You are on page 1of 8

PLOIESTIUL

CULTURAL
FONDATOR SI REDACTOR SEF: GHEORGHE BURDUJAN Y ISSN: 2558 - 8710 / ISSN-L: 2558 - 8710 Y Nr. 4, 2017 Y Anul I Y 2 LEI

EDITORIAL
NE -
LA PRIM Ă RIA DIN PLOIE Ş TI
MORI CU ZILE!
DREPTATEA
STATULUI
Gheorghe Burdujan

eea ce nu în*elege Statul DE LA „ANA LA


C (sau se face că nu în*elege)
este faptul că principala
for*ă dinamizatoare a societă*ii, în
CAIAFA”,
DE LA DOBRE
genere, o constituie sectorul priva-
tizat al economiei! Statul degeaba
LA BOSCORNEA
pe spinarea Statului ar aduce
economia în stare de colaps. Dacă
Statul nu în*elege acest adevăr fun-
damental e grav, dar dacă-l în*elege
și nu face nimic e și mai grav.
Pentru Stat, patronul român are paginile 3, 4, 5
o dublă valen*ă: pe de o parte el
este privit ca un individ a cărui sin-
gură menire este să achite impozite
și taxe, iar pe de altă parte el este EU AM O METAFORĂ A RELIEFULUI MENTAL
asemuit unui uger gras, bun de
muls și supt de către to*i trepă-
ÎN PRIVINŢA APROPIERII DE POET
dușii, cu o mie de guri, afla*i la pu- ION STRATAN: Dacă ar fi să reiau metafora minţii impresio-
tere. Nu există birou asimilat nată în „Văi” de prezenţa persoanei fizice, în albe „Dealuri” de
Puterii al cărui ocupant să nu se îm- atmosferă şi prietenii comuni, şi în „Vârfuri”, de opera nichi-
buibe pe spinarea omului de afa- tiană, aş reaminti în prima parte pe Augustin Frăţilă, care îl
ceri român și al contribuabilului însoţeşte sonor pe discul editat, pe criticul Alexandru
onest! Condeescu, coordonatorul antologiei de autor „Ordinea cu-
Uită Statul că sectorul privatizat, vintelor”, şi, sigur, pe poetul Gheorghe Tomozei, care, cât am
peste tot în lume, este creator de fost în „vizită”, aprindea piric, în tăcere, câte un
locuri de muncă? Uită Statul că cel chibrit pe care îl privea până la epuizarea flăcării. pagina 6
mai dinamic segment al economiei
de pia*ă îl constituie sectorul priva-
tizat?
TEATRUL DIN PLOIEŞTI, DIN NOU
Ce-ar fi dacă, printr-un joc al SELECŢIONAT PENTRU FESTI-
imagina*iei, to*i patronii români (și
nu numai), ar trimite salaria*ii
VALUL NAŢIONAL DE TEATRU!
acasă, ei înșiși devenind șomeri?
Ce-ar fi dacă această nouă catego- FESTIVALUL NAŢIO- CONCURS DE ESEURI
rie de oameni rămasă fără un loc de „CORNELIU COPOSU”
muncă ar bate la por*ile Statului NAL DE FOLCLOR - EDIŢ IA A II-A -
pentru a cere ajutorul de șomaj,
apoi ajutorul social. Ce-ar face
„CUNUNĂ DE CÂNTEC
Statul atunci ?... ROMÂNESC”.
Iată, cred eu, serioase motive de
reflexie pentru to*i aceia afla*i cu
mâna pe butoanele Puterii grăbi*i
să lovească în omul de afaceri
român care, strâns în chingi din
toate păr*ile, în loc să creeze noi
locuri de muncă este nevoit să le
pagina 2 pagina 5
reducă sau chiar să falimenteze...
2 ploiestiul/cultural „Opiniile sunt libere, dar nu si obligatorii.” — Ion Luca Caragiale
Numărul 4, 2017 Redactor sef: Gheorghe Burdujan / Telefon: 0723-246121 ploiestiulcultural@gmail.com

FESTIVALUL NA Ţ IONAL DE FOLCLOR


„CUNUN Ă DE CÂNTEC ROMÂNESC”
lului, la calculul premiilor, - 300 lei; cazare (sâmbătă) şi mic
vor re4ine şi vira impozitul - Premiul special al juriu- dejun duminică. Pentru în-
aferent premiilor câştigate. lui - 200 lei; so4itori cazarea va fi asigu-
Materialele trimise nu se - 3 Men%iuni a 100 lei rată contra cost direct
returnează. fiecare. prestatorului de servicii.
Concuren4ii selecta4i vor Juriul îşi rezervă dreptul de Pentru buna desfăşurare a
sosi la Ploieşti, vineri, 8 sep- a redistribui premiile în evenimentului un reprezen-
tembrie 2017, până la ora cadrul aceleiaşi sume glo- tant al Casei de Cultură „I.L.
12, la sediul Casei de Cultură bale, dacă realitatea o im- Caragiale” a Municipiului
„Ion Luca Caragiale” din pune. De asemenea, poate să Ploiești va înso4i în perma-
Ploiești, Pia4a Eroilor nr. 1A. acorde noi premii, în obiecte nenţă grupul de concurenţi
Persoană de contact: sau bani, pe baza ofertelor pe toată perioada concursu-
Grama Gheorghe, telefon: venite din partea unor per- lui. Cheltuielile de transport
În perioada 8 - 9 Septem- cu un repertoriu corespun- 0725-893136. În după-a- soane fizice sau juridice. De- din localitatea din care
brie 2017, la Ploieşti, va zător cerin4elor stipulate miaza zilei de vineri, la ora ciziile juriului sunt inataca- provin până la Ploieşti şi
avea loc cea de-a IV-a edi4ie mai sus, cu o 4inută scenică 15.00, concuren4ii se vor în- bile. Câştigătorul locului I de retur revin participan4ilor
a FESTIVALULUI CONCURS- adecvată şi o vestimenta4ie tâlni cu Orchestra Festivalu- la edi4ia precedentă va fi in- sau institu4iilor pe care le
NAIONAL DE FOLCLOR specifică zonei folclorice lui (Orchestra de Folclor vitat să sus4ină un recital în reprezintă. Organizatorii au
„CUNUNǍ DE CÂNTEC reprezentate. Nu sunt ad- „Flacăra Prahovei” a Filar- cadrul actualei edi4ii contra dreptul de a dispune de ma-
ROMÂNESC”. mişi în concurs interpre%i monicii „Paul Constanti- unui onorariu negociat. terialele înregistrate pe
Scopul acstei manifestări vocali profesionişti ori an- nescu” din Ploieşti) şi vor parcursul manifestării, în
culturale îl reprezintă pro- gaja%i ai institu%iilor de trece în revistă piesele Proceduri finale : scopul conservării şi pro-
movarea tinerelor talente spectacole. Presta4ia inter- repertoriale. Concursul se Organizatorii asigură, pen- movării lor culturale. În
interpretative în domeniul pre4ilor în concurs nu va de- va desfăşura sâmbătă, 9 sep- tru fiecare concurent, (inclu- acest sens își propun să
cântecului popular româ- păși 5 minute. Înscrierile se tembrie 2017, începând cu siv pentru invitatul în recital editeze şi o culegere, alcătu-
nesc, în strânsă corelare cu fac până la data de 23 au- ora 15.00, în Sala de con- și un reprezentant al Casei ită din cântece autentice,
valorificarea scenică a celor gust 2017, prin transmite- certe „Ion Baciu” a Filar- de Cultura „I.L. Caragiale” mai pu4in sau deloc cunos-
mai autentice şi valoroase rea următoarelor materiale : monicii “Paul Constanti- Ploiești) cazare şi masă pe cute pe plan na4ional,
piese de port popular, speci- - fişa de înscriere; nescu” din Ploieşti, str. parcursul desfăşurării con- prezentate de către con-
fice zonei folclorice repre- - partiturile pieselor ce vor Anton Pann, nr. 5, iar Gala cursului (vineri – prânz şi curen4i în cadrul festivalului
zentate. Valoarea interpre- fi interpretate în concurs: laurea4ilor, în aceeaşi loca4ie cină, sâmbătă – mic dejun, de la Ploieşti.
tării este indispensabil 1) o doină sau baladă; 2) o şi în aceeaşi zi, în jurul orei prânz, masă festivă). La Pentru informa4ii supli-
legată de autenticitatea, piesă cu acompaniament 18.00. masa festivă vor participa în mentare vă rugăm să ne
varietatea şi calită4ile artis- instrumental; 3) o piesă de Juriul va atribui diplome şi calitate de invita4i membri contacta4i la tel.:
tico-educative ale repertori- rezervă încadrabilă la punc- următoarele premii : ai juriului, reprezentan4i ai - 0725-893136 (Grama
ului. tul 2. - Marele premiu – 1500 lei presei, ai sponsorilor, orga- Gheorghe) sau 0730-
Concursul este destinat - elevii sau studen4ii vor tri- şi Trofeul festivalului; nizatori, etc. Pentru con- 097668 (secretariat).
interpre%ilor cu vârsta mite o copie după carnetul - Premiul I - 1000 lei; curen4ii care nu au posibi- Materialele vor fi trimise
minimă de 15 ani şi ma- de elev sau student, vizat la - Premiul II - 700 lei; litatea de a pleca sâmbăta, pe adresele de e-mail:
ximă de 30 de ani, cu evi- zi; în cazul nepredării aces- - Premiul III - 500 lei; după terminarea concursu- grama.george@yahoo.com,
- Premiul de autenticitate lui, organizatorii asigură secretariat@casadecultura.ro
dente calită4i interpretative, tora organizatorilor festiva-

