You are on page 1of 1

DIVENDRES, 7 DE FEBRER DEL 2020

el 3 de vuit 27

Redacció i Seu social:


Papiol, 1 - 08720
Impressió:
Vilafranca del Penedès
IMPRINTSA
Tel. 93 892 10 35
redaccio@el3devuit.cat
Dipòsit Legal:
maquetacio@el3devuit.cat
B-43447-1982
administracio@el3devuit.cat

Editat amb la col·laboració de Delegació El Vendrell: Difusió controlada per el3devuit.cat


Publicitat Ctra. Santa Oliva, 27-35 Membre de w w w . e l 3 d e v u i t . c a t
Generalitat de Catalunya Alt i Baix Penedès: (Edifici RTV El Vendrell) redaccio@el3devuit.cat
Departament Tel. 93 892 10 35 43700 El Vendrell Donem suport a: maquetacio@el3devuit.cat
de la Presidència maquetacio@el3devuit.cat Tel. 977 66 41 61
www.vegueriapenedes.cat
administracio@el3devuit.cat

La lliçó de córrer El tapís d’avui, Nadia


Dos anys després de decidir
aprimar-me per salut, un
dia 7 de febrer Una bona amiga em telefona
prop de les vuit del vespre del
any i mig després de comen-
El Penedès Amb ulls
Fa cinc anys, un 7 de febrer divendres 17 del passat mes de
çar a córrer donant voltes – del 2015, els parisencs s’ar-
Cues de pansa gener i em diu: “Ara a les vuit,
primer al camp de futbol de
Gelida i després pels carrers també replegaven per inaugurar un
memorial a Charlie Hebdo
a la biblioteca Torras i Bages, la
Nadia Ghulam farà una petita cristians
i boscos– i poc més d’un any
després de la meva primera existeix... un mes després del fatal atac
als caricaturistes. De tant en
conferència i comentari sobre
el seu llibre La primera estre-
cursa, la setmana passada tant, les notícies cobreixen lla del vespre”. M’afanyo i cor-
vaig participar per primer un atemptat o intent fallit de rents hi arribo quan ja ha co-
cop en una mitja marató: la terrorisme en nom de l’Islam. mençat. M’assec a l’última fila
Mitja de Granollers. Acostu- El fenomen jihadista posa de la sala i veig en persona, per
mat a fer sobre asfalt la dis- de manifest les mancances primera vegada, la Nadia, que
tància dels 10 quilòmetres integradores de les societat parla –en català– amb una veu
o el quart de marató, els 21 europees i les mancances de- alhora suau però convincent i Miquel Raventós
quilòmetres es feien llargs, mocràtiques del fonamen- crítica. miquelrasu@gmail.com
a priori. Mai penses que es- Daniel Garcia talisme islàmic. El llegat de Maria Vendrell Al mes d’abril de l’any passat
tàs prou preparat, però si l’assalt a la revista satírica n’havia llegit el primer llibre,
tens un objectiu clar el mi-
Peris persisteix no només a Fran-
Morist El secret del meu turbant, escrit Sols l’amor
llor és afrontar-ho sense www.danielgarciaperis.cat ça, sinó també en altres pa- Sant Pau d’Ordal a quatre mans entre la Nadia i
dilació. L’estratègia, doncs, ïsos veïns i del món: un atac Agnès Rotger (o amb la veu de ho cura tot!
va ser tractar-la com si dues a la llibertat d’expressió que la Nadia i l’escriptora A. Rot-
proves consecutives fossin va plasmar-se sota el lema de ger). Va ser el llibre que em va
el repte. La primera, de puja- “Je suis Charlie”. Tan famosa i Charlie Hebdo submergir en el drama d’aque-
da fins a la Garriga, i després És un valor social exitosa fou la frase que la seva i el coronavirus lla llarga guerra que vivia l’Af- (el llibre pel qual s’havia con-
la tornada cap a la capital del reutilització és encara viva ganistan, la pàtria de la Nadia. vocat aquell acte). També ha-
Vallès Oriental. La jugada va
que només es pot entre qualsevol protesta. Ara Hauria pogut ser una novel·la via estat escrit a quatre mans;
sortir bé, tot i que el meu cos crear des de la bé, la veritat és que la majoria brillant, però era, en canvi, en aquest cas amb Javier
ja patia al tram final i no pa- de nosaltres, ni fins i tot sota el testimoni espaordidor del Diéguez. Van ser prou inte-
