DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 7 lutego 2007 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 106 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ksi´gi rejestracji byd∏a, Êwiƒ, owiec lub kóz . . . . . . . . . . 1053 107 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych dla prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie obrotu zwierz´tami, poÊrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierzàt . . . . . . . . . . . . 1072 108 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ weterynaryjnych majàcych zastosowanie do nasienia, komórek jajowych i zarodków owiec, kóz i koniowatych . . . . . . . . . . . . . . . . 1073 109 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2007 r. uchylajàce rozporzàdzenie w sprawie wymagaƒ weterynaryjnych dla produktów pszczelich przeznaczonych do spo˝ycia przez ludzi, przywo˝onych z paƒstw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080 110 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu substancji zabronionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080 111 — Ministra Transportu z dnia 16 stycznia 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego . . . . . 1081 112 — Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu chorób, które uzasadniajà podj´cie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE lub cz∏onka rodziny nieb´dàcego obywatelem UE z powodu zagro˝enia dla zdrowia publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1092 113 — Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wykazu zak∏adów psychiatrycznych i zak∏adów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania Êrodków zabezpieczajàcych oraz sk∏adu, trybu powo∏ywania i zadaƒ komisji psychiatrycznej do spraw Êrodków zabezpieczajàcych . . . . . . . . . . 1092

Nr 18

106
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 12 stycznia 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ksi´gi rejestracji byd∏a, Êwiƒ, owiec lub kóz Na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierzàt (Dz. U. Nr 91, poz. 872 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 837) zarzàdza si´, co nast´puje: ———————
1)

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie ksi´gi rejestracji byd∏a, Êwiƒ, owiec lub kóz (Dz. U. Nr 151, poz. 1268) za∏àcznik otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia. § 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).