You are on page 1of 3

Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων ΕΜΘ

Αναγεννήσεως 184 ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα

www.emth.gr e-mail psaemth.gr@gmail.com

Ορεστιάδα 10 Φεβρ. 2020

ΠΡΟΣ: κ. Δντή ΜΤΑ Σμήναρχο (Ο) Ελευθέριο Γεωργίου

ΘΕΜΑ: Εφάπαξ Εθελοντών Μακράς Θητείας

ΣΧΕΤ: α. Ν.2396/2001
β. Ν.3257/2004

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά

Το παρ. 2 άρθρου 15 του Ν. 2936/2001 αναφέρει «Ο χρόνος ασφάλισης τους στο Ι.Κ.Α.
και στο Ι.Κ.Α. /Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής
ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους μέχρι τη
δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα
Ταμεία Αλληλοβοήθειας με καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με τη
νομοθεσία που ισχύει για τα Ταμεία αυτά, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας
που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας, πλην των περιπτώσεων
που για το ανωτέρω χρονικό διάστημα κατέβαλαν την ως άνω κράτηση υπέρ του
οικείου Ταμείου τους. Σε αυτούς εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 11.» και η διάταξη παρ. 3 άρθρου 15 του Ν.2936/2001,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 2984/2002 αναφέρει:«Ο χρόνος
στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας με
καταβολή πρόσθετης κράτησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των αυτών
Ταμείων, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως Ε.Π.Υ. Σε
αυτούς εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου
11»

Κατόπιν της παραπάνω απόφασης για τους ΕΜΘ του Ν.1848/1989 πού έχουν καταταγεί
στις ΕΔ μεχρι την 31-12-1992 ο χρόνος από την κατάταξη τους στις ΕΔ έως την 25-07-2001
(ημ.ισχύος του Ν.2936/2001 καθίσταται ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τον ΕΛΟΑΑ ,με την
προϋπόθεση ότι για το χρονικό αυτό διάστημα που οι ως άνω ΕΜΘ υπηρετούσαν ως ΕΠΥ
,καταβάλλουν πρόσθετη κράτηση 2% υπέρ ΕΛΟΑΑ, και ο ΕΛΟΑΑ οφείλει να καταβάλει
στους δικαιούχους ΑΜΕΣΑ το δικαιούμενου εφάπαξ βοήθημα αποστρατείας για το
διάστημα από την ημ.κατάταξης του δικαιούχου στις ΕΔ έως την ημ.ληξης της Μετ.Σχεσης
του με το ταμείο ,μετά την παρακράτηση των προβλεπομένων εισφορών δηλαδή του
επιπρόσθετου 2% υπέρ ΕΛΟΑΑ για τα 5 έτη που υπηρέτησε σαν ΟΠΥ-ΕΠΥ από το
δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα με την πληρωμή του μετόχου.

Αγαπητέ κύριε Διευθυντά, επειδή από μέλη του συλλόγου μας ,μας έγινε γνωστό οτι ο
ΕΛΟΑΑ στο εφάπαξ που τους κατέβαλε δεν υπολόγισε σαν χρόνο μετοχικής σχέσης με το
ταμείο για λήψη εφάπαξ, τον χρόνο από την κατάταξή τους ως ΟΠΥ εως την 25-07-2001,
για το λόγο ότι δεν έκαναν ενέργειες(υποβολή αίτησης) έως την αποστρατεία τους σύμφωνα
με την Φ.800/Α.Δ 949/Σ.390/25 Ιαν.2013/Ε.Λ.Ο.Α.Α η οποία τους κοινοποιήθηκε από τις
Μονάδες τους ,με συνέπεια να στερούνται 8 έτη και περισσότερα από την μετοχική τους
σχέση με το ΕΛΟΑΑ και να χάνουν ποσά που ανέρχονται πανω από 15χιλίαδες ευρω.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η Φ.800/Α.Δ 949/Σ.390/25 Ιαν.2013/Ε.Λ.Ο.Α.Α που


