You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 18 kwietnia 2007 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA RADY MINISTRÓW: 451 — z dnia 27 marca 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu przyznawania i wyp∏acania zasi∏ków na utrzymanie cz∏onków rodziny osobom spe∏niajàcym powszechny obowiàzek obrony Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . 4250 452 — z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu dzia∏ania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . 4250 ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 453 — z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegó∏owych zasad przeprowadzania ocen urz´dników s∏u˝by cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4252 454 — z dnia 5 kwietnia 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie organizacji pracy, sk∏adu oraz zasad wynagradzania cz∏onków komisji rozpatrujàcej wnioski o wyra˝enie zgody na zatrudnienie osób, które pe∏ni∏y funkcje publiczne . . . . . . . . . . . 4263 ROZPORZÑDZENIA: 455 — Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy podczas stosowania rt´ci i jej zwiàzków . . . . . . . . . . . . . . 456 — Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z u˝yciem cyjanków do obróbki cieplnej metali, ich roztworów i mieszanin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 — Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych ograniczenia wykorzystywania w sprz´cie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogàcych negatywnie oddzia∏ywaç na Êrodowisko . . . . . . 458 — Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 27 marca 2007 r. uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie technicznych warunków bezpieczeƒstwa i higieny pracy oraz warunków sanitarno-bytowych na morskich statkach handlowych . . . . . . . . . . . . . 459 — Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie szczegó∏owych warunków tworzenia i funkcjonowania filii, zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej oraz zamiejscowego oÊrodka dydaktycznego uczelni . . . . . . . . 460 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikujàcymi . . . . . . 461 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wzorów Êwiadectw i informacji dotyczàcych oceny materia∏u siewnego . . . . . . . . . . . 462 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rodzajów roÊlin obj´tych p∏atnoÊcià uzupe∏niajàcà oraz szczegó∏owych warunków i trybu przyznawania tej p∏atnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . 463 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 29 marca 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych S∏u˝by Wi´ziennej . . . . . . . 464 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 30 marca 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia zasad dopuszczalnoÊci u˝ywania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkni´tych podleg∏ych Ministrowi SprawiedliwoÊci . . . . . . . . . . . . . 465 — Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 — Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO: 467 — z dnia 28 marca 2007 r. sygn. akt K 40/04 . 468 — z dnia 2 kwietnia 2007 r. sygn. akt SK 19/06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4297 . 4297 4263 4264 4266 4270 4270 4271 4274 4291 4291 4292 4292 4294

Nr 69

POSTANOWIENIE TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO 469 — z dnia 11 kwietnia 2007 r. sygn. akt K 40/04 . . . . . . . . . . . . . . 4298

Related Interests