You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 1 marca 2007 r.
TREÂå: Poz.: UMOWA MI¢DZYNARODOWA 235 — Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawide∏ dotyczàcych mi´dzynarodowego przewozu lotniczego, sporzàdzona w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. . . . . . . 236 — OÊwiadczenie rzàdowe z dnia 16 paêdziernika 2006 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawide∏ dotyczàcych mi´dzynarodowego przewozu lotniczego, sporzàdzonej w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. . . . . . . . ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW 237 — z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie wielokrotnoÊci kwoty bazowej stanowiàcej przeci´tne uposa˝enie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego . . . . . ROZPORZÑDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW: 238 — z dnia 2 lutego 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaÊnieƒ co do sposobu ich wype∏niania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badaƒ statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 . . . . . . 2403 239 — z dnia 27 lutego 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposa˝enia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego w tych grupach oraz wzrostu uposa˝enia zasadniczego z tytu∏u wys∏ugi lat . . . . 2405 ROZPORZÑDZENIE 240 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2007 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie stawek uposa˝enia zasadniczego ˝o∏nierzy zawodowych . . . . . . . . 2406 2402 2361

Nr 37

2394

235
KONWENCJA o ujednoliceniu niektórych prawide∏ dotyczàcych mi´dzynarodowego przewozu lotniczego, sporzàdzona w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomoÊci: W dniu 28 maja 1999 r. zosta∏a sporzàdzona w Montrealu Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawide∏ dotyczàcych mi´dzynarodowego przewozu lotniczego, w nast´pujàcym brzmieniu: Przek∏ad KONWENCJA o ujednoliceniu niektórych prawide∏ dotyczàcych mi´dzynarodowego przewozu lotniczego Paƒstwa b´dàce stronami niniejszej konwencji, UZNAJÑC znaczny wk∏ad Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawide∏ dotyczàcych mi´dzynarodowego przewozu lotniczego, CONVENTION for the unification of certain rules for international carriage by air The States Parties to this Convention, RECOGNIZING the significant contribution of the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by CONVENTION pour l’unification de certaines r¯gles relatives au transport aérien international Les États Parties á la présente convention, RECONNAISSANT l’importante contribution de la Convention pour l’unification de certaines r¯gles relatives au transport aérien

Related Interests