You are on page 1of 1

28 | Κοινωνία Χανιώτικα νέα | Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 409

Ζήτω το 112!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ*

σμός. Αντίστοιχη συντονι-


Γιορτάζει ο κοινός ευ- σμένη επέμβαση απαιτείται
ρωπαϊκός αριθμός και στις αστικές ή ακόμη και
έκτακτης ανάγκης που τις δασικές πυρκαγιές.
πρόσφατα αναβαθμί- Επιπλέον, όταν καλέσουμε
το 112 χωρίς να γνωρίζου-
στηκε και στην Ελλά-
με την ακριβή μας θέση
δα υπάρχει η δυνατότητα γεω-
εντοπισμού μας. Μάλιστα,

11
Φεβρουαρίου οι εταιρείες τηλεπικοινω-
σήμερα! 11/2! Η νιών είναι υποχρεωμένες να
Ευρωπαϊκή δώσουν τα στοιχεία της θέ-
Ημέρα του 112! Η οποία σης του καλούντος πρακτι-
θεσπίστηκε το 2009 με κοι- κά τη στιγμή που διαβιβά-
νή δήλωση του Ευρωπαϊκού ζουν την κλήση στο κέντρο
Κοινοβουλίου, της Ευρω- του 112. Ωστόσο, σήμερα η
παϊκής Επιτροπής και του ακρίβεια του γεωεντοπι-
Συμβουλίου Υπουργών της σμού, ιδίως εκτός αστικών
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δή- κέντρων, δεν είναι ικανο-
λωση που επιτεύχθηκε μετά ποιητική με αποτέλεσμα να Σύγκριση της ακρίβειας γεωεντοπισμού μεταξύ της σημερινής και της νέας μεθόδου

