0 ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ÕÓÓËÜ

2005 îíû 07 ä¿ãýýð ñàðûí 01-íû ºäºð
Óëààíáààòàð õîò
ÃÀÇÐÛÍ ÒÎÑÍÛ
Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÒÓÕÀÉ ÕÓÓËÜ
ÍÝÃįÃÝÝÐ Á¯ËÝÃ
Íèéòëýã ¿íäýñëýë
1 ä¿ãýýð ç¿éë. Õóóëèéí çîðèëò
1.1 Ýíý õóóëèéí çîðèëò íü ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã èìïîðòëîõ, ¿éëäâýðëýõ, õóäàëäàõ,
òýýâýðëýõ, õàäãàëàõ áîëîí ýäãýýð ¿éë àæèëëàãààíû àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõòàé õîëáîãäîí
¿¿ñýõ õàðèëöààã çîõèöóóëàõàä îðøèíî.
2 äóãààð ç¿éë. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò, ¿éëäâýðëýë, õóäàëäàà,
òýýâýðëýëò, õàäãàëàëòûí òóõàé õóóëü òîãòîîìæ
2.1.Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò, ¿éëäâýðëýë, õóäàëäàà, òýýâýðëýëò, õàäãàëàëòûí òóõàé
õóóëü òîãòîîìæ íü Ãàçðûí òîñíû òóõàé õóóëü1, Àæ àõóéí ¿éë àæèëëàãààíû òóñãàé çºâøººðëèéí òóõàé
õóóëü2, Ãàëûí àþóëã¿é áàéäëûí òóõàé õóóëü3, Õýìæëèéí íýãäìýë áàéäëûã õàíãàõ òóõàé õóóëü4,
Áàðèëãûí òóõàé õóóëü5, Øóäàðãà áóñ ºðñºë人íèéã õîðèãëîõ òóõàé õóóëü6, Àðèóí öýâðèéí òóõàé
õóóëü7, Ñòàíäàðò÷èëàë, òîõèðëûí ¿íýëãýýíèé òóõàé õóóëü8, Áàéãàëü îð÷íûã õàìãààëàõ òóõàé
õóóëü9, Õèìèéí õîðò áîäèñîîñ õàìãààëàõ òóõàé õóóëü10, Òºìºð çàìûí òýýâðèéí àþóëã¿é áàéäëûí òóõàé
õóóëü11, Àâòîòýýâðèéí òóõàé õóóëü12, ýíý õóóëü áîëîí òýäãýýðòýé íèéö¿¿ëýí ãàðãàñàí õóóëü
òîãòîîìæèéí áóñàä àêòààñ á¿ðäýíý.
2.2. Ìîíãîë Óëñûí îëîí óëñûí ãýðýýíä ýíý õóóëüä çààñíààñ ººðººð çààñàí áîë îëîí óëñûí ãýðýýíèé
çààëòûã äàãàæ ìºðäºíº.
3 äóãààð ç¿éë. Õóóëèéí ¿éë÷ëýõ õ¿ðýý
3.1 Ìîíãîë Óëñûí íóòàã äýâñãýðò ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò, ¿éëäâýðëýë, õóäàëäàà,
òýýâýðëýëò, õàäãàëàëòûí ¿éë àæèëëàãàà ýðõýëæ áàéãàà èðãýí, õóóëèéí ýòãýýäýä ýíý õóóëü
¿éë÷èëíý.
4 ä¿ãýýð ç¿éë. Õóóëèéí íýð òîìú¸î
1

Ãàçðûí òîñíû òóõàé õóóëü- “Òºðèéí ìýäýýëýë” ýìõòãýëèéí 1991 îíû 2 äóãààðò íèéòëýãäñýí.
Àæ àõóéí ¿éë àæèëëàãààíû òóñãàé çºâøººðëèéí òóõàé õóóëü – “Òºðèéí ìýäýýëýë”
ýìõòãýëèéí 2001 îíû 6 äóãààðò íèéòëýãäñýí.
3
Ãàëûí àþóëã¿é áàéäëûí òóõàé õóóëü – “Òºðèéí ìýäýýëýë” ýìõòãýëèéí 1999 îíû 27 äóãààðò
íèéòëýãäñýí.
4
Õýìæëèéí íýãäìýë áàéäëûã õàíãàõ òóõàé õóóëü – “Òºðèéí ìýäýýëýë” ýìõòãýëèéí 1995 îíû 3
äóãààðò íèéòëýãäñýí.
5
Áàðèëãûí òóõàé õóóëü- “Òºðèéí ìýäýýëýë” ýìõòãýëèéí 1998 îíû 9 ä¿ãýýðò íèéòëýãäñýí.
6
Øóäàðãà áóñ ºðñºë人íèéã õîðèãëîõ òóõàé õóóëü –“Òºðèéí ìýäýýëýë” ýìõòãýëèéí 2000 îíû 20
äóãààðò íèéòëýãäñýí
7
Àðèóí öýâðèéí òóõàé õóóëü- “Òºðèéí ìýäýýëýë” ýìõòãýëèéí 1998 îíû 7 äóãààðò íèéòëýãäñýí.
8
Ñòàíäàðò÷èëàë, òîõèðëûí ¿íýëãýýíèé òóõàé õóóëü- “Òºðèéí ìýäýýëýë” ýìõòãýëèéí 2003 îíû 21
ä¿ãýýðò íèéòëýãäñýí.
9
Áàéãàëü îð÷íûã õàìãààëàõ òóõàé õóóëü-“Òºðèéí ìýäýýëýë” ýìõòãýëèéí 1995 îíû 5, 6 äóãààðò
íèéòëýãäñýí.
10
Õèìèéí õîðò áîäèñîîñ õàìãààëàõ òóõàé õóóëü – “Òºðèéí ìýäýýëýë” ýìõòãýëèéí 1995 îíû 5, 6
äóãààðò íèéòëýãäñýí.
11
Òºìºð çàìûí òýýâðèéí àþóëã¿é áàéäëûí òóõàé õóóëü – “Òºðèéí ìýäýýëýë” ýìõòãýëèéí 1996 îíû
8 äóãààðò íèéòëýãäñýí.
12
Àâòîòýýâðèéí òóõàé õóóëü –“Òºðèéí ìýäýýëýë” ýìõòãýëèéí 1999 îíû 28 äóãààðò íèéòëýãäñýí.
2

4.1. Ýíý õóóëüä õýðýãëýñýí äàðààõü íýð òîìú¸îã äîð äóðäñàí óòãààð îéëãîíî:
4.1.1. “ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿í” ãýæ ãàçðûí òîñ áîëîí õèìèéí íýãäë¿¿äèéã áîëîâñðóóëàõ
çàìààð ãàðãàí àâñàí á¿õ òºðëèéí øàòàõóóí, òóñãàé øèíãýí, øàòäàã õèé, òîñ òîñîëãîîíû ìàòåðèàë,
áèòóì, ìàçóò áîëîí áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿íèéã;
4.1.2. “òîíîã òºõººðºìæ” ãýæ ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã èìïîðòëîõ, ¿éëäâýðëýõ,
õóäàëäàõ, òýýâýðëýõ, õàäãàëàõ, ÷àíàðûí øàëãàëò õèéõýä àøèãëàõ øàõóóðãà, ò¿ãýýã¿¿ð, õýìæèõ,
òîõèðóóëàõ, à÷èõ, áóóëãàõ õýðýãñýë, õàäãàëàõ ñàâ, äàìæóóëàõ õîîëîé, õààëò çýðýã ìåõàíèê áîëîí
àâòîìàò àæèëëàãààòàé òåõíèê õýðýãñëèéã;
4.1.3. ”àãóóëàõ” ãýæ ãàçðûí òîñ áîëîí ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õ¿ëýýí àâàõ,
õàäãàëàõ, ñàâëàõ, Ẻíèé õóäàëäàà ýðõëýõýä çîðèóëñàí áàéãóóëàìæ, òîíîã òºõººðºìæ, òåõíèê
õýðýãñëèéí öîãöîëáîðûã;
4.1.4. “ò¿ãýýõ ñòàíö” ãýæ ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õ¿ëýýí àâàõ, õàäãàëàõ,
òýýâðèéí õýðýãñëèéã öýíýãëýõ, ñàâëàñàí á¿òýýãäýõ¿¿íèé æèæèãëýíãèéí õóäàëäàà ýðõëýõýä
çîðèóëñàí áàðèëãà, áàéãóóëàìæèéí öîãöîëáîðûã;
4.1.5. “êîìïàíèéí íººö” ãýæ ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé Ẻíèé õóäàëäàà, ¿éëäâýðëýë
ýðõëýõ òóñãàé çºâøººðºë ýçýìøèã÷ õóóëèéí ýòãýýäèéí õàíãàìæ, õóäàëäààíû õýâèéí ¿éë àæèëëàãààã
òàñðàëòã¿é ÿâóóëàõàä øààðäàãäàõ õýìæýýíèé òóõàéí ýòãýýäèéí ýçýìøëèéí àãóóëàõ, ñàâàíä
õàäãàëàãäàæ áàéãàà ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã;
4.1.6 “ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé Ẻíèé õóäàëäàà” ãýæ ãàçðûí òîñíû
á¿òýýãäýõ¿¿íèéã íýã óäààä òýýâðèéí õýðýãñëèéí íýã òîðõíû õýìæýýíýýñ áàãàã¿é õýìæýýãýýð
áîðëóóëàëò õèéõèéã.
ÕΨÐÄÓÃÀÀÐ Á¯ËÝÃ
Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò, ¿éëäâýðëýë,
õóäàëäàà, òýýâýðëýëò, õàäãàëàëòûí òàëààðõ
òºðèéí çîõèöóóëàëò
5 äóãààð ç¿éë. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë, õóäàëäàà,
òýýâýðëýëò, õàäãàëàëòûí òàëààðõè Çàñãèéí ãàçàð áîëîí ãàçðûí òîñíû àñóóäàë
ýðõýëñýí òºðèéí çàõèðãààíû òºâ áàéãóóëëàãûí á¿ðýí ýðõ
5.1. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé òàëààð Çàñãèéí ãàçàð äàðààõü á¿ðýí ýðõèéã
õýðýãæ¿¿ëíý:
5.1.1. ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò, ¿éëäâýðëýë, õóäàëäàà, òýýâýðëýëò,
õàäãàëàëò, õºðºí㺠îðóóëàëòûí òàëààð áàðèìòëàõ áîäëîãûí õýðýãæèëòýä õÿíàëò òàâèõ;
5.1.2. ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé óëñûí íººö á¿ðä¿¿ëýõ æóðàì áàòëàõ;
5.1.3 ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé Ẻíèé õóäàëäàà, ¿éëäâýðëýë ýðõëýõ òóñãàé
çºâøººðºë ýçýìøèã÷ êîìïàíèéí íººöèéí õýìæýý, íººö á¿ðä¿¿ëýõ æóðìûã áàòëàõ;
5.1.4. ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íèéí õýâèéí áóñ ºñºëò, õàíãàìæèéí
òàñàëäàë, õîìñäîë ¿¿ñýõ íºõöºëä çîõèöóóëàëò õèéõ;
5.1.5. èìïîðòîëæ áàéãàà ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé ÷àíàðûí õÿíàëòûã õèëèéí áîîìòóóäàä
õèéõ áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëýõ, íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëýõ.
5.2. Ãàçðûí òîñíû àñóóäàë ýðõýëñýí òºðèéí çàõèðãààíû òºâ áàéãóóëëàãà ãàçðûí òîñíû
á¿òýýãäýõ¿¿íèé òàëààð äîð äóðäñàí á¿ðýí ýðõèéã õýðýãæ¿¿ëíý:

