You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 14 marca 2007 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 289 — z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego . . . . . . . . . . . . . . . . 2933 290 — z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nieb´dàcych cz∏onkami korpusu s∏u˝by cywilnej zatrudnionych w urz´dach administracji rzàdowej i pracowników innych jednostek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2936 ROZPORZÑDZENIA: 291 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zak∏adów wytwarzajàcych pasze . . . . . . . . . . . . . 2966 292 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie terminów sk∏adania wniosków o przyznanie dop∏aty z tytu∏u zu˝ytego do siewu lub sadzenia materia∏u siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wyp∏aty tej dop∏aty . . . 2969 293 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie minimalnej iloÊci materia∏u siewnego, jaka powinna byç u˝yta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2970 294 — Ministra Ârodowiska z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie wzoru raportu wojewódzkiego zawierajàcego informacje o zakresie korzystania ze Êrodowiska oraz sposobu jego przedstawiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2971 295 — Ministra Ârodowiska z dnia 6 marca 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rodzajów instalacji obj´tych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji . . . 2979 296 — Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie przekszta∏cenia Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju . . . . . . . . . . . . . . . 2981

Nr 45

289
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 2 paêdziernika 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (Dz. U. Nr 59, poz. 409) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: ———————
1)

1) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu: „§ 1a. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o przedsi´biorcy ma∏ym lub Êrednim, nale˝y przez to rozumieç przedsi´biorc´ w rozumieniu art. 2 za∏àcznika I do rozporzàdzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy paƒstwa dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 141), w brzmieniu nadanym rozporzàdzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 997.

Related Interests