από πολύχρονες παρασκη- υπάρχει δυσκολία όταν η


νιακές πιέσεις από την Ευ- κλήση προέρχεται από απο- φή (βλέπε Μάτι). Αλλά και η
ρωπαϊκή Ένωση του Αριθ- προσανατολισμένους ορει- χρήση ξεπερασμένων τε-
μού Επειγόντων (EENA – βάτες ή τουρίστες χαμένους χνολογιών που δεν εξα-
European Emergency Num- στις μαδάρες … σφαλίζουν την ασφάλεια
ber Association). Ευτυχώς, σύμφωνα με τις των επικοινωνιών, μπορεί
Τι είναι το 112. Είναι ο ανακοινώσεις της κυβέρνη- να αποβεί μοιραία π.χ. σε πε-
κοινός ευρωπαϊκός αριθ- σης και αυτό το πρόβλημα ριπτώσεις καταστροφών
μός έκτακτης ανάγκης. Τον θα αντιμετωπιστεί από τον που προκαλούνται από τρο-
καλούμε από σταθερό ή κι- Απρίλιο με την εφαρμογή μοκράτες.
νητό αλλά όχι από εφαρμο- του προηγμένου γεωεντο- Δυστυχώς, αν θέλουμε να
γές τύπου Viber ή What’sUp. πισμού (έξυπνων) κινητών αποκτήσει η χώρα μας ένα
Για να ζητήσουμε βοήθεια (AML ή Advanced Mobile αποτελεσματικό σύστημα
σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Location). Μια τεχνική στην προστασίας των πολιτών
Ένωση όταν κινδυνεύει ζωή οποία έχουμε αναφερθεί από ατυχήματα και κατα-
ή περιουσία, δηλαδή για να κατ’ επανάληψη στο παρελ- στροφές θα πρέπει να επεν-
καλέσουμε το ΕΚΑΒ, την θόν (βλ. ΧΝ 12/2/2019). δύσουμε και στην δημι-
Πυροσβεστική, την Αστυ- Η χρήση του AML θα εξα- ουργία ενός ηλεκτρονικού
νομία ή το Λιμενικό. σφαλίσει ακρίβεια γεωεντο- δικτύου υψηλών προδια-
Στην Ελλάδα, αρμόδια για πισμού μερικών δεκάδων γραφών για την Διοίκηση,
την λειτουργία του αναβαθ- μέτρων κάνοντας τις επεμ- τον Έλεγχο, τις Επικοινω-
μισμένου τηλεφωνικού κέ- βάσεις ταχύτερες – ιδίως νίες, τον Συντονισμό και
ντρου του 112 είναι η Γενι- όταν θα συνδυαστεί με την την Πληροφόρηση (C4I).
κή Γραμματεία Πολιτικής εγκατάσταση σε όλα τα οχή- οι χώρες πρέπει να δια- προειδοποίηση για επερχό- συνοδευτεί από ένα ολο- Στο οποίο θα έχουν ισότιμη
Προστασίας (ΓΓΠΠ). Η ματα και δορυφορικών συ- σφαλίσουν μέχρι τις 21 Ιου- μενη ή εξελισσόμενη κατα- κληρωμένο πρόγραμμα ενη- πρόσβαση όλες οι υπηρεσίες
οποία, από 1ης Ιανουαρίου στημάτων ραδιοπλοήγησης. νίου 2022 ότι διαθέτουν τέ- στροφή πρέπει να εκπέ- μέρωσης και εκπαίδευσης έκτακτης ανάγκης και το
2020 λειτουργεί το αναβαθ- Θα συμβάλλει επίσης στην τοιο σύστημα προειδοποί- μπεται από πολλές πηγές. Τα των πολιτών στις συμπερι- οποίο, εκτός από ενισχυμέ-
μισμένο κέντρο 112, η κα- μείωση των κακόβουλων ησης μέσω των τηλεφώ- κινητά τηλέφωνα είναι απο- φορές και τις ενέργειες που νη ασφάλεια των επικοι-
τασκευή του οποίου συγ- κλήσεων στο 112 που απα- νων. τελεσματικά αλλά αν έχουν θα πρέπει να υιοθετήσουν νωνιών, θα επιτρέπει την
χρηματοδοτήθηκε από την σχολούν τα κέντρα όταν κά- Να λοιπόν που για πρώτη καταστραφεί οι κεραίες εκ- όταν σημάνει ο συναγερμός. αμφίδρομη διαβίβαση φω-
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ). ποιοι άλλοι συμπολίτες εν- φορά, εξαιτίας κάποιων κα- πομπής θα είναι άχρηστα. Ιδιαίτερη σημασία έχει η εκ- νής, βίντεο και χαρτογρα-
Η χρήση του 112 για όλες δέχεται να κινδυνεύουν … ταστροφών η Ελλάδα έδωσε Σε πολλές χώρες (π.χ. Βέλγιο, παίδευση των παιδιών και φίας σε υψηλές ταχύτητες.
τις περιπτώσεις προσφέρει Αντίστροφο 112. Μετά προτεραιότητα στην λει- Γερμανία, Σουηδία) η έγκαι- των νέων αφού έχει απο- Μας πήρε πάνω από 10
δύο μεγάλα πλεονεκτήματα. από πολύχρονες προσπά- τουργία αυτού του συστή- ρη προειδοποίηση μεταδί- δειχτεί ότι τη στιγμή της κα- χρόνια για να αναβαθμί-
Εξασφαλίζει την συντονι- θειες της ΕΕΝΑ αλλά και ματος το οποίο σύμφωνα με δεται από το ραδιόφωνο ταστροφής τα παιδιά υπο- σουμε το 112 στην Ελλάδα.
σμένη επέμβαση όλων των εξαιτίας των τρομοκρατι- την κυβέρνηση έχει πλέον και την τηλεόραση, από το δεικνύουν στους μεγαλύτε- Ας ασχοληθούμε σοβαρά με
υπηρεσιών έκτακτης ανά- κών επιθέσεων του 2015 τεθεί σε λειτουργία από την διαδίκτυο ή ακόμη και από ρους τι πρέπει να κάνουν. την δημιουργία και ενός
γκης που θα απαιτηθούν για και 2016 στη Γαλλία, διαπι- 1η Ιανουαρίου. Στη σχετική σειρήνες – μερικές φορές Επικοινωνίες των υπη- συστήματος C4I υψηλών
την αποτελεσματική αντι- στώθηκε τελικά η ανάγκη να σελίδα της ΓΓΠΠ ακόμη και ομιλούσες. ρεσιών. Όλα τα παραπάνω επιδόσεων για να μην ξα-
μετώπιση του επείγοντος. δημιουργηθεί ένα σύστη- (http://112.gr) οι πολίτες Επιπλέον, δεν αρκεί η με- δεν έχουν νόημα αν οι ναβρεθούμε μπροστά σε θύ-
Για παράδειγμα στα τρο- μα έγκαιρης προειδοποίη- μπορούν να βρουν πληρο- τάδοση της προειδοποίη- εμπλεκόμενες υπηρεσίες ματα που να οφείλονται σε
χαία απαιτείται εκτός από σης των πολιτών σε περί- φορίες για τις ρυθμίσεις σης αν οι πολίτες δεν γνω- έκτακτης ανάγκης δεν μπο- έλλειψη ενημέρωσης ή ασυ-
την επέμβαση του ΕΚΑΒ πτωση επερχόμενης ή εξε- που απαιτούνται στα έξυπνα ρίζουν τι πρέπει να κάνουν ρούν να επικοινωνήσουν νεννοησία των αρχών …
και η βοήθεια της αστυνο- λισσόμενης καταστροφής. κινητά τηλέφωνα προκει- …Γι’ αυτό ο εμπλουτισμός μεταξύ τους κατά την ώρα
μίας για ρύθμιση της κυ- Έτσι με βάση τον Ευρωπαϊ- μένου να λαμβάνουν τις του συστήματος έγκαιρης της κρίσης. Η έλλειψη επι- * Φυσικός, τέως στέλεχος
κλοφορίας αλλά και η πα- κό Κώδικα Ηλεκτρονικών σχετικές ειδοποιήσεις. προειδοποίησης με την δυ- κοινωνίας οδηγεί στη με- της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ρουσία της Πυροσβεστικής Επικοινωνιών (οδηγία Θα πρέπει ωστόσο να επι- νατότητα πολυκαναλικής τατροπή μιας απλής έκτα- http://alevantis.blogspot.com
αν απαιτηθεί απεγκλωβι- 2018/1972, άρθρο 110) όλες σημάνουμε ότι η έγκαιρη μετάδοσης θα πρέπει να κτης ανάγκης σε καταστρο-