Kompenzacija jalove snage

doc.dr.sc. Igor Kuzle Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb

Sažetak: Povećanje potrebe za električnom energijom kao i neizbježno povećanje njezine cijene u budućnosti, uzrokuje intenzivan razvoj područja energetske učinkovitosti. Jedna od najučinkovitijih mjera za postizanje tog cilja je kompenzacija jalove snage odnosno eliminiranje nepotrebnog prijenosa jalove snage i energije kroz sustav. Ekonomska opravdanost kompenzacije jalove snage, dokazana je nebrojeno puta jer uštede postignute neplaćanjem jalove energije u slučaju kompenzacije kao i postizanje rasterećenja mreže od prijenosa jalove energije, smanjenje gubitaka energije i poboljšanje naponskih prilika u kratkom vremenskom razdoblju nadmašuju troškove investicija, amortizaciju, investicijsko i tekuće održavanje. Ključne riječi: jalova snaga, pomoćne usluge sustava, cijena pomoćnih usluga sustava, vjetroelektrane

1. UVOD
Napon i frekvencija su osnovne varijable stanja elektroenergetskog sustava. Frekvencija je jedan globalni pokazatelj približno jednake stacionarne vrijednosti u svim dijelovima elektroenergetskih sustava (EES) koji su u sinkronizmu. S druge strane, napon je lokalna značajka mreže i općenito se razlikuje od točke do točke sustava. Naponi u različitim točkama sustava razlikuju se zbog postojanja više nazivnih naponskih razina unutar njega kao i zbog pojave padova napona uzrokovanih tokovima jalove snage kroz reaktancije elemenata. Očito da postoji izrazita veza između napona i jalove snage, koji se zbog toga obuhvaćaju zajedničkim sustavom regulacije. Povećanje potrošnje električne energije te manjak kapaciteta za njenu proizvodnju, uzrokovan negativnim stavom javnosti vezanim za izgradnju elektrana, kao i globalni porast cijena energenata, uzrok je povećanim naporima usmjerenim ka učinkovitijem iskorištavanju svih dijelova EES-a što uključuje i neophodnost racionalizacije potrošnje. Jedna od najučinkovitijih mjera za postizanje tog cilja je kompenzacija jalove snage odnosno eliminiranje nepotrebnog prijenosa jalove snage kroz sustav. Smanjenje gubitaka djelatne snage u postojećoj mreži moguće je jedino smanjenjem protoka jalove snage. Određene uštede energije i goriva te uštede na investicijama postižu se kompenzacijom jalovih snaga u distribucijskim i prijenosnim mrežama uz automatiziranu regulaciju napona i jalovih snaga. Temeljni zadatak regulacije jalovih snaga u normalnom pogonu je održavanje napona u svim čvorištima EES-a kroz održavanje jednakosti između proizvodnje i potrošnje jalove snage uključujući i gubitke. Jednakost proizvodnje i potrošnje jalove snage,treba biti postignuta ne samo za EES u cijelosti nego i za njegove pojedine podsustave (regije) i čvorišta.

1

Općenito, u Hrvatskoj razina kompenzacije jalove snage u distribucijskim mrežama uglavnom nije zadovoljavajuća, jer globalno gledajući već i za pokrivanje gubitaka jalove snage u distribucijskim energetskim transformatorima bilo bi potrebno instalirati dodatne kondenzatorske baterije znatne ukupne snage, a iznos jalove snage kojim bi se osigurao zahtjevni faktor snage cosϕ = 0.95 u svim čvorištima i u svakom trenutku pogona još se znatno povećava. U prijenosnim mrežama neodgovarajuća regulacija jalovih snaga i napona, te niske rezerve jalovih snaga u pojedinim područjima uzrokuju teškoće u radu sustava. U slučaju prijenosnih mreža tokovi jalove snage imaju veći utjecaj na naponske prilike nego u slučaju radijalnih distribucijskih mreža, pa je problem regulacije napona i jalove snage izraženiji. Istraživanjima svakog pojedinog dijela sustava određuje se razina potrebne kompenzacije te lokacija, veličina i značajke uređaja za kompenzaciju. Sa stanovišta potrošača dokazana je ekonomska opravdanost kompenzacije, jer uštede postignute neplaćanjem jalove energije, smanjenje gubitaka energije i poboljšanje naponskih prilika nadmašuju investicijske troškove u kompenzacijske uređaje, investicijsko i tekuće održavanje i dr. Osim toga, većina elektroprivrednih kompanija nastoji odgovarajućim tarifnim sustavom stimulirati potrošače da aktivnije kompenziraju jalovu energiju što se neće promijeniti ni u budućnosti bez obzira na uvođenje tržišta električne energije i mogućnosti kupaca da izaberu dobavljača iste. U tržišnom okruženju postojeći kupci koji nepovoljno djeluju na EES i smanjuju kvalitetu električne energije u sustavu morat će plaćati penale, a novi kupci će morati zadovoljiti odgovarajuće standarde već prije samog priključenja na sustav.

2. OPĆENITO O JALOVOJ SNAZI 2.1. Ovisnost napona o jalovoj snazi
Ovisnost napona o jalovoj snazi je nelinearna (slika 1). U svrhu jednostavnijeg računa krivulja ovisnosti se linearizira u okolici nazivnog napona u kojoj se kreću stvarne promjene napona. To se čini povlačenjem tangente na krivulju u točki koja odgovara nazivnom naponu. Nagib te tangente, tj. pravca koji predstavlja lineariziranu krivulju ovisnosti napona o jalovoj snazi, određuje se pokusom.

U Un ?U ?Q

Grupi potrošača, npr. potrošačima jedne transformatorske stanice VN/SN promijeni se napon za iznos ΔU promjenom položaja regulacijske sklopke na transformatoru. Zatim se na transformatoru očita promjena jalove snage iznosa

ΔQ. Nagib pravca matematički je određen veličinom:
KQ =

ΔQ ΔU

(1)

Q
Slika 1. Ovisnost napona o jalovoj snazi u nekom čvorištu

Veličina KQ naziva se faktor proporcionalnosti ili regulacijska jalova energija, a ima dimenziju struje.