5.2.1. ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò, ¿éëäâýðëýë, õóäàëäàà, òýýâýðëýëò, õàäãàëàëò,
õºðºí㺠îðóóëàëòûí òàëààð òºðººñ áàðèìòëàõ áîäëîãûã áîëîâñðóóëàõ, õýðýãæ¿¿ëýõ àæëûã çîõèîí
áàéãóóëàõ;
5.2.2. ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë, Ẻíèé õóäàëäàà ýðõëýõ òóñãàé çºâøººðºë
îëãîõ, óã çºâøººðëèéã ò¿äãýëç¿¿ëýõ, õ¿÷èíã¿é áîëãîõ;
5.2.3. ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò, ¿éëäâýðëýë, õóäàëäàà, òýýâýðëýëò, õàäãàëàëòûí
àñóóäàëòàé õîëáîãäñîí ä¿ðýì, æóðàì, íîðìûã áàòàëæ, ìºðä¿¿ëýõ;
5.2.4. ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé Ẻíèé õóäàëäàà, ¿éëäâýðëýë ýðõëýõ òóñãàé
çºâøººðºë ýçýìøèã÷èéí íººöèéí òàëààð ñàíàë áîëîâñðóóëàí Çàñãèéí ãàçðààð øèéäâýðë¿¿ëæ
õýðýãæ¿¿ëýõ.
5.3. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã òýýâýðëýõ òýýâðèéí õýðýãñýëä òàâèõ òåõíèêèéí
øààðäëàãûã òýýâðèéí àñóóäàë õàðèóöñàí òºðèéí çàõèðãààíû òºâ áàéãóóëëàãà, ñòàíäàðò÷èëëûí
àñóóäàë ýðõýëñýí òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãàòàé õàìòðàí òîãòîîíî.

6 äóãààð ç¿éë. Ãàçðûí òîñíû àñóóäàë ýðõýëñýí òºðèéí
çàõèðãààíû áàéãóóëëàãûí á¿ðýí ýðõ
6.1. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò, ¿éëäâýðëýë, õóäàëäàà, òýýâýðëýëò, õàäãàëàëòûí
òàëààð ãàçðûí òîñíû àñóóäàë ýðõýëñýí òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãà äîð äóðäñàí á¿ðýí ýðõèéã
õýðýãæ¿¿ëíý:
6.1.1.ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé òàëààðõè áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëýõ;
6.1.2.ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã èìïîðòëîõ, ¿éëäâýðëýõ, õóäàëäàõ, òýýâýðëýõ,
õàäãàëàõòàé õîëáîîòîé ñòàíäàðò, ä¿ðýì, æóðàì, íîðìûí òºñëèéã áîëîâñðóóëàõ;
6.1.3. ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýð, àãóóëàõ, ò¿ãýýõ ñòàíö áàðüæ
áàéãóóëàõ, øèíý÷ëýõ çóðàã òºñºëä òåõíèê, òåõíîëîãèéí òàëààð ä¿ãíýëò ãàðãàõ;
6.1.4. ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí çóðàã òºñºë
áîëîâñðóóëàõ, áàðèëãà óãñðàëòûí àæèë ýðõëýõ òóñãàé çºâøººðºë îëãîõîä ìýðãýæëèéí ä¿ãíýëò
ãàðãàõ;
6.1.5.ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé áàðèëãà áàéãóóëàìæèéã àøèãëàëòàä õ¿ëýýí
àâàõ êîìèññûí á¿ðýëäýõ¿¿íä àæèëëàõ;
6.1.6.ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò, ¿éëäâýðëýë, õóäàëäàà, òýýâýðëýëò,
õàäãàëàëòûí òàëààð ìýäýýëëèéí ñàí á¿ðä¿¿ëýõ, áîäëîãî çîõèöóóëàëòàä øààðäëàãàòàé íýìýëò
ñóäàëãàà, ìýäýýëëèéã õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãààñ ãàðãóóëàí àâàõ;
6.1.7.ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé çàõ çýýëä øóäàðãà ºðñºëäºõ íºõöºëèéã
á¿ðä¿¿ëýõýä øààðäëàãàòàé ìýäýýëëèéã Øóäàðãà áóñ ºðñºë人íèéã õîðèãëîõ òóõàé õóóëèéí
14.1.5-ä çààñíû äàãóó õîëáîãäîõ áàéãóóëëàãà áîëîí òºðèéí çàõèðãààíû òºâ áàéãóóëëàãàä
ãàðãàæ ºãºõ, ýíý òàëààð ñàíàë ãàðãàõ;
6.1.8.ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã èìïîðòëîõ, ¿éëäâýðëýõ, õóäàëäàõ,
òýýâýðëýõ, õàäãàëàõ òàëààð ñóðãàëò ÿâóóëàõ, ìýäýýëýë àðãà ç¿éí òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëýõ,
çºâëºãºº ºãºõ;
6.1.9. ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé îëîí
èìïîðòëîã÷èéí íèéë¿¿ëýã÷ýýñ õóäàëäàí àâàõ ¿íèéã õÿíàõ.

óëñûí

áèðæèéí

¿íèéã

ñóäëàõ,

6.2. Ãàçðûí òîñíû àñóóäàë ýðõýëñýí òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãà ýíý õóóëèéí 6.1-ä
çààñàí á¿ðýí ýðõýý õýðýãæ¿¿ëýõ ÿâöàä øààðäëàãàòàé ãýæ ¿çâýë ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí
áàéãóóëëàãàòàé õàìòðàí õÿíàëò òàâüæ, õîëáîãäîõ àðãà õýìæýý àâ÷ õýðýãæ¿¿ëíý.

ÃÓÐÀÂÄÓÃÀÀÐ Á¯ËÝÃ
Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã èìïîðòëîõ
¿éëäâýðëýõ, õóäàëäàõ, òýýâýðëýõ, õàäãàëàõ
7 äóãààð ç¿éë. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã èìïîðòëîõ
7.1. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿í èìïîðòëîã÷ äîð äóðäñàí ¿¿ðýã õ¿ëýýíý:
7.1.1. ÷àíàðûí õóâüä îëîí óëñûí ñòàíäàðòàä íèéöñýí ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã èìïîðòëîõ;
7.1.2. èìïîðòîëñîí á¿òýýãäýõ¿¿í îëîí óëñûí ñòàíäàðòàä íèéöñýí ýñýõ òàëààð èòãýìæëýãäñýí
ñîðèëòûí ëàáîðàòîðèîð ä¿ãíýëò ãàðãóóëàõ;
7.1.3. ýçýìøèëäýý ñòàíäàðòûí øààðäëàãà õàíãàñàí àãóóëàõòàé áàéõ;
7.1.4. ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã
èìïîðòëîõ.

