You are on page 1of 1

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 6 marca 2007 r.
TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 253 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego . . . . . . . . . . . . 254 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy S∏u˝by Wywiadu Wojskowego . . . . . . . . . . . . . . 255 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego równowa˝nika pieni´˝nego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie . . . . . . . 256 — Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom S∏u˝by Wywiadu Wojskowego równowa˝nika pieni´˝nego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie . . . . . . . . 257 — Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie legitymacji s∏u˝bowej oraz innych dokumentów funkcjonariusza S∏u˝by Wi´ziennej . . . . . . . . . 2517 2568 2619 2625 2631

Nr 40

253
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o s∏u˝bie funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarzàdza si´, co nast´puje: § 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzory, barwy i normy umundurowania oraz sposób noszenia umundurowania przez funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, zwanych dalej „funkcjonariuszami”. § 2. Umundurowanie funkcjonariuszy sk∏ada si´ z ubiorów: 1) galowego; 2) wyjÊciowego; 3) s∏u˝bowego; 4) polowego. § 3. 1. Podstawowymi przedmiotami umundurowania stanowiàcymi zestaw ubioru galowego sà: 1) mundur galowy oficerski — w kolorze khaki; 2) mundur galowy generalski — w kolorze khaki; 3) mundur letni — w kolorze khaki; 4) czapka rogatywka — w kolorze khaki; 5) krawat i spinki do mankietów i krawata — w kolorze khaki; 6) koszula i koszulobluza z d∏ugimi lub krótkimi r´kawami — w kolorze bia∏ym; 7) r´kawiczki — w kolorze czarnym; 8) pó∏buty galowe — w kolorze czarnym; 9) sznur galowy — w kolorze matowosrebrnym. 2. Zestawy ubiorów galowych okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia (zestawy nr 1 i 2). 3. Wzory ubiorów galowych okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia (rys. 1 i 2). § 4. 1. Podstawowymi przedmiotami umundurowania stanowiàcymi zestaw ubioru wyjÊciowego sà: 1) kurtka i spodnie munduru wyjÊciowego, wyjÊciowego letniego — w kolorze khaki; 2) bluza olimpijka, wiatrówka oficerska, kurtka wiatrówka, sweter oficerski — w kolorze khaki; 3) szalik letni i zimowy — w kolorze khaki; 4) p∏aszcz sukienny i letni — w kolorze khaki; 5) kurtka wyjÊciowa nieprzemakalna — w kolorze khaki; 6) kurtka wiatrówka — w kolorze khaki; 7) krawat, koszula, koszulobluza — w kolorze khaki;