2

za vršenje korisnog rada. Kut između radne i prividne snage (ϕ) je kut faznog pomaka između struje i napona (2). Potrebe potrošača za jalovom snagom Potrošač iz mreže za svoj rad može uzimati radnu snagu (P). a ne točno iza sebe djeluje na njegovu sposobnost obavljanja rada tj. Ukupna snaga koju potrošač uzima iz mreže naziva se prividna snaga (S). Potrebna sila može se vektorski razdijeliti na silu koja se troši za vučenje broda u smjeru kanala (djelatna snaga. prigušnice. 2. Da bi se pojam jalove snage jednostavno objasnio moguće se poslužiti analogijom opisujući konja koji vuče brod kroz kanal (slika 2a). Činjenica da konj vuče uže sa strane.2. statički uređaji temeljeni na energetskoj 3 . koristan rad) i silu koja se troši da se održao smjer plovidbe (jalova snaga. Očigledno je da brod ne bi mogao ploviti bez savladavanja obije navedene komponente sile. Bez upravljanja kormilom (kompenzacije) brod bi udario u nasip kanala (slika 2b). i jalovu snagu (Q). da bi se obavio potrebni rad konj mora upotrijebiti silu veću od one koja bi bila potrebna kada bi hodao točno ispred broda. Pri tome okretanje kormila uzrokuje dodatne gubitke snage konja. Činjenica da konj ne hoda točno ispred broda ne utječe na rad koji on mora obaviti da bi vukao brod kroz kanal. Elementi EES-a kao proizvođači i potrošači jalove snage Elementi EES-a također posjeduju reaktanciju induktivnog ili kapacitivnog karaktera. pa prema tome mogu proizvoditi ili trošiti jalovu snagu.3. gubici). Svrha nekih od elemenata EES-a isključivo i jest proizvodnja ili potrošnja jalove snage (kondenzatorske baterije.2. a) Slika 2. Trokut snaga b) Vektorski prikaz sila kojima se vuče brod identičan je vektorskom prikazu snaga u elektroenergetskom sustavu (slika 3).

pa su oni potrošači jalove snage. Jalova snaga proizvedena u vodu ili kabelu QC je: QC = U 2Cω (5) gdje je U linijski napon mreže. a uzrokovana je gubicima u rasipnim induktivitetima transformatora. C pogonski kapacitet voda. Jalova snaga koju troši vod ili kabel ovisna je o struji opterećenja. U praznom hodu potrošnja jalove snage se kreće oko 1% nazivne snage i koristi se za magnetizaciju jezgre. a ω .kružna frekvencija. S trenutna snaga transformatora. Zračni vodovi i kabeli Zračne vodove i kabele karakterizira induktivitet i kapacitet. Induktivitet je zaslužan za potrošak jalove snage. 2.1. Trokut snaga 2. Potrošnja jalove snage transformatora može se odrediti korištenjem izraza: 2 ⎤ ⎛S ⎞ Sn ⎡ ⎢i0 % + ⎜ ⎟ uk %⎥ Qtr = ⎜S ⎟ 100 ⎢ ⎥ ⎝ n⎠ ⎣ ⎦ (2) (3) gdje je Sn nazivna snaga transformatora.3. i0% struja transformatora u postocima. dok je jalova snaga koju proizvodi ovisna o narinutom naponu. praznog hoda Problem potroška jalove snage u transformatorima vrlo je značajan. Potrošak jalove snage u vodu ili kabelu QL iznosi: QL = 3I 2 Lω (4) gdje je I linijska struja kroz vod ili kabel.3. U radu je težište na korištenju kondenzatorskih baterija za kompenzaciju jalove snage u sustavu pa su predmetni uređaji detaljnije opisani u nastavku teksta. Transformatori Transformatore karakterizira induktivna impedancija.elektronici. Pri nazivnom opterećenju potrošnja naraste na oko 10% nazivne snage. dok ju kapacitet proizvodi. L vlastiti induktivitet voda ili kabela. Ukupna jalova snaga voda ili kondenzatora Q jednaka je razlici između potrošene i proizvedene jalove snage: 4 . a ω kružna frekvencija. uzimajući u obzir da put energije od mjesta proizvodnje do potrošača zahtijeva nekoliko transformacija. a uk% napon kratkog spoja transformatora u postocima.2. pa se potrošnje transformatora zbrajaju. P = S ⋅ cos ϕ Q = S sin ϕ Q = tan ϕ P Slika 3. sinkroni kompenzatori).

U ovu kategoriju spadaju i sinkroni motori kod kojih se potrošnja jalove snage može regulirati promjenom struje uzbude. standardni uređaji za tisak (cosϕ = 0. S povećanjem opterećenja motora raste i struja koja prolazi kroz induktivitete motora. fine brusilice (cosϕ = 0. Za opterećenja koja su veća od prirodne snage vod ili kabel će trošiti.Q = Q L − Q C = 3 I 2 Lω − U 2 C ω (6) Još jedna veličina karakteristična za vodove i kabele je prirodna snaga. tkalački stanovi. termoakumulacijske peći). 2.6). P trenutna snaga asinkronog motora. zbog čega već u praznom hodu potrošnja jalove snage iznosi oko 30% nazivne prividne snage. ventilatori. a Qn dodatna jalova snaga asinkronog motora pri nazivnom opterećenju. U slučaju indukcijskih i lučnih peći za metalurgiju situacija je drukčija. Potrebe potrošača za jalovom snagom Većina električnih uređaja osim sinkronih strojeva s vlastitom uzbudom i nekih tipova kolektorskih motora treba jalovu energiju iz mreže. toplinu. Pn nazivna snaga asinkronog motora.6 . tada je njihov faktor snage jednak jedinici. Njihovi faktori snaga vrlo su nepovoljni i zbog toga im je neophodno dodati uređaje za kompenzaciju jalove snage. Matematički se jalova snaga asinkronog motora može izraziti kao: ⎛ P Q = Q0 + ⎜ ⎜P ⎝ n ⎞ ⎟ ⋅ ΔQ n ⎟ ⎠ 2 (7) gdje je Q0 jalova snaga asinkronog motora u praznom hodu. što znači da ne troše jalovu snagu.4. pa on više neće uzimati ili predavati jalovu snagu u mrežu. 2. Od industrijskih potrošača najznačajniji su: 5 . U slučaju konstantnog napona.8) te automatski strojni alati.4.2. a za manja davati jalovu snagu u mrežu.0. pri određenoj struji opterećenja izjednačit će se proizvodnja i potrošnja jalove snage u samom vodu ili kabelu. Potrošači koji pretvaraju električnu energiju u toplinsku energiju Ako se radi o trošilima djelatne snage (bojleri. To znači da potrošnja jalove snage pri nazivnom opterećenju iznosi oko 50% nazivne prividne snage. Potrošači koji pretvaraju električnu energiju u mehanički rad Najveći broj potrošača jalove snage u sustavu pripada u ovu skupinu. strojevi za štancanje. Za kabel je karakteristično da im je kapacitet puno veći od induktiviteta. Tipični industrijski potrošači temeljeni na asinkronim motorima su: crpke. Glavna značajka asinkronih motora je relativno veliki zračni raspor.1. ispravno dimenzionirani električni motori klimatizacijskih uređaja (cosϕ = 0. brusilice. Najveći potrošači jalove energije su asinkroni motori i već spomenuti transformatori. svjetlost i kemijsku energiju. a glavni predstavnik ove vrste potrošača su asinkroni motori.8). tako da oni uglavnom proizvode jalovu snagu. a time i potrošnja jalove snage. Sinkroni motori mogu i proizvoditi jalovu snagu.4. Dodatna jalova snaga koju troši asinkroni motor zbog prolaska struje opterećenja proporcionalna je kvadratu te struje. 2. glodalice. Potrošači pretvaraju električnu energiju u jedan od četiri korisna oblika energije: mehanički rad.