íèéë¿¿ëýã÷òýé áàéãóóëñàí ãýðýýíèé ¿íäñýí äýýð

7.2. Ìîíãîë Óëñàä ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé 30-ààñ äýýø õóâèéã äàíãààðàà íèéë¿¿ëæ
áàéãàà ãàäààäûí õóóëèéí ýòãýýä äîòîîäûí çàõ çýýëä ººðèéí õºðºí㺠îðóóëàëò á¿õèé õóóëèéí ýòãýýä
áîëîí ººðèéí õàðúÿàëàë, õÿíàëòàä áàéäàã íýãæýýðýý äàìæóóëàí á¿òýýãäýõ¿¿íýý áîðëóóëàõûã
õîðèãëîíî.
8 äóãààð ç¿éë. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýõ
8.1. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëèéã òóñãàé çºâøººðëèéí ¿íäñýí äýýð ýðõýëíý.
8.2. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýõ ¿éëäâýðèéí òåõíîëîãè, òîíîã òºõººðºìæ îëîí óëñûí
ñòàíäàðòàä íèéöñýí áàéíà.
8.3. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýõ òóñãàé çºâøººðºë ýçýìøèã÷ Àæ àõóéí ¿éë
àæèëëàãààíû òóñãàé çºâøººðëèéí òóõàé õóóëèéí 11 ä¿ãýýð ç¿éëä çààñíààñ ãàäíà äîð äóðäñàí
áè÷èã áàðèìò á¿ðä¿¿ëíý:
8.3.1. áàéãàëü îð÷èíä íºëººëºõ áàéäëûí ¿íýëãýý õèéëãýñýí ä¿ãíýëò;
8.3.2. ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëèéí òºñºë;
8.3.3. ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãààð áîëîâñðóóëæ, óëñûí ýêñïåðòèçèéí õÿíàëò õèéëãýñýí ãàçðûí
òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí çóðàã òºñºë, ãàçàð ýçýìøèõ çºâøººðºë;
8.3.4. ãàçðûí õºðñíèé ãåîëîãèéí ä¿ãíýëò;
8.3.5. ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí àðèóí öýâýð, ýð¿¿ë àõóéí ä¿ãíýëò;
8.3.6. ãàëûí àþóëã¿é áàéäëûí ä¿ãíýëò.
8.4.Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýõ òóñãàé çºâøººðºë ýçýìøèã÷ äàðààõü ¿¿ðýã
õ¿ëýýíý:
8.4.1. ¿íäýñíèé ñòàíäàðòàä íèéöñýí ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýõ;
8.4.2 ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé
èòãýìæëýãäñýí ëàáîðàòîðèòîé áàéõ;

÷àíàðûí

øèíæèëãýý,

òóðøèëò

õèéõ

8.4.3. ¿éëäâýðèéí õàÿãäëûã õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíä, áàéãàëü îð÷èíä õîð íºëºº
¿ç¿¿ëýõýýðã¿é îð÷èíä õàäãàëàõ, çàéëóóëàõ, óñòãàõ íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëýõ.
9 ä¿ãýýð ç¿éë. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õóäàëäàõ
9.1. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé Ẻíèé õóäàëäààã òóñãàé çºâøººðëèéí ¿íäñýí äýýð
ýðõýëíý.

9.2. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé Ẻíèé õóäàëäàà ýðõëýõ õ¿ñýëò ãàðãàã÷ íü Àæ
àõóéí ¿éë àæèëëàãààíû òóñãàé çºâøººðëèéí òóõàé õóóëèéí 11 ä¿ãýýð ç¿éëä çààñíààñ ãàäíà
äîð äóðäñàí áè÷èã áàðèìòûã á¿ðä¿¿ëíý:
9.2.1. õýìæèõ õýðýãñýë, øèíãýíèé òîîëóóðûã Õýìæëèéí íýãäìýë áàéäëûã õàíãàõ
òóõàé õóóëèéí äàãóó çàãâàðûí òóðøèëòàä õàìðóóëñàí áè÷èã áàðèìò;
9.2.2. ñòàíäàðòûí øààðäëàãà õàíãàñàí àãóóëàõ, ò¿ãýýõ ñòàíöûí ¿ë õºäëºõ
õºðºíãèéí ãýð÷èëãýý, ýñõ¿ë ýäãýýðèéí ò¿ðýýñèéí ãýðýý.
9.3. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé Ẻíèé áîëîí æèæèãëýíãèéí õóäàëäàà ýðõëýã÷
äàðààõü ¿¿ðýã õ¿ëýýíý:
9.3.1. ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé Ẻíèé õóäàëäàà ýðõëýã÷
áîðëóóëàõ òóõàé á¿ðäýý õóäàëäàí àâàã÷èä ÷àíàðûí ãýð÷èëãýý îëãîõ;

á¿òýýãäýõ¿¿í

9.3.2. ÷àíàðûí áàòàëãààòàé ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿í õóäàëäàõ;
9.3.3. ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã óëñûí áàòàëãààòàé ò¿ãýýã¿¿ðýýð
õóäàëäàõ;
9.3.4. ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã áàòàëãààã¿é
âàãîíöèñòåðíýýñ øóóä õóäàëäàõã¿é áàéõ;

ò¿ãýýã¿¿ð,

àâòî

áîëîí

9.3.5. ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ñòàíäàðòûí øààðäëàãà õíãàñàí ñàâàíä õàäãàëæ,
çºâøººðºãäñºí òàëáàé, îð÷èíä õóäàëäàõ;
9.3.6. òîñ, òîñîëãîîíû ìàòåðèàë, òóñãàé øèíãýíèéã çºâõºí çîðèóëàëòûí ñàâàíä ¿éëäâýðèéí
àðãààð òåõíîëîãèéí äàãóó ñàâëàæ õóäàëäàõ;
9.3.7.Ẻíèé õóäàëäàà ýðõëýõ òóñãàé çºâøººðºë ýçýìøèã÷
ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé ÷àíàðûí øèíæèëãýýíèé ëàáîðàòîðèòîé áàéõ.
10 äóãààð ç¿éë. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã òýýâýðëýõ
10.1. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã òýýâýðëýëòèéí íºõöºë, òåõíèêèéí øààðäëàãà õàíãàñàí
çîðèóëàëòûí òýýâðèéí õýðýãñëýýð òýýâýðëýíý.
10.2. Çîðèóëàëòûí ñàâàíä ñàâëàñàí òîñ, òîñîëãîîíû ìàòåðèàë, õèéã àþóëã¿é àæèëëàãààíû
øààðäëàãûã õàíãàñàí òýâø, ÷èíãýëýãò òýýâýðëýíý.
10.3. Òýýâýðëýã÷ òýýâýðëýëòèéí òàëààð ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãààñ áàòëàí ãàðãàñàí
òåõíèêèéí àþóëã¿é àæèëëàãàà, òýýâýðëýëòèéí íºõöºëòýé õîëáîãäñîí ä¿ðýì, æóðàì, ñòàíäàðòûí
¿ç¿¿ëýëò, øààðäëàãûã õàíãàíà.
10.4. Òýýâýðëýã÷ çîðèóëàëòûí òýýâðèéí õýðýãñýëä òîãòîîñîí æóðìûí äàãóó òàíèõ òýìäýã
òàâèíà.
10.5. Òýýâðèéí õýðýãñëèéí ºì÷ëºã÷, ýçýìøèã÷, æîëîî÷ òýýâðèéí õýðýãñëèéã ãàë ò¿éìðýýñ
óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, çàìûí õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ, áàéãàëü îð÷íûã õàìãààëàõ,
èðãýäèéí ýð¿¿ë ìýíä, àìãàëàí òàéâàí áàéäëûã àëäàãäóóëàõã¿é áàéõ íºõöºëèéã õàíãàñàí çîðèóëàëòûí
çºâøººðºãäñºí áàéð, çîãñîîë, òàëáàéä òàâèíà.
10.6. Òýýâýðëýã÷ òýýâýðëýæ áàéãàà ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé íýð òºðºë, ÷àíàðûã
òîäîðõîéëñîí ãýð÷èëãýý Ẻíèé õóäàëäàà ýðõëýã÷ýýñ àâíà.
10.7. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã íèéòèéí òýýâðèéí õýðýãñýë áîëîí ñòàíäàðòûí øààðäëàãà
õàíãààã¿é çîðèóëàëòûí áóñ òýýâðèéí õýðýãñëýýð òýýâýðëýõèéã õîðèãëîíî.
11 ä¿ãýýð ç¿éë. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õàäãàëàõ

11.1. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ñòàíäàðòûí øààðäëàãà õàíãàñàí çîðèóëàëòûí
àãóóëàõ, ñàâàíä õàäãàëíà.
11.2. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õàäãàëàõ àãóóëàõ ýçýìøèã÷ õóóëèéí ýòãýýä äîð
äóðäñàí øààðäëàãûã áèåë¿¿ëýõ ¿¿ðýãòýé:

õèéëãýõ;

11.2.1. áàéãàëü îð÷èíä íºëººëºõ áàéäëûí ¿íýëãýý õèéëãýõ;
11.2.2. ãàçðûí õºðñíèé ãåîëîãèéí ä¿ãíýëòèéã ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãààð

11.2.3. ýðõ á¿õèé ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãààð áîëîâñðóóëæ, óëñûí ýêñïåðòèçèéí
õÿíàëò õèéëãýñýí çóðàã, òºñëèéí äàãóó áàðüñàí áàéõ, ãàçàð ýçýìøèõ çºâøººðºëòýé áàéõ;
ãàðãóóëàõ;

11.2.4. ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí áàéãóóëëàãààð àðèóí öýâýð, ýð¿¿ë àõóéí ä¿ãíýëò

11.2.5. ãàëûí àþóëã¿é áàéäëûí ä¿ãíýëò ãàðãóóëàõ;
11.2.6. àãóóëàõ, øàòàõóóí ò¿ãýýõ ñòàíöûí áàðèëãà áàéãóóëàìæèéã
àøèãëàëòàä õ¿ëýýí àâñàí òóõàé óëñûí êîìèññûí àêò, áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí ¿íäñýí á¿òýö,
èíæåíåðèéí øóãàì ñ¿ëæýýíèé òºëºâ áàéäëûã òîäîðõîéëñîí òåõíèêèéí ä¿ãíýëòòýé áàéõ.
11.3. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õàäãàëàõ çîðèóëàëòûí ñàâûã ºì÷ëºã÷ ñàâûã óëñûí
á¿ðòãýëä á¿ðòã¿¿ëíý. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿í õàäãàëàõ çîðèóëàëòûí ñàâûã óëñûí á¿ðòãýëä
á¿ðòãýõ æóðìûã ãàçðûí òîñíû àñóóäàë ýðõýëñýí Çàñãèéí ãàçðûí ãèø¿¿í, ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí
àñóóäàë ýðõýëñýí Çàñãèéí ãàçðûí ãèø¿¿íòýé õàìòðàí áàòàëíà.
11.4. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õàäãàëàõàä äàðààõ ç¿éëèéã õîðèãëîíî:
11.4.1. çîðèóëàëòûí áóñ áàðèëãà áàéãóóëàìæèä, ìºí óëñûí êîìèññ õ¿ëýýí
àâààã¿é áàðèëãà áàéãóóëàìæèä ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õàäãàëàõ;
11.4.2. ñòàíäàðòûí øààðäëàãà õàíãààã¿é ñàâàíä õàäãàëàõ;
11.4.3. íýâ÷èëò, ø¿¿ðýëòòýé äàìæóóëàõ õîîëîé àøèãëàõ;
11.4.4. àÿíãà çàéëóóëàã÷, ãàçàðäóóëãûí áàéãóóëàìæã¿é, óã áàéãóóëàìæèéí
ýñýðã¿¿öëèéã íü ìýðãýæëèéí ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãààð õýìæ¿¿ëæ áàòàëãààæóóëààã¿é ñàâ,
òîíîã òºõººðºìæ àøèãëàõ;
11.4.5. ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã àâòîöèñòåðíýýñ ãàçàðäóóëãàã¿é áóóëãàõ;
11.4.6. ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã çîðèóëàëòûí áóóëãàõ áàéãóóëàìæã¿é ñàâàíä áóóëãàõ.
12 äóãààð ç¿éë. Ãàçðûí
ýðõëýã÷äèéí íèéòëýã ¿¿ðýã