rava de sentir-lo rondinar.
col·lectivitat la bandera del país més lliure altres d’oportunisme, cosa dolor de tot un poble. Oi més ressants les preguntes i res-
Sens dubte van ser de gran d’Occident, no som pas Char- que ha ajudat a desdibuixar quan enllà de l’any 1991 –quan postes que motivaren la lectu-
ajut els ànims del públic que lie. No som Charlie perquè la línies entre els musulmans la Nadia té vuit anyets– una ra d’aquest llibre. Quan li van
s’apropava a veure els corre- majoria de nosaltres som rela- i el terrorisme. No és un fet bomba cau a casa seva i la dei- preguntar sobre la intransi-
dors a totes les poblacions tivament inofensius, mentre aïllat ni únic: no hi veieu si- xa sepultada entre la runa. gència i duresa dels talibans,
del recorregut. Charlie va donar ofensa con- milituds amb el tractament Passarà un calvari de cures va respondre sense embuts
Va ser una energia difícil de que el teu cos té més habi- tra allò que li ofenia. I a més, mediàtic que està rebent la i operacions, però només què passaria en aquest país si
quantificar, la qual ja vaig litats de les que pensaves i no som Charlie perquè avui comunitat xinesa respecte al l’amor i la força de voluntat manés Vox. Déu n’hi do!
tornar a captar en la meva pot aconseguir el que sem- encara estem vius. La segu- coronavirus? És, doncs, que de la seva mare la van treure I ara he començat a llegir Con-
segona participació a la 10K blava inabastable. Ara em retat per la llibertat sempre ara no dibuixen d’una mane- d’aquell pou on s’ofegava. I a tes que em van curar, que la
de Vilafranca la setmana an- queda comptar els dies per a ha semblat un fals intercanvi ra similar tant el perill que un partir de la mort del seu ger- Nadia em va signar amable-
terior. És un valor social que la Mitja Marató de l’Espirall quan es tracta de terrorisme. home musulmà t’envesteixi mà Zelmai s’obrirà una llarga ment. No conec els pares ca-
només es pot crear des de la i seguir constatant que al Pe- Per què? No hi ha manera es- amb un camió o que un altre etapa en què prevaldrà el fu- talans de la Nadia, però conec
coŀlectivitat. Si poses la pre- nedès hi ha molt bon nivell pecífica de saber com prote- d’asiàtic et tussi a la cara? Ha tur de la seva família sobre el el seu tiet, en Joan Soler, que
paració per la teva banda és de curses tant urbanes com gir-se perfectament del terror canviat el focus de la diana fet de ser una dona que es fa li ha escrit els contes i que ha
fàcil millorar els resultats de muntanya. La següent ni de l’horror. Tan profundes i però segueix sent el mateix passar per ser un home. I mal- estat company meu d’estudis.
any rere any, tal com vaig etapa de la meva particular generals són les cicatrius que joc entre l’estreta i fràgil re- grat tot, mai no perdrà la fe. I Quin valor, quina lluita, quina
poder comprovar. És un di- ruta penedesenca serà repe- deixen aquests esdeveni- lació de llibertat i seguretat. s’obrirà una escletxa quan a fe, quanta dignitat en el cor i la
àleg entre tu i el teu cos en tir la Cursa de Sant Valentí ments que tothom s’ha vist En pocs mots, per lluitar con- través d’una ONG podrà ater- vida d’aquesta dona, a favor de
el qual cada part coneix les de les Cabanyes recordant amb cor de posar cullerada tra l’estigmatització i les fal- rar a Catalunya. les dones i els refugiats. Gràci-
necessitats i desitjos de l’al- el bon ambient de què es va per escriure el que uns titllen ses pors, més responsabilitat A finals de l’any passat vaig lle- es, Nadia!
tre. Potser després t’adones gaudir l’any passat. d’amenaça, alguns de fracàs i i tolerància. gir La primera estrella del vespre La Nadia és musulmana.

TONI GUASP