što znači da im je faktor snage relativno dobar. smanjenje trajanja praznog hoda. pa one za rad ne trebaju jalovu snagu. potrebni zakretni i pogonski moment. pri izboru i korištenju asinkronih motora u obzir treba uzeti sljedeće: minimalne. Na taj način rasterećuju se generatori.75 . transformatori i vodovi od proizvodnje odnosno prijenosa jalove snage. Veći dio jalove energije može se dobiti ekonomičnije upotrebom kondenzatorskih baterija. Njihov faktor snage je jednak jedinici.0. Uzroci lošeg faktora snage i mogućnosti poboljšanja faktora snage Neodgovarajući izbor asinkronih motora u industrijskim postrojenjima može uzrokovati loš faktor snage (veliki periodi praznog hoda ili predimenzioniranost što je često posljedica planirane te nikad realizirane etapne izgradnje industrijskog postrojenja). potrebno je svesti prazan hod na najmanju moguću mjeru. KOMPENZACIJA JALOVE SNAGE 3. 2.4 do 0. transformatori i ostali potrošači jalovu energiju potrebnu za stvaranje magnetskog polja uzimaju iz mreže. Pojam kompenzacije jalove energije Kao što je već navedeno asinkroni motori.5 .5).- sušare (cosϕ = 1.55.3. Fluorescentna rasvjeta ima loš faktor snage oko 0. a industrija znatno smanjuje troškove za potrošenu električnu energiju jer su potrebnu jalovu snagu proizveli u vlastitom postrojenju. broj uključivanja. 2. ovakvi uređaji koriste struju dobivenu iz ispravljača.00).0.6. industrijske peći.2 . Loš faktor snage postrojenja može biti uzrokovan i predimenzioniranošću transformatora (u slučaju loše procjene faktora istodobnosti).0. U svrhu poboljšanja faktora snage postrojenja može se poduzeti sljedeće: zamjena slabo opterećenih motora ili njihov povoljniji raspored. 3.1. Potrošači koji pretvaraju električnu energiju u svjetlost Obične žarulje sa žarnom niti zapravo su trošila djelatne snage. Zato je takvu rasvjetu potrebno izvesti kao kompenziranu. električne peći (cosϕ = 0.4.5. Pri tome kondenzatorske baterije treba ugraditi neposredno uz velika trošila jalove energije ili što bliže mjestu potrošnje (slika 4).75). S obzirom da je za elektrolitski proces potrebna istosmjerna struja.4. isključivanja i reverziranja motora. transformatori za zavarivanje (cosϕ = 0. Potrošači koji pretvaraju električnu energiju u kemijsku To su uređaji za elektrolizu. Uslijed toga.85).4. živine svjetiljke također imaju loš faktor snage od 0. elektrolučne peći (cosϕ = 0. 6 . nabavka kondenzatorskih baterija ili nekog drugog izvora jalove snage. 2. maksimalne i prosječne snage strojeva.

Gdje su WRV. WQN jalova energija više i niže tarife. Faktor snage postojećeg nekompenziranog postrojenja cosφ1. Potrebna snaga za kompenzaciju i učinci kompenzacije Potrebna snaga kompenzacije QC određuje se na temelju odnosa radne i jalove snage te odnosa postojećeg i željenog faktora snage. dobiva se instaliranjem kompenzacijskih uređaja snage: QC = PSR ⋅ (tan ϕ1 − tan ϕ k ) (11) Pri određivanju potrebne snage paralelno priključenih kondenzatorskih baterija.2. baterija Q prije Q poslije slije S po P Slika 4.. provodi se kompenzacija jalove snage do iznosa cosϕ = 0.0. Prema tome..95. iznosi: cos ϕ1 = 1 ((WQV + WQN ) + (WRV + WRN )) 2 + 1 (10) Željeni faktor snage cosϕk. koji obično iznosi 0.9. Kompenzacija jalove snage Da bi se poboljšao faktor snage elektroenergetskog postrojenja. da bi se postiglo željeno poboljšanje napona potrebna je nešto veća snaga kondenzatorskih baterija od one koja se temelji na početnom pogonskom stanju bez kondenzatora. WRN radna energija više i niže tarife. 7 . Prekomjerna kompenzacija povećava troškove i investicije. a WQV. 3. uzrokuje dodatno opterećenje vodova kapacitivnom jalovom snagom i neželjene poraste napona na induktivnim otporima. bitno je napomenuti da porast napona povećava struju praznog hoda transformatora i motora.95. QC = P ⋅ (tan ϕ1 − tan ϕ 2 ) = k ⋅ P (8) Ukoliko se kompenzacija treba instalirati u postojećem postrojenju do potrebnih podataka dolazi se očitavanjem brojila radne i jalove energije. Srednja radna snaga iznosi: PSR = (WRN − WRV ) T (9) Gdje je T broj mjesečnih sati rada.rije Sp Q konden.