VIZITA UNEI DELEGAŢII DIN REPUBLICA Tabăra de Crea%ie și Re-Crea%ie


POPULARĂ CHINEZĂ LA MUZEUL CEASULUI „Povești și poezii la... Casa Magică”
a Institu4iei Prefectului Prahova și întâmpinată de Miercuri, 12 iulie, la rat în cadrul Taberei de
Prahova pentru semnarea managerul Muzeului Muzeul Memorial „Cezar Crea4ie și Re-Crea4ie
,,Memorandumului de Jude4ean de Istorie și Petrescu” din Bușteni, „Povești și poezii la... Casa
Înţelegere privind conso- Arheologie Prahova, arhg. sec4ie a Muzeului Magică” găzduită, la
lidarea relaţiilor de în- Marinela Peneș. Persona- Jude4ean de Istorie și Bușteni, în perioada 9-14
frăţire dintre Judeţul lul de specialitate al Arheologie Prahova, a iulie. Tabăra a reunit
Prahova şi Provincia Hei- muzeului a prezentat avut loc Colocviul „Cezar membri ai Societă4ii Scri-
longjiang din Republica înal4ilor oaspe4i valoarea Petrescu-cronicar al rea- itorilor Prahoveni, ai Aso-
Populară Chineză”. și importan4a, pe plan lită4ilor interbelice”, cu cia4iei „Universul
Delega4ia a fost înso4ită na4ional, a colec4iei participarea criticului Prieteniei” din Iași, ală-
Muzeul Ceasului „Nicolae de reprezentan4ii Camerei Muzeului Ceasului din Mioara Bahna, membru al turi de invita4ii acestora.
Simache” din Ploiești a de Comer4 și Industrie Ploiești. Uniunii Scriitorilor din
fost onorat, pe 21 iulie România și a scriitorului
2017, de vizita delega4iei Vasile Anton.
Provinciei Heilongjiang Organizat de Asocia4ia
din Republica Populară „Universul Prieteniei” Iași
Chineză, condusă de dom- și Primăria Bușteni, în
nul viceguvernator Hu parteneriat cu Muzeul
Yafeng. Oficialii chinezi Jude4ean de Istorie și
sunt prezen4i în jude4ul Arheologie Prahova,
nostru la invita4ia Consi- evenimentul s-a desfășu-
liului Judeţean Prahova și
„Opiniile sunt libere, dar nu si obligatorii.”— Ion Luca Caragiale ploiestiul/cultural 3
Numărul 4, 2017 Redactor sef: Gheorghe Burdujan / Tel: 0723-246121 ploiestiulcultural@gmail.com

LA PRIMĂRIA DIN PLOIE Ş TI MORI CU ZILE!


