလာၿပီး ကားတိုင္ထက္တြင္ အေသခံ ေတာ္မူမည့္ ဘုရားသခင္၏ တစ္ပါးတည္းေသာ သားေတာ္
ေယရႈခရစ္ကို ပုံေဆာင္ရည္ညႊန္း လ်က္ ရွိသည္။

ကိုယ္စားျပဳ အေသခံေသာ ေနရာ

တဲေတာ္၀င္းထဲသို႔

ဤသို႔ေျပာလိုက္သည္။

သိုးသူငယ္တစ္ေကာင္

ယူေဆာင္လာခဲ့ေသာ

လူတစ္ေယာက္အား

ယဇ္ပုေရာဟိတ္က

“ခင္ဗ်ား ယဇ္ပူေဇာ္ဖို႔ သိုး တစ္ေကာင္ ယူလာတာကို ကၽြန္ေတာ္သတိထားမိတယ္”
ယဇ္ေကာင္ယူလာသူက “ဟုတ္ပါတယ္၊ ဒီသိုးဟာ တကယ္ပဲ အေသခံရမွာလား” ဟု ျပန္ေမးလိုက္သည္။
“တကယ္ အေသခံရမွာေပါ့။ အေသြး မသြန္းေလာင္းရင္ ဘယ္လိုမွ အျပစ္မလြတ္ႏိုင္ဘူး” (ေဟၿဗဲ ၉း၂၂)

“ဒါေပမယ့္ ဒီသိုးမွာ ဘာအျပစ္မွ မရွိဘူးေလ။ ကၽြန္ေတာ့္ကေလးေတြဆိုရင္လဲ ဒီသိုးကေလး ကို သိပ္ခ်စ္ၾကတာပဲ။ ေနာက္ၿပီး

ဒီသိုးေလးဟာ ဘာအျပစ္တစ္ခုမွ မက်ဴးလြန္ခဲ့ဘူး”

“ေအး … အဲဒီအခ်က္ဟာ အဓိကအခ်က္ပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ အျပစ္ရွိတဲ့လူဟာ အျပစ္ရွိတဲ့ အျခားလူတစ္ေယာက္ေနရာမွာ

ဘယ္လိုမွ ကိုယ္စားအျပစ္ဒဏ္ ၀င္ခံေပးလို႔ မရဘူး။ ခင္ဗ်ားလဲ ခင္ဗ်ားရဲ႔အျပစ္ေၾကာင့္ အျပစ္ဒဏ္ခံရမယ္။ ကဲ … ခင္ဗ်ားအေသခံရမယ္။
ဒါမွမဟုတ္ ခင္ဗ်ားကိုယ္စား အျပစ္ကင္း တဲသ
့ ူတစ္ေယာက္ကို အစားထိုးရမယ္”
“ကၽြန္ … ကၽြန္ … ကၽြန္ေတာ္ မေသပါရေစနဲ”႔

“ဒီလိုဆိုရင္ သိုးကေလးရဲ႔ေခါင္းေပၚမွာ ခင္ဗ်ားရဲ႔လက္ကို တင္လိုက္ပါ။ ဒီလိုလုပ္တာဟာ သိုး ကေလးမွာ အျပစ္မရွိဘဲ

ခင္ဗ်ားမွာသာ အျပစ္ရွိလို႔ ေသထိုက္တယ္ဆိုၿပီး ၀န္ခံတာနဲ႔ အတူတူပဲ။ ဘုရားသခင္ရဲ႔အျမင္မွာ ခင္ဗ်ား ယဇ္ပူေဇာ္မယ့္ သိုး ကေလးဟာ
ခင္ဗ်ားနဲ႔တစ္ခုတည္း တစ္လုံးတစ္ ကိုယ္တည္း ျဖစ္သြားၿပီးလို႔ ျမင္တယ္။ ခင္ဗ်ားရဲ႔အျပစ္ေတြဟာ သိုးကေလးအေပၚ ေရာက္သြားၿပီ။ အခု

ခင္ဗ်ားကိုယ္စား သိုးကေလးက အေသခံသြားၿပီး သိုးကေလး အေသခံသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ အျပစ္စီရင္ျခင္းကေန ခင္ဗ်ားလြတသ
္ ြားၿပီ။
ခင္ဗ်ားမွာ အျပစ္ကင္းစင္သြားၿပီလို႔ ဘုရားသခင္ ေျပာ တယ္။

ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ယဇ္ပူေရာဟိတ္ျဖစ္သူက အက်ယ္တ၀င့္ ရွင္း လင္း ေျပာျပၿပီး ေနာက္ ယဇ္ပူေဇာ္ရန္လာေသာ
ဣသေရလလူသည္

သိုးသူငယ္၏ဦး ေခါင္းေပၚသို႔

သိုး ေလးေပၚသို႔ စိုက္ခ်လိုက္ေလသည္။

လက္ကိုညင္

သာစြာ

တင္လိုက္၏။

ထို႔ေနာက္

ဓားကိုေျမႇာက္လွ်က္

သိုး သူငယ္၏အေသြးသည္ သဲျပင္ေပၚသို႔ ယိုစီး သြားေလၿပီ။ အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ျမင္ ကြင္းပါတကား။
ဣသေရလလူသည္

အထက္မိုး ေကာင္းကင္သို႔

ေခတၱခဏ

ေမာ့ၾကည့္လိုက္သည္။

ထိုခဏ

ခ်င္း တြင္

သူ႔ပုခုံးထက္မွ

အလြန္ေလးလံေသာ ၀န္ထုပ္ႀကီး တစ္ခု ျပဳတ္က ်သြားသကဲ့သို႔ ခံစားလိုက္ ရၿပီး ေနာက္ သက္ျပင္းခ်လိုက္မိသည္။ “အင္း ငါ့ေနရာမွာ

13
အျပစ္မဲ့တဲ့ သိုးကေလး အေသခံသြားရွာ ပါလား” အျပစ္သားရွိသမွ်သည္ ဤနည္းအတိုင္း အျပစ္ေျဖမွသာ ဘုရားသခင္၏
ခြင့္လႊတ္ျခင္းကို ခံစားရမည္။

“အို … အဖ ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ေက်းဇူး သည္ ႀကီး မားလွပါ၏”။
သင္ ဘယ္လို သေဘာရပါသလဲ။

စာဖတ္သူ ခ်စ္မိတ္ေဆြ - သင့္ကို ေမးပါရေစ။
အထက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို

သင္ေခတၱ

ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ကယ္တင္ျခင္း အရိပ္ေအာက္တြင္

စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္ပါ။

ခိုလႈံခ်င္ေသာ စိတ္ဆႏၵ

ခရစ္ေတာ္

အေသခံရာ

ကားတိုင္သို႔ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး

သင္၌ရွိပါသလား။ ခရစ္ေတာ္

တစ္ပါးတည္းသာ

သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္၍ အျပစ္ကင္း စင္ေတာ္ မူေသာ အရွုင္ျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ အျပစ္သားမ်ား ကိုယ္စား အေသခံ ေပးဆပ္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။

ကိုယ္ေတာ္သည္ စာဖြဲ႔ေရးသား၍ မမီႏိုင္ေသာ ဒုကၡေ၀ဒနာကို ခံစားလ်က္ အေသခံေတာ္မူ ခဲ့၏။ ထိုသို႔ ေ၀ဒနာခံစား၍

အေသခံေတာ္မူျခင္းအားျဖင့္ မည္သူအက်ဴိးေက်းဇူး ခံစားရသနည္း ဟု သင္ ေမးေကာင္းေမးလိုလိမ့္မည္။
ခရစ္ေတာ္ အေသခံျခင္းျဖင့္ လူသားတိုင္း အက်ဳိးေက်းဇူး ခံစားရ၉သည္ မဟုတ္ပါ။
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ သူတို႔သည္

ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ကို အေလးအနက္ထား၍ မရွာၾက

သည့္အျပင္

မိမိတို႔အတြက္

အသက္စြန္႔ေတာ္မူေသာ အရွင္ထံ ခိုလႈံခ်ဥ္းကပ္ျခင္း မျပဳဘဲ အျပစ္ ဒုစရိုက္ထဲ၌ ေသာက္စားေပ်ာ္ေမြ႔ေနျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဂုဏ္အသေရ
ထင္ရွားေက်ာ္ေဇာမႈမ်ား၌

ယစ္မူး လ်က္

အခ်ိန္ကုန္ေနၾကသည္။

ထိုသူတို႔သည္

အသက္ေသဆုံး၍

ထာ၀ရပ်က္စီးျခင္းငရဲသို႔

စိတ္ပါ၀င္စားစြာ

ေလ့လာၾကေသာ္လည္း

ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ မိမိတို႔၏ ေနာင္တမလြန္ဘ၀ အသက္၀ိညာဥ္ကို လစ္လ်ဴရႈထားၾကသည္။
လူအခ်ဳိ႔ကလည္း

ကားတိုင္ကိုေမွ်ာ္ၾကည့္လ်က္

အရွင္ေယရႈအေၾကာင္း ကို

ထိုဣသေရလ လူကဲ့သို႔ ေနာင္တျဖင့္ ဘုရားသခင္ အထံေတာ္သို႔တစ္ခါမွ် အားကိုးခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ျခင္း မရွိၾကေပ။
ဘုရားသခင္၏

သိုးသူငယ္

ေယရႈအေပၚသို႔

မိမိ၏အျပစ္၀န္ထုတ္ကို

တင္ေသာသူတိုင္း

အတြက္

ေယရႈခရစ္

အေသခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သင္လည္း ယခုပင္ ထို ဣသေရလ လူနည္းတူ ျပဳခြင့္ရွိပါသည္။ ကားတိုင္ေပၚတြင္ ဆြဲေျမႇာက္ျခင္း ခံရေသာ
ကယ္တင္ရွင္ ေယရႈခရစ္ကို သင္ေမွ်ာ္ ၾကည့္လ်က္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆုေတာင္းႏိုင္သည္။
အရွင္ ေယရႈဘုရား -

“အကၽြႏု္ပ္သည္ အျပစ္ရွိေသာသူ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကားတုိင္ေပၚတြင္ အေသသတ္ျခင္း ခံထိုက္ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္

အကၽြႏု္ပ္ကိုယ္စား အေသခံခဲ့ၿပီးေၾကာင္း ယုံၾကည္ပါ၏။ အဖဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ အၾကံအစည္ေတာ္အတုိင္း ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏
သားေတာ္

အရွင္ေယရႈသည္

ကားတိုင္ထက္တြင္

အကၽြႏု္ပ္၏

အျပစ္ေၾကြး

ေပးဆပ္ေျဖရွင္း ၿပီးစီးခဲ့ေသာ

ယုံၾကည္ကိုးစားပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၌ ခိုလႈံရေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္ ႀကီးလွပါ၏။ အာမင္း။

ေရြးႏႈတ္ျခင္း

အမႈကို

အထက္ပါအတိုင္း ယုံၾကည္အားကိုးမႈ အျပည့္ျဖင့္ ဆုေတာင္းလွ်င္ ေယရႈခရစ္၏ အေသြး ေတာ္ျဖင့္ သင့္အျပစ္ရွိသမွ်ကို

ဘုရားသခင္ ေဆးေၾကာခြင့္လႊတ္ျခင္း ကို သင္ခံစားရမည္။ အျပစ္ စီရင္ျခင္းမွ သင္လြတ္ေျမာက္သြားၿပီ။ ထာ၀ရလြတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ။
ထို႔ေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ဖန္ အျပစ္ စီရင္ျခင္းဒဏ္ ခံရေတာ့မည္မဟုတ္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ၀မ္းေျမာက္စြာ ခ်ီးမြမ္း ႏိုင္ေပသည္။

ကားတိုင္တြင္ ေပးဆပ္ေသာ ေက်းဇူးအတြက္ ေယရႈကို အကၽြႏု္ပ္ အစဥ္ဆင္ျခင္ ခ်ီး မြမ္းပါ မည္။ ပညတ္တရားသည္

အကၽြႏု္ပ္ကို

ဘယ္ေသာအခါမွ

တရားမစီရင္ႏိုင္ေတာ့့ပါ။

ခရစ္ေတာ္

သည္

ကၽြႏု္ပ္ကိုယ္စား

က်ိန္ျခင္းခံခဲ့ၿပီ။

ကရာနီကုန္း ၌

အကၽြႏု္ပ္ကိုယ္စား ေယရႈခရစ္ အေသခံ ေတာ္မူၿပီး၍ အကၽြႏု္ပ္သည္ အျပစ္တရားႏွင့္ ေသျခင္းတရားႏွစ္ခုစလုံးေအာက္မွ ယခု
လႊတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ။ ေယရႈခရစ္သည္ အသက္စြန္႔၍ အကၽြႏု္ပ္ကို ေရြးႏႈတ၀
္ ယ္ယူခဲ့ေလၿပီ။
ယဇ္ပလႅင္၏ အတိုင္းအတာ

ယဇ္ပလႅင္ေပၚသို႔ သိုးငယ္ကို တင္လိုက္မွ ဣသေရလ လူသည္ ယဇ္ပလႅင္ကို ဂရုစိုက္ၾကည့္ မိၿပီး ယဇ္ပလႅင္မွာ အေတာ္အတန္

ႀကီးမားေၾကာင္း သတိျပဳမိေလသည္။ ယဇ္ပလႅငသ
္ ည္ အလ်ား (၅)ေတာင္၊ အနံ(၅)ေတာင္ရွိ၍ ခပ္ေစာက္ေစာက္ပုံသဏၭာန္ရွိသည္။

နံပါတ္(၅)ဂဏာန္းသည္ တာ၀န္၀တၱရားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဂဏာန္းျဖစ္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္း၌ ေတြ႔ရသည္။ ဘုရားသခင္ ႏွင့္စပ္ဆိုင္၍

လူဘက္မွလိုက္နာက်င့္သုံးရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ပညတ္ေတာ္ (၅)ပါး သတ္မွတ္ထားရွိသကဲ့သို႔ လူလူခ်င္း လိုက္နာက်င့္သုံးရမည့္
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကိုလည္း ပညတ္ ေတာ္(၅)ပါး သတ္မွတ္ထားေလသည္။ (ထြ၊ ၂၀)။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ဘယ္အရာကို

ေျခႏွင့္လက္

တစ္ဖက္စီတြင္

လုပ္ေဆာင္ေနၾကသလဲ။

ေျခေခ်ာင္း၊

လက္ေခ်ာင္း(၅)ေခ်ာင္းစီ

ေကာင္းေသာအရာမ်ားကို

လုပ္

ရွိၾကသည္။

ေဆာင္ေနပါသလား။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လက္မ်ားျဖင့္

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ၾကည့္ရန္

အေရးႀကီးလွသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ဦးစီ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္သမွ် အရာအားလုံးကို ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္၌
တစ္ေန႔ျပန္လည္ ရွင္းလင္း တင္ျပရလိမ့္မည္။
အလားတူ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ေျခေခ်ာင္း(၅)ေခ်ာင္းမ်ား

ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ရွိသည့္ေနရာသို႔သာ သြားပါသလား။ ဆက္လက္ ေမးၾကည့္ၾကစို႔။

ဘယ္ေနရာသို႔

သြားတတ္ၾကပါသလဲ။

14
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အာရုံငါးပါးကို ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ေဆာင္ရာ၌ အသုံး ျပဳပါသလား။ ကၽြႏု္ပ္ တို႔၏ ေျခ လက္ အဂၤါကို
မဆိုထားႏွင့္။ အေတြးအေခၚ တစ္ခုတည္းကပင္ ပညတ္တရားရွိသမွ်ကို ခ်ဳိး ေဖါက္ေနသည့္ မဟုတ္ပါေလာ။ တကယ္တမ္းေျပာရလွ်င္
အဘယ္လူသားတစ္ဦးမွ် ဘုရားသခင္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမီေအာင္ အသက္မရွင္ႏိုင္ၾကပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသက္ရွင္မႈ တစ္ခုစီႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္ထံ ျပန္လည္တင္ ျပရေသာ တရားစီရင္ရာေန႔တြင္

ဆုံး ရႈံးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ ဤသမၼာတရားကို ၀န္ခံ သူတိုင္းသည္ ယခုအခ်ိန္မီ ဘုရားသခင္၏ ယဇ္ပလႅင(္ ၀ါ) ကားတိုင္သို႔
ခ်ဥ္းကပ္အားကိုးၾကရမည္။
က်င့္ေဆာင္ျပည့္စုံေသာ

ေယရႈခရစ္သည္

လူသားအျဖစ္

ဤေလာက၌

အသက္ရွင္ခဲ့သည္။

လူသားတစ္ဦးအျဖစ္
ေယရႈခရစ္

အသက္ရွင္ခဲ့စဥ္က

ကားစင္တင္သတ္ျခင္း

ပညတ္ေတာ္အားလုံးကို

ခံရ

သည့္အေၾကာင္းကို

ျပန္ဆန္း စစ္ၾကည့္ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ တစ္ပါးတည္းသာ သန္႔ရွင္းစုံလင္ ေသာ ပူေဇာ္သကၠာအျဖစ္ ဘုရားသခင္ထံ ဆက္သႏိုင္၍
ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေရြးႏႈတ္ျခင္းႏွင့္ ရန္ၿငိမ္း ျခင္းအမႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းရွိသည္။

ယဇ္ပလႅင္၌ အနားေလးဘက္ရွိသည္။ နံပါတ္(၄) ဂဏာန္းသည္ ကမာၻတစ္၀န္း လုံးႏွင့္ စပ္ ဆိုင္ေသာ ဂဏာန္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ဆိုရျခင္းမွာ ကမာၻေပၚ၌ ရာသီဥတု ေလးမ်ဳိး ရွိသကဲ့သို႔ အရပ္ ေလးမ်က္ႏွာရွိသည္။ (ေယဇ၊ ၂၉း၉) (ေဟရွာ၊ ၁၁း၁၂)။
ရာသီဥတု(၄)မ်ဳိးႏွင့္ အရပ္(၄)မ်က္ႏွာဟူသည္မွာ တစ္ကမာၻလုံး ႏွင့္ သက္ဆုိင္လ်က္ရွိသည္။ တဲေတာ္၀င္း တံခါးကို အေရာင္(၄)မ်ဳိး ျဖင့္

ယက္လုပ္ ထားျခင္းႏွင့္ ေလာကီသားအေပါင္းတို႔အတြက္ ၾကြလာခဲ့ေသာ အရွင္ေယရႈအေၾကာင္း ကို ေရးသား တင္ဆက္ထားသည့္
ခရစ္၀င္က်မ္း(၄)က်မ္းတို႔၏ အဓိကဆိုလိုရင္းမွာ ကမာၻသူကမာၻသားအားလုံး ႏွင့္ ပတ္သက္ရည္ညန
ႊ ္းလ်က္ရွိသည္။

“ကိုယ္ေတာ္သည္ လူအေပါင္းတို႔ကို ေရြးအံ့ေသာငွာ ကိုယ့္ကိုစြန္႔ေတာ္မူၿပီ (၁ တိ၊ ၂း၆)” ဟူေသာ က်မ္းစကားသည္ ကမာၻေပၚရွိ

လူသားအားလုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္း ခံစားလိသ
ု ူတိုင္း ကယ္တင္ျခင္းခံစားႏိုင္ခြင့္ရွိေလၿပီ။
စာဖတ္သူ ခ်စ္မိတ္ေဆြ

အျပစ္၀န္ထုပ္ပိေနျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္လိုပါသလား။`

အေသြး ေတာ္၌ လြတ္ေျမာက္ေစႏိုင္ေသာ တန္ခိုးရွိပါသည္။
စာတန္မာရ္နတ္၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္လိုပါသလား။
အေသြး ေတာ္၌ အံ့ၾသဖြယ္ တန္ခိုးရွိပါသည္။
မိုးပြင့္ထက္သာ၍ ျဖဴစင္လိုပါသလား။

အေသြး ေတာ္၌ ျဖဴစင္ေစႏိုင္ေသာ တန္ခိုးရွိပါသည္။

ကရာနီေတာင္ကုန္းသို႔ လာေရာက္၍ အျပစ္ေဆးေၾကာျခင္း ခံလပ
ို ါသလား။
အေသြး ေတာ္၌ အံ့ၾသဖြယ္ တန္ခိုးရွိပါသည္။

ယဇ္ပလႅင္၏အျမင့္မွာ (၃)ေတာင္ရွိသည္။ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ ခမည္း ေတာ္သားေတာ္ ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္

တည္းဟူေသာ

ပုဂိၢဳလ္(၃)ပါး

ျဖစ္ေၾကာင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔သိခဲ့ၿပီး ျဖစ္

သည္။

ယဇ္ပလႅင္၌

ရန္ၿငိမ္းျခင္းအမႈ

ဤပုဂိၢဳလ္(၃)ပါးလုံး ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ ၾကသေလာဟုေမးလွ်င္ (၃)ပါးလုံး ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ဟု ေျဖရမည္။
ဤစကားသည္

သစၥာစကားျဖစ္၏။

အၾကြင္းမဲ့ပါ၀င္ပတ္သက္လွ်က္ ရွိသည္။

လူကိုကယ္တင္ေသာအမႈ၌

ထာ၀ရဘုရားသခင္ျဖစ္

ၿပီးေျမာက္ေစရာတြင္

ေတာ္မူေသာ

ပုဂိၢဳလ္(၃)ပါးလုံး

ခမည္း ေတာ္ဘုရားသည္ အျပစ္သားမ်ားကို ကယ္တင္ရန္ သားေတာ္အား ဤေလာကသို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏ (၁ေယာ၊ ၄း၁၄)။

သားေတာ္သည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္စား

အေသခံလ်က္အျပစ္္ေၾကြး

ေပးဆပ္ေတာ္မူ၏

(ဂလ၊

၂း၂၀)။

သားေတာ္သည္

ထာ၀ရ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႔၌ မိမိ ကိုယ္ကို တင္လွဴပူေဇာ္ေတာ္မူ၏ (ေဟၿဗဲ ၉း၁၄)။

ေနာက္ဆုံး က်မ္းပိုဒ္တင
ြ ္ သားေတာ္ေယရႈခရစ္သည္ ပကတိအျပစ္ကင္း စင္ေသာ မိမိကိုယ္ခႏၶာကို ခမည္းေတာ္ဘုရားထံသို႔

ထာ၀ရ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္

ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ခဲ့

သည္ဟု

အစုံအလင္ပါ၀င္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္ရ၏။
သစ္သား

ေဖာ္ျပထားသျဖင့္

လူကိုကယ္တင္ေသာအမႈ၌

ပုဂိၢဳလ္(၃)ပါးလုံး

ယဇ္ပလႅင္ တည္ေဆာက္ပုံ

ယဇ္ပလႅင္ကို အကာရွသစ္သားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထား၏။ ဤအေၾကာင္းအရာသည္ ေလး နက္ေသာ အဓိပၸါယ္တစ္ရပ္ကို

ေဖာ္ေဆာင္ေန၏။

အကာရွပင္သည္

နန္းလုံး ႀကိဳင္ႏွင့္

အလား

သ႑ာန္တူ၍

သဲကႏာၱရထဲတြင္ေပါက္ေသာ

ရွားထေနာင္းပင္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ေျမေပၚတြင္ ေပါက္ ဖြားႀကီးရင့္လာေသာ အကာရွပင္သည္ အရွင္ေယရႈ၏ အျပစ္ကင္း စင္သည့္

လူ႔ဇာတိကို သရုပ္ ေဆာင္၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အရွင္ေယရႈသည္ “အညြန္႔ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ေသြ႔ေျခာက္ ေသာေျမ၌
ေပါက္ေသာအတက္ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္၌ ႀကီး ပြား၏” (ေဟရွာ၊ ၅၃း၂။ ၁၁း၁) ဟု သမၼာက်မ္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
၄င္းျပင္ အရွင္ေယရႈအား လူမိန္းမမွ ဖြားျမင့္လာသူ ျဖစ္ေၾကာင္း (ဂလ ၄း၄)၌ ဖတ္ရႈရၿပီး (ေဟရွာ ၄း၂)တြင္မူ “ေျမ၏ အသီးအႏွ”ံ ဟု
ေခၚဆိုထားေလသည္။

15
ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ေယရႈခရစ္သည္ မွန္ေသာဘုရားသခင္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ထာ၀ရ အသက္လည္းျဖစ္သည္။ (၁ေယာ
၅း၂၀)။ ဤအခ်က္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔စိတ္ႏွလုံးထဲ၌ အစဥ္ႏွလုံးသြင္း ထားရေပမည္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ မေန႔၊ ယေန႔၊ ေနာင္ကာလ
မေျပာင္း လဲေသာဘုရား၊ ထာ၀ရ ကာလတိုင္ေအာင္ တည္တံ့ေနမည့္ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ ဖြင့္ျပထားသည္။
သို႔ျဖစ္ပါလ်က္

အနႏၱတန္ခိုးရွင္၊

ဤေလာကသိ႔ု ၾကြဆင္းလာခဲ့ရသနည္း။

ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္သည္

အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္

မိမိကိုယ္ကို

ႏွိမ့္ခ်လ်က္

အေၾကာင္းရင္း မွာ လူသားမ်ား၏အျပစ္ကို ေျဖလႊတ္ႏိုင္ရန္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေ၀ဒနာခံ၍ ကိုယ္စား အေသခံေတာ္မူမည့္

အေၾကာင္းတည္း (ေဟၿဗဲ ၂း၁၇)။

ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ ဘုရားစင္စစ္ျဖစ္လ်က္ႏွင့္ ေသဆုံးႏိုင္သေလာ။
မေသဆုံး ႏိုင္ပါ။

လုံး၀ မေသဆုံးႏိုင္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အျပစ္သားမ်ား ကိုယ္စား ဘုရားသခင္၏ တရားစီရင္ျခင္း ကို ခံယူဖို႔ လူ႔ဇာတိေသ ႏိုင္ေသာ လူ႔ခႏၶာခံယူရန္

လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔နည္းတူ အေသြး အသားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လူ႔ဇာတိခံယူခဲ့ရသည္။

ထူး ျခားခ်က္တစ္ခုမွာ ကိုယ္ေတာ္သည္ မိမိ ညီအစ္ကို (အျပစ္သား ကၽြႏု္ပ္တို႔လူသား)မ်ားႏွင့္ အစစအရာရာ၌ တူညီမႈရွိေသာ္လည္း
အျပစ္ တစ္ခုကိုမွ် က်ဴးလြန္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ အျပစ္ပကတိ ကင္းစင္ေသာ လူသားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ(အျပစ္သား)အေပါင္းတို႔၏
အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းအမႈကို ကိုယ္တိုင္အစားထိုး ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ သည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ယဇ္ပလႅင္မွ အကာရွသစ္သားသည္ လက္၀ါးကပ္တိုင္ထက္တြင္ အေသခံ ေတာ္မူေသာ ေယရႈခရစ္၏

လူ႔ဇာတိကို အဓိကရည္ညႊန္း ေျပာၾကားေနျခင္းျဖစ္သည္။ (၂ေကာ။ ၁၃း၄)။
ေၾကး၀ါ
သစ္သားျဖင့္

တည္ေဆာက္ထားေသာ

ေနေရာင္ေအာက္တြင္ တဖိတ္ဖိတ္

တလက္လက္

ယဇ္ပလႅင္ကို

ေၾကး၀ါျဖင့္

ေတာက္ပလွ်က္ရွိသည္။

ထပ္မံဖုံးအုပ္ထားသျဖင့္

သစ္ သားကို ေၾကး၀ါျဖင့္

ယဇ္ပလႅင္သည္

ဖုံးအုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္

ယဇ္ပူေဇာ္ေသာအခါတြင္ သစ္သားကို မီး မေလာင္ႏိုင္ ေခ်။ ေၾကး၀ါသည္ အစြမ္းတန္ခုိး (Power)ကို ပုံေဆာင္၏ (ေယာဘ ၄၀း၁၈)။
“အစြမ္း တန္ခိုး”ဟုဆိုရာ၌

ဘုရားသခင္၏

အမ်က္ေတာ္မီးတည္းဟူေသာ

တရားစီရင္ျခင္း

ဒဏ္

ခံႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ကို

ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို (ေတာ ၁၆) ရွိ ပုန္ကန္မႈႀကီးက သက္ ေသထူေန၏။ ဘုရားသခင္ အထံေတာ္သို႔ အလိုႏွင့္မညီေသာ
နည္းလမ္းျဖင့္ နံ႔သာေပါင္း မီးရႈိ႔ ပူေဇာ္ၾကေသာ ပုန္ကန္သူ (၂၅၀)အား ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္မီး (ငယ္ ၃၅-၃၉) က်ေလာင္ကၽြမ္း
သည့္အခါ ထိုသူတို႔၏လက္တြင္ ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ေၾကး၀ါလင္ပန္းမ်ား မီး ဒဏ္သင့္ခဲ့ေသာ္ လည္း ပ်က္စီးေလာင္ကၽြမ္းသြားျခင္း
မရွိေခ်။

မီးဒဏ္ေၾကာင့္ လူေပါင္း(၂၅)လုံး ေသဆုံး သြားေသာ္လည္း ေၾကး၀ါလင္ပန္းမ်ားတြင္မူ ျခစ္ ရာ ပြန္းရာ တစ္ခုမွ်ပင္ မထင္ခဲ့ေပ။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ေၾကး၀ါလင္ပန္း ၌ ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္ မီး ဒဏ္ကို ခံႏိုင္ေသာစြမ္းရည္ ရွိျခင္းေၾကာင့္ မပ်က္စီးဘဲ
ဆက္လက္တည္ၿမဲေနရ

ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျခင္းျဖစ္သည္။

ယဇ္ပလႅင္ကို

တည္ေဆာက္ရာတြင္

အဆုိပါေၾကး၀ါလင္ပန္း ျဖင့္

ဖုံးအုပ္မြမ္းမံ

တည္

ဘုရားသခင္၏ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ တရားစီရင္ျခင္း ေအာက္တြင္ အဘယ္သူခံရပ္ႏိုင္သနည္း။
သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္၍ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူေသာ သားေတာ္ အရွင္ေယရႈမွတစ္ပါး အဘယ္ လူသား အဘယ္ေကာင္းကင္တမန္မွ်

တရားစီရင္ျခင္းကို မခံရပ္ႏိုင္ပါ။

ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ အတုမဲ့လူသား ျဖစ္သကဲ့သို႔ အံ့ဖြယ္ကယ္တင္ရွင္လည္းျဖစ္ပါတကား။ ဘုရား၏ တရားစီရင္ျခင္း ဒဏ္

(အမ်က္ေတာ္မီး)ကို ခံႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ေၾကး၀ါႏွင့္အလားသ႑ာန္တူ ေသာ ဘုရားလည္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္တစ္ပါးတည္းသာ
ခမည္း ေတာ္ဘုရား ႏွစ္သက္ေသာ ယဇ္ကို ပူေဇာ္ဆက္သနိုင္၏။ ႏွစ္ေပါင္းေလးေထာင္ၾကာ လူသားတို႔ေမွ်ာ္လင့္ ေစာင့္စားခဲ့ၾကေသာ
ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို

အရွင္ေယရႈသာလွ်င္

ၿပီးျပည့္စုံေအာင္

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္

တစ္ပါးတည္းေသာ

ဘုရားသခင္ေပတည္း။

အပါယ္ငရဲ၌ လမ္း ဆုံးရမည့္ အျပစ္သားမ်ားကို ကိုယ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ အထံေတာ္ သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ရုံသာမက

အျပစ္သားမ်ားကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစၿပီး နဂိုဖန္ဆင္းစ အေျခအေနသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရိွေစခဲ့သည္။

ေၾကး၀ါျဖင့္ ေလလုံေအာင္ မြမ္းမံဖုံး အုပ္ထားေသာ သစ္သားတံခါးတစ္ခ်ပ္သည္ မီးဒဏ္ကို အျပည့္အ၀ ခံႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္း

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္က သိပၸံပညာရွင္မ်ား စမ္းသပ္ျပသခဲ့ ၾကသည္။ အဆိုပါစမ္းသပ္မႈကို လန္ဒန္ၿမိဳ႔ မီး သတ္ဌာနက ေသခ်ာစြာ
စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ မွန္ကန္ ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေထာက္ခံခဲ့သည္။

16
မီးဒဏ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို

ေၾကး၀ါတံခါး

ခံႏိုင္စြမ္း ရည္ရွိေၾကာင္းကို

ေထာက္လွ်င္

သမၼာက်မ္း သည္

သိပံၸပညာထက္

ေခတ္ေရွ႔ေျပးရုံမက တိက်မွန္ကန္မႈရွိေၾကာင္း သက္ေသထင္ရွား ျပေနသည္။
ဇကာ၊ မီးေတာက္မီးလွ်ံႏွင့္ ယဇ္ပလႅင္ ဦးခ်ဳိ

ယဇ္ပလႅင္ထက္မွ မီးေတာက္မီးလွ်ံသည္ တရွဲရွဲေအာ္ျမည္ကာ အရွိန္ျပင္း စြာ ေလာင္ကၽြမ္း ေန၏။ ယဇ္ပလႅင္၏အတြင္း ဘက္
အလယ္တြင္ ဇကာတစ္ခ်ပ္ကို တပ္ဆင္ထားၿပီး ဇကာေပၚတြင္ ထင္းမ်ားကို တင္ထားေလသည္။ ထာ၀ရဘုရားထံေတာ္မွ မီးထြက္၍
ယဇ္ပလႅင္ေပၚရွိ ယဇ္ေကာင္ ကို ေလာင္ကၽြမ္းေလသည္။ (၀တ္ ၉း၂၄)။

ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႀကီးက မီးလွ်ံတၿငီးၿငီး ေတာက္ေလာင္ေနေသာ မီး ပုံထဲသို႔ သိုးေလးကို ထည့္သြင္းပူေဇာ္လိုက္ေသာအခါတြင္

ဣသေရလ လူသည္ ထပ္မံ၍ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္သြား၏။ အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ မီးေတာက္ပါတကား။
ဟုတ္ေပသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘုရားသခင္သည္ ေလာင္ေသာမီးျဖစ္ေတာ္မူ၏။ (ေဟၿဗဲ ၁၂း၂၉)။