NAČINI KOMPENZACIJE JALOVE SNAGE Općenito postoje četiri načina kompenzacije jalove snage korištenjem kondenzatorskih baterija i to: pojedinačna. 8 . poput crpki. ventilatora i sl.95.95. mjesečna ušteda za jalovu energiju UQmj (kn / mjesec) iznosi: U Qmj = TRQV + TRQN (14) 4. manje je opterećenje mjernih uređaja. a cQV. a uklapaju se i isklapaju zajedno s trošilom. cQN cijena jalove energije po višoj i nižoj tarifi. kompresora. Instalacija pojedinačne kompenzacije je jednostavna i jeftina.1.Ugradnjom kompenzacijskih uređaja postižu se sljedeći učinci: smanjuje se prividna snaga pa se javlja mogućnost povećanja opterećenja uređaja i vodova. a nisu potrebni ni otpornici za pražnjenje kondenzatora. Pojedinačna kompenzacija trofaznih asinkronih motora predočena je na slici 5. smanjuju se padovi napona u mreži. smanjuju se gubici jer su proporcionalni kvadratu struje te smanjuju se troškovi za jalovu energiju. prekidača. Centralna kompenzacija se primjenjuje gdje je veliki broj malih potrošača s promjenjivom potrošnjom jalove snage. osigurača i zaštitnih uređaja. centralna i mješovita kompenzacija. Pojedinačnom kompenzacijom se jalova snaga kompenzira na samom mjestu potrošnje te se svi dovodi i svi prijenosni elementi rasterećuju od prijenosa jalove struje. grupna. Prikladna je prvenstveno za motore s trajnim pogonom. Ako je provedena kompenzacija tako da je faktor snage cosϕk = cosϕod = 0. Trošilo i kondenzator nadziru se zajedničkim zaštitnim uređajem. 4. Pojedinačna kompenzacija Kondenzatorske baterije priključuju se izravno na stezaljke trošila. Troškovi za jalovu energiju po višoj tarifi TRQV (kn/mjesec) su: TRQV = WRV ⋅ (tan ϕ1 − tan ϕ od ) ⋅ cQV Troškovi za jalovu energiju po nižoj tarifi TRQN (kn/mjesec) su: (12) TRQN = WRN ⋅ (tan ϕ1 − tan ϕ od ) ⋅ cQN (13) Gdje su cosϕod faktor snage ispod kojeg se plaća jalova energija koji iznosi 0. Na taj način nije potreban dodatni prekidač za kondenzatorske baterije. Pojedinačna kompenzacija je ekonomična za velike potrošače s konstantnom potrebnom snagom i velikim brojem radnih sati.

Za kompenzaciju postrojenja niskog i visokog napona primjenjuje se također grupna kompenzacija (slika 7). pogoni za obradu i pakiranje i sl. tekstilni pogoni. Kondenzatori se mogu prema potrebi sklapati grupno ili pojedinačno. U slučaju pojedinačne kompenzacije trofaznih asinkronih motora treba paziti na sljedeće: zahtjeva najveću snagu energetskih kondenzatora. na motore za dizalice. potrebni su posebni prekidači za uključivanje energetskih kondenzatora. Motori i kondenzatori uklapaju se zasebnim prekidačima odnosno sklopkama i nadziru odvojenim zaštitnim uređajima. Kondenzatori se zajednički uklapaju zajedničkim prekidačem s motornim pogonom ili visokonaponskim prekidačem. smanjenu struju. Pojedinačna kompenzacija asinkronog motora - Pojedinačna kompenzacija transformatora moguća je i dopuštena je na visokonaponskoj ili niskonaponskoj strani. primjenjuje se grupna kompenzacija (slika 6). treba kondenzatore isklopiti prije isklapanja motora. npr. pa je mreža djelomično rasterećena prijenosa jalove snage. 4. Za pražnjenje nakon isklapanja predviđeni su naponski transformatori u V-spoju. dakle.2 Grupna kompenzacija Značajke grupne kompenzacije su: grupa potrošača kompenzira se zajedničkim energetskim kondenzatorom. jer u protivnom može uslijed samouzbude nastati prenapon. Za kompenzaciju elektromotornih pogona s više manjih motora. posebice u slučaju većih snaga ili spajanja kondenzatora u paralelu. motor bi se nastojao vrtjeti i nakon što je isklopljen s mreže. 9 . Za to su potrebne sklopke s predotpornikom i otpornikom za pražnjenje.9 ⋅ 3 ⋅ U ⋅ I 0 1000 (15) Struju asinkronog motora u praznom hodu I0 (linijska vrijednost) treba izmjeriti. korištenjem energije akumulirane u kondenzatoru. U protivnom. kranove i slično treba primijeniti spoj koji osigurava odvajanje kondenzatora prilikom isklapanja motora s mreže. nadstrujna ili bimetalna zaštita na sklopki motora mora biti podešena na kompenziranu. - Slika 5. u slučaju pogona s velikim zamašnim momentom. Zaštita od kratkog spoja izvodi se osiguračima velike prekidne moći.Približna snaga kondenzatora priključenih motora može se izračunati prema jednadžbi (15): Qkond = 0. zahtijeva se manja ukupna snaga kondenzatora nego pri pojedinačnoj kompenzaciji.

Slika 6. Slika 8. Automatsko uklapanje i isklapanje kondenzatora obavlja se pomoću vremenskog regulatora (sklopni satovi) ili pomoću regulatora jalove snage. Grupna kompenzacija elektromagnetskog pogona Slika 7.3. Grupna kompenzacija postrojenja Grupna kompenzacija s mogućnošću regulacije prikazana je na slici 8. Centralna kompenzacija Značajke centralne kompenzacije su: 10 . Grupna kompenzacija s mogućnošću regulacije 4.

Jalova snaga iz mreže smanji se na snagu prvog stupnja. 5. Ako jalova snaga potrošača i dalje raste. Slika 9.2. Ovakvim se rješenjem osim kontinuirane i brze regulacije može ostvariti i dobra kompenzacija nesimetričnog opterećenja. potrebni su uređaji za uključivanje/isključivanje. signalizaciju i pražnjenje i potrebna je najmanja snaga energetskih kondenzatora. Induktiviteti služe da se omogući kontinuirana regulacija faktora snage. Princip automatske regulacije 5.- veći broj potrošača kompenzira se jednom kondenzatorskom baterijom smještenom u transformatorskoj stanici. naročito kad je faktor istodobnosti znatno manji od 1. uklope se dalje po potrebi drugi stupnjevi. te dostigne vrijednost A. pa je mreža djelomično rasterećena prijenosa jalove snage. zbog mogućnosti prekompenzacije potreban je automatski regulator. Ako se jalova energija smanjuje po pravcu E isklopi se zadnji uključeni stupanj i po analognom procesu daljnji stupnjevi. Skokovita regulacija jalove snage Prema postojećem faktoru snage postrojenja uključuje se određeni broj kondenzatorskih baterija da bi se održao približno željeni faktor snage postrojenja (slika 9). centralna kompenzacija jeftinija je u odnosu na pojedinačnu kompenzaciju. Ako jalova snaga potrošača raste po pravcu 0 . Kontinuirana regulacija jalove snage Kontinuirana regulacija jalove snage principijelno se može ostvariti sklopom predočenim na slici 10.C. 4.1. UREĐAJI ZA AUTOMATSKU REGULACIJU KOMPENZACIJE 5. uklopi se (nakon nekog vremenskog zatezanja) prvi kompenzacijski stupanj. 11 . jer se promjenom kuta upravljanja tiristorskih sklopki mijenja i opterećenje jalovom snagom.4 Mješovita kompenzacija Mješovita kompenzacija je kombinacija prethodnih vrsta kompenzacije.