òîñíû

á¿òýýãäýõ¿¿íèé

õîëáîîòîé

¿éë

àæèëëàãàà

12.1. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýã÷, õóäàëäàã÷, á¿òýýãäýõ¿¿í õàäãàëæ áàéãàà
ýòãýýä äàõèí àøèãëàõàà áîëüñîí àãóóëàõ, ñàâ, òîíîã òºõººðºìæèéã çàéëóóëàõ, ãàçðûí òîñíû
á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿ëäýãäëèéã öýâýðëýõ, ãàçðûã òýãøèëæ õºðñèéã õýâèéí áàéäàëä îðóóëàí õ¿í àìûí
ýð¿¿ë ìýíä, áàéãàëü îð÷èíä õîðã¿é áîëãîõ, áîõèðäñîí áîëîí ýâäýð÷ ãýìòñýí ãàçðûí õºðñèéã íºõºí
ñýðãýýæ óðãàìàëæóóëàõ ¿¿ðýãòýé.
ĪЪÂįÃÝÝÐ Á¯ËÝÃ
Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé íººö
13 äóãààð ç¿éë. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé íººö
13.1. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé íººö íü óëñûí áîëîí êîìïàíèéí íººöººñ á¿ðäýíý.
13.2. Óëñûí íººöèéã Çàñãèéí ãàçðààñ áàòàëñàí æóðìûí äàãóó á¿ðä¿¿ëíý.

13.3. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë, Ẻíèé õóäàëäàà ýðõëýõ òóñãàé çºâøººðºë
ýçýìøèã÷ íü Çàñãèéí ãàçðààñ òîãòîîñîí æóðìûí äàãóó êîìïàíèéí íººöèéã á¿ðä¿¿ëíý.
ÒÀÂÄÓÃÀÀÐ Á¯ËÝÃ
Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò, ¿éëäâýðëýë,
õóäàëäàà, òýýâýðëýëò, õàäãàëàëòàä òàâèõ õÿíàëò,
õóóëü òîãòîîìæ çºð÷èã÷äºä õ¿ëýýëãýõ õàðèóöëàãà
14 ä¿ãýýð ç¿éë. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò, ¿éëäâýðëýë, õóäàëäàà,
òýýâýðëýëò, õàäãàëàëòàä òàâèõ õÿíàëò
14.1. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò, ¿éëäâýðëýë, õóäàëäàà, òýýâýðëýëò, õàäãàëàëò
áîëîí ýäãýýð ¿éë àæèëëàãààíû àþóëã¿é áàéäàëä òàâèõ õÿíàëòûã ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí áàéãóóëëàãà
õýðýãæ¿¿ëíý.
14.2.Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò, ¿éëäâýðëýë, õóäàëäàà, òýýâýðëýëò,
õàäãàëàëòàä òàâèõ õÿíàëòûã õýðýãæ¿¿ëýõäýý Òºðèéí õÿíàëò, øàëãàëòûí òóõàé õóóëü13-èéã
áàðèìòàëíà.
15 äóãààð ç¿éë. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò, õóäàëäàà, õàäãàëàëò,
òýýâýðëýëòèéí òóõàé õóóëü çºð÷èã÷äºä õ¿ëýýëãýõ õàðèóöëàãà
15.1. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé òóõàé õóóëü çºð÷ñºí ýòãýýäýä çºð÷ëèéí øèíæ
áàéäëûã õàðãàëçàí ýð¿¿ãèéí õàðèóöëàãà õ¿ëýýëãýõýýðã¿é áîë ø¿¿ã÷, óëñûí áàéöààã÷ äîð
äóðäñàí çàõèðãààíû øèéòãýë õ¿ëýýëãýíý:
15.1.1. òóñãàé çºâøººðºëã¿éãýýð ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýñýí,
Ẻíèé õóäàëäàà ýðõýëñýí áîë õóóëü áóñààð îëñîí îðëîãî, õýðýãëýñýí òîíîã òºõººðºìæ, áàãàæ
õýðýãñëèéã õóðààæ, óëñûí îðëîãî áîëãîõ, õóóëèéí ýòãýýäèéã 500000-1000000 òºãðºãººð,
èðãýíèéã 20000-50000 òºãðºãººð òîðãîõ;
15.1.2. îëîí óëñûí ñòàíäàðòàä íèéöýýã¿é ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã èìïîðòîëñîí,
¿íäýñíèé ñòàíäàðòàä íèéöýýã¿é ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýñýí, äýýðõ
ñòàíäàðòóóäàä íèéöýýã¿é ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿í õóäàëäñàí, õàäãàëñàí, òýýâýðëýñýí áîë
òóñ á¿òýýãäýõ¿¿íèéã óñòãàæ, õóóëü áóñààð îëñîí îðëîãûã õóðààæ, óëñûí îðëîãî áîëãîõ, óã
çºð÷ëèéã àðèëãàõ õ¿ðòýë ¿éë àæèëëàãààã ò¿ð çîãñîîõ, õóóëèéí ýòãýýäèéã 500000-1000000
òºãðºãººð, àëáàí òóøààëòíûã 20000 - 60000 òºãðºãººð, èðãýíèéã 20000 - 50000 òºãðºãººð
òîðãîõ;
15.1.3. ýíý õóóëèéí 12 äóãààð ç¿éë, 8.3, 8.4.2, 8.4.3-ûã çºð÷ñºí áîë çºð÷ëèéã
àðèëãàõ õ¿ðòýë ¿éëäâýðëýëèéí ¿éë àæèëëàãààã ò¿ð çîãñîîæ, õóóëèéí ýòãýýäèéã 5000001000000 òºãðºãººð, àëáàí òóøààëòíûã 20000-60000 òºãðºãººð òîðãîõ;
15.1.4. ýíý õóóëèéí 12 äóãààð ç¿éë, 9.2, 9.3-ûã çºð÷ñºí èðãýíèéã 50000100000 òºãðºãººð, õóóëèéí ýòãýýäèéã 500000-1000000 òºãðºãººð òîðãîæ, õóóëü áóñààð îëñîí
îðëîãûã õóðààæ óëñûí îðëîãî áîëãîõ, çºð÷ëèéã àðèëãàõ õ¿ðòýë ¿éë àæèëëàãààã íü ò¿ð
õóãàöààãààð ò¿äãýëç¿¿ëýí çîãñîîõ;
15.1.5. ýíý õóóëèéí 7, 10 äóãààð ç¿éë, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4-èéã çºð÷ñºí áîë
çºð÷ëèéã àðèëãóóëæ õóóëèéí ýòãýýäèéã 100000-250000 òºãðºãººð, àëáàí òóøààëòíûã 2000060000 òºãðºãººð òîðãîõ;
15.1.6. ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã èìïîðòëîõ, ¿éëäâýðëýõ, õóäàëäàõ, òýýâýðëýõ,
õàäãàëàõ òåõíèê, òåõíîëîãè áîëîí àþóëã¿é àæèëëàãààã õàíãàõòàé õîëáîãäñîí ñòàíäàðò, ä¿ðýì, æóðàì,
íîðìûã áèåë¿¿ëýýã¿é áîë õóóëèéí ýòãýýäèéã 100000-250000 òºãðºãººð, àëáàí òóøààëòíûã 2000060000 òºãðºãººð, èðãýíèéã 20000-50000 òºãðºãººð òîðãîõ;

13

Òºðèéí õÿíàëò, øàëãàëòûí òóõàé õóóëü – “Òºðèéí ìýäýýëýë” ýìõòãýëèéí 2003 îíû 2 äóãààðò
íèéòëýãäñýí.

15.1.7. êîìïàíèéí íººö á¿ðä¿¿ëýýã¿é ýòãýýäèéí ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé
¿éëäâýðëýë, Ẻíèé õóäàëäàà ýðõëýõ òóñãàé çºâøººðëèéã ò¿äãýëç¿¿ëýõ, õ¿÷èíã¿é áîëãîõ àñóóäëûã
ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãàä òàâèõ.