ဣသေရလလူသည္ မီး ေတာက္မီးလွ်ံအတြင္း မွ သိုးေလးကိုၾကည့္လွ်က္ “ေၾသာ္”အျပစ္ကင္း တဲ့သိုးေလးေတာ့ ငါ့ကိုယ္စား

အေသခံၿပီး

မီးေလာင္သြားရွာပါလား။

တကယ္ေတာ့

ငရဲမွာ

ငါ

ေလာင္ကၽြမ္းခံရမွာ

ပါလားဟု

ေတြးမိၿပီး

ျပင္းစြာ

စိတ္ထိခိုက္သြားေလသည္။

အလားတူ ကၽြႏု္ပ္တို႔အျပစ္သား ရွိသမွ်သည္ ေသဒဏ္ခံထိုက္ေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္ လည္း အျပစ္ကင္းစင္သည့္ သိုးသငယ္

ေယရႈခရစ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္စား ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္ မီးဒဏ္ကို ခံခဲ့ရေလသည္။ ဤအမႈကို ေတြးဆၾကည့္လွ်င္ အဘယ္မွ်
ရင္နင့္ဖြယ္ ေကာင္းလွသနည္း။

ေယရႈခရစ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္စား အျပစ္သားအျဖစ္ ခံယူလ်က္ ဘုရားသခင္၏ ေသဒဏ္ စီရင္ျခင္း ခံခဲ့သျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္

ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္၌ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူအျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း ခံရေလၿပီ (၂ေကာ၊ ၅း၂၁)။

ကိုယ္ေတာ္သည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ အေမွာင္ထုႀကီးအတြင္း (၃)နာရီတိုင္တုိင္ ဘုရား သခင္၏ စြန္႔ပစ္ျခင္းခံခဲ့ရရွာသည္။ (မ၊

၂၇း၄၆)။ ဤအေၾကာင္းအရာကို ဆင္ျခင္ရန္၊ ေက်းဇူး ေတာ္ ခ်ီးမြမ္းရန္ႏွင့္ ၿငိမ္၀ပ္စြာ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳရန္ အသင့္ေတာ္ဆုံး ေနရာမွာ
ကားတိုင္ေျခရင္းမွ တစ္ပါး အျခားေနရာ မရွိေတာ့ေခ်။
ဤမွ်

ႀကီးမားေသာ

ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာျဖင့္

မိမိအတြက္

အေသခံခဲ့သည့္

ေယရႈခရစ္ကို

ျငင္းပယ္

သူတို႔အဖို႔

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံ၍ သနားျခင္းကရုဏာခံစားရန္ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ေခ်။ ေယရႈ ခရစ္ ဆက္သပူေဇာ္ခဲ့သည့္ အျပစ္ေျဖရာ ယဇ္ကို
လက္မခံသူတို႔အဖို႔ ငရဲမီးအိုင္၌ ဒုကၡေ၀ဒနာ ထာ၀ရခံစားရုံမွလြဲ၍ အျခားလမ္းမရွိေတာ့ေပ။
ထို

ဣသေရလ

ထပ္မံျမင္ေတြ႔ရျပန္သည္။
မီးခိုး မ်ားသည္လည္း

လူသည္

ေျခလွမ္းအနည္းငယ္

ေၾကး၀ါယဇ္ပလႅင္ႀကီးအထက္ရွိ

ေကာင္း ကင္ယံသို႔

ေနာက္ဆုတ္လိုက္သည္ႏွင့္

မီးေတာက္မီး လွ်ံမ်ား

တလူလူလႊင့္တက္

ေနသည္။

မွာ

အံ့ၾသဖြယ္ရာ

ျမင္ကြင္း တစ္ခုကို

ေတာက္ပေလာင္ကၽြမ္းလ်က္ရွိရာ

ယဇ္ပလႅင္၏

ေထာင့္(၄)ေထာင့္မွ

ေသြးအလိမ္း လိမ္း ေပက်ံေနေသာ ဦးခ်ဳိ(၄)ေခ်ာင္း တို႔ သည္ ဘုရားသခင္အထံေထာ္သို႔ လက္ေျမႇာက္၍ ကိုး ကြယ္ရွိခိုးေနဟန္ရွိၿပီး
ယဇ္ပလႅင္မူကား ဘုရားသခင္ အထံေတာ္သို႔ ပူေဇာ္သကၠာယဇ္ကို ဆက္သလ်က္ရွိသည္။

ဦးခ်ဳိသည္ ကယ္တင္ျခင္း၊ လုံၿခဳံျခင္း (သို႔မဟုတ္) ကြယ္ကာမႈေပးျခင္းတို႔၏ ခြန္အားဗလ အျဖစ္ ပုံေဆာင္ထားသည္။

ဟႏၷ၏အသက္တာတြင္ ဘုရားသခင္ထံမွ ေအာင္ျမင္ျခင္းခံစားရေသာ အခါ “ရွင္ဘုရင္ကို ခြန္အားႏွင့္ျပည့္စုံေစ၍ အထံေတာ္ (ဦးခ်ဳိ)၌
ဘိသိတ္ခံေသာသူကို ခ်ီးေျမႇာက္ ေတာ္မူမည္” ဟု ျမြက္ဆိုခဲ့သည္။ (၁ရာ၊ ၂း၂၁)။

၎အျပင္ ေဘးကင္း ျခင္း (၀ါ) လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈ ရျခင္းတို႔ကို ပုံေဆာင္ထားေသးသည္။ ဓမၼေဟာင္း ကာလက အသက္အႏၲရာယ္မွ

လြတ္ကင္း လိုသူတို႔သည္ ယဇ္ပလႅင္၏ ဦးခ်ဳိကို ဆုပ္ကိုင္ေၾကာင္း (၃ရာ၊ ၁း၅၀၊ ၂း၂၀-၂၉)တြင္ ဖတ္ရႈရသည္။
ယဇ္ပူေဇာ္ပသရာ

ယဇ္ပလႅင္သည္

အရွင္ေယရႈကို

ပုံေဆာင္ေနသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆို

ေသာ္

ယဇ္ပလႅင္သည္

ပူေဇာ္သကၠာရ ယဇ္ေကာင္ကို ဘုရားသခင္အထံေတာ္သို႔ ဆက္သေပး သကဲ့သို႔ ေယရႈခရစ္သည္ မိမိကိုယ္ကို ပူေဇာ္သကၠယဇ္အျဖစ္

ဘုရားသခင္ ထံေတာ္သို႔ ဆက္သံခဲ့ သည္။ အံ့ဖြယ္လူသား ေယရႈခရစ္သည္ ယဇ္ပလႅင္အျဖစ္ ခံယူလွ်က္ မိမိကိုယ္ကို ဆက္သပူေဇာ္ခဲ့

17
ျခင္းေၾကာင့္ ပူေဇာ္သကၠာမွာသာ၍ တန္ဖိုး ျမင့္မားလာရသည္။ ယဇ္ပလႅင္သည္ ပူေဇာ္သကၠာကို သန္႔ရွင္းေစသျဖင့္ ပူေဇာ္သကၠာထက္
ယဇ္ပလႅင္ကသာ၍ ျမတ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ သတိျပဳရ ေပမည္။ (မ၊ ၂၃း၁၉)။
ဓမၼသစ္ကာလ၌

ခမည္း ေတာ္ထံသို႔

ကားတိုင္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္

ပူေဇာ္ဆက္သခဲ့ေသးသည္။

သားေတာ္သည္

အျပစ္သားမ်ားကို
ကၽြႏု္ပ္တို႔

ကယ္တင္ရုံသာမက

အတြက္

မိမိကိုယ္ကို

သားေတာ္ေယရႈကို

မေပးအပ္မီ

ပထမဦးစြာ

ဘုရားသခင္အထံေတာ္သို႔ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံခဲ့သည္။ လူတို႔၏ အျပစ္ဒုစရိုက္က ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္အသေရကို ညဳိးႏြမ္းေစခဲ့ေသာ္လည္း

သားေတာ္မူ ကား ဘုရားသခင္၏ ဘုန္း ေတာ္ကို ျပန္လည္ထြန္းေတာက္ေစ၏။ ဘုရားရွင္၏ ဘုုန္းေတာ္အတြက္ သားေတာ္သည္
အေသခံသည့္တိုင္ေအာင္

နာခံဆက္ကပ္ခဲ့သည္။

ဘုရားသခင္သည္

သန္႔ရွင္း

ေျဖာင့္မတ္ေသာ

ဘုရားျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္

တစ္ေလာကလုံး၏ အျပစ္ကို ယူတင္လိုက္သည့္ သားေတာ္ေယရႈအား မ်က္ႏွာလႊဲလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သားေတာ္အေပၚတြင္
ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ ျပည္၀
့ လ်က္ပင္ ရွိေတာ္မူ၏။

သားေတာ္သည္ ထိုအျဖစ္ကို ႀကိဳတင္သိျမင္၍ “ငါသည္ ကိုယ့္အသက္ကိုစြန္႔၍ . . ငါ့ခမည္း ေတာ္သည္ ငါ့ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏” ဟု

မိန္႔ေတာ္မူခဲ့၏။ (ေယာ၊ ၁၀း၁၇)။

ခရစ္ေတာ္သည္ အလုံးစုံတို႔၌ အလုံးစုံျဖစ္ေတာ္မူ၏ (ေကာ၊ ၃း၁၁)။ ယဇ္ပလႅင္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ပူ ေဇာ္သကၠာယဇ္လည္း ျဖစ္သည္။

ထိ႔ျု ပင္ ပူေဇာ္သကၠာကို ဘုရားသခင္ အထံေတာ္သုိ႔ မီးရႈိ႔ပူေဇာ္ ဆက္သေပးေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္လည္း ျဖစ္သည္။

ယဇ္ပူေဇာ္ၿပီးသြားေသာ ဣသေရလ လူသည္ သက္ျပင္းရွည္တစ္ခ်က္ကို ခ်လိုက္ၿပီး စိတ္ လက္ေပါ့ပါးသြားေလသည္။

သူ၏အျပစ္ရွိသမွ်

ေျဖလႊတ္ျခင္းခံရၿပီးျဖစ္၍ ယခုသူသြားလိုရာသို႔ လြတ္လပ္စြာ သြားႏိုင္ၿပီ။

ယဇ္ပုေရာဟိတ္ထံ ေမးၾကည့္မိ သည္။

မသြားမီသူသိလိုသည့္ အရာမ်ားကို

“တကယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ မေတာ္တဆ အျပစ္ထပ္လုပ္မိရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမွာလဲ”

ယဇ္ပုေရာဟိတ္က “အဲဒီအခါက်ရင္ တစ္ေကာင္၊ ဒါမွမဟုတ္ သိုးတစ္ေကာင္ယူလာၿပီး ယဇ္ ပူေဇာ္ရမယ္” ဟု ေျဖ၏။
တဖန္ “ေနာက္တစ္ခါ အျပစ္ထပ္လုပ္မိရင္ေကာ”ဟု ဣသေရလ လူက ဆက္ေမးလိုက္၏။

“အျပစ္ထပ္လုပ္မိရင္ ပူေဇာ္သကၠာ သိုးတစ္ေကာင္ ထပ္ယူလာရဦးမွာေပါ့။ ငါ့အလုပ္က ဘယ္ေတာ့မွ မဆုံးႏိုင္ဘူး။ ဒီမွာ
အၿမဲရွိေနမွာပါ . . ဒီေနရာမွာ ထိုင္စရာ ခုံလုံး ၀မရွိတာ မင္း သတိ ထားမိမွာေပါ့” ဟုေျဖသည္။
ယဇ္ပုေရာဟိတ္

ေျပာစကားသည္

အမွန္ျဖစ္၏။

တဲေတာ္၀င္းအတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊

လုံး ၀မရွိေခ်။ ဤေနရာ၌ ထိုင္ခြင့္သို႔မဟုတ္ အနားယူခြင့္ လုံး၀မရွိပါ။

တဲေတာ္

အတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊

ထိုင္စရာခုံ

“ဘယ္အခ်ိန္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ထိုင္ေနခြင့္ နားေနခြင့္မရွိဘူး ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္အလုပ္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ

မဆုံးႏိုင္လို႔ပဲ” ဟု ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႀကီးက ဆက္ရွင္းျပေလ၏။ (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၁)၌ “ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မည္သည္ကား ေန႔တိုင္း၀တ္ျပဳလ်က္
အျပစ္မေျဖႏိုင္ေသာ ယဇ္ကို အထပ္အထပ္အဖန္ဖန္ ပူေဇာ္လ်က္ ရပ္ေနရ၏” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႀကီးသည္ အမႈေတာ္ေဆာင္ရြက္ရာ တဲေတာ္အတြင္း၌ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိုင္ခြင့္မရသနည္း ။
အေၾကာင္းမွာ

ကားတိုင္တရား

မေပၚထြန္းေသးသည့္

ဓမၼေဟာင္း ကာလတြင္

ဆိုလိုသည္ကား ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္း အမႈႀကီး မၿပီးစီး ေသး၍ နားပိုင္ခြင့္ မရွိေသးေခ်။
ဓမၼေဟာင္းကာလ၌

မေရမတြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္

မ်ားျပားလွေသာ

အသက္ရွင္ေန

ရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ယဇ္ေကာင္မ်ားကို

ယဇ္ပူေဇာ္ခဲ့ၾကသည္။

ေရွာလမုန္မင္းႀကီး တည္ေဆာက္သည့္ ဗိမာန္ေတာ္ဆက္ကပ္ အႏုေမာဒနာ ျပဳပြဲတစ္ခု၌ပင္ ႏြားေကာင္ေရ (၂၂,၀၀၀)ႏွင့္ သိုးေကာင္ေရ

(၁၂,၀၀၀၀)ကိုသတ္၍ ယဇ္ပူေဇာ္ခဲ့ၾက သည္။ (၃ ရာ၊ ၈း၆၃)။ သို႔ေသာ္ ထိုမွ် မ်ားျပားသည့္ တိရစာၦန္ ယဇ္ေကာင္မ်ား၏ အေသြးက
အျပစ္ ဒုစရိက
ု ္ကို မဖယ္ရွားေပးႏိုင္ေခ်။ အေၾကာင္းမူကား ႏြား အေသြး၊ ဆိတ္ အေသြးသည္ အျပစ္ကို မဖယ္ရွားႏိုင္ဟု သမၼာက်မ္း ၌
သတိေပးထားပါသည္။ (ေဟၿဗဲ ၁၀း၄)။
မည္သို႔ဆိုေစကာမူ

ဣသေရလလူ၏

ပဋိညာဥ္တရားေဟာင္း

အျဖစ္အပ်က္ကို

ၾကည့္ျခင္း ျဖင့္

လက္ထက္တြင္
သိႏုိင္သည္။

ယာယီအျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္း

“အျပစ္မွ

လြတ္ျခင္း၊

ခံ

စားရေၾကာင္း

ဒုစရိုက္အျပစ္ကို

ေရာက္ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏” ဟု (ဆာလံ ၃၂) တြင္ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီး သိခ်င္းစပ္ဆိုထားသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

အထက္ပါ

ဖုံးအုပ္ျခင္းသို႔

ထိုအခ်ိန္က ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္
(၁)

ေခတၱခဏသာျဖစ္၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အျပစ္ထပ္လုပ္မိလွ်င္ အသစ္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာကို ထပ္မံ ယူေဆာင္လာရသည္။

(၂)

ဓမၼေဟာင္းေခတ္က ပူေဇာ္ဆက္သေသာ ယဇ္မ်ားသည္ ကားတုိင္ေပၚတြင္ တစ္ႀကိမ္တည္း အေသသတ္ ပူေဇာ္ျခင္းခံရမည့္
စစ္မွန္သည့္ ဘုရားသခင္၏ သိုး သငယ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္ ေမွ်ာ္ၾကည့္ရန္ျဖစ္သည္။ (ေရာ၊ ၃း၂၆)။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္ေနျခင္း ရပ္နားျခင္း၊ အဆုံးသတ္ျခင္း အလွ်င္းမရွိ။ အထပ္ထပ္အခါခါ ပူေဇာ္ ေနရေသာ ပူေဇာ္သကၠာတို႔သည္

အျပစ္ကို ထာ၀ရမေျဖလႊတ္ႏိုင္ (ေဟၿဗဲ ၁၀း၁၁) သျဖင့္ အသစ္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာမ်ားကို အၿမဲတမ္း ယူေဆာင္လာရမည္။
ဤသည္မွာ တဲေတာ္အတြင္း၌ ထိုင္နားစရာ ေနရာလုံး၀ မရွိျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းပင္ တည္း။

၀မ္းေျမာက္ျခင္းျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ပါ

18
ယခုအခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ ေရြးႏႈတ္ရွင္ ေယရႈခရစ္အားျဖင့္ အေျခအေန အရပ္ရပ္သည္ အလြန္ျခားနား
ကြာဟခဲ့ေလၿပီ။ ထာ၀ရေရြးႏႈတ္ျခင္းအတြက္ ခရစ္ေတာ္သည္ မိမိ ကိုယ္ကို ဆက္ကပ္ေပးလွဴခဲ့သည္ (ေဟၿဗဲ၊ ၉း၁၁)။ ကိုယ္ေတာ္သည္
ကိုယ္ကို တစ္ခါတည္းပူေဇာ္ ေသာအားျဖင့္ အျပစ္မ်ားကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္း ျခင္း ငွာ ေပၚထြန္းေတာ္မူ၏ (ေဟၿဗဲ၊ ၉း၂၆)။

ကိုယ္ေတာ္၏ ပူေဇာ္သကၠာ ဆက္ကပ္ျခင္း သည္ အျပစ္ဒုစရိုက္ကို ထာ၀ရပယ္ရွင္းေျဖလႊတ္ ခဲ့ေၾကာင္း ဓမၼသစ္က်မ္းႏွင့္

တမန္ေတာ္တို႔က သက္ေသခံထား၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ယခုအခါ ဘုရားသခင္၏ လက်ၤာေတာ္ဘက္၌ အစဥ္ထိုင္ေနေတာ္မူ၏ (ေဟၿဗဲ
၁၀း၁၂)။

ဓမၼေဟာင္းကာလႏွင့္ ဓမၼသစ္ကာလတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျခားနားကြာဟပုံကို ႏႈိင္း ယဥ္ၾကည့္ၾကဦးစို႔။
စဥ္

အတိတ္ဓမၼေဟာင္း ကာလ

၁။
၂။

ယခု ဓမၼသစ္ ကာလ

ေလာကီသား ယဇ္ပုေရာဟိတ္

ေကာင္းကင္သား ယဇ္ပုေရာဟိတ္

ပူေဇာ္သကၠာ အေျမာက္အျမား

ပူေဇာ္သကၠာ တစ္ခုတည္း သာ

တိရစာၦန္ ပူေဇာ္သကၠာ။

၃။
၄။

ဘုရားသခင္၏ သုိးသူငယ္ေတာ္(ေယရႈ)

အဖန္တလဲလဲ ပူေဇာ္ရသည္

၅။

တစ္ႀကိမ္တည္း ပူေဇာ္ရသည္။

ရပ္ေနရသည္၊ ထိုင္ခြင့္မရွိ

၆။

ထိုင္ ေနရသည္။

ဘယ္ေသာအခါမွ် မၿပီးဆုံး ႏိုင္ပါ။

၇။

ထာ၀ရ ၿပီးစီးသြားၿပီ။

အျပစ္ကင္းစင္ျခင္း မရ

၈။

အျပစ္ကင္း စင္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း ခံရသည္။

ေခတၱခဏ (ယာယီ)ခြင့္လႊတ္ျခင္း

ထာ၀ရ အၾကြင္းမဲ့ ခြင့္လႊတ္သည္။

အၾကြင္းမဲ့ နားေနျခင္း

ကားတိုင္ေပၚတြင္ (၃)နာရီၾကာမွ် ေ၀ဒနာကိုျပင္း ျပစြာ ခံစားခဲ့ၿပီးေနာက္ “အမႈၿပီးၿပီ” ဟု အရွင္ေယရႈ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ေလသည္။

မွန္ပါသည္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းအတြက္ ဘာမွ်ထပ္မံ လုပ္ ေဆာင္စရာ မလုိေတာ့ပါ။ အရွင္ေယရႈသည္ ယခုအခါ ၿငိမ္၀ပ္စြာထိုင္၍
နားေနေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ ေတာ္သည္ ၿငိမ္၀ပ္ျခင္း ခ်မ္း သာထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ေတာ္ မူခဲ့ေလၿပီ (ေဟၿဗဲ ၄း၁၀)။

ေလာကီအျပစ္သားမ်ား အျပစ္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းရဖို႔ ေဆာင္ရြက္စရာ အမႈအားလုံး ကို အရွင္ ေယရႈလုပ္ေဆာင္ၿပီးစီး ခဲ့ေလၿပီ။

ထပ္မံလုပ္ေဆာင္စရာ

ယုၾံ ကည္အားကိုးျခင္း ျဖင့္

ဘာမွ်မရွိေတာ့ပါ။
လာဖို႔လိုသည္။

သို႔ေသာ္

အျပစ္သား

ယဇ္ေကာင္ေပၚ၌

တစ္ေယာက္

လက္တင္ၿပီး

အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္း ရရန္

(အရွင္ေယရႈကို

ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔

ယုံၾကည္ကိုးစားၿပီး)

မိမိသည္

လမ္းလြဲေပ်ာက္ဆုံး ေနေသာ အျပစ္သားျဖစ္၍ အျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္း ခံထိုက္ေၾကာင္း အျဖစ္မွန္အတုိင္း ရိုးသားစြာ ၀န္ခံ လ်က္
အျပစ္၀န္ခ်ရမည္။

ဤအရာကို

ေျပာင္းလဲျခင္း

ငါတို႔အျပစ္မ်ားကိုလႊတ္၍

(၀ါ)

အထံေတာ္သို႔

ဒုစရိုက္ရွိသမွ်ႏွင့္

ျပန္လွည့္ျခင္းဟု

ကင္းစင္ေစျခင္းငွာ၊

ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားႏွင့္လည္းေကာင္း ျပည့္စုံေတာ္ မူ ၏” (၁ ေယာ ၁း၉)။

ေခၚ၏။

ဘုရား

ကိုယ့္အျပစ္တို႔ကို

သခင္သည္

ေဖာ္ျပေတာင္းပန္လွ်င္

သစၥာတရားႏွင့္လည္းေကာင္း ၊

ခ်စ္လွစြာေသာ စာရႈသူသင္၌ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္း မခံရေသးလွ်င္ ယခုပင္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ကို ယုံၾကည္ပါ။ အၾကြင္းမဲ့ကိုးစားပါ။

ဤမွ်စုံလင္ေသာ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္း အမႈအတြက္ ခရစ္ေတာ္ အား ေက်းဇူးတင္ ခ်ီးမြမ္းပါ မိတ္ေဆြ။

“ကယ္တင္ျခင္းအတြက္ သင္ဘာမွ် လုပ္စရာမလုိေတာ့ပါ” ဟု ထာ၀ရဘုရား ဖိတ္ေခၚ ေၾကျငာေနသည္ကို သံသယမရွိပါႏွင့္

စိတ္ခ်ယုံၾကည္စြာ ခ်ဥ္းကပ္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္အစျပဳေတာ္မူ ေသာအမႈကို ကိုယ္ေတာ္ပင္ ျပည့္စုံၿပီးစီးေစၿပီးမွ တစ္ဖန္ၾကြလာေတာ္မူမည္။
ထို႔ေနာက္မွ ကမာၻ ကုန္ရလတံၱ။

19
ခ်စ္မိတ္ေဆြ- အရွင္ေယရႈခရစ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ပါ။
ယုံၾကည္အားကိုး လ်က္ အသက္ရွင္ပါ။

သင္ေမွ်ာ္ၾကည့္ အားကိုးလိုက္သည့္ တခဏခ်င္းတြင္ ခရစ္ေတာ္ေပးေသာ ထာ၀ရအသက္ ကို ဧကန္မုခ် ပိုင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္။

ခရစ္ေတာ္အျပင္ ေနာက္ထပ္ မည္သူၿငိမ၀
္ ပ္စြာ နားေနေသး သလဲ၊ သင္ စဥ္းစားမိရဲ႔လား။

ေနာက္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ပါးမွာ ခမည္းေတာ္ဘုရားပင္ျဖစ္သည္။ ကားတိုင္ထက္၌ သားေတာ္လုပ္ ေဆာင္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ အမႈေၾကာင့္

ခမည္း ေတာ္သည္ အလြန္ေက်နပ္အားရကာ ၿငိမ္၀ပ္စြာ နားေန ေတာ္မူ၏။ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ စိတ္ေတာ္ကို ေက်နပ္အားရေစသည့္
ပူေဇာ္သကၠာေပၚတြင္ သင္ လည္း အၾကြင္းမဲ့ ကိုး စားႏိုင္ပါသည္။
စည္းစိမ္၊

တစ္ေန႔ေသာအခါတြင္ ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ျခင္းခံရေသာ သူတို႔က အေသသတ္ျခင္း ခံခဲ့ၿပီး ေသာ သိုးသူငယ္ေတာ္သည္ တန္ခိုး ၊
ပညာ၊

အစြမ္း သတိၱ၊

ဂုဏ္အသေရ၊ဘုန္းအာႏုေဘာ္

ႏွင့္

ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို

အထက္ေကာင္းကင္ဘုံတြင္ ေတးဖြဲ႔သီဆို က်ဴးရင့္ ၾကရလိမ့္မည္ (ဗ်ာ ၅း၉-၁၂)။

ခံထိုက္ေသာသူျဖစ္၏ဟု

အင္တုံ

အခန္း ( ၅ )

(ထြ ၃၀း၁၇-၂၁)

“ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႀကီးခင္ဗ်ာ-ကၽြန္ေတာ္မသိလို႔ ေမးပါရေစ။ ဟိုနားက

လူတစ္ေယာက္ သူ႔ရဲ႔ ေျခ လက္ေတြကို ဘာျဖစ္လို႔ ေရနဲ႔ေသခ်ာ ေဆးေနရတာလဲ”

ေၾသာ္ - အဲ့ဒါလား ကဲ . . . သူ႔ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ၾကည့္လိုက္စမ္း၊ သူ၀တ္ထားတဲ့ ၀တ္ရုံ အျဖဴနဲ႔ ပန္းထိုးထားတဲ့

ခါးစည္း ကိုၾကည့္ရင္ သူလည္း ယဇ္ပုေရာဟိတ္တစ္ပါးဆိုတာ သိႏိုင္တယ္။ သန္႔ရွင္းရာဌာနထဲကို သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္တဲ့ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ပဲ
၀င္ခြင့္ရွိတာမို႔ မ၀င္ခင္ အခုလိုအရင္ ဆုံး ေဆးေၾကာရတယ္”။

မွန္ေပသည္။ သာမန္ ဣသေရလ လူတစ္ေယာက္အဖို႔ သန္႔ရွင္းရာဌာနထဲသို႔ ၀င္ရန္ မဆို ထားႏွင့္၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ား၏

ေ၀ယာာ၀စၥကို ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးရေသာ အလုပ္သမား “ေလ၀ိလ”ူ တို႔ပင္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ မရွိေပ။ “ေလ၀ိလ”ူ တုို႔သည္ တဲေတာ္၀င္း
(သန္႔ရွင္းရာဌာန အျပင္ ဘက္)ရွိ အလုပ္ကိစၥႏွင့္ တဲေတာ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ာကို ထမ္းရြက္သယ္ပိုး ေရႊ႔ေျပာင္း ျခင္း အမႈတို႔ကိုသာ
လုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။

ဤသန္႔ရွင္းရာဌာန

အတြင္း သို႔

ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားသာ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။
ဘုရားသခင္သည္

ထာ၀စဥ္ညစ္ညဴးေစတတ္သူမ်ား

အလြန္သန္႔ရွင္း

ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္

ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း

ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူ၏။

အထံေတာ္သို႔

အာရုန္

ႏွင့္

အာရုန္မွဆင္းသက္လာေသာ

ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားမူကား

ခ်ဥ္းကပ္တိုင္းသန္႔ရွင္း

ျခင္းရွိရန္

မိမိတို႔

ေရွးဦးစြာ

ကိုယ္ကို

အင္တုံ၌ကိုယ္ကို

ေဆးေၾကာသန္႔စင္ရမည္ဟု ဘုရားရွင္သည္ တင္းၾကပ္စြာ ပညတ္ထားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ သန္႔ရွင္း ျခင္းမျပဳလွ်င္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္
ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေပ။
ယုံၾကည္သူတိုင္း ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ဓမၼေဟာင္း ကာလ အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ သာမန္ဣသ ေရလ လူတစ္ေယာက္အတြက္

ယဇ္ပလႅင္ကို

ေက်ာ္လြန္ခြင့္မရွိေသာေၾကာင့္

အင္တုံကို အေရး ထားစရာ မလိုေသာ္လည္း

ေန႔စဥ္အသုံးျပဳေနရေသာေၾကာင့္ အင္တုံသည္ သူ႔အတြက္ အလြန္အေရးႀကီး သည္။

ယဇ္ပုေရာဟိတ္မူကား

အင္တုံကို

20
ဤစာကိုဖတ္ေနေသာ သင္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္အတြက္လည္း ပူေဇာ္သကၠာယဇ္ျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္ ကို လက္ခံၿပီးသူျဖစ္လွ်င္
အင္တုံသည္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါလိုအပ္ေသာ အရာျဖစ္လာသည္။
အေၾကာင္းဆိုေသာ္ ဘုရားသခင္သည္

ပူေဇာ္သကၠာျဖစ္ေသာ

ခရစ္ေတာ္ကို

လက္ခံသူတို႔အား

အျပစ္ေဆး

ေၾကာေျဖလႊတ္႐ုံသာမက၊

ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားအျဖစ္လည္း ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ ခရစ္ေတာ္သည္ သူပိုင္ဆိုင္ေသာ သူမ်ားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေတာ္မူသည့္အတြက္
ထိုသူတို႔အာ

ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္၌

ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားအျဖစ္

ခန္႔ထားေတာ္မူ၏

ယုံၾကည္သူတိုင္း သည္ ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္သကဲ့သို႔ ယဇ္ပုေရာဟိတ္လည္း ျဖစ္သည္။

(ဗ်ာ

၁း၅-၆)။

ထို႔ေၾကာင့္

ခရစ္ေတာ္ကို

ဓမၼသစ္ကာလတြင္ ဓမၼေဟာင္းကာလကဲ့သို႔ ယုံၾကည္သူ သာမန္လူတန္းစားႏွင့္ ဘုန္းႀကီး လူတန္းစားဟူ၍ အဆင့္အတန္းခြဲျခားျခင္း

မရွိေပ။ တမန္ေတာ္ႀကီး ရွင္ေပတ႐ုက ယုံၾကည္သူမ်ား ထံ စာေရးသည့္အခါ “သင္တို႔သည္ . . ဓမၼယဇ္ကို ပူေဇာ္ရေသာ

ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ဳိး လည္း ျဖစ္ၾက ၏။ အလင္းသို႔ ေခၚသြင္း ေတာ္မူေသာသူ၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးမ်ားကို ေဖာ္ျပေစျခင္းငွာ၊ မင္းစည္းစိမ္ရွိ ေသာ
ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ဳိး ျဖစ္ၾက၏” ဟု ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္ (၁ ေပ၊ ၂း၅-၉)။
သံသယ အေတြး

ခရစ္ယာန္မ်ားစြာတို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ယေန႔တိုင္ ကယ္တင္ျခင္း စိတ္ခ်မႈ မခံစားရ သနည္း ။
ထိုသူတို႔သည္

မိမက
ိ ိုယ္မိမိ

ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးေနသည့္

အျပစ္သားျဖစ္ေၾကာင္း

သိျမင္၍

ယဇ္ပလႅင္တည္းဟူေသာ

ကားတိုင္သို႔ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ ပူေဇာ္သကၠာယဇ္ (ခရစ္ေတာ္)ေပၚသို႔ လက္ တင္ခဲ့ၾကသည္။ “ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္၏
အေသြးေတာ္သည္ ငါတို႔အျပစ္ရွိသမွ် ကို ေဆးေၾကာေတာ္မူ၏” (၁ေယာ ၁း၇) ဟူေသာ ကတိေတာ္ကို ယံံုၾကည္ၾကသူမ်ားလည္း
ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ဘုရားသခင္ျပဳေတာ္မူေသာ ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူး ကို လက္ခံလ်က္ ဘုရားသခင္ အား ေက်းဇူးတင္ ခ်ီးမြမ္းၾကသည္။

(ေယာ၊ ၁း၁၂၊ ၁၃။ ေကာ ၁း၁၂)။
သို႔ရာတြင္

ထိုသူတို႔သည္

မ်ားမၾကာမီ

အခ်ိန္အတြင္း

အေမွာင္ထဲသို႔

ျပန္လည္သက္ဆင္းမိ

ၾကကာ

ထပ္မအ
ံ ျပစ္က်ဴးလြန္ေသးေၾကာင္း ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႔ရသည္။ ထိုသူတို႔ကိုၾကည့္လွ်င္ မယုံၾကည္ခင္က လူေဟာင္းအသက္တာ
အတုိင္းပင္ရွိေသးသည္။ ဘုရားသား၏ လကၡဏာလည္း ေပၚလြင္ ထင္ရွားျခင္း မရွိ။
သူတို႔၏ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ ေျပာင္းလဲျခင္း ဟုတ္ပါရဲ႔လား။
သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီး အစစ္အမွန္ ျဖစ္ၾကပါ၏ေလာ။

အထက္ပါ သံသယ အေတြးမ်ားသည္ သူတို႔၏ စိတ္ႏွလုံး ထဲတြင္ ေပါက္ဖြားလႈပ္ရွားေနေလ ေတာ့သည္။
တစ္ႀကိမ္တည္း ေရြး ႏႈတ္ခံရ႐ုံျဖင့္ ကယ္တင္ျခင္းကို ထာ၀ရပိုင္ဆုိင္ရသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ႀကိမ္ေျပာင္း လဲၿပီးလွ်င္ ေနာက္ထပ္ေျပာင္းလဲစရာ လိုအပ္ေသးသလား၊ အေသြးေတာ္ျဖင့္ ေဆးေၾကာေပးရန္