godine cijena kondenzatora smanjena je gotovo proporcionalno težini uz istovremeno postignute dobre pogonske značajke. godine. Uglavnom su svi opremljeni zaslonima na kojem se pokazuju trenutni faktor snage. njihova je uporaba u sljedećih dvadeset godina bila ograničena zbog visoke specifične cijene po kVAr-u kondenzatora. godine praktično su svi kondenzatori postavljani u unutarnjim prostorijama industrijskih postrojenja. Međutim. GLAVNA OPREMA U POSTROJENJU ZA KOMPENZACIJU JALOVE SNAGE U glavnu opremu u postrojenju za kompenzaciju jalove snage spadaju: regulator. Do 1932. podešeni parametri i kvarovi koji su se dogodili tijekom pogona.2.1. kondenzatorske baterije I sklopnici. Prije 1937. godine kao dielektrik u kondenzatorskim baterijama korišteno je ulje. preračunate električne veličine.1. Razvoj impregniranih spojeva kloriranih aromatičnih ugljikovodika (askareli) kao i napredak u izradbi kondenzatora omogućili su znatno smanjenje dimenzija i težine koja je do danas smanjena oko 400%. Široka primjena počela je poslije pojave jedinica za vanjsku montažu bez čeličnih kućišta i drugog pribora. Povijest primjene kondenzatora Paralelno priključene kondenzatorske baterije prvi su put upotrijebljene za kompenzaciju jalove snage oko 1914.Slika 10. 6. velikih dimenzija i težine. 6. Oko 1939. Princip automatske kontinuirane kompenzacije 6.2. 12 . Kondenzatorske baterije 6. Regulator Regulator služi za održavanje faktora snage i napona na postavljenim vrijednostima uključenjem ili isključenjem stupnjeva kompenzacije. U upotrebi je više vrsta regulatora.

Gubitak kapacitivnosti u slučaju manjih proboja nije veći od nekoliko pF.pri nazivnom naponu.15·Un.3. tijekom ratne oskudice od 1939. godine industrijski kapaciteti za izradu kondenzatorskih baterija bili su više na raspolaganju od kapaciteta za izradu drugih uređaja za proizvodnju jalove snage. upotreba kondenzatora je postala ekonomična. 10 s. posebno konstruirana za kompenzaciju jalove energije. smanjenje broja kvarova. koji omogućuje da se kondenzator isprazni na 50 V u vremenu od 60 sekundi po isklopu napona. uzrokuje isparavanje tankog metaliziranog sloja i tako izolira oštećeno mjesto od ostalog dijela kondenzatora. Kao impregnat u trofaznim kondenzatorskim baterijama upotrebljavaju se biljna ulja koja su biološki razgradiva. 6 sati. Takva konstrukcija kondenzatora osigurava potpunu sigurnost od eksplozije i požara. Svaki kondenzator prolazi sljedeća ispitivanja: . u novije vrijeme isključivo difenilkloridom koji ima odlična dielektrička svojstva. 10 s. a kao dielektrik upotrebljava se posebni visokovrijedni papir natopljen mineralnim uljem. poznat je pod imenom clophen. mjerenje kapacitivnosti pri nazivnom naponu.ispitivanje zaptivosti: 90°C. zahvaljujući velikom volumenu proizvodnje tijekom rata i poslije II svjetskog rata. Stvoreni električni luk koji pri tome nastupa. 6. Broj slojeva ovisit će o naponu za koji je kondenzator namijenjen. Svaki kondenzator ima ugrađen mehanički osigurač koji električki štiti kondenzator. Obično de uzima nekoliko slojeva papira debljine 0. Prema kraju životnog vijeka kondenzatora ili zbog preopterećenja dielektrika.Razlozi koji su uzrokovali široku primjenu kondenzatorskih baterija su: smanjenje cijene. broj samoozdravljivih proboja je sve veći. mjerenje kuta gubitaka: tanδ . frekvencije 50 Hz i sobne temperature. značajne prednosti za elektroenergetski sustav. frekvencije 50 Hz i sobne temperature. poboljšanje konstrukcija i proizvodnih metoda. usvajanje proizvodnje jedinica za vanjsku montažu na stupu i standardnim potpornjima. Prilikom kratkotrajnih opterećenja postoji mogućnost da se dielektrik na određenim mjestima ošteti. Izvedba Elektrode se izrađuju u pravilu iz aluminijskih folija. Općenito o kondenzatorskim baterijama Osnovni element uređaja za kompenzaciju jalove energije je kondenzatorska trofazna baterija. Na 10% proizvedenih kondenzatora provodi se test temperature stabilnosti pri naponu 1. - 6. Prilikom servisnih radova. do 1945. čime su postignute male dimenzije i težina kondenzatorskih jedinica. nakon isključenja uređaja s energetskog napajanja. osim toga i materijal za kondenzatore bio je manje kritičan. naponsko ispitivanje između obloga i kućišta izmjeničnim naponom: 3000 V.2. Osim toga. naponsko ispitivanje između obloga izmjeničnim naponom: 2. Ovo mehaničko rastezanje lončića ima za posljedicu pucanje unutarnjeg osigurača kondenzatora.2. svaki kondenzator ima ugrađen otpornik.01 mm. To ima za posljedicu povećanje koncentracije plina u aluminijskom kućištu te njegovo rastezanje. Elektrode su također od tanke folije debljine 13 .2·Un u vremenu 48 sati.2. potrebno je pričekati dvije minute i tek onda početi obavljati radove. nego za druge uređaje za proizvodnju jalove snage. Posljedica toga je lokalni proboj.