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ
ÈÕ ÕÓÐËÛÍ ÄÀÐÃÀ

Ö.ÍßÌÄÎÐÆ

ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ¯ÉËÄÂÝÐ, ÕÓÄÀËÄÀÀÍÛ ÑÀÉÄÛÍ
ÒÓØÀÀË
2006 îíû 11ñàðûí 08ºäºð

Äóãààð 197

Óëààíáààòàð õîò

Òóñãàé çºâøººðëèéí ãýð÷èëãýý,
ºðãºäëèéí çàãâàð, ìàòåðèàë á¿ðä¿¿ëýõ,

ä¿ãíýëò ãàðãàõ, çààâàð áàòëàõ òóõàé
Ìîíãîë Óëñûí “Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé òóõàé õóóëü”-èéí 9 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 1
äýõ õýñãèéí çààëò áîëîí “Àæ àõóéí ¿éë àæèëëàãààíû òóñãàé çºâøººðëèéí òóõàé
õóóëü”-èéí 7.3 äàõü çààëòûã õýðýãæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð ÒÓØÀÀÕ íü:
1. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé Ẻíèé õóäàëäàà ýðõëýõ òóñãàé çºâøººðëèéí
ãýð÷èëãýýíèé çàãâàðûã íýãä¿ãýýð õàâñðàëòààð, òóñãàé çºâøººðºë õ¿ñýã÷äèéí
ºðãºäëèéí çàãâàðûã õî¸ðäóãààð õàâñðàëòààð, òóñãàé çºâøººðºë õ¿ñýã÷äèéí
ìàòåðèàëûã õ¿ëýýí àâàõ, ä¿ãíýëò ãàðãàõ çààâðûã ãóðàâäóãààð õàâñðàëòààð òóñ
òóñ áàòàëñóãàé.
2. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé Ẻíèé õóäàëäàà ýðõëýõ òóñãàé çºâøººðëèéã
àãóóëàõ òóñ á¿ðò îëãîõ àæëûã 2006 îíû 11 äóãààð ñàðûí 13 íû ºäðººñ ýõëýí çîõèîí
áàéãóóëàõûã òóñ ÿàìíû Õóäàëäàà, ýäèéí çàñãèéí õàìòûí àæèëëàãààíû ãàçàð (Â.
Ýíõáîëä ), Ãåîëîãè, óóë óóðõàé, õ¿íä ¿éëäâýðèéí ãàçàð /Ö. Äàâààäîðæ/-ò òóñ òóñ
äààëãàñóãàé.
3. Àæ àõóéí íýãæ¿¿äýä òóñãàé çºâøººðºë îëãîõîä øààðäëàãàòàé ìàòåðèàëûã
çààâðûí äàãóó á¿ðä¿¿ëæ, ä¿ãíýëò õàìò èð¿¿ëæ áàéõûã Àøèãò ìàëòìàë ãàçðûí òîñíû
õýðýã ýðõëýõ ãàçàð / Ë. Áîëä/-ò ¿¿ðýã áîëãîñóãàé.

ÑÀÉÄ

Á. ÆÀÐÃÀËÑÀÉÕÀÍ

¯йлдвэр, худалдааны сайдын 2006 оны
197 тоот тушаалын ãóðàâäóãààð хавсралт
Нэг. Нийтлэг ¿ндэслэл
1.1. Энэх¿¿ çààâðûã “Газрын тосны б¿тээгдэх¿¿ний тухай” Монгол Улсын
хуулийг хэрэгж¿¿лэх, газрын тосны б¿тээгдэх¿¿ний Ẻíèé õóäàëäàà
эрхлэх харилцааг зохицуулах çîðèëãûí õ¿ðýýíä газрын тосны
б¿тээгдэх¿¿ний Ẻíèé õóäàëäàà эрхлэõ тусгай зºвшººрºл олгох, óã
çºâøººðëèéã сунгах, т¿дгэлз¿¿лэх, х¿чинг¿й болгох, ¿йл ажиллагааòàé
õîëáîãäóóëàí дагаж мºрдºнº.
1.2. “Газрын тосны б¿тээгдэх¿¿ний тухай”,”Аж ахуйн ¿йл ажиллагааны
тусгай зºвшººрлийн тухай” Монгол Улсын хууль болон холбогдох
бусад хууль тогтоомж эрхийн акт нь энэ çààâðûí ¿ндэслэл болно.
1.3. Áººíèé õóäàëäàà ýðõëýã÷äýä òусгай зºвшººрлийг олгох, сунгах,
т¿дгэлз¿¿лэх, х¿чинг¿й болгох б¿рэн эрхийг газрын тосны асуудал
эрхэлсэн тºрийн захиргааны тºв байгууллага хэрэгж¿¿лэхäýý газрын
тосны асуудал эрхэлсэн тºрийн захиргааны байгууллагын /цаашид
“тºрийн захиргааны байгууллага” гэх/ санал, д¿гнэлтийг ¿ндэслэнэ.
1.4. Áººíèé õóäàëäàà ýðõëýõýýð õ¿ñýëò ãàðãàñàí материалыг х¿лээн авах,
б¿ртгэх, шалгах, иж б¿рдлийг хангуулах, мэргэжлийн д¿гнэлт
гаргах, тусгай зºвшººрºл олгох, сунгах, т¿дгэлз¿¿лэх, х¿чинг¿й болгох
тухай саналыг тºрийн захиргааны тºв байгууллагад х¿рг¿¿лэх
асуудлыг ìýðãýæëèéí тºрийн захиргааны байгууллага ã¿éöýòãýíý.
1.5. Ìýðãýæëèéí òºрийн захиргааны
байгууллага нь тусгай зºвшººрлийн
нэгдсэн б¿ртгэлтэй байх ба Ẻíèé õóäàëäàà ýðõëýã÷èéí талаархè
дэлгэрэнг¿й судалгаа гаргаж, мэдээллийн сан байгуулж, баяжуулалт
хийж байна.
1.6. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé Ẻíèé õóäàëäààã øàòàõóóíû, øèíãýð¿¿ëñýí
øàòäàã õèéí,òîñëîõ ìàòåðèàëûí ãýæ 3 àíãèëíà.
Õî¸ð. Áººíèé õóäàëäàà ýðõëýõ çºâøººðºë îëãîõ
2.1

Газрын тосны б¿тээгдэх¿¿ний Ẻíèé õóäàëäàà эрхлэх х¿сэлт гаргагч
нь Газрын тосны б¿тээгдэх¿¿ний тухай õóóëèéí 9.2-ò заасан бичиг,
баримтыг б¿рд¿¿лæ, ãàçðûí òîñíû àñóóäàë ýðõýëñýí òºðèéí çàõèðãààíû
áàéãóóëëàãàä èð¿¿ëнэ. ¯¿нд:

2.1.1 Òусгай зºвшººрºл х¿ссэн ºргºдºл (¯éëäâýð,õóäàëäààíûñàéäûí 197 òîîò
òóøààëûí 2-ð õàâñðàëòààð áàòàëñàí çàãâàðûí äàãóó);
2.1.2 Õ¿сэлт гаргагч нь аж ахуйн нэгж, байгууллага бол
б¿ртгэлийн гэрчилгээний нотариатчаар гэрчл¿¿лсэн хуулбар;

улсын

2.1.3 Õ¿сэлт гаргагч нь иргэн бол нотариатчаар гэрчл¿¿лсэн иргэний
¿нэмлэхийí хуулбар;
2.1.4

Óлсын тэмдэгтийн хураамж тºлсºн баримт;

2.1.5 Òухайн ¿йл ажиллагааны онцлогоос шалтгаалсан хуульд заасан
бусад баримт бичиг:
а. аймаг, нийслэлийн Онцгой байдлын газар, хэлтсээс газрын тосны
б¿тээгдэх¿¿ний барилга, байгууламж, галын аюулг¿й ажиллагааны
шаардлага хангасан, ýñýõ талаар гаргасан д¿гнэлт, санал;
б. газрын тосны б¿тээгдэх¿¿н хадгалах агуулахын улсын экспертизээр
оруулсан зураг тºсºл, улсын комиссоор х¿лээн авсан актын хуулбар,
çààâðûí 1, 2, 3, äóãààð хавсралтын дагуу гаргасан судалгаа,
техникийн тодорхойлолт;
2.2 Тºрийн захиргааны байгууллага нь бичиг баримтын иж б¿рдлийг
шалган хуудас б¿рийг дугаарлаж, б¿ртгэëä дугаар, огноог
тэмдэглэæ, х¿сэлтийг х¿лээн авсанд тооцно. Бичиг баримт дутуу
б¿рд¿¿лæ èð¿¿ëñýí тохиолдолд материалыг õ¿ëýýí àâàõã¿é буцаана.
2.3

Тºрийн захиргааны байгууллага нь Ẻíèé õóäàëäàà ýðõëýõ õ¿ñýëò
ãàðãàã÷èéí материалыг х¿лээн авсан ºдрººс хойш тухайн аж ахуйн
нэгж, байгууллагын онцлогоос хамааран ажлын 20 хоногийн дотор
тусгай зºвшººрлийн нºхцºл, шаардлагыг хангаж байгаа эсэх талаар
судлан д¿гнэлт гарганà. Õýðýâ шаардлагатай гэж ¿звэл газар дээр
нь шалгаж áîëîõ бºгººд магадлан шинжилгээ хийлгэх тохиолдолд энэ
хугацааг ажлын 10 хоногоор сунгана.

2.4 Ãàçðûí òîñíû àñóóäàë ýðõýëñýí òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãûí
ä¿ãíýëòèéã ¿íäýñëýí òóñãàé çºâøººðëèéí ãýð÷èëãýýã òºðèéí çàõèðãààíû
òºâ áàéãóóëëàãà îëãîíî.
2.5 Тºрийн захиргааны òºâ байгууллага нь Аж ахуйн ¿йл ажиллагааны
тусгай
зºвшººрлийн тухай хуулийн 12.2-д заасныг ¿ндэслэн
тусгай зºвшººрºл олгохоос татгалзсан тохиолдолд хариу тайлбарыг
х¿сэлт гаргагчид албан ёсоор бичгээр ºгнº.
2.6

Òóñãàé çºâøººðºë îëãîõ íýãæ¿¿äýä ä¿ãíýëò ãàðãàõ íýãäñýí àðãà õýìæýýíä
õàìðàãäààã¿é áóþó óã àðãà õýìæýýíèé ¿åä òóñãàé çºâøººðëèéí íºõöëèéã
õàíãààã¿é íü òîãòîîãäñîí áóþó äàõèí ä¿ãíýëò ãàðãóóëàõ àæ àõóéí íýãæ¿¿äýä
òóñãàé çºâøººðºë îëãîõòîé õîëáîãäîí äàâòàí ãàðàõ çàðäëûã ãàçðûí òîñíû
á¿òýýãäýõ¿¿íèé Ẻíèé õóäàëäàà ýðõëýõ õ¿ñýëò ãàðãàã÷ õàðèóöàíà.
Ãóðàâ. Òóñãàé çºâøººðëèéí õóãàöààã ñóíãàõ, ººð÷ëºëò îðóóëàõ

3.1 Áººíèé õóäàëäàà ýðõëýã÷ íü тусгай зºвшººрлийн хугацааг сунгуулах тухай
х¿сэлтийг òóñãàé çºâøººðëèéí хугацаа дуусах ºäðººñ àæëûí 20-îîс доошг¿й
хоногийн ºмнº гаргана. Хэрэв х¿сэлт гаргааг¿й бол тухайн тусгай
зºвшººрлийн хугацаа дууссан гэж ¿знэ.