ထပ္ခါထပ္ခါ ေတာင္းဆိုးရမည္ေလာ၊ ကယ္တင္ျခင္း ျပန္ လည္ဆုံး႐ႈံးႏိုင္သေလာ ထာ၀ရတည္တံ့ပါသေလာ။

ဤသို႔ သံသယ ေမးခြန္းမ်ဳိးသည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္ လုံး၀ဖီလာဆန္႔က်င္ေန သည္။ ထိုသို႔ ေမးျမန္းသူ၊

သံသယျဖစ္ေနသူတို႔သည္ ယဇ္ပလႅင္ႏွင့္ အင္တုံ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ကြာျခားမႈ အနက္အဓိပၸါယ္ကို နားလည္လြဲမွားေနျခင္း ေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။

မယုံၾကည္သူအတြက္ ယဇ္ပလႅင္၏

လုပ္ေဆာင္ခ်က္

ယုံၾကည္သူအတြက္ အင္တုံ၏
လုပ္ေဆာင္ခ်က္

လူသားတိုင္းသည္ အျပစ္သားမ်ား ျဖစ္ၾက၍

ခရစ္ေတာ္ကို ယုံၾကည္လက္ခံသူသည္

ခံရမည္။ သို႔ေသာ္ ကားတုိင္ (ယဇ္ပလႅင)္ ထက္

အျပစ္ထပ္မံ က်ဴးလြန္ မိႏိုင္ေသး၏။

တစ္ေန႔ ဘုရားသခင္၏ အျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္း

တြင္ ခရစ္ေတာ္ အေသခံေတာ္မူျခင္းျဖင့္ ကယ္

ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္လာေသာ္လည္း
ညစ္ညဴးႏိုင္ေသး၏။ အကယ္၍ အျပစ္

တင္ျခင္း အမႈအားလုံးကို ျပည့္စုံၿပီးစီး ေစခဲ့

ထပ္ျပဳမိလွ်င္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း ျဖင့္

ရၿပီး အျပစ္၀န္ခ် ေတာင္းပန္လ်က္ ခရစ္ေတာ္၏

အမႈအတြက္ ခရစ္ေတာ္သည္ ခမည္း

သည္။ မည္သူမဆို မိမိအျပစ္မ်ားကို ေနာင္တ
အေသြး ေတာ္ကို ယုံၾကည္ကိုးစားပါက အျပစ္

ဒဏ္စီရင္ျခင္းမွ ထာ၀ရ ေရြးႏႈတ္ျခင္း ခံရမည္။
ခရစ္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေရြးႏႈတ္ျခင္း

ေက်းဇူး သည္ ထာ၀ရတည္ေသာေၾကာင့္ တစ္ခါ

ညစ္ညဴးျခင္းကို ဖယ္ရွားပစ္ရမည္။ ဤ
ေတာ္ဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ အမႈေဆာင္

သခင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိသည္။

ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေျခ(စိတ္ႏွ
လုံး)ကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ေရျဖင့္ ေဆး

21
ယုံၾကည္လက္ခံၿပီးလွ်င္ အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္း

ေၾကာေပးေနသျဖင့္ ညစ္ညဴးသြားသည့္

ရရန္ အဖန္တလဲလဲ ေတာင္းခံစရာ မလိုေတာ့ပါ။

အခါတိုင္းထပ္မံတလဲလဲေဆးေၾကာျခင္း
ခံရမည္။

သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေစေသာ ေရ

အင္တုံသည္ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္သို႔ သြားရာလမ္းေပၚရွိ ဒုတိယေျမာက္ အရာ၀တၳဳျဖစ္ ၿပီး ေရအျပည့္ ျဖည့္ထားသည္။
သမၼာက်မ္းတြင္ ေရ၏ထူး ျခားခ်က္ကို မည္သို႔ ေတြ႔ႏိုင္သနည္း။

“ကိုယ္ေတာ္သည္ အသင္းေတာ္အား ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ေတာ္ မူ၏” ဟု (ဧ ၅း၂၆) တြင္

ေဖၚျပထားကာ “သင္တို႔သည္ ငါေဟာေျပာေသာ စကား (ႏႈတ္ကပတ္ ေတာ္ေ၇)အားျဖင့္ ယခုပင္ ရွင္း လင္း လ်က္ရွိသည္” ဟု (ေယာ

၁၅း၃)တြင္လည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤက်မ္းပိုဒ္အရ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ေရပမာ လူတစ္ဦးစီ၏ အသက္တာကို
သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစေၾကာင္း ပုံေဆာင္ေနသည္။
ေသြးႏွင့္ေရ

အရွင္ေယ႐ႈ သက္ေတာ္စြန္႔ၿပီး ေနာက္ စစ္သူရဲတစ္ေယာက္က နံေလးေတာ္ကို လွံျဖင့္ထိုး ေဖာက္လိုက္ရာ ေသြးႏွင့္ေရ

ခ်က္ခ်င္းစီးထြက္လာ၏။ (ေယာ ၁၉ၚ၃၄)။ စီး ထြက္လာေသာ အေသြး သည္ ရန္ၿငိမ္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းေပး၍
ေရမူကား ေဆးေၾကာသန္႔စင္ျခင္းကို ရည္ညႊန္း လ်က္ရွသည္ (၁ ေယာ ၅း၆)။
ေျပာင္းလဲလာသူသည္

အေသြးေတာ္ျဖင့္

ေရြးႏႈတ္ဖုံးလႊမ္းျခင္း

ခံရသည္။

သို႔ရာတြင္

ဘုရား

သခင္ႏွင့္

အၿမဲတမ္း

မိတ္သဟာယဖြဲ႔ႏိုင္ဖုိ႔ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ရမည္။ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ရန္လည္း ေရ ျဖင့္ ထပ္ခါတလဲလဲ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
အင္တုံက သတိေပးလ်က္ရွိသည္။
ထို႔ေၾကာင့္

အေသြးေတာ္ျဖင့္

အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္း အပိုင္းႏွင့္

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေရျဖင့္

အႀကိမ္ႀကိမ္

ေဆးေၾကာသန္႔စင္ျခင္းအပိုင္း တို႔ကို ကြက
ဲ ြဲျပားျပား သိထားလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အသက္ တာ၌ ယုံမွားသံသယျဖစ္ေနေသာ အရာမ်ား
ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္။

ခရစ္ေတာ္၌ ဆက္ဆံျခင္း ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ဆက္ဆံျခင္း

အေရွ႔တိုင္းသားမ်ားသည္ ေျခအိတ္ႏွင့္႐ွဴးဖိနပ္မ်ားကို မစီး ဘဲ ႀကဳိး သိုင္းဖိနပ္၊ ေျခညႇပ္ဖိနပ္ မ်ားကိုသာ စီးေလ့ရွိၾကသျဖင့္

မၾကာခဏ

ေျခေထာက္ညစ္ပတ္

ေပက်ံသြားတတ္သည္။

ထိုေခတ္

အခါက

ညစ္ပတ္ေပက်ံေနေသာ

ေျခေထာက္ျဖင့္

22
ကြပ္ပ်စ္ႏွင့္ခုံတန္းရွည္မ်ားေပၚတြင္ လဲေလ်ာင္း ခြင့္မရွိေခ်။ ဧည့္ခံစားေသာက္ပြဲမ်ားတြင္ အစာမစားမီ ဧည့္သည္မ်ား၏ေျခေထာက္ကို
ပထမဦးစြာ ေဆးေၾကာေပးေသာ ဓေလ့ထုံးစံရွိခဲ့သည္။ (လု ၇း၃၆-၅၀)။

ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ေနာက္ဆုံး ညစာစားပြဲတြင္ တပည့္ေတာ္အခ်င္းခ်င္း မည္သူကသာ၍ ႀကီး ျမတ္သလဲဟု ျငင္းခုံေနၾကစဥ္

အရွင္ေယ႐ႈကိုယ္တိုင္
အရွင္ေယ႐ႈက

တပည့္ေတာ္တို႔၏ေျခကို

ေဆးေပးလ်က္

အေစခံေတာ္မူခဲ့၏။

ဤအရာကို

လက္မခံလိုေသာ

“သင့္ကို ငါမေဆးရလွ်င္ သင္သည္ငါႏွင့္ မဆက္ဆံရ ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏” (ေယာ ၁၃း၈)။
ခရစ္ေတာ္၌

ဆက္ဆံျခင္းအခြင့္ကို

ခရစ္ေတာ္အေသခံသြားသည္ကို

ေျခေဆးျခင္းျဖင့္ရသည္မဟုတ္ဘဲ

ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္

ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္

ယဇ္ပလႅင(္ ကားတိုင္)
ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူေနစဥ္

ေယ႐ႈအား

မိမိကိုယ္စား
ဆက္ဆံႏိုင္ရန္

ေျခေဆးခြင့္ျပဳရမည္။ ေပတ႐ုအား အရွင္ေယ႐ႈေျပာခဲ့ ေသာစကားကို ေထာက္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေန႔စဥ္ အသက္တာတြင္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ
မိတ္သဟာယ ဖြဲ႔လ်က္ ဆက္ဆံျခင္းရွိရမည္။
ေျခေဆးျခင္း

ထို႔ေၾကာင့္ ယုံၾကည္သူသည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေရ(အင္တုံ)ရွိရာသို႔ အစဥ္ ခ််ဥ္းကပ္ရမည္။ သဲကႏၲာရထဲဲတြင္

ေလွ်ာက္ေနရသူ၏ ေျခေထာက္သည္ အစဥ္ညစ္ပတ္ေပက်ံ ေန တတ္သည္။ ထို႔အတူ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ဖုံးလႊမ္းရာ ဤေလာကႀကီးထဲတြင္
အသက္ရွင္ေနထိုင္ၾကရ ေသာ ယုံၾကည္သူတိုင္းသည္ မေကာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္း လ်က္ စိတ္ႏွလုံး ကို ညစ္ညဴးေစတတ္ သည္။ (ေယရ

၁၇း၉)။ ရံဖန္ရံခါ မေနာကံ၊ ၀စီကံျဖင့္ အျပစ္က်ဴးလြန္မိတတ္သည္။ အထူး သျဖင့္ ေန႔စဥ္ ျမင္ရၾကားရေသာ ေလာကီအရာမ်ားက
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလုံးႏွင့္ အသက္တာကို ညစ္ညဴးေစ သည္။ အျပစ္ဒုစ႐ိုက္ကို ထင္ထင္ရွားရွား မက်ဴးလြန္ခဲ့လင့္ကစား ေရအင္တုံ၌
ထပ္ခါထပ္ခါ ေဆး ေၾကာသန္႔စင္ဖို႔ လိုသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ဖတ္႐ႈဆင္ျခင္လွ်က္ မိမိကိုယ္ကို စစ္ ေဆးသင့္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ေျခကို မည္သူ ေဆးေပးသနည္း။
အရွင္ေယ႐ႈကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေဆးေပးသည္။ ယုံၾကည္သူ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသက္တာတြင္ အရွင္ေယ႐ႈက ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေရျဖင့္

ေဆးေၾကာေပးေနသည္ကို

ယုံၾကည္ရန္ခက္ခဲေသာ္လည္း

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို

အစဥ္ဖတ္႐ႈၾကားနာလွ်င္

အမွနတ
္ ကယ္ပင္

သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း ခံစားသိရွိ လာႏိုင္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၌ တန္ခိုးရွိေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မသန္႔ရွင္းေသာ အၾကံ အစည္၊
အေတြး အေခၚ၊ အျပဳအမူမ်ားကို ေပၚလြင္ထင္ရွား ေစႏိုင္သည္။ သမၼာက်မ္းသည္ သန္႔ရွင္း စုံလင္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အမွားမ်ား၊
အျပစ္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေတြ႔ျမင္ လာေအာင္ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္သည္။

ဤနည္းအားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေနာင္တရေစ၍ အျပစ္၀န္ခ် ေတာင္းပန္ေစ ခဲ့သည္။ မိမိအျပစ္ကို ေနာင္တရၿပီး

၀န္ခ်ေတာင္းပန္လိုက္သည္ႏွင့္
ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔

အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္း

သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ရျခင္း မွာ

ခံရၿပီး

ေနာက္

ခမည္းေတာ္ဘုရား

သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ

ေရွ႔ေတာ္တြင္

အမႈေဆာင္၍

ယုံၾကည္သူတစ္ဦးအျဖစ္သို႔
ေလွ်ာက္လဲေပးေနေသာ

အရွင္ေယ႐ႈေၾကာင့္ေပးတည္း ။ ထို႔ေၾကာင့္ (၁ ေယာ ၂း၁-၂) တြင္ “ခ်စ္သားတို႔ သင္တို႔သည္ ဒုစ႐ိုက္ကို မျပဳေစျခင္းငွာ ဤအရာမ်ားကို

သင္တို႔အား ငါေရး၍ေပးလိုက္၏” ဟု သတိေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ပင္လွ်င္ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ အလိုေတာ္ျဖစ္သည္။
ဘုရားသားျဖစ္သူသည္ ဒုစ႐ိုက္က်ဴးလြန္လိုစိတ္ မရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ အျပစ္ျပဳႏိုင္ ေၾကာင္း ဘုရားသခင္သိျမင္ၿပီး ျဖစ္သည္။
ဘုရားသားျဖစ္သူသည္ အျပစ္ျပဳမိေသာအခါ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ကင္းမဲ့စြာ အသက္ရွင္ဖို႔မလိုပါ။ အေၾကာင္းမူကား ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူေသာ
အရွင္ေယ႐ႈခရစ္ တည္းဟူေသာ ငါတို႔အမႈေဆာင္သခင္သည္ ခမည္းေတာ္ထံ၌ ေလွ်ာက္လဲေပးေန၏။
မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အျပစ္၀န္ခ်ရမည္နည္း။

ယုၾံ ကည္သူ သူငယ္ခ်င္းတစ္စုသည္ ေျခေဆးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စကားလက္ဆုံက်ေနၾက ရာ ပထမ, တစ္ေယာက္က စတင္၍
“ကၽြန္ေတာ္ဟာ စေနေန႔ညေရာက္တုိင္း တစ္ပါတ္အတြင္း လုပ္မိခဲ့တဲ့အျပစ္ေတြကို ျပန္စစ္ေဆးၿပီး မွားတာေတြကို ဘုရားသခင္ဆီ

23
အျပစ္၀န္ခ်ေတာင္းပန္ ေလ့ရွိတယ္။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ တနဂၤေႏြေန႔က်ရင္ စိတ္ထဲမွာ ေပါ့ပါးရႊင္ျမဴးစြာနဲ႔ သြားလာရ တယ္” ဟု
သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ေျပာျပေနသည္။
ဒုတိယလူက

“ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့

ျပန္စစ္ေဆးၿပီး ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ေလ့ရွိတယ္”

စေနေန႔ညအထိ

ဆိုင္း မထားဘူးဗ်။ လုပ္ခဲ့သမွ်အျပစ္ ေတြ ကို ညအိပ္ရာမ၀င္ခင္

တတိယလူက “ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အျပစ္သင့္တဲ့ ေျပာဆို လုပ္ကိုင္ ၾကံစည္သမွ်ကို အၿမဲ ဆန္း စစ္ၿပီး ခ်က္ခ်င္း၀န္ခ်

ေတာင္းပန္ေလ့ရွိတယ္။ တကယ္လို႔ မသန္႔ရွင္းတဲ့ အရာေတြကို ေတြးမိ ရင္ေတာင္ ခ်က္ခ်င္းဖယ္ရွား ပစ္လိုက္တယ္”

အထက္ပါ ယုံၾကည္သူသုံး ဦးအနက္ မည္သူသည္ ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္အတိုင္း အသက္ရွင္ပါသနည္း။ အဘယ္သူသည္

ဘုရားသခင္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ အက်ဳိးေက်းဇူး ကို ျပည့္ျပည္၀
့ ၀ ခံစားရပါသနည္း။
သားဆိုး သမီးဆိုးကို ပစ္႐ိုးထုံးစံမရွိ

ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ဖခင္(သို႔မဟုတ္)မိခင္၏ စကားကို နားမေေထာင္ခဲ့ေသာ္ မိဘ မ်ားက“ ဟာ . . . ဒီကေလးက

တို႔ရဲ႔သားသမီး

မဟုတ္ဘူး ”

ဟု

ေျပာ၍မရပါ။

သားသည္

သားအရာ

ဆက္လက္တည္တံ့ေနေပမည္။

ဇာတိမ်ဳိး႐ိုးမွ

ေမြးဖြားလာသည့္သားကို ေသြး သားမေတာ္စပ္ ေတာ့ဟု ေျပာင္းလဲျငင္းပယ္၍ မရႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ မိဘစကား နားမေထာင္ေသာ သားမိုက္
တစ္ ေယာက္အဖို႔ ဖခင္အပါးတြင္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ နီးနီးကပ္ကပ္ ေနခြင့္ရမည္ မဟုတ္ေခ်။
ထိုနည္းတူ ယုံၾကည္သူတစ္ဦး သည္

အျပစ္က်ဴးလြန္မိေသာအခါ ဘုရားသခင္၏ သားအျဖစ္

မွ

မဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေသာ္လည္း

ဘုရားသခင္၏စကားကို နားမေထာင္ျခင္းေၾကာင့္ ထိုသူ၏ အသက္တာ ၌ ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ကင္းမဲ့ေနလိမ့္မည္။ ထိုမွ်မက
ခမည္း ေတာ္ဘုရားႏွင့္ အဆက္ျပတ္လွ်က္ ဆုေတာင္းခြင့္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း တန္ခိုး ဆုံး႐ႈံးရေလသည္။

ထိုသူသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ ရင္းႏွီးရန္ မိမိအျပစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပ၍ ၀န္ခ် ေတာင္းပန္ရမည္။ ၀န္ခ်ရာတြင္

အျပစ္သားက ဘုရားသခင္အထံေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ ေစဘဲဲ၊ ဖခင္ထံသို႔ ေနာင္တျဖင့္ ျပန္လာေသာ သားမိုက္တစ္ေယာက္၏

ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းမ်ဳိးသာ ျဖစ္ရ မည္။ ဤအခ်က္သည္ပင္ ေရ အင္တုံ၏ ထူးျခားခ်က္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ယုံၾကည္သူတိုင္း၏ အသက္တာ တြင္
အေရးအႀကီးဆုံးေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ယုံၾကည္သူသည္ မိမိ၏ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ ေကာင္းကင္အဖျဖစ္ေသာ ခမည္းေတာ္ဘုရားကို
၀မ္းနည္း ေၾကးကြဲ ႐ႈတ္ခ် ထိခုိက္ေအာင္ မျပဳသင့္ေၾကာင္း ေရ အင္တုံက သတိေပးလ်က္ရွိသည္။

ယုံၾကည္သူသည္ ္အျပစ္ျပဳမိ၍ ၿပိဳလဲသြားေသာအခါတြင္ စစ္မွန္ေသာ ေနာင္တျဖင့္ ၀န္ခ် ေတာင္းပန္ပါက ဘုရားသခင္၏

ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ျပန္လည္ထူပင့္ ခ်ီးမျခင္းခံရကာ အျပစ္ခြင့္ လႊတ္ျခင္း ခံစားရသည္။ ၎ျပင္ ေရြးႏႈတ္ ကယ္တင္ရွင္ႏွင့္ ျပန္လည္
မိတ္သဟာယဖြဲ႔ရေသာ အခြင့္ရရွိၿပီး အသစ္ေသာ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ျပန္လည္ခံစားရေလသည္။
ထာ၀ရ အေစခံေသာ အရွင္

ခ်စ္စြာေသာ ယုံၾကည္သူ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အေပါင္း တို႔ -

ေပက်ံေနေသာ မိမိတို႔ေျခေထာက္ကို ေပတ႐ုနည္းတူ ေနာက္သို႔မ႐ုပ္သိမ္း လိုက္ပါႏွင့္ ကိုယ္ ေတာ္ရွင္အား ၾကည္ၾကည္သာသာ

ေဆးေၾကာခြင့္ေပးလိုက္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ႏွင့္အတူ မိတ္ သဟာယဖြဲ႕ႏိုင္ရန္ (သို႔မဟုတ)္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းရရန္ အၿမဲ၀
ဲ န္ခ်ေတာင္းပန္ပါ။
သင္၏

ေျခ(စိတ္ႏွလုံး)

ေၾကာခြင့္မေပးလွ်င္
ဆုေတာင္းပဌနာ

ကို

ေဆးေၾကာခြင့္ေပးသည့္အခါတိုင္း

ကိုယ္ေတာ္ရွင္ကို

ျပဳေနသူ

ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္

၀မ္းနည္းေၾကကြဲေစလိမ့္မည္။

ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္လင့္ကစား

ကိုယ္ေတာ္ရွင္

သင္သည္

ႏွင့္အတူ

၀မ္းေျမာက္ပီတိ

ကိုယ္ေတာ္ရွင္
၀ိညာဥ္၌

အား

ျဖစ္လိမ့္မည္။

ေဆး

႐ိုေသေလးစားျခင္း ျဖင့္

နီးနီး ကပ္ကပ္

အသက္မရွင္လွ်င္

ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ ဧကန္အမွန္ ၀မ္းနည္းရ လိမ့္မည္။

ကိုယ္ေတာ္ရွင္အတြက္ သင္၏စိတ္ႏွလုံး တံခါးကို က်ယ္၀န္းစြာ ဖြင့္ထားေပးပါ။ သင့္စိတ္ ႏွလုံး အတြင္းရွိ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို

ဆီး တားေႏွာင့္ယွက္ေနသည့္ အရာမ်ား ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ရန္ ကိုယ္ ေတာ္ရွင္အား အခြင့္ေပးလိုက္ပါ။ သို႔ျပဳလွ်င္ သင့္အသက္တာတြင္
ၾကြယ၀
္ ေသာ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ မ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္း တန္ခိုးကို ပိုမိုခံစားလာရၿပီး ကိုယ္ေတာ္ရွင္အတြက္ အသီး မ်ားစြာ သီးလိမ့္ မည္။

ေျခေဆးျခင္း အမႈသည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ရာ လုပ္ေပးခ်င္စရာ အမႈမ်ဳိးမဟုတ္ေသာ္လည္း ကိုယ္ ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေျခကို

ထပ္ခါထပ္ခါ

ေဆးေပးေတာ္မူ၏။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို

ကယ္တင္ေသာ

အရွင္၏

ခ်စျ္ခင္းေမတၱာသည္

အလြန္ႀကီးမားလွေပတကား။

လူည
႔ ာဏ္ျဖင့္ စဥ္းစားၾကံစည္၍ မမွီ ႏိုင္ပါ။ ဤေလာကတြင္ အသက္ရွင္စဥ္က ကိုယ္ေတာ္သည္ လူသားတိုင္းအတြက္ အေစခံခဲ့သည့္

နည္းတူ ယခုလည္း ေကာင္းကင္ဘုံတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ အေစခံဆုေတာင္းေပးလ်က္ ရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ကိုယ္ေတာ္

အသက္ရွင္ေနသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ျပည့္စုံျခင္း ပမာဏသို႔ ေရာက္မွသာ ေျခေဆးေပးျခင္း အမႈ ရပ္ဆိုင္းသြားသည္။
ထိုအခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ကိုယ္ ေတာ္သည္ ဆက္လက္ အမႈေဆာင္ေနဦးမည္။ ထို႔ျပင္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ပင္ မိမိပိုင္ဆိုင္သူမ်ားကို ခရစ္ေတာ္
ဆက္လက္လုပ္ေကၽြး ျပဳစုလိမ့္မည္။
အရြယ္ ပမာဏ

24
အင္တုံ၏ အတိုင္းအတာ အရြယ္ ပမာဏကို သမၼာက်မ္း ၌ မေဖာ္ျပပါ။ အေၾကာင္းမွာ ယုံၾကည္သူ၏ အသက္တာတြင္
ေဆးေၾကာခြင့္လႊတ္ျျခင္းခံရသည့္

ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို

တိုင္းတာ

ႏႈိင္းဆ၍

မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္

မ်ားျပား

ႀကီးမားလွေၾကာင္း

ဆိုလိုသည္။ ယုံၾကည္သူ၏ အသက္ တာတြင္ လမ္းမွားသို႔လိုက္မိၿပီး အျပစ္ျပဳခဲ့ေသာ အႀကိမ္ မည္မွ်ရွိေၾကာင္းကို ကိုယ္တုိင္ မေရတြက္
ႏိုင္ေသာ္လည္း အျပစ္မ်ားကို ေနာင္တရၿပီး ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ေသာအခါ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔၏ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ရန္
အစဥ္အၿမဲ အသင့္ရွိေနသည္။

ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ေမတၱာသည္ မႏႈိင္း ဆႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ႀကီး မားလွပါတကား.။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေၾကးမုံ

အင္တုံကို အမ်ဳိးသမီးမ်ား အသုံးျပဳေသာ ေၾကး၀ါ ေၾကးမုံမွန္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္ (ထြ၊ ၃၈း၈)။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက သူတို႔ပိုင္ဆိုင္

အသုံးျပဳေနေသာ ေၾကးမုံမွန္ကို ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ အတြက္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသည္။ ထိုေခတ္အခါက (Mirror) ဟုေခၚေသာ
ျပဒါးသုတ္မွန္ မေပၚ ေပါက္ေသးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေၾကး၀ါခ်ပ္ကို ေရာင္ျပန္တပ္သည္အထိ ေျပာင္လက္ ေအာင္ တိုက္ခၽြတ္ၿပီး
“မွန”္ အျဖစ္ အသုံးျပဳရသည္။

အမ်ဳိး သမီး မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ႐ုပ္ဆင္းသ႑ာန္ကို ေတြ႔ျမင္ခ်င္ေသာအခါ ေျပာင္လက္ ေအာင္ တိုက္ခၽြတ္ထားသည့္ ထို

ေၾကး၀ါမွန္ခ်ပ္ကို ၾကည့္ၿပီး တစ္ကိုယ္တည္းေက်နပ္ ရႊင္ၿပဳံး ပီတိ ဖုံးခဲ့ၾက၏။

တစ္ခ်ိန္က ပီတိျဖစ္စရာ ၀ါၾကြားစရာအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ ေၾကး၀ါခ်ပ္မ်ားကို သာ၍ျမင့္ ျမတ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္

အသံုးခ်လာၾကသည္။ ေန႔စဥ္ မၾကည့္မျဖစ္သလို အလြန္အသုံး ၀င္လွေသာ သူတို႔၏ ေၾကး၀ါမွန္ခ်ပ္မ်ားကို ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔

ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းလိုက္ေသာ အခါ ဘုရားသခင္သည္ ထိုေၾကး၀ါမွန္ခ်ပ္ကို ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း လိုက္ ေသာအခါ

ဘုရားငခင္သည ထိုေၾကး၀ါမွန္ခ်က္ကို အရည္က်ဳိေစၿပီး ေရႊအိမ္ေတာ္အတြက္ အလြန္ အဖိုးတန္ အသုံး၀င္လွေသာ အင္တုံကို
ျပဳလုပ္ေစခဲ့သည္။ အကယ္စင္စစ္ အမ်ဳိး သမီးမ်ား၏ ေၾကး၀ါမွန္ျဖင့္ “အသစ္ေသာေၾကးမု”ံ ကို ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
တစ္ခ်ိန္က

မိမိ၏အျပင္ပန္း

႐ုပ္ဆင္း သ႑ာန္ကိုသာ

ထင္ရွားေတြ႔ျမင္ေစခဲ့ေသာ

ေၾကး၀ါမွန္

သည္

ယခုအခါ

မိမိကိုယ္ကို(စိတ)္ ကို စီရင္ရန္ႏွင့္ မိမိခ်ဳိ႔ယြင္း ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ စစ္ေဆး ေတြ႔ျမင္ေစေသာ ေၾကးမုံအျဖစ္သို႔

ေျပာင္းလဲခဲ့ေလၿပီ။ အလားတူ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္က ပတ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အျပစ္အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပျပဳျပင္ေပးႏိုင္ေသာ
အစြမ္း ရွိသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အားနည္းခ်က္မ်ား မွားယြင္းမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ကို ၾကားနာဖတ္႐ႈရမည္။

က်မ္း စာဖတ္႐ႈျခင္းျဖင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔အသက္တာကို

တစ္ေန႔တစ္ျခားသန္႔ရွင္း

စင္ၾကယ္လာေစလိမ့္မည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားက

သူတို႔၏

ေၾကး၀ါမွန္မ်ားကို ဘုရာသခင္၏ အိမ္ေတာ္ အတြက္ ေပးလွဴခဲ့ၿပီးၿပီ။ ကၽြႏု္ပ္တစ္ဦးစီလည္း ဘုရားသခင္အတြက္ ဘာမ်ားေပးလွဴခဲ့ၿပီး
ၿပီလဲ။

ဘုရားသခင္

အသုံးခ်ေနပါသလား။

ေပးအပ္ထားေသာ

ဆုေက်းဇူးပါရမီႏွင့္

ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားကို

ကၽြႏု္ပ္တို႔

ကိုယ္က်ဳိးအတြက္သာ

ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ျမတ္အတြက္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံလိုပါသလား။
အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ

အရာမ်ားကို ဘုရားသခင္အတြက္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံမည္ ဆိုလွ်င္ ဘုရားသခင္သည္

ထိုအရာမ်ားကို အသုံးျပဳလွ်က္ သူ၏ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစလိမ့္မည္။ သင္ဆက္ကပ္အပ္ႏွံေသာ အရာသည္ တန္ဖိုးနည္းပါးလင့္ကစား
ဘုရားသခင္သည္ အသစ္ျဖစ္ေစ လ်က္ သန္႔ရွင္းေစၿပီး တန္ဖိုးရွိေသာ အရာအျဖစ္ အသုံးျပဳလိမ့္မည္။
ပ်ဥ္ခ်ပ္မ်ား

အခန္း (၆)

(ထြ၊ ၂၆း၁၅-၃၀)

25
ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ကို ႀကီး မားေသာ အကာရွသစ္သားပ်ဥ္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထား သည္။ ပ်ဥ္တစ္ခ်ပ္စီသည္
အျမင့္ေပ ၂၀ ႏွင့္ အနံ ၃ ေပရွိၿပီး စုစုေပါင္း ပ်ဥ္ခ်ပ္ေရ (၄၈)ခ်ပ္လို သည္။ ေျမမွေပါက္ေသာ အကာရွသစ္သားသည္ ဤေလာက၌
ဖြားျမင္ျခင္းခံေတာ္မူသည့္ အရွင္ ေယ႐ႈကို လူသားစင္စစ္ျဖစ္ေၾကာင္း ပုံေဆာင္ေန၏။
ေရႊ

ပ်ဥ္ခ်ပ္တိုင္းကို ေရႊျဖင့္မြမ္းမံဖုံးအုပ္ထားျပန္၏။ ပ်ဥ္ခ်ပ္ေပါင္းမ်ားစြာကို ဖုံးအုပ္ရန္ ေရႊခ်ိန္ ပမာဏ ေျမာက္ျမားစြာလိုအပ္သျဖင့္

ေရွးမဆြကပင္

ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္ေပးထားခဲ့သည္။

ဘုရား

သခင္သည္

အဲဂုတၱဳလူမ်ဳိးမ်ားထံမွ

ေရႊႏင
ွ ့္

အျခားရတနာပစၥည္း

ေျမာက္မ်ားစြာကို ဣသေရလ လူမ်ဳိး မ်ား လက္၀ယ္ပင
ို ္ဆုိင္ရေသာ အခြင့္ေပးခဲ့သျဖင့္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္လာခ်ိန္၌ ဣသေရလ
လူမ်ဳိးမ်ားလက္ထက္ ပိုင္ဆိုင္ရေသာ အခြင့္အေရးေပးခဲ့သျဖင့္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္လာခ်ိန္၌ ဣသေရလ လူမ်ဳိး မ်ားထံတြင္ ေရႊ၊
ေငြရတနာ

အေျမာက္အမ်ား

ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ပါရွိလာၾက၏

(ထြ၊

၁၂း၃၅-၃၆)။

ထို႔

ေၾကာင့္

ပ်ဥ္ခ်ပ္မ်ားကို

ဖုံးအုပ္ရန္

ေရႊအလုံအေလာက္

တဲေတာ္၏ သန္႔ရွင္းရာဌာန အတြင္း ဘက္ျမင္ကြင္းသည္ ေရႊေရာင္ျဖင့္ ၿပဳိး ျပက္ေတာက္ပ လွ်က္ အလြန္လွပတင့္တယ္ေန၏။

ေရႊသည္ အဖိုးအတန္ဆုံး သတၱဳတစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ေခတ္အဆက္ ဆက္က လူမ်ားႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုးခဲ့ၾကသည္။ ဗ်ာဒိတ္က်မ္း ၂၁ ရွိ
ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႔သစ္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားရာ၌ ေရႊလြန္ၾကြယ္၀ေပါမ်ားေသာ ၿမိဳ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿမိဳ႔ေတာ္မွာ ေရႊစင္အတိၿပီး လွ်က္

ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ေရာင္ျခည္ ထြန္းလင္းေနေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ၿမိဳ႔လမ္း မပင္ လွ်င္ ေရႊစင္ျဖင့္ ခင္းထား၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္
ေရႊသည္ ေကာင္းကင္ဘုံႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္း ေတာ္ကို ဆိုလိုေၾကာင္း သိနားလည္ရသည္။
ကမာၻေပၚရွိ

သတၱဳပစၥည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးထဲတြင္

အရည္ေပ်ာ္သြားေသာ္လည္း

အေလးခ်ိန္ႏွင့္

ေရႊသည္

တမူထူးျခား၏။

ဂုဏ္သတိၱေျပာင္း လဲသြား

အေအးခံလွ်င္လည္း ဂုဏ္သတိၱမ်ား ယုတ္ ေလွ်ာ့သြားျခင္း မရွိ။

ေရႊစစ္စစ္ကို မီးျပင္း

ျခင္းမရွိ။

နဂိုရွိရင္း စြဲအတိုင္း

တိုက္၍

အပူေပးေသာအခါ

တည္ၿမဲေန၏။

ထို႔အတူ

ေရႊသည္ ခရစ္ေတာ္၏ ဂုဏ္ေတာ္အေပါင္း ကို ရည္ညႊန္းေန၏။ သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း အျပစ္ပကတိ ကင္းစင္ျခင္း ၊

သနာက႐ုဏာရွိျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ တန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္း အသက္ရွင္ျခင္း၊ ၾကြယ၀
္ ျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊
ခ်စ္ျခင္း ႏွင့္ ပညာ အစရွိသည့္ ဂုဏ္ ေတာ္အေပါင္းသည္ မည္သည့္အခ်ိန္ကာလ၊ မည္သည့္အေျခအေနမ်ဳိး၌မဆို ေလ်ာ့ပါးေျပာင္းလဲ

သြားျခင္း အလွ်င္းမရွိဘဲ ထာာ၀ရတည္တံ့၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္သည္ မေန႔၊ ယေန႔၊ ေနာင္ ကာလ အစဥ္မေျပာင္း လဲဘဲ
တည္ေတာ္မူေသာ ဘုရားျဖစ္၏ ဟု က်မ္းစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ (ေဟၿဗဲ၊ ၁၃း၈)။

သစ္သားမွာ ခရစ္ေတာ္၏ လူသားဇာတိကို ဆိုလိုၿပီး ေရႊမူကား ကိုယ္ေတာ္၏ ဘုရား၊ ဘုန္း ၊ အသေရကို ဆိုလိုပါသည္။

ကိုယ္ေတာ္သည္ ပုဂိၢဳလ္အားျဖင့္ တစ္ပါးတည္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဘုရား စင္စစ္ျဖစ္သကဲ့သို႔ လူစင္စစ္လည္းျဖစ္သည္။ ဤေလာကသို႔
ၾကြလာၿပီး အသက္ရွင္စဥ္က လူ႔ ကိုယ္ခႏၶာျဖင့္ ေပၚထြန္းေတာ္မူေသာ ဘုရားျဖစ္သည္ (၁တိ၊ ၃း၁၆)။

ပထမထြင္ လူအမ်ားက ခရစ္ေတာ္ကိုသာမန္လူအျဖစ္သာ သိၾကၿပိး ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း လူ အနည္းငယ္ကသာ သိျမင္ၾက၏။

ခမည္း ေတာ္ဘုရား၏ အျမင္မူကား လူ႔အျမင္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ အျမင္တြင္ အိမ္ေတာ္၏ ပ်ဥ္ခ်ပ္မ်ားကို

ၾကည့္ေသာအခါ အေပၚယံေရႊကို ပထမဦးဆုံး ေတြ႔ျမင္ရသကဲ့သို႔ သားေတာ္ေယ႐ႈခရစ္၏ ဘုရားဇာတိကို အရင္ေတြ႔ျမင္ၿပီးမွ ဖုံး
ကြယ္ထားသည့္ အတြင္းပိုင္း သစ္သား (လူ႔ဇာတိ)ကို ေတြ႔ျမင္ေတာ္မူ၏။

ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္သည္လည္း ထိုသစ္သားပ်ဥ္ခ်ပ္ႏွင့္ အလားသ႑ာန္ တူညီေန ေၾကာင္း အံ့ၾသဖြယ္ရာ ေတြ႔ရွိရ၏။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယုံၾကည္သူသည္ ဤေလာက၌ အသက္ရွင္ေနေသာ လူသားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ေရႊႏွင့္တူေသာ
ဘုရားသခင္၏ ေျဖာင့္မတ္ ျခင္းတန္ဆာကို ၀တ္ဆင္ထားလ်က္ ရွိသည္။ (၂ေကာ၊ ၅း၂၁)။

ရွင္လုကာ ၁၅ မွ ေပ်ာက္ေသာသားသည္ ဖခင္ထံမွ အေကာင္း ဆုံး၀တ္လုံကို လက္ခံရရွိ သကဲ့သို႔ ယုံၾကည္သူတိုင္း သည္

ဘုရားသခင္ထံမွ အေကာင္းဆုံး ၀တ္လုံကို ဆင္ျမန္းရသူမ်ား ျဖစ္ ျခင္းေၾကာင့္ “အို . . ငါ့၀ိညာဥ္၊ ထာ၀ရဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို
ခ်ီးမြမ္း ေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္ကို ကယ္တင္ျခင္း တန္ဆာဆင္ခဲ့ၿပီ။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ၀တ္လုံႏွင့္ လႊမ္းၿခဳံ
ေပးခဲ့ၿပီ” ဟု ထာ၀ရဘုရားအား ခ်ီးမြမ္းပါေလ (ေယ႐ွာ ၆၁း၁၀)။
ပ်ဥ္ခ်ပ္မ်ားကို

ေရႊျဖင့္ဖုံး လႊမ္း ထားသည့္နည္းတူ

ယုံၾကည္သူသည္

ခရစ္ေတာ္ထံ၌

တည္ေန

ေသာ

လူျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္

ေကာင္းကင္ဘုန္းအသေရကို လႊမ္း ၿခဳံထားသူမ်ားပင္ မဟုတ္ေလာ (၂ေကာ၊ ၁၂း၂)။
ဘုရာ:သခင္သည္ ခရစ္ေတာ္အထဲ၌ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူ၏
ဘုရားသခင္သည္

ဣသေရလ

လူမ်ဳိး တို႔၏

ေခတ္အခါက

ေရႊျဖင့္

မြမ္း မံဖုံးအုပ္ထားသည့္

ပ်ဥ္ခ်ပ္မ်ားျဖင့္

တည္ေဆာက္ထားေသာ တဲေတာ္တြင္ က်ိန္း ၀ပ္ေတာ္မူ၏။ ထို႔ေနာက္ သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္ ဤေလာကသို႔ ၾကြလာေသာအခါတြင္
သားေတာ္အထဲ၌

က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူ၏။

ကိုယ္

ေတာ္၌

ဘုရားဇာတိအျဖစ္ေတာ္၏

စုံလင္ၾကြယ၀
္ ျခင္း)အေပါင္းသည္ က်ိန္း၀ပ္ ထင္ရွားေတာ္မူ၏ (ေကာ၊ ၂း၉)။

ျပည့္စုံျခင္း

(ဘုရားသခင္၏

26
ယုံၾကည္သူတိုင္း၌ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူ၏။
အရွင္ေယ႐ႈသည္ ယခုအခါ ေကာင္းကင္ဘုံသို႔ တက္ၾကြသြားေလၿပီ။ ယုံၾကည္သူတိုင္းသည္ လည္း သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္

က်ိန္း ၀ပ္ရာ

ဘုရားသခင္၏

ဗိမာန္ေတာ္ျဖစ္လာၾကၿပီး

သင္တို႔

ကိုယ္ခႏၶာသည္

ဘုရားသခင္ေပးသနားေတာ္မူေသာ

၀ိညာဥ္ေတာ္တည္း ဟူေသာ သင္တို႔အထဲ ၌ က်ိန္း၀ပ္သည့္ သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ဗိမာန္ျဖစ္ေၾကာင္းကို . . . . . မသိၾကသေလာ
(၁ေကာ၊ ၆း၁၉)။

အသင္းေတာ္၌ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူ၏။
ပ်ဥ္ခ်ပ္မ်ားကို

တစ္ခ်ပ္ႏွင့္တစ္ခ်ပ္

ဆက္စပ္တည္ေဆာက္ထားသကဲ့သို႔

ယခုေခတ္

ဘုရား

သခင္

က်ိန္း၀ပ္ရာ

အိမ္ေတာ္ကိုလည္း အလားတူ ယုံၾကည္သူ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တြဲဘက္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ယုံၾကည္သူမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး
ေပါင္းစည္း ျခင္းျဖင့္ ဘုရားသခင္က်ိန္း ၀ပ္ရာ အိမ္ေတာ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ေသာ ဘုရားသခင္သည္ အျပစ္သား လူ႔လက္
ျဖင့္

တည္ေဆာက္ထားေသာ

ဗိမာန္၌

က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မမူေပ။

ေက်ာက္ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားသည္

ျဖစ္ေစ

(သို႔မဟုတ္)

ေရႊျဖင့္တည္ေဆာက္ထားသည္ ျဖစ္ေစ၊ ဘုရားသခင္ မက်ိန္း၀ပ္ေတာ့ေခ်။ အရွင္ေယ႐ႈ၏ နာမေတာ္၌ ယုံၾကည္သူမ်ား အတူတကြ
မိတ္သဟာယဖြဲ႔ရာ အရပ္၌သာ ဘုရား သခင္ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူ၏။
ဘုရားသခင္၏

အိမ္ေတာ္သည္

အသက္ရွင္ေသာ

အသင္း ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။

(၁တိ၊

၃း၁၅)။

ယုံၾကည္သူမ်ား

၀တ္ျပဳကိုးကြယ္လ်က္ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ရာ အရပ္သည္ ဘုရားသခင္ က်ိန္း၀ပ္ ေတာ္မူရာ အိမ္ေတာ္ျဖစ္လာ၏။ (ဧ၊ ၂း၂၂)။ ထို႔ေၾကာင့္
“ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မည္သူ၏အိမ္ေတာ္ ျဖစ္ပါ သလဲ”ဟု မိမိကိုယ္ကို ေမးခြန္းထုတ္လ်က္ စစ္ေဆးသင့္သည္ (ေဟၿဗဲ ၃း၆)။

ဓမၼသစ္ကာလတြင္ ယုံၾကည္သူမ်ားစုေ၀း၍ မိတ္သဟာယဖြဲ႔သည့္ အလယ္၌ ဘုရားသခင္ က်ိန္း ၀ပ္ေတာ္မူသည့္အတြက္

ယုံၾကည္သူမ်ားသည္

ခရစ္ေတာ္၏

အသင္းေတာ္ကို

အတူတကြ

လက္တြဲ

တည္ေဆာက္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

ဤသိုပပါ၀င္တည္ေဆာက္ သူတို႔အား တမန္ေတာ္ ႀကီး ရွင္ေပတ႐ုက “သင္တို႔သည္ အသက္ေက်ာက္မ်ားကဲ့သို႔ အဆင့္ဆင့္ အထပ္ထပ္
တည္

ေဆာက္လ်က္ရွိသျဖင့္

ဓမၼတိုက္ျဖစ္ၾက၏။

သန္႔ရွင္းေသာ

ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ဳိး လည္းျဖစ္ၾက၏”ဟု

(၁ေပ၊

၂း၅)

တြင္

ေဖာ္ျပထားသည္။
၀မ္းနည္းဖြယ္ျဖစ္ရပ္
သို႔ေသာ္

ယေန႔ယုံၾကည္သူမ်ားသည္

ဘုရားသခင္၏

အလုိေတာ္အတုိင္း

ပ်ဥ္ခ်ပ္မ်ား

နည္းတူ

တြဲဖက္ညီညီ၊

တညီတညႊတ္တည္း ရပ္တည္ျခင္းမျပဳဘဲ ခရစ္ယာန္မ်ားအၾကားတြင္ ဂုိဏ္း ဂဏခြဲျခားျခင္း လူမ်ဳိး ေရးႏွင့္ အယူ၀ါဒကြဲျပားျခင္း ျဖင့္
ရင္ၾကားေစ့မရပဲ

ျဖစ္ေနၾကသည္မွာ ရွက္ ဖြယ္ေကာင္းေလစြ။ အသင္း ေတာ္ စတင္ေပၚထြန္းလာၿပီးေနာက္ ႏွစ္အတန္ၾကာအထိ

စည္းလုံး ညီ ညြတ္မႈ အဓြန္႔ရွည္ေနေသး၏။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တစစကြဲျပားလာၾကသည္မွာ ယေန႔ထက္တိုင္ ျဖစ္၏။ ယုံၾကည္သူတိုင္း သည္
ဂုိဏ္းဂဏ၊

ခံယူခ်က္၊

ၾသ၀ါဒႏွင့္

အဖြဲ႔အစည္း၊

ကြဲျပားစရာအေၾကာင္း ရွိမည္မဟုတ္ေပ။
တမန္ေတာ္ႀကီး

အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ

ရွင္ေပါလုက

ဘုရားသခင္၏

လူမ်ဳိးေပၚတြင္

“ဘုရားသခင္

မရပ္

တည္ဘဲ

မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား

ဗိမာန္ေတာ္ျဖစ္ၾက၏ဟု

ခရစ္ေတာ္၌သာ

သူတို႔တြင္

ေကာရိႏၲဳၿမိဳ႔ရွိ

ငါက်ိန္း ၀ပ္

ယုံၾကည္သူမ်ားကို

ရပ္တည္ၾကမည္ဆိုလွ်င္
မည္။

သင္တို႔သည္

သြန္သင္ခဲ့ေလသည္။

ဤအခ်က္ကိုၾကည့္လွ်င္ စစ္မွန္ေသာ ယုံၾကည္သူတိုင္း သည္ ဘုရားသခင္၏ သားမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္မိသားစု၀င္ ျဖစ္သကဲ့သို႔
တစ္ေသြးတစ္သား တည္း ျဖစ္၏။ ဤအရာကို နားလည္မွ တစ္လုံး တစ္၀တည္း ျဖစ္ျခင္း၏ အႏွစ္သာရကို ခံစားႏိုင္ သည္။ သို႔မွသာ
စည္းလုံး ညီညြတ္ ၾကလိမ့္မည္။

ယုံၾကည္သူဟုဆိုရာ၌ တစ္ဦးႏွငတ
့္ စ္ဦး အေျခအေန၊ လူမ်ဳိးဂိုဏ္းဂဏ၊ အဆင့္အတန္း ခ်င္း တူညီၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္။

ကြာျခားမႈမ်ား ရွိၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယုံၾကည္သူတိုင္းသည္ ဘုရား သခင္ က်ိန္း၀ပ္ရာ ဗိမာန္ေတာ္ျဖစ္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကို
အေျချပဳၿပီး စုေပါင္း မိတ္သဟာယ ဖြဲ႔ ႏိုင္သည္။
ယေန႔လည္း

စည္းလုံးညီညြတ္ျခင္း၏

အႏွစ္သာရကို

ယုံၾကည္သူတိုင္း

ကိုယ္ေတြ႔ခံစားႏိုင္ပါ

သည္။

ဘုရားသခင္ကို

ယုံၾကည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သို႔ကိုး ကြယ၀
္ တ္ျပဳရမည္ ဟူသည့္နည္းလမ္း ကို ဓမၼေဟာင္းကာလက အေသးစိတ္ညြန္ၾကားခဲ့ေသာ

ဘုရားသခင္သည္ ယခုေခတ္ ယုံၾကည္သူ သားသမီးမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိုးကြယ္၀န္ျပဳနည္း ကို မေဖာ္ျပဘဲ မေနပါ။ ဧကန္အမွန္
ေဖာ္ျပထားပါ

သည္။

ဘုရားသခင္

ေဖာ္ျပသည့္

က်မ္း စာဖတ္႐ႈေလ့လာျခင္းအားျဖင့္သာ သိရွိႏိုင္ပါသည္။

ကိုးကြယ၀
္ တ္ျပဳနည္း မ်ားကို

မညသို႔သိရွိႏိုင္

မည္နည္းဟုဆို

ေသာ

ယုံၾကည္သူ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မယုံၾကည္သူမ်ားအၾကားမွ တသီးတျခား ခြဲခြာလ်က္ (၂ေကာ ၆း၁၇)။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္အညီ

ေယ႐ႈခရစ္ကို အမွန္တကယ္ ယုံၾကည္ေသာသူ (၂တိ။ ၂း၁၉-၂၂) တို႔ ႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ျခင္း ၊ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ျခင္းျဖင့္ အရွင္ေယ႐ႈ၏နာမ၌
အတူတကြ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳၾကရ မည္။ ခရစ္ေတာ္၏ နာမေတာ္၌ အတူတကြ စုေ၀းကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၌ ေပါင္းသည္း

ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အလယ္တြင္ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ က်ိန္း၀ပ္အုပ္စိုး ၿပိး လမ္းျပ ပဲ့ျပင္ သြန္သင္ေတာ္မူမည္။

27
ကိုယ္ေတာ္ရွင္၌သာ စီရင္ပိုင္ေသာ အခြင့္အာဏာရွိသည္။ ကိုယ္ေတာ္ တစ္ပါးတည္းသာ စည္းမ်ဥ္းခ်ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဤနည္း အတိုင္း
သမၼာတရားႏွင့္အညီ စည္းေ၀းၾက ေသာသူတို႔၏ အလယ္၌ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ရွိမည္ဟု ခရစ္ေတာ္ ကတိေတာ္ေပးထားခဲ့သည္။ (မ၊
၁၈း၂၀)။

ပ်ဥ္ခ်ပ္အားလုံးကို တသီးတျခားစီ ေထာင္ထားပါသလား
(ထြ ၂၆း၂၆-၂၉)

ပ်ဥ္ခ်ပ္မ်ားကို တစ္ခ်ပ္စီ တသီးတျခား ေထာင္မထားပါ။ သစ္သားေရစည္ရွိ ပ်ဥ္ခ်ပ္မ်ားကို စည္ပတ္သံျပားျဖင့္
ပတ္စည္းထားရသကဲ့သို႔ ကန္႔လန္႔က်င္(၄)ေခ်ာင္းကို ေရႊတြင္းမ်ားထဲတြင္ လွ်ဳိ လ်က္ ပ်ဥ္ခ်ပ္မ်ားကို ယွဥ္တြဲၿပီး ေစ့စပ္တည့္မတ္ေအာင္
ထိုကန္႔လန္႔က်င္(၄)ေခ်ာင္းသည္

ကနဦး

ေထာင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အသင္းေတာ္

ယွဥ္တြဲရပ္တည္ေစေသာ အခ်က္(၄)ခ်က္ကို ရည္ညႊန္း ထားသည္။

စတင္ေပၚေပါက္စဥ္

အခါက

ယုံၾကည္သူမ်ားကို

အတူတကြ

ထိ(ု ၄)ခ်က္ကို (တမန္၊ ၂း၄၂) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ
၁။ တမန္ေတာ္တို႔၏ ဆုံး မၾသ၀ါဒကို ခံျခင္း ။
၂။ အေပါင္းအသင္း ဖြဲ႔ျခင္း။
၃။ မုန္႔ကို ဖဲ့ျခင္း ။

၄။ ဆုေတာင္း ပဌနာျပဳျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
ထို႔ျပင္

မျမင္ရေသာ

ကန္႔လန္႔က်င္တစ္ေခ်ာင္းကို

ပ်ဥ္ခ်ပ္မ်ား၏

အလယ္ဗဟိုမွ

ထပ္မံလွ်ဳိ

ထားေသးသည္။

ထိုကန္႔လန္႔က်င္သည္ မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏိုင္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ဆိုလိုပါ သည္။ ေမတၱာသည္ ခိုင္ၿမဲျခင္း ၊ စုံလင္ျခင္း၊ ေပါင္းစည္းျခင္း
စသည့္အရာမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ လို အပ္ေသာ အေရးႀကီး အခ်က္ေပတည္း။
အေျခခံ အုတ္ျမစ္ (ထြ၊ ၂၆း၁၉-၂၅)

ေရႊအိမ္ေတာ္ကို သဲျပင္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာေၾကာင့္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္သည္ အထူးခိုင္ခံ့ ေတာင္း တင္း ဖို႔လိုသည္။

အေဆာက္အအုံတစ္ခု

တည္ေဆာက္ရာတြင္

အဓိက

အေရး

ႀကီးဆုံး

အစိတ္အပိုင္း မွာ

အေျခခံအုတ္ျမစ္ပင္

ျဖစသည္။

အုတ္ျမစ္မခိုင္ေသာ အေဆာက္အအုံ သည္ မုန္တိုင္းဒဏ္ႏွင့္ ငလ်င္ဒဏ္ကို ခံႏိုင္စြမ္းမရွိေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ အုတ္ျမစ္ကို တည္ေဆာက္
ေသာအခါ ထုတည္ခိုင္ခံ့စြာႏွင့္ ၿမဲၿမံနက္႐ႈိင္းစြာ တည္ေဆာက္ရန္ အေရးႀကီး လွသည္။

ဗိသုကာအရွင္ ဘုရားသခင္သည္ ေရႊအိမ္ေတာ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ႀကီးမားေသာ ေငြတုံး ႀကီးမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။

ေငြတုံး တစ္တုံးစီသည္ ေပါင္(၉၀)ေလးၿပီး ေငြတုံးတိုင္းတြင္ ပ်ဥ္ ခ်ပ္ကို စြပ္ထည့္ရန္ အေပါက္တစ္ခုက်စီ ပါရွိ၏။ တပ္ဆင္ပုံမွာ

ပ်ဥ္ခ်ပ္တစ္ခုစီ၏ ေအာက္ေျခတြင္ ေငြတုံး(၂)တုံးစီ ခ်ထားၿပီး ပ်ဥ္ခ်ပ္တစ္ခ်ပ္စီ၏ ေအာက္ေျခရွိ ငုတ္ႏွစ္ခုျဖင့္ ေငြတုံး(၂)တုံး ရွိ
အေပါက္ထဲသို႔စြပ္လ်က္ တပ္ဆင္ရ၏။
အထက္ပါတည္းအတိုင္း

ေငြတုံးႀကီးမ်ားျဖင့္

အေျချပဳၿပီး

တန္ဘိုးမျဖတ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အဖိုးထိုက္တန္ေပသည္။

တည္ေဆာက္ထားသည့္

ေရႊအိမ္

ေတာ္၏

အုတ္ျမစ္သည္

ေငြ (ထြ၊ ၃၀-၁၁-၁၆။ ၃၈း၂၅-၂၈)

ဤမွ်မ်ားျပားေသာ ေငြတုံးမ်ားကို မည္သို႔ ရရွိခဲ့သနည္း။

အသက္ေရြးရာ အဖိုး အခအျဖစ္ ေကာက္ခံထားေသာ ေငြမ်ားမွ ရရွိသြန္း လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ အသက္(၂၀)အရြယ္မွ

အသက္(၅၀)အၾကားရွိ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားအားလုံးကို ေရတြက္ ရန္ ေမာေရွအား ဘုရားသခင္ မိန္႔မွာထားသည့္အတိုင္း ဆင္း ရဲ

28
ခ်မ္းသာမေရြး ေရတြက္၍ စာရင္း ၀င္သမွ်ေသာ သူတို႔သည္ ေငြက်ပ္၀က္စီ ညီတူညီမွ် ေပးေဆာင္ရေလသည္။ ထိုသို႔ ေပးေဆာင္ရ
ေသာေငြကို အသက္ေရြးရန္ အဖိုးအခ(သို႔မဟုတ)္ အသက္ဖိုးေရြးေငြ ဟုေခၚသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာက ကၽြႏု္ပ္တို႔တစ္ဦးစီအား ယေန႔သတိေပးလ်က္ရွိသည္။ အသက္ေရြး ရန္ အဖိုးအခေပးဆပ္ၿပီးသူသာလွ်င္

ဘုရားသခင္၏

လူမ်ဳိးေတာ္ျဖစ္သကဲ့သို႔

သခင္ေယ႐ႈခရစ္၏

အေသြးေတာ္ျဖင့္

ေရြး၀ယ္ျခင္း ခံရသူသာလွ်င္

အသင္း ေတာ္ႏွင့္

သက္ဆိုင္သူျဖစ္ၿပီး ဘုရားသခင္ ၏စစ္မွန္ေသာ လူမ်ဳိး ေတာ္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ဟု နာမည္ခံယူထားေသာ္လည္း အေသြးေတာ္ျဖင့္
၀ယ္ယူထားျခင္း မခံရေသးပါက ဘုရားသခင္၏ သားမျဖစ္ႏိုင္ပါ။
ေရႊအိမ္ေတာ္၏

အသက္ဖိုးေရြးေငြျဖင့္

အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို

သြန္းထားေသာ

အသက္ဖိုးေရြးေငြျဖင့္

ေငြတုံး ႀကီး(၂)တုံးေပၚတြင္

တည္ေဆာက္ထားၿပီး

စိုက္ထူ

ထာျခင္း ေၾကာင့္

တစ္ေဆာင္လုံးသည္ အသက္ဖိုးေရြးေငြေပၚ တြင္ အေျချပဳရပ္တည္ေနေပသည္။

ပ်ဥ္ခ်ပ္

တိုင္း ၏

ပ်ဥ္ခ်ပ္တစ္ခ်ပ္စီႏွင့္

ေအာက္ေျခကို
ေရႊအိမ္ေတာ္

ေငြကို အဖိုး အခေပးရာတြင္ အသုံးျပဳေၾကာင္း သမၼာက်မ္းတစ္အုပ္လုံးတြင္ ေတြ႔ျမင္ရသည္။ အာျဗဟံသည္ ေငြ(၄)ပိႆာ

အဖိုးအခေပးၿပီး ေျမတစ္ကြက၀
္ ယ္ယူခဲ့သည္။ လူငယ္ေလး ေယာ သပ္သည္လည္း ေငြက်ပ္(၂၀)ျဖင့္ ေရာင္းစားျခင္းခံခဲ့ရသည္။
ယုဒရွကာယုတ္မူကား ေငြက်ပ္(၃၀) ျဖင့္ မိမိသခင္ကို ေရာင္းစားခဲ့ေလသည္။
အခ်ဳိ႔ဘာသာစကားတြင္

သမၼာက်မ္း၌ကား

ေငြကို “အျပစ္

ေငြႏွင့္အခေၾကးေငြဟူေသာ
ေျဖလႊတ္ျခင္း”

အတြက္

စကားလုံးကို

ခရစ္ေတာ္

အဓိပၸါယ္တစ္ခုတည္း

ေပးဆပ္ခဲ့ေသာ

အျဖစ္

အဖိုးအခအျဖစ္

သုံးႏႈန္းေလ့ရွိသည္။

ပုံေဆာင္ထားသည္။

အရွင္ေယ႐ႈေပးဆပ္ခဲ့သည့္ အဖိုးအခမွာ တန္ဖိုး အနဂၣမက ထိုက္တန္ေသာ မိမိအေသြးေတာ္ျဖစ္သတည္း ။ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ အဖိုး
အခ ပါတကား။

ထိုနည္းတူ -

ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ယေန႔အသင္း ေတာ္သည္လည္း ကယ္တင္ရွင္ ခရစ္ေတာ္ဘုရာ ေပးဆပ္ခဲ့ေသာ

အဖိုးအနဂၣထိုက္သည့္ ေရြးႏႈတ္ျခင္း အဖိုး အခေပၚတြင္ အေျချပဳ တည္ေဆာက္ထားသည္။

ဤအံ့ၾသထူးဆန္းဖြယ္ ေရႊအိမ္ေတာ္ (၀ါ) အသင္းေတာ္ကို ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္သာ ထင္ရွား ျဖစ္ပြားေစျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏

အၾကံအစည္ေတာ္ပင္ မဟုတ္ပါေလာ။

ဟုတ္ေပသည္။ ယုံၾကည္သူ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးတတ္ေသာ ေရႊ၊ ေငြျဖင့္ ေရႊး ႏႈတ္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္။

အဘယ္အျပစ္မွ် မရွိ။ အညစ္အေၾကးႏွင့္ ကင္းစင္သည့္ သိုးသူငယ္ ကဲ့သို႔ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္ျမတ္ျဖင့္ ေရြး၀ယ္ထားျခင္း
ျဖစ္သည္။ (၁ေပ၊ ၁း၁၈-၁၉)။

မိုးတိမ္

အခန္း (၇)

ထြ၊ ၄၀း၃၄-၃၈

ပဋိညာဥ္ေသတၱာထားရွိရာ

တဲေတာ္ထက္၌

မိုးတိမ္တည္လ်က္ရွိသည္။

မိုးတိမ္သည္

ဘုရား

သခင္တည္ရွိကိန္းပပ္ေနေတာ္မူေသာေၾကာင့္ အမွတ္လကၡဏာျဖစ္႐ုံမက၊ ဘုရားသခင္၏ လူမ်ဳိး ေတာ္တို႔အား လမ္းညြန္ျပသသည့္
အမႈကိုလည္း

ေဆာင္ရြက္ေသး၏။

(ထြ၊

၄၀း၃၆-၃၈)။

တဲေတာ္ထက္

သို႔

မိုးတိမ္

ေရြ႔လ်ားတက္ၾကြသြားလွ်င္

ဘုရားသခင္

ညြန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း တဲေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ ေသာ အမႈတို႔ကို ေလ၀ိမ်ားက ကိုယ္စီတာ၀န္ယူ သယ္ပိုးၾကရသည္။ လူမ်ဳိး ေတာ္
တစ္ခုလုံးသည္ မိမိ၏ အဆင့္အလိုက္၊ ေနရာမွန္ယူလွ်က္ ခရီးထြက္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေန ၾကရသည္ (ေတာ၊ ၄)။

ထို႔ေနာက္မွ မိုးတိမ္ျဖင့္ ဘုရားသခင္လမ္း ညြန္ျပသည့္ အရပ္သို႔ ခရီး ထြက္ခြာ သြားၾကရ သည္။ ဘုရားသခင္သည္သာ

ဣသေရလ လူမ်ဳိး တို႔၏ ဦးစီးေခါင္း ေဆာင္ ျဖစ္၏။

29
မည္မွ် ေ၀းေ၀း သြားရမည္နည္း။
မိုးတိမ္ မရပ္နားမခ်င္း ခရီး ဆက္ သြားၾကရသည္။
မိုးတိမ္ရပ္တန္႔သြားသည္ႏွင့္

တဲေတာ္ကို

ထပ္မံတည္ေဆာက္ၾကရသည္။

မိုးတိမ္သည္

လည္း

တဲဲေတာ္ေပၚတြင္

တစ္ဖန္တည္ေတာ္မူ၏။ ဤအေၾကာင္းကို (ေတာ၊ ၉း၁၅-၂၃) ႏွင့္ (ေတာ၊ ၁၀း၃၃-၃၆) တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳံး ေဖာ္ျပထားသည္။
ယေန႔ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေခတ္အခါ၌ ဘုရားသခင္ မည္သို႔လမ္း ျပေနသနည္း။
မိုးတိမ္ျဖင့္ လမ္းညြန္ျခင္း မျပဳေတာ့ပါ။
ကႏၲာရကဲ့သို႔

႐ႈတ္ေထြး ညစ္ညဴး၍

ၾကမ္းတမ္း ခက္ခဲေသာ

ဤေလာကႀကီး ထဲတြင္

ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ လမ္း ညြန္ဦးေဆာင္ေပးမည့္သူ ရွိပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္

ယေန႔လမ္းညြန္ဦး ေဆာင္ေပးေနသူကား

မ်က္စိျဖင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔အထဲ၌ ကိန္း၀ပ္ေတာ္မူသည့္ သန္႔ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ပင္ တည္း။
ဘုရားသခင္

အထံေတာ္သို႔

အျပစ္သားတစ္ေယာက္အျဖစ္

အသက္

ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေသာ

၀န္ခံခ်ဥ္း ကပ္ၿပီး

မိုး

အရွင္ေယ႐ႈကို

လက္ခံယုံၾကည္သူတိုင္း၌ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူ သည္။ (ဧ၊ ၁း၁၃) (၁ေကာ၊ ၆း၁၉)။
ထို႔ေၾကာင့္

ယုံၾကည္သူမ်ားက

လမ္းျပသြန္သင္ေတာ္မူပါ”

ဟု

“အဖဘုရားသခင္၊

ဒူးေထာက္ဆုေတာင္းလွ်င္

အကၽြႏု္ပ္သြားရမည့္လမ္းကို

သန္႔ရွင္း ေသာ

ေစာင့္ထိန္းလ်က္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္။
ယုံၾကည္သူတို႔က

ဘုရားသခင္အေပၚ

အားကိုး ခိုလႈံခ်င္ေသာ

မသိေသာ

၀ိညာဥ္ေတာ္သည္

စိတ္ႏွလုံးရွိဖို႔သာ

ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ဧကန္မုခ် လမ္းျပပို႔ေဆာင္ေပးလိမ့္မည္။ ဘုရားရွင္သည္ ထိုသူအား . . .

ရွင္ေနရေသာ
တိမ္တိုင္

မဟုတ္ေတာ့ပါ။

မိမိ၏ကယ္တင္ရွငအ
္ ျဖစ္
ေၾကာင့္

ထိုသူတို႔ကို

လိုသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔

ထို

ကိုယ္ေတာ္တိုင္

လမ္းမွားမွကြယ္ကာ

စိတ္ႏွလုံး မ်ဳိးရွိသူအား

အေရာင္ (၄) မ်ဳိး
အခန္း (၈)

ထြ၊ ၂၆း၃၆

တဲေတာ္၏ ကန္႔လန္႔ကာမ်ားကို အေရာင္(၄)မ်ဳးျဖင့္ ပန္း ထိုးယက္လုပ္ထားသည္။
၁။ အျဖဴေရာင္၊

၂။ အျပာေရာင္၊
၃။ ခရမ္း ေရာင္၊
၄။ အနီေရာင္၊

အထက္ပါအေရာင္(၄)မ်ဳိး ႏွင့္ပတ္သက္၍ သမၼာက်မ္း ၏ သြန္သင္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္ တို႔ အေသးစိပ္ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။
အေရာင္(၄)မ်ဳိးသည္ အရွင္ေယ႐ႈႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႐ႈေထာင့္အသြယ္သြယ္မွ ေဖာ္ျပေပးေနသည္။ အရွင္ေယ႐ႈ၌
ဘုန္းအသ

ေရ

အမ်ဳိး မ်ဳိးရွိရာ

တဲေတာ္အတြင္း ရွိ

အရာ၀တၳဳမ်ားက

ထိုဘုန္းအသေရတို႔ကို

႐ႈေထာင့္အမ်ဳိး မ်ဳိး မွ

မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ခမည္းေတာ္ တစ္ပါးတည္းသာ သားေတာ္၏ ဂုဏ္အင္ လကၡဏာအလုံးစုံကို သိကၽြမ္းေတာ္မူ၏
(မ၊

၁၁း၂၇)။

သားေတာ္၌

သို၀ွက္ျမဳပ္ႏွံထားေသာ

ခမည္း ေတာ္ဘုရား အလိုေတာ္ရွိ၏။

အဖိုး တန္

ဘ႑ာမ်ားကို

ယုံၾကည္သူ

သားသမီးမ်ား

သိရွိနားလည္ရန္

ခရစ္၀င္က်မ္း(၄)က်မ္းတြင္ အရွင္ေယ႐ႈ၏ ဂုဏ္အင္လကၡဏာျခားနားခ်က္ (၄)မ်ဳိး႐ႈေထာင့္ (၄)ခုမွ ရွင္း လင္းတင္ျပထား၏။

အလားတူ တဲေတာ္၏ ကန္႔လန္႔ကာ အေရာင္(၄)မ်ဳိးက ေဖာ္ျပေန ေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ ဂုဏ္အင္လကၡဏာ (၄)မ်ဳိးကို ယခုကၽြႏု္ပ္တို႔
ေလ့လာၾကည့္ၾကစို႔။
အျဖဴေရာင္

30
ပထမဦးဆုံး အေရာင္မွာ

အျဖဴေရာင္ျဖစ္သည္။

အျဖဴေရာင္သည္

သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းႏွင့္ စစ္မွန္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို

ဆိုလိုသည္။ အျဖဴေရာင္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပလႅင္ျဖဴအေၾကာင္း ကို ဆင္ျခင္ ေအာက္ေမ့သင့္သည္။ (ဗ်ာ၊ ၂၀)။ စင္ၾကယ္ေ ျပာင္လက္ေနေသာ
ပိတ္ေခ်ာသည္ သည္သန္႔ရွင္း သူ တို႔၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းကို ပုံေဆာင္သည္။ (ဗ်ာ၊ ၁၉း၈)။
တဲေတာ္၏

အျဖဴေရာင္ကန္႔လန္႔ကာသည္

ခမည္း ေတာ္ဘုရားႏွင့္

လူသားအေပါင္းတို႔ကို

ခရစ္ေတာ္၏

သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းကို

ထာ၀စဥ္အေစခံ

လုပ္ေကၽြးခဲ့ေသာ

သတိေပး

ခရစ္ေတာ္၏

ေဖာ္ျပေနသည္။

သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ျခင္း၊

ႏူးညံ့သိမ္ေမြျခင္း ႏွင့္ ျပည္၀
့ စုံလင္ေသာ အသက္တာကို ပိတ္ ေခ်ာသည္က ပုံေဆာင္ေဖာ္ျပေနသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ စုံလင္ေသာ

လူသားႏွင့္ သစၥာရွိေသာ အေစခံ ျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ရွင္မာကု ခရစ္၀င္က်မ္းက အထူး ေပၚလြင္ ထင္ရွားေအာင္ ေရး သား
တင္ဆက္ထားသည္။

အျပာေရာင္

အျပာေရာင္၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ အလြယ္တကူ သေဘာေပါက္ႏိုင္သည္။ ယုတ္စြအဆုံး အထက္ေကာင္း ကင္ယံသို႔

ေမာ့ၾကည့္လိုက္လွ်င္ပင္ အျပာေရာင္၏ ဆိုလိုရင္းကို ရိပ္ စားမိႏိုင္သည္။ မိုးေကာင္းကင္သည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္း အသေရေတာ္ကို
ၾကားေျပာလ်က္ရွိ သည္။ (ဆာ၊ ၁၉း၁)ဆိုသည့္အတိုင္း အရွင္ေယ႐ႈ၏ ဘုရားဇာတိကို အျပာေရာင္ျဖင့္ ေဖာ္က်ဴးထား သည္။

ခရစ္ေတာ္အား ေကာင္းကင္မွၾကြလာေသာ အရွင(္ ၁ေကာ၊ ၁၅း၄၇) ဘုန္းႀကီး ေတာ္မူေသာ သခင္ (၁ေကာ၊ ၂း၈) ဟု

ေခၚဆိုထားသည္။ ဤေလာက၌ သက္ေတာ္ထင္ရွားစဥ္ ခရစ္ေတာ္သည္ ေကာင္း ကင္ဘုံမွ ၾကြလာေသာ သူ (ေယာ ၃း၃၁) ျဖစ္သကဲ့သို႔
ေကာင္းကင္ဘုံ၌ရွိေသာ အရွင္(ေယာ ၃း၁၃)လည္း ျဖစ္သည္။

ကိုယ္ေတာ္သည္ လူသားတစ္ဦးအျဖစ္ လူ႔ဇာတိခံယူခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ သား ေတာ္အျဖစ္မွ ေရြ႔ေလ်ာနိမ့္က်သါားျခင္း

မရွိေပ။ အေၾကာင္းမူကား ခရစ္ေတာ္ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ဘုရားသခင္ျဖစ္ေနျခင္း ေၾကာင့္တည္း။
အရွင္ေယ႐ႈခရစ္သည္

စစ္မွန္ေသာ

ဘုရားႏွင့္ထာ၀ရ

အသက္လည္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။

(၁ေယာ၊

၅း၂၈)

၎ျပင္

ဘုရားသားေတာ္လည္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွင္ေယာဟန္ ခရစ္ ၀င္က်မ္းအရ ကၽြႏု္ပ္တို႔သိရသည္။
ခရမ္းေရာင္

ခရမ္း ေရာင္ အ၀တ္အထည္သည္ အလြန္တန္ဖိုးႀကီး၍ ရွားပါးေသာ အသုံးအေဆာင္ ျဖစ္ သည့္အေလွ်ာက္ ရွင္ဘုရင္ႏွင့္

ဥစၥာၾကြယ၀
္ ခ်မ္းသာ သူမ်ားသာ ၀တ္ဆင္ေလ့ရွိၾကသည္။ ခရမ္း ေရာင္ အထည္မ်ားကို ဣသေရလႏိုင္ငံ၌ မထုတ္လုပ္ဘဲ ႏိုင္ငံရပ္ျခား

အင္ပိုင္ယာႏိုင္ငံႀကီး မ်ား၌ သာ ထုတ္လုပ္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္း တြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ အထူးသျဖင့္ ကမာၻႀကီးကို လႊမ္းမိုးအုပ္စိုးခဲ့ ေသာ
ဧကရာဇ္ ဘုရင္မင္းျမတ္တို႔၏ နန္းတြင္း၌သာ ၀တ္ဆင္ေလ့ရွိေၾကာင္း မွတ္သားဖြယ္ရာ ေတြ႔ ရွိရသည္။
ခရမ္း ေရာင္သည္ ၾကြယ၀
္ ခ်မ္း သာျခင္းႏွင့္ ဂုဏ္အသေရရွိျျခင္း ကို ပုံေဆာင္သည္။

ျပည္၀
့ စုံလင္ျခင္းႏွင့္

ဘုန္းအသေရရွိျခင္း ကို

အေသခံေတာ္မူေသာ္လည္း
တင္ဆက္ထား သည္။
(တရား၊

အရွင္တကာတို႔၏

၈း၂၆)၌

ရည္ညႊန္းေနသည္။

အရွင္ဘုရင္တကာတိ၏
ု႔

မိဒ်န္ရွင္ဘုရင္တို႔သည္

ဤ အေရာင္သည္ လူသားေယ႐ႈ၏

ခရစ္ေတာ္သည္

လူသားအျဖစ္

ဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္း

ခရမ္းေရာင္၀တ္လုံကို

ရွင္လုကာ

၀တ္ဆင္ၾကေၾကာင္း

ဒုကၡေ၀ဒနာခံ၍

ခရစ္၀င္က်မ္းက

ေတြ႔

ျမင္ရသည္။

ခရမ္း ေရာင္အသုံးျပဳေသာ အျခားတုိင္းႏိုင္ငံမ်ားမွာ တု႐ုျပည္ (၆ ရာ၊ ၂း၁၃-၁၄)၊ ပါးရွား ျပည္ (ဧသတာ၊ ၁း၆၊ ၈း၁၅) ဧလိ႐ွ (ေယဇ၊
၂၇း၇၊ ၅ရာ၊ ၁း၇) ဆီးရီးယား (႐ႈရိ)ျပည္ (ေယဇ၊ ၂၇း၁၆) ဗာဗုလုန္ႏိုင္ငံ (ဒံ၊ ၅း၂၉) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
အနီေရာင္

အနီေရာင္သည္

ယုံၾကည္ကိုးကြယ္ေသာ

ခရမ္း ေရာင္ႏွင့္

ဣသေရလ

အဓိပၸါယ္မတူဘဲ

လူမ်ဳိးႏွင့္သာ

ခရမ္း ေရာင္ကဲ့သို႔ အဖိုးထိုက္တန္လွ ေပ သည္။
အရွင္ေယ႐ႈသည္

ကိုယ္ေတာ္သည္

ကန္႔လန္႔ကာမ်ားကို

ဣသေရလ

နီေမာင္းေသာ

ခရမ္းေရာင္၊

သက္ဆုိင္ေၾကာင္း

ရွင္ဘုရင္အျဖစ္

၀တ္လုံကို

တစ္မူထူးျခားလ်က္ရွိသည္။

အလြန္ႀကီး ျမတ္လွေသာ

၀တ္ဆင္ထားေၾကာင္း

အျပာေရာင္၊

သမၼာက်မ္းတြင္

ၾကက္ေသြးေရာင္ႏွင့္

(မ၊

ဤအေရာင္

ေတြ႔ရသည္။

ဘုန္းစည္းစိမ္ကို

၂၇း၂၈)၌

သည္

ထာ၀ရဘုရားကို

အနီေရာင္သည္လည္း

စိုး ပိုင္ေတာ္မူေသာသူျဖစ္၏။

ထူးဆန္းမွတ္သားဖြယ္ရာ

အနီေရာင္တို႔ျဖင့္

လွပစြာ

အခ်က္မွာ

စီျခယ္ထားျခင္း ေၾကာင့္

အေရာင္ဆိုးေဆးရရွိရန္ ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ပိုးေကာင္ႏွင့္ ပက္က်ိေကာင္တို႔ကို အသက္စေတးလ်က္ ေဖာ္စပ္ရေလ သည္။

ခရမ္း ေရာင္ႏွင့္ အနီေရာင္တို႔သည္ အသက္စေတးခံရၿပီး ပူေဇာ္သကၠာ ယဇ္အျဖစ္အေသခံ ခဲ့ေသာ ခရစ္ေတာ္၏ အေသခံျခင္းကို
ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ျပန္ေျပာင္း သတိရေစသည္။

31
အနီေရာင္သည္

ဣသေရလ

လူမ်ဳိးအတြက္

အေရးႀကီး ေသာ

အထိမ္းအမွတ္

တစ္ခုျဖစ္၏။

ယုဒ၏

သားမ်ားကို

အနီေရာင္ႀကိဳးျဖင့္ မွတ္သားေၾကာင္း (ကမာၻ၊ ၃၈) တြင္ ေတြ႔ရသည္။ (ေယာ႐ႈ။ ၂း၁၈၊၂၁) တြင္လည္း ျပည့္တန္ဆာမ ရာခပ္သည္

ႀကိဳးနီေၾကာင့္ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ရၿပီး ယုဒအႏြယ၀
္ င္ျဖစ္လာေၾကာင္း ေတြ႔ရျပန္သည္။ ၎ျပင္ ႀကိဳးနီကို အထူးသေကၤတ
အမွတ္အသား အျဖစ္ ဣသေရလ လူမ်ဳိးမ်ား အသုံး ျပဳေလ့ရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။ (၀တ္ ၁၄း၁၄၊ ေတာ ၁၉း၆)။

၀င္ေပါက္္ (၃)ဆင့္
ပိတ္ေခ်ာကန္႔လန္ကာျဖင့္

ပတ္ပတ္လည္

အခန္း (၉)

ကာရံထားေသာ

တဲေတာ္၀င္း၏

အေရွ႔ဘက္ရွိ

တံခါး၀သည္

၀င္ေပါက္ျဖစသ္ည္။ တဲေတာ္၀င္း အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လိုသူသည္ ဤ တံခါးေပါက္အားျဖင့္ အစျပဳ၀င္ေရာက္ရသည္။

ပထမဦး ဆုံး

ဒုတိယ၀င္ေပါက္မွာ ကန္႔လန္႔ကာျဖင့္ ကာရံထားေသာ သန္႔ရွင္းရာဌာန၏ အ၀င္တံခါး၀ ျဖစ္ သည္။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားသာ

အမႈေတာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဤဒုတိယ၀င္ေပါက္မွ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရွိ သည္။
တတိယ၀င္ေပါက္မွာ

အသန္႔ရွင္းဆုံးဌာနအတြင္းသို႔

ကန္႔လန္႔ကာျဖင့္

ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားပင္

ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းျဖစ္သူသာ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။

ကာရံထားေသာ

အသန္႔ရွင္းဆုံးဌာန၏

၀င္ေရာက္ခြင့္

မရွိေခ်။

တစ္ႏွစ္

အ၀င္တံခါး၀

တစ္ႀကိမ္အျဖစ္

ျဖစ္သည္။

ေျဖရာေန႔တြင္

၀င္ေပါက္သုံးခုရွိ ကန္႔လန္႔ကာသုံး ထည္ စလုံးကို ဆုိချ့ပီးေသာ အေရာင္ေလးမ်ဳိးျဖင့္ လွပစြာ ရက္လုပ္ထားသည္။ ကန္႔လန္႔ကာ

သုံး ခုအနက္

အသန္႔ရွင္းဆုံးဌာနသိ၀
ု႔ င္ရာ

ကန္႔လန္႔ကာ

တစ္ခု

တည္း ၌သာ

ေခ႐ုဗိမ္႐ုပ္ပါရွိသည္။

ထိုသန္႔ရွင္း ေသာ

ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို အစဥ္ေစာင့္ထိန္းရေသာ တာ၀န္ရွိသည္။ အသန္႔ရွင္းဆုံးဌာန၏ ကန္႔လန္႔ကာ
ေနာက္ကြယ္တြင္ ဘုရားသခင္ က်ိန္း ၀ပ္ေတာ္မူရာ ပဋိညာဥ္ ေသတၱာရွိသည္။

ပထမဆုံး ကန္႔လန္႔ကာသည္ အလ်ားအေတာင္(၂၀)ႏွင့္ အျမင့္(၅)ေတာင္ရွိၿပီး ဒုတိယႏွင့္ တတိယ ကန္႔လန္႔ကာသည္

အလ်ားအေတာင္(၂၀)ႏွင့္

က်န္ကန္႔လန္႔ကာႏွစ္ခုတို႔မွာ

အျမင္(့ ၁၀)ေတာင္
သိသိသာ

သာ

အသီး သီးရွိၾကသည္။

အေၾကာင္းရင္း ကို ဆက္လက္ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။

က်ဥ္းေျမာင္း

ဤေနရာတြင္

ျမင့္မားေနသည္ကို

ပထမကန္႔လန္႔ကာမွာ

ေတြ႔ျမင္ရေပမည္။

အထူးက်ယ္၀န္း၍

ဤသို႔ကြားျခားရျခင္း၏

လြတ္လပ္စြာ ၀င္ေရာက္ႏိုင္သည္။

ဘုရားသခင္သည္ ပထမတံခါးေပါက္မွေန၍ လာလိုသူတိုင္း လာာၾကဟု အျပစ္သားမ်ားကို ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိသည္။ အဓိပၸါယ္မွာ

မည္သူမဆို

လြတ္လပ္စြာ

၀င္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း

ေဖာ္ျပေနပါ

သည္။

ထိုဖိတ္ေခၚသံကို

လက္ခံ၍

အျပစ္သားေျမာက္ျမားစြာ

၀င္ေရာက္ေနၾကသည္မွာ ၀မ္း ေျမာက္ဖြယ္ ေကာင္းလွ၏ ဤလမ္း အတိုင္း ယဇ္ပလႅင္ (ကားတိုင္)ရွိရာသို႔ ခ်ဥ္း ကပ္လာသူတိုင္း သည္
ကယ္တင္ရွင္၏ ေရႊးႏႈတ္ျခင္းေက်းဇူးကို ခံစားရၾကသည္။ ထိုသူတို႔သည္ ေရြးႏႈတ္ျခင္းခံရ ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ အမ်ဳိးမ်ဳိး
ခံစားခြင့္ရွိၾကသည္။

ကယ္တင္ျခင္း

ခံစားရသည့္အတြက္

ထိုသူတို႔သည္

အျပစ္သားဘ၀မွ

ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ား

ျဖစ္လာၾကေလသည္။

ဤဓမၼသစ္ကာလ၌ ေရြးႏႈတ္ျဖင့္ ခံစားရသူသည္ အသန္႔ရွင္း ဆုံး ေကာင္း ကင္အရပ္သို႔ ၀္ေရာက္ခြင့္ ရရွိၾကၿပီး ေကာင္းကင္စည္းစိမ္ႏွင့္
ေကာင္းကင္ အေမြအႏွစ္ကို ခံစား ေပ်ာ္ေမြ႔ႏိုင္ေလၿပီ။

သို႔ေသာ္ ၀မ္းနည္းစရာ အခ်က္မွာ လူမ်ားစြာတို႔သည္ ယဇ္ပလႅင္၌သာ ရပ္တန္႔ေနၾက၏။ ထို သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္

အထံေတာ္သို႔ နီးကပ္စြာ တိုး ၀င္ခ်ဥ္းကပ္ခြင့္ရေသာ္လည္း ပိုမိုက်ဥ္း ေျမာင္း၊ ျမင့္မားသည့္ ကန္႔လန္႔ကာကို ေတြ႔ျမင္ရေသာအခါ
အလြန္သန္ရွင္းလြန္းသည္ဟု ထင္ကာ ဆက္လက္ တိုး၀င္ခ်ဥ္း ကပ္ရန္ သတိၱကုန္ခမ္း သြားၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္ သူတို႔ကို ေရႊအိမ္
ေတာ္အတြင္းသို႔

တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္

၀င္ေရာက္ရန္

ခြင့္ျပဳထားသည္။

သူတို႔တြင္

ဆက္လက္တိုး

၀င္

ခ်ဥ္းကပ္ခြင့္သာ၍

၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ရေသာ အခြင့္ႏွင့္ၾကြယ၀
္ ေသာ အသက္တာကို ခံစားခြင့္ ရွိၾကပါလ်က္ မခံယူဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈေနၾက၏။
ဤအျဖစ္သည္

၀မ္းနည္းဖြယ္

ဆုံး႐ႈံးမႈႀကီး တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

လူအခ်ဳိ႔ကလည္း

ေကာင္းကင္

ေရႊျပည္သို႔

၀င္ရန္

ေသသည့္ေန႔အထိ ေစာင့္ဆိုင္းေနရမည္ဟု လြဲမွားစြာ ထင္ျမင္တတ္ၾက၏။ ေသ ဆုံး ၿပီးမွ ေကာင္း ကင္ႏိုင္ငံ၏ အရသာႏွင့္ စည္းစိမ္ကို
ခံစားရသည္ မဟုတ္ပါ။ ကယ္တင္ျခင္းရၿပီး သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယုံၾကည္သူတိုင္းသည္ နာမ္၀ိညာဥ္ျဖင့္ ဘုရားသခင္အထံေတာ္သို႔
ကိုး ကြယ္၀တ္

ျပဳျခင္းႏွင့္

ခ်ီးမြမ္းျခင္း ယဇ္ကို

ပူေဇာ္ဆက္သလ်က္

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံသို႔

၀င္ခြင့္ရၿပီးျဖစ္သည္။

ထို႔

ေၾကာင့္

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ၏ အရသာႏွင့္ စည္းစိမ္ကို အျပည့္အ၀မဟုတ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႔အ၀က္ ကို ဤေလာက၌ အသက္ရွင္ေနစဥ္
ခံစားႏုိင္ေလၿပီ။

ႀကီးျမတ္လွေသာ အခြင့္ထူးႀကီး ပါတကား။

32
မွန္ပါသည္။

ဓမၼေဟာင္းကာလက

ယေန႔လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီး။

ထိုမွ်မက

ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားကိုပင္
ယုံၾကည္သူတင
ို ္းသည္

တတိယ ကန္႔လန္႔ကာကို

ဘုရားသခင္၏ ပလႅင္ေတာ္ ေရွ႔ေမွာက္သို႔ ယေန႔ ခ်ဥ္းကပ္ခြင့္ရၾကၿပီ။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ကားတိုင္ေပၚတြင္

တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည့္

ကယ္တင္ရွင္

သခင္ခရစ္ေတာ္

အရာမ်ားအား

ျဖတ္ေက်ာ္၍

အေသခံသည့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔

အသန္႔ရွင္းဆုုံးဌာနရွိ

အခ်ိန္၌

ဗိမာန္ေတာ္၏

အသန္႔ရွင္းဆုံးဌာနကို ကာရံထားေသာ ကန္႔လန္႔ကာသည္ အထက္စြန္းမွ ေအာက္စြန္းတိုင္ေအာင္ စုတ္ကြဲသြားခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္
ဘုရားသခင္ အထံေတာ္သို႔ သြားရာ လမ္းသည္ အတားအဆီးမရွိပြင့္သြားခဲ့ေလၿပီ။ ဤအမူအရာသည္ လူ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မဟုတ္ပါ။
ဘုရားသခင္၏ သနားျခင္းက႐ုဏာျဖင့္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ဖူးျမင္ရာ ၀င္ေပါက္သည္ ခရစ္ေတာ္၏ အေသခံ ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးေၾကာင့္

ပြင့္သြားခဲ့ေလၿပီ။ အရွင္ေယ႐ႈ၏ ကိုယ္ခႏၶာတည္းဟူေသာ ကန္႔လန္႔ ကာ ပြင့္သြားျခင္းအားျဖင့္ လမ္းသစ္တြင္ အသက္သစ္ခံစားခြင့္
ရရုံမွ်မက သန္႔ရွင္းရာဌာန အတြင္း သို႔ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရၾကၿပီး (ေဟၿဗဲ၊ ၁၀း၁၉၊၂၀)။
အလြန္ထူးျမတ္လွေသာ

ဤအခြင့္အေရးႀကီးသည္

မိတ္ေဆြႏွင့္

ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ အားလုံးအတြက္လည္း ျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္အတြက္

ျဖစ္သကဲ့သို႔

ခရစ္ေတာ္၌

ထို႔ေၾကာင့္ ဤအခြင့္အေရးႀကီး ကို လက္လြတ္မခံဘဲ ယခုမွစ၍ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ခံယူ အသုံးခ်ၾကပါစိ။ု႔

တဲေတာ္၏ အမိုး ကန္႔လန္႔ကာမ်ား
အခန္း (၁၀)

ထြ၊ ၃၆း၈-၁၉

ေရႊအိမ္ေတာ္၏ အမိုးအျဖစ္ ႀကီး မားေသာ ကန္႔လန္႔ကာေလးထည္ကို တစ္ခုအေပၚတစ္ခု ထပ္လ်က္ တဲေတာ္၏နံရံေပၚတြင္

ျဖန္႔မိုးထားသည္။ ကန္႔လန္႔ကာ အမိုးမ်ားက ေရႊအိမ္ေတာ္ကို ေလဒဏ္၊ မိုး ဒဏ္ႏွင့္ ရာသီဥတုဒဏ္မွ လုံၿခဳံစြာ ကာကြယ္ေပးထားသည္။

သန္႔ရွင္းရာဌာန (သို႔မဟုတ္) အသန္႔ရွင္းဆုံးဌာန အတြင္းဖက္၌ ရပ္ေနသူတစ္ဦး အဖို႔ အထက္သို႔ ေမာ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္

ေကာင္းကင္ဘုံ၏ အလွကို မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ရသကဲ့သို႔ ၾကည္ႏူး ခ်မ္းေျမ႔ဖြယ္ ခံစားရေပလိမ့္မည္။ အေရာင္ေလးမ်ဳိး ျဖင့္ လွပစြာ

ယက္လုပ္ထားေသာ ကန္႔လန္႔ကာေပၚရွိ ေခ႐ုဗိမ္႐ုပ္မ်ားက ဤအရပ္၌ သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္သည့္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ ကိန္း ၀ပ္ေနေၾကာင္း
သတိေပးေနဘိသကဲ့သို႔ ရွိသည္။
တဲေတာ္ကို

ဖုံးအုပ္ကာရံထားသည့္

ကန္႔လန္႔ကာ

ေလးထည္ရွိသည့္အနက္

ေအာက္ဖက္

ဆုံး၊

ကန္႔လန္႔ကာသည္

အလ်ားအေတာင္(၄၀)၊ အနံ(၂၈)ေတာင္ရွိ၏။ ၎ကန္႔လန္႔ကာအေပၚ၌ ဆိတ္ေမႊးျဖင့္ ယက္လုပ္ေသာ ဒုတိယ ကန္႔လန္႔ကာကို

ဖုံးအုပ္ထားျပန္သည္။ ဒုတိယ ကန္႔လန္႔ကာ သည္ ေအာက္ဆုံးကန္႔လန္႔ကာထက္ ပိုမိုႀကီး မားက်ယ္ျပန္႔၍ အလ်ား(၄၄)ေတာင္ႏွင့္ အနံ
အေတာင္(၃၀)ရွိေလသည္။
ဤဒုတိယထပ္

ကန္႔လန္႔ကာသည္

ေအာက္ဆုံး ထပ္

ကန္႔လန္႔ကာကိုကြယ္ကာ

ေပးထား႐ုံမွ်

မက

ေရႊအိမ္ေတာ္

အေဆာက္အအုံတစ္ခုလုံးကို ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သီးသန္႔ခြဲျခားထားလွ်က္ လုံၿခဳံ စြာ ဖုံး အုပ္ကာရံေပးထားသည္။ ဒုတိယကန္႔လန္႔ကာသည္
သီး သန္႔ခြဲျခားထားျခင္း (Separation) ၏ အမွတ္အသား လကၡဏာျဖစ္၏။ ဆိုလိုသည္မွာဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ (ယေန႔ယုံၾကည္သူ
လူစ)ု ကို

ဘုရားသခင္၏

အဓိပၸါယ္ရသည္။

သို႔ေသာ္

ေရွ႔ေတာ္၌

မယုံၾကည္သူမ်ားႏွင့္

မရွိသင့္မရွိအပ္ေသာ

ေလာကအရာမ်ားႏွင့္

သီးသန္႔ခြဲျခားေနရမည္ဟု

ခြဲျခားလ်က္

တစ္ဖက္စြန္းေရာက္လ်က္

သီးသန္႔ဖယ္ထားဖို႔
ေလွနံ

လိုေၾကာင္း

ဓါးထစ္မယူဆသင့္ေပ။

ယုံၾကည္သူကိုယ္တိုင္ကသာ မေကာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ကင္းကင္းရွင္းရွင္း ခြဲျခား ေနဖို႔ လိုသည္။ ခရစ္ေတာ္ပင္လွ်င္ ဤေလာက၌ ရွိေနစဥ္

ေလာကီသားမ်ားႏွင့္ ေပါင္းေဖၚခဲ့ေသာ္ လည္း ေလာကႏွင့္ျခားနားစြာ သက္ရွင္ေနထုိင္ခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္း ခရစ္ေတာ္နည္းတူ ခံယူ
အသက္ရွင္ရေပမည္။

33
တတိယေျမာက္ အမိုးကန္႔လန္႔ကာကို အနီေရာင္ဆိုး ထားေသာ သိူးထီးသားေရျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ ထားသည္။ ယင္းသားေရသည္
ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ား ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ေဆာင္ရန္ သန္႔ရွင္း ျခင္းျပဳသည့္အခါ ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ေသာ သိုးထီး၏ အေရခြံျဖစ္သည္။
(ထြ၊ ၂၉း၁၅-၃၅) (၀တ္ ၈း၂)။ အဆိုပါ ယဇ္ေကာင္သည္ ခမည္းေတာ္ဘုရားထံ ဆက္သေသာ သားေတာ္အရွင္ ေယ႐ႈ၏ ၿပီးျပည့္စုံလင္
သည့္ ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ျခင္းကို ရည္ညႊန္းေနသည္။ ခရစ္ေတာ္သည္ ကားတုိင္ထက္၌ အသက္စြန္႔ သည္အထိ အဖဘုရားသခင္၏

အလိုေတာ္ကို နာခံခဲ့၏ (ဖိ ၂း၈)။ သားေရကို အနီေဂရာင္ဆိုးထား ျခင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၏ အေသခံျခင္းႏွင့္ အေသြးသြန္းျခင္းကို
ပုံေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

အျပင္ဖက္ဆုံး စတုတၳကန္႔လန္႔ကာကို တဟာရွ (၀ါ) ဖ်ံသားေရျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထား၍ အျပင္ ဖက္မ်ၾကည့္လွ်င္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာ

အေၾကာင္းမရွိေပ။ ဤကန္႔လန္႔ကာသည္လည္း ခရစ္ေတာ္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သြန္သင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။ ေနာင္တမရေသးေသာ
အျပစ္သားမ်ားအတြက္ ခရစ္ေတာ္သည္ စိတ၀
္ င္စားဖြယ္ရာ မရွိေၾကာင္းဆိုလိုသည္။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ လာၿပီး

ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ သိကၽြမ္းရင္းႏွီးသူတိုင္း အဖို႔မူ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ တြယ္တာမႈေအာက္္တြင္ ေဘးမဲ့လုံၿခဳံစြာ ေနရေၾကာင္း သတိျပဳမိၾကေပမည္။
ျပင္ပမွ

ေလဒဏ္၊

မိုး ဒဏ္၊

ရာသီဥတုဒဏ္တို႔က

အမိုး ကို

မေဖာက္ထြင္းႏိုင္သကဲ့သို႔

တည္ေနေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အား အဘယ္မည္ေသာ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္ကမွ် မထိပါး မၿငိစြန္းေစႏိုင္ပါ။
ခရစ္ေတာ္သည္

ခရစ္ေတာ္၏

စုံစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္

တြယ္တာေစာင့္ေရွာက္မႈ

ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္မႈအားလုံးကို

အရိပ္အာ၀ါသေအာက္သို႔

ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္အတူတကြ မိတ္သဟာယဖြဲ႔ျခင္း ၌ တည္ေနၾကမည္။

တိုး

မေျပာင္း

ခုခံေအာင္ျမင္

၀င္ခလ
ို ႈံပါက

မလဲ

မေဖါက္မျပန္

ႏိုင္စြမ္းရွိသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္

ထို႔ေၾကာင့္

ေဘးကင္းလုံၿခဳံ၍

လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ား
အခန္း (၁၁)

ထြ ၃၁း၁-၁၁
ဤတဲေတာ္ကို ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ လက္သမားအတတ္ပညာသည္ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေၾကးသြန္း လုပ္ေသာ ပန္း တိမ္၊ ပန္းတဥ္း ၊
အတတ္ပညာရွင္ ယက္ကန္းႏွင့္ ပန္းထိုး ကၽြမ္းက်င္သူေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ လိုအပ္သည္။

ေရႊအိမ္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အႀကီးအမွဴးအျဖစ္ ဘုရားသခင္ ေရြး ေကာက္ခန္႔ ထားေသာ သူႏွစ္ဦးမွာ “ေဗဇေလလ”

ႏွင့္ “အေဟာလ်ဘ” တို႔ျဖစ္ၾကသ္။ ေဗဇေလလ၏ အဓိပၸါယ္ မွာ “ဘုရားသခင္၏ အရိပ္အာ၀ါသေအာက္” ဟုဆိုလိုၿပီး အေဟာလ်ဘ၏
အဓိပၸါယ္ကား

“ဘုရား

စိတ္ေနသေဘာထားကို

သခင္သည္

အကၽြႏု္ပ္၏ ခိုလႈံရာတဲ”

ထုိသူတို႔၏ အမည္နာမအားျဖင့္

ဟု

ဆိုလိုသည္။

သမၼာက်မ္း၌

လူအခ်ဳိ႔တို႔၏

အက်င့္စ႐ိုက္ႏွင့္

သိသာထင္ရွားေအာင္ သုံး ႏႈန္းမွည့္ေခၚ ေဖၚျပေလ့ရွိသည္။ ယခုလည္း

ေဗဇေလလႏွင့္ အေဟာလ်ဘ တို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ အသက္ရွင္ေနသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထိုသူတို႔၏ အမည္မ်ားက
ေဖၚျပသိျမင္ေစသည္။

ေဗဇေလလသည္ ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္၀
့ သူျဖစ္ေၾကာင္း (ထြ ၃၁း၃)၌ ဖတ္႐ႈမွတ္သားရသည္။ အိမ္ေတာ္ကို

ေဆာက္လုပ္ရာ၌ အေဟာလ်ဘက တစ္ဦးတည္းသာမက အျခားသူမ်ားလည္း ပါ၀င္ကူညီခဲ့ၾကၿပီး ဘုရားသခင္သည္ ထိသ
ု ူတို႔အား

ဥာဏ္ပညာကိုထည့္သြင္း ေပးေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရသည္။ “ငါသည္ သင့္အား မွာထားသမွ်တို႔ကို လိမၼာေသာသူအေပါင္းတို႔ သည္
လုပ္တတ္မည့္အေၾကာင္း သူတို႔ႏွလုံး ထဲဲသို႔ ဥာဏ္ပညာကို ငါသြင္းထားၿပီ” (ထြ ၃၁း၆)။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုေခတ္ယုံၾကည္သူတိုင္းအတြက္လည္း မိမိတို႔လိုအပ္ေသာ ဥာဏ္ပညာကို ဘုရားသခင္အထံေတာ္မွ ရႏိုင္ၿပီး

မိမိကုိယ္ကို

ဘုရားသခင္၏

၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္

ျပည္၀
့ ေစမွသာ

တည္ေဆာက္ရာတြင္

ပါ၀င္ရလိမ့္မည္။

(ဧ ၅း၁၈) အသုံး၀င္ေသာ လူျဖစ္လာေပမည္။ (ယာ ၁း၅)။ ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ ရရွိသူသည္ ဤ ေလာက၌ ဘုရားသခင္၏
အိမ္ေတာ္

(၁ ေကာ ၃း၁၀-၁၅၊ ၁ ေပ ၂း၅)။

(အသင္း ေတာ္)

တဲေတာ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ာျဖစ္သည့္ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေၾကး .. အတတ္ပညာႏွင့္ လုပ္အား

စသည္တို႔ကို ဣသေရလ လူတုိင္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခြင့္ ရွိၾက သည္ (ထြ ၂၅း၁-၉။ ၃၅း၂၀-၂၄)။ ယခုေခတ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္

ထိုထက္မက သာ၍ ေပးလွဴ ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားသာမက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသက္တာတစ္ခုလုံးကို
ေပးလွဴခြင့္ရွိသည္။ ေပးလွဴေသာအခါ မေရွာင္မလြဲသာ၍ ေပးလွဴရျခင္း မ်ဳိး မျဖစ္ေစဘဲ မိမိ၏ ေစတနာေၾကာင့္ အလိုအေလွ်ာက္
ေပးလွဴျခင္းမ်ဳိးသားျဖစ္ရမည္။
အမွန္က၀
ို န္ခံရလွ်င္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုး ကြယ္ေသာ

ဘုရားသခင္သည္

အဆတစ္ေသာင္းမက သာ၍ ေပးလွဴျခင္းခံလိုက္ပါေသးသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေပးလွဴႏိုင္သည္

ထက္

အဆတစ္ေထာင္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ အသုံးျပဳရန္ ရွာေဖါသိုမီွးထားေသာ အရာမ်ားသည္ တစ္ေန႔ ဤေလာကႀကီးမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔

ထြက္ခြားသြားခ်ိန္တြင္ စြန္႔ထားရမည့္ အရာမ်ား၊ ဆုံး႐ႈံး က်န္ရစ္မည့္ အရာမ်ာသာျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႔ပိုင္ဆိုင္ေသာ အရာမ်ားကို

34
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ထံ ေပးအပ္ခဲ့ လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ထာ၀ရတည္တံ့သည့္ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာမ်ားႏွင့္ မတိုင္း ဆႏိုင္ေသာ အက်ဳိး
ေက်ူး ဇူးမ်ားကို ခံစားရရွိၾကမည္မွာ ဧကန္မုခ်ေပတည္း။
အမ်ဳိးသမီးမ်ား က႑
အခန္း (၁၂)

ထြ၊ ၃၅း၂၅-၂၆
တဲေတာ္၏ ကန္႔လန္႔ကာမ်ားႏွင့္ အမိုးမ်ာကို မည္သူပန္းထိုး ယက္လုပ္ခဲ့သနည္း။
ဤမွ်အႏုစိပ္လွ၍ စိတ္ရွည္စြာ ယက္လုပ္ရမည့္

အလုပ္မ်ဳိးသည္ အမ်ဳိး သမီး မ်ား၏ ဆက္ ကပ္

စြမ္းေဆာင္မႈမွတစ္ပါး

အျခားမျဖစ္နိုင္ရာ၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အျဖစ္ တဲ ေတာ္အတြင္း ၌ အမႈေတာ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရွိ႐ုံမွ်မက ေလ၀ိလူတို႔၏

အလုပ္မ်ဳိးကိုပင္ လုပ္ေဆာင္ ခြင့္မရွိၾကပါ။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေသးသြယ္ႏုနယ္လွသည့္ လက္ေခ်ာင္း
ကေလးမ်ားျဖင့္ တဲေတာ္ ကန္႔လန္႔ကာမ်ားကို ပန္းထိုးယက္လုပ္ရန္ အထူးတာ၀န္တစ္ရပ္ အပ္ႏင
ွ ္း ခဲ့သည္။
ယေန႔ယုံၾကည္သူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အထက္ပါတာ၀န္အပ္ႏွင္းေပးထားလ်က္ ရွိသည္။

ယေန႔လည္း ဘုရားသခင္ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူရာ ဗိမာန္ျဖစ္သည့္ ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ ၀တ္စားတန္ဆာ ဆင္ယင္မႈႏွင့္

အသက္တာ သန္႔ရွင္းေသသပ္မႈရွိရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ အထူးတာ၀န္၀တၱရားတစ္ရပ္ကို အမ်ဳိး သမီးမ်ားအား ဘုရားသခင္
အပ္ႏွင္းထား၏။

ယုံၾကည္သူ

ဂ႐ုစိုက္ရ႐ုံမွ်သာမက

အမ်ဳိး သမီး တုိင္း သည္

မိသားစုတစ္ခုလုံးအတြက္လည္း

အက်င့္စာရိတၱေကာင္းရန္ႏွင့္

ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔စြာ

မိမိကိုယ္တုိင္

ဣေျႏၵသိကၡာရွိရွိ

တာ၀န္ရွိေပေသးသည္။

၀တ္စားဆင္ယင္

ဂုဏ္အသေရရွိရွိ

သားသမီး မ်ားကို

အသက္ရွင္တတ္ရန္

၀တ္စားဆင္ယင္တတ္ဖို႔

ကေလးသူငယ္အရြယ္မွစ၍

မိခင္ျဖစ္သူက

သြန္သင္ေပးရမည္။

ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ ႏွင့္ အေနအထိုင္ သန္႔ရွင္းသပ္ယပ္မႈကို ၾကည့္ျခင္း ျဖင့္ မိခင္ျဖစ္သူ၏ အရည္အခ်င္းကို သိႏိုင္
သည္။ ထို႔ျပင္ ခင္ပြန္းသည္ လင္ေယာက်္ား၏ သြင္ျပင္လကၡဏာကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အိမ္ေထာင္ ရွင္မ၏ အရည္အေသြးကို အကဲျဖတ္
ခန္႔မွန္းႏိုင္ေပမည္။

ယုံၾကည္သူ

အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုတြင္

ဘုရားသခင္၏

အိမ္ေထာင္ရွင္မေကာင္း တစ္ဦး ၏ အရည္အခ်င္းေပၚတြင္ လုံး၀မူတည္ေနသည္။
ဘုရားသခင္က်ိန္း၀ပ္ရာ

အိမ္ေတာ္

(ယုံၾကည္သူ

တစ္ဦး စီ)ကို

အလုိေတာ္ႏွင့္အညီ

၀တ္စားဆင္ယင္တတ္ျခင္း သည္

သန္႔ရွင္း ေသသပ္စြာႏွင့္

လွပ

တင့္တယ္ေအာင္

စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရသည့္ အခြင့္ထူးသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ မည္မွ်ႀကီး ျမတ္လွသည့္ တာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ျခင္ႏိုင္ပါသည္။

ဘုရားသခင္ ႏွစ္သက္သည့္ သန္႔ရွင္း မြန္ျမတ္ေသာ အသက္တာမ်ဳိး ျဖစ္ေအာင္ မိသားစုကို ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္ တန္ဆာဆင္

ျပဳျပင္ေပးရမည့္ တာ၀န္သည္ အမ်ဳိး သမီး မ်ား၏ အမြန္ျမတ္ဆုံး အခြင့္ ထုးႀကီးပင္ မဟုတ္ပါေလာ။
ဘုန္းေတာ္၏

ဘုန္းအသေရကိုထင္ရွားေစသည့္

ယက္လုပ္ဆင္ယင္ရသည့္နည္းတူ

ယေန႔ခရစ္ေတာ္၌

ရွိေသာ

အမိုးအထည္မ်ာကို

ဣသေရလအမ်ဳိးသမီး

ယုံၾကည္သူအမ်ဳိးသမီးမ်ား

သည္လည္း

မ်ား

မိမိတို႔၏

အျပဳအမူစိတ္ေနသေဘာထား ႏႈတ္ထြက္စကားႏွင့္ အိမ္မႈေရးရာ ပုံသက္ ေသမ်ားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစႏိုင္သည္။
ခရစ္ေတာ္၌ ခ်စ္စြာေသာ ညီမအစ္မအေပါင္းတို႔ -

ခရစ္ေတာ္၏ ဘုန္း ေတာ္ထင္ရွားေစရန္ သင့္အျပဳအမူ၊ အႀကံအစည္၊ အေျပာအဆို၊ အေန အထိုင္ႏွင့္ သားသမီးစသည္တို႔ကို

ဆက္ကပ္အပ္ႏွံၿပီးၿပီလား။ မအပ္ႏွံရေသးလွ်င္ ယခုအခ်ိန္သည္ အပ္ႏွံဖို႔ အေကာင္းဆုံး အခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည္။
သန္႔ရွင္းရာ ဌာန
အခန္း (၁၃)

ထြ ၂၅း၂၃-၄၀

35
သန္႔ရွင္းရာ ဌာနအတြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ားမွာ (က)

ေရႊမီး ခုံ၊

(ဂ)

နံ႔သာေပါင္း မီး႐ႈိ႔ရာ ေရႊယဇ္ပလႅင္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

(ခ)

ေရွ႔ေတာ္မုန္႔ စားပြဲ၊

ေရႊမီးခုံ (ထြ ၂၅း၃၀-၄၀)

သန္႔ရွင္းရာ

ဌာနအတြင္း ၌

ပထမဦးဆုံး

ေတြ႔ျမင္ရသည့္အရာမွာ

ေရႊမီးခုံမွ

ထြန္းလင္း

ေတာက္ပလ်က္ရွိေသာ

အလင္းေရာင္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ သန္႔ရွင္းရာဌာနအတြင္း၌ ျပတင္း ေပါက္ လုံး၀မရွိသျဖင့္ ေမွာင္မည္းေနေသာ္လည္း ေရႊမီးခုံ၏
အလင္းေရာင္ေၾကာင့္အခန္းတစ္ခုလုံး

လင္းထိန္ေနသည္။

ထာ၀ရဘုရားသည္

ေမွာင္မိုက္ထဲ၌

ခရစ္ေတာ္သည္ ဒုစ႐ိုက္ အေမွာင္ဖုံးလႊမ္းသည့္ ဤေလာက၏ အလင္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏ (ေယာ ၉း၅)။

ေနေတာ္မူ၏။

(၃

ရာ၊

၈း၁၂)

ေရႊမီး ခုံ အလယ္ဗဟိုရွိ ပင္မအခက္ႀကီးကို ေရႊမီးခုံတုိင္ဟု ေခၚသည္။ ေရႊမီးခုံတိုင္ကို ေရႊသားစစ္စစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။

အလက္မ်ား၊ ခြက္မ်ား၊ ၾကာပြင့္မ်ား၊ ဗူးသီး မ်ားကို တစ္ဆက္ တည္းျဖစ္ေအာင္ အထူးကၽြမ္းက်င္လိမၼာသည့္ ေရႊပန္း တိမ္ဆရာက

ေရႊစင္တစ္ျပားတည္းကို အထပ္ထပ္အဖန္ဖန္ ထုႏွက္၍ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ထိုနည္းတူ ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္၏ စီရင္ျခင္းဒဏ္ကို
ျပင္းထန္စြာ ခံရသည္။

ေရႊမီး ခုံတုိင္မွ

ျဖာထြက္ေနေသာ

အလက္(၆)လက္လုံးကို

ေရႊမီး ခြက္ခုႏွစ္လုံး တို႔က အေမွာင္ထုကိုခြင္းၿပီး အလင္းေရာင္ေဆာင္လ်က္

တစ္စပ္တည္း

ရွိ

ထုလုပ္ထားၿပီး

အလက္မ်ားေပၚရွိ

သည္။ ေရႊမီးခုံတုိင္သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ဆိုလိုၿပီး

က်န္အလက္(၆)လက္မွာ ယုံၾကည္သူတို႔ကို ဆိုလို သည္။ (ေယာ ၈း၁၂)။ ခရစ္ေတာ္၌တည္ေသာ ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ ဤေလာက၏
အလင္း ျဖစ္ၾက၏။ (မ ၅း၁၄)။ မီးခြက္မ်ားထဲတြင္ သံလြင္ဆီအျပည့္ ျဖည့္ထားကာ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ မီးထြန္း ၫႇိထားရသည္။ (ထြ ၂၇း၂၀)။
သံလြင္ဆီမူကား သန္႔ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ပုံေဆာင္သည္ (ဇာ ၄း၁-၆)။
ယေန႔လည္း

ခရစ္ေတာ္၌တည္၍

ခရစ္ေတာ္ႏွင့္

ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိေသာ

၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ေလာကအေမွာင္ထုထဲတြင္ အလင္း ထြန္းလင္းႏိုင္စြမ္း ရွိသည္ (ဧ ၅း၈)။

ယုံၾကည္သူမ်ား

သည္

သန္႔ရွင္း ေသာ

ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္သူသည္ မီးခြက္တစ္ခုစီကို အၿမဲတေစ ဂ႐ုစိုက္ၾကည့္႐ႈေနရသည္။ မီး ေလာင္ကၽြမ္း သြားေသာ မီးစာ၌

အလင္းေပးႏိုင္စြမ္း မရွိေသာေၾကာင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ မီး စာ၌ ကပ္ၿငိေနသည့္ ေခ်းေညႇာ္မ်ားကို ပထမဦးဆုံး ဖယ္ရွားသန္႔စင္
ပစ္ရသည္။ ထိုေနာက္မွ မီးထြန္းၫႇိ လွ်င္ အလင္းေရာင္တစ္ဖန္ ထြန္းလင္းလာလိမ့္မည္။ ထို႔အတူ ယုံၾကည္သူတစ္ေယာက္စီ၏
အသက္တာသည္

မီးစာကဲ့သို႔ျဖစ္၏။

မသန္႔ရွင္းသည့္အရာမ်ား

ဇာတိတပ္မက္မႈ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ဖယ္ရွားရေပမည္။

ပိတ္ဆို႔ကပ္ၿငိေနလွ်င္

အလင္း

ထြန္းလင္းႏိုင္မည္

မဟုတ္၍

မီးခုံတိုင္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ မီးၫႇပ္ခံစရာခြက္တို႔ကိုလည္း ေရႊျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည္။ ေရႊ မီးၫႇပ္ျဖင့္ မီးစာတြင္ ကပ္ၿငိေနေသာ

ေခ်းေညႇာ္မ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ တစ္ခုခ်င္း ရွင္းလင္းဖယ္ရွားၿပီး မွသာ မီးခြက္သည္ တစ္ဖန္ေတာက္ပစြာ ျပန္လည္ထြန္း လင္း လာေလသည္။

မီးထြန္းၫႇိရာတြင္ ေရႊစားပြဲေပၚသို႔ အလင္း ေရာင္ က်ေရာက္ေအာင္ ထြန္းၫႇိဖို႔ အထူးသတိျပဳ ရလိမ့္မည္။ (ေတာ ၈း၃)။

အလင္းေရာင္ကို
ဤအခ်က္ကို

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚသို႔

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

မက်ေရာက္ေစဘဲ

စိတ္ႏွလုံး ထဲတြင္

ေရႊစားပြဲတည္း

အစဥ္မွတ္သားထားရမည္။

အလင္းႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ဘုန္းေတာ္ကိုသာ ထင္ရွားေစရမည္။

ဟူေသာ

အရွင္ေယ႐ႈအေပၚသို႔

မည္သည့္အရာကို

က်ေရာက္ေစရမည္။

လုပ္သည္ျဖစ္ေစ

ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏

36
ေကာင္းကင္ဘုံသို႔

ကၽြႏု္ပ္တို႔

ဆက္လက္တည္ရွိေနဦးမည္။

ေရာက္သြားေသာအခါတြင္လည္း

“ၿမိဳ႔လမ္း မသည္

ေရႊစင္အစစ္ျဖစ္၏။

ထိုၿမိဳ႔တြင္

ကိုယ္ေတာ္သည္
ေန၏အလင္း

အလင္း

ေရာင္

အျဖစ္

လ၏အလင္းေရာင္မလို

အေၾကာင္းမူကား ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္သည္ ထိုၿမိဳ႔ကို လင္း ေစ၏။ သိုးသူငယ္သည္ ထိုၿမိဳ႔၏ ဆီမီးျဖစ္သည္”။ (ဗ်ာ ၂၁း၂၂-၂၃)
ေရွ႔ေတာ္မုန္႔စားပြဲ (ထြ ၂၅း၂၃-၃၀)

ေရႊမီး ခုံ၏ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ တစ္ဖက္၌ မုန္႔(၁၂)လုံး တင္ထားသည့္ ေရႊစားပြဲတစ္လုံးရွိသည္။ အေရအတြက္မွာ ဣသေရလ

လူမ်ဳိးစုအႏြယ္ အေရအတြက္ႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ျဖစ္သည္။

ေရႊျဖင့္ကြပ္ထားသည့္ သစ္သားစားပြဲမွာ ခရစ္ေတာ္၏ ဘုရားဇာတိႏွင့္ လူဇာတိကို ပုံေဆာင္ သည္။ စားပြဲက မုန္႔မ်ားကို

ထမ္းရြက္သယ္ပိုးထားသကဲ့သို႔
ယုံၾကည္သူမ်ားကို

ဘုရားသခင္ပိုင္ဆိုင္သည့္

ဘုရားသခင္

လက္ခံရျခင္းသည္

ယေန႔

ယုံၾကည္သူမ်ားကို

ခရစ္ေတာ္သည္

ခရစ္ေတာ္ေပၚတြင္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္သည္။

ထမ္းရြက္သယ္ပိုးထား၏။
ဘုရားသခင္သည္လည္း

ယုံၾကည္သူမ်ားအား ေကာင္းကင္မီးတိုင္၏ အလင္းေရာင္ေအာက္တြင္ မ်က္ေျခမျပတ္ ဂ႐ုစိုက္ ၾကည့္႐ုေနေတာ္မူ၏။
ေရွ႔ေတာ္မုန္႔(၁၂)လုံးသည္

နားမောထင္၍

ဣသေရလ

ဣသေရလ

လူမ်ဳိး(၁၀)ႏြယ္အား

လူမ်ဳိး ေတာ္တစ္ခုလုံးကို
အာရွရိျပည္သို႔

ပုံေဆာင္ေဖာ္ျပေနျခင္း

ကၽြန္အျဖစ္

ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္

ျဖစ္

သည္။

သြားၿပီးေနာက္

ဘုရားစကား

ဣသေရလ

လူမ်ဳိး(၂)ႏြယ္သာ ေနရင္း မိခင္တိုင္းျပည္တြင္ က်န္ ရစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ေရွ႔ေတာ္ေမွာက္၌ မုန္႔အေရအတြက္ (၁၂)လုံးကို
တင္ထားၿမဲျဖစ္ သည္။ မုန္႔အေရအတြက္ကို ေလ်ာ့ေပါ့တင္ထားျခင္း မရွိေပ။
အေၾကာင္းမူကား

ဘုရားသခင္၏

သားသမီး မ်ားသည္

ေနရာေဒသအသီး သီးတြင္

သီးျခား

တကြဲတျပား

ရွိေနေစကာမူ

ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္ေမွာက္၌ ျခားနားျခင္း အလ်ဥ္းမရွိ။ တစ္လုံးတစ္၀ တည္း တစ္စုတည္းအျဖစ္ရွိေနေၾကာင္း ေဖၚျပလိုျခင္း ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းမူကား ကၽြႏု္ပ္၏ ယခုေခတ္တြင္ မုန(္႔ ၁၂)လုံး၏ ဆိုလိုရင္း အဓိပၸါယ္ကို အမွန္ အတိုင္း သိျမင္ခံယူတတ္ဖို႔ လိုသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ခံယူရမည့္အခ်က္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလုံးမွ ခ်စ္ ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ဆုေတာင္း ပတၳနာျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ သားသမီး
(လူမ်ဳိး ေတာ္) အားလုံးကို အစဥ္ ယုယပိုက္ေထြးေနရမည္။ တစ္ဦးႏွငတ
့္ စ္ဦး ဆက္ႏြယ္သက္ဆိုင္ေနေၾကာင္း ၀န္ခံရမည္။

သို႔ရာတြင္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ခရစ္ယာန္အမ်ားမွာ လက္ေတြ႔၌ စာတန္မာရ္နတ္ဆိုး၏ ေသြး ထိုးမႈေၾကာင့္ ဂိုဏ္းဂဏစြဲ၊ အုပ္စုစြဲ၊

လူမ်ဳိးစြဲျဖင့္ အကြဲကြဲအျပားျပား ျခားနားလ်က္ ရွိၾကသည္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ ေကာင္းလွ၏။ ဤရွက္ဖြယ္ အျဖစ္ဆိုးႀကီးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔
အေယာက္တိုင္း ေနာင္တရ လ်က္ ႏွိမ့္ခ်စြာ ၀န္ခံရေပမည္။

သို႔ျဖစ္ျငားလည္း ကြဲျပားျခားနားေနသည့္ ဂုိုဏ္းဂဏ၊ လူမ်ဳိးစု အသီးသီး ၾကားတြင္ လူနည္းစု ျဖစ္သည့္ စစ္မ်န္ေသာ ဘုရားသား

(Born Again Believers) ၀ိညာဥ္အသက္သစ္ ေမြးဖြားျခင္းခံရ ေသာ ယုံၾကည္သူ)မ်ား ရွိပါသည္။ မည္သူေတြမည္သို႔ပင္ ကြဲျပားေနပါေစ။
စစ္မွန္ေသာ ဘုရား သခင္၏ သားသမီးမ်ားမူကား တစ္လုံးတစ္၀တည္း ရွိၾကသည္။

စစ္မွန္ေသာ ယုံၾကည္သူမ်ားသည္ လူမ်ဳိး၊ ေဒသႏွင့္ ဂိုဏ္းဂဏ မတူေသာ္လည္း စိတ၀
္ မ္းကြဲ ျပား ျခားနားျခင္း မရွိေပ။

ေတြ႔ရာေနရာတိုင္းတြင္ မိတ္သဟာယဖြဲ႔လ်က္ ေပါင္းသင္းႏိုင္သည္။ အတူလက္တြဲလ်က္ တစ္ပါးတည္းေသာ အဘ၊ တစ္ပါးတည္း ေသာ
အရွင္သခင္အတြက္

အမႈ

ေတာ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္။

ညီရင္းအစ္ကိုပမာ

စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့ခ်စ္ႏိုင္ၾကသည္။

ခရစ္ေတာ္

ဘုရားကိုယ္တိုင္က ယုံၾကည္သူအားလုံး တစ္လုံးတစ္၀တည္း ရွိရန္ အလိုေတာ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေအာက္ပါအတုိင္း ဆုေတာင္းခဲ့ေလသည္။
“အို အဖ၊ သူတို႔အဖို႔ အလို႔ငွာ ကၽြႏု္ပ္ ဆုေတာင္းပါ၏။

ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ တစ္လုံးတစ္၀တည္း ျဖစ္သကဲ့သို႔

ကၽြႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္မူေသာ ဤသူတို႔သည္ ျဖစ္ရပါမည့္အေၾကာင္း ေတာင္းေလွ်ာက္ပါ၏ ၊ (၁၇း၉-၁၁)

စစ္မွန္ေသာ ဘုရားသခင္၏ သားသမီးမ်ားသည္ ခရစ္ေတာ္၌ တစ္လုံးတစ္၀တည္း ရွိ ေၾကာင္း က်မ္းစာ၌ အႀကိမ္ႀကိမ္ သြန္သင္

ေဖာ္ျပထား၏ (ဧ၊ ၄း၄။ ဂလ၊ ၃း၂၈)။
ေရႊစားပြဲ၏

ေရႊခါးပန္း သည္

ပတ္လည္၌

ေရႊစားပြဲေပၚရွိ

အနံလက္တစ္၀ါးက်ယ္ေသာ

မုန္႔မ်ားကို

ေရႊခါးပန္းရွိ၍ ခါးပန္းပတ္လည္ကို

ေအာက္သို႔ေလွ်ာ့မက်ေစရန္

ေရႊ

ကြယ္ကာေပးထားသည္။

ျဖင့္တန္ဆာဆင္ထား၏။
၎ေရႊခါးပန္း သည္လည္း

ခရစ္ေတာ္ကိုပင္ ပုံေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး အဓိပၸါယ္မွာ တန္ခိုးႀကီးေသာ အရွင္ေယ႐ႈ၏ လက္ေတာ္သည္ သူပိုင္ဆိုင္ေသာသူမ်ားကို ခုိင္ၿမဲစြာ
ဆုပ္ကိုင္ထား႐ုံမွ်မက

ေဘးကင္း လုံၿခဳံစြာ

ကာကြယ္ထားေၾကာင္း

ဆိုလိုသည္။

သို႔ျဖစ္၍

ခရစ္ေတာ္

ပိုင္ဆိုင္ေသာ

ကယ္တင္ျခင္းရၿပီးသူမ်ားသည္ ထာ၀ရ အသက္မေပ်ာက္ပ်က္ မဆုံး႐ႈံး ႏိုင္ေၾကာင္း ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္သည္။ (ေယာ၊ ၁၀း၂၈)။

37
မုန္႔
ဥပုဒ္ေန႔တိုင္း ေရွ႔ေတာ္မုန္႔မ်ားကို ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔ စားၾကရၿပီး မုန္႔အသစ္မ်ားကို ျပန္တင္ ထားၾကရသည္။ ေရႊစားပြဲေပၚရွိ
မုန္႔သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မ်ားအတြက္ အစားအဟာရျဖစ္သည္ဟု ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေရွ႔ေတာ္မုန္႔မွာ

အရွင္ေယ႐ႈကို

ရည္ညႊန္းလ်က္ရ်္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

အရွင္

ေယ႐ႈသည္

ေကာင္းကင္မွ

ဆင္းသက္ေသာ အသက္မုန္႔ျဖစ္၍ ထိုမုန္႔ အရွင္ေယ႐ႈကို စားသုံးေသာ သူသည္ ထာ၀ရ အသက္ရွင္လိမ့္မည္ (ေယာ ၆း၃၂-၅၈)။

ယုံၾကည္သူတိုင္း၏ အသက္တာသည္ စစ္မွန္ေသာ အသက္မုန္႔ကို စားသုံးျခင္းျဖင့္သာ ႀကီး ထြားႏိုင္သည္။ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္

၀ိညာဥ္ခြန္အား

ရရွိသည္။

ကိုယ္ေတာ္အေပၚ

အားကိုးမွီခိုျခင္း၊

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို

ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့ျခင္း

ကိုယ္ေတာ္၌

အခ်ိန္ယူေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ စစ္ မွန္ေသာ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို ခံစားရရွိၿပီး ၀ိညာဥ္အသက္တာ ႀကီးထြားရင့္က်က္လာသည္။
နံ႔သာေပါင္း မီး႐ႈိ႔ရာ ေရႊယဇ္ပလႅင္ (ထြ၊ ၂၀း၁-၉)

ေရႊယဇ္ပလႅင္သည္ ေၾကး၀ါ ယဇ္ပလႅင္ကဲ့သို႔ တိရစၧာန္မ်ားကို ပူေဇာ္ဆက္သေသာ ေနရာ မဟုတ္ေခ်။ ဤေနရာတြင္

ေမႊးႀကိဳင္ေသာ နံ႔သာေပါင္း ကိုသာ မီး႐ႈိ႔ပူေဇာ္ရသည္။ နံ႔သာေပါင္း၏ ေမႊး ႀကိဳင္သင္း ထုံေသာ ရနံ႔မ်ား ဘုရားသခင္ အထံေတာ္သို႔

လႊင့္ပ်ံတက္ၾကြသြားသည့္ နည္းတူ ယုံၾကည္သူမ်ား၏ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္း ျခင္း၊ ဂုဏ္ေတာ္ ခ်ီး မြမ္းျခင္း ၊ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဆု

ေတာင္းပဌနာျပဳျခင္းတို႔သည္ ဘုရားသခင္ အထံေတာ္သို႔ လႊင့္ပ်ံတက္ၾကြသြားေၾကာင္းကို (ဗ်ာ၊၈း၃) (ဆာ၊ ၁၄၁း၂) (ေဟၿဗဲ၊ ၁၃း၁၅)
တို႔တြင္ ေတြ႔ျမင္ရ၏။

ထိုေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းရွိသမွ်ကို ဘုရားသခင္ အထံေတာ္သို႔ တက္ၾကြသြားေစရန္ ေရႊယဇ္ပလႅင္ (ခရစ္ေတာ္)ထံသို႔

ပထမဥိးဆုံး ယူေဆာင္လာရမည္။ ေရႊယဇ္ပလႅင္က ဘုရားသခင္ အထံေတာ္သို႔ ေမႊးႀကိဳင္ေသာ ရနံ႔မ်ား ဆက္ကပ္ယူေဆာင္သြားသကဲ့သို႔

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆုေတာင္း ပဌနာႏွင့္ ေက်းဇူး ေတာ္ ခ်ီးမြမ္းျခင္းမ်ားကို ခရစ္ေတာ္သည္ ဘုရားသခင္အထံေတာ္သို႔ ယူေဆာင္ သြားေပးသည္
(ေဟၿဗဲ၊ ၇း၂၅)။

ခရစ္ေတာ္မပါဘဲ ဘုရားသခင္ထံ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္မည္ေလာ။ လုံး၀ မဆက္သြယ္ႏိုင္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ခ်ီးမြမ္း ျခင္း မ်ားကို ခရစ္ေတာ္က အလွ်င္အဦး သန္႔ွရွင္းစင္ ၾကယ္ေစၿပီးမွ ဘုရားသခင္
လက္ခံေတာ္မူ၏။

ဤနည္းအားျဖင့္ ယုံၾကည္သူတိုင္းသည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အျဖစ္ ဘုရားသခင္ အထံေတာ္သို႔ တိုး၀င္ခ်ဥ္း ကပ္ႏိုင္သည့္အျပင္

ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ လက္ခံႏိုင္ေသာ ဓမၼယဇ္ကို ေယ႐ႈခရစ္အား ျဖင့္ ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ခြင့္ ရၾကသည္ (၁ေပ၊ ၂း၅-၉)။
သန္႔ရွင္းရာဌာန

စာငွက္ႏွင့္ ဆက္ရက္တို႔၌ နားေနစရာ အသိုက္ရွိၾကသည္။ ထိုအသိုက္မ်ားသည္ ယဇ္ပလႅင္ ေတာ္တို႔အနားတြင္ တည္ရွိေၾကာင္း
ဆာလံဆရာက ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာ၀ရဘုရား၊ ကၽြႏု္ပ္၏ ရွင္ဘုရင္၊

ကၽြႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္၊ အကယ္စင္စစ္ ကိုယ္ေတာ္၏

ယဇ္ပလႅင္ေတာ္တို႔အနားမွာ စာငွက္သည္ ေနရာအရပ္ကိုလည္း ေကာင္း၊ ဆက္ရက္သည္လည္း သားေမြး စရာ အသိုက္ကိုလည္းေကာင္း
ေတြ႔ရပါ၏ (ဆာ၊ ၈၄း၃)။

အထက္ပါက်မ္းပိုဒ္၌ “ယဇ္ပလႅင္ေတာ္တို႔” ဟု ဗဟု၀ုစ္ကိန္းျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပရျခင္းမွာ ယဇ္ပလႅင္ႏွစ္ခုရွိေသာေၾကာင့္

ေပတည္း။ မွန္ပါသည္။ ယဇ္ပလႅင္ႏွစ္ခု ရွိသကဲ့သို႔ နားေနစရာ အရပ္လည္း Rest ႏွစ္ခုရွိပါသည္။
ေနာင္တရေသာ

အျပစ္သားတစ္ေယာက္သည္

တဲေတာ္၀င္းအတြင္း ရွိ

ေၾကး၀ါယဇ္ပလႅင္၌

စိတ္ခ်မ္းသာမႈ

Peace

ကို

ပထမဦးဆုံး ရယူခံစားႏိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ယဇ္ပလႅင္တည္းဟူ ေသာ ကားတိုင္၌ အျပစ္ေျဖလႊတ္ျခင္းခ်မ္းသာကို ပထမဦး ဆုံး

ေတြ႔ျမင္ခံစားရသည္။ ဤေနရာတြင္ ေျပာင္းလဲလာသူ၏ ယုံၾကည္ျခင္း အသက္တာ အစျပဳေသာေနရာ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္
ေရႊယဇ္ပလႅင္၌ ဆုေတာင္းပတၱနာျပဳျခင္း ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းခ်မ္းသာကို ထပ္မံ ခံစားေတြ႔ထိလာရသည္။
ဘုရားသခင္ထံ

လူတစ္ေယာက္ ဆက္ကပ္ေပးအပ္ႏိုင္သည့္

ကိုး ကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းအမႈကို

ဤေလာက၌

အစျပဳလ်က္

ကာလ

အမြန္ျမတ္ဆုံးအရာမွာ

အစဥ္အဆက္

ကိုး

အဆီးအတားမရွိ

ကြယ၀
္ တ္ျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ေလၿပီ။

ယခုအခ်ိန္မွစ၍ ကိုး ကြယ၀
္ တ္ျပဳျခင္း ႏွင့္ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္း ျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္။ ေကာင္းကင္ဘုံ ထာ၀ရကာလတိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ ခ်ီး
မြမ္းကိုးကြယ္သြားလိမ့္မည္ (ဗ်ာ၊ ၅)။

38
နံ႔သာေပါင္း

နံ႔သာေပါင္းကို ဘုရားသခင္ ညႊန္ၾကားထားသည့္ အမ်ဳိးအမည္၊ အခ်ဳိးအဆအလိုက္ အတိ အက် ေဖာ္စပ္ရသည္ (ထြ၊ ၃၀း၃၄-

၃၈)။ အရာေလးမ်ဳိးျဖင့္ ေရာေႏွာေဖာ္စပ္ထားေသာ နံ႔သာေပါင္းကို အဘယ္သူမွ် တုပကူး ယူ ေဖာ္စပ္ခြင့္မရွိ။ ႐ႈ႐ႈိက္သုံးစြဲခြင့္လည္း
မရွိေခ်။

ဘုရားသခင္ တစ္ပါးတည္းအတြက္သာ သီးသန္႔လွ်ဳိ၀
႔ ွက္ ေဖာ္စပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ နံ႔သာ ေပါင္း၏ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာ

အေၾကာင္းကို ကိုယ္ေတာ္ရွင္

တစ္ပါးတည္းသာ သိကၽြမ္း ေတာ္မူ ၏။

အဓိပၸါယ္မွာ

ခမည္းေတာ္ဘုရားသာ တစ္ပါးတည္း ေသာ

သားေတာ္၏ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ရာ အေၾကာင္းစုံကို သိကၽြမ္းေတာ္မူ၏။ ခမည္းေတာ္သာလွ်င္ သားေတာ္၌ရွိေသာ ဘုန္းစည္းစိမ္
အားလုံးကို သိျမင္ခံစားႏိုင္စြမ္းရွိေတာ္မူ၏။ ခမည္းေတာ္က “ဤသူကား ငါႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးရာ ငါ၏ ခ်စ္သားေပတည္း” ဟု ျမြက္ဆိုလ်က္
သားေတာ္အေပၚ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ျပည့္လွ်မ္းသည့္အၾကည့္ ျဖင့္ ထာ၀စဥ္စိုက္ၾကည့္လွ်က္ ရွိသည္။
မီး႐ႈိ႔ရာယဇ္အေၾကာင္းကို

စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကည့္သည့္အခါ

ခရစ္ေတာ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေသာ

ေရြးႏႈတ္ျခင္းအမႈကို

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြ႔ျမင္ရေပမည္။ ယခုနံ႔သာေပါင္းအေၾကာင္းကို ဆက္လက္ ဆင္ျခင္ၾကည့္ေသာအခါ ခရစ္ေတာ္၌ရွိသည့္ “ဂုဏ္ေတာ္”
အေပါင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြ႔ျမင္လာ ရသည္။

ခရစ္ေတာ္ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ၿပီးစီးခဲ့သလဲ။ ခရစ္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အလုပ္မည္မွ် ႀကီးမားသလဲဟု မိတ္ေဆြအား

မေမးလိုပါ။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို သင္မည္မွ် သိပါသလဲ ဟုသာ ေမးလိုပါသည္။

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------အေၾကာင္းမူကား

လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ

အမူအရာအားလုံးထက္

ထိုပုဂိၢဳလ္

ကိုယ္တုိင္က

ပိုမိုႀကီးျမတ္သည့္နည္းတူ ခရစ္ေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ထက္ ခရစ္ေတာ္၏ ႀကီး ျမတ္ျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ အံ့ၾသဖြယ္ေမတၱာေတာ္ႏွင့္
အျခားဘုန္းအသေရမ်ားက ပိုမိုအေရးႀကီး ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယုံၾကည္သူတ႔သ
ို ည္ ခရစ္ေတာ္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို အစဥ္ခ်ီးမြမ္းေရတြက္ျခင္း
ခရစ္ ေတာ္၏ ဂုဏ္ေတာ္အေပါင္းကို “ဆင္ျခင္ ခ်ီး မြမ္းျခင္း” ဟူသည့္ ယဇ္ကို ဘုရားသခင္ အထံေတာ္သို႔ အၿမဲဲပူေဇာ္ ဆက္သေနရမည္။

သားေတာ္၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြ႔ျမင္ခံစားရေသာ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ အံ့ၾသဖြယ္ အခ်က္မ်ားကို စဥ္းစား ဆင္ျခင္လ်က္ ေက်းဇူးတင္

ခ်ီးမြမ္း ျခင္း အားျဖင့္

ခမည္းေတာင္ထံသို႔

ခ်ဥ္း ကပ္

ကိုးကြယ္ႏိုင္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔

တစ္ဦးစီ၌လည္း

ေယ႐ႈခရစ္တြင္ရွိေသာ

ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ေကာင္းေသာ အရာမ်ား ျဖင့္ ျပည္၀
့ စုံလင္ေစရမည္။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္၌ ခံစားရေသာ ၀မ္းေျမာက္ရႊင္လန္း ျခင္းမ်ားကို

ခမည္း ေတာ္အား ေျပာျပတတ္ရမည္။ ေက်းဇူး လည္း တင္တတ္ရမည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ခမည္းေတာ္ႏွင့္လ ည္းေကာင္း ၊
သားေတာ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ မိတ္သဟာယဖြဲ႔၍ အတူဆက္ဆံ ႏိုင္ပါသည္။

သတိျပဳရမည္မွာ ထိုသို႔ ေက်းဇူးတင္ ခ်ီးမြမ္း လင့္ကစား ခရစ္ေတာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေရြး ႏႈတ္ျခင္းအမႈႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔

တစ္ေယာက္စီ ခံစားရေသာ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာအေပါင္းကို ကုန္စင္ျပည့္ စုံေအာင္ ေက်းဇူးတင္ ခ်ီးမြမ္းႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

အမွန္စင္စစ္ နံ႔သာေပါင္းပူေဇာ္ျခင္း (၀ါ) ကိုးကြယ၀
္ တ္ျပဳျခင္း သည္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္း ျခင္းထက္သာ၍ နက္နဲက်ယ္ျပန္႔ၿပီး

အေရးႀကီးလွသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳ ျခင္း ဆုိသည္မွာ ခရစ္ေတာ္၌ရ်ိေသာ တင့္တယ္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ေကာင္း သည့္
အရာမ်ားခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ ႏွင့္ ဘုန္းစည္းစိမ္ရွိသမွ်ကို ႏွစ္ေထာင္း အားရျဖစ္လ်က္ ဘုရားသခင္ထံ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာ ေက်းဇူးတင္
ခ်ီးမြမ္း ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္းသည္ အလြန္ေမႊးႀကိဳင္ေသာ ရနံ႔ အျဖစ္ ဘုရားသခင္အထံေတာ္သို႔ တက္ၾကြသြားကာ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္အား ႏွစ္သက္ရႊင္လန္း ေစ သည္။

ခ်စ္လွစြာေသာ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမအေပါင္းတိ႔ု အရွင္ေယ႐ႈကို သင္ခ်စ္ပါသလား။

အကယ္၍ အရွင္ေယ႐ႈ၏ ႀကီးျမတ္ျခင္း၊ ေကာင္း ျမတ္ျခင္း၊ က႐ုဏာသေဘာရွိျခင္းႏွင့္ ထာ၀ရ ေမတၱာေတာ္အေၾကာင္းကို

သင္ေစ့ေစ့

ဆင္ျခင္ေအာက္ေမ့လွ်င္

ယခုခ်က္ခ်င္း

ဘုရား

သခင္ထံသို႔

ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး

ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း

ေျပာျပလိုစိတ္မ်ား

ခ်ီးမြမ္း လိုစိတ္မ်ား တားဆီးမရ ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ တဖြားဖြား ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္။ ဤအရာသည္ စစ္မွန္ေသာ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳ
ျခင္းျဖစ္သည္။

39
အရွင္ေယ႐ႈ၏

ေျခေတာ္ကို

ေဗသနိရြာမွ

မာရိက

ဆီေမႊးေလာင္း၍

လိမ္းက်ံေပးသည့္အခါ

တြင္

တစ္အိမ္လုံး

သင္းပ်ံံ႔ထုံလႈိင္သြားသကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ၀
္ ိညာဥ္ထဲမွ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္း ျခင္း ဟူသည့္ နံ႔သာဆီေမႊးကို သြန္းေလာင္းဆက္သဖုိ႔

လိုသည္။ ဤအရာသည္ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သင္းပ်ံ႔ေမႊးႀကိဳင္ေသာ နံ႔သာေပါင္းကို ဆက္သပူေဇာ္ျခင္းပင္
ျဖစ္ သည္။

ေအာက္ခံ ၾကမ္းျပင္
အခန္း (၁၄)
ေရႊအိမ္ေတာ္၏ ေအာက္ခံၾကမ္း ျပင္ကို အဘယ္အရာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသနည္း။
ေရႊ(သို႔မဟုတ)္

သစ္သားခင္းထားလိမ့္မည္ဟု

သင္ထင္ေကာင္း

ထင္ေပလိမ့္မည္။

အေၾကာင္းမွာ ေရႊအိမ္ေတာ္၏ ၾကမ္းျပင္သည္ သဲျပင္အတိ ျဖစ္ေနျခင္း ေၾကာင့္ေပတည္း။
အျမင့္ျမတ္ဆုံးေသာ

ဘုရားသခင္အတြက္

အထူးသီးသန္႔

ဤသို႔

ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး

ထင္လွ်င္

မွားသြားေပမည္။

အလြန္လွပ

ဆန္း ၾကယ္၍

တင့္တယ္ျမတ္ႏိုး ဖြယ္ရာ ေကာင္းေသာ ေရႊအိမ္ေတာ္၏ ၾကမ္းျပင္သည္ အဘယ္ ေၾကာင့္ သဲေျမျဖစ္ေနသနည္းဟု ေမးစရာရွိသည္။

မွန္ပါသည္။ ေရႊသားအသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းအားလုံးႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္တစ္ခုလုံး သည္ သဲေျမၾကမ္း ျပင္ေပၚ၌

တည္ရွိေနျခင္းမွာ တစ္မ်ဳိး တစ္ဖုံ ထူျခားေနေလသည္။ ဤအေၾကာင္း အရာက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ သင္ခန္းစာတစ္ခု
သြန္သင္လ်က္ရွိသည္။ ကႏၲာရႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူေသာ ဤေလာကအတြင္းမွ အာဂႏၲဳခရီးသည္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အစၥေရးလ္

လူမ်ဳိးေတာ္ (ယုံၾကည္သူ)၏ အသက္တာသစ္အတြက္ ဤေလာကသည္ ဘာမွ်လိုခ်င္ တက္မက္ စရာ၊ ခံစားစာ၊ စြဲမက္စရာမရွိေၾကာင္း
ဆိုလိုသည္။

ကႏၲာရခရီးသည္ တန္းႀကီးကာ ေရွ႔သို႔ေရႊ႔လ်ားေနသည္။ ယုၾကည္သူ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေလာက ခရီး တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပင္ပမ္း ျခင္း၊

၀မ္းနည္းျခင္း၊

စိတ္ပ်က္ျခင္း၊

ဖ်ားနားျခင္းႏွင့္

ေသျခင္း----------

စသည့္

အခက္အခဲျပႆနာ

အမ်ဳိး မ်ဳိး တို႔ကို

ဓမၼတာအတုိင္း

ေန႔စဥ္ရင္ဆိုင္ေတြ႔ႀကဳံရမည္ ျဖစ္ေသာ္ လည္း လက္ေလ်ာ့ အရႈံးေပးစရာ အေၾကာင္းလုံး၀မရွိပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ခ်ည္း အားကိုးရမဲ့ အထီး က်န္
ေလွ်ာက္လွမ္း ေနျခင္း မဟုတ္ပါ။
သဲကႏၲာရကဲ့သို႔

ခက္ခဲၾကမ္း တမ္းေသာ

ဤေလာကတြင္

ဘုရားသခင္သည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္

မကြဲမကြာ

ေန႔စဥ္အတူ

ရွိေတာ္မူသျဖင့္ စိုးရိမ္စရာမလိုေပ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ မိမိသားသမီးမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈမထားေပ။ ဘုရားသခင္အထံေတာ္သို႔ ေန႔စဥ္ေရွ႔႐ႈ

ခ်ီတက္ေရြးလ်ား တိုးတက္ေနရမည္။ မည္သည့္အရာကမွ် မိမိ၏ ခရီး စဥ္ကို ရပ္တံ့ေစၿပီး အေမြခံရာ ကတိေတာ္ျပည္သို႔ သြားသည့္
ခရီးစဥ္ကို ရပ္တံ့ဆီး တား မသြာပါေစႏွင့္။
ခ်စ္မိတ္ေဆြ -

စိုးရိမ္စရာအမႈမ်ား အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို သင္ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ သည္ သင့္အနီးအပါး၌ ရွိေတာ္မူၿပီး

ေဘးအႏၲရာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ကြယ္ကာေစာင့္ထိန္း ေပးေန ေၾကာင္း သတိျပဳမိပါရဲ႔လား။ ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ ရွိေနသျဖင့္
အစဥ္အားယူ၍ ရဲရင့္ျခင္းရွိပါေလ။ က်န္ရွိေသာ သင့္အသက္တာကို ဘုရားရွင္အေပၚ အမွီျပဳၿပီး ရင္ဆုိင္ ေလွ်ာက္ လွမ္းပါ။

“ေကာင္းကင္ဘုံ၌လည္းေကာင္း၊ ေျမႀကီးေပၚ၌လည္းေကာင္း၊ စီရင္ပိုင္ေသာ အခြင့္တန္ခိုး ရွိ သမွ်ကို ငါခံရၿပီ။ သင္တို႔သြား၍

လူမ်ဳိးတကာတို႔ကို ငါ့တပည့္ျဖစ္ေစလွ်က္ ခမည္းေတာ္၊သားေတာ္၊ သန္႔ရွင္း ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ နာမ၌ဗတိၲဇံကို ေပးၾကေလာ့-ငါသည္
သင္တို႔အား

ေပးသမွ်ေသာ

ပညတ္တို႔ကို

ေစာင့္ေရွာက္မစျခင္းငွာ

ဆုံးမၾသ၀ါဒေပးၾကေလာ့။

ငါသည္လည္း

ကပ္ကမာၻကုန္

သည့္တိုင္ေအာင္ သင္တို႔ႏွင့္အတူ အစဥ္မျပတ္ရွိမည္” (မ ၂၈း၁၈-၂၀) ဟု ကတိေပးထားခဲ့ေသာ ခရစ္ေတာ္ကို အားကိုးပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
ရည္မွန္းခ်က္ပန္း တိုင္ျဖစ္ေသာ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ဘုန္း ေတာ္၀င္စားရမည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ မ်ားမၾကာမီ ဆုိက္ေရာက္လာေတာ့မည္။

ထမ္းပိုး
အခန္း (၁၅)
ေတာ၊ ၄

ေရွ႔ေတာ္မုန္႔စားပြဲႏွင့္

ပဋိညာဥ္ေသတၱာတို႔ကို

ထမ္းပိုး ျဖင့္

သယ္ေဆာင္ထမ္း ပိုးသြားရသကဲ့

သို႔

ဘုရားသခင္၏

အိမ္ေတာ္အတြင္းရွိ အျခားအသုံး အေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ခရီးသြားေသာ အခါတြင္ ထမ္းပိုးျဖင့္ သယ္ေဆာင္ထမ္းသြာရသည္။
“ထမ္းပိုး” ၏ အနက္အဓိပၸါယ္မ်ာ - ယုံၾကည္ သူမ်ား ထမ္းေဆာင္ရမည့္ “တာ၀န္၀တၱရား” ကို ဆိုလိုသည္။

40
ပစၥည္း မ်ားကို သယ္ေဆာင္သည့္အခါ အသုံးျပဳေသာ ထမ္း ပိုးသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ေယာက္ စီ၌ ထမ္းေဆာင္ရမည့္
တာ၀န္မ်ားရွိေၾကာင္း

သတိေပးေနပါသည္။

ထမ္းပိုးသယ္ေဆာင္ၾကရသည္။

အိမ္ေတာ္အတြင္း၌

အိမ္ေတာ္အတြင္း

မွ

အဖိုး ထိုက္

အသုံးအေဆာင္

အဖိုးတန္း ပစၥည္းမ်ားသည္

ပစၥည္း မ်ားကို

ခရစ္ေတာ္ကို

ပုံေဆာင္ၿပီး

ေလ၀ိလူတို႔က
ေလ၀ိလူမွာ

ယုံၾကည္သူမ်ားကို ပုံေဆာင္ သည္ သာမန္လူတစ္ေယာက္အတြက္ သဲကႏၲာရအတြင္း၌ ေလ၀ိလူမ်ား ခရီးသြားေနၾကသည္ ဟု
အေပၚယံေၾကာသာ

ျမင္မိၾကေပမည္။

သို႔ေသာ္လည္း

သတိႏွင့္

ဂ႐ုစိုက္ၾကည့္သူမ်ားသာ

ရတနာပစၥည္း မ်ားကို ေလ၀ိလူတို႔ ထမ္း ပိုးသယ္ေဆာင္လာေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရေပမည္။

အလြန္

တန္ဖိုးႀကီးမားလွေသာ

ထို႔အတူ ယုံၾကည္သူ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အလြန္တန္ဖိုးႀကီး မားေသာ အံ့ၾသထူးဆန္းရာ ပစၥည္း မ်ားကို ထမ္း ရြက္သယ္ေဆာင္

ထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အရွင္ေယ႐ႈတည္းဟူေသာ တန္ဖိုးမျဖတ္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပိုင္ဆုိင္ထားျခင္းေၾကာင့္ ၾကြယ၀
္ ခ်မ္းသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အဖိုးထိုက္တန္သည့္ ရတနာသိုက္ႀကီးကို

သို႔ျဖစ္၍ အရွင္ေယ႐ႈအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ခံစားရေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏တန္ခိုးႀကီး ျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္

ကယ္မသနားျခင္းတို႔ကို အျခားသူမ်ား သိရွိခံစားလာေအာင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သက္ေသခံရမည့္ တာ၀န္ရွိသည္။

ေမတၱာက႐ုဏာျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ ကယ္တင္ျခင္း အေၾကာင္းကို သင္ႏွင့္ကၽြႏု္ပ္ သက္ ေသခံလွ်င္ အျပစ္ကၽြန္ဘ၀

ေရာက္ေနေသာ အျပစ္သားမ်ား ကယ္တင္ျခင္း ရလာၾကမည္။
ခ်စ္မိတ္ေဆြ ကယ္တင္ရွင္

ခရစ္ေတာ္ဘုရားအေၾကာင္းကို

သင္လက္ေတြ႔

သက္ေသခံေနပါသလား။

႐ိုး

သားစြာ

၀န္ခံရလွ်င္

ယုံၾကည္သူအမ်ားစုမွာ ယေန႔တုိင္ေအာင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် သက္ေသမခံဖူး ၾကပါ။ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာၾကည့္ေသာ္ ထိုသူတတ
ို႔ ြင္
ခရစ္ေတာ္၏ စိတ္သေဘာ မရွိျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္၏ ထမ္း ပိုးကို ထမ္းထားသူမွန္လွ်င္ မိမိတို႔ခံစားရေသာ ခရစ္ေတာ္၏
ေမတၱာ အရွိန္အဟုန္ေၾကာင့္ သူတစ္ပါးကို မေ၀ငွဘဲ မေနႏိုင္ေခ်။
ဘုုရာသခင္သည္

ကယ္တင္ျခင္းခံစားရရွိၿပီး သူမ်ားကို

အသုံးျပဳ၍

၀မ္းေျမာက္ဖြယ္

သတင္း

ေကာင္း

ပ်ံ႔ႏွံ႔ေစလိုသည္။

ယေန႔ေလာကီသားအေပါင္းတို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားျဖင့္သာ ဘုရားသခင္ ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ ကယ္တင္ျခင္း တန္ခိုးကို ခံစားႏိုင္မည္။
သို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္း ၊ ခ်စ္ျခင္း၊ အျပစ္လႊတ္ျခင္းႏွင့္ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ ကယ္တင္ျခင္း သတင္းစကား ပ်ံ႔ႏွံ႔
ေရးသည္ မိတ္ေဆြႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ အႀကီး ျမတ္ဆုံး ေသာ တာ၀န္၀တၱရားပင္ မဟုတ္ေလာ။
ခရစ္ေတာ္ကို

ေ၀ငွေျပာၾကားၾကပါစို႔။

မရေသးသူမ်ားအား ေမတၱာက႐ုဏ)ာထားလ်က္

ယခုအခ်ိန္မွစ၍

၀မ္းေျမာက္

ဖြယ္

သတင္းေကာင္းကို

ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း
အခန္း (၁၆)
ထြ၊ ၂၈

ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းကို ဂ႐ုစိုက္ၾကည့္သူတိုင္း ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ၀တ္ဆင္ထားေသာ အ၀တ္တန္ဆာကို စိတ္မ၀င္စားဘဲဲ

မေနႏိုင္ေပ။

ထို၀တ္စားတန္ဆာ၏

အနက္အဓိပၸါယ္ကို

သိမွ

ေကာင္းကင္

ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းႏွင့္

သိကၽြမ္း ရင္းႏွီး လာႏိုင္ၿပီး

ဘုရားသခင္အား လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ေက်းဇူးတင္လွ်က္ ဘုရားသခင္အေပၚ လုံး၀ဥႆုံ ယုံၾကည္ကိုးစားသည့္ အသက္တာႏွင့္ အသက္
ရွင္ ႏိုင္လိမ့္မည္။

41
သင္တိုင္း
ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မင္း၀တ္ဆင္ထားေသာ ၀တ္လုံရွည္ႀကီး ၏ အထက္ပိုင္းကို သင္တိုင္းဟု ေခၚသည္။ သင္တိုင္းအေၾကာင္းကို

အနည္း ငယ္ ေလ့လာၾကည့္ၾကစို႔။ ထိုသင္တိုင္း ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေလ့လာၿ့ပီးခဲ့ေသာ အေရာင္ေလမ်ဳိးျဖင့္ လွပစြာ ပန္းထိုးယက္လုပ္ထားၿပီး
ေရႊနန္းႀကဳိးကို အပ္ခ်ည္ အျဖစ္ အသုံး ျပဳလ်က္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားေလသည္။ (ထြ၊ ၃၉း၃)။

ေရႊသည္ ဘုရားသခင္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ ေကာင္းကင္ဘုန္းအသေရကို ဆိုလိုသည္။ အဓိပၸါယ္ မွာ အရွင္ေယ႐ႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းအျဖစ္ ေကာင္း ကင္ဘုံ၌ ယခု အမႈေဆာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနျျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုယ္ေတာ္သည္ ဤေလာက၌ လူ႔ဇာတိျဖင့္ သက္ရွင္စဥ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ခံစားေနရေသာ ဆင္း ရဲ ခက္ခဲျခင္းမ်ား၊ ၀မ္းနည္း ျခင္းမ်ားကို

ကိုယ္ေတာ္တိုင္

ေတြ႔ႀကဳံခံစားခဲ့၏။

သိျမင္နားလည္သူ ဘယ္မွာ ရွိအံ့နည္း။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

အခက္အခဲ

ျပႆနာမ်ားကို

ကိုယ္ေတာ္ေလာက္

ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္သူ

ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယေန႔ ေ၀ဒနာခံစားရသည့္ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ႏွင့္အတူရွိလွ်က္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို

ဂရုစိုက္ကူညီ မစေနေၾကာင္း အစဥ္ေအာက္ေမ့ေနရမည္။ သင္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္ ေတြ႔ႀကဳံရင္ဆိုင္ ခံစားေနရသည့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို

ကိုယ္ေတာ္သိျမင္ နားလည္ေတာ္ မူသကဲ့သို႔ ကိုယ္ခ်င္းစာ ခံစားတတ္၏။ အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္သည္ သနားၾကင္နာတတ္ ေသာ
ယဇ္ပုေရာဟိတ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ (ေဟၿဗဲ၊ ၄း၁၅)။
ပုခုံးေပၚရွိ ေက်ာက္ျမတ္မ်ား

ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း၏ လက္၀ဲဘက္ႏွင့္ လက်္ာဘက္ပုခုံးေပၚတြင္ တင္ထားေသာ ေက်ာက္ ျမတ္ႏွစ္လုံး က မည္သည့္အရာကို

ရည္ညႊန္းေနပါလိမ့္။

ထိုေက်ာက္ျမတ္မ်ားမွာ

အဖိုးတန္ရတနာမ်ားျဖစ္၏။

ေက်ာက္ျမတ္တစ္လုံးစီ၌

အစၥေရးလ္

လူမ်ဳိး စု၏

အမည္(၆)ခုစီကို

အကၡရာတင္ ေရးထိုးထားသျဖင့္ ထာာ၀ရဘုရားကို ယုံၾကည္ကိုး ကြယ္ ေသာ လူမ်ဳိး ႏြယ္စု ၁၂ စုလုံး၏ အမည္နာမ ၁၂ခုစလုံးကို
ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း၏ ပုခုံးႏွစ္ဖက္ေပၚ တြင္ ထမ္း ရြက္သယ္ေဆာင္ထားသည္။

အလားတူ ယေန႔တြင္ အရွင္ေယ႐ႈသည္ မိမိ၏အားႀကီးေသာ ပုခုံး ျဖင့္ ယုံၾကည္သူမ်ားကို ထမ္း ရြက္သယ္ေဆာင္ထားသည္။

ပုံပမာႏႈိင္းရလွ်င္ ေကာင္းေသာသိုးထိန္းက သိုးသူငယ္ကို ပုခုံး ထက္တြင္ ထမ္းလ်က္ အိမ္သို႔ျပန္လည္ ေခၚေဆာင္လာသည္ႏွင့္
အလားသ႑ာန္

တူေန၏။

အဓိပၸါယ္မွာ

ကိုယ္ေတာ္သည္

အနႏၲတန္ခိုး ေတာ္၊

ေမတၲာေတာ္ျဖင့္

ေကာင္းကင္အိမ္ေတာ္ ေရာက္သည္အထိ အစဥ္တစိုက္ ကြယ္ကာလ်က္ရွိေၾကာင္း ဆိုလိုသည္။

ယုံၾကည္သူအေပါင္းကို

ဓမၼေဟာင္းကာလတြင္ အစၥေရးလ္လူမ်ဳိးေတာ္ တစ္ခုလုံး၏ ကိုယ္စား ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း က ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္သို႔

တိုး ၀င္ခ်ဥ္းကပ္၍ ဆုေတာင္းေပးရသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေကာင္းကင္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းျဖစ္ေသာ အရွင္ေယ႐ႈက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္စား
ဘုရးသခင္ ေရွ႔ေတာ္သ၀
ို႔ င္ကာ ေန႔စဥ္ဆုေတာင္းေပးေနသည္။ (ေဟၿဗဲ၊ ၇း၂၅)။
ရင္ဖုံး တန္ဆာ

ရင္ဖုံး တန္ဆာမွာ စတုရန္းပုံ ေလးေထာင့္ျဖစ္ၿပီး ေရႊျဖင့္ ပန္းထိုးယက္လုပ္ထားသည္။ ရင္ဖုံး တန္ဆာေပၚတြင္ အမ်ဳိးမတူေသာ

ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ၁၂လုံးကို ေရႊျဖင့္စီခ်ယ္ တပ္ဆင္ထားၿပီး အစၥေရးလ္လူမ်ဳိးစု (၁၂)ႏြယ္၏ အမည္နာမမ်ားကို အကၡရာတင္
ေရးထိုးထားသည္။ လူမ်ဳိးႏြယ္စု (၁၂)ႏြယ္၏ အမည္နာမမ်ားကို အမ်ဳိးမတူေသာ ေက်ာက္မ်က္(၁၂)လုံးေပၚတြင္ သီးျခားစီ အကၡရာ
ေရးထိုးထားသည္။

ထိုေက်ာက္မ်က္ရတနာတို႔သည္ ဤကမာၻေလာကႀကီးတြင္ အလွပဆုံး အဖိုးအတန္ဆုံး ေက်ာက္မ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ရင္ဖုံးေပၚရွိ

ေက်ာက္ျမတ္ရတနာတို႔ႏွင့္ ပုခုံး ေပၚမွ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာတို႔ႏွင့္ ပခုံး ေပၚမွ ေက်ာက္မ်က္ရတနာတို႔သည္ တစ္မူကြဲျပား ျခားနားေန၏။

ပုခုံးေပၚရွိ ေက်ာက္မ်က္ႏွစ္လုံး သည္ အမ်ဳိး အစား တူညီၾကေသာ္လည္း ရင္ဖုံးေပၚမွ ေက်ာက္ မ်က္(၁၂)လုံးမူကား အမ်ဳိးအစား

မတူညီ႐ုံမက ထိုေက်ာက္မ်ားအေပၚတြင္ ေရးထိုး ထားေသာ အမည္နာမမ်ားလည္း မတူညီၾကေပ။ ျခားနားရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ပုခုံးေပၚရွိ
မ်ဳိးတူေသာ ေက်ာက္ မ်က္မ်ားက အစၥေရးလ္လူမ်ဳိးႏြယ္စု တစ္ခုစီကို ပုံေဆာင္သည္။ ဤျခားနားခ်က္က ကၽြႏု္ပ္တို႔
၀မ္းေျမာက္စရာ အေၾကာင္းရင္း ႏွစ္ရပ္ကို ျဖစ္ထြန္းေစ၏။

အတြက္

ပထမအခ်က္မွာ - အရွင္ေယ႐ႈသည္ အသင္းေတာ္တစ္ခုလုံးကို ထမ္းရြက္ထားေၾကာင္း ပုံ ေဆာင္ၿပီး၊ ဒုတိယအခ်က္မွာ

သခင္ေယ႐ႈသည္ မိမိပိုင္ဆိုင္ေသာ သားသမီးတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အမည္ နာမကို ေသခ်ာတပ္အပ္ သိ႐ုံမက သားသမီးအေယာက္တုိင္းကို
ခ်စ္သနား၍ မိမိ၏ႏွလုံး သားျဖင့္ ယုယပိုက္ေထြးထားေၾကာင္း ဆိုလိုသည္။
ကယ္တင္ျခင္း

လက္ခံရရွိၿပီးၿပီး ခ်င္း

မိတ္ေဆြ၏

အမည္နာမသည္

ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံရွိ

အသက္စာေစာင္တြင္

စာရင္း ၀င္သြားၿပီျဖစ္၍ မိတ္ေဆြအား အဖိုး တန္အသက္ေက်ာက္ျမတ္တစ္ခု ပမာ အရွင္ေယ႐ႈ အေလးထားေတာ္မူ၏။ ထို႔ေၾကာင့္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ တန္ဖိုးသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေျခအေန စြမ္းရည္ေပၚတြင္ မူမတည္ဘဲ ခရစ္ေတာ္ေပၚတြင္သာ မူတည္ေန၏။ ခရစ္ေတာ္သည္
မိမိအေပၚ ခိုလႈံကိုးစားသူတိုင္းကို ခ်စျ္ခင္းေမတၱာ ျပည့္လွ်မ္းေနသည့္ ႏွလုံး သားျဖင့္ ယူယပိုက္ေထြး ထား ေတာ္မူ၏။

42
ဤအေၾကာင္းအရာသည္ မယုံၾကည္သူတို႔ႏွင့္ လုံး၀မသက္ဆုိင္ေခ်။ အေၾကာင္းမူကား မယုံ ၾကည္သူတို႔၏ အမည္နာမသည္
ဘုရားသခင္အတြက္ လုံး၀တန္ဖိုးမရွိပါ။ ရွင္လုကာ (၁၆)တြင္ မယုံၾကည္သူျဖစ္ေသာ သူေဌးႀကီး ၏ နာမည္ကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲ
ယုံၾကည္သူ ဆင္းရဲသား လာဇ႐ု၏ အမည္ကိုေဖာ္ျပထားျခင္းမွာ စိတ္၀င္စားျခင္းအေပၚ မူတည္၏။ လာဇ႐ု၏ အမည္သည္ ဤေလာက၍
ထင္ရွားေပၚလြင္လ်က္ရွိသည္။
ထိုနည္းတူ

ဘယ္ေသာအခါမွ်

ယုံၾကည္သူ

စာရင္းမွ

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

ပယ္ဖ်က္ေတာ့မည္

အလင္းေရာင္ေအာက္တြင္

အမည္ကို

ထင္ရွားေပၚလြင္ေန၏။

မဟုတ္ပါ။

ေကာင္းကင္၌

အကၡရာတင္ထားၿပီး ျဖစ္၍

ထိုနာမမ်ားသည္

အလင္းေရာင္

ထို

အမည္နာမမ်ားကို

ယုံၾကည္သူတို႔၏

အမည္နာမမ်ား

ေကာင္းကင္ဘုံ၏

ထြန္းလင္းေလ

ထြန္းလင္းေတာက္ပေသာ

ထြန္းလင္းေတာက္ပေလ ျဖစ္ သည္။ အရာခပ္သိမ္း မွာ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မင္း
အရွင္ေယ႐ႈအားျဖင့္ တည္ရွိေနရျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
ကိုယ္ေတာ္၏

ပုခုံး ေပၚ၌

ယုံၾကည္သူအားလုံး

ထမ္းရြက္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္ေတာ္၏

ေမတၱာ

တစ္စုတစ္ေ၀းတည္း

ႏွလုံး သားေပၚတြင္

ယုံ

ရွိေနရျခင္း မွာ

တည္ရွိေနရျခင္းမွာလည္း ထာ၀ရေမတၱာေတာ္ျဖင့္ ယုယပိုက္ေထြး ထားျခင္းေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။

ခ်စ္လွစြာ စာ႐ႈသူ
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏

တမန္ေတာ္ႏွင့္

ေကာင္းကင္ဘုန္းစည္းစိမ္ကို

ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းျဖစ္ေသာ

အေမြခံျခင္းငွာ

အေလးအနက္တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ (ေဟၿဗဲ၊ ၃)။

ေယ႐ႈခရစ္အေၾကာင္းကို

ေရြးေကာက္ျခင္းခံရေသာ

တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္

ၾကည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ

သန္႔ရွင္း

ေစ့ေစ့

သူ

နီးကပ္စြ

ဆင္ျခင္ၾကည့္ဖို႔

ညီအစ္ကိုအေပါင္းတို႔အား

ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ထာ၀ရအမႈေဆာင္ျခင္းငွာ အသက္ရွင္ေတာ္မူ၏။ ဤသို႔ေသာ္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းတို႔

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အမွန္တကယ္ လိုအပ္လွေပသည္။ (ေဟၿဗဲ၊ ၇)။
ဥရိမ္ႏွင့္ သုမိမ္

ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း၏

ရင္ဖုံးတန္ဆာကို

အဘယ့္ေၾကာင့္

နွစ္ထပ္ေခါက္ထားရသနည္း။

ဥရိမ္ႏွင့္

သုမိမ္ကို

ရင္ဖုံး တန္ဆာအတြင္း၌ ထည့္သြင္းထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဥရိမ္ႏွင့္သုမိမ္၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကား “အလင္း”ႏွင့္“စုံလင္းျခင္း”ဟု
အနက္ရၿပီး အဖိုး တန္ေက်ာက္ျမတ္ရတနာမ်ား ျဖစ္သည္။
တစ္စုံတစ္ေယာက္၌