gubici su vrlo mali. Odvod topline iz kondenzatora u okoliš proporcionalan je razlici temperature. Pripadajuća temperaturna točka tangiranja zove se granična temperatura i ona u oba slučaja iznosi nešto ispod odnosno nešto iznad 100°C. a u jedinici snage 50 kVAr iznosit će oko 100 W. Ukoliko bi se odvod topline poremetio vrijedila bi karakteristika 1′. ako jedinice nisu izravno spojene u seriju. Ako je okolna temperatura 40°C onda pravac 1 predstavlja karakteristiku odvoda topline. Namatanjem dobiveni cilindar se skine s bubnja i radi boljeg korištenja volumena preša se u pločasti oblik i to je osnovni element kondenzatora. a ako su na otvorenom preporučljivo ih je u toplijim podnebljima zaštititi od izravne insolacije jer bi im se mogla osjetno povisiti temperatura. Da bi se dobio veći iznos kapaciteta elementi se spajaju u slučaju visokog napona paralelno. odnosno pol. Ako se jedinice spajaju izravno u seriju onda je jeftinija varijanta rješenje jedinice s jednim izoliranim izvodom.998. u kojem je slučaju kućište izolirano od aktivnog dijela pa se ono uzemljuje. Faze izrade kondenzatorskih baterija U novije vrijeme sve se više primjenjuje izolacija od plastične folije. Obzirom na vrlo dobar stupanj djelovanja kondenzatora koji se kreće oko 0. ali i povećanje njegove cijene jer se radi o tankim i skupim folijama. Jedinice kondenzatora mogu imati dva izolirana izvoda. što ima za posljedicu smanjenje gubitaka u kondenzatoru. Na slici 12 prikazana je ovisnost gubitaka ΔP u kondenzatoru o temperaturi dielektrika. jedna od opasnosti da dođe do uništenja kondenzatora je ta da on postane termički nestabilan. a u slučaju još viših napona i serijski. Na bubanj određenog promjera namata se potrebni broj slojeva s tim da se svaki sloj sastoji od dvije elektrode i odgovarajućeg broja papira. Obje karakteristike odabrane su tako da su tangente karakteristiku b. Naime. Naravno da tada kućišta moraju biti postavljena na postolja izolirana za odgovarajući napon. Al folija Dielektricni materijal Al folija Element Unutarnji osigurac Ulaganje u kucište Spajanje Bojanje Impregnacija Slika 11. Na slici 11 predočene su glavne faze postupka izrade kondenzatorskih baterija. Temperatura okolnog zraka ne smije biti veća od 40°C. 14 . Karakteristika a vrijedi za novi kondenzator dok karakteristika b vrijedi za kondenzator u kojem je došlo do procesa starenja. Naravno da je potrebno osigurati dovoljnu ventilaciju ako se kondenzatori nalaze u zatvorenoj prostoriji. a ako bi se okolna temperatura povisila vrijedila bi karakteristika 2.0. što omogućava smještaj kondenzatorskih jedinica u glatka limena kućišta koja imaju dovoljnu površinu za predaju topline u okoliš.01mm.dok se kućište koristi kao drugi izvod.

drugom elementu drugog retka. ili ugradnjom automatskih prekidača. Vanjski osigurači neće djelovati jer je za njih struja kvara mala.15 Un) kondenzatori se isklapaju.2. Prikaz toplinske stabilnosti kondenzatora 6. Svaka faza izvana je zaštićena odgovarajućim osiguračem ili automatskom sklopkom. Zbog toga se u samom kondenzatoru u svaki pojedini element ugrađuje odgovarajući osigurač koji će prilikom kvara na elementu pregorjeti i tako isključiti kvar. Postoji još jedna vrsta izvedbe kondenzatora gdje kao izolacija opet služi tanki papir dok kao elektrode služe tanki slojevi metala naneseni na obje strane papira (metalizirani papir). Zaštita kondenzatora od kratkog spoja 15 . Zaštita od kratkog spoja ostvaruje se predspajanjem osigurača. Prednost ove izvedbe je u tome da nisu potrebni unutarnji osigurači za pojedini element jer u slučaju proboja izolacije dolazi do izgaranja papira i time do samozaštite kondenzatora. u kondenzatoru će doći do pojave luka i do uništavanja tekućeg dielektrika.Dogodi li se da temperatura kondenzatora samo malo prekorači tu graničnu temperaturu razvijena toplina u kondenzatoru bit će veća od određene pa će temperatura kondenzatora porasti. Da se kvara ne bi širio na druge elemente potrebno je mjesto kvara isključiti. Kako je poznato jedinica kondenzatora se sastoji od niza paralelno i serijski spojenih elemenata (slika 13). a kad bi djelovali isključili bi cijelu jedinicu. npr. Zaštita kondenzatora Kondenzatore treba zaštititi kao i sve druge elemente postrojenja od kratkog spoja i preopterećenja. Zbog toga dolazi do uništenja kondenzatora. Kada pogonski napon prekorači dozvoljenu granicu (1. koji zbog struja uklapanja moraju biti s tromom karakteristikom. ali preopterećenje je u pravilu povezano s pojavom povišenog napona. Kada dođe do proboja u jednom elementu. Stoga je potrebno provesti zaštitu od previsokog napona. Slika 13. Kondenzatori nisu osjetljivi na preopterećenje. Kondenzatorska jedinica ostaje i dalje u pogonu s neznatno promijenjenim kapacitetom. Slika 12. Za kondenzatore je karakteristična zaštita od kratkog spoja na pojedinim elementima.4.

16 . Prema slici 14 voltmetar 1 će pokazivati određeni napon ako je u bateriji došlo do kvara na pojedinom elementu. Zbog preostalog napona prilikom ponovnog uklapanja može doći do dodatnog povećanja struje uklapanja. Kada se jedan element uslijed kvara isključi (pregaranje njegovog osigurača) kapacitet će iznositi C/= 1 n ⋅ C1 = 1 1 n + ( m-1) ⋅ ( m-1) + n ⋅ C1 ( n-1) ⋅ C1 n-1 (17) Budući da je uvijek n>>1 može se drugi član u nazivniku nadomjestiti jedinicom pa vrijedi C/ ≈ C (18) Zbog istih razloga struja će nešto porasti pa će napon na oštećenoj fazi nešto pasti. Prirodno pražnjenje traje nekoliko sati. što može poslužiti kao indikacija o stanju kondenzatora. Zbog toga se ugrađuju otpornici za izbijanje kondenzatora. Ako su priključene dvije baterije paralelno onda će voltmetar 2 pokazivati određeni napon ako je u jednoj od baterija došlo do kvara. Zaštita kondenzatorskih baterija od nesimetrije Isklopljeni kondenzator ostaje nabijen na iznos napona mreže u trenutku isključenja. Jednako tako na kondenzatoru preostane relativno visoki dodirni napon.Kapacitet jedinice prije kvara iznosi C= n ⋅ C1 m (16) gdje je C1 kapacitet pojedinog elementa. Slika 14. a na temelju toga kondenzatorske baterije mogu se štiti posebnim zaštitnim uređajima.

