DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 17 grudnia 2007 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1719 — Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków wykonywania czynnoÊci kontroli celnej . . . . . . . . . . . 16809 1720 — Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rodzajów dokumentów majàcych znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiàzanych do ich przechowywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16813 1721 — Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz Êrodków pochodzàcych ze êróde∏ zagranicznych . . . . . . . . . . . . . 16813 1722 — Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej op∏aty telekomunikacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16818 1723 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadajàcy zezwolenie na dopuszczenie Êrodka ochrony roÊlin do obrotu i stosowania jest obowiàzany do przedstawienia wyników badaƒ, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i Êrodka ochrony roÊlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16819 1724 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rejestrów prowadzonych przez wnioskodawców, podmioty skupujàce i jednostki przetwórcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16825 1725 — Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie nagród i zapomóg dla Stra˝aków Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej . . . . . . . . 16837

Nr 234

1719
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 6 grudnia 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków wykonywania czynnoÊci kontroli celnej Na podstawie art. 6s ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje: ———————
1)

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie warunków wykonywania czynnoÊci kontroli celnej (Dz. U. Nr 255, poz. 2559) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów, na które polskie znaki akcyzy na∏o˝ono za granicà, funkcjonariusz celny sprawdza, czy znaki te zosta∏y wywiezione z kraju zgodnie z obowiàzujàcymi w tym zakresie przepisami, oraz sprawdza, czy zosta∏ spe∏niony obowiàzek wynikajàcy

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589.