အလြန္အေရးႀကီး ေသာ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္

ခ်ရမည့္အခ်ိန္တြင္

ဘုရားသခင္၏

အလိုေတာ္ကို

အတိအက် မပိုင္းျခားနိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနလွ်င္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းထံ သို႔ လာ၍ ေမးရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းျဖစ္သူက
ဥရိမ္ႏွင့္သုမိမ္ကို အသုံးျပဳၿပီး ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ကို ဖြင့္ျပရေလသည္။ ဘုရားသခင္သည္ အလိုေတာ္သိလိုေသာ သူတို႔ ကို
ဥရိမ္ႏွင့္သုမိမ္တို႔မွတစ္ဆင့္

အေျဖေပးေတာ္မူ၏။

ဤနည္းအားျဖင့္

အလိုေတာ္သိလိုေသာ

သူ

သည္

မိမိမည္သို႔

အသက္ရွင္လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို တိတိက်က် သိျမင္ႏိုင္သည့္ အလင္းရရွိလာ သည္။

ယေန႔လည္း အရာရာတြင္ ကၽြၽႏု္ပ္တို႔အား ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္ကို ဖြင့္ျပမည့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မင္း တစ္ပါးပါးရွိလွ်င္

အလြန္ေကာင္း လိမ့္မည္ဟု ေတြးဆေမွ်ာ္မွန္း ေနသူမ်ား ရွိ ေကာင္းရွိမည္။
သင္ေကာ ထိုသို႔ ေမွ်ာ္လင့္အားထူးဖူးပါသလား။

ယေန႔တြင္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အား လမ္းညႊန္ျပမည့္ အသက္ရွင္ေနသည့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မင္း တစ္ပါးရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္

ဤေလာကတြင္ရွိေနသည္ မဟုတ္။

ထို

ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မင္းသည္ ေကာင္း ကင္ဘုံ၌ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔လိုအပ္ေသာ

အကူအညီမ်ားကို ကိုယ္ေတာ္ထံခ်ဥ္း ကပ္ဆုေတာင္း ျခင္း ျဖင့္ ရႏိုင္ေပသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ယခုတိုင္ အမႈေဆာင္
ေပးလ်က္ရ်ိသည္။

မည္မွ်ခက္လဲ

႐ႈပ္ေထြးေသာ

ျပႆနာရွိေနပါေစ။

ျပႆနာေျဖရွင္းရမည့္ နည္းလမ္းႏွင့္အစြမ္းကို ေတာင္း ခံရယူႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔

ကၽြႏု္ပ္တို႔

တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္လ်က္

ကိုယ္ေတာ္သည္ မိမိပိုင္ဆုိင္ေသာ ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ အသက္ရွင္လ်က္ရွိသျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စိတ္ထဲ၌ ယုံမွားသံသယျဖစ္ၿပီး

ဇေ၀ဇ၀ါ ႐ႈပ္ေထြး ေနဖို႔ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ မရွိပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အခက္အခဲျပႆနာ ရွိသမွ်ကို ကိုယ္ေတာ္ရွင္ထံ တင္ျပအပ္ႏွံၿပီး
အေျဖမရမခ်င္း ၿငိမ္ ၀ပ္စြာ ေစာင့္ဆိုင္းေနဖို႔ လိုပါသည္။ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ သြားရမည့္ လမ္းခရီးကို ကိုယ္ေတာ္ က ထင္ရွားစြာ
ေဖာ္ျပလိမ့္မည္။
၀တ္လုံ

သင္တိုင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ

၀တ္လုံတစ္ထည္လုံးမွာ

အျပာေရာင္ျဖစ္ၿပီး

၀တ္လုံ၏

ေအာက္

ဘက္အနားပတ္လည္တြင္

အျပာေရာင္၊ မရမ္းေရာင္ႏွင့္ အနီေရာင္ သလဲသီးမ်ားကို တြဲလြဲဆြဲထား ၏။ သလဲသီးမ်ားအၾကားတြင္ ေရႊေခါင္းေလာင္းေလးမ်ားကို
တစ္လုံးစီျခားလွ်က္ ခ်ိတ္ဆထ
ြဲ ား ေသးသည္။

43
ယဇ္ပုေရာဟိတ္
ထါက္ေပၚလာသည္။

မင္း လွမ္းေလွ်ာက္သြားခ်ိန္တြင္

ေနရာတြင္

ယုံၾကည္သူတစ္ေယာက္၏
လိုေသးေၾကာင္း

သြန္သင္

အလြန္သာယာနာ

ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္

အသက္တာတြင္

သာယာ

အဓိပၸါယ္

ေလး

သင့္အသက္တာ၌

ယုံၾကည္သူတိုင္းသည္

သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္

အသံျမည္ပါသလား။

အသံျမည္႐ုံသာရွိၿပီး ၀ိညာဥ္အသီးကင္းမဲ့ ေနသလား။

နက္ေသာ

နာေပ်ာ္ဖြယ္အသံျမည္႐ုံျဖင့္

ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေရႊေခါင္းေလာင္း သံမ်ား

သြန္သင္ခ်က္တစ္ခု

မလုံေလာက္ဘဲ

ႏႈတ္သတိၱရွိသကဲ့သို႔

အေျပာသမားသက္သက္ မျဖစ္ေစဘဲ အသက္ရွင္မႈပါ ျပည့္စုံေနရမည္။

ခ်စ္မိတ္ေဆြ-

ေပ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းသည့္

သို႔မဟုတ္

ရွိေနသည္။

၀ိညာဥ္အသီးသီး ဖို႔လည္း

လက္သတိၱႏွင့္ျပည့္စုံရေပမည္။

ဆူညသ
ံ ံထြက္ေန

သလား။

သင္သည္

ဦးရစ္ေဗာင္းထုပ္

ပိတ္ေခ်ာျဖင့္ ယက္လုပ္ထားေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မင္း၏ ေဗာင္းထုပ္ နဖူး စည္း တြင္ “ထာ၀ရဘုရားအား သန္႔ရွင္းျခင္း” ဟု

အကၡရာေရးထိုးထားေသာ ေရႊသင္းက်စ္ကို ခ်ည္ထား၏။ အစၥေရလ္ လူမ်ဳိးေတာ္သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္ေမွာက္သို႔ ၀င္ေရာက္ရန္
ထိုက္တန္သူမ်ား မဟုတ္ၾကေသာ္လည္း ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မင္း၏ ေရႊးသင္းက်စ္ထက္မွ ထာ၀ရဘုရားအား သန္႔ရွင္း ျခင္း စာတန္းကို

ဘုရားသခင္ ေတြ႔ျမင္ရသည့္အခါ စိတ္ေတာ္ေတြ႔လ်က္ အစၥေရးလ္လူမ်ဳိးမ်ားကို သန္႔ရွင္းသူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ေရွ႔ေတာ္သို႔
၀င္ခြင့္ေပးေတာ္မူ၏။

ဤေခတ္အခ်ိန္အခါလည္း ယုံၾကည္သူ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မင္းအရွင္ေယ႐ႈ အားျဖင့္သာ ဘုရားသခင္ ေရွ႔ေတာ္၌

လက္ခံဖြယ္ရာ သန္႔ရွင္းသူမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။
အေၾကာင္းမူကား

အရာႏွစ္ပါးကို

အမွီျပဳ၍

“ဘုရားသခင္သည္

ကိုယ္ေရွ႔၌ထားေသာ

မုသားမသုံးႏိုင္ေသာ
ေမွ်ာ္လင့္ရာကို

အရာတည္း ဟူေသာ

ခိုလႈံျခင္း

ငွာ

မေဖါက္

ေျပးေသာငါတို႔သည္

ျပန္

မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ

သက္သာအားႀကီးၾကမည့္

အေၾကာင္းတည္း။ ထိုေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမူကား ကန္႔လန္႔ကာအတြင္း၌ခ်၍ ၿမဲၿမံခုိင္ခံ့ေသာ စိတ္ႏွလုံး၏ ေက်ာက္ဆူးကဲ့သို႔ ငါတို႔၌ ရွိသနည္း။
ေမလခိေဇာက္နည္းတူ ထာ၀ရယ ပုေရာဟိတ္မင္း ျဖစ္ေသာ ေယ႐ႈသည္ ငါတို႔အတြက္အရပ္ထဲသို႔ ေရွ႕ေဆာင္၍ ၀င္ေသာသူျဖစ္၏
(ေဟၿဗဲ ၆း၁၈-၂၀)။

အသန္႔ရွင္းဆုံးဌာန
အခန္း (၁၇)

ထြက္ ၂၅း၁၀-၂၂

ပဋိညာဥ္ ေသတၱာ
အသန္႔ရွင္းဆုံးဌာနထဲ ၀င္ေရာက္ေလ့လာၾကည့္ၾကပါဦးစို႔။

အသန္႔ရွင္းဆုံးဌာနသည္ အလ်ား(၁၀)ေတာင္၊ အနံ(၁၀)ေတာင္၊ အျမင္(့ ၁၀)ေတာင္ရွိၿပီး အတြင္းရွိ အရာ၀တၳဳအားလုံးကို

ေရႊျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည္။ အခန္း၀ကို ကာရံထားသည့္ ကန္႔လန္႔ ကာ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးပလႅင္တည္ရာ
ပဋိညာဥ္ေသတၱာရွိၿပီး ထိုေနရာ သည္ ဘုရားသခင္ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူရာ အရပ္လည္းျဖစ္သည္။
ပဋိညာဥ္ေသတၱာကို

သစ္သားျဖင့္ျပဳလုပ္၍

အတြင္းအျပင္

ႏွစ္ဖက္စလုံး ကို

ေရႊစင္အတိ

ဖုံးအုပ္မြမ္းမံထားသည္။

သစ္သားကိုေရႊျဖင့္ မြမ္းမံထားေသာ ပဋိညာဥ္ေသတၱာသည္ လူ႔ဇာတိ၊ ဘုရားဇာတိျဖင့္ အသက္ရွင္ခဲ့ေသာ ခရစ္ေတာ္ကို ပုံေဆာင္၏။

ေသတၱာေပၚတြင္ အလြန္ႀကီး မား ေသာ ေရႊျပားတစ္ခ်ပ္ ဖုံးအုပ္ထားၿပီး ထိုေရႊျပားကို ေသတၱာအဖုံး ဟုေခၚသည္။ အလ်ား ႏွစ္ေတာင္ ခြဲႏွင့္

44
အနံတစ္ေတာင္ခြဲရွိေသာ

ေသတၱာအဖုံး၏

ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္

ေရႊျဖင့္ထုလုပ္ထား

ေသာ

မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္တည္ရွိကာ ေသတၱာအဖုံးကို အေတာင္ျဖင့္ ျဖန္႔မိုးထားၾက သည္။
ဤေနရာ၌

ဘုရားသခင္က်ိန္း၀ပ္

ထင္ရွားခ်ိန္တြင္

မ်က္စိက်ိန္း ၀ပ္လုမတတ္

ေခ႐ုဗိမ္ႏွစ္ပါး

စူးရွေအာက္

ေျပာင္ေသာ

အလင္းေရာင္ထြန္းေတာက္ေနသျဖင့္ အဘယ္သူမွ် မခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ေပ။ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ေရာင္ျခည္ အလင္း ကိုမဲေမွာင္ေနသည့္
မိုးတိမ္က

ပတ္ပတ္လည္၀န္း ရံထားသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

အသက္ရွင္ခြငမ
့္ ရျခင္း ေၾကာင့္ မိုး တိမ္၀န္းရံထားရျခင္း ျဖစ္သည္။ (ထြ၊ ၃၃၊၂၀)။
ပညတ္ေတာ္ကာလ၌

အသက္မရွင္ရဘဲ

ဘုရားသခင္ကို

ေက်းဇူးေတာ္ကာလက်မွ

ကၽြႏု္ပ္တို႔

ဖူးျမင္ၿပီးေသာ
ယေန႔

သူတစ္ေယာက္မွ်

အသက္ရွင္ေနရျခင္း သည္

မည္မွ်ေကာင္းေလစြတကား (ေရာ ၆း၁၄)။ ယခုအခါ ခရစ္ေတာ္ကို ယုံ ၾကည္ေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ မ်က္ႏွာကို ဖုံးအုပ္စရာမလိုဘဲ
သခင္ဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ကို ဖူးေျမာ္ ႏုင
ိ ္ၾကၿပီ (၂ေကာ၊ ၃း၁၈)။
ပဋိညာဥ္ေသတၱာ အတြင္းရွိ အရာ၀တၳဳမ်ား
ပဋိညာဥ္ေသတၱာအတြင္းရွိ

ေဖာ္ျပေနပါသည္။

အရာ၀တၳဳမ်ားက

ပဋိညာဥ္ေသတၱာသည္

ခရစ္ေတာ္ကို ပုံ

ေဆာင္ေနေၾကာင္း

ထင္ရွားစြာ

ေသတၱာအတြင္း၌ ပညတ္ေတာ္(၁၀)ပါးရွိသည္။ ဤေလာက၌ ခရစ္ေတာ္ဘုရား သက္ေတာ္ ထင္ရွားစဥ္က ခမည္းေတာ္အား

“ကိုယ္ေတာ္၏တရားသည္လည္း အကၽြႏု္ပ္ႏွလုံးထဲမွာ ရွိပါ၏”ဟု ေလွ်ာက္ဆိုခဲ့၏။ (ဆာ ၄၀း၈)။ မွန္ပါသည္။ ပဋိညာဥ္ေသတၱာသည္
ပညတ္ေတာ္(၁၀)ပါးကို လုံၿခဳံ စြာ ေစာင့္ထိန္းနိုင္စြမ္းရွိသည္။

ေသတၱာအတြင္း၌ မႏၷမုန္႔ထည့္ထားေသာ ေရႊအိုးရွိ၏။ ၎မႏၷမုနသ
္႔ ည္လည္း ခရစ္ေတာ္ကို ပင္ ရည္ညႊန္းေန၏။ တစ္ခ်ိန္က

အစၥေရးလ္

လူမ်ဳိးမ်ားသည္

ေကာင္းကင္မွခ်ေပးေသာ

မႏၷမုန္႔ကို

စားသုံးမွ၀
ီ ဲ၍

ကႏၲာရခရီး ၾကမ္း ႏွင္ရသလို

ဤေလာက၌

ဧည့္သည္အာဂႏၲဳျဖစ္လ်က္ ေကာင္းကင္ ႏိုင္ငံသို႔ ခရီးသြားေနၾကေသာ ယုံၾကည္သူ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လည္း မႏၷမုန္႔ (၀ါ) စစ္မန
ွ ္ေသာ
အသက္ မုန္႔ျဖစ္သည္။ ခရစ္ေတာ္ကို မွီ၀ဲစားသုံး ၾကဖို႔ လိုသည္ (ေယာ ၆)။
အသန္႔ရွင္းဆုံးဌာနမွာ

မႏၷမုန္႔စားသုံးမွ၀
ီ ဲစရာ

မလိုသည့္

ေကာင္း ကင္ဘုံကို

ပုံေဆာင္၏။

ဤသို႔ဆိုလဆင္

မႏၷမုန္႔ကို

အဘယ့္ေၾကာင့္ ပဋိညာဥ္ေသတၱာအတြင္း၌ ထည့္သြင္းသိမ္းဆည္း ထားရသနည္း။

အေၾကာင္းရင္း မွာ ေကာင္း ကင္ႏိုင္ငံ ေရာက္ေသာအခါ ဤေလာက္၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသက္ရွင္ စဥ္အခ်ိန္က ခရစ္ေတာ္ထံမွ

ခံစားရရွိခဲ့ေသာ ၀မ္း ေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္မႈ အလုံးစုံကို ျပန္လည္ေအာက္ ေမ့ သတိရရန္ျဖစ္သည္။

ပဋိညာဥ္ေသတၱာအတြင္းရွိ တတိယေျမာက္ အရာ၀တၳဳမွာ ဗာဒံအပြင့္ပြင့္ေသာ အာ႐ုန္၏ လွံတံျဖစ္သည္။ (ေယာ၊ ၁၇)။

ဗာဒံပင္မွာ ေဆာင္းရာသီ ကုန္ဆုံး ၿပီးေနာက္ အေစာဆုံး အပြင့္ပြင့္ ေသာ အပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအပြင့္ပြင့္ေနေသာ ဗာဒံပင္က ေဆာင္း ရာသီ
(၀ါ) ေသျခင္း၏ အျခားတစ္ ဖက္ရွိ အသက္တာသစ္ကို ပုံေဆာင္ေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အတက္ေပါက္ေသာ လွံတံသည္ ရွင္ျပန္ထ
ေျမာက္ျခင္း ကို ဆိုလိုသည္။ ေသျခင္းမွ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ေသာ ေအာင္ႏိုင္သူ အရွင္ေယ႐ႈသည္ ယေန႔တုိင္ေအာင္ အသက္ရွင္လ်က္
ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းအျဖစ္ အမႈေဆာင္ေနသည္။
ေသတၱာအဖုံး

ပဋိညာဥ္ေသတၱာအဖုံး မွာ

ေရႊသားစစ္စစ္ျဖင့္

ဖုံးအုပ္ထားသည္။

ဘုရားသခင္

က်ိန္း၀ပ္ရာ

ပလႅင္ျဖစ္သည္။

ပညတ္တရားေတာ္ရွိသည္။

ဘုရားသခင္သည္

သန္႔ရွင္းျမင့္ျမတ္ေသာ အနႏၲတန္ခိုးရွင္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ က်ိန္း၀ပ္ေတာ္မူ၏။ ယင္းပလႅင္မွာ တရားစီရင္ရာ ပလႅင္လည္း ျဖစ္သည္။
ဤတရားပလႅင္ေအာက္တြင္

အစၥေရးလ္

လူမ်ဳိး မ်ား

ေဖာါက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္

အျပစ္သား တို႔အလယ္တြင္ က်ိန္း ၀ပ္၍ ကင္းလြတ္ခြင့္ရျခင္းျဖစ္သည္။

အမွန္စင္စစ္ အျပစ္သားမ်ားကို ျပစ္ဒဏ္စီရင္၍ ထာ၀ရဖ်က္ဆီး သင့္ေသာ္လည္း ယဇ္ပုေရာ ဟိတ္ မင္းက တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္

ဤပလႅင္ထက္၌ အေသြးပက္ဖ်န္း ထားျခင္းေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ ျခင္းမွ ကင္း လြတ္ခြင့္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ယဇ္ပုေရာဟိတ္ မင္းပက္ဖ်န္းသည့္ အေသြးေတာ္မွာ ခရစ္ေတာ္၏ စုံလင္ေသာ ပူေဇာ္ သကၠာယဇ္ကို ပုံေဆာင္သည္။

ဓမၼေစာင္းေခတ္က တရားစီရင္ရာ တရားပလႅင္သည္ ဓမၼသစ္ေခတ္ တြင္ က႐ုဏာေက်းဇူးခံစားရာ ပလႅင္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလာသည္။
(ေရာ၊ ၃း၂၅)။

45
ေခ႐ုဗိမ္

ဘုရားသခင္

ဖန္ဆင္းထားေသာ

သက္ရွိသတၱ၀ါအေပါင္း တို႔တြင္

ေခ႐ုဗိမ္တို႔သည္

ခ်ီး

ေျမႇာက္ျခင္း

အခံရဆုံးေသာ

ပဋိညာဥ္ေသတၱာ

အဖုံးေပၚတြင္

ငုံ႔ၾကည့္ေနၾကသည့္

ေခ႐ုဗိမ္တို႔၏

ပုဂိၢဳလ္ျမတ္မ်ားျဖစ္ကာ ဘုရားသခင္၏ ပလႅင္ကိုေစာင့္ၾကည့္ရသူမ်ား လည္း ျဖစ္သည္။ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ထဲသို႔ ၀င္ရာလမ္းကို ေခ႐ုဗိမ္မ်ားက
မီးစက္လက္နက္ ကိုင္စြဲေစာင့္ ေရွာက္ၾကသည္။ (က၊ ၃း၂၄)။
တဲေတာ္အတြင္း၌

အေတာင္မ်ားျဖန္႔မိုးလ်က္

ေခ႐ုဗိမ္တို႔သည္

ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္

အေသြး ပက္ျဖန္းထားေသာ

႐ုပ္ဆင္းသ႑ာန္မွာ ႏွစ္လုိဖြယ္ရာ ေကာင္းလွေပ ၏။

ဆက္ႏြယ္ေနၾက၏။

ေသတၱာအဖုံးဘက္သို႔

မ်က္ႏွာမူၿပီး

ေက်းဇူးပလႅင္

ေက်းဇူး တို႔၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းႀကီး အရွင္ေယ႐ႈသည္ မိမိ၏အေသြးေတာ္ကို ဘုရား သခင္အထံေတာ္သို႔ ယူေဆာင္လာၿပီး

ေကာင္းကင္ဘုံသန္႔ရွင္းရာ ဌာနထဲသို႔တစ္ခါတည္း ၀င္ေတာ္မူ၏။(ေဟၿဗဲ၊ ၄း၁၄၊ ၉း၁၁-၁၂)။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ဘုံ၌ တရားစီရင္ရာ
ပလႅင္ မရွိေတာ့ဘဲ ေက်းဇူးပလႅင္သာ ရွိေတာ့၏။

ခ်စ္မိတ္ေဆြ ယခုပင္

ဘုရားသခင္၏

ေက်းဇူးပလႅင္သို႔

ခ်ဥ္း ကပ္ၿပီးက႐ုဏာႏွင့္

ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာခံယူ၍

၀မ္းေျမာက္ရႊင္ျမဴးစြာ

အသက္ရွင္ပါေလ။ ေက်းဇူးေတာ္ခံစားရာ ကာလသည္ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀၀၀)ရွိခဲ့ ေလၿပီ။ ယခုေက်းဇူး ေတာ္ကာလ ကုန္လုနီးၿပီျဖစ္၍
ခရစ္ေတာ္တဖန္

ျပန္လည္ၾကြလာၿပီး

တရားစီ

ရင္ေတာ့မည္။

ကယ္တင္ျခင္းခံစားခြင့္ မရႏိင
ု ္ေတာ့ေၾကာင္း အထူး သတိေပးလိုပါသည္။

ေက်းဇူးေတာ္ကာလ

ကုန္ဆုံးသြားၿပီးေနာက္

သင့္အတြက္

ေနာက္မွ ခရစ္ေတာ္ကို လက္ခံရန္ အခ်ိန္ေႏွာင္းသြားၿပီျဖစ္၍ သင္ႏွင့္တကြ ေနာင္တမရ ေသာသူ ရွိသမွ်တို႔ ရင္ဆိုင္ရမည့္

ပလႅင္မွာတရားပလႅင္သာ ရွိေတာ့မည္။

ေသလြန္ေသာသူ အႀကီးအငယ္ရွိသမွ်တို႔သည္ ပလႅင္ျဖဴႀကီးေရွ႔၌ ရပ္လွ်က္ တရားစီရင္ျခင္း ခံရမည္ (ဗ်ာ၊ ၂၀း၁၁-၁၅)။

ပလႅင္ျဖဴေရွ႔၌ ရပ္ေနသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် အျပစ္ခြင့္လႊတ္ျခင္း ခံရ ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ ေက်းဇူးပလႅင္သို႔ မခ်ဥ္းကပ္ေသာသူ
မွန္သမွ်သည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ပလႅင္ျဖဴႀကီးေရွ႔တြင္ ရပ္ၾကရၿပီး
ခ်က္ကို

ကိုယ္တိုင္ၾကားနာၾကရလိမ့္မည္။

ဤေျမေပၚတြင္

မိမိတို႔အသီးသီး က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အျပစ္ႏွင့္အညီ တရားစီရင္

အသက္ရွင္ခဲ့စဥ္က

ဘုရားသခင္၏

ျငင္းပယ္ခဲ့သူတို႔သည္ ကန္႔ႏွင့္မီးေလာင္ကၽြမ္းေနေသာ မီးအိုင္ထဲသို႔ ပစ္ခ်ျခင္း ခံရလိမ့္မည္။
ငရဲထဲ ပစ္ခ်ခံရလွ်င္ ဘုရားသခင္အေပၚ

ကယ္တင္ျခင္း

ေက်းဇူးကို

သင္အျပစ္တင္စရာအေၾကာင္း လုံး၀မရွိပါ။ ဘုရား သခင္က ႀကီးမ်ားလွေသာ

ေမတၱာက႐ုဏာျဖင့္ လူသားတိုင္းကို ကယ္တင္ျခင္းရေစလိုေသာ ေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္တံခါးကို ၾကာျမင့္စြာ ဖြင့္ထားေသာ္လည္း
လူသားမ်ားက ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ျခင္းကို လက္မခံဘဲ ျငင္းပယ္ခ့ဲသျဖင့္ “ဘယ္သူမျပဳ မိမိမ”ႈ စကားရွိသည့္အတိုင္း မိမိတို႔
ကံၾကမၼာကို မိမိတို႔ ဖန္တီးျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။
ျပစ္ဒဏ္ခံရာအရပ္သည္

ထာ၀ရငိုေၾကြးျခင္း၊

ေရာက္ေသာသူအဖို႔ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲ၍ ဆုံးႏိုင္မည္ မထင္။

အံသြား

ခဲႀကိတ္ျခင္းျဖင့္

ေ၀ဒနာခံစားရာ

အရပ္ျဖစ္၏။

ထိုေနရာသို႔

စာ႐ႈသူ မိတ္ေဆြ -

သင္သည္ ေရႊအိမ္ေတာ္၏ အျပစ္ဘက္ ေမွာင္မိုက္ ဒုစ႐ိုက္ထဲတြင္ ရွိေနသူျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံလ်က္ ေနာင္တႏွလုံးသားျဖင့္

ဘုရားသခင္အထံေတာ္သို႔ ယခုပင္ ခ်ဥ္းကပ္လွ်င္ ကယ္တင္ ျခင္းခံရၿပီး ငရဲက်မည့္အျဖစ္ဆိုးႀကီးမွ ကင္းလႊတ္ရလိမ့္မည္။

သင္ႏွင့္လူသား ရွိရွိသမွ်တို႔ ကယ္တင္ျခင္းရလွ်က္ ထာ၀ရေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွင္ဖို႔ ဘုရားသခင္ အလိုရွိသည္။ ဤလိုလား

ေတာင့္တမႈသည္ပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆႏၵ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရည္မွန္း ခ်က္ ျဖစ္သည္။

46
ေရႊအိမ္ေတာ္သို႔ ၾကြလွမ္းခဲ့ပါ
အခန္း (၁၈)

မ၊ ၁၁း၂၈၊ ၂ ေကာ ၆း၂

ကၽြႏု္ပ္တို႔အေယာက္တိုင္း သည္ အိမ္ေတာ္၏အျပင္ဘက္၌ ရွိၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေ၀းကြာေန ေသာ အျပစ္သားမ်ား ျဖစ္ၾက၏။

ဘုရားသခင္အား

ရန္ဖက္ျပဳေနသူမ်ားလည္း

ျဖစ္ၾကသည္။

ကၽြႏ္ုပ္

တို႔အေယာက္တိုင္း ၌

အလြန္ႀကီးေလးလံေသာ

အျပစ္ေၾကြးရွိေသာေၾကာင့္ ထာ၀ရေမွာင္မိုက္အရပ္ တြင္ ေၾကကြဲဖြယ္ရာ အျဖစ္ဆိုးႀကီးႏွင့္ ႀကဳံေတြ႔ရမည့္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ အရွင္ေယ႐ႈတည္းဟူေသာ တံခါးေပါက္တစ္ေပါက္ ဖြင့္ထား လ်က္ရွိသည္။ ထိုဖြင့္ထားေသာ

တံခါးေပါက္မွ အိမ္ေတာ္အတြင္းသို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ အခါ ေၾကး၀ါယဇ္ပလႅင္ကို ပထမဦးဆုံး ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ယဇ္ပလႅင္ကို

ျမင္သည္ႏွင့္ မိမိ၏တစ္ပါး တည္း ေသာ သားေတာ္ရင္းကို မႏွေျမာဘဲ ကားတိုင္ထက္၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္စား အေသခံေစသည္ အထိ
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ႀကီးမားလွပုံကို နားလည္ခံစား ရသည္။

ထို ယဇ္ပလႅင္၌ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ကိုရန္ၿငိမ္း လ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ မိတ္သဟာယ ဖြဲ႔ခြင့္ရ လာသည္။
တဖန္

အင္တုံသို႔

ဆက္လက္ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး မွ

အိမ္ေတာ္အတြင္းပိုင္း သို႔

၀င္ေရာက္ရသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔

ေတြးဆေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ သာလြန္ထူး ျမတ္ေသာ အရာမ်ား ေရႊအိမ္ေတာ္ အတြင္း ၌ ရွိေနသည္။ ေရႊ မီးခုံ၊ ေရႊ စားပြဲႏွင့္
ေရႊယဇ္ပလႅင္တို႔တြင္ အရွင္ေယ႐ႈ၏ ၾကြယ၀
္ ေသာ ဘုန္းအသေရ စည္း စိမ္မ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရေလသည္။
ကန္႔လန္႔ကာကို

ပလႅင္ရွိသည္။

ျဖတ္ေက်ာ္လိုကသ
္ ည္ႏွင့္

ဤေနရာတြင္

လူသားမ်ားကို

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘူမိနက္သန္ ေနစရာအိမ္ျဖစ္သတည္း။

ဘုန္းေတာ္ေရာင္ျခည္

ဘုရားသခင္ႏွင့္အတူ

၀န္းရေတာက္ပေနေသာ

ရွိေစ

လို၏။

ဘုရားသခင္

သာယာခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ

က်ိန္း၀ပ္ရာ

ဤအရပ္သည္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူသားတိုင္းကို ဤေနရာမ်ဳိး၌ ဘုရားသခင္ ေနေစခ်င္လွသည္။ ဤအေၾကာင္း အရာမ်ားသည္ သင့္အတြက္

စိတ္ကူးယဥ္

အိမ္မက္

(၀ါ) ဒ႑ာရီပုံျပင္ ဆန္လွသည္ဟု ထင္

ေကာင္းထင္မိလိမ့္မည္။

ျဖစ္ႏို္င္ဖြယ္ရာ မရွိဟု အလ်င္စလို

မဆုံးျဖတ္သင့္ပါ။ အမွန္တကယ္ ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္မည္ဆိုပါက မ်ားမၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ကယ
ို ္တိုင္ မ်က္၀ါး
ထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ခံစားရလိမ့္မည္။
ဘုရားရွင္၏

ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္

တုဖက္ကင္းေသာ

ေမတၱာပါတကား။

ေက်းဇူးေတာ္သည္

လည္း

တိုင္းဆႏႈိင္းမရေလာက္ေအာင္ ႀကီး မားလွေပစြ။ ဤအမူအရာ အားလုံး ကို ၿပီး ျပည့္စုံေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ဘုရားသခင္၏
သားေတာ္သည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ပုဂၢဳိ လ္ျဖစ္သတည္း။

အဘယ္မည္ေသာသူသည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ တူႏိုင္အံ့နည္း။ ဤအမႈအားလုံးကို ၿပီးျပည့္စုံေစ ခဲ့သည့္ အရွင္က “ငါသည္

အလ်င္အျမန္ လာမည္၊ မွန္ေပ၏” ဟု အသက္ေသခံထား၏။

ယုံၾကည္သူမ်ားကို ေကာင္းကင္အိမ္ေတာ္သို႔ သိမ္းဆည္း ရန္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ၾကြလာေသာ အခါ ကုေဋသေခ်ၤမကေသာ

ေရြးႏႈတ္ျခင္းခံရသူတို႔သည္

ေကာင္းကင္ဘုံ

သန္႔ရွင္းရာအရပ္တြင္

ခ်ီး

မြမ္း ေတး

ထာ၀ရသီဆိုၾကလိမ့္မည္။

အလြန္သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းၿပီး ခံ့ညားထယ္၀ါေသာ အသံျဖင့္ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္း ၾကလိမ့္မည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၍ မိမိအေသြးေတာ္ျဖင့္

ေစာင္းတီးလ်က္

အျပစ္မ်ားကို ေဆးေၾကာေပး႐ုံမွ်မက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္၌

ရွင္ဘုရင္အရာ၌လည္းေကာင္း၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာ၌လည္း ေကာင္း၊ ခန္႔ထားေတာ္မူေသာ ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ ကမာၻအဆက္ဆက္
ဘုန္းႀကီး၍ မဂၤလာရွိပါ ေစေသာ။ အာမင္။

ခ်စ္မိတ္ေဆြ -

ေကာင္းကင္ဘုံ အိမ္ေတာ္၌ သင္ဧကန္မုခ် ၀င္စားရမည္ဟု ယုံၾကည္စတ
ိ ္ခ် ႏိုင္ၿပီလား။ ယုံၾကည္သူမ်ားကို သိမ္းဆည္းရန္

ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ျပန္လည္ၾကြလာေသာအခါ သင္လည္း ကၽြႏု္ပ္ တို႔ႏွင့္အတူ လိုက္ပါလိုပါသလား။

47
ေကာင္းကင္ေရႊျပည္သို႔

ေရွ႔႐ႈေလွ်ာက္လွမ္းေနသူ၏

အသက္တာသည္

အဘယ္မွ်ေလာက္

၀မ္း ေျမာက္ၾကည္ႏူးဖြယ္

ေကာင္းေလစြ။

သင္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္အတူ လိုက္ပါႏိုင္သည္။
သင့္အား လႈိက္လွဲပ်ဴငွာစြာ ဖိတ္ေခၚပါသည္။
ေမတၱာေတာ္ရွင္ ဘုရားသခင္က

“၀န္ေလး၍ ပင္ပန္းေသာသူအေပါင္းတို႔၊ ငါ့ထံသို႔ လာၾကေလာ့။ ငါသည္ ခ်မ္းသာေပးမည္” ဟု ယေန႔တိုင္ စိတ္ရွည္စြာ

ဖိတ္ေခၚေနပါသည္။(မ၊၂၂း၂၈)။

“ယခုပင္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ အခ်ိန္ရွိ၏။ ယခုပင္ ကယ္တင္ရာ ေန႔ရက္ကာလ ျဖစ္၏” (၂ေကာ ၆း၂)။
ယခုပင္ လွမ္းခဲ့ပါ အသင္ခ်စ္မိတ္ေဆြ။
By – Zaw Kun