3.2 Òóñãàé çºâøººðºë ýçýìøèã÷ íü òусгай зºвшººрлийí õóãàöààã сунгуулахàä
дараах бичиг, баримтыг б¿рд¿¿лæ òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãàä èð¿¿ëíý.
¯¿нд:тусгай зºвшººрлийг сунгуулах тухай х¿сэлт, албан бичиг;
холбогдох тºлбºр хураамжийг тºлсºн баримт;
тусгай зºвшººрлийн нºхцºл, шаардлага, х¿лээсэн ¿¿ргээ хэрхэн биел¿¿лж
байсан талаар тайлан, мэдээлэл;
тухайн ¿йл ажиллагаа эрхлэх тусгай зºвшººрлийн гэрчилгээ /хугацаа нь
дуусч байгаа/;

3.2.1 Тºрийн захиргааны байгууллага энэ çààâðûí 3.2.-т заасан бичиг баримтыг
б¿рэн б¿рд¿¿лñэн ýñýõèéã õÿíàæ, сунгуулах тухай х¿сэлтийг х¿лээн аâíà.
Õ¿сэлтийг х¿лээн авснаас хойш Ẻíèé õóäàëäàà ýðõëýã÷ íü авсан тусгай
зºвшººрлийн нºхцºл, шаардлагыг хангаж ажилласан эсэхийг ажлын 10
ºдрийн дотор òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãà хянаí òîãòîîæ, хугацааг
сунгах òàëààð санал, д¿гнэлт ãàðãàí ãàçðûí òîñíû àñóóäàë ýðõýëñýí тºрийн
захиргааны тºв байгууллагаар шийдвэрл¿¿лнэ.
3.3 Тусгай зºвшººрлийг бусдад худалдах, бэлэглэх, барьцаалах зэргээр
шилж¿¿лэхийг хориглоно. Харин Ẻíèé õóäàëäàà ýðõëýã÷ аж ахуйн
нэгжèä ººрчлºëò îðñîí тохиолдолд шинэчлэгдсэн аж ахуйн нэгжийн
б¿ртгэлийн гэрчилгээ, áóñàä нотлох баримт бичгийг ¿ндэслэн тусгай
зºвшººрлийг шилж¿¿лж болно. Ýíý òóõàé òºðèéí çàõèðãààíû
áàéãóóëëàãàä ìýäýãäýæ, òóñãàé çºâøººðëèéí ººð÷ëºëòèéí òóõàé
òýìäýãëýë õèéëãýíý.
3.4 Áººíèé õóäàëäàà ýðõëýã÷èéí х¿сэлтээр тусгай зºвшººрºлд аливаа
ººрчлºлтийг хийх òîõèîëäîëä ººрчлºлт оруулах болсон шалтгаан, ¿ë
õºäëºõ õºðºíãèéí áàéãóóëëàãûí øèéäâýð, ¿ндэслэл, нотлох баримт
бичиг зэргийг ¿íäýñëýí øèéäâýðëýíý.
ĺðºâ. Тусгай зºвшººрлийг т¿дгэлз¿¿лэх, х¿чинг¿й болгох
4.1 Аж ахуйн ¿йл ажиллагааны тусгай зºвшººрлийн тухай хуулийн 13
äóãààð з¿йлийг баримтлан тусгай зºвшººрлийг т¿дгэлз¿¿лнэ.
4.1.1
Аж ахуйн ¿йл ажиллагааны тусгай зºвшººрлийн тухай хуулийн
5.3 áîëîí 14-р з¿йлийг баримтлан тусгай зºвшººрлийг х¿чинг¿й
болгоно.
4.1.2
Х¿чинг¿й болгосон тусгай зºвшººрлийг хураан авч, Ẻíèé
õóäàëäàà ýðõëýã÷ болон харьяалах татварын албанд мэдэгдэж,
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарлана.
4.1.3 Êîìïàíèéí íººö á¿ðä¿¿ëýýã¿é õóóëèéí ýòãýýäèéí òóñãàé çºâøººðëèéã
Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé òóõàé õóóëèéí 13.3. áîëîí 15.1.7. çààëòûã
¿íäýñëýí ò¿äãýëç¿¿ëýõ, õ¿÷èíã¿é áîëãîõ àðãà õýìæýý àâíà.

Òàâ. Áººíèé õóäàëäàà ýðõëýã÷äýä тавигдах шаардлага
5.1 Áººíèé õóäàëäàà ýðõëýã÷ нь газрын тосны б¿тээгдэх¿¿ний áººíººð õóäàëäàõ
¿éë ажиллагааг эрхлэх бºгººд энэ тухай аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээнд
тусгуулсан байна.
5.2

Ãазрын тосны б¿тээгдэх¿¿ний Ẻíèé õóäàëäàà ýðõëýõ òусгай зºвшººрºл
ýçýìøèã÷ хуулийн этгээд нь Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçðààñ òîãòîîñîí õýìæýýíèé
êîìïàíèéí нººцийг б¿рд¿¿лсэн байна.

5.3

Õэмжих хэрэгсэл, шингэний тоолуурыг Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг
хангах тухай хуулийн дагуу загварын туршилтад хамруулсан баримт
бичигòýé áàéíà.

5.4

Ñтандартын шаардлага хангасан ººрийн эзэмшлийн агуулахын ¿л хºдлºх
хºрºнгийн гэрчилгээ эсх¿л т¿рээсийн гэрээòýé áàéíà.

5.5

Газрын тосны б¿тээгдэх¿¿ний тухай хуулийн 11.2 äóãààð õýñýãò çààñàí
шаардлагыг хангасан агуулахын бичиг баримт, 11.3-д заасны дагуу сав
б¿рийн ашиглалтын паспортыã çààâàë õºòºëñºí áàéíà. Íèñýõ îíãîöíû áåíçèí,
òèéðýëòýò õºäºëã¿¿ðèéí ò¿ëø õàäãàëàõ çîðèóëàëòûí ñàâàíä Èðãýíèé íèñëýãèéí
àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ àñóóäëûã çîõèöóóëàõ ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãûí
ä¿ãíýëòèéã ãàðãóóëñàí áàéíà.

5.6 Áººíèé õóäàëäàà ýðõëýã÷ íü ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèéã òýýâýðëýã÷èä
á¿òýýãäýõ¿¿íèé íýð òºðºë, ÷àíàðûã òîäîðõîéëñîí äàãàëäàõ áè÷èã áàðèìòûã
à÷èëò õèéõ òóõàé á¿ðò îëãîæ áàéíà.
5.7

Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿í õóäàëäàõ ¿éë àæèëëàãààã ãàðäàí ÿâóóëäàã
íÿðàâ, îïåðàòîð íü ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé òîíîã òºõººðºìæèéã àþóë
îñîëã¿é àøèãëàõ, ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé àíõàí øàòíû ìýäëýã îëãîõ
àëáàí ¸ñíû ýðõ á¿õèé áàéãóóëëàãûí ñóðãàëòàíä õàìðàãäàæ ìýðãýæëèéí
¿íýìëýõ àâñàí áàéíà.

5.8

Áººíèé õóäàëäàà ýðõëýã÷ нь ãàçðûí òîñíû àñóóäàë ýðõýëñýí òºðèéí
çàõèðãààíû òºâ áàéãóóëëàãà, òºðèéí çàõèðãààíû áàéãóóëëàãà, ÓÌÕà áîëîí
эрх б¿хий бóñàä áàéãóóëëàãààñ ºãñºí ¿¿ðýã äààëãàâàð, àëáàí
øààðäëàãûí
áèåëýëòèéã
çààñàí
õóãàöààíä
ãàðãàí
õîëáîãäîõ
áàéãóóëëàãóóäàä ìýäýýëæ áàéõ ¿¿ðýãòýé

ÃÀÇÐÛÍ ÒÎÑÍÛ ÃÀÇÀÐ
Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé Ẻíèé õóäàëäàà ýðõëýõ òóñãàé çºâøººðëèéí
ãýð÷èëãýý àâàõàä á¿ðä¿¿ëýõ ìàòåðèàëûí æàãñààëò

Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé Ẻíèé õóäàëäàà ýðõëýõ õ¿ñýëò ãàðãàã÷ íü Аж
ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай õóóëèéí 11 ä¿ãýýð ç¿éë, Ãàçðûí òîñíû
á¿òýýãäýõ¿¿íèé òóõàé õóóëèéí 9.2 äóãààð çààëò, Òýìäýãòèéí õóðààìæèéí õóóëèéí
15 äóãààð ç¿éë áîëîí ¯éëäâýð, õóäàëäààíû ÿàìíû ñàéäûí 2006 îíû 11 ä¿ãýýð ñàðûí
08-íû ºäðèéí 197 äóãààð òóøààëààð áàòàëñàí “Òóñãàé çºâøººðºë õ¿ñýã÷äèéí
ìàòåðèàëûã õ¿ëýýí àâàõ, ä¿ãíýëò ãàðãàõ çààâàð”-ûã ¿íäýñëýí äàðààõ
ìàòåðèàëóóäûã á¿ðä¿¿ëíý. ¯¿íä:
1. Òóñãàé çºâøººðºë õ¿ññýí ºðãºäºë, ºðãºäëèéí õàâñðàëò I, II, III (¯Õ-íû ñàéäûí
197 äóãààð òóøààëûí II õàâñðàëò çàãâàðûí äàãóó);
2. Õ¿ñýëò ãàðãàã÷ íü àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà áîë óëñûí á¿ðòãýëèéí
ãýð÷èëãýýíèé íîòàðèàò÷ààð ãýð÷ë¿¿ëñýí õóóëáàð;
3. Õ¿ñýëò ãàðãàã÷ íü èðãýí áîë íîòàðèàò÷ààð ãýð÷ë¿¿ëñýí èðãýíèé ¿íýìëýõèéí
õóóëáàð,
4. Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ òºëñºí áàðèìò (àãóóëàõ òóñ á¿ðýýð 12500
òºãðºãèéã Óëààíáààòàð áàíê, ×èíãýëòýé ä¿¿ðãèéí òàòâàðûí õýëòýñ,

2611016627 äóãààð äàíñàíä “Òóñãàé çºâøººðëèéí òýìäýãòèéí õóðààìæ” ãýæ
øèëæ¿¿ëíý.);
5. Òóõàéí ¿éëäâýðëýë, ¿éë÷èëãýýíèé îíöëîãîîñ øàëòãààëñàí õóóëüä çààñàí
áóñàä áàðèìò áè÷èã:
à. àéìàã, íèéñëýëèéí Îíöãîé áàéäëûí ãàçàð, õýëòñýýñ ãàçðûí òîñíû
á¿òýýãäýõ¿¿íèé áàðèëãà, áàéãóóëàìæ, ãàëûí àþóëã¿é àæèëëàãààíû øààðäëàãà
õàíãàñàí, ýñýõ òàëààð ãàðãàñàí, ä¿ãíýëò, ñàíàë;
á. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿í õàäãàëàõ àãóóëàõûí óëñûí ýêñïåðòèçýýð
îðóóëñàí çóðàã òºñºë, óëñûí êîìèññûí õ¿ëýýí àâñàí àêòûí õóóëáàð;
6. Õýìæèõ õýðýãñýë, øèíãýí òîîëóóðûã Õýìæëèéí íýãäìýë áàéäëûã õàíãàõ òóõàé
õóóëèéí äàãóó çàãâàðûí òóðøèëòàíä
õàìðóóëñàí áè÷èã áàðèìò (ÃÒÁ-íèé òóõàé õóóëèéí 9 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 9.2.1
çààëòààð);
7. Ñòàíäàðòûí øààðäëàãà õàíãàñàí àãóóëàõ, ò¿ãýýõ ñòàíöûí ¿ë õºäëºõ õºðºíãèéí
ãýð÷èëãýý, ýñõ¿ë ò¿ðýýñèéí ãýðýý (ÃÒÁ-íèé òóõàé õóóëèéí 9 ä¿ãýýð ç¿éëèéí
9.2.2 çààëòààð);
8. Íèñýõ îíãîöíû áåíçèí, òèéðýëòýò õºäºëã¿¿ðèéí ò¿ëø õàäãàëàõ çîðèóëàëòûí
ñàâàíä Èðãýíèé íèñëýãèéí àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ àñóóäëûã çîõèöóóëàõ ýðõ
á¿õèé áàéãóóëëàãûí ä¿ãíýëò ãàðãóóëàõ;
Òàéëáàð:
1. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé Ẻíèé õóäàëäàà ýðõëýõ õ¿ñýëò ãàðãàã÷èéí ýðõ
á¿õèé àëáàí òóøààëòàí ººðèéí áèåýð òóñãàé çºâøººðºë àâàõààð á¿ðä¿¿ëñýí
ìàòåðèàëûã ýõ õóâèàð íü, ÃÒÃ-ûí Õàíãàìæèéí çîõèöóóëàëòûí õýëòñèéí Ãàçðûí
òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé Ẻíèé õóäàëäàà õàðèóöñàí àæèëòàíä á¿ðä¿¿ëñýí
ìàòåðèàëàà äýýðõè æàãñààëòûí äàãóó øàëãóóëíà. Ìàòåðèàëûã øààðäëàãà
õàíãàñàí ãýæ ¿çâýë äóãòóéíä õèéæ àæ àõóéí íýãæ íü ººðèéí ëàöààð ëàöäàí
áèò¿¿ìæèëæ àëáàí áè÷ãèéí õàìò ÝÁÝÕßàìíû áè÷èã õýðãèéí àæèëòàíä ººðèéí
áèåýýð á¿ðòã¿¿ëýí õ¿ëýýëãýæ ºãíº.
2. Áººíèé õóäàëäàà áîëîí õèéí òóñãàé çºâøººðºë àâàõààð á¿ðä¿¿ëñýí ºðãºäºë,
ìàòåðèàëûã àãóóëàõ òóñ á¿ðýýð õóóäàñ á¿ðèéã äóãààðëàñàí áàéíà.
3. Ãàçðûí òîñíû á¿òýýãäýõ¿¿íèé Ẻíèé õóäàëäàà ýðõëýõ òóñãàé çºâøººðºë
õ¿ñýã÷èéí ºðãºäëèéí ìàÿãòûã ÝÁÝÕß-íû www.mit.gov.mn áîëîí ÃÒÃ-ûí
www.mrpam.gov.mn âåáñàéòóóäààñ àâàõ áîëîìæòîé.

Õàÿã. 18080 Óëààíáààòàð õîò, Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðýã,
¯éëäâýð÷íèé ýâëýëèéí ãóäàìæ 37,
Óòàñ 63-12-08, Ôàêñ (976-11) 63-38-68

Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2006 оны 197
òîîò тушаалын хоёрдугаар õà всралт
Өргөдлийн дугаар..............
БӨӨНИЙ ХУДАЛДАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ӨРГӨДӨЛ
Ашигг малтмал, газрûí тосíы хэрэг эрхлэх газарт
Тусгай зөвшөөрөл авах
тухай
Манай байгууллага (аж ахуйн нэгж, иргэн) дараах үйл ажиллагаа явууëахад тусгай
çºвшөөрөл авах, сунгах (доогуур зурах) хүсэлтээ илэрхийлж байна.
Бөөний худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн ангилал:
• Шатахууны _____________________________________________________________________

• Тослох материал ____________________________________________________________

Ш
ингэрүүлсэн шатдаг хий_______________________________________________________
Хамрах хүрээ /байршил/
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлсэн бичиг баримтууд үнэí зөв бөглөгдсөн бөгөөд øàардлагатай
бол бөөний худалдаа эрхлэх ажлын байрыг үзүүлэхэд бэлэн байгаа болно.
Манай байгууллага (аж ахуйн нэгж) шатахууны (шингэрүүлсэн шатдаг хийн, тослох
материалын) бөөний худаëдааны үйл ажиллагаа эрхлэхдээ холбогдох хууль, түүнд нийц¿үлэн
гаргасан дүрэм, журам, олон улсын болон үндэсний стандартуудыг мөрдөж, үйлчилгээний
чанарын өíдөр түвшиíд үйл ажиллагаагаа явуулах болно.
Манай байгууллага (аж ахуйн нэгж) олгогдсон тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг
хангаí ажиëлах болно. Иймд манай байгууллагад (аж ахуйн нэгж) шатахууны (шингэрүүлсэн
шатдаг хийн, тослох материалын) бөөний худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг зохих журмын
дагуу олгоно уу. Судалгааг хавсаргав.
Энэ өргөдлийг дагалдах болон хавсралт бичиг баримтын жагсаалт
Хавñàргасан материалын
нэр

Эх хувь мөн
эсэх

Хуудасны
тоо

Товч тайлбар

Байгууллагыг төлөөлж:
Гарын үсэг
Овог нэр
Албан òушаал ________________________________
îн. ñар. өдөр ________________________________
ªðãºäëèéí õàâñðàëò 2
……………………..ÕÕÊ-èéí ……………………..àãóóëàõûí òîäîðõîéëîëò

д/д

Ачих, буулгах байгууламжийн
(эсòакадын) хийц, тоног төхөөрөмж,
элемåнт
1. Буулгах
байгууламжийк (эстакадын)
үндсэн хийц
2.
- байгаа эсэх
- диаметр
Êîëëåêòîð
-урт
-тоо
3. Нэг удаа хүлээж авах хүчин
чадал /вагон цистерн/, /авто
4. Буулга
-марк
х
- буулгах хэрэгслийн
хэрэгс
хоолойн диаметр
-тоо
эл
- буулгах байгууламжийн
төрөл,
- дээгүүр буулгах, ачих
төхөөрөмжтэй эсэх
5. Чанарын шинжилгээний лабораторитой эсэх
6. Хүлээн
- төрөл, марк
авах насос
- хүчин чадал
-тоо
7. Талбайн
- тэсрэлтиин хамгаалалттай
гэрэлтүүлэг
прожектор
- суурин
8. Төмөр замын салааны урт
Автоцистернээс буулгах талбайн
9. урт
Ачих буулгах ажиллагааны удирдëага

10 Ачих байгууламжийн тоо /хүчин чадал/
. 11 Ачих насосны Тоо
.
Марк, төрөл
Хүчин чадал
12 Гал
Усан сан
унтраах
.
Хөөсний нөөц
багаж,
Хөргөлтийн систем
тоног
Хөөсний систем
төхөөрөмж
Аваарийн дохиолол
Галын анхан шатны багаж,
хэрэгсэл