επικαλείται ο Ε.ΛΟ.Α.Α στερείται κάθε νομιμότητας ,διότι έχει εκδοθεί σε χρόνο
προγενέστερο της υπ.απόφασης Φ.952/3/129101/Σ.649/5-4-2013/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ και
αποτελεί μεγάλη παρανομία . Οι νόμοι στα σχετικά είναι ΞΕΚΑΘΑΡΟΙ,και σίγουρα σε
καμία περίπτωση δεν απαγορεύουν την αναγνώριση μετοχικής σχέσης με το ταμείο με την
καταβολή της επιπρόσθετης κράτησης με την λήψη του εφάπαξ βοηθήματος, κάτι που
εφαρμόζεται από τον ΕΛΟΑΣ και τον ΕΛΟΑΝ και οι συνάδελφοι του Σ.Ξ και του Π.Ν
λαμβάνουν κανονικά το δικαιούμενο εφάπαξ του. Εχουμε την βεβαιότητα πως το ίδιο
πράττει και ο ΕΛΟΑΑ σε άλλες περιπτώσεις Αξιωματικών που λαμβάνουν τις δικαιούμενες
παροχές τους καταβάλλοντας σε μελλοντικό χρόνο τις αναλογούντες εισφορές που
προκύπτουν(συμπληρωματικά εφάπαξ λόγω αλλαγής μισθ.κλιμακίου κ.λ.π).Γιατί λοιπόν
αυτή η ΠΑΡΑΝΟΜΗ και εντελώς ρατσιστική συμπεριφορά του ΕΛΟΑΑ απέναντι στους
ΕΜΘ; Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ΕΜΘ έχουν καταβάλλει κανονικά τις εισφορές τους
στον ΕΛΟΑΑ για τα έτη που υπηρέτησαν ως ΟΠΥ-ΕΠΥ και επιπλέον καλούνται να
καταβάλλουν επιπρόσθετα 2% για τον ίδιο χρόνο.Και αντί αυτού,από τον ΕΛΟΑΑ τους
αφαιρείται εντελώς ΠΑΡΑΝΟΜΑ χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας!!Ο ΕΛΟΑΑ
έχει προβεί στην ταλαιπωρία αυτή των συναδέλφων μας με καθυστέρηση 10 ετών και άνω,
διότι όφειλε να έχει ξεκαθαρίσει με άμεση έκδοση αποφάσεων το θέμα από το 2001 και το
2004 ,όταν δημοσιευτήκαν οι σχετικοί νόμοι, καθυστέρηση που έχουμε τη βεβαιότητα ότι
έγινε σκόπιμα, ώστε οι ΕΜΘ 10 έτη και πλέον μετά να καλούνται να καταβάλλουν τις
εισφορές αυτές με μεγαλύτερο ΒΜ και ΕΧΥ!!!

Επισης σύμφωνα με την 209/2018 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
που απαντά σε ερώτημα της υπηρεσίας σας σχετικά με τον παράνομη παρακράτηση
μέρους του δικαιούμενου εφάπαξ συναδέλφων Ε.Μ.Θ από τον Ε.ΛΟ.Α.Α . ο Ε.ΛΟ.Α.Α
οφείλει να αποδώσει το δικαιούμενο εφάπαξ στους συναδέλφους μας μετα την
παρακράτηση της επιπρόσθετης εισφοράς 2%.
Σας παρακαλούμε κύριε Διευθυντά,

α. να πράξετε ότι είναι δυνατόν ώστε να εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη νομοθεσία, ώστε


να μην ταλαιπωρούνται οι συνάδελφοι μας.

β. όπως μεριμνήσετε ώστε ο ΕΛΟΑΑ να ενεργήσει ΑΜΕΣΑ ,σύμφωνα με το α σχετικό,


όπως τροποποιήθηκε με το β σχετικό, για την καταβολή του δικαιούμενου εφάπαξ
βοηθήματος αποστρατείας των ε.α ΕΜΘ για το διάστημα από την κατάταξη τους ως
ΟΠΥ-ΕΠΥ έως την αποστρατεία τους ,μετά την παρακράτηση των προβλεπόμενων
εισφορών των γ και δ σχετικών. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο ΕΛΟΑΑ θα δώσει λύση στο
πρόβλημα που απασχολεί τους συναδέλφους μας ΑΜΕΣΑ.

Με τιμή

Για το ΔΣ

Ο Ο

Πρόεδρος Γεν.Γραμματέας

Παναγιώτου Δημήτριος Καραγιάννης Χαράλαμπος

Ανθστης ε.α Ανθστης ε.α