(DE LA „ANA LA CAIAFA” DE LA DOBRE LA BOSCORNEA...)
niseala mea de o via+ă fiind Toate au rămas fără rezul- Dobre (așa cum am fost în-
scoasă în stradă cu poli+iștii tat. De fiecare dată, an de an drumat de către un func+io-
și executorul judecătoresc mi se spunea că Primăria nu nar de la primărie). După
de fa+ă fiind. Nu am rămas are locuin+e sociale disponi- alte 37 de zile de așteptare
cu nimic, decât cu hainele de bile și că, deci, va trebui să am primit un răspuns de la
pe mine. Toate bunurile mai aștept. În schimb aveam primărie în care se pre-
aflate în fosta locuin+ă au obliga+ia ca în fiecare an să cizează că nu e treaba lor și
fost lăsate la cheremul depun câte o cerere pentru că, deci, este în sarcina mea,
oricui a dorit să și le în- reînnoirea dosarului privind a chiriașului, remedierea
sușească. O parte au fost repartizarea unei locuin+e conductei de alimentare cu
risipite și aruncate în beciul sociale. apă, conductă aflată la exte-
comun al clădirii unde s-au Abia după 11 ani de rior, în subteran.
distrus din cauza umezelii așteptare și chin, în anul (Anexa Nr. 2)
sau au ajuns prin casele 2015 (octombrie), am Cum se poate trăi fără apă,
vecinilor... primit o înștiin'are că mai ales vara când este
Timp de mai multe săp- mi-a fost repartizată o foarte cald, îl invit pe dom-
tămâni am dormit pe băn- locuin'ă socială. nul primar să constate și pe
cile de pe bulevard sau prin (anexa nr. 1) to+i func+ionărașii din
„ONORATĂ REDAC IE primărie care trăiesc din
Am primit pe Mă adresez dumneavoastră banul public, adică pe
adresa de e-mail cu rugămintea de a fi iertat spinarea noastră, a con-
ploiestiulcultural@gmail.com dacă scrisoarea mea este tribuabililor acestui oraș. Să
o scrisoare prea lungă și uneori, poate, stea fără apă măcar o zi!
abundă în amănunte irele- Este incredibil ceea ce
înso'ită de anexe
vante. face statul român! Imi-
relevante, adresată Dacă cineva își dorește gran+ilor le asigură hrană și
primarului mu- să meargă într-o audien'ă adăpost plus banii necesari
nicipiului Ploiești, la primarul orașului nevoilor zilnice, câinilor
Ploiești, aflându-se într-o maidanezi le asigură hrană
domnului Adrian situa'ie existen'ială dra- și adăpost, criminalilor le
Dobre. matică, fără a putea să o asigură hrană și adăpost,
Autorul scrisorii nu rezolve de unul singur, ar dar pe omul cinstit, pe
a dorit să i se facă face bine să-i iasă din cap românul care nu are nicio
această idee năstrușnică, vină că Statul i-a repartizat
publice numele și deoarece nu are nicio o locuin+ă na+ionalizată (din
adresa (datele sale șansă de a-l vedea la fa'ă care tot el l-a evacuat) îl dis-
personale rămân în pe mult iubitul și stimatul pre+uiște, îl neglijează, îl
primar al municipiului lasă pradă disperării și-l
arhiva publica'iei
Ploiești, Adrian Dobre, cel împinge la sinucidere fără
noastre și stau la pe care l-am votat cu drag niciun fel de remușcare. Și
dispozi'ia au- și pasiune... nu e vorba numai de pri-
torită'ilor în drept Mă aflu într-o situa+ie ex- marul Adrian Dobre, ce s-a
trem de dificilă din punctul izolat într-un Turn de Fildeș
să le cerceteze). de vedere al traiului zilnic și fa+ă de cetă+enii care l-au
Semnatarul am dorit să i-o prezint actu- votat, ci de întreg personalul
scrisorii s-a adresat alului primar pentru ca, administrativ al orașului
întregii prese într-o discu+ie amiabilă, să Ploiești, așa cum voi arăta
găsim o cale de rezolvare a mai departe.
audio-video și ei. Zadarnic însă. Dumnea- Mie nu-mi place să mă
scrise prahovene. lui nu este accesibil (în umilesc, nu-mi place să
Nimănui nu i-a programul orelor de audi- sala de așteptae a Gării de O locuin+ă, însă, în care nu cerșesc, nu-mi place să
en'ă) decât după un an de Sud, până ce unui prieten, se poate trăi deoarece nu umblu cu copii în bra+e pen-
trezit vreun interes
zile de la data depunerii dintr-un oraș învecinat, i s-a func'ionează instala'ia de tru a trezi milă, nu-mi place
anume! cererii de primire în audi- făcut milă de mine și m-a alimentare cu apă pota- să stau cu mâna întinsă la
Ini'ial și noi am en'ă! Așa că am decis să mă primit în propria-i locuin+ă bilă. Conducta subterană mila Statului...
avut inten'ia de a adresez presei sperând că, permi+ându-mi să stau la el este fisurată, toată apa Am împlinit 66 de ani și am
prin intermediul dumnea- fără să-i plătesc chirie. scurgându-se în stradă iar depus un dosar la Casa de
nu o da publicită'ii voastră, vor ajunge și la pre- La tot acest spectacol Apa Nova, căreia m-am Pensii din Ploiești, în vede-
(ziarul nostru +iosele urechi ale primarului monstruos autorită+ile lo- adresat în scopul remedierii rea ob+inerii unei pensii de
având „profil” cul- necazurile unui cetă+ean din cale au ridicat din umeri a acestei situa+ii m-a îndru- la statul român. (Dosar cu
tural), însă drama urbea pe care o păstorește neputin+ă și dezinteres. mat către primărie (în Nr. de înregistrare
ca un liberal „care este”... Am făcut o cerere către schimb Apa Nova emite fac- A26357 din 31.03.2017).
acestui om este una Problemele mele majore primărie pentru reparti- turi de consum către sub-
reală, impresio- au început încă din anul zarea unei locuin+e sociale semnatul în valoare de
nantă și nu suportă 2004, când, în urma retro- în anul 2004 (Dosar Nr. milioane de lei vechi). Am
cedării imobilului în care 125 din 2004). fost nevoit să suspend ali-
amânare în rezol-
locuiam către foștii proprie- Apoi nenumărate au fost mentarea cu apă de la noul Am așteptat 45 de zile, după
varea ei cu aten'ie tari, am fost evacuat fără adresele și insisten+ele mele meu domiciliu și să mă
și celeritate. drept de apel. Toată ago- pe lângă Primaria Ploiești. adresez primarului Adrian (continuare în pagina 4)
4 ploiestiul cultural „Opiniile sunt libere, dar nu si obligatorii.”— Ion Luca Caragiale
Numărul 4, 2017 Redactor sef: Gheorghe Burdujan / Tel: 0723-246121 ploiestiulcultural@gmail.com

LA PRIMĂRIA DIN PLOIE Ş TI MORI CU ZILE!


neavând bani pentru
hrană, pentru plata
chiriei către primărie,
pentru plata facturilor
la utilită#i și pentru
nevoile personale zil-
nice, fără apă potabilă
(conducta de alimen-
tare cu apă fiind spartă
în subteran), deci fiind
un zero absolut din
punctul de vedere fi-
nanciar, m-am adresat,
cu speran2a în suflet,
Primăriei Ploiești, pentru
a ob2ine un ajutor. Pentru
că îmi vine greu să mă de-
plasez pe caniculă, din mo-
tive de sănătate, am adresat
această cerere online pe
site-ul Primăriei Ploiești,
specificând că doresc o au-
dien2ă la domnul primar
Adrian Dobre, din motive
existen#iale grave și ex-
trem de urgente. Prin ur-
mare am fost contactat
telefonic de către doamna
Simona Panait care a
insistat, aproape somân-
du-mă, să-i spun dumneaei
personal și detaliat care
sunt acele motive exis-
ten2iale pentru care eu cer o
audien2ă la primar, moti-
care am aflat că nu am acea pensie minimă vând că primarul trebuie să
niciun drept la pensie garantată, mult trâm- fie informat în prealabil des- tate începând cu paza care iar domnul să vină mâine.
pentru că nu am bi2ată în România, pensie pre problemele peti2ionari- nu știa la ce birou să mă Bine, zic, da2i-mi un număr
vechimea în muncă de care po2i beneficia lor pentru a se pregăti în trimită, dar care m-a înso2it de înregistrare și revin
necesară ob#inerii ei. doar dacă ai minimul de vederea audien2elor. M-am totuși la registratura acestei mâine. Mi-a fost eliberat
lăsat convins (crezând că
(Anexa Nr. 3) ani consemna2i în Cartea voi ob2ine audien2a dorită)
institu2ii. Doamna de la re- numărul de înregistrare
gistratură după ce a sucit și 9424 din 17 iulie 2017.
și am detaliat problemele răs-sucit hârtia, pe fa2ă, pe
mele. După ce m-a ascultat dos, vreo 5 minute mă
cu o bine simulată aten2ie întreabă: „Dumneavoastră
(grăbită, totuși) mi-a trans- a2i scris asta?” Am rămas
mis „sentin2a”: „PENTRU A stupefiat. I-am răspuns: cum
PUTEA FI PRIMIT ÎN AUDI- doamnă s-o scriu eu? Nu
ENĂ LA PRIMAR VA TRE- vede2i antetul primăriei,
BUI SĂ AȘTEPTAI CAM UN ștampila primăriei și semnă-
AN DE ZILE DEOARECE turile doamnei Panait și a
EXISTĂ CERERI ANTERIOA- doamnei Istrătescu? Cum M-am întors a treia zi.
RE PENTRU PRIMIREA ÎN s-o scriu eu? Nu v-a2i mai în- Doamna de la registratură
AUDIENĂ ÎNCĂ DIN tâlnit niciodată cu un astfel mi-a spus că am fost reparti-
NOIEMBRIE 2016.” de document, cu o astfel de zat la doamna Boscornea.
Ulterior acestei discu2ii tele- situa2ie? „Nu, nu am mai Mi-a indicat camera unde lu-
fonice cu doamna Simona avut de-a face cu așa crează doamna Boscornea
Panait am primit pe adresa ceva... și nu știu unde să vă Am intrat în camera respec-
de e-mail un răspuns prin trimit” mi-a răspuns dânsa. tivă. Acolo se află alte 5
care sunt îndrumat să merg Vecina de birou (nu prea birouri. Stau câteva minute
la Administra2ia Serviciilor în2eleg cu se ocupă și pentru și nu mă bagă nimeni în
Sociale Comunitare (A.S.S.C) ce încasează ea un salariu seamă. O caut pe doamna
institu2ie abilitată în cadrul din banul public) mă între- Boscornea, am un număr de
administra2ei publice locale abă la rândul ei: „Dar dum- înregistrare, îndrăznesc eu.
să acorde ajutoare finan- neavoastră ce dori2i”. „Am Nu e, mi se spune. Și cine îi
ciare pe baza unor criterii spus o dată ceea ce doresc 2ine locul? Nu e nimeni care
stabilite de legisla2ia în doamnei Simona Panait de să-i 2ină locul? Tăcere totală.
vigoare, cu sediul în Pia2a la Primărie. Vre2i să repet Nimeni nu spune nimic. Mai
Eroilor Nr. 1 A. de fiecare dată ceea ce întreb o dată: cine îi #ine
(anexa numărul 4) doresc, la fiecare birou, că locul doamnei Boscornea?
sunt aici peste 20 de Dacă a pă2it ceva și nu mai
„Înarmat” cu această adresă birouri?” Cele două doamne vine deloc? Tăcere! Ies și mă
din partea Primăriei Ploiești vecine de birou s-au privit întorc la doamna de la regis-
semnată de Directorul exe- reciproc și s-au tot privit tratură. Îi spun că în camera
cutiv Alina Mihaela până într-un final doamna respectivă nu mă bagă ni-
Istrătescu și întocmită de de la registratură îi spune meni în seamă. Decide să mă
Panait Carmen Simona celeilalte: „Eu zic să-i dăm înso2ească în camera doam-
m-am prezentat la Asocia2ia un număr de înregistrare nei Boscornea. I se adresea-
Serviciilor Sociale Comu- acestei adrese de la ză unei doamne, de la unul
nitare așa cum am fost sfă- Primărie, pe care o vom din cele 5 birouri, cu rugă-
tuit. Încă de la intrarea în pune în mapa directorului, mintea să caute în dosarul
Așadar, neavând dreptul de Muncă), neavând această institu2ie am fost să vedem ce decide direc-
la pensie (nici măcar la niciun fel de venit, privit ca pe o mare curiozi- torul, unde s-o repartizăm, (continuare în pagina 5)
„Opiniile sunt libere, dar nu si obligatorii.”— Ion Luca Caragiale ploiestiul cultural 5
Numărul 4, 2017 Redactor sef: Gheorghe Burdujan / Tel: 0723-246121 ploiestiulcultural@gmail.com

LA PRIMĂRIA DIN PLOIE Ş TI MORI CU ZILE!


„diverse” la doamna treb eu. Nu ave2i ecuson! Ar când un om se află la capătul Vreau să știu: un om ca voastră poate să fie vital
Boscornea să vadă ce re- trebui să ave2i pentru că răbdării și în pragul de a-și mine mai are dreptul la pentru mine. Îmi poate pre-
zolu2ie a pus domnul direc- sunte2i func2ionar public! pune capăt zilelor. Trecutul via2ă sau trebuie să se lungi via2a, pu2ină, câtă mai
tor. „A, știu despre ce e Dinu mă numesc, îmi său nu rezolvă nimic! A spânzure pentru a mul2umi e...”
vorba. Este o cerere depusă răspunde ea în doi peri. Am spune fiecărui func2ionăraș pe toată lumea? Solicit un
zilele astea, zice doamna re- mul2umit și am plecat. ce ai făcut de când te-ai năs- răspuns în clar de la mult iu- Nota redac,iei:
spectivă”. Da, întărește Așadar, așa s-a sfârșit încer- cut, a repeta la infinit ceea bitul și stimatul primar Acest material va fi
doamna de la registratură. carea mea de a o b2ine o au- ce dorești în fa2a fiecărui Adrian Dobre pe care l-am
Luni, zic și eu. Doamna de la dien2ă la pre2iosul primar birou care te întreabă mai votat cu drag și pasiune, dar publicat și pe site-ul
registratură părăsește Adrian Dobre. Ca s-o spun mult din curiozitate și NU la care, acum, nu mai po2i ziarului:
încăperea și rămân singur pe românește, nimeni din din dorin2a de a rezolva ajunge. ploiestiulcultural.eu
cu cele 5 birouri. Femeia cadrul Primăriei Ploiești nu ceva nu duce la nimic bun. Oare numai rromii și refu- Chiar dacă nu se înca-
care tocmai spusese că își este interesat de problemele (...) Am un diabet greu de gia2ii au drepturi de la stat?
amintește ceva, imediat ce și gravitatea situa2iei în care dus fără medicamente, un Noi românii intelectuali nu
drează în profilul pu-
doamna de la registratură a s-ar putea afla un cetă2ean adenom de prostată gigant avem niciun drept? blica2iei noastre (prin
închis ușa ieșind, mi se sau altul, plătitor de taxe și care trebuia operat în urmă Func2ionarii Primăriei tre- excelen2ă cultural),
adresează, fără să-și miște impozite la bugetul public. cu 3 ani, stau prost cu buie să în2eleagă că sunt și facem acest gest de
posterioul pre2ios de pe Func2ionarii ăștia freacă trigliceridele, am un leucom oameni care nu au nesim-
bună-voin2ă fa2ă de un
scaun: „îmi pare rău, dar scaunele sau plimbă hârtii și corneean aderent (vedere 2irea și tupeul să revendice,
nu știu unde se află cere- ștampile pentru a primi o monoculară) un reumatism să 2ipe, să bată la ușă toată fost coleg de breaslă...
rea dumneavoastră”. Dar leafă de la stat (din banii galopant, spondiloză cervi- ziua, să umble în zdren2e De asemenea, pentru
nu v-a spus doamna care a noștri) tratându-te, în cală și multe altele specifice sau cu copii în bra2e pentru alte puncte de vedere,
plecat să căuta2i la „diverse”, schimb, cu indiferen2ă și dis- vârstei pentru care îmi tre- a arăta cât sunt de amărâ2i. precum și pentru un
la doamna Boscornea? Nici pre2, cu plictis și scârbă. buiesc medicamentele nece- Eu nu în2eleg ce pregătire
măcar nu v-a2i ridicat de pe Starea mea de sănătate sare. specială îi trebuie primaru-
eventual drept la
scaun să căuta2i și deja îmi nu-mi permite să fiu purtat În concluzie și în câteva lui pentru a primi în audi- replică, paginile ziaru-
spune2i că nu ști2i unde se pe drumuri, nu-mi permite cuvinte: sunt bolnav, nu am en2e, așa cum mi-a precizat lui nostru vă stau la
află!? Vă rog să face2i un să am situa2ii conflictuale cu dreptul la pensie și nu am doamna Simona Panait. dispozi2ie. Trimite2i so-
minimum de efort și să cău- orice amator de bârfă care nici un fel de venit. Nu am Vă mul2umesc pentru
ta2i. „Îmi pare rău dar nu dorește să știe el/ea ce am apă la domiciliu de peste un în2elegere și, în cazul în care
licitările și materialele
știu unde se află, eu nu știu, făcut eu toată via2a de nu an și nu am cu ce să-mi ve2i publica această dumneavoastră pe
nu am nicio vină”. Cum vă am dreptul la o pensie. plătesc facturile la utilită2i și scrisoare vă mul2umesc încă adresa de e-mail:
numi2i dumneavoastră, în- Situa2ia este cea prezentă chiria către primărie. o dată. Ajutorul dumnea- ploiestiulcultural@gmail.com

CONCURS DE ESEURI -Doina Alexandru, jurna-


list;
dintr-un jurnal interzis,
1936-1947, 1953, 1967-
„CORNELIU COPOSU” -Dan Pavel, profesor de şti- 1983”, edi2ie îngrijită de
inţe politice; Doina Alexandru (Editura
- EDIŢ IA A II-A - -Ioana Boca, istoric; Vremea, 2014);
Funda2ia Corneliu Coposu denţilor, masteranzilor şi -Tudor Călin Zarojanu, „Armisti2iul din 1944 și im-
în parteneriat cu Funda2ia doctoranzilor din sistemul scriitor şi jurnalist. plica2iile lui” de Corneliu Co-
Academia Civică și Funda2ia universitar românesc, din posu. Contribu2ii Ivor
Hanns Seidel organizează și sistemul universitar din Premii acordate: Porter, Ioan Hudi2ă, Au-
în acest an un concurs de Basarabia și Bucovina, pre- Premiul I – 3000 RON; gustin Vișa, Reuben H
eseuri despre via2a și activi- cum și din cel european. Premiul II – 1200 RON; Markham, editare, note și
tatatea lui Corneliu Coposu Premiul III – 800 RON. comentarii de Paul
cu tema: „Moștenirea Criterii de eligibilitate: Lăzărescu ( Funda2ia Acade-
-Eseurile vor fi acceptate
politică a lui Iuliu Maniu Vor fi luate în considerare Termene limită şi mia Civică, 2016);
numai în format Word sau
în opera și activitatea lui numai lucrările care au ca etapele concursului „Monografia familiei Coposu
PDF.
Corneliu Coposu” subiect legătura, activitatea -27 martie 2017: lansarea – Marin Pop ( Editura Caiete
Data limită de trimitere a
și influen2a pe care a avut-o concursului; Silvane, 2014);
eseului este 1 octombrie
Scopul proiectului: Iuliu Maniu asupra lui -1 octombrie 2017: terme- „Mărturisiri. Dialoguri cu
2017. Eseurile vor fi trimise
Proiectul îşi propune să Corneliu Coposu. nul limită pentru trimiterea Corneliu Coposu” – Vartan
împreună cu adeverinţa de
scoată în eviden2ă legătura Vor fi luate în considerare eseurilor; Arachelian (Funda2ia Acade-
student (sau orice alt docu-
specială dintre doi oameni, numai lucrări originale, care -1 noiembrie 2017: juriul mia Civică, 2014);
ment care atestă statutul de
care nu au vrut nimic pentru nu au mai fost publicate sau desemnat va anunţa câştigă- „Seniorul Corneliu Coposu”
student) la adresa de email
ei și care s-au dedicat prin prezentate în cadrul altor torii; edi2ie îngrijită de Tudor
fundatiacoposu@gmail.com
morală, luptă și sacrificiu proiecte, conferinţe sau con- -11 noiembrie 2017: Gala Călin Zarojanu și Cristian
Emailul va conţine numele şi
neamului și României Mari. cursuri. de premiere a câștigătorilor Fulger (Editura Humanitas,
prenumele participantului,
Iuliu Maniu și Corneliu Vor fi luate în considerare (la Ateneul Român). 2014);
data naşterii, universitatea
Coposu reprezintă modele numai lucările cu autor unic, „Via2a politică și procesul lui
şi facultatea la care este
de dăruire, devotament și fiecare participant putând Bibliografie: Iuliu Maniu” – Cicerone
înscris şi oraşul în care
viziune politică pentru to2i concura cu un singur eseu. „Corneliu Coposu în fa2a is- Ioni2oiu (Editura Libra Vox,
locuieşte participantul.
cei care decid să se implice Toate lucrările vor fi verifi- toriei”, edi2ia a II-a comple- 2003);
Fiecărui autor i se va con-
în via2a Cetă2ii. cate anti-plagiat. tată ( Ed. Metropol, 1997); „Memorialul Iuliu Maniu” –
firma primirea eseului.
„Corneliu Coposu-Confe- Iosif Toma Popescu (Editura
siuni. Dialoguri cu Doina Criterion, 2006);
Descrierea grupului Condiţii de redactare: Juriul va fi format din:
Alexandru”, edi2ia a II-a re- „Iuliu Maniu în fa2a istoriei”
ţintă: -Eseurile vor fi redactate în -Ana Blandiana, scriitor,
vizuită (Ed. Vremea, 2014); (Editura Gândirea
Concursul se adresează stu- limba română. preşedinte al juriului;
„Corneliu Coposu – File Românească, 1994).
6 ploiestiul cultural „Opiniile sunt libere, dar nu si obligatorii.”— Ion Luca Caragiale
Numărul 4, 2017 Redactor sef: Gheorghe Burdujan / Tel: 0723-246121 ploiestiulcultural@gmail.com

EU AM O METAFORĂ A RELIEFULUI MENTAL


ÎN PRIVINŢA APROPIERII DE POET
(Continuare din edi ia anterioară)
Munchenul mai bine decât auzit că Sorescu este plecat I.S.: Cuvintele sunt aproape
Bucureştiul. Pe stradă erau în... Insulele „Griveie”. exacte, nu riguros exacte. Eu
maşini cu cheia pe bord, La ceasuri de taină, mi-a şi Traian avem o comuniune
pentru a le lua şi plăti doar evocat episodul cu „îngerul de intuiţii şi el a fost plăcut
benzina.” Nu ştiu dacă nu negru care i-a întunecat impresionat de poemul „În-
folosea o hiperbolă. Odată a caracterul”, disputa care a tâmplare” din volumul meu
venit o cunoştinţă cu iubita dus la despărţirea de o fiinţă de debut, pe care voiam să îl
lui şi Nichita i-a spus: „Prie- foarte dragă. Întors de la intitulez „Miliţii şi Salvări”,
tene, încredinţează-mi mie Struga, voia să facă împre- ceea ce i-a plăcut. Considera
dragostea ei şi dumneata ună cu un tânăr regizor un secţiunea mea din „Aer cu
scrie Luceafărul”. Într-un film în care să apară, cum diamante” foarte noncon-
grup de scriitori, cu toţii am zicea el, ca un „Antoniu formistă. Versurile pe care
observat pe cerul Bucureş- generalizat”. Autorităţile îi mi le cita mereu, aşa cum şi
tiului două elicoptere. În făcuseră o şicană, trecând la eu citam din versurile sale,
tăcerea care s-a lăsat, gazda drumul spre festivalul erau: „Dragă mamă, am o
a punctat cu umor: „...s-or fi „Cununa de aur” viza lui de meserie periculoasă/Scriu
certat...”. Îmi aduc aminte că ieşire prin Banat şi a Dorei poeme în Capitală” („căzute”
poetul redusese drastic raţia prin Bulgaria. În momentele la cenzură).
de licoare cu aromă de sale de amuzament, Nichita
din casa lui Nichita. Cine îl visare din tinereţe! M-a uitat struguri şi noi stăteam în compusese o „piesă” pentru Rep.: Povestiţi-mi ceva
vizita şi care îi erau prie- de tot. Stă toată ziua în camera sa pe marginea pa- distracţia prietenilor, după despre celebrele iubiri ale
tenii? De fapt, avea o viaţă America şi nici nu-i pasă de tului, iar Dora venea din modelul ocazionalelor lui lui Nichita.
personală, la câtă lume îl mine!” Prozatorului C.C. când în când să vadă dacă Goethe sau Eminescu, lucra-
solicita? Nichita îi dedicase un volum embargoul este respectat. rea al cărei titlu şi personaje I.S.: Nu vă pot răspunde la
pe care îl considera „mai Aveam în scrinul televizoru- nu le reproducem din mo- această întrebare. Am
I.S.: Dacă ar fi să reiau meta- mult interesant în intenţie lui o mostră de vin foarte tive de „CNA”. Două para- cunoscut-o numai pe soţia
fora minţii impresionată în decât în realizare”, Măreţia vechi, din care gustam arar, fraze pot fi amintite, sa Dora, colegă de facultate
„Văi” de prezenţa persoanei frigului. Trebuie să spun că când nu era vreo problemă. „Drăgăstotel” și „Pupocles”. cu mine şi Traian, spirit ales
fizice, în albe „Dealuri” de nu am abordat niciodată cu Dora a intrat şi ne-a găsit Ca să reiau metafora „Văii” şi distinsă iubitoare de
atmosferă şi prietenii co- poetul subiecte frivole, nu urmărind preocupaţi tele- impresionate de persoana poezie.
muni, şi în „Vârfuri”, de am băut până la epuizare şi jurnalul, ceea ce i s-a părut sa fizică, a „Dealurilor”
opera nichitiană, aş reaminti nu am lăsat să treacă timpul suspect. După un timp, ne-a atmosferei şi prietenilor Rep.: Şi chiar nimic despre
în prima parte pe Augustin fără a ne spune părerea des- găsit absorbiţi de muzica despre care am vorbit, voi această Dora, despre care
Frăţilă, care îl însoţeşte pre poezie, despre literatu- populară de pe ecran, ceea încheia cu „Vârfurile” minţii am mai citit şi în alte publi-
sonor pe discul editat, pe ră. Nichita mi-a făcut ce i-a mărit suspiciunea. atrase de versurile sale. Am caţii? Măcar din punctul de
criticul Alexandru onoarea de a-mi încredinţa Când în sfârşit ne-a văzut considerat ultimele sale vedere al colegului de facul-
Condeescu, coordonatorul sute de confesiuni, din care stând ca sfinţii la desene cărţi ca o „palinodie” a tate...
antologiei de autor „Ordinea voi relata câte o metaforă, animate, şi-a dat seama că primelor volume. Interesat
cuvintelor”, şi, sigur, pe poe- toate luminând starea de ceva nu e în regulă şi s-a dus de opinie, m-a onorat pe I.S: Nichita s-a regăsit foarte
tul Gheorghe Tomozei, care, spirit a unui creator impor- fest la noptieră de unde ne-a dedicaţii pe care le-am în- mult pe el însuşi prin iu-
cât am fost în „vizită”, aprin- tant în momentele sale mai confiscat mostra. Povesteam credinţat Bibliotecii birea pentru Dora şi
dea piric, în tăcere, câte un luminoase sau mai întune- nenumărate întâmplări, de „Nicolae Iorga”. Pe volumul anunţase discret vizitatorii
chibrit pe care îl privea până cate. Aflându-mă în compa- exemplu Aurelian Titu Respirări a notat, parafra- prea insistenţi că „sunt o
la epuizarea flăcării. Am nia poetului Ştefan Augustin Dumitrescu a înregistrat în zând o metaforă de umor familie şi trebuie să-şi vadă
avut onoarea de a-l întâlni Doinaş, Nichita a venit şi a „Antimetafizica” episodul din epocă, „Poetului Ion de propriile probleme”.
acolo pe distinsul interpret spus răspicat: „Stimate dom- evocat de mine, cu sepu- Stratan, această respiraţie Dora s-a îngrijit de sănă-
dramatic Florin Zamfirescu, nule Doinaş, credeţi că este ku-ul făcut de Mishima, gură la gură a înecatului cu tatea lui, a fost o gracilă
pe neobositul şi atât de de demnitatea mea să re- marele romancier nipon, şi patine”. Ultima lui respiraţie interpretă a gândurilor
înzestratul grafician Mircia tractez afirmaţia că poetul prietenul Morita. Nichita a fost Poezia. Pendularea nespuse din sfială pentru
Dumitrescu, pe poetul trebuie să meargă la strung, şi-a făcut chiar o coadă de între subiectivităţi, între unele persoane, a notat mii
Laurian Stănchescu, finul lui pe care am făcut-o la televi- samurai în vârful capului „eu” şi realitate din „11 de poeme splendide şi i-a
Nichita şi pe destoinicul ziune?” (interviul făcuse (fotografia este reprodusă elegii” este un dramatism asigurat prin inteligenţa şi
publicist şi poet Aurelian multă vâlvă, eu nu l-am ur- în albumul lui Tomozei). unic. tactul său lumina esenţială
Titu Dumitrescu. Cât a fost mărit, şi unii au considerat Aiurit cum sunt, am trimis pentru un creator! Ne-am
cu un picior în gips, tre- citindu-l pe Nichita că eu în- una dintre fotografiile Rep.: Prin ce concurs de reîntâlnit la Festivalul
buind să aibă intervenţii sumi aş face... jocul acelui expresive cu Nichita, în timp împrejurări l-aţi cunoscut? „Nichita” sau în vizitele mele
chirurgicale pe viu, pentru îndemn, ceea ce pe mine, ca ce scoteam colaci de fum de la Bucureşti şi am putut
că nu suporta anestezia din „...muncitor necalificat” şi ţigară, fostei sale soţii în I.S.: Lui Nichita i-am fost urmări cum supraveghează
cauza unei afecţiuni cardia- persoană interesată exclusiv Australia de unde nu am prezentat de către Traian reeditarea operei, preveni-
ce, Nichita stătea în pat şi de stilistica liricii, m-a cam primit nici un răspuns. Dacă T.Coşovei, poet şi prieten, toare şi competentă faţă de
privea din când în când un uimit). Doinaş i-a spus că e a primit-o... Marin Sorescu drept „poet ploieştean în imaginea poetului.
portret fotografic mare, liber să ia orice decizie „în era un globe trotter şi pragul debutului şi cârcotaş Marele artist Nichita
reprezentându-l pe roman- calitate de poet foarte im- aflându-se la un festival în când ţi-e lumea mai dragă”. Stănescu a fost un barochist
cierul Constantin Chiriţă cu portant”. Nichita îmi spunea (coincidenţă cu summit-ul abstract care contrazice
un pahar în mână. „Uite-l, adesea: „Bătrâne, am trăit de luna aceasta) Insulele Rep.: De ce cârcotaş? alergia la sublim a vremu-
bătrâne-prietenul meu de mult la Munchen şi cunosc Azore, poetul mi-a spus că a rilor noastre.

TEATRUL DIN PLOIEŞTI, DIN NOU SELECŢIONAT


PENTRU FESTIVALUL NAŢIONAL DE TEATRU
După șapte ani de ab- nescu, director artistic şi cută în sistem live de la Ploiești vor participa
sen3ă, Teatrul „Toma selecţioner al Festivalului streaming pe noul site al la Festival cu spectacolul
Caragiu” din Ploiești par- Naţional de Teatru, a festivalului, www.fnt.ro. „Războiul nu a început
ticipă pentru al doilea an anun3at miercuri, 5 iulie Festivalul Na3ional de încă”, de Mikhail Dur-
consecutiv la Festivalul 2017, selecţia oficială a Teatru va avea loc între nenkov, o traducere reali-
Na3ional de Teatru. celei de-a 27-a ediţii a 20 și 30 octombrie, la Bu- zată de Raluca Rădulescu,
Criticul Marina Constanti- FNT. Transmisia a fost fă- curești. Echipa de artiști în regia lui Bobi Pricop.
„Opiniile sunt libere, dar nu si obligatorii.”— Ion Luca Caragiale ploiestiul/cultural 7
Numărul 4, 2017 Redactor sef: Gheorghe Burdujan / Tel: 0723-246121 ploiestiulcultural@gmail.com

PAGINA DE POEZIE
ALEXANDRA NICULA - PAŞI PRIN GÂNDURI
l PECETEA DRAGOSTEI vie-ii pe pământ. să devină la rându-i cu palmele împreunate
Te-nchid în mine, cu un lacăt prezent... în chilii.
de dorin-ă Te-am căutat, de când
Și-n inimă--i aștern s-a inventat iubirea, lPOEZIA Iubește-mă, ca pe un lucru
covor de nestemate. Să-i dai un sens real De n-ar fi fost talentul, sfânt,
lEXISTENE Nimic pe lume, nu-mi mai e și s-o însufle-ești iubirea și durerea, ce-l tăinuiești în inimă
Iubite, de trebuin-ă… Și--i fac un loc în fiin-a mea, Ce-ar mai cânta poe-ii și-n fiin-ă
constant am rămas, Mă contopesc cu tine-n pentru-mplinirea, în versurile lor? și fă cu soarta tainic legământ,
fierbinte fluid de maci în val de voluptate. Ce încă, nu e scrisă-n S-ar tângui la col-uri, să-i fie vie-ii, veșnica credin-ă.
artere, legile-omenești. sfidându-și amintirea,
chip de femeie, până-n Te -in captiv, cu voia ta, Îngenunchea-i patetic, Iubește-mă și nu mă întreba,
ultimul ceas, în sentimente i-aș dărui senza-ii și răpuși mortal de dor. dacă sunt vis sau dor
cu suflet brazdat de tăcere. Și te veghez, trăind mun-i de drag -i-aș da, sau întâmplare,
Constant am rămas, în sinea mea, cu tine, Să mă răpești în taină, De n-ar fi fost poetul, acoperă-mi iubirea cu ceva,
glăsuind doar prin rime Ca m-ai ales în lumea asta, spre sferele divine mânuitor de stihuri, să--i fie pansament și
și vers, dintre toate Și-n toată nebunia, să-mi spui Să-și împletească-n versuri, alinare...
în-elesuri de nimeni știute Și-ai amprentat pecetea ce mult ai vrea iubirile și dorul,
- O oază pură de iubire, dragostei, în mine. Să ignorăm prezentul Ne-am rătăci haotic, Iubește-mă și lasă dorul mut,
în Univers, și să te pierzi cu mine. plutind peste abisuri Să--i modeleze sim-ul
În bra-ele mele, Te venerez, ca pe-o icoană Și dragostea din inimi înfrânat,
cu bra-ele tale, pierdute. și mă-nchin. Te simt vibrând spre ceruri și-ar lua zborul. Statuia sentimentelor din lut,
Iubite, Cu rugăciuni, implor și mi-este tare cald de tine, De n-ar fi fost poetul Topește-o - n tine,
sunt și noapte și zi laolaltă divinitatea să te-ajute, Când mă săru-i cu dorul ce s-aline-n vers dureri, necondi-ionat.
și luna și raza de soare și vis, Spre bucuria sfânt-a anilor mă-mpresoară-n gând, Să elogieze patimi,
sunt mesajul venit ce vin, Ma ‘nal- cu aripi albe ce leac n-ar fi avut, lVIS DE PRIMĂVARĂ
de pe lumea cealaltă Din gânduri negre, spre cer și uit de mine, Citind a sale versuri, Ești visul meu de primăvară
către tine, cu iubire trimis. în senin să te strămute. Atemporal de via-ă, se renășteau plăceri, Când mă topesc
Ești unica hrană prin nori alunecând. Ce vindecau în taină pe sub castani,
a sufletului meu, lMIRACOLUL APROPIERII și rani care-au durut. S-aștept iubirea să răsară
Iubirea eternă, tăcută mi-am aplecat Te-aștept să-mi sim-i fiorul De n-ar fi fost poetul, Din goana ultimilor ani.
Și martor mi-e Dumnezeu, pleoapele ce încă nu e stins în vers să se exprime, Mă doare floarea de cais,
că--i sunt și datoare vândută. și te-am închis în mine… Și inimile noastre Iubirea n-avea șansă, Când îi sărut plângând petale,
în spa-iul să bată-n ritm egal, nici poezia, crez… Precum sărutul tău din vis
Iubite, dintre noi, Încinse-amar de focul Dar înzestrat cu harul Cu ‘nchipuirea gurii tale.
constant am rămas, doar bătăi de inimi dragostei aprins, puterilor divine, Bra-u-l întind
ca să--i vindec pe veci, erau… Că să vidăm prezentul, Oricând mă pierd în versuri, virtual spre tine,
rana durută! mă -ineai atât de strâns, de tot ce e banal. mă bucur și oftez. Să mă cuprinzi, să mă alin-i,
încât vântul De n-ar fi fost poetul, Și-n mângâierile--i divine,
lTE-AȘTEPT... și-a frânt zborul lVIS… cu simpla-i gingășie, Căldura trupului să-mi sim-i.
Te-aștept, zidită în poemul între noi Visul meu de primăvară, Să mângâie prin suflet, Mă rătăcesc printre suspine,
nostru de iubire, și timpul Vară, toamnă și ce-o fi, acordurile line, Mă cuibăresc la tine ‘n minte,
Te scriu cu patima dorin-ei, în și-a revărsat nisipul Te iubesc ca pe-o comoară, Străini am fi in inimi, Și mă trezesc vorbind cu tine,
fiecare vers, în deșert, Ce și-n iarnă-o voi iubi. de Doamna Poezie, Făcând abstrac-ie de cuvinte.
Iubirea -i-o aștern tăcută, în din grija Veghindu-ne odihna,
chip de mul-umire sa nu ne mai desparta… i-am făcut culcuș în mine, unindu-ne destine. lOARE…
Și venerez în taină, imbratisarea ta Să--i fiu pavăză și-alint, …oare cărui gând de-al tău
un dor ce nu s-a șters. mi-a pecetluit Să m-asigur că -i-e bine, De n-ar fi poezia, să mă pun de-a curmezișul
in inima, Cand respiri și eu te simt. să-nchidă-n ea secrete să fiu raza ta de soare
Te-aștept cu un penel miracolul apropierii Și dorurile toate, prin versuri să mă fac un câmp de flori
muiat în gânduri calde si statuia iubirii Visul meu de împlinire, să le ascundă, să înfrunt orice crezare
Să vii, să mi te-așterni în s-a daltuit Dorul meu ce nu se stinge, Tu cum -i-ai plânge-n tăina, ca să mă culegi în zori
liniștea tăcerii, singura, Dă-i o oază de iubire, iubirea ta, poete,
Să lași în nemurire din atingeri… Inimii ce tot mai plânge. Și-ai mai trezi in inimi, …oare cum respiri și taci
iubirea să se scalde, in inimile noastre gândirea ta profundă… când sculptezi în mine vrere
Cu ea, să luminezi până și e liniste, Mi-ai acaparat gândirea, și-nfierbin-i fluid de maci
bezna înnoptării. e vid de cuvinte Sufletul și trupul tot, lIUBEȘTE-MĂ cu o daltă de durere
si noi ne ocrotim Mi-ai pus lacăt pe iubirea, Iubește-mă, ca pe-o himeră,
Te-aștept în fiecare vers, iubirea, Far’ de care, nu mai pot. ce-și varsă infinita desfătare, …oare care vers nescris
să ne iubim în rime, prin tacere… o diafană entitate efemeră, te-a întors din poezie
Să eludăm precepte, …………………….. Visul meu în devenire ce-și lasă lin amprenta și ce verb -i-a interzis
să inventăm poeme oriunde vei pleca, Cea mai tandră voluptate, și dispare. să-mi oferi iubire mie
Și-am să implor și iambii, cand te vei intoarce, Fă din mine nesfârșire
alăturea de mine, sa iei cu tine, Și din noi, eternitate. Iubește-mă, ca pe-o comoară, …oare unde te-ai ascuns
Îndurători și tandri, fericirea! ascunsă-ntr-un ungher pe furiș să mă privești
în rime să te cheme. lCONJUGARE de infinit, când un semn -i-ar fi de-ajuns
Te-aștept ca pe o muză, lPOEMUL IUBIRII Tu ești prezentul dar n-o lăsa-n durerea ei, dorul meu să-l întâlnești.
care stârnește patimi, Iubirea noastră, pe care-l conjug să moară
Să-mi rânduiești în versuri mai presus de-a în-elege, în fiecare verb ca o iluzie, ce încă n-a trăit. …oare cărui gând de-al tău
poemele nescrise, Icoană în altarul vie-ii care exprimă iubirea să mă pun de-a curmezișul
Când numai o minune m-ar noastre sfânt, trecutul și-a obturat Iubește-mă, ca pe-o pasiune, să mă fac din floare vânt
mai priva de lacrimi Un adevăr situat deasupra sensul conjugării ce nu ai mai trăit-o și n-o știi, să te mângâi în tăcere
Și-ar readuce-n via-ă orișicărei lege iar viitorul așteaptă închină-mă, liberată de cuvânt
trăirile ucise... Și mărturia existen-ei desăvârșirea ca pe o rugăciune, să n-am parte de durere.
8 ploiestiul cultural „Opiniile sunt libere, dar nu si obligatorii.”— Ion Luca Caragiale
Numărul 4, 2017 Redactor sef: Gheorghe Burdujan / Telefon: 0723-246121 ploiestiulcultural@gmail.com

PERSONALITĂŢI ALE ORAŞULUI PLOIEŞTI


CARE IUBESC ŞI SPRIJINĂ CULTURA

l CRISTIAN VINTILESCU

l IULIAN DUMITRESCU

l MIRCEA IONESCU QUINTUS

SUS ŢINE Ş I TU ZIARUL


„PLOIE Ş TIUL - CULTURAL”

SANDU ADRIAN REBUS (DE ROBERT CODESCU)


REPARAŢII ŞI VÂNZĂRI
CALCULATOARE, LAPTOP-URI SI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BELETRISTICĂ
Piloton HD M9 + GPS 7 inch (18 CM) Orizontal : 1) Plumb
Str I.L.Caragiale, nr. 2, 2 (simb.); Bun de dat la…
Vălenii de Munte casat ; 2) În acest loc; Lu-
Tel: 0768.956.866; 0744.631.670 crări de beletristică; 3) Re-
E-mail: sanduadrian25@gmail.com; 3
adi_edi25@yahoo.com bele; Pătrat agricol; Într-o
roată; 4) Triat; Mai întors;
4 5) Dinţii din faţă; O raită
ID MESS.: Adi_edi25 dar nu toată; În cort; 6) Un
PREZENTARE PRODUSE: soi inversat; Octavian fără
https://www.facebook.com/ 5
limite; 7) Din geam (masc.
sanduadriananghel pl.) 8) Perioadă glaciară;
SKYPE: Sanduadrian25 6 Eşuare; 9) Te ajută să urci;
Vă aştept şi la magazinul meu din Dafin; 10) Carte de val-
Vălenii de Munte. oare deosebită.
În piaţă, în locul magazinului 7
Husqvarna. Vertical: 1) Eden; Scăpat
8 în faţă; 2) Casa cărţilor; 3)
O jumătate de cleşte; Întors
9 în Paris; 4) Acid în fond;
Sere; Romb la cărţi 5)
Acele; În cadă; 6) autor de
10 cărţi; 7) Abis; Plasată pe
Potrivit art. 206 CP, responsabilitatea juridică pen-
dos; 8) Element chimic ce
tru conţinutul articolului aparţine autorului. De aseme- are simbolul Br.; Fişă de
nea, în cazul unor agenţii de presă şi personalităţi activitate, curricu-lum… 9)
citate, responsabilitatea juridică le aparţine. OFERTĂ PUBLICITATE ÎN ZIARUL „PLOIEȘTIUL CULTURAL”: Trage la război; Mioare;
- Prima pagină, casetă publicitară / policromie: 12 Ron / cm. pătrat; Teuri în fond; 10) Beletris-
Publica*ia PLOIEȘTIUL - CULTURAL - Pagină interior, casetă publicitară / o culoare: 3 Ron / cm. pătrat; tică.
este editată de Funda)ia ARMONIA - Ultima pagină, casetă publicitară / policromie: 12 Ron /cm. pătrat. (DEZLEGAREA ÎN
- Text materiale de promovare / 1/2 pagină (interior): 150 Ron.
EDIIA VIITOARE)