Хэмжих
нэгж

Тодорхойлолт, үзүүлэлт хүчин
чадал

ìì

ì3/ö
òîî
õ/÷/âò
òîî
õ/÷/âò
ì

òîî

%

Хавсралтаар жагсааж гаргах

Байгууллагыг төлөөлж:
Гарын үсэг
Овог нэр
Албан òушаал ________________________________
Өргөдлийн хавсралт
3

…………………………………компанийн.......……………………………………………
дахь агуулахын сав паркийн тодорхойлолт

ä/д

Савны төрөл, áàãòààìæ

Тоо

Хадгалах газрын
тосны
бүтээгдэхүүн

1
2
3
4
5
6
7
8
Á¿ãä

Байгууллагыг төлөөлж:
Гарын үсэг
Овог нэр
Албан òушаал ________________________________

Он. ñар. өдөр ________________________________

Тайлбар

Өргөдлийн хавсралт 1
Нэгдсэн мэдээллийн сангèйн ________
бүртгэлийн дугаар (Бөглөлгүй орхино уу)
_____________________________________________ÊÎÌÏÀÍÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ
1. Áàéãóóëëàãûí á¿ðòãýãäñýí íýð, ðåãèñòðèéí äóãààð _____________________________________________
2. Á¿ðòãýãäñýí óëñûí íýð_____________________________________________________________________
3.Бүртгүүлсэн он, сар, өдөр __________________________________________________________________
4.Гэрчилгээíий бүртгэлийн дугаар болон тайлбар ______________________________________________
5.Татварын байгууллагын нэр____________________________________________________________
6.Гэрчилгээ олгосон эрх бүхий байгууллага ____________________________________________________
7.Харилцах мэдээлэл
Хаяг
Дүүрэг
Хот
Аймаг, сум
Улс
Шуудангийн хаяг
Вэб хуудас

Харилцах хүн
Албан тушаал
Ажлын утас
Гар утас
И-мэйлийн хаяг
Факсын дугаар

8. Байгууллагын товч таíилцуулга
Тусгай зөвшөөрөл хүсч буй үйл ажиллагаанд хамаарах мэргэжлийн туршлага (Компани, улс,
огноо, үргэлжилсэн хугацаа, үүрэг хариуцлагаа тодорхой бичнэ үү)

Êîìïàíèéí ¿éë àæèëëàãààíû òóõàé òàíèëöóóëãà

9. Санхүүгийн аудитлагдсан мэдээлэл (сүүлийн 3 жилээр, сая төгрөг)
Нийт
хөрөнгө

Он

Эргэлтийн
хөрөнгө

Нийт
борлуулал
т

Нийт
өр

Богино
хугацаат
өр

Авлага

Татварын
өмнөх
ашиг

Татвар
төлсний
дараах
ашиг

10. Бөөний борлуулалтын судалгаа (сүүлийí 3 жилээр)
Он

Газрын тосны
бүтээгдэхүүний
төрөл

Íийт

Нийт

Нийт

Импорт
тонн
сая.төг

Бөөний борлуулалт
тонн
сая.төг

Импортод
бөөний
áорлуулалтын
эзлэх хувь

11. Мэргэжлийн боловсон хүчний судалгаа
Àëáàí
òóøààëûí
àíãèëàë

Овог нэр

Албан
тушаал

Мэргэжил

1. Байгууллагын нийт ажиллагсад

Тухайн
байгууллагаä
àæèëë
à-ñàí

Ìýðãýæëèéí
òóðøëàãà

Удирдах албан
хаагчид

Газрын
тосны
бүтээгдэхүүний
хангамж,
борлуулалт
хариуцсан
ажилтан
Газрын тосны
салбарын
мэргэжлийн
инженер
тåхникийн
ажилтан болон
ажилчид
(нярав,
инженер,
түгээгч,

2.Тухайн агуулахад ажиллагсдын судалгаа

Өргөдлийн хавсралт 4

(Аж ахуйи нэгж
байгууëëага бөглөхгүй )
БӨӨНИЙ ХУДАЛДАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН
ӨРГӨДЛИЙГ БҮРТГЭХ ХУУДАС
(Хуулийн этгээдийн нэр)

Өргөдөл хүлээж авсан он, сар, өдөр
Өргөдөл хүлээж авсан мэргэжилтэн
Өргөдлийн дугаар
Тусгай зөвшөөрлийн төрөл
Тусгай зөвшөөрөл олгох талаар дүгнэлт
гаргасан мэргэжилтэн
Тусгай зөвшөөрөл олгосон эсэх (олгосон он,
сар, өдөр)
Тайлбар
Улсын тэмдэгтийн хураамж, тусгай
зөвшөөрлийн төлбөр төлөлт
Мэдээллийи баазад бүртгэгдсэí дугаар
Хуудасны тоо
Хүлээлгэн өгсөн хүний нэр, албан
тушаал гарын үсэг
Холбоо барих утас

ªðãºäëèéí õàâñðàëò 2
ØÈÍÃÝЯ¯ËÑÝÍ ØÀÒÄÀà ÕÈÉÍ АГУУЛАХЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Компанийн нэр:
Байршил:
Агуулахын зориулалт /нэр тºрлººр/ :
Хариуцсан х¿ний нэр албан тушаал:
Д/д
1.
2.
3.

Ачих, буулгах байгууламжийн хийц,
тоног тºхººрºмж, элемент
Газар эзэмших гэрчилгээний дугаар,
эзэмших газрын хэмжээ
Бусад барилга байгууламжаас
алслагдсан байдал
Ашиглалтанд орсон он
Шат, давцан
/тоо, урт/
Коллектор

4.

5.

6.

7.

9.

Буулгах
байгууламжийн
¿ндсэн б¿рэлдэх¿¿н:

Гэрэлт¿¿лэг /тоо,
х/ч/
Ш¿¿р, тунгаагуур
Газардуулга

Õèé àëäàëòûã
ìýäðýõ èíäèêàòîð
Øèíãýí ôàçûí
òîîëóóð
Õèéí
диаметр
ôàç
- урт
Коллектор
Øèíãýí
диаметр
ôàç
- урт
Нэг удаа х¿лээж авах х¿чин чадал
/вагон цистерн/
- марк
- буулгах
хоолойн диаметр
À.
Вагонцистерн
/барж/
-äèàìåòð
Õèéí
ôàç
-óðò
-äèàìåòð
Øèíãýí
Буулгах, ачих
ôàç
-óðò
áàéãóóëàìæ
-тоо
- буулгах
байгууламжийн
тºрºл:
• Вагонцистерн
д дээг¿¿р
буулгах, ачих
Автоцистернд
доогуур буулгах,
ачих
- тоо

Хэмжих
нэгж
га
м
ш/м
байгаа
эсэх
ш/вт
ш
байгаа
эсэх

мм
м
мм
м
тоо

мм
ìì
ì
ìì
ì

Тодорхойлолт, ¿з¿¿лэлт
х¿чин чадал

Êîìïðåññîðûí
станц

Х¿лээн
авах
насос
Ачих
насос

10

Сав

- тºрºл, марк
- х¿чин чадал
- тоо
- тºрºл, марк
- х¿чин чадал
¿йлдвэрлэсэн улс
Тоо
Багтаамж
Байршил
Ñàâíû ïàéç
/äàðàëòàò ñàâíû
ñòàíäàðò 11-ð

11.

Талбайн гэрэлт¿¿лэг

ç¿éë/
- тэсрэлтийн
хамгаалалттай
прожектор
- суурин
Урт

12.

13

14.
15.
16.

17.

Технологийн шугам
хоолой

Диаме
тр

Õèéí ôàç
Øèíãýí
ôàç
Õèéí ôàç
Øèíãýí
ôàç

Ìàðê
¯éëäâýðëýñýí óëñ
Øèíãýð¿¿ëñýí øàòäàã
Àøèãëàëòàíä îðñîí
õèéí áàëëîíä öýíýãëýõ
îí ñàð
òºõººðºìæ
Õ¿÷èí ÷àäàë
Òîî õýìæýý
Тºмºр замын салааны урт, /зºвхºн вагон
эстакадын/
Ачих, буулгах
ажиллагааны
Á¿ðýí àâòîìàò
удирдлага
Õàãàñ àâòîìàò
Ачих байгууламжийн тоо /х¿чин чадал/
Усан сан
Хºргºлтийн
систем
Гал унтраах багаж,
Аваарын
тоног тºхººрºмж
дохиолол
Галын анхан
шатны багаж,
хэрэгсэл

18.

Хашааны тухай тодорхойлолт

19.

Сав паркийн далангийн тодорхойлолт

20.

Савласан б¿тээгдэх¿¿нийг хадгалах
саравчтай талбай, бит¿¿ агуулахтай эсэх

м3/ц

ш
м3
ил, далд
áàéãàà
ýñýõ
Тоо
х/ч/вт
тоо
х/ч/вт
м
м
мм
мм

ì3/ö
ø
м
хэлбэр
Тоо/м3
м3 , тоо
байгаа
эсэх
байгаа
эсэх
%
Хавсралта
ар
жагсааж
гаргах
¿гээр
тайлбарла
ж бичих
¿гээр
тайлбарла
ж бичих
¿гээр
тайлбарла
ж бичих

21.

¿гээр
тайлбарла
ж бичих

Холбоо

Байгууллагыг тºлººлж:
Гарын ¿сэг _________________________Овог нэр ___________________________
Албан тушаал ______________________
Он, сар, ºдºр _______________________
.
ªðãºäëèéí õàâñðàëò 3

ØÈÍÃÝЯ¯ËÑÝÍ ØÀÒÄÀà ÕÈÉÍ АГУУЛАХЫН
САВ ПАРКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Компанийн нэр:
Байршил:
Д/д

Савны тºрºл

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Байгууллагыг тºлººлж:

Ñàâíû
äóãààð

Тоо

Хадгалах
б¿тээгдэх¿¿н

Тайлбар

Гарын ¿сэг ________________________Овог нэр ___________________________
Албан тушаал ______________________
Он, сар, ºдºр _______________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful