You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 lutego 2007 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIE 189 — Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych wytwarzania i jakoÊci materia∏u siewnego . . . . . . . 1633

Nr 29

189
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych wytwarzania i jakoÊci materia∏u siewnego2) Na podstawie art. 48 ust. 8 i art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. ———————
1)

Nr 137, poz. 1299, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915). 2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà nast´pujàce przepisy Unii Europejskiej: — dyrektyw´ Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materia∏em siewnym buraka (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 12, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 292, z póên. zm.), — dyrektyw´ Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materia∏em siewnym roÊlin pastewnych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, str. 2298, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 55, z póên. zm.), — dyrektyw´ Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materia∏em siewnym roÊlin zbo˝owych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, str. 2309, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 66, z póên. zm.), — dyrektyw´ Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaka (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 60, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 340, z póên. zm.), — dyrektyw´ Rady 2002/68/WE z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniajàcà dyrektyw´ 2002/57/WE w sprawie obrotu materia∏em siewnym roÊlin oleistych i w∏óknistych (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 32, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 354, z póên. zm.), — dyrektyw´ Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materia∏em siewnym warzyw (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 33, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 313, z póên. zm.), — dyrektyw´ Rady 68/193/EWG z dnia 9 kwietnia 1968 r. zmienionà dyrektywà 2002/11/WE w sprawie wprowadzania do obrotu materia∏u do wegetatywnego rozmna˝ania winoroÊli (Dz. Urz. WE L 93 z 17.04.1968, str. 15, z póên. zm; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 123, z póên. zm.), — dyrektyw´ Rady 98/56/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie obrotu materia∏em rozmno˝eniowym roÊlin ozdobnych (Dz. Urz. WE L 226 z 13.08.1998, str. 16, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 363, z póên. zm.), — dyrektyw´ Rady 92/33/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie obrotu materia∏em rozmno˝eniowym oraz nasadzeniowym warzyw innym ni˝ nasiona (Dz. Urz. WE L 157 z 10.06.1992, str. 1, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 12, str. 275, z póên. zm.), — dyrektyw´ Rady 92/34/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie obrotu materia∏em rozmno˝eniowym roÊlin owocowych oraz roÊlinami owocowymi przeznaczonymi do produkcji owoców (Dz. Urz. WE L 157 z 10.06.1992, str. 10, z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 12, str. 284, z póên. zm.), — dyrektyw´ Komisji 74/268/EWG z dnia 2 maja 1974 r. ustanawiajàcà specjalne warunki dotyczàce obecnoÊci Avena fatua w roÊlinach pastewnych i materiale siewnym roÊlin zbo˝owych (Dz. Urz. WE L 141 z 24.05.1974, str.19; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 2, str. 45), — dyrektyw´ Komisji 2006/47/WE z dnia 23 maja 2006 r. ustanawiajàcà specjalne warunki dotyczàce obecnoÊci Avena fatua w materiale siewnym roÊlin zbo˝owych (Dz. Urz. UE L 136 z 24.05.2006, str. 18), — dyrektyw´ Komisji 2006/55/WE z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniajàcà za∏àcznik III do dyrektywy Rady 66/402/EWG w odniesieniu do maksymalnej wagi partii materia∏u siewnego zbó˝ (Dz. Urz. UE L 159 z 13.06.2006, str. 13). 3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 639 i Nr 126, poz. 877.