frekvencije i amplitude uklopne struje se mogu izvesti relativno jednostavno pri čemu se pretpostavlja da u trenutku uklapanja kondenzatorska baterija nema početnog naboja te da se sklopni aparat zatvara u trenutku kad je napon maksimalan. Pojave pri uklapanju i isklapanju kondenzatorskih baterija 6. kapaciteta i otpora kruga. Izraz (19) pokazuje da amplituda uklopne struje najčešće znatno nadmašuje amplitudu ( 2 I C ) 17 . PK snaga kratkog spoja na mjestu kondenzatorske baterije. C kapacitet kruga na strani kondenzatorske baterije. I=I0-IV IV − I 0 cos(ω V t 0γ )e ∧ − 1 2T I 0 = I 0 cos(ω t ) ∧ − 1 2T ∧ I = I 0 − IV IV = I 0 ∧ IV = I0 I0e 0 ωV ω I ∧ ω V − 2tT e ω ϕu =0 Slika 16. Na slikama 16 i 17 predočene su struje uklapanja kondenzatora u ovisnosti o veličini kuta napona. od kojih prva oscilira s frekvencijom mreže (ω). Ta struja može doseći vrlo visoku amplitudu (reda veličine struje kratkog spoja). Struja uklapanja kondenzatora uz ω −t I V = I 0 V e 2T sin(ω V t ) ω ∧ I 0 = − I sin( ω t) ∧ Slika 17. vrijednosti i mjesta induktiviteta u mreži. naboja baterije u trenutku kad se zatvori krug. što sve izaziva znatna naprezanja sklopnih aparata i kondenzatora i pojavu prenapona u namotima strujnih transformatora i sekundarnim krugovima zaštite. Od praktičnog značaja je druga komponenta. Usavršavanjem preranog kontakta taj je problem danas riješen. a QC snaga kondenzatorske baterije.3. i posredno prigušenja prijelazne pojave. Termičko djelovanje predmetnih struja nije naročito opasno jer se one vrlo brzo prigušuju radi relativno male vremenske konstante. veliku strminu porasta i biti vrlo velike frekvencije. Često je pak potrebno ograničiti struju uklapanja obzirom na mogućnosti uređaja za uklapanje.6.1. Struja uklapanja kondenzatora uz ϕu = 0 o ϕ u = 90 o Izrazi za proračun strmine porasta. L0 induktivitet kruga na strani mreže. Te velike struje predstavljale su u prvo vrijeme konstrukcijske probleme u slučaju spoja izvoda kondenzatora s tankom aluminijskom elektrodom.3. Prilikom uključenja kondenzatorske baterije kroz krug protječe struja koja se sastoji od dviju komponenti. a druga s vlastitom frekvencijom kruga (ωi). tako da je amplituda uklopne struje Imax dana izrazom: I max = 2 I C ⋅ P 1 = 2 IC K QC ω L0 ⋅ C (19) pri čemu je IC efektivna vrijednost stacionarne struje kondenzatorske baterije. Uklapanje kondenzatorskih baterija Stavljanje kondenzatorske baterije pod napon uklapanjem sklopnog aparata uzrokuje uklopnu struju koja je funkcija napona priključenja.

S obzirom da je dozvoljeno 30% trajno preopterećenje kondenzatora zbog harmonika struje. U tom momentu kondenzator je nabijen na gotovo dvostruki iznos tjemenog napona mreže. Jasno je da primijenjeni sklopni aparat mora imati ekstremno veliku brzinu obnavljanja dielektrične čvrstoće međukontaktnog razmaka da ne bi došlo do pojave ponovnih preskoka. Isklopi li se kondenzator prema slici 19 i struja se ugasi prilikom prolaska kroz nulu. Unatoč tome uklapanje kondenzatorske baterije rijetko izaziva bilo kakve probleme kod sklopnih aparata. 4Un. kondenzator mora biti opremljen uređajima za brzo pražnjenje (otpornicima ili naponskim transformatorima) čime je u osnovi eliminirana takva mogućnost i ne treba je uzimati u obzir prilikom definiranja zahtjeva koji se stavljaju pred sklopne aparate. U slučaju većeg broja blokova kondenzatorskih baterija vlastita frekvencija kruga znatno je veća od vlastite frekvencije kruga nego u slučaju jedne baterije (L0 >> L. Potrebno je napomenuti da struja uklapanja može biti veća nego što je dano izrazom (19) ako se uklapanje prekidača izvodi u trenutku kada postoji naboj na kondenzatoru. prekidač. Na tom naponu ostaje kontakt 2. Nazivna struja prekidača treba biti najmanje 1. induktivnost mreže L0 je mnogo veća od induktivnosti veza između baterija) pa amplituda uklopne struje dostiže vrlo visoke vrijednosti uz veoma veliku strminu porasta struje. Tada dolazi do ponovnog toka struje zbog proboja. dok napon kontakta 1 slijedi napon mreže. u većini slučajeva prekidač je sposoban podnijeti naprezanja koja su posljedica uklapanja baterije. Stoga su naprezanja i kondenzatora i prekidača prilikom uklapanja razdijeljenih baterija znatno veća nego prilikom uklapanja jedinstvene baterije. neophodno je u seriju s kondenzatorom postaviti prigušnicu. Prilikom uklapanja kondenzatorskih baterija prenapon može teorijski dostići vrijednost dvostruke amplitude nazivnog napona (2Un) što ne predstavlja nikakvu opasnost jer je oprema (sklopna aparatura. Maksimalna strujna naprezanja kondenzatorskih baterija definirana je standardom IEC za kondenzatore. kondenzatori) normalno dimenzionirana za strožije uvjete. Ukoliko ipak struja uklapanja premašuje dozvoljene vrijednosti.2.3·IC. 18 . Kontakt 1 će imati napon jednak momentalnoj vrijednosti napona mreže. ponovnog preskoka (Δt > 5 ms). 5Un. nakon 1. 3. 6. 6Un. Isklapanje kondenzatorskih baterija Prilikom isklapanja kondenzatorskih baterija može doći do vrlo velikih prenapona zbog brzog porasta povratnog napona na kontaktima prekidača koji odgovarajuće ne prati porast dielektrične čvrstoće međukontaktnog razmaka. .3. koji preporučuje da trenutna vršna vrijednost struje nabijanja baterije (uklopne struje) ne bude veća od 100-struke efektivne vrijednosti nazivne struje baterije kako ne bi došlo do prevelikih naprezanja baterije zbog brzog porasta naboja. 2. na kontaktu 2 ostati će napon jednak tjemenoj vrijednosti mreže. suglasno propisima. 7Un. Međutim. a uklopna moć suvremenih prekidača je vrlo visoka (IUKL = (30-60)·In). tj. a napon na kontaktima sklopnog aparata poprima vrijednosti 2Un. Frekvencija te struje jednaka je vlastitoj frekvenciji kruga i gasi se kod prvog prolaska kroz nultočku. U većini realnih mreža obzirom na iznose snage kratkog spoja i snage baterije vrijedi Imax < 100·IC tako da je zadovoljen ovaj kriterij bez dodatnih mjera.stacionarne struje. može se pojaviti jedan ili više ponovnih preskoka pri čemu napon na kondenzatoru može doseći vrijednosti Un. Zbog složenih pojava pri uklapanju i isklapanju kondenzatorskih baterija sklopni aparati su izloženi specifičnim naprezanjima te moraju biti s nezavisnim pokretanjem i velikom brzinom uklopa i isklopa.. 3Un.

19 . odabranih tako da mogu uključiti. Ako je induktivni otpor motora jednak kapacitivnom otporu kondenzatora. Tada napon na kondenzatoru i motoru nedozvoljeno poraste. Kada je faktor snage 1. Induktivitet mreže od izvora do kondenzatora i kapacitet kondenzatora mogu zadovoljiti uvjete rezonancije. Uklapanje kondenzatora na napon ostvaruje se prema shemi predočenoj na slici 20. peti harmonički član napona frekvencije 250 Hz praktički vrlo lako može dovesti do rezonancije.3. a kondenzatori ostaju uklopljeni. Tako npr. Ovakva rezonancija nema nikakvih štetnih posljedica na postrojenje. a to odgovara potpunoj kompenzaciji jalove snage. 6. SKLOPNICI Kondenzatori se uključuju na izvor energije pomoću sklopnika. tako da od ove vrste rezonancije ne prijeti velika opasnost u pogonu.Slika 19. Struju te frekvencije određuje samo omski otpor kruga. Uvjet za pojavu rezonancije paralelne ili serijske. u stvarnoj mreži odnosi induktivnog i kapacitivnog otpora su takvi da bi do rezonancije došlo tek kad bi frekvencija bila par stotina Hz. ako se izvodi pojedinačna kompenzacija pa se induktivitetu motora paralelno spoji kapacitet kondenzatora. Međutim. Pojava rezonancije zbog kondenzatora u mreži Kao što je poznato razlikuje se paralelna i serijska rezonancija. ako napon nije dovoljno sinusoidalan treba ispitati uvjete pojave rezonancije kada se u mrežu žele ugraditi kondenzatori. trajno voditi i prekinuti struju kompenzacijske jedinice u normalnim okolnostima i očekivanim uvjetima opterećenja. pa će se pojaviti struja velikog iznosa. uz zanemarenje omskog otpora (ne unosi preveliku pogrešku) glasi: C ⋅ L ⋅ω 2 = 1 (20) Paralelna rezonancija se pojavljuje npr.3. Serijska rezonancija se može pojaviti u slučaju mreže u kojoj postoje nezanemarivi iznosi viših harmoničkih članova napona. struja iz mreže biti će određena naponom mreže i omskim otporom motora. Jedino prilikom isklapanja pojedinačno kompenziranih motora koji su jako kompenzirani elektromotorna sila motora djeluje na serijski spoj induktiviteta motora i kapaciteta kondenzatora pa može doći do serijske rezonancije. Prenaponi prilikom isklapanja kondenzatora 6.3. koji je redovito malen. Zbog toga. Serijska rezonancija se može pojaviti kada se izvodi centralna kompenzacija pa motori budu isklopljeni.

Z. opterećen strujom visoke frekvencije i amplitude. Tehnički priručnik: Kompenzacija jalove snage i potiskivanje viših harmonika. Muftić.a jednostavna im je ugradnja i zamjena. Posebna pozornost posvećena je načinima kompenzacije jalove snage u elektroenergetskom sustavu. Inc. zavodska skripta. Frekvencije ovih struja kreću se u području od 1 do 10 kHz. 1991. Canada. Šodan. Reactive Power Control in Electric Systems. T. ETF-ZVNE.J. LITERATURA 1. Bobinac. uslijed prijelaznih pojava. 1991. Zagreb. Zagreb. 2. ETF-ZVNE. Miller. ZAKLJUČAK: Sve veća potrošnja električne energije i povećani troškovi prijenosa i distribucije te energije uvjetuju značajniju primjenu uređaja za kompenzaciju jalovih snaga. Najznačajniji nedostatak kondenzatorskih baterija je izražena kvadratna ovisnost proizvedene jalove snage o naponu na sabirnicama na koje su priključene. visoku pouzdanost u pogonu. ( U – Q ) regulacija u EES-u. kroz vrijeme dok se ne zatvore glavni kontakti.d. 650-657 20 . 3.. Tako je postignuto ograničenje struje uklopa bez rasipanja u trajnom pogonu. 4. Tešnjak. Pomični kontakti osiguravaju nabijanje kondenzatora preko serijski priključenih otpornika. peto izdanje. Svaka kompenzacijska jedinica štićena rastalnim osiguračem velike prekidne moći. 8. Uklapanje kondenzatora 7. KONČAR Elektroindustrija d. Ž. Rajković. je Slika 20. John Wiley& Sons. koja mora imati vrijednost manju od maksimalne dozvoljene vršne struje. Od uređaja za kompenzaciju najraširenija je uporaba kondenzatorskih baterija jer one imaju sljedeće prednosti: niske investicijski troškove i troškove održavanja. a time i dug vijek i pravilno funkcioniranje kompenzatora. Zagreb. 1982 S. Valković. male gubitke djelatne snage. Đ. ukratko nabrojiti najznačajnije potrošače jalove snage u sustavu. Da bi se ograničila amplituda struje uključenja kondenzatora kroz sklopnik. mogućnost izravnog priključka na sabirnice. Kompenzacija jalove snage. 1985. serijski su priključeni otpori. Upotreba kondenzatorskih baterija omogućuje smanjenje gubitaka energije u mreži i smanjenje vršne snage te poboljšava profil napona u sustavu. Cilj rada bio je objasniti temeljne pojmove jalove snage i napona. M.Prilikom uklopa kondenzatora sklopnik je nakratko.E. njihovu međuovisnost. zavodska skripta. B. a od uređaja za proizvodnju jalove snage težište je bilo na značajkama kondenzatorskih baterija. str.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful