You are on page 1of 76

ГОДИНA VII БРОЈ 295 ДАТУМ 30.12.2019.

ИНВЕСТИЦИЈА ЗА БУДУЋНОСТ ФАБРИКЕ


Нови пројекат
”Алумине” 60 хиљада тона финопреципитираних хидрата
УВОДНИК

СЕДАМ ГОДИНА
РАСТА КОМПАНИЈЕ!
Захваљујући снажној инвестиционој активности изграђено је више од
16.000 квадратних метара нових објеката, који умногоме мијењају слику
фабрике, али и производног програма овог колектива
Пише:
Мишо ЛАЗАРЕВИЋ

K
омпанија „Алумина“, у смањује тржишни удио металуршке простора на коме је инсталирана
посљедњих шест година, биљежи глинице и хидрата, а повећава удио технолошка опрема.
тренд позитивних резултата. И неметалуршких производа. Циљ је да „Алумина“ је са производњом фино
година која је управо на измаку, упркос се ради што већи степен финализације, преципитираних хидрата од 2017. године
турбуленцијама на свјетском тржишту и чиме се добија скупљи производ, већа закорачила на инострано тржиште са
ниској цијени алуминијума на берзи, што зарада и већи бенефити за компанију. капацитетом од 10.000 тона годишње.
је значајно утицало на наш обим продаје У 2020. години на инострано тржиште, У међувремену реализоване су фазе
глинице и на њену цијену, биће завршена по први пут у историји фабрике, у овог пројекта које омогућују годишњу
успјешно. плану продаје немамо нити једну тону производњу од 40.000 тона, а ових
Скоро цјелокупна производња се извози, металуршке глинице намијењену за дана завршава се и фаза „3б“, чиме се
на инострано тржиште пласирано је производњу алуминијума – 2012. године, стварају услови за достизање годишњег
више од 500.000 тона наших производа. рецимо, било је више од 85 одсто од капацитета производње од 60.000 тона
Купци се налазе у четрдесетак укупне продаје. фино преципитираних хидрата, што
земаља, тако да производи са ознаком Од увођења стечаја у матичном чини око 20 одсто потреба европског
зворничке „Алумине“ данас стижу на пет предузећу „Бирач“ А.Д., почетком тржишта.
континената. априла 2013. године, „Алумина“ је Компанија тренутно запошљава око
Од 2013. године до данас, у разне платила пореза и доприноса у износу 1.550 радника, међу којима је скоро
пројекте и нове производне програме, од преко 80 милиона КМ закључно са сваки пети са факултетском дипломом,
„Алумина“ је имала улагања од близу октобром ове године. Истовремено, у док је једна трећина запослених млађа
73 милиона КМ. Захваљујући снажној протеклом периоду за услуге превоза од 35 година.
инвестиционој активности изграђено Жељезницама Републике Српске и Упоредо са развојем нових производних
је више од 16.000 квадратних метара трошкове струје Електро Бијељини програма, „Алумина“ је постала циљни
нових објеката, који умногоме мијењају плаћено је близу 82 милиона КМ. партнер за многе европске и свјетске
слику фабрике, али и производног Компанија редовно исплаћује плате и компаније које или траже производе ове
програма овог колектива. регрес запосленима. Просјечна нето фабрике или одређено партнерство у
„Алумина“ је до прије шест година имала плата износи 1.046 КМ. развоју нових производа из програма који
само четири производа, док се данас, У посљедње три године највећа су дефинисани на бази алумосиликатне
у производном портфолију компаније, инвестиција у компанији је изградња хемије, као и неметалуршке производње
налази 26 производа. Само је девет погона за производњу фино на бази хидрата и глинице.
врста зеолита. преципитираних хидрата. Грађевински Вјерује се да је то прави и једини пут
Инжењери „Алумине“ константно раде комплекс овог погона обухвата близу даљег развоја и просперитета ове
на развоју нових производа, чиме се 10.000 метара квадратних корисног компаније.

2 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


РАЗГОВОР С ПОВОДОМ

Миле Матић, предсједник Управног одбора компаније


БУДУЋНОСТ „АЛУМИНЕ“ ЈЕ И У ДОБРОЈ
ТРАНСФОРМАЦИЈИ ВЛАСНИШТВА
Тимским радом, памећу и знањем, дошли смо до резултата у дисперзији производног програма,
тако да смо у потпуности напустили непрофитабилни металуршки дио
Разговарао: Мишо ЛАЗАРЕВИЋ

Б
удућност „Алумине“ управа поставили трасу показатеље у пословању чињенице, задовољни смо
је добра транс- којом компанија треба да се ове фабрике. У првом реду, постигнутим у 2019. години.
формација власни- креће у наредном периоду. нисмо остварили очекивану Једном приликом сте
штва, даља диверзифика- Господине Матићу, профитабилност, због рекли да се у овој фабрици
ција производног програма, како оцјењујете резултате мањег обима продаје који десило чудо. Можете
гдје су неслућене могу- компаније у 2019. години? је узрокован падом цијена ли то мало поближе да
ћности, поготово у алу- -Привредно друштво одређених производа на објасните?
мосиликатном дијелу и у „Алумина“ је у 2019. години тржишту. Истина, упркос -Фабрика је приликом
дијелу програма глиница и остварило задовољавајуће свим проблемима, нисмо изградње доминантно
хидрата, поручује пре- резултате имајући у виду изгубили ниједан значајан била конципирана за
дсједник Управног одбора да је у другој половини ове дио тржишта, али ће на металуршки програм и
Миле Матић, у интервјуу године дошло до рецесије крају године, у пословним комплетан производни ди-
за новогодишње издање и свјетске економске књигама, резултат ипак бити зајн је била производња
фабричког часописа, дода- кризе, што се, наравно, испод плана и очекивања у глинице као сировинске
јући да су менаџменат и одразило и на финансијске смислу профита. И поред те базе за алуминијум. У таквој
ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 3
ситуацији, разумљиво, и Словеније, прије свега,
зависила је од кретања
цијена метала на свјетској
берзи. Притом, због
сад смо у ситуацији да,
рецимо, у 2020. години,
ни једна тона од 600.000
УПРАВНИ ОДБОР
познатих околности, 2013. могућег капацитета, неће
године,дошло је до увођења бити из металуршког Управни одбор привредног друштва „Алумина“
стечаја, тако да се фабрика, дијела производње за
буквално, нашла у једној инострано тржиште. Дакле,
броји седам чланова. Поред предсједника,
катаклизмичној ситуацији, тимским радом, памећу, Мила Матића, чланови су још: Перо Васиљевић,
без потребних сировина и знањем, зашто не рећи и Горан Маричић, Милимир Говедарица, Милан
обртних средстава, када луцидношћу, дошли смо Баштинац, Данијел Драгичевић и Жељко Ђурић.
је све било неизвјесно. до резултата у дисперзији
Храброшћу менаџмента и производног програма,
свих запослених, успјели тако да смо у потпуности Уколико дође до распада Свјетске трговинске
смо да стабилизујемо напустили непрофитабилни
производни процес, да металуршки дио. организације што посљедњих дана најављују
га оснажимо и дођемо до Чињеница да је само 10 економисти и медији, хоће ли те посљедице
повећања производних одсто свјетских произвођача осјетити „Алумина“ и хоће ли имати посљедице
капацитета. Кренули смо из области глинице успјело економије малих неразвијених земаља?
са реструктуирањем и да се трансформише, кроз
промјеном производног диверзификацију прои- -Наравно, да увијек мали плаћају цијену и то
програма како би учешће зводног програма, у сферу
металуршког програма специјалних производа,
је већ на сцени. То је само корак даље и то ће
било све мање у обиму довољно говори о величини се и даље продубљивати. Међутим, кад велики
укупне производње и подухвата и успјеха који је имају проблеме они то пренесу на мале, који
продаје наших производа. „Алумина“ постигла током треба да буду функционални и да иду у сусрет
Послије шест година, претходних година. тим проблемима. Јер, велики се тешко суочавају
захваљујући знању и У чему је тајна успјеха с проблемима с обзиром да нису навикли на
памети наших кадрова, али „Алумине“? њих. Криза је, према томе, и нека врста шансе.
и стратешком партнерству -Тајна успјеха је у људима,
са пословним партнерима у њиховој креативности,
Поготово за нас који смо изградили и помјерили
из Швајцарске, Мађарске у капацитетним могућно- основу производног програма и можемо ићи
даље у тим процесима.
4 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295
стима, у синергији и Створени су предуслови за
патриотизму, али и добрим брз и видан напредак, али
односима са стратешким и даљу диверзификацију
партнерима. Једноставно, производног програма на
борба на тржишту да више грана.
се оствари што бољи Ипак, систем не може сам
резултати. Једном ријечју, по себи да функционише,
прихватање филозофије морамо прије свега бити
да је математика испред креативни. Како адекватно
економије обима, значи наградити памет и знање
све мање тона, а све више да би још више дошло до
пара. изражаја стваралаштво
Како на „Алумину“ наших кадрова?
гледају наши стратешки -Наравно, то у будућности
партнери из иностранства? ће бити једна од главних
-До сада врло позитивно. тема. Имамо искреиране
Док се „Алумина“ успињала одређене правилнике по
и крчила свој пут на тржишту, на тржишту. Купцима су којима треба да платимо
имали смо блаgонаклон
поглед и подршку и са
неопходни партнери који
су у могућности да праве ЗЕОЛИТ знање и памет. Фабрику
чине људи, јер фабрика
аспекта стратешког па- производе прилагођене са хардвером је гомила
ртнерства и у погледу свим њиховим потребама, Компанија гвожђа. И до сада смо
конкуренције. Међутим, одговарајућег квалитета. За „Алумина“ је, у покушавали да на одређени
стасањем „Алумине“, која све ово је била неопходна Европи, највећи начин, кроз одређене
је данас, са својим прои- јасна визија и људи са произвођач зеолита бенефите, стимулишемо
зводним портфолиом, пре- искуством и вољом, који ће „3А“ са измјеном креативне људе, односно
познатљива на тржишту и „Алумину“, у свим њеним знање и памет наших
сегментима, представити
натријума са
која прави софистициране радника. Доказ томе
производе, већ смо по- као достојног партнера. калијумом, који се је да смо сопственим
стали конкурентан однос Чињеница да и даље користи за производњу снагама направили 22
према неким партнерима, послујемо из стечаја а молекуларних сита. нова производа чиме су
тако да већ на тржишту при томе ширимо наше Тренутно годишњи створене претпоставке за
имамо позицију одређене тржиште, то потврђује. капацитет износи значајнију диверзификацију
опструкције. Шта Вас најчешће питају 15.000 тона. производног програма.
Увијек треба да имамо на купци? Да ли се и колико
уму колико је било тешко -Када ће се ријешити
Ова фабрика је, више
компанија суочава са
доћи до позиције на тржишту статус фабрике. То је од три деценије, имала одливом кадрова?
у којој се „Алумина“ основно питање, затим на једну врсту зеолита, -Имамо таквих случа-
данас налази узимајући колико година могу имати за детерџентску јева. Они су, овој фази,
у обзир позицију из које уговор, како ћемо даље индустрију, који је, идентификовани, поједи-
је кренула 2013. године. функционисати. „Алумина“ крајем осамдесетих начни, у разним око-
Било је неопходно јако је оспособљени да технички лностима. Стандард људи
година прошлог
много труда да се стекне иде у корак с проблемима и побољшање њиховог
повјерење како стратешких, својих купаца и због тога вијека, био бум на материјалног положаја су
тако и осталих партнера, смо ми њима интересантни. тржишту. Данас имамо главни предуслови да их
јер сви су били прилично Правимо симулацију токова девет врста зеолита у задржимо у фабрици, али и
резервисани за сарадњу са без обзира на берзанска нашем производном на овим просторима. Дакле,
компанијом која је у стечају. кретања, практично имамо програму. људи треба да буду више
Са свим партнерима је један тренд цјеновне Постоји око 2.500 плаћени. Након креирања
вођена транспарентна политике која је дугорочна оволиког броја производа,
комуникација на високом а не везана за игру врста зеолита, што
дошло је до одређене
техничком нивоу како би се великих око берзе, гдје практично значи да су сатурације. Да би се ишло
добило њихово повјерење ми, објективно, немамо огромне могућности у даље, а за то су створене
да смо способни да урадимо никаквих шанси. зеолитном програму, претпоставке, треба људе
то што смо урадили. С Како оцјењујете стање јер то је производ који мало боље материјално
обзиром да су наши купци, у „Алумини“ од када сте нема супституцију за стимулисати.
корисници специјалних поново на челу Управе? Које новине Управа и
типова производа, коме-
неке ствари. Дакле,
-Менаџмент и Управи одбор менаџмент планирају да
рцијални услови нису поставили су трасу којом будућност је и у овом
уведу у наредном периоду
увијек гаранција успјеха треба фабрика да се креће. програму. и какви су планови кад

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 5


тога, кадрови „Алумине“ су привредни развој регије
копетентни да равноправно због нарушавања по-
разговарају са свим вјерења партнера а на крају
свјетским стручњацима и углед Републике Српске.
из области производње Колико је компанији
производа на бази глинице значајна подршка Владе
и зеолита, што потврђују Републике Српске?
учешћем и презентовањем -Врло значајна с обзиром
резултата на водећим на статусну позицију
свјетским конференцијама „Алумине“ у смислу
и сајмовима. На свим тим премошћавања разних
догађајима „Алумина“ одређених ситуација гдје
је престижна у сваком немамо могућности да
погледу и свакако успјешан идемо према банкама,
репрезент Републике Срп- Влада и институције Српске
ске. излазе нам у сусрет. Исто
Често у медијима имамо тако, и у свакој да тако
су у питању инвестиције, прилику да видимо приче кажем хазардној ситуацији,
ЗЕОХЕМ нови производи и запо-
шљавање?
о „Алумини“ у негативном
контексту, што може
када се, условно речено
ломи резултат, наилазимо
Наш стратешки -Ми имамо дефинисан озбиљно да угрози углед на разумијевање и
петогодишњи стратешки ове компаније. Шта је то
партнер, план, који обухвата биланс
одговорност да систем
што би јавност требала функционише.
швајцарска фирма стања, биланс успјеха, да зна о „Алумини“ како Колико фирми и људи
„Зеохем“, довео је новчане токове, људске би промијенила своје индиректно „живи“ од
свој истраживачко- потенцијале. Тај план се мишљење? „Алумине“. Какви су Ваши
развојни центар перманентно модификује -Овдје је базна производња, планови када је у питању
у континуитету, с тим овдје су могући растући
у Зворник. што ћемо одступити од приноси. Подсјетићу, је-
друштвено одговоран рад
Истовремено, компаније?
производа „чврсте фазе“. дине двије фабрике ба-
-Компанија „Алумина“
потписали су Све производе „чврсте зне производње, након
је значајна и са аспекта
уговор о пословно- фазе“ у плану је да раде потписивaња Мировног
инпута и са аспекта укупног
домаћи инвеститори, а за споразума за БиХ у Дејтону,
техничкој сарадњи неке и страни. Производе колико је мени познато,
вођења процеса. Ово је
са Институтом „влажне фазе“ морамо су изграђене у Зворнику,
извозно предузеће које
је са пословног аспекта
за општу и радити у фабрици. у кругу „Алумине“. То су
јако важно и која у платно
физичку хемију Иначе, „течна фаза“ фабрике за производњу
представља сировинску силика гела и специјалних билансној позицији сигурно
из Београда, основу, а „чврста фаза“ зеолита, те преципитираних има најбољи коефицијент.
направили уговор дораду производа према хидрата.
са Технолошким захтјевима купаца. На тај Поред тога, компанија
факултетом у начин би се јачала привреда „Зеохем“, препознатљиви
Зворника и регије, отварала свјетски бренд у области
Зворнику, имају нова радна мјеста, људи се адсорбената, је преселила
уговор и са уско специјализирали кроз своју производњу непо-
„Алумином“. То посао, а народ би остајао средно у околини
су, дакле, озбиљне на овим просторима. наше фабрике, јер се
активности и Колико је Република у поптпуности ослања
Српска препознатљива у на сировинску основу
могућности за свијету због „Алумине“? из „Алумине“. Поред
планетарне -Све више и све боље „Зеохема“, постоји још
програме. ће у будућности бити заинтересованих партнера
Сваки искорак препознатљива.Чињеница који би урадили исто, а
да „Алумина“ из Републике све захваљујући коректном
у том програму, Српске остварује извоз односу у пословању са
значајно од око 300 милиона КМ „Алумином“. Насупрот
поспјешује у 46 земаља свијета, томе, медијске приче о
економију и јасан је показатељ шта „Алумини“ у негативном
она значи за Републику контексту, нарушавају углед
профитабилност. Српску и регију. Поред компаније, успоравају

6 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


ТРАНСФОРМАЦИЈА
ВЛАСНИШТВА
Шта се подразумијева под трансформацијом
власништва?
-Да дођу партнери који су из овог бизниса, да
буде више партнера, јер је овдје више разгранатих
праваца. Два основна правца су – алумосиликатни
дио који има апсолутну будућност. У овој области
постоји неограничени потенцијал у смислу развоја
и финализације производа. С друге стране, имамо
и програм глиница и хидрата, гдје су, такође,
неслућене могућности.
је велико ограничење за

Све негативне ствари које се појављују у медијима


овакву врсту дјелатности.
Колико је „Алумина“
ПЛАТА СЕ
имају одраз на пословање „Алумине“ без обзира везана за економије у
окружењу и да ли и како
ЗАРАЂУЈЕ
што смо ми стопостотно извозно предузеће. Сви
наши купци, односно пословни партнери, путем лоша економска стања „Алумина“
из окружења утичу на је производно
интернета или преко одређених интересних група, „Алумину“?
сазнају ствари које нису такве и то нам прави -Све је важно. Није могуће предузеће,
значајне проблеме и руши кредибилтет компаније. реструктуирати једну извозно
Бојим се да немамо начина да се боримо против фирму, а да све около оријентисано,
тога. остане исто. Дакле, важно није буџетски
је да систем функционише
у сваком погледу – и корисник, и овдје
„Алумина“ има велики пликује се систем и по броју
са аспекта државе и са се плата зарађује.
извоз, а мали увоз, има запослених. Имамо близу
лепезу тржишта које 1.600 радника, што је
аспекта свих учесника који Дакле, ако камион
раде са „Алумином“. То је није утоварен и
сигурно нема ни једно друго сигурно у мултиефекту пута
јако значајно. „Алумина“ је
предузеће у БиХ. Дакле, 20.
поготово инпутима везана
експортован до
наша „селс“ пирамида је Што се тиче друштвене
за локални амбијент. купца, те да је
практично најбоља. одговорности, сматрам да
С друге стране, мулти- је она недовољна. Стечај Господине Матићу, шта је он задовољан
будућност „Алумине“? квалитетом,
-Будућност „Алумине“ је динамиком
добра трансформација
власништва, даља диве- допреме и
рзификација производног паковањем, на
програма, гдје су неслућене крају све док
могућности, поготово у купац не буде
алумосиликатном дијелу и
у дијелу програма глиница платио, не можемо
и хидрата. рачунати да
Која је Ваша порука можемо правити
запосленима на крају овог расподјелу.
разговора? Стандард људи
-Користим прилику да
свим запосленима че- искључиво зависи
ститам остварене резу- од тога колико
лтате, пожелим срећне ћемо правилно
предстојеће празнике, да извршавати своје
буду радно ангажовани и
здрави, да буду спокојни и обавезе и радне
да свој посао раде најбоље задатке.
што знају.

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 7


ИНТЕРВЈУ

Радован Вишковић, предсједник Владе Републике Српске

„АЛУМИНА“ ИМА ПУНУ


ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРП
У периоду који је иза нас, од 2013. године, показало се да „Алумина“ не само да је
спашена као предузеће, него се она у овом периоду и развијала и биљежила раст плата
радника, повећавала број запослених и имала значајне инвестиционе активности
Разговарао: Драган ЈЕРИНИЋ

В лада Републике
Српске стоји иза
„Алумине“ и наш
циљ је да сачувамо овај
привредни субјекат, који је
екслузивном интервјуу за
часопис
”Алумина”,
сподин
компаније

Радован
премијер
Републике Српске, го-
Ви-
свјетском тржишту. Опста-
нак и развој ове компаније
ни једног момента није
доведен у питање, нити је
угрожен.
подаци. „Алумина“ је при-
вредни субјекат који је,
захваљујући овој власти,
спашен од пропасти, а
не треба занемарити
значајан за привреду шковић. Он каже да је, Господине Вишковићу, чињеницу да је само прије
Републике Српске и за захваљујући тржишним како оцјењујете тренутно пар година та компанија
регију. Наша намјера је да условима, менаџменту и стање у „Алумини“? била доведена до гашења.
„Алумину“ још више квалификованој радној -Тренутно стање у Ту се није радило о
ојачамо, да унаприједимо снази, која стручно „Алумини“, према разним данима, него о сатима
технологију и да дођемо у обавља посао, „Алумина“ показатељима, је пуно и још ако томе додамо
позицију да са мањом успјела да развије лепезу боље него што је то било да је то предузеће
производњом имамо већу производа који се траже и у ранијим годинама, о било приватизовано са
добит – поручује, у на европском и на чему свједоче и бројни већинским приватним

8 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


капиталом и да је
Република Српска одлу-
чила захваљујући и мојој
маленкости, али прије
свега разумијевањем
Милорада Додика, ко-
ји је у то вријеме био
предсједник Републике
Српске, ми смо успјели
да тај привредни субјекат
преузмемо од Литванаца,
који су у том моменту били
већински власници, а који
су фабрику били довели до
затварања. Данас смо ту,
гдје јесмо, стечај још увијек
траје, судски спорови се
и даље воде, али надам
се да ће се и то у неком
разумном временском
периоду ријешити.
Чињеница да је, према
оцјенама Привредне ко-
море Републике Српске,
прошле године „Алумина“
добила и највеће при-
знање, као предузеће
број један у Републици
Српској по извозу,
довољно говори у прилог
овоме о чему говорим. била металуршка глиница, и „Бирач“? Можемо аранжмане, који би за
За пар година „Алумина“ а они већ у плану за 2020. ли ускоро очекивати „Алумину“ представљали
је од предузећа, које је годину, готово да немају завршетак стечајног по- значајна финансијска
било пред затварањем металуршке глинице. ступка у „Бирачу“? средства за развој и
напредовала до предузећа Према томе, „Алумина“ -Веома је тешко у оваквим унапређење технолошког
са највећим признањима, је у оваквим околностима условима дати било какву развоја пословања. То
односно до једног од успјела да направи не процјену, јер то не зависи значи да „Алумина“ данас

У ПОДРШКУ
само од Владе Републике послује само из својих
Српске. Наша жеље је да текућих средстава, што
се то деси што прије је
могуће. Међутим, то су
ствари које су тренутно Све оно што

СКЕ
на судском одлучивању будемо радили у
и одлука је сада на наредном периоду,
Уставном суду БиХ и
ми очекујемо да ће та а у вези је са
одлука у неком разумном евентуалним новим
року и бити донесена, разговорима око
најзначајнијих предузећа само нове технолошке јер су и све досадашње
из категорије великих иновације, него и да одлуке Основног, Вишег и продаје наших
предузећа у Републици покрене производњу Врховног суда Републике потраживања у
Српској. нових производа, које Српске биле у корист „Бирачу“ у стечају,
Ова престижна награда данас извози у преко 40 Фабрике глинице „Бирач“
довољно говори о томе земаља свијета. Комплетна у стечају. Сада треба да ми ћемо то радити
како су пословали, како су производња намијењена сачекамо одлуку Уставног транспарентно
радили. Исто тако, овдје је извозу што значи да суда БиХ и да на тај начин, и у договору са
је значајно напоменути да ни један килограм тог већ дођемо у позицију да
је менаџмент „Алумине“, производа се не пласира стечајни управник може синдикатима и
људи који ту раде, на тржиште нити БиХ, нити даље да води процедуре са менаџментом
технолози и људи који Републике Српске, и то и да на крају затвори „Алумине“. Нећемо
се баве производњом и довољно говори о каквом стечај и да, „Алумину“,
производним процесима, се привредном субјекту насљедника „Бирача“, урадити нити
направили заиста велике ради и колико је његовог доведе у позицију да се један потез који
резултате, јер тај комбинат учешћа у јачању привреде ослободи хипотеке која би био на штету
у моменту свог оснивања Републике Српске. јој представља велики
и рада па све до ових Какви су планови Владе проблем за пословање. овог привредног
посљедних дешавања о Републике Српске за Велики број, или скоро све субјекта и
којима говорим, њихова наредни период, када пословне банке, не могу запослених људи.
претежна дјелатност је су у питању „Алумина“ да улазе у неке кредитне
ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 9
понекад може да угрози лепезу производа који буду полупроизводи спољнотрговински дефи-
саму ликвидност, јер се траже и на европском за нове фабрике, које цит, јер зашто извозити
када се роба испоручи и на свјетском тржишту. би се требале градити нешто што кошта 200 или
увијек треба да се сачека Опстанак и развој ове широм Републике Српске 3.000 евра, ако можете
одређени рок за њену компаније ни једног и које би ишле у даљу то уз неку фазу дораде да
наплату. момента није доведен у фазу прераде тога што извозмо и за 1.000 евра
У периоду који је иза нас, питање, нити је угрожен. „Алумина“ производи. Ми више. Оно што желимо
од 2013. године, на неки Ваша порука запо- данас имамо ситуацију да поручимо радницима
начин се показало да сленим у „Алумини“. Да да одређене производе јесте и да они не требају
„Алумина“ не само да је ли могу да очекују даљу из „Алумине“ извозимо да брину за свој статус

спашена као предузеће, подршку Владе Републике у Италију, Мађарску или и своју сигурност, јер ће
него се она у овом Српске? Словенију, гдје се уради Влада Републике Српске
периоду и развијала. -Свакако, Влада је нека већа фаза прераде и и даље да брине за ово
Забиљежен је раст плата опредијељења за подршку добијате од три до пет пута производно предузеће и
запосленима, а порастао и то знају и сви запослени. већу цијену него што је сви запослени су у фокусу
је и број запослених, Желим и овом приликом коштало оно што је узето интересовања Владе,
дешавале су се разне да им поручим да Влада од „Алумине“. а самим тим ће бити
инвестиције и слично. Све Републике Српске стоји иза Намјера нам је да у заштићени у свим могућим
ове године, „Алумина“ ове фабрике, те да је наш наредном периоду један ситуацијама, као што је то
је, према прелиминарним циљ остао исти, а то је да број тих прерађивачких било и до сада.
показатељима, имала сачувамо овај привредни капацитета саградимо и на Све оно што будемо радили
око 10 и више милиона субјекат, који је значајан тој регију, али и у осталим у наредном периоду, а
инвестиција годишње. за привреду Републике дијеловима Републике у вези је са евентуалним
Захваљујући тржишним Српске и ову регију. Српске, који би производе новим разговорима
условима, менаџменту и Желимо да у наредном из „Алумине“ користили око продаје наших по-
квалификованој радној периоду допринесемо као улазну сировину траживања у „Бирачу“
снази, која стручно развоју овог гиганта за за своју производњу и у стечају, ми ћемо то
обавља посао, „Алумина“ ову регију. Желимо да значајно повећали приливе радити транспарентно и у
је успјела да развије „Алуминини“ производи у Републику Српску и договору са синдикатима
10 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295
и са менаџментом „Алу- „Алумину“, јер не желимо
мине“. Нећемо урадити да сутра неко доведе
нити један потез који у питање егзистенцију
би био на штету тог запослених и опстанак
привредног субјекта и овог привредног субје-
запослених људи. кта. Уколико будемо
Наша намјера је да разговарали са поте-
овај привредни субјекат нцијалним купцима на ту
још више ојачамо, да тему, то ће да буде под јасно
унаприједимо технологију, прописаним условима које
да дођемо у позицију да тај потенцијални купац
са мањом производњом мора да испуни. Између
имамо већу добит и осталих, да „Алумина“
слично. То све са истим задржи дјелатност, али и
капацитетима, са истом да број запослених може
уложеном сировином, при- само да се повећа, да
је свега рудом боксита и се уложи у технолошки
свим оним трошковима развој, да имамо што боље
који настају у производњи. ефекте и да заједница
Потребно је да се оствари што већу корист.
обезбиједе недостајућа То је велика шанса за
средства како би се знања Републику Српску.
и вјештине запослених С обзиром да нам се ближи Намјера нам је да у наредном
примијенила и у пракси. период новогодишњих
„Алумини“ је потребна и божићних празника, периоду један број тих прерађивачких
нова технологија, а ми свим запосленим и капацитета саградимо и на тој
ћемо свакако бити ту да менаџменту „Алумине“ регију, али и у осталим дијеловима
помогнемо, да ли само као желим да честитам пра-
Влада или са стратешким знике и пожелим пу- Републике Српске, који би производе
партнером гдје би прије но среће и успјеха и у из „Алумине“ користили као улазну
свега и запослени и та наредним годинама, али
регија и сви добављачи и да честитам на свим сировину за своју производњу
били заштићени. Не досадашњим оствареним и значајно повећали приливе у
желимо „приватизовати“ резултатима.
Републику Српску и спољнотрговински
дефицит.

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 11


ИНТЕРВЈУ

Са актуелним менаџментом
„Алумине“ имам коректну
сарадњу, јер само од
таквог односа зависи успјех
пословања и остварење
циљева стечајног поступка

Лазо Ђурђевић, стечајни управник Фабрике глинице „Бирач“ А.Д. у стечају

УСПЈЕШНО ПОСЛОВАЊЕ
„АЛУМИНЕ“ ОД ВЕЛИКОГ УТИЦАЈА
ЗА НАМИРЕЊЕ ПОВЈЕРИЛАЦА
Н
акон шест година отворен стечајни поступак у ка која траје од самог извршење које се води на
стечајног поступка, предузећу „Бирач“ А.Д., отварања стечајног посту- стечајној маси стечајног
могу да будем именован за стечајног пка и дјелатност „Алумине“, дужника по приједлогу
задовољан што се он управника, наглашава да је као ћерке фирме стечајног ДОО „Павгорд“ Фоча.
примиче крају и да су успјешно пословање и дужника, што је само по Суд у Зворнику је донио
циљеви које сам себи развијање привредног дру- себи успјех. рјешење о извршењу на
зацртао, заштита имовине и штва „Алумина“ од великог Колико се тренутно води које је стечајни дужник
што веће намирење повје- утицаја за намирење судских парница везаних уложио благовремено
рилаца, сада већ извјесно повјерилаца. за овај стечајни поступак? жалбу и тренутно се
остварени или се могу Господине Ђурђевићу, -У току је укупно пет налази на рјешавању по
очекивати, каже Лазо шта бисте издвојили као парница и једно извршење. жалби у Окружном суду у
Ђурђевић, стечајни упра- најважније активности које Од свих парница најбитнија Бијељини. Исто тако, важно
вник Фабрике глинице су обиљежиле стечајни је она која се води по тужби је напоменути да је недавно
„Бирач“ А.Д. у стечају. У поступак у Фабрици Укио банке и тренутно Окружни привредни суд
разговору за наш часопис, глинице „Бирач“ А.Д. у се налази на рјешавању у Бијељини донио мјеру
дипломирани економиста току 2019. године? пред Уставним судом БиХ обезбјеђења, тј. забране
из Шамца, који је у априлу -Наставила се заштита по апелацији Укио банке. извршења на стечајној маси
2013. године, када је имовине стечајног дужни- Важно је напоменути и стечајног дужника.

12 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


Да ли Ви као стечајни Која су Ваша искуства из Стечајни поступак у предузећу „Бирач“
управник можете да овог стечајног поступка?
утичете на брже рјешавање -Искрено, не носим
АД Зворник траје непуних седам година.
судских поступака? лијепа искуства из овог Обзиром да се ради о међународном
-Ја као стечајни управник стечајног поступка. Изузев стечајном поступку, праћеном великим
не могу утицати на брже чињеница да је „Алумина“, бројем парница пред домаћим и страним
рјешавање судских спорова, као зависно привредно
јер бих самим тим утицао и друштво стечајног дужника судовима, окончање стечајног поступка се
на рад судова. Међутим, наставила са радом, а што није до сада могло ни очекивати. Међутим,
од отварања стечајног је било јако упитно 2013. ја као стечајни управник очекујем да се
поступка био је велики године када је отворен овај стечајни поступак ипак 2020. године
број судских спорова, који поступак и чињенице да
су се водили како пред се развила у успјешну и оконча.
судовима у Литванији, тако препознатљиву фирму
и пред домаћим судовима. на свјетском тржишту и прате ову фабрику не предузећима нема неког
Чињеница да се њихов да тренутно запошљава смањује се од почетка великог утицаја на стечајни
број свео на пет активних близу 1.600 радника, што стечајног поступка? поступак у матичном
парница и једно извршење дијелом сматрам и својим -У претходном одговору предузећу, осим што
личним успјехом. Остала сам већ навео да је ово имовина у тим предузећа
искуства се своде на вјероватно стечајни по- чини једну технолошку
ПАРНИЦЕ беспоштедну борбу да се
заштити имовина фабрике,
ступак којим се јавност
највише бавила од како се
цјелину, заједно
имовином матичног пре-
са

законито проведе стечајни проводе стечајни поступци дузећа и његових зависних


У току је укупно поступак и повјериоци у Републици Српској. привредних друштава.
пет парница и намире у што већем износу. Желим да истакнем да је Привредно друштво
једно извршење. Сва ова моја настојања цијело протекло вријеме „Алумина“ цијело про-
Од свих парница пратили су притисци и овај стечајни поступак био текло вријеме позитивно
понекад и медијска хајка и потпуно транспарентан, послује. Колико је то битно
најбитнија је она оркестрирани напади оних да се одвијао по Закону за повјериоце?
која се води по којима није у интересу јак о стечају, а све у циљу -Успјешно пословање и
тужби Укио банке и „Бирач“ и јака „Алумина“. да се заштите интереси развијање привредног
Након шест година стечајног повјерилаца и обезбиједи друштва „Алумина“ је
тренутно се налази поступка, могу да будем рад „Алумине“. од великог утицаја за
на рјешавању пред задовољан што се стечајни Отворени су и намирење повјерилаца,
Уставним судом БиХ поступак примиче крају и стечајни поступци у обзиром да удјели у
по апелацији Укио да су циљеви које сам себи зависним предузећима „Алумини“ чине стечајну
зацртао, заштита имовине „Енерголинија“, „Меха- масу стечајног дужника и
банке. и што веће намирење ника“ и „Алусил“. Ко- од вриједности тих удјела
повјерилаца, сада већ лико ће се то одразити зависи и стечајна маса
говори о томе да су судови извјесно остварени или се на стечајни поступак у стечајног дужника, из чега
препознали значај овог могу очекивати. матичном предузећу? се повјериоци намирују.
стечајног поступка и доста Интересовање јавности -Отварање стечајних Чиме данас фабрика
предмета окончали. за судске процесе који поступака у наведеним располаже, колика је
Према неким анализама,
стечајни поступци у БиХ
трају око 3,3 године. Какве
су Ваше процјене, колико
ће дуго трајати стечајни
поступак у предузећу
„Бирач“ А.Д. у стечају?
-Стечајни поступак у
предузећу „Бирач“ АД
Зворник траје непуних
седам година. Обзиром да
се ради о међународном
стечајном поступку,
праћеном великим бројем
парница пред домаћим
и страним судовима,
окончање стечајног по-
ступка се није до сада могло
ни очекивати. Међутим,
ја као стечајни управник
очекујем да се овај стечајни
поступак ипак 2020. године
оконча.

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 13


се вршити поново када се друштва. Од менаџмента
створе услови за окончање и Управе „Алумине,
стечајног поступка. имам информацију да ће
Шта сматрате највећим пословање овог привредног
успјехом „Алумине“ у друштва, на крају ове
протеклом времену? пословне године, бити
-Чињеницу да је и поред успјешније у односу на
отежаних услова у којима протекле године, када
је пословала, „Алумина“ је „Алумина“ такође
наставила да развија позитивно пословала што је
производни програм, веома битно за запослене,
са којим је постала окружење, Републику Ср-
препознатљива не само на пску, али и повјериоце
тржишту Европске уније, Фабрике глинице „Бирач“
већ и шире. А.Д. у стечају.
Има ли простора за још На крају разговора,
бољи рад фабрике? каква би била Ваша порука
-У сваком случају има запосленима у „Алумини“,
простора за још бољи али и свим повјериоцима
рад фабрике, што ће се Фабрике глинице „Бирач“
показати после окончања у стечају?
стечајног поступка над -Само бих им поручио да
ФГ „Бирач“ А.Д. у стечају наставе са несебичним
Зворник. залагањем у опстанак
стечајна маса? износи много више. Какву сарадњу имате са и развој фабрике, која
-На дан отварања Новоизграђени производни менаџментом „Алумине“? је данас у пуно бољој
стечајног поступка над објекти, прије свега, уве- -Са актуелним менаџментом ситуацији већ када је
Фабриком глинице „Би- ћавају вриједност имовине „Алумине“ имам коректну отворен стечајни поступак
рач“ А.Д. у стечају Зво- фабрике, али и тржишна сарадњу, јер само од и све више има простора
рник, процијењена врије- позиција „Алумине“, за- таквог односа зависи успјех да напредује и расте.
дност стечајне масе је хваљујући новим прои- пословања и остварење Повјериоцима бих поручио
износила око 60 милиона зводима и дисперзији циљева стечајног поступка. да још мало буду стрпљиви,
КМ, међутим обзиром производног програма, Као стечајни управник јер је и њихова позиција
на пословање и развој допринијела је већој имам обавезу да надзирем сада много боља у односу
зависног привредног дру- вриједности фабрике. рад, односно пословање на тренутак отварања
штва „Алумина“ она данас Процјена стечајне масе ће зависног привредног стечајног поступка.

14 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


ИНТЕРВЈУ

Треба свако да у себи гради


осјећај припадности фабрици,
да има максимални допринос
остварењу зацртаних циљева.
„Алумина“ је једна врло лијепа
прича и задовољство је, поред
обавезе, бити дио такве приче

Перо Васиљевић, члан Управног одбора наше компаније


„АЛУМИНА“ ЈЕ КОЛЕКТИВ КОЈИ
УЖИВА УГЛЕД И ПОВЈЕРЕЊЕ
K омпанија Алумина“ се пози-
ционирала на свјетском тржишту
као колектив и партнер који
ужива углед и повјерење. Често
признања ове тврдње слушамо од
акумулирани губици,

угрожена
неизмирене
обавезе, незадовољство запослених,
неликвидност, тржишна
позиција у сваком погледу, и код
добављача и код купаца, врло сужен
„Увјерен да је највећи капитал
који посједује ово привредно
друштво управо људски
наших партнера из разних земаља у производни асортиман. „Алумина“ је потенцијал. Такође, увјерен
које извозимо своју робу. Треба бити производила претежно металуршку
свјестан себе и могућности које су пред глиницу, зеолит за детерџенте и водено сам да је актуелно руководство
нама, јер пуно је још неискориштених стакло. фабрике способно да је води
шанси и могућности у смислу ширења и Наше активности су биле усмјерене у кроз све ове процесе, да има
профилисања производних капацитета два правца. Доста посла и активности је
– каже у интервјуу за наш часопис било усмјерено на провођење послова визију и особине квалитетног
члан Управног одбора компаније Перо и радњи које налаже Закон о стечајном вође који зна шта хоће, куда
Васиљевић, дипломирани економиста поступку, билансирање имовине,
из Шамца. обавеза, обраде пријава потраживања, треба да се иде и да има
Господине Васиљевићу, са каквим итд. енергију потребну да се
изазовима сте се срели прије шест Упоредо с тим, огромне активности планирани циљеви и остваре
година када сте изабрани за члана су биле усмјерене на оживљавање
Управног одбора „Алумине“? процеса производње, дизање фирме,
-Познато је какво је стање у „Бирачу“ враћање на тржиште.... компанија сачувана. У континуитету
и „Алумни“ било те 2013.године Када анализирате период од 2013. се послује позитивно, измирују се и
као и непосредно прије. Фабрика године до данас, шта сматрате створене и дио наслијеђених и преузетих
је имала огромне проблеме везане највећим успјехом, односно неу- обавеза, значајно се повећао број
за пословање. Ситуација је била спјехом компаније „Алумина“? запослених, значајно су проширени
прилично обезглављена, огромни -Свакако да је највећи успјех то што је производни капацитети, „Алумина“ је

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 15


производног процеса. Треба рећи Хоћу да напоменем и
да смо имали врло добру и коректну
сарадњу током свих ових година. Да сталну и безрезервну
закључим, мислим да стечајни поступак подршку стечајног управника
над ФГ „Бирач“ није угрожавао и његово исправно схватање
пословање „Алумине“ нарочито тих
првих година вођења поступка. Сада проблема у пословању у
треба да се окончају још неки судски „Алумини“. Треба рећи да
поступци и на тај начин створе услови смо имали врло добру и
за окончање стечаја и сигурно још боље
претпоставке за пословање „Алумине“. коректну сарадњу током
Као члан Управног одбора на свих ових година
чему сте свих ових година највише
инсистирали? Управни одбор одређује дугорочне
-Па свакако да смо се водили циљеве и стратегију компаније. Колико
економском логиком, циљ је био је то одговорност пред члановима
сачувати привредно друштво, ојачати Управе?
материјалну основу и на најбољи -Одговорност је свакако велика, и за
начин искористити могућности које учињено и за неучињено. Од огромног
су се нудиле на тржишту. Још једном је значаја препознати могућности,
напомињем да се ради о великом одредити стратешке правце. Очит
колективу, великом броју запослених, примјер добре стратешки исправне
огромној производњи и натурално одлуке је прелазак са металуршког
и вриједносно, великим изазовима производног програма затеченог
преоријентисала своју производњу у на свјетском тржишту, евидентно је приликом отварања стечајног поступка
области глинице тако да сада већим сада, то бројке говоре да се исправно у Фабрици глинице „Бирач“ и његова
дијелом производи хидрате и глиницу одлучивало и да се успјешно управљало диверзификација. Овим се у значајном
у склопу неметалуршког програма, компанијом. Податак да се 95 одсто дијелу смањио утицај берзанских
усвојена је прозводња нових производа. производа пласира на свјетско тржиште, кретања и промјена цијена на свјетском
Све ово је изискивало и значајна да се продаје у више од 40 земаља тржишту на пословање „Алумине“.
инвестициона улагања, саграђено је свијета, говори доста сам за себе. Овдје је врло битно напоменути да
неколико нових производних погона, „Алумина“ је једна врло лијепа прича је за добро донешену одлуку битна
изграђен је вртић. То је допринијело и задовољство је, поред обавезе, бити квалитетна информација и спознаја о
да је вриједност компаније у односу дио такве приче. глобалним економским кретањима. Без
на процјену вриједности „Алумине“ из С тим у вези, шта сматрате Вашим квалитетне сарадње и приједлога од
2013.године вишеструко увећана, те највећим доприносем развоју стране стручних људи из компаније и
да ова чињеница обећава намирење компаније? менаџмента, било би немогуће доносити
стечајних повјерилаца у доста високом -Не бих говорио о свом доприносу, и квалитетне стратешке одлуке.
проценту у односу на почетне изгледе и
стање у априлу 2013.године.
Често имам осјећај да доста људи има
„кратко памћење“ и да се доста тих „Скупштина повје-
ствари из времена отварања стечаја
заборавило. Мислим да је стање
рилаца је орган и
сада и више него значајно боље, са инстанца која ће
становишта радника, прије свега на одлучити о начину
редовност исплате личних примања, завршетка стечајног
те остале привилегије које запослени
имају - регрес, накнада за Нову поступка“.
годину, Божић, Васкрс, Дан жена,
одмаралиште у Баошићу, те погодности
везаних за набавку огрева и слично,
а са становишта повјерилаца свакако
на значајан проценат намирења
пријављених признатих потраживања.
Шта је неуспјех? Свакако је један од
значајних проблема дужина трајања
стечајног поступка. Међутим, треба
рећи да је оно узроковано судским
процесима који нажалост још увијек
трају. Ово сигурно не доприноси
још већем размаху у пословању, дио сам тима, и нека други, почев Kако би оцијенили „Алумину“ данас
остваривању још бољих пословних од предсједника Управе, те чланова и како гледате на будућност компаније?
резултата. Хоћу да напоменем и сталну Управног одбора, али и остали -„Алумина“ се позиционирала на
и безрезервну подршку стечајног чланови колектива дају суд о мом и свјетском тржишту као колектив и
управника и његово исправно схватање свакога појединачно доприносу. Овдје партнер који ужива углед и повјерење.
проблема у пословању у „Алумини“. појединац, без синергије са другима, са Често признања ове тврдње слушамо
Процеси у овом колективу су врло тимом, није у стању пуно тога урадити. од наших партнера из разних земаља
сложени, почев од обима и сложености Само заједно, уважавајући једни друге у које извозимо своју робу. Треба бити
производње, броја запослених и и цијенећи значај и допринос свакога свјестан себе и могућности које су пред
потребе за свакодневним доношењем запосленог, можемо обезбиједити нама, јер пуно је још неискориштених
одлука, а све у циљу континуитета спокојну будућност и себи и компанији. шанси и могућности у смислу ширења и

16 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


профилисања производних капацитета. одређених намјереника и разних задовољени њихови интереси. Било би
Без великих фирми нема ни малих ни групација? неодговорно да ја говорим о најбољем
средњих предузећа, концепт који се -Не знам шта мислите под овим моделу власничке структуре.
прокламује од стране неких људи да „интересовање одређених намјерника“. Каква би била Ваша порука за
нам је будућност у малим и средњим Ако алудирате на нека дешавања колектив?
предузећима је остварив само ако буде везана за куповину потраживања која -Ја сам увјерен да је највећи капитал
великих. „Алумина“ може да за себе одређени повјериоци имају од стечајног који посједује ово привредно друштво
веже још доста колектива, запослених, у дужника одмах вам морам рећи да управо људски потенцијал. Увјерен
смислу дораде, израде нових производа ми нити можемо нити имамо мандат сам такође да је актуелно руководство
и тако даље. да на то утичемо. Свако има право и фабрике способно да је води кроз све
Значи, врло свијетла будућност је пред његова је легитимна воља да са тим ове процесе, да има визију, да има
нама, од нас самих зависи како и у којој потраживањем ради оно за шта мисли особине квалитетног вође који зна шта
мјери ћемо искористити потенцијал који да је најисправније по њега. Скупштина хоће, куда треба да се иде и да има
имамо као и могућности које се нуде. повјерилаца је орган и инстанца која ће енергију потребну да се планирани
Да ли су пред садашњом управом одлучити о начину завршетка стечајног циљеви и остваре. Треба свако да
већи изазови него што је то било прије поступка. Овдје и стечајни управник у себи гради осјећај припадности
неколико мјесеци? има одређене обавезе и надлежности фабрици, да има максимални допринос
-Тешко ми је одговорити на ово питање. које су прописане Законом о стечајном остварењу зацртаних циљева, тако
Управа „Алумине“ је стално имала поступку и они су адреса која ће дати да ефекат на крају мора бити видљив.
турбулентне периоде, свако вријеме је одговор на сва питања везана за Слажем се да има неких ствари и које
карактерисано одређеним проблемима. завршетак овог процеса. нису добро постављене, али свакако
Када сте велики глобални играч на вас Треба бити легалиста и поштовати се оне требају рјешавати. Међусобно
утичу како унутрашњи, тако и вањски законска рјешења која су дефинисала уважавање, поштовање другог, имање
фактори, одређена тржишна кретања, све радње и послове везане за ову поштене намјере, сигурно доприноси
глобални односи између великих сила, тематику. бољем положају фабрике.
економске кризе и тако даље. Исто тако, Рјешавање статуса фабрике, опште
и дешавња на унутрашњем плану имају је мишљење, кључно је питање за њен Вриједност „Алумине“
значајне реперкусије на пословање, даљи рад. По Вама који је најбољи у односу на процјену
раст цијене струје, неких енергената модел будуће власничке структуре за вриједности из 2013.године
има итекако утицаја на инпуте а самим ову фабрику, наравно након завршетка
тим и цијену наших производа, као стечаја у матичном предузећу „Бирач“ вишеструко је увећана,
и профитабилност компаније. Сви ти АД у стечају? тако да ова чињеница
изазови су до сада успјешно рјешавани. -Већ сам рекао, најбољи и једини обећава намирење стечајних
Важно је бити стално проактиван и ићи могући начин завршетка стечајног повјерилаца у доста високом
у сусрет проблемима, те досносити поступка ће дефинисати и усвојити проценту у односу на почетне
исправне одлуке. Скупштина повјерилаца, то је орган изгледе и стање у априлу 2013.
Господине Васиљевићу, како који чине повјериоци и они ће одредити године
заштити фабрику од „интересовања“ начин на који ће бити најквалитетније

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 17


РАЗГОВОР С ПОВОДОМ

Др Радислав Филиповић, помоћник директора за стратегију, развој и тржиште

НА СВЈЕТСКОМ ТРЖИШТУ ВИШЕ ОД


500.000 ТОНА ПРОИЗВОДА
„Алумина“ даје позитиван сигнал свим кандидатима за инвестирање да се овдје
може успјешно радити

З акони тржишта су доброг квалитета, са ниским изазове које фабрику за већину наших купаца.
немилосрдни, као и садржајем соде и веома очекују у наредном периоду. Послије првог квартала
закони природе. високим процентом бјелине. Господине Филиповићу, који је реализован у складу
Само они који могу С поносом можемо рећи да како оцјењујете извозне са годишњим планом,
благовремено да се наш производни портфолио резултате компаније у већ у другом је дошло до
прилагоде промјенама у потпуности може да буде 2019. години? осјетног пада потражње за
опстају. Да би се опстало у гаранција опстанка фа- -У току 2019. године нашим материјалима усљед
овом бизнису, морате бити брике као такмаца на остварили смо заиста рецесије која је захватила
поуздан добављач, односно свјетском тржишту – импозантне резултате када већину европских земаља.
пословни партнер, како у наглашава др Радислав је у питању пласманих Посебно је у другој половини
погледу квалитета прои- Филиповић, помоћник ди- наших производа, како по године то било много
звода, тако и у погледу ректора за стратегију, обиму, тако и по структури израженије, што је довело
квалитета пружања услуга. развој и тржиште у ко- пласираних производа. С и до смањења производног
Оно по чему је „Алумина“ мпанији „Алумина“, суми- разлогом то наглашавам, јер капацитета. Познато је
постала препознатљива рајући извозне резултате, је 2019. година била веома да је „Алуминијум“ из
јесу глиница и хидрат веома прилике на тржишту и тешка како за нас тако и Мостара обуставио сво-

18 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


ју производњу, што се
одразило на наш обим
продаје. Такође дошло је
и до наглог пада индекса
по којима се вриједнује
цијена глинице на свјетском
тржишту и LME, што
је довело до тога да је
подгорички Комбинат
најприје значајно смањио
по-влачење количина од
нас, а у другој половини
године и тотално престао
да вози робу, јер је имао
јефитинију глиницу из
других извора.
Дакле, у 2019. години
„Алумина“ је продала
више од 500.000 тона
различитих роба. Међутим,
када се уради коначна
анализа ове године, морамо
да будемо задовољни
оствареним резултатом.
Можемо слободно рећи да
је у 2019. години остварен
најбољи пословни резултат
од отварања стечаја у
фабрици.
У посљедње вријеме
интензивирани су контакти
са многим пословним
партнерима. Какву продају
и девизну жетву можемо
очекивати у 2020. години? Еура/т ). Узимајући у обзир и повратак РУСАЛ-а на конкуренцију нашим ку-
-Очекивати је да 2020. да је наша производна тржиште након укидања пцима за пласман њи-
буде једна од најтежих цијена глинице значајно санкција од стране USA хових производа који
година у сфери бизниса већа од ових вриједности (нарочито фабрика у су произведени на бази
којој ми припадамо. није реално да будемо Оганишу – Ирска) као наших производа. На тај
Према тренутној ситуацији конкурентни са нашом и повећање капацитета начин смањују капацитет
на свјетском тржишту робом на овом дијелу фабрике ALUNORTE у производње наших купаца
глинице и хидрата, да тржишта иако је врхунског Бразилу са три милиона а индиректно смањују и
нисмо током претходних квалитета. Због тога смо и на шест милиона тона њихову потребу за нашим
година направили значајан одустали од овог концепта. глинице на годишњем нивоу. материјалима. Треба знати
пословни заокрет у смислу Овако ниска цијена глинице Ове двије фабрике нуде да су у току 2018. године
промјене производног про- и велика понуда на тржишту, своје производе на свим кинески произвођачи били
грама и области примјене је условила такође да сви постојећим тржиштима на под јаким утицајем мјера
наших производа, могли произвођачи дају значајну којима смо и ми присутни по од стране државе у смислу
би слободно затворити пажњу производњи и веома повољним, ниским, заштите животне средине
фабрику. Ово поткрепљује понуди хидрата на тржиште цијенама. Највише се то и здравља запослених, те
и чињеница да у плану (умјесто производње гли- одражава на тржиштима су многи морали затворити
продаје за 2020. годину нице), што је већ сада довело централне Америке, производне погоне док их
немамо нити једну тону до велике понуде хидрата Западне Европе, као и не прилагоде новонасталим
металуршке глинице нами- на тржишту а самим тим и регионима Средоземља и условима, односно
јењену за производњу до значајног пада цијена Балтика. захтјевима регулативе. То се
алуминијума (2012. године овог производа. Узимајући Као трећа, али ништа мање манифестовало кроз мању
је било преко 85 одсто од у обзир да се ради у важна ставака, јавља њихову понуду у току друге
укупне продаје). Оваквој оба случаја о комодити се повратак кинеских половине 2018. и у првој
ситуацији је допринијела производима (производи произвођача на европско половини 2019. године.
тренутно ниска цијена са ниском цијеном и ниском тржиште, тржиште Америке, Међутим, да све не би
глинице на свјетском маржом), наши високи Африке и Блиског истока, изгледало црно и без
тржишту, која важи као логистички трошкови ће још гдје представљају нама шанси да наредну годину
спот цијена према API и више ограничити понуду на директно веома јаку завршимо као успјешну,
LME индексима (Према удаљенијим дестинацијама. конкуренцију у области морамо истаћи да смо
API тренутна цијена је 272 Лошијим условима на зеолита свих врста, али ми у претходном периоду
USD а према LME 265 тржишту допринијели су исто тако и веома јаку марљиво радили како не

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 19


Колико је изражена тенденција раста,
односно опадања тржишта и повећање
броја купаца?
-У погледу тржишта, ако анализирамо
неколико година уназад, свака година
представља причу за себе, и другачија
је од осталих. Дефинитвно, наредне
године нећемо имати учешћа на тржишту
металуршке глинице, за производњу
алуминијума, те да ће доћи до пада обима
продаје влажног хидрата. Међутим, у
области финопреципитираних хидрата,
сушених и мљевених хидрата, као и
специјаних зеолита, постоји реална
могућност проширења тржишта и
повећања броја купаца. Оно што је важно
напоменути да су у овим областима знатно
мање количине, по једном купцу, у промету,
што омогућава већу диверзификацију
тржишта. Такође, треба истаћи да нисмо
само ми они који мијењају свој производни
портфолио и играју тржишну трку. Сва
наша конкуренција исто тако анализира
своју позицију и покушавају да производни
програм прилагоди промјенама на тржишту
и успоставе своју позицију најбоље што је
могуће.
би дозволили да зависимо те самим тим и да годину Како привући страни капитал на ове
искључиво од услова на завршимо као успјешну. просторе?
свјетском тржишту једне Генерално посматрано,
врсте производа или једне обим производње ће бити -Могло би се рећи да овдје, аналитички
области примјене наших нижи у односу на ову гледано, имамо довољно здраву базу за
производа. Проширењем годину, али с друге стране, развој многих програма и улагање страног
нашег производног програ- структура наших производа капитала. Постоје адекватни услови са
ма, а нарочито проширењем ће бити повољнија за нас и становишта обезбјеђења одговарајућег
поља примјене наших омогућиће пословање на простора, електроснабдијевања, водо-
производа, омогућили задовољавајућем нивоу.
смо себи такву позицију Како у наредној години снабдијевања, одговарајући амбијент по
да можемо да остваримо видите занимљиве тржишне питању радне снаге, итд. „Алумина“ даје
задовољавајући капацитет дестинације, прије свега позитиван сигнал свим кандидатима за
и пословни резултат чак и у у Кини, Америци, Јужној инвестирање да се овдје може успјешно
ситуацијама када је овако Африци? радити, што су потврдили и наши партнери
ниска цијена металуршке -У 2020. години ће
глинице и влажног хидрата овакве удаљене тржишне из Мађарске и Швајцарске, а што се
као што је то случај ове дестинације бити велики показало као веома успјешно опредјељење
јесени. Наиме, повећањем изазов. Ту прије свега за све заинтересоване стране.
обима продаје фино мислим на високе логистичке Оно што није добар сигнал и што може
преципитираних хидрата као трошкове који утолико негативно утицати на њихову одлуку јесте
и сувих и мљевених хидрата, више долазе до изражаја „политички“ амбијент, прије свега кад
затим повећањем обима што је цијена производа
продаје глинице у другим нижа, док су, како сам већ су у питању дешавања око рјешавања
областима примјене (област објаснио, цијене наших статуса предузећа „Бирач“ АД у
керамике, ватросталних базних производа тренутно стечају, објављивање разних текстова
материјала, корунда и на тржишту веома ниске. који блате све заинтересоване стране,
абразива, цементне инду- Покушаћемо максимално укључујући и менаџмент фабрике, што
стрије, индустрије стакла да задржимо постојеће
и стаклених влакана), тржиште, колико то буде наноси огромну штету „Алумини“ као
успјећемо да компензујемо могуће, и да евентуално компанији, нарушавајући њен углед код
губитак тржишта металуршке добијемо још неког купца. купаца, али исто тако и улива несигурност
глинице и влажног хидрата, У овом сегменту мораћемо потенцијалним улагачима.
20 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295
значајан акценат да дамо на друга добављача, могуће је у потпуности може да водећа компанија у регији
презентовању наших нових видјети разлику у квалитету буде гаранција опстанка и главни носилац привреде.
производа и изналажењу производа. Често добијамо фабрике као такмаца Мислим да је то и с правом,
новог тржишта за њих. сугестије од купаца да су на свјетском тржишту. То јер смо у претходном
Који су то производи наши производи одличног најбоље доказује да смо периоду показали да
по којима је „Алумина“ квалитета, али су други успјели у наредној години хоћемо и можемо да
препознатљива на ино- јефтинији и због тога не успоставити нормалан донесемо просперитет не
страном тржишту, с обзри- узимају већу количину од капацитет без тржишта само нашем граду, већ
ом да у свијету бизниса нас. глинице за производњу цијелој регији. Идемо корак
важе неумитна правила? Поред тога, у области алуминијума што је некада по корак, инвестирамо у
-Наравно да важе, закони зеолита смо постигли било потпуно незамисливо. складу са могућностима,
тржишта су немилосрдни, врхунски квалитет и наш Наравно, да нас ово неће иако је повремено веома
као и закони природе. Само зеолит се примјењује заварати и да нећемо стати тешко обезбиједити по-
они који могу благовремено успјешно у различитим на овом плану. У наредном требна средства, али не
да се прилагоде промјенама областима. Квалитет нашег периоду ћемо свакако посустајемо, јер тржиште
опстају. Да би се опстало финопреципитираног хи- радити на проширењу не чека а исто тако ни
у овом бизнису, морате драта је достигао ква- нашег производног про- конкуренција. Ако данас
бити поуздан добављач, литет водећих свјетских грама, нарочито у области не искористимо прилику да
односно пословни партнер, произвођача, али смо још „speciality“ производа. узмемо дио тржишта, сутра
како у погледу квалитета релативно нови на тржишту Пред колективом су она врло вјероватно неће
производа, тако и у погледу па купцима треба времена нови изазови и велика бити ту.
квалитета пружања услуга да стекну повјерење у нас очекивања? У наредној години пла-
- да роба увијек буде као поузданог добављача -Изазови нас покрећу и дају нирамо да довршимо
благовремено испоручена, како би могли куповати веће нам адреналин, али морамо започете пројекте, по-
да је у квалитетном количине. За тако нешто је и да будемо опрезни. И бољшамо инфраструктуру
паковању, да производ потребан период од три до много веће и богатије и доведемо постојеће радне
буде без нежељених пет година. Такође, достигли свјетске компаније овог типа линије у добро стање а онда
примјеса, да постоји ко- смо и завидан ниво су данас у тешкој позицији, и да се припремимо за нове
нстантност у квалитету квалитета сувих и мљевених јер не могу да испрате инвестиције у надолазећем
пружених информација и хидрата и поред наших овако нагле турбуленције. периоду. Имамо још
слично. Оно по чему смо сада већ сталних купаца у Навикли смо људе како у много тога да остваримо
ми постали препознатљиви континуитету придобијамо фабрици тако и у граду да у складу са нашом
јесу глиница и хидрат и нове купце. стално инвестирамо у нове пословном стратегијом а
веома доброг квалитета, са Колико је постојећи програме, запошљавамо што је најбитније увијек
ниским садржајем соде и производни програм гара- нове кадрове и стварамо смо отворени за нове
веома високим процентом нција опстанка фабрике на бољи амбијент за живот. идеје и спремни смо да
бјелине. Када посјетимо иностраној пијаци? Велика очекивања се некако их подржимо уколико
наше купце који, поред нас, -Можемо с поносом рећи да подразумијевају када је сматрамо да то има сврху.
купују још од два или три овај производни портфолио у питању „Алумина“ као
ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 21
ИЗ ПРВЕ РУКЕ

Др Зоран Обреновић,помоћник директора за техничка питања

ПРАВЦИ РАЗВОЈА „АЛУМИНЕ“


Развој нових производа у области хидрата, глиница, зеолита, силика гелова и специјалних врста
зеолита, гарант су да фабрика може градити своју успјешну будућност

П
рвих 35 година рада фабрика добар али недовољан. врста хидрата и отпочела производњу
је производила искључиво Менаџент компаније „Алумина“ је сушених и мљевених хидрата. До тада
металуршку глиницу гдје је 2013. године донио веома тешку, али производња детерџентског 4А зеолита
инсталирана опрема за производњу и историјску одлуку којом је трасиран обогаћена је са производњом нових
600.000 тона. Понашање берзе често нови правац кретања фабрике. Наиме, врста зеолита као што су: зеолит за
је доводило до драстичног пада цијене тада је одлучено да се крене са молекулска сита (4A-MS), зеолит са
алуминијума, што је за посљедицу производњом неметалуршке глинице, повећаним апсорпционим капацитетом
имало и драстичан пад цијене глинице. која налази своју примјену у индустрији (4А-АG), јонски измијењени зеолит (3А
Лоша позиција фабрике што се тиче цемената, керамике, ватросталних зеолит са 30%, 40% и 50% измјеном
снабдијевања сировинама, удаљеност материјала, абразивних материјала, натријумовог јона са калијумовим
од лука, висока цијена енергената, производњи корунда, производњи јоном).

Д
доводило је фабрику у тешку позицију специјалних врста, као нпр. табуларна оношење стратешког плана
функционисања па и застоја. Свих тих глиница, нискоалкална глиница, итд.. развоја „Алумине“ 2017.
година није се могло наћи никакво Осим производње неметалуршке године оснажило је позицију
рјешење које би гарантовало глинице, фабрика се стратешки фабрике и охрабрило све
континуитет рада фабрике и позитиван окренула у правцу производње нових креативне снаге у колективу да се
финансијски резултат. Први покушаји врста алуминијум хидроксида (хидрата). удруже у развоју нових производа.
дефинисања нових рјешења за Наиме, освојена је производња Охрабрени резултатима у процесу
успјешнији рад фабрике били су „бијелог“ хидрата тачно дефинисане производње неметалуршке глинице и
увођење производње детерџентског 4А бјелине и гранулометрије, затим је хидрата, сушених и мљевених хидрата и
зеолита крајем осамдесетих година фабрика набавила нову опрему за нових врста зеолита, ушли смо храбро,
прошлог вијека. Тај покушај је био сушење, класирање и мљевење свих са нашим стратешким партнерима, у

22 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


нове изазове. Наиме, „Алумина“ је
заједно са нашим стратешким
партнером „Зеохемом“ из Швајцарске,
прије двије године, у новоизграђеном
објекту у кругу наше фабрике, започела
производњу два типа силика гелова,
затим два специјална типа зеолита
ZSM-5 и морденит. Такође, прије двије
године фабрикa је, у новоизграђеном
објекту у фабричком кругу, заједно са
нашим стратешким партнером
„Иноталом“ из Мађарске, започела
производњу финопреципитираног
хидрата. До краја ове године „Алумина“
ће имати услове за производњу 60.000
тона финопреципитираних хидрата,
што чини око 20 одсто потреба
европског тржишта.
Снажна унутрашња енергија довела
је до остварења свих наших планова
гдје смо у периоду од 2013. па до
2019. године, освојили производњу иновацијама процеса смањили смо хемијске индустрије. С друге стране,
нових 22 производа, тако да данас садржај натријума у хидрату са 0,5% ово је само први корак у дефинисању
фабрика продаје 26 производа. на 0,1%, што нас је сврстало у ред нових иновативних рјешења која могу
Развој нових производа у области озбиљних произвођача неметалуршког довести до производње ултра чисте
хидрата (бијели, сушени, мљевени и хидрата и неметалуршке глинице. глинице (ХПА) која има степен чистоће
финопреципитирани), глиница, зеолита, Међутим, ако желите да будете лидер већи од 99,9%. Све до 2013. године,
силика гелова и специјалних врста у производњи неметалуршких хидрата фабрика је производила глиницу која је
зеолита, гарант су да „Алумина“ може и глиница, онда морате радити и на могла достићи степен чистоће од 98,5%,
градити своју успјешну будућност. додатном смањењу садржаја натријума, освајањем производње неметалуршке
Наредни период треба искористити у али и свих других примјеса у хидрату и глинице, степен чистоће глинице је
освајању нових знања за унапређење глиници. Данашњи захтјеви тржишта иду подигнут на 99%.

О
квалитета, али и на повећање обима у правцу да садржај натријума треба дличан тимски рад у
производње наших нових производа. да буде мањи од 0,05% а у глиницама претходних шест година
Наравно да ће то бити озбиљан изазов испод 0,1%. Ми смо себи задали и свакако је дао резултат.
за Маркетинг и Сектор за развој наше овај циљ. Огромну енергију у овој Производња ултра чисте глинице са
компаније, као и за сектор Производње години смо потрошили за остварење степеном чистоће не мањим од 99,9%
и сектор Одржавања. овог циља. Урадили смо велики број некада је био сан за све наше колеге
Овдје свакако треба напоменути да синтеза у истраживачкој лабораторији које су свој радни вијек провели у
сама фабрика пружа огроман простор и пилот постројењу на објекту фабрици. И за нас данас то је још увијек
да се ради и на оптимизацији одређених Прераде раствора. Овом приликом сан. Разлика је у томе што смо ми данас
процеса производње што за резултат желим да похвалим сва техничка ближи остварењу овог вишегодишњег
може имати смањење материјалних и лица из Сектора за развој, Сектора сна. Интегрисали смо сва знања, идеје
енергетских норматива производње, производње глинице, Сектора Котроле и наше кадровске потенцијале како би у
а чиме се фабрика није пуно бавила у квалитета и Сектора одржавања, за сву наредне три године дошли до
претходних неколико година. креативност и уложени напор да заједно дефинисања свих потребних услова за

У
2020. години планира се дођемо до циља. Морамо се и овдје производњу ултра чисте глинице
освајање технологије за похвалити чињеницом да ће фабрика у (глиница са степеном чистоће већим од
производњу још једног типа наредној години кренути и са пробном 99,9%). Према нашим сазнањима,
силика гела, затим два типа нових производњом нискоалкалног хидрата данас нема више од десет произвођача
финопреципитираних хидрата а (Na2O укупни< 0,05%). Производња ове глинице у свијету. Остварењем овог
вјерујем да ћемо започети и производњу нискоалкалних хидрата отвара нам циља, сврстали би смо се у сами врх
13X зеолита. Стратешко партнерство не сасвим нови простор на тржишту и свјетских компанија које се баве
ограничава нашу фабрику да ради на сврстава нас у ред ријетких компанија производњом специјалних глиница. Ја
развоју нових производа као и у Европи које се могу похвалити да вјерујем да фабрика има довољно
оптимизацији постојећих производних могу производити веома квалитетне енергије, знања, ентузијазма и
процеса. Застој у развоју свакако би нискоалкалне хидрате и нискоалкалне интелекта да дође до овог циља у
водио умањењу садашње кредибилне глинице. Интересовање за нискоалкалне скорије вријеме.
позиције коју има „Алумина“, а коју је хидрате и нискоалкалне глинице на Такође, вјерујем да ћемо заједно са
тешко стекла у претходном периоду. тржишту Европе, Америке и Кине је развојним тимом „Зеохема“ доћи
Посебан фокус фабрике у наредном огромно. до производње и других типова
периоду ће бити дефинисање Производња нискоалкалних хидрата специјалних зеолита који имају
процесних параметара за производњу и глиница ствара добре претпоставке примјену у специфичним индустријским
нискоалкалних хидрата и веома и за производњу адсорбенаса и процесима који захтијевају побољшане
чисте глинице (ХПА). За производњу катализатора, који опет имају веома особине зеолита, али су истовремено и
неметалуршког хидрата технолошким широку примјену у многим гранама веома скупи производи.

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 23


24 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295
НАШ САГОВОРНИК

Др Раденко Смиљанић,
директор Производње у
компанији „Алумина“

ТЕЖИШТЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА
НЕМЕТАЛУРШКОМ ПРОГРАМУ
У овој години смо имали задатак да, осим планираног повећања капацитета нових производа,
овладамо и њиховим квалитететом.

И
мајући у виду тренутно стање Тежиште је свакако на неметалуршким
производних погона и укупни
технолошки резултат који може ИСКОРАК хидратима, неметалуршким глиницама,
затим на производима из области
да се очекује у 2020. години, можемо алумосиликата. Ако се посматра са
рећи да су производни погони спремни Највећи искорак је управо то аспекта овладавања производним
за изазове који нас очекују – поручује што се тежиште производње технологијама и квалитетом производа,
директор Производње у компанији ту свакако можемо бити задовољни.
„Алумина“, доктор техничких наука, пребацило на неметалуршки Какву реализацију производње
Раденко Смиљанић у разговору за програм и што данас можемо очекивати ове године?
новогодишње издање часописа наше -Крај године се ближи и већ је
компаније. Како каже, битно је да фабрика вјероватно не би ни видљиво да смо у великом проценту
Одржавање прати Производњу, те да се радила да се није на вријеме испунили планове за 2019. Било је
поштују приоритети и динамика препознао тај тренутак. малих одступања у смислу оствареног
ремоната, како оних капиталних, тако и удјела појединих производа у укупном
свих осталих од којих зависе производни У овој години смо имали производном капацитету, али у
процеси. задатак да, осим планираног позитивном смислу, наравно. Овдје се
Које су основне карактеристике првенствено мисли на сушене, мљевене
производног процеса у 2019. години? повећања капацитета тих и финопреципитиране хидрате, као и на
-Имајући у виду ранија дешавања нових производа, овладамо неке врсте зеолита.
на тржишту и као посљедицу и њиховим квалитететом. У Колико су нови производи заживјели
тога капацитативна помјерања у у Компанији?
производном процесу у смислу повећања великој мјери смо успјели у -Заживјели су у толикој мјери да се
производње неметалуршких производа, томе. већ за неке нове производе не мора
овај тренд је настављен и у 2019. години. користити израз “нови“. Рецимо, да су
ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 25
параметара. У ком ће правцу ићи
даља истраживања и производње
зависи од тога шта се буде тражило
на тржишту и колики профит може да
се очекује од тих производа. Дакле,
можда се зауставимо код специјалних
зеолита као што су Морденит, ZSM-
5, а можда се проширимо према оним
типовима који могу да се користе
искључиво у фармацији, пољопривреди,
или у производњи производа широке
потрошње. Ту су, рецимо, зеолит 13X,
затим зеолит са сребрним јоном, или
неки други. Спектар заиста јесте широк,
али ћемо свакако ићи само према оним
типовима за које се процијени да су
дугорочно исплативи.
Докле смо стигли са производњом
фино преципитираних хидрата?
-Тренутно смо у могућности да
обезбиједимо производни капацитет од
30.000 тона годишње. Убрзо ћемо бити
у могућности за додатних 10.000 тона,
а са завршетком пројекта 3Б-фазе која
је у току, имаћемо сасвим довољно
простора да одговоримо реалном
захтјеву тржишта. Дакле, још увијек
„бијели хидрати“ и „бијеле глинице“ производним финесама, које ће нас нисмо на потребном нивоу, али идемо
увелико „стари“ производи, иако су задржати у кругу великих свјетских у том правцу. Ово је свакако један од
се почели производити тек прије пар произвођача из исте бранше. атрактивнијих производа и заслужује
година. Слично је и са палетом сушених Каква је ситуација у погледу посебну пажњу.
и мљевених хидрата. С друге стране, производње зеолита и силикагела? Који су то приоритети кад је у питању
финопреципитирани хидрати и силика- -Што се тиче спремности производних инвестирање у производњу?
гелови, те поједине врсте зеолита су погона, организације посла и саме -Борећи се да освојимо нове производе,
још увијек у тој некој фази производног производње, можемо бити задовољни. што је у сваком смислу оправдано,
комплетирања, а то значи да ће и Зависно од тога која је врста зеолита у мислим да смо ипак у претходних
њихови производни процеси ускоро питању, капацитети су различити и они неколико година мало запоставили
бити заокружени и у квалитативном свакако зависе од потражње. И даље базну производњу и старе производне
и у капацитативном смислу. У сваком се највише производи детерџентски погоне, од којих у великој мјери зависе
случају, слушају се захтјеви тржишта и 4А зеолит. У мањим количинама су и ови нови. Мораћемо, дакле, мало
све се подређује купцима. заступљени 4А-МС и 4А-АГ, a тржиште да прикочимо, да завршимо то што
У ком дијелу процеса производње 30, 40 и 50% - 3А зеолита, још увијек смо започели, али и да се посветимо
видите посебан искорак? даје простора за додатно освајање инвестирању у постојеће производне
-Искорака има много, све зависи са ког и развој. Параметри квалитета свих објекте. Стигли смо у фазу кад се
аспекта се посматра. Највећи искорак наведених производа су у 2019. години јавља потреба за реновирањем и
је управо то што се тежиште производње били на задовољавајућем нивоу, реконструкцијом појединих производних
пребацило на неметалуршки програм и мада се понекад, због комплексности кота, за комплетирањем производних
што данас фабрика вјероватно не би ни производних процеса и њихових уређаја у смислу обезбјеђења
радила да се није на вријеме препознао међусобних утицаја, дешавало да нормалних радних услова, енергетских
тај тренутак. У овој години смо имали неки од тражених параметара искочи уштеда и слично. Такође, да би ускладили
задатак да, осим планираног повећања из задатих граница. Међутим, то су капацитете нових производних погона
капацитета тих нових производа, појединачни случајеви, чији се узроци са могућностима старих, мораћемо да
овладамо и њиховим квалитететом. У брзо дефинишу и отклоне. Када је у проширимо и појачамо неке фазе код
великој мјери смо успјели у томе. питању производња силика-гела, ту старих, као што је, рецимо, још једна
Колико се овладало неметалуршким имамо нови производни погон, у коме упаривачка батерија одговарајућег
програмом производње? се упоредо може производити на четири типа. У том смислу планирано је да у
-Довољно да будемо на тржишту и реактора. Остављен је простор за још 2020. отклонима уска грла која су се
да имамо шансу да се боримо да два, ако буде требало. За сада се појавила у међувремену.
га сачувамо и проширимо. Свакако производи према захтјеву стратешког Можемо ли очекивати у фабричком
има још простора и потребе за партнера, а ова четири су још увијек портфолију још неке нове производе?
усавршавањем, да би се задржали на довољни за његове потребе. -„Алумина“ има довољно оспособљеног
стабилним параметрима квалитета и У алумосиликатној области постоји кадра, довољно креативних људи, што
уским границама које се намећу од могућност великог спектра производа? би значило довољно и снаге и памети
стране великих играча са искуством. -У овом програму „Алумина“ за сада да у производном портфолију врло брзо
Наши стручњаци су углавном образовно има у понуди неколико врста зеолита, може да искочи неки нови производ.
и стручно добро оспособљени, али које сам већ споменуо и чија се примјена Међутим, осим већ наведених разлога
понекад зна да нам зафали мало осим у детерџентској индустрији, налази због којих треба мало застати,
искуства у оперативним стварима и у области молекулских сита и слично, лично мислим да са неким новим и
и финесама. Међутим, ту смо да се што зависи од величине и облика њихове атрактивнијим производима треба мало
боримо и доказујемо. Ако смо могли кристалне решетке, јоноизмјењивачког сачекати, бар док се стечајни поступак
да овладамо основама производних капацитета, воденог капацитета, „Бирача“ не заврши. Надам се да ћу
процеса, овладаћемо и тим неопходним или неких других физичкохемијских бити схваћен због чега ово мислим.

26 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


Све што има добру намјеру ИНВЕСТИРАЊЕ
и даје рјешења за бољи
пословни успјех и бољи радни У ПОСТОЈЕЋЕ
амбијент, вриједно је пажње.
ПРОИЗВОДНЕ
ОБЈЕКТЕ
Мораћемо да се
посветимо инвестирању
у постојеће производне
објекте. Стигли смо
Тржиште наших производа не тиче осталих сировина за сада ни са у фазу кад се јавља
дозвољава право на грешку. Како једном нисмо у некој критичној фази.
удовољити све проборљивијим Обучена радна снага, уз поуздану потреба за реновирањем
захтјевима купаца? опрему, је кључ стабилног вођења
-Немати права на грешку је уобичајена процеса производње. Да ли сте и реконструкцијом
појава на свјетском трзишту. То задовољни кадровском структуром коју појединих производних
најбоље знају наше колеге који се баве данас имамо у производном процесу?
продајом. Једноставно је, или играш, -Ми смо већ неко вријеме уназад у кота, за комплетирањем
или се не хваташ у коло. Проблем је што ситуацији да остајемо без најискуснијих
се ми још нисмо довољно уклопили у та кадрова из простог разлога што се ради производних уређаја
правила, а нема дилеме да ако желимо о људима који су ту од почетка рада у смислу обезбјеђења
да опстанемо, да то свакако морамо. фабрике и што већина њих стиче услове
Понекад се деси да нас ситнице за пензију. Такве ситуације покушавамо нормалних радних услова,
уназаде, да нам пробирљиви купци нађу надомјестити млађим и обученим
замјерку на паковању, на палети, или кадровима. Наравно, да треба времена енергетских уштеда и
на производу чија су чистоћа и квалитет да све дође на своје мјесто, али трудимо слично. Такође, да би
нарушени током транспорта. Понекад се да бар тамо гдје је то изводљиво на
смо у стању да квалитет, освојен великим вријеме припремимо адекватну замјену. ускладили капацитете
залагањем и знањем, упропастимо, на У сваком случају радимо и радићемо
крају, непажњом. Срећа је што овакве на томе да се кадровска политика нових производних погона
појаве нису честе, али кад се десе, побољша и да се производни процес не
довољне су да код пробирљивих купаца угрози из овог разлога. Наравно, они
са могућностима старих,
изазову сумњу у нашу оспособљеност који остају и имају намјеру да буду ту мораћемо да проширимо
за континуираним квалитетом. Рјешење до пензије, морају стално да се едукују
је у сталном усавршавању, дефинисању и усавршавају. Једино тако се може и појачамо неке фазе код
и отклањању могућих узрока, ићи у корак са техничко-технолошким
превентивном дјеловању и одговорном напредовањем, који је свакако један старих, као што је, рецимо,
приступу послу на сваком радном од најважнијих предуслова присуства још једна упаривачка
мјесту. наше компаније на свјетском тржишту.
Каква је ситуација са погонском Господине Смиљанићу, на крају батерија одговарајућег
спремношћу и опремом и докле разговора, шта можете поручити
може да се „форсира“ производни радницима у Производњи, али и типа.
капацитет? цијелом колективу?
-Имајући у виду тренутно стање -Поручио бих им много тога, али можда Ако смо сваког радног дана коректно
производних погона и укупни је најбитније да искористим прилику извршили све своје радне обавезе, дали
технолошки резултат који може да се да укажем на потребу за одговорнијем свој лични допринос, који је свакако
очекује у 2020. години, можемо рећи да приступу послу. У задњих пар година битан у укупном функционисању овог
су производни погони спремни. Битно „Алумина“ се јесте помјерила у правцу комплексног система који се зове
је да одржавање прати производњу, развоја и сигурније будућности за све „Алумина“, онда није проблем ни
да се поштују приоритети и динамика њене раднике. Многи нас сигурно и да се критикују други. Све што има
ремоната, како оних капиталних, посматрају као свијетлу тачку у ближем добру намјеру и даје рјешења за бољи
тако и свих осталих од којих зависе окружењу, али је у свим напреднијим пословни успјех и бољи радни амбијент,
производни процеси. Само планирање и развијеним друштвима и државама вриједно је пажње, небитно од кога је
мора да буде у реалним оквирима, а сасвим уобичајено и нормално да се потекло. С друге стране, ако се према
рокови за реализацију морају да се борите за компанију од које живите. послу односимо неодговорно, ако
испоштују. Ако свако уради свој дио Можда овдје није баш све идеално, долазимо на посао и чекамо да нам
посла на вријеме и како треба, нема није све правилно вредновано и неко други заради плату, ако фабрику
разлога за бригу. распоређено, сигурно је да има још доживљавамо као нечију туђу, брзо
Имамо ли довољно сировина за рад простора да се боље вреднује рад, ћемо је урушити. То нам свакако није
фабрике у зимским условима? да се раздваја од нерада, али није у интересу. Општи и појединачни
-За разлику од неких претходних, ово је ни препуштено стихији и потребама интереси треба да се преплићу, да
година кад зимске услове дочекујемо са појединаца, били они у фабрици, или остварују једни друге, али да би се
довољно сировинских залиха. У случају ван ње. Ту смо да заједнички рјешавамо дошло до тога, мора да се разумије та
да буде прекида у довозу, имамо све проблеме. Лако је критиковати међусобна повезаност и да се прихвати
сасвим довољно и боксита и лужине да друге и тражити кривца у другоме. као неминовна потреба. Дакле, сви смо
премостимо те периоде. Такође, што се Треба понекад преиспитати себе. битни и све је битно.

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 27


НАШ САГОВОРНИК

Славиша Милић, директор Одржавања у компанији „Алумина“

СНАГА ФАБРИКЕ СУ ЊЕНИ


РАДНИЦИ
„Алумина“ посједује
изузетно добре раднике.
Све машине, алати,
пристроји и друго што је
потребно за реализацију
посла, нису довољни без
радника.

П
роизвод је јединствен циљ који производње, што је и остварено. Могу ли радници Одржавања да
заједнички морају остварити и Одржавање је током читаве године испуне оно шту се од њих скоро
Одржавање и Производња, као имало примарни задатак да успјешно свакодневно тражи?
и све друге службе. Он је тај који нам изврши основну функцију у погледу -Одржавање даје и даће све од
обезбјеђује егзистенцију за нас и наше праћења капацитета производње себе да заврши све задатке који
породице и без кога Одржавање нити кроз квалитетно одржавање опреме су постављени пред нас, односно
било која друга служба немају сврху и уређаја, што је подразумијевало реализује све послове дефинисане
постајања, истиче Славиша Милић, квалитетне и благовремене ремонте, мјесечним плановима ремонта. Оно
директор Одржавања у компанији али и пружање свих других услуга у што представља проблем су неплански
„Алумина“. нашим, како у машинским, тако и у послови, односно хаваријски застоји.
Господине Милићу, иза нас је једна електро радионицама, те аутоматици Циљ нам је заједнички, Производња и
значајна година кад је у питању рад и другим службама које припадају Одржавања, да то сведемо на минимум
фабрике. Испуњење производних Одржавању. и мислим да ћемо заједничким напорима
задатака, сасвим је сигурно, тражило У протеклом периоду било је више то и учинити.
је и адекватно ангажовање запослених изазовних послова и пројеката на Колики је тренутно обим послова у
на пословима одржавања. којима су били ангажовани радници Одржавању?
-Наравно, Одржавање је као саставни Одржавања? -Тренутно је у фази израда годишњег
дио производног процеса дало значајни -Да, поред редовних послова ремоната плана ремонта опреме на основу
допринас извршавању свих задатака технолошке и остале опреме, стављен дефинисаног капацитета производње,
тежећи ка остварењу постављених је посебан акценат на реализацију односно годишњег буџета за
циљева. инвестиционих послова посебно на одржавање технолошке опреме и
На првом мјесту је капацитет ФПХ-у кроз ”3а” и ”3б” фазу. буџета инвестиција.

28 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


Такође, извршена је процјена и
ангажовање расположиве радне снаге
на завршетку инвестиционих послова
”3б” фазе ФПХ-а која се очекује током
јануара.
Користимо све расположиве капацитете
и вршимо прерасподјелу радног
времена и људских ресурса у циљу
извршења свих постављених задатака.
Каква је логистичка подршка осталих
сегмената у фабрици пословима које
радници Одржавања обављају?
-Што се тиче логистичке подршке
осталих служби можемо рећи да је она
доста коректна. Међутим, из одређених
„оправданих“ разлога повремено
долазимо у проблем са недостатком
појединих резервних дијелова. Тада
се ослањамо на сопствене ресурсе у рок је кратак да би се могло брзо која служба која је довољна сама за
погледу знања и искуства кроз дораду дјеловати. себе. Постоји само јединствени циљ
и уградњу истих. То наравно није увијек Кад је у питању одлазак радника у који заједнички морају остварити и
најсрећније рјешење, јер скраћује пензију, углавном се на вријеме улази Одржавање и Производња и све друге
животни вијек уређаја, али рјешава у процес припреме нових радника који службе у фабрици, а то је производ.
проблем у датом тренутку и враћа би попунили ову „празнину“. Производ мора да нам буде звијезда
опрему у рад како не би угрозили Један од већих проблема за Одржавање водиља. Он је тај који нам обезбјеђује
квалитет и квантитет производа и је недостатак радника у ОЈ РМО / егзистенцију за нас и наше породице и
производње. РГ Машинска и завршна обрада и без кога ни Одржавање нити било која
Колико се Одржавање суочава са радника електро струке. Због тога се друга служба, немају сврху постајања.
одливом мајсторског кадра? приступило пријему и обуци радника Колико се сопственим снагама,
-Проблем одлива мајсторског кадра (металостругара). Тек кроз неколико знањем и наравно радом може
је двоструки и огледа се кроз одлазак мјесеци можемо очекивати резултате замијенити набавка појединих
радника у пензију и у иностранство. њиховог ангажовања. скупоцјених уређаја и резервних
Настојимо овај проблем ријешити Колико је дуално образовање ученика дијелова. И шта учинити на пољу
пријемом и организовањем обука шанса да „Алумина“ себи обезбиједи штедње и рационализације?
за нове раднике, те на тај начин кадрове у наредном периоду? -Одговорно тврдим да „Алумина“
ублажавамо ту врсту„удара“. Отказни -То је свијетла тачка образовног посједује изузетно добре раднике
система и једини начин да се обезбиједи и да је то наша снага. Све машине,
млада и квалитетна радна снага за дужи алати, пристроји и друго су потребни за
Стално питање је период. Са сигурношћу могу рећи да ће реализацију посла, али нису и довољни.
мотивација радника. Како ученици који прођу праксу у „Алумини“ Без квалитетних радника све наведено
адекватно стимулисати и у трајању од двије школске године, је ништа!
наградити раднике за свој усвојити добра знања и вјештине и По питању дорада већ сам се изјаснио.
посао? да могу радити у било којој фирми у Наравно, није то увијек најсрећније
-Питање мотивације је заиста струци. Што се тиче „Алумине“, циљ рјешење, али је веома често неопходно
деликатно. Иако многи мисле нам је запослити ученике који покажу како би се одређени послови што
да је новац највећа, то заиста најбоље знање и вјештине на обострано хитније завршили а опрема вратила у
није и једина мотивација. Мој задовољство. производни процес. Навешћу примјер
задатак и циљ је препознати Лично могу да кажем да се из групе да се у машинској радионици око 50
заваривача и „електричара“ садашње одсто радног времена троши на дораде
раднике и инжењере који треће године, који су такође другу и израде по скици, док се других 50
посједују квалитет, знање и годину праксе обавили у овој фабрици, одсто односи на израду дијелова по
наравно вољу да раде, уче и издваја неколико ученика са посебним техничкој документацији.
проширују своја знања, а за вјештинама. Исто се очекује и од Пред нама је још једна година у
добробит предузећа треба обрађивача метала за годину дана. којој колектив очекују такође крупни
их мотивисати. Шта ће се предузимати на задаци. Ви, као директор Одржавања,
Јавно позивам све раднике, ефикаснијем коришћењу радног на чему ћете инсистирати и ставити
пословође, инжењере и времена? највећи акценат?
руководиоце, да своја -Под ефикаснијим кориштењем радног -Основни задатак Оржавања је да
стечена знања уложе у времена подразумијева се двострука технолошку опрему доведе у радно
унапређење опреме и за форма и то: вријеме проведено на функционално стање, а производни
одређеном послу и квалитет и квантитет процес стабилним и функционалним. У
сваку „иновацију“ која се посла урађеног у наведеном времену. циљу тога радићемо на оспособљавању
покаже и докаже као добро Оно што ја мислим и заступам и то исто кадрова и издвајању најбољих за
рјешење и корисна за преносим и на раднике, пословође и оспособљавање цјелокупне опреме
предузеће, биће и адекватно руководиоце је став да не постоји ни и уређаја потребних за процес
награђени. Одржавање, ни Производња нити било производње у фабрици.

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 29


НАШ САГОВОРНИК

Владимир Крстић, директор Сектора за економику и финансије

ПОСЛОВАЊЕ „АЛУМИНЕ“
УСПЈЕШНО И ТРАНСПАРЕНТНО
Компанија послује у складу са свим позитивним прописима и примјењеним Међународним
рачуноводственим стандардима

П
ословна добит „Алумине“ цијену коштања осталих готових земљишту и постројењима су сами
једна је од најбољих у произвoда, односно додатно процеси урађени. Одржали смо све
последњих шест година, што оптерећивање бруто марже по новим пословне процесе на адекватном
представља одличан резултат, неберзанским производима. У тешкој нивоу рационалности по самим
обзиром да је 2019. била година ниске години смо остварили планове гледе мјестима трошка уз редовну исплату
цијене алуминијума на берзи што раста укупне просјечне нето марже просјечне нето плате у висини од
значајно утиче на наш обим продаје и саме разлике у цијени, уложили у 1,046 КМ за 1.535 запослених.
глинице и на њену цијену – каже нова основна средства на начин да Наша укупна нето актива расте у
Владимир Крстић, директор Сектора материјално подигнемо капацитет односу на наше укупне обавезе
за економику и финансије, сумирајући, профитабилнијег дијела производње кумулативно дугорочне и краткорочне,
у интервју за фабрички часопис, чиме стварамо основу за мањи чиме додатно подижемо кредибилитет
пословне резултате компаније у овој утицај свих екстерних објективних путем ефеката у презентацијама
години. отежавајућих околности на стабилност наших рацио анализа према нашим
-Ниска цијена довела је до смањеног наших процеса, на нашу солвентност комитентима у првом реду банкама и
обима продаје саме глинице, плански и ликвидност. Сва улагања у основна добављачима.
у другој половини пословне године, средства су књижена у складу са Све ове чињенице, збирно и
што је, опет, проузроковало већи стандардима као основна средства у датим околностима, подижу
утицај варијабилних трошкова на „Алумине“, без обзира на чијем укупну вриједност пословања чиме

30 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


непосредно и позитивно утичемо на пословања. производног процеса и грађења
могућност наплате потраживања свих Све протекле године након стечаја, кредибилитета саме компаније код
признатих повјерилаца у „Бирачу“, дакле претходних шест и по свих наших комитената у датим
што је и један од наших задатака као година, су доказ како максимално објективно комплексним правним
менаџмента „Алумине“. фокусирање на пословне процесе, околностима које окружују фабрику.
Од 2013. године, када је уведен уз добру организацију и константно Све док у нашим пословним књигама
стечајни поступак у матичном улагање у нове производе, као постоји салдо акумулирног губитка
предузећу, Фабрици глинице предуслов дугорочног опстанка и из периода пословања прије стечаја,
„Бирач“, „Алумина“ биљежи напретка, може и у овој ситуацији да ми смо у законској обавези да из
тренд раста и успјешних пословних резултира повјерењем и подршком остварене добити књиговодствено
резултата? нашем систему већине комитената а вршимо покриће тог салда наког
-Од 2013. године „Алумина“ је успјела нарочито наших добављача. усвајања финансијских извјештаја по
да сачува иницијалну производњу Пресудна улога у процесу завршетку пословне године на које се
и уравнотежи новчане токове, стабилизације нашег пословног они односе.
идентификује правац и обим развоја система је и пружена апсолутна Поред тога, све рачуноводствене
и производње нових производа са подршка наших државних органа процјене, књижења, разграничења,
циљем дисперзије пословања, чиме је у свим ситуацијама које су носиле објелодањивања и презентације,
дошло до смањивања утицаја берзе, реалне ризике за даљу могућност су сваке године предмет независне
те да уложи у нове производе око функционисања и развоја нашег ревизије овлашћеног ревизора по

„Сви нови производи су


повећали профитабилност
за материјалан ниво уз
истовремено значајно
смањење произведених
и продатих количина за
достизање планираног
профита. Само на тај начин
можемо средњорочно и
дугорочно да осигурамо
стабилност и раст саме
пословне активности чиме
осигуравамо сигурну
будућност за наше раднике
и њихове породице, али и за
наше пословне комитенте и
ширу заједницу“.
72 милиона КМ, али и да осигура прозводно-продајног процеса чиме важећима законима и међународним
нова тржишта и пословне приходе је остављен неопходан простор рачуноводственим стандардима.
који гарантују профитабилност и да менаџменту да буде максимално Колико је пословање „Алумине“
регулише заостале законите обавезе фокусиран на рад и остваривање транспарентно?
из претходног периода. постављених циљева предузећа уз -„Алумина“ послује у складу са свим
Повјерење наших комитената у сам апстраховање околности на које не позитивним прописима и примјењеним
пословни производни систем свих може самостално да утиче. Међународним рачуноводственим
повезаних лица које практично није Шта је са добити коју је ово стандардима.
постојало и гдје смо били суочени са привредно друштво остварило у Остварени биланси успјеха и стања
императивом плаћања аванса за све протеклим годинама? на мјесечном нивоу су предмет
неопходне сировине, робе и услуге -У складу са важећим законским контроле банака као кредитора, сви
код већине наших добављача уз прописима остварена добит биће статутарни финансијски извјештаји са
лимитирану могућност задуживања искоришћена за покривање губитака припадајућим напоменама су усвојени
у односу на оптимални ниво ове акумулираних у периоду прије стечаја од стране Управног одбора„Алумине“
врсте и обима производње, а све матичног предузећа при чему ће и Одбора повјерилаца „Бирача“ у
у датим околностима стечаја, били позитиван салдо биланса успјеха и стечају и добијено је чисто мишљење
су додатни изазов за успостављање акумулирана амортизација омогућити без квалификација овлашћеног
функционалног, рентабилног и даље стабилизовање производње независног ревизора.
економичног система у производњи, и продаје, затим даље улагање у „Алумина“ је била предмет пореских
одржавању, инвестицијама, продаји, профитабилне производе за које је контрола УИО и Пореске управе
набавци и свим осталим службама, па идентификовано тржиште и плаћање са потврђеним објелодањеним
и самом рачуноводственом праћењу обавеза са циљем оптималног резултатима, сваки мјесец има

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 31


на добит, пореза по одбитку, пореза
на имовину по рјешењима и пореза на
додату вриједност.
Логика сваког пословања је
свођење трошкова на разумну мјеру.
Како оцјењујете реализацију буџета
наше фабрике у току 2019. године?
-Планирани расходи са почетка
године су реализовани на начин да
је укупно исказани трошак мањи за
два одсто од плана уз остваривање
планиране добити и извршавање
предвиђених улагања, што доводи до
закључка да је један од приоритета
(цјелисходност пословања), односно
адекватно планирање и праћење
трошкова и остварено реализованим
билансима. За све наше пословне
секторе урађена је анализа
остварених трошкова. Урађено
је месечно, квартално и годишње
одобрен поврат ПДВ-а и прави процентуално у односу на укупан планирање и праћење остварења
студију о трансферним цијенама са промет у одређеном временском самог плана по мјестима трошкова.
генерисаним пореским билансом који периоду пословања. Колико је Сектор за економику и
идентификује, објелодањује, вреднује Протеклих година изграђени су финансије кадровски спреман да
и презентује све обавезе према значајни производни објекти, али одговори на све изазове који очекују
држави у свим пореским аспектима. и развијена читава палета нових компанију у наредном периоду?
Према томе, пословање „Алумине“ производа. Колико се осјећају -Приступ управе „Алумине“
је апсолутно транспарентно и бенефити од инвестиционих улагања је максимална подршка раду,
презентовано свим релевантним и и колико су нови производи повећали образовању, добијању лиценци и
овлашћеним органима у складу са профитабилност компаније? усвајању нових знања потребних за
важећим законима и стандардима. -Једино уз помоћ извршених улагања и адекватно праћење и остваривање
Колико је компанија уредна у освајања нових производа независних циља компаније, тј. законитости
плаћању својих обавеза? од берзанских кретања, могли смо да у пословању, уз примјену свих
-Компанија нема ниједан нови судски уз остварену дисперзију сачекамо промјена везаних за Међународне
поступак по основу својих обавеза и приведемо крају годину у којој су рачуноводствене стандарде и
према добављачима за робе и услуге ниске берзанске цијене, са оволиком остваривање цјелисходности у
упркос планираним кашњењима гледе исказаном добити и извршеним организовању, раду и самим ефектима
управљања текућом ликвидношћу планским новим улагањима. Сви рада у Сектору за економику и
и чекањем наплате потраживања у нови производи су повећали финансије.
условима комерцијално нереално профитабилност за материјалан ниво
мале кредитне изложености у односу уз истовремено значајно смањење Пресудна улога у
на мјесечни обрт, садло залиха произведених и продатих количина за процесу стабилизације
сировина, недовршене производње достизање планираног профита. Само нашег пословног
и готових производа, а у складу са на тај начин можемо средњорочно и система је и пружена
нерјешеним правним статусом и дугорочно да осигурамо стабилност и апсолутна подршка
ПРОСЈЕЧНА НЕТО ПЛАТА У 2019. ГОДИНИ 1.046 КМ ЗА
наших државних органа
у свим ситуацијама
1.535 ЗАПОСЛЕНИХ које су носиле реалне
правом власништва над матичним раст саме пословне активности чиме ризике за даљу могућност
правним лицем и осталим повезаним осигуравамо сигурну будућност за функционисања и развоја
правним субјектима. наше раднике и њихове породице, али нашег прозводно-
У наредном периоду фокус у и за наше добављаче и купце, као и за продајног процеса чиме
пословању ће бити додатно банке које пружају кредитну подршку је остављен неопходан
смањење просјечног рока плаћања нашем пословању. Једном ријечју,
свих доспјелих обавеза према бенфити су за цијелу регију која се у простор менаџмету
добављачима а у складу са старосном значајној мјери ослања на пословне да буде максимално
анализом који прави Сектор за резултате „Алумине“ и на нашу фокусиран на рад и
економику и финансије у нашем државу преко адекватног обрачуна остваривање постављених
предузећу. Циљ је да сви добављачи, и плаћања свих пореских обавеза циљева предузећа уз
по врстама послова које врше за нас, предвиђених важећим законима, апстраховање околности
буду у истом или сличном положају почев од пореза и доприноса на на које не може
гледе просјечног рока наплате зараде и накнаде за рад, те пореза
самостално да утиче.
32 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295
НАШ САГОВОРНИК

„АЛУМИНА“
СИГУРАН И
ПОУЗДАН
ПОСЛОВНИ
ПАРТНЕР
Биљана Ескић,
директор Комерцијалног
сектора

Комерцијални сектор даје значајан допринос новим развојним путевима којима смо кренули

К
омпанија „Алумина“ је данас функционише?
партнер са којом желе -Као саставни дио организационе
сарађивати како домаће, тако структуре фабрике, још од У протеклих шест
и стране компаније. Нови развојни покретња производње па до данас, година, у веома тешким
путеви, нови прозводни програм, Комерцијани сектор обавља веома
додатна вриједност коју нуде наши значајну улогу у фабрици као што сте
и компликованим околно-
производи засновани на изузетном и рекли и обавља скуп активности које стима, успјели смо развити
квалитету и стабилности у испорукама, укључују службе Набавке, Продаје нове производе, изаћи на
чине „Алумину“ препознатљиву на и Складишта. До скоро у оквиру
свјетским тржиштима у многобројним Комерцијалног сектора биле су и нова тржишта и трасирати
пословним и индустријским обла- службе Логистике и Шпедиције, које пут наредним генерацијама,
стима, наводи у разговору Биљана су се, на основу организационих и
Ескић, директор Комерцијалног се- структуралних промјена, те усљед
те обезбије-дити стабилне
ктора, наглашавајући да је пословна повећаног обима посла, издвојиле основе за даљи развој.
сарадња са купцима изузетно добра у самосталан сектор, али са којима Поносна сам на раднике
и да се ради веома напорно да би се уско и свакодневно сарађујемо.
задовољиле потребе и захтјеви који су Комерцијални сектор броји укупно 56 из Комерцијалнног сектора
често врло специфични у погледу радника, распоређених у поменуте који су снага фирме и
квалитета, логистичких услуга и других службе чије су активности веома
специфичних услова. зависне једне од других и гдје су који предано и даноноћно
Комерцијални сектор има веома добро познавање процеса рада и раде дајући свој допринос
важну улогу у нашој фабрици. Под стална комуникација неопходни
његовим “кровом” је више служби и за свакодневно обављање посла.
напретку и развоју
Ви, као директор како сте задовољни Синергија радника не само у компаније.
како све то, као једна цјелина, оквиру Комерцијалног сектора, већ

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 33


које друге активности не само у оквиру
Комерцијалног сектора већ комплетне
фабрике.
Да ли Вам је сложеније планирати
набавку одређених роба или продају
и шта све утиче на планове који су
под Вашом ингеренцијом?
-Планирање је кључна ставка
у процесу рада и у пословном
свијету је од пресудне важности.
Веома битне функције и Набавке и
Продаје подразумијевају детаљно
планирање на које утиче мноштво
фактора: од тржишних услова,
продајне оријентације и стратегије
како краткорочне тако и дугорочне,
циљане профитабилности, трошкова,
производног капацитета, логистичких
услова и многих других фактора, чија
детаљна анализа је неопходна не
само у оквиру Комерцијалног сектора
већ и осталих релевантних служби, те
менаџмента компаније који дефинише
дугорочну стратегију фирме у складу
са којом и Комерцијлни сектор
и осталих служби, повезаност у квалитета, логистичких услуга и других поставља своје циљеве и планове.
процесима рада, професионалан специфичних услова.
приступ послу, поштовање стандарда
и успостављених процедура, те
„Алумина“ је окосница развоја и на
регионалном нивоу, те сарадња са КУПЦИ
међусобна сарадња и ангажовање, комитентима са домаћег тржишта
чине да су наши послови комерцијално и добављачима, је од изузетне Сваки купац има
одрживи и дефинишу добре трасе за важности. Сматрам да је пословни специфичне захтјеве, али
наше наредне пројекте. однос веома добар и да смо успјели бих могла рећи да је свима
Свакако да су неопходна стална вратити повјерење добављача са најважнија поузданост и
усавршавања обзиром на изазове простора бивше Југославије са којима стабилност, провобитно у
који су пред нама, нове пројекте, нова развијамо изузетно добру сарадњу.
погледу квалитета, а онда
тржишта, конкуренцију и мислим да Обзиром да „Алумина“ има потребу
су радници Комерицјалног сектора набавке и одређених врста роба и и у осталим комерцијалним
веома свјесни тога и да дају значајан услуга из иностранства, сматрам да је условима. Купце интересује
допринос новим развојним путевима сарадња са иностраним добављачима стабилан и поуздан
којим смо кренули. такође на веома добром нивоу. добављач, а „Алумина“ то
Познато је да „Алумина“, као Позиција комерцијалног директора данас јесте.
велики колектив, има више стотина подразумијева обављење једног од
комитената. Како оцјењујете сарадњу најсложенијих послова који обухвата
са нашим пословним партнерима? планирање на основу којег ће бити Приликом сусрета са људима који
-„Алумина“ је данас партнер са којом реализивана продаја и набавка, обављају исту или сличну функцију,
желе сарађивати како домаће, тако гдје сложеност овог посла у оваквој шта уочавате у тој комуникацији. Има
и стране компаније. Нови развојни компанији долази до изражаја? ли разлике у начину размишљања и
путеви, нови прозводни програм, -Основа сваког пословног пројекта на чему им завидите, односно на шта
додатна вриједност коју нуде наши и планирања је комерцијална сте поносни?
производи засновани на изузетном одрживост, а учинити послове -Радећи овај посао имала сам
квалитету и стабилности у испорукама, једне компаније комерицијално прилику да се упознам и сарађујем с
чине „Алумину“ препознатљиву на одрживим значи константно вршити компанијама из цијелог свијета и могу
свјетским тржиштима у многобројним истраживање и тражити одговоре на рећи да у погледу пословних процеса
пословним и индустријским питања да ли је одређени пројекат и стандарда пословања не заостајемо
областима. Пословна сарадња са или идеја исплатива, спроводљива за осталим свјетским компанијана из
купцима је изузетно добра, радимо и одржива, анализирати ризике и наше бранше. Могу рећи да имамо
веома напорно да задовољимо предности, те доносити адекватне исте пословне циљеве и принципе,
њихове потребе и захтјеве који су закључке у ком правцу реализовати исте стандарде које испуњавамо, те
често врло специфични у погледу послове набавке и продаје или било пословне навике. Поносна сам јер

34 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


смо у периоду протеклих шест година, са добављачима. Како задовољити Ово је вријеме када се своде
у веома тешким и компликованим критеријуме као што су цијена, рачуни за ову годину, али и када
околностима, успјели развити квалитет и рокови плаћања? се планирају активности за 2020.
нове производе, изаћи на нова -Набавка игра веома значајну улогу у годину. Госпођо Ескић, компанија
тржишта и трасирати пут наредним процесу пословања. Од планирања, „Алумина“ има велике планове
генерацијама, те обезбиједити истраживања тржишта, дефинисања у наредном периоду. Шта је то
стабилне основе за даљи развој. трошкова и осталих комерцијалних фундаментално што Комерцијални
Поносна сам на раднике из услова веома зависи и профитабилност сектор очекује у наредном периоду?
Комерцијалнног сектора који су снага фирме. Константно се ради на -Као и свих претходних година,
фирме и који предано и даноноћно унапређењу процеса рада службе Комерцијални сектор ће у домену
раде дајући свој допринос напретку и Набавке, на смањењу трошкова и својих компетенција и дефинисаних
развоју компаније. поштовања стандарда. Веома битно је пословних активности у потпуности
Шта Вас потенцијални купци набавити производе у одговарајућем испратити и реализовати циљеве и
најчешће питају? квалитету, уз техничи адекватне планове које менаџмент усвоји. Пред
-Диверзификацијом производног услове и задовољавајуће цјеновне нама је још једна изазовна година,
програма и увођењем нових прои- паритете, које менаџери Набавке, развој неколико нових произода и
звода изашли смо у већем обиму на заједно са руководиоцем, успјешно излазак на нова тржишта. Очекује
свјетска тржишта и данас лепеза наших реализују. Постављени су критеријуми нас тешка тржишна ситуација и
купаца се проширила на преко 40 и стандардни који се поштују и у великој доста потешкоћа узимајући у обзир
земаља свијета. Континуирано радимо мјери олакшавају сам процес набавке. промјене које су се догодиле на
на проширењу и диверзификацији свјетском тржишту када су у питању
прозводног програма. Сваки купац наши прозводи. Без обзира на све
има специфичне захтјеве, али бих ДОБАВЉАЧИ околности, пружићемо максималне
могла рећи да је свима најважнија напоре како би уз што повољније
поузданост и стабилност, провобитно Успјели смо вратити услове успјели реализовати наредне
у погледу квалитета, а онда и у пројекте.
осталим комерцијалним условима.
повјерење добављача како са И, на крају овог разговора, да
Купце интересује стабилан и поуздан простора бивше Југославије, ли нам можете рећи која је Ваша
добављач, а „Алумина“ то данас јесте. тако и из иностранства. максима у раду?
За све набавке се праве уговори -Развијати се и тимски радити.

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 35


НОВИ ОБЈЕКТИ

Компанија „Алумина“ приводи крају један од највећих пројеката

ИНВЕСТИЦИЈА ЗА
БУДУЋНОСТ ФАБРИКЕ!
Завршетком фазе „3б“ стварају се услови за достизање годишњег капацитета
производње од 60.000 тона фино преципитираних хидрата

И
зградња погона за производњу преципитираних хидрата.
фино преципитираних хидрата Укупна вриједност цјелокупног У наредном периоду
почела је крајем 2016. године пројекта је око 30 милиона КМ. очекују се нови пројекти и
и у посљедње три године ово је једна На челу овог пројекта је дипломирани производи на којима се ради
од најважнијих инвестиција у инжњер машинства и однедавно
компанији “Алумина”. Пројекат се директор Сектора инвестиција, Гордан
у нашем Развоју и у сарадњи
реализује у више фаза, а у току је Вуковић, који не крије задовољство са нашим партнерима, који
завршна фаза “3б”. једним оваквим инвестиционим ће нашу компанију учинити
Грађевински комплекс овог погона подухватом. још препознатљивијом и
обухвата око 10.000 метара -Овај пројекат започели смо
квадратних корисног простора на 2016. године, у сарадњи са нашим
значајнијом на европском
коме је инсталисана технолошка партнерима из Мађарске. У и свјетском тржишту, а
опрема. првобитној верзији било је планирано запосленима, прије свега
Компанија “Алумина” са производњом да се инсталира капацитет од 40.000 млађим кадровима, у
фино преципитираних хидрата тона годишње, те да се радови изведу
од 2017. године закорачила је на у три фазе. У првој и другој по 10.000
„Алумини“, бољи стандард,
инострано тржиште са капацитетом тона, а у трећој фази преосталих већу сигурност и већи мотив
од 10.000 тона годишње. Завршетком 20.000 тона како би се за двије да остану овдје и са овом
фазе „3б“ стварају се услови за године достигао пун капацитет – фабриком граде своју
достизање годишњег капацитета казује Вуковић и подсјећа да је након
производње од 60.000 тона фино завршетка прве фазе, у јуну 2017.
будућност.

36 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


ИЗВОЂАЧИ
РАДОВА
Извођач грађевинских
радова на пројекту фазе
„3б“ је конзорцијум
домаћих фирми –
„Еникон-монт“, „Еникон-
градња“, „Метално“ и
„Зворник-путеви“.

године, дошло до промјене плана из


разлога нових услова на тржишту
и због немогућности да се у том
тренутку изврши преношење дијела
опреме из Мађарске. Тада је, додаје и потражња нових количина на хидрата, које су, објашњава Вуковић,
Вуковић, одлучено да се, умјесто фазе тржишту, почетком ове године профитабилније од ових које сада
два, крене у реализацију међуфазе донесена је одлука да се ураде нови производимо, што додатно даје значај
„1б“, од нових 10.000 тона годишње објекти у које би се смјестиле још овом дијелу производње.
производње, која је завршена до двије линије за производњу фино Планирано је да се радови на
августа 2018. Након тога је, до маја преципитираних хидрата укупног инсталисању опреме за фазу „3б“
2019. године, реализована фаза два капацитета од 20.000 тона. Ова фаза заврше до краја децембра, а да
са додатних 10.000 тона, а потом је добила назив „3б“ и тренутно се се пробни рад постројења изводи
и фаза „3а“ од нових 10.000 тона изводе интензивни радови како би се у јануару 2020. године. Вуковић
годишње производње, која је пуштена до краја године привели крају. каже да се тренутно радови одвијају
у рад у августу ове године. Тада је -То значи да бисмо, са завршетком планираном динамиком, али због
достигнут уговорени капацитет од ове фазе, након три године предстојећих новогодишњих и
40.000 тона на годишњем нивоу, рада на овом пројекту, имали божићних празника, вјероватно
наводи Вуковић. инсталисани капацитет од 60.000 ће постројење бити у раду у другој
Како је у претходним фазама, тона годишње, који нам у овим половини јануара.
захваљујући пожртвованом и условима тржишта даје одређену - Протекле три године рада на овом
стручном раду младе екипе технолога сигурност у даљем пословању, јер се пројекту и уопште рада „Алумине“, биле
која је водила процес производње ради о профитабилном и траженом су јако турбулентне посматрано са свих
на погону, као и осталим члановима производу – истиче Вуковић и аспеката рада компаније, тако да се то
тима који су бринули о уређењу, напомиње да у фази „3б“, измјеном одразило и на овај пројекат. На срећу,
одржавању и погонској спремности дијела технолошког процеса, успјели смо да се изборимо са свим
опреме, достигнут изузетан квалитет остварујемо могућност за производњу проблемима и да пројекат доведемо до
овог производа а тиме обезбиједила нових врста фино преципитираних краја – објашњава Вуковић.

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 37


сматра наш саговорник, је добро
функционисао, почев од дефинисања
захтјева и израде пројектних задатака,
преко пројектовања, набавке опреме
и на крају реализације послова.
-Наравно, постоји још пуно простора
да се кроз учење и примјену
стандарда из области пројектног
вођења организације, напредује и
усавршава наш рад. Битна чињеница
је да још увијек посједујемо кадрове,
како инжењерске, тако и мајсторске,
који могу одговорити овако сложеним
задацима. Међутим, морамо пуно
учинити на томе да их задржимо и
даље усавршавамо и развијамо. То
Директор Сектора инвестиција пројекта постала посебна је један од најважнијих задатака који
каже да је овај цјелокупни пројекат дисциплина, која се проучава, се тренутно поставља пред менаџмент
представљао изазов како за развија и као таква заузима значајно компаније и који, по мом мишљењу, не
компанију, тако и за сваког члана мјесто у организацији радних трпи одлагање. Морамо прије свега
пројектног тима који је радио на овој активности у свим областима нашег да вратимо значај нашим мајсторима,
инвестицији. живота и рада. Кључну улогу у овој из свих струка, кроз адекватне личне
-Ако знамо да само ова количина организацији или боље речено у дохотке и остале видове мотивације
индустријских грађевинских објеката овој дисциплини, има тимски рад и за рад, као и квалитетан систем
није на овим просторима изграђена адекватна комуникација на пројекту, награђивања према резултатима
у посљедњих тридесет година, онда што значи да је формирање доброг рада. Са добрим кадровима, сваки
је јасно колико је изазова пред све тима за реализацију пројекта, као и постављени задатак ће бити извршен
нас, па и за мене лично, поставио овај добра комуникација међу актерима – закључује, на крају разговора,
пројекат – наглашава Вуковић. који раде на пројекту, како се код нас Гордан Вуковић, директор Сектора
И наставља: каже „пола посла“ – говори Вуковић. инвестиција.
-Данас је организација и вођење Тим за реализацију овог пројекта,

38 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


АКТУЕЛНО

СЕКТОР ИНТЕГРИСАНЕ ЗАШТИТЕ


САЧУВАТИ ЧОВЈЕКА, ПРИРОДУ И
МАТЕРИЈАЛНА ДОБРА
Неопходно је да сви заједно радимо на промјени односа према стварању услова за
безбједан рад, као и на развијању свијести о поштовању постојећих интерних процедура и
правила у свим сегментима обављања посла
Пише: Драгана СМИЉАНИЋ

У
Сектору интегрисане њему. Неопходно је да сви на нама, али се трудимо да хемикалија, како на локалном,
заштите 2019. година заједно радимо на промјени ту свијест пробудимо и код тако и на европском и свјетском
је донијела низ нових односа према стварању радника који не припадају нивоу. Овдје се првенствено
искустава. Имајући у виду да услова за безбједан рад, овом сектору, односно код мисли на уредбе 1907/2006
је на првом мјесту човјек и као и на развијању свијести свих запослених у компанији. У (REACH) и 1272/2008 (CLP),
његов здрав и безбједан рад, о поштовању постојећих коликој мјери успијемо у томе, као и на остале прописе из
интегрисаним системом за- интерних процедура и правила у толико ће се мјерити успјех наведене области, те на њихову
штите су повезани и обје- у свим сегментима обављања компаније и по сваком другом примјену у поступању друштва,
дињени сегменти заштите у посла. Важећи прописи и акти основу. обухватајући и област извоза
једну цјелину, ради постизања друштва једноставно морају да Компанија „Алумина“ је један наших производа на тржиште
високог нивоа безбједности и се испоштују у потпуности. У од највећих произвођача ЕУ. Поштовање REACH уредбе
ефикасности. Идући ка овом том смислу, нашу сарадњу са хемијских производа, а је у потпуности обавезујуће за
циљу, у овој години смо успјели осталим секторима не треба истовремено и један од „Алумину“, јер дефинише све
да дефинишемо нека уска грла посматрати из било ког другог највећих увозника хемикалија наше обавезе у погледу извоза
која су, морамо признати, угла, осим из угла потребе и са простора Републике наших производа на тржиште
раније успоравали брже обавезе. Српске. Након отварања Европске уније.
функционисање и спровођење У складу са савременим стечајног поступка над Потреба за тимским радом
дефинисаних мјера у пракси. стандардима у свјетским Фабриком глинице „Бирач“, и позитивни ефекти таквог
Као резултат тога, број тежих компанијама којима „Алумина“ „Алумина“ је морала да рада су свакако видљиви.
повреда је значајно смањен у свакако треба да припада, промјени Јединственог за- Користим прилику да истакнем
односу на неке претходне осим Службе заштите здравља ступника за тржиште ЕУ. задовољство и понос што у
године. и безбједности на раду, тзв. Важност рјешавања овог нашем сектору имамо заиста
Да би превентивно дјеловали, EHS сектору припада Служба проблема се огледа у начелу добар тим. Међусобна
треба увијек да откријемо заштите животне средине да без регистрације производа сарадња и уважавање,
гдје су узроци проблема, а и Служба противпожарне нема ни тржишта у ЕУ. С одговорност и преданост
стицање знања о њиховом заштите. Ове службе дјелују тим у вези, осим наведених сваком послу је нешто што
елиминисању и спречавању самостално, али усклађено служби у сектору Интегрисане се овдје подразумијева. Зато
евентуалних посљедица једна са другом. Циљ је јасан заштите систематизовано је ћу слободно истаћи да у нову
нам је свакако обавеза. У – кроз њихову синхронизацију и REACH одјељење, чија је 2020. годину улазимо без
општем интересу је битна сачувати и човјека и природу основна функција праћење имало страха пред обавезама
безбједност сваког појединца, и материјална добра. Свјесни и усаглашавање законских које нас сигурно чекају.
значи свима, а не само смо одговорности која је и других прописа из области

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 39


НА ЛИЦУ МЈЕСТА

Брана црвеног муља од великог значаја за


функционисање производног процеса фабрике

СТАБИЛАН И
БЕЗБЈЕДАН
ОБЈЕКАТ
У посљедњих шест година компанија „Алумина“ инвестирала око 5,4 милиона
конвертибилних марака у радове на брани црвеног муља

Б
рана црвеног муља, у је запуњеност капацитета
коју се одлаже бране негдје око 19 милиона
отпадни материјал метара кубних црвеног муља,
настао из производног док пројектовани капацитет
процеса, више од четири објекта износи око 24
деценије саставни је дио милиона метара кубних.
пословне стратегије и објекат Од 2013. године до данас
од великог значаја за реализоване су двије етапе
функционисање про- надвишења, чиме је круна
изводног процеса фабрике. бране надвишена за шест
Компанија „Алумина“ метара, а ове године ојачано
је у посљедњих шест је потпорно тијело.
година инвестирала у овај -Желимо да у наредним
објекат око 5,4 милиона годинама достигнемо проје-
конвертибилних марака, ктовани капацитет бране за
а само у току ове године одлагање муља, јер ћемо
улагања су износила око тиме обезбиједити одређене
1,7 милиона КМ, рекао економске бенефите за
нам је Стево Савић, члан компанију – наводи Са-
менаџмента и потпредсједник вић, додајући да ће се у
Тима за перманентно наредном периоду трагати за
праћење стања на брани новим рјешењима у вези са одређене проблеме. Због тога је покренута
црвеног муља, нагласивши третманом отпадног муља. Трагајући за рјешењем, идеја да се крене у пројекат
да је овим улагањима У Сектору производња челни људи Сектора про- постављања пластичних
брана апсолутно стабилна глинице кажу да је веома изводње глинице – Рајко понтонских цјевовода на
и безбједна, док је утицај на битно настали отпадни муљ Алексић, Миле Томић и Војин брани, чиме би се отпадни
животну средину сведен на из процеса производње, Мирић, те погона Припрема муљ транспортовао и
минимум. прије свега за рад погона раствора Игор Пејић и одлагао у дијелове бране
-То је један од објеката Припрема раствора, коме Слободан Лазаревић, које није попуњавала чврста
који има виталан значај за припада објекат бра- раније су ријешили про- фаза.
„Алумину“ и аналогно том не црвеног муља, тра- блем течне фазе, про- Руководилац погона При-
ставу компанија се брине и нспортовати и одлагати у цесом неутрализације и према раствора Игор
инвестира у овај објекат у акумулацију бране, а који пречишћавањем воде, чиме Пејић каже да су ову идеју
који се више од 40 година се, објашњавају, временом се, како кажу, створио видјели и провјерили у
одлаже црвени муљ – неравномјерно таложио слободан простор за чврсту пракси у Термоелектрани
каже Савић, додајући да по самој брани стварајући фазу а да се није мијењао Обреновац, гдје је успје-
ниво на самој брани. шно импелементирана. При-
40 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295
У оквиру привредног друштва „Алумина“
основан је Тим за перманентно праћење
стања на брани кога сачињавају Радислав
Филиповић, Стево Савић, Рајко Алексић,
Миле Томић, Војин Мирић, Игор Пејић,
Татјана Шаренац, Драгана Смиљанић,
Синиша Новичић, Борис Илић, Маја
Станојевић, Владимир Радојевић и
Милорад Јеркић.
једлог је, додаје, подржан самог подножја овог објекта,
од стране менаџмента узимају сваки мјесец узорци
компаније, који је уговорио воде за хемијску анализу да
радове са извођачем, би се видјело има ли неких
фирмом “Градитељ НС“ процуривања залужњатих
из Новог Сада и главним вода из депоније у по-
пројектантом Максимом дземним водама низводно од
Јовановићем. Овај грађе- бране.
вински инжењер је на брани -Брана је са аспекта
црвеног муља наше фабрике безбједности покривена
присутан од 1972. године, од потребним мониторингом
када су почела геотехничка који је предвиђен свим
истраживања за израду прописима и достигнућима у
пројектне документације. струци и науци – наглашава
-Брана је пројектована у Јовановић, истичући да
двије фазе. Прва фаза је за се стање бране прати од
висину од 40 метара и она сеизмолошких до гео-
је требало да се користи за лошких и хидротехничких
десетогодишњи рад фабрике, осматрања.
док је другом фазом објекат Сва мјерења, по рије-
надвишен за још 20 метара, чима Јовановића, пока-
што значи да је укупна зују да су у оквиру
висина бране износила 60 очекиваних вриједности и
метара – каже Јовановић,
додајући да је другом фазом
не показују никакве знакове
нестабилности или помје-
УГРАЂЕНО 50.000 КУБИКА
било довољно простора за
одлагање муља за најмање
рања која нису у оквиру
очекиваних вриједности.
КАМЕНА
20 година. -У посљедњих четири деце-
Након тога је, подсјећа, није брана црвеног муља У ојачање бране црвеног муља, од
вршено надвишење бране у компаније „Алумина“, ни-
више фаза, тако да је 1988. кад није била безбједнија постојећег тијела до круне, у посљедњих
године брана надвишена за и никад се толико није годину дана уграђено је око 50.000
три метра, а 1990. година посвећивало њеној сигу-
за још четири метра. Од рности и безбједности, али кубика камена. Извођач радова је
тада па све до 2008. године и са аспекта екологије, ово предузеће „Зворникпутеви“, а према
није рађено ништа на брани, је сигуран објекат, јер се
док су посљедњих година, поштују сви прописи из те ријечима Синише Новичића, одговорног
а у циљу безбједности, области – рекао нам је
интензивирани сви потребни Максим Јовановић, који је пројектанта за грађевинарство у
радови на овом објекту. учествовао у пројектовању и Техничком бироу, са ојачањем потпорног
Јовановић објашњава да изградњи неколико брана на
се са бране црвеног муља, овим нашим просторима. зида бране стварају се услови за
односно са 12 локалитета из надвишење круне бране за пет метара,
чиме ће се практично достићи пројектом
поредвиђена висина бране црвеног муља
од 65 метара.

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 41


ИНФОГРАФИКОН

42 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 43
НАШИ СЕКТОРИ

Садашња сопствена
производња електричне
енергије креће се око
5.000.000 kWh мјесечно

Славко Батинић,
директор сектора Енергетика

СИГУРНО И НЕПРЕКИДНО
СНАБДИЈЕВАЊЕ ПОТРОШАЧА
ФАБРИКЕ СВИМ ЕНЕРГЕНТИМА
С игурност и економичан би се одржавала у радном и 400.000 КМ, а мјесечна основне дјелатности при-
рад су, без сумње, исправном стању. уштеда, када се урачунају преме котловске воде
један од најбитинијих Енергана је, видимо, велико трошкови сопствене прои- (производње ДЕМИ воде и
фактора кад су у питању градилиште. Најважније је, зводње електричне енергије, пречишћавања технолошких
објекти који припадају свакако, ремонт турбине и износе око 200.000 КМ. кондензата), изградњом но-
сектору Енергетика. генератора број 2. Шта овај Колико су могућности за вих погона зеолита, сили-
Наглашава то, на почетку посао подразумијева и какве производњом електричне кагела и ФПХ, појавила се
разговора, директор овог ефекте од њега очекујете? енергије? потреба за знатно већом
сектора, магистар техничких -Послије дуго времена, -У Фабрици су инсталирана производњом ДЕМИ воде.
наука Славко Батинић. ове године су покренуте два турбогенератора, сва- Сада је практично у раду
- Сигурност прије свега, активности на оспо- ки активне снаге по 12 сва расположива опрема на
а потом економичност. собљавању турбогенератора MW. Теоретски можемо да погонима ХПВ-е. Тренутно се
Некада смо принуђени, у бр.2 који није у раду од производимо 24 MWh/h на погону изводе радови на
циљу одржања процеса децембра 1997. године. До електричне енергије, али како уградњи пумпи за потребе
производње, да свјесно тада је био у раду 95.016 се ради о против притисним независног снабдијевања
радимо и у режиму који није сати и ово је први пут да се турбинама (излазни притисак ФПХ-а ДЕМИ водом.
најекономичнији. Сектор врши генерални ремонт. паре је 7 бара), количина Водоснабдијевање и
Енергетика има задатак Његовим завршетком и произведене електричне компресорска станица је
да за потрошаче унутар пуштањем у рад, створиће енергије зависи од потреба такође виталан објекат за
фабрике обезбиједи довољне се услови да се изврши и производних погона за рад фабрике. Колико је тај
количине технолошке паре ремонт турбогенератора технолошком паром при- дио производног процеса
притиска 60 и 7 бара, бр.1 (ТГ-1), који је од тиска 7 бара. Садашња спреман да одговори
електричне енергије, воде и посљедњег међуремонта сопствена производња еле- изазовима који стоје пред
ваздуха и осталих помоћних 2015. године, у раду ктричне енергије креће се компанијом?
енергената. Уз велике непрекидно више од 39.000 око 5.000.000 kWh мјесечно. -Најзначајнији објекти у
напоре свих запослених у сати. Колика је важност рада За рад Енергане веома је фабрици су Водоснабдјевање
сектору, сви ови задаци су и турбогенератора, односно битан ХПВ-е. Каква је у овом и компресорска станица.
остварени. Већина опреме, производња електричне тренутку погонска спремност Само на овим погонима
на свим погонима, је стара енергије, најбоље показује на том објекту? не смије се десити прекид
више од 40 година, и сваке податак да се остварује -Без квалитетног рада производње који траје више
године је потребно улагати мјесечно умањење рачуна погона ХПВ-е, нема ни од 10 минута. Погонска
све више и више напора да за електричну енергију око производње паре. Поред спремност опреме на оба
44 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295
погона мора увијек бити
100 одсто. Тренутно имамо
проблем са одржавањем
резервног цјевовода за
снабдијевање фабрике
водом из водозахвата са
ријеке Дрине (на дијелу трасе
цјевовода која пролази кроз
двориште друге фабрике).
У току су активности на
добијању грађевинске дозво-
ле за измјештање тог дијела
цјевовода. Од значајнијих
послова на компресорској
станици, истакао бих ремонт
и замјену ротора компресора
бр.1, који су почетком 2019.
године успјешно обавили
радници нашег одржавања.
Шта је то што је обиљежило
рад Електроенергетике у
2019. години?
-Електроенергетика је знача-
јна као и Водоснабдијевање и кварове брзо да отклања. велики потрошач ене-
компресорска станица. Осим
снабдијевања и дистрибуције
Колико је машинско,
односно електро одржавање
ргената, какве су могућности
штедње и рационалног КАДРОВИ
електричне енергије по- спремно да одговори понашања?
трошача фабрике на напо- свеокупним захтјевима за -Енергетика је, и у свијету,
нским нивоима 110 kV, 10 рад прије свега Енергане, област гдје се највише Каква је ситуација
kV, 6 kV и 0,4 kV, радници ХПВ-а, Водоснабдијевања и спомињу могућности штедње у погледу кадрова у
Електроенергетике обављају компресорске станице? и рационалног кориштења сектору Енергетика?
и послове на одржавању ВН -Независно од тога да ли и потрошње енергије. Тако
и НН опреме, кабловских се ради о старој или новој је и код нас у фабрици. Не
опреми, тражи се и од само Енергана, већ и сви -До сада смо
траса и релејне заштите у
фабрици. Такође, они су руковалаца опремом, а и остали погони имају највише правовременим
овлаштени и оспособљени за од одржавања да се стално простора и могућности да пријемом нових
обављање ремонтних радова над њом бди и да се сви рационалним понашањем и радника и квалитетном
на опреми до напонског евентуални кварови што штедњом енергије доприносе
прије и што квалитетније развоју фабрике. обуком, успијевали
нивоа 35 kV. Поред уредног да одржимо висок
снабдијевања потрошача отклоне. Наши захтјеви Какви су планови
електричном енергијом, ре- су, због старости и Енергетике за 2020. годину? ниво квалитета
довног одржавања сопс- упослености опреме, све -Основни задатак сектора радника. Слично
твених постројења и опреме, већи и са наше тачке гле- Енергетика и у 2020. као и у окружењу,
радници Електро-енергетике дишта, да би наставили да години је сигурно и
успјешно одговоре свим непрекидно снабдијевање
поједини радници
успјешно обављају и послове напуштају фабрику.
на инсталисању опреме нашим захтјевима, мораће потрошача фабрике са свим
на свим инвестиционим обезбиједити довољан број енергентима. Поред тога, У сектору Енергетика
пројектима, што има и извршилаца. Такође, било би планирано је да се у 2020. до сада су четири
значајних финансијских ефе- пожељно да се оспособе и години заврши измјештање, радника напустила
ката. за обављање неких радова односно санација ре-
за које сада ангажујемо фабрику због
У сектору Енергетика зервног цјевовода за
трећа лица, као што су водоснабдијевање, затим бољих финансијских
налазе се савремени уређаји услова. Да добро
и опрема и, без сумње, таква специјалистички заваривачки замјена система гра-
техника тражи да се стално радови на котловима, ремонт буљастих транспортера радимо на стручној
над њом бди, дакле тражи напојних пумпи. одшљакивања са тракастим оспособљености
човјека који ће евентуалне Обзиром да је Енергана транспортерима, преправка радника, најбоље
(реконструкција) система
допреме угља из складишта говори податак да су
угља до бункера, дорада фирме, гдје су отишли
ситема мокрог пречишћавања поменути радници,
димних гасова (скрубера), заинтересоване за
те започети пројекат прелазак и других
ревитализације и техничког
унапређења у оквиру радника? Да би
електроенергетског система одржали квалитет
фабрике. Такође, планирана радне снаге, мора се
је набавка одговарајућег у будућности, поред
система за непрекидно правовремене попуне
праћење емисије загађивача
у ваздух на Енергани, а у организационе шеме,
плану је да се уради и студија радити и на повећању
оправданости изградње коге- плата радника.
нерационог постројења са
гасним турбинама.
ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 45
НАШИ СЕКТОРИ

АМБИЦИОЗАН
ПЛАН КОМПАНИЈЕ У
АУТОМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВНОГ
СИСТЕМА
Саша Шишић,
директор Сектора Аутоматике, ИТ и Тиристорске групе

Сектор Аутоматике, ИТ и Тиристорске групе у претходном периоду активно је


учествовао у свим фазама пројеката у фабрици чиме је стечено огромно искуство

O д почетка рада фабрике и Електроодржавања је да се изврши нам је показатељ да се оба сектора


огромна пажња посвећена је замјена тих уређаја. Са великим понашају прије свега домаћински према
аутоматизацији технолошких и поносом могу да кажем да је тим нашој фабрици.
пословних процеса. С обзиром на Аутоматике и Електрике са свим својим Какво нам је стање у ИТ служби?
акценат који се даје аутоматизацији у члановима дао пуни допринос да се -ИТ служба као саставни дио сектора
погледу смањења трошкова технолошки заостатак што је могуће има огроман потенцијал који је потребно
експлоатације, овај процес је најбитнији више смањи. Наши Сектори се труде да да реализује у имплементирању нових
у овом моменту за нашу компанију у сваке године, у складу са финансијским ефикаснијих пословних процеса у
смислу подизања вриједности и могућностима, изврше аутоматизацију компанији. Моја жеља у овој години да
профита. На жалост, имали смо ратни бар двије технолошке цјелине и обаве службу трансформишемо из својеврсне
период гдје се десио прекид у праћењу замјену опреме коју није могуће Службе за техничку подршку другим
технолошке револуције које су богате поправити и одржавати. У наредном секторима у развојно напредну службу
државе спроводиле и ту је настао периоду нас очекује веома значајан полако је почела да се остварује у
технолошки процијеп у односу на њих. инвестиоцини циклус којим бисмо овој години. Радови на различитим
Међутим, са тимом људи који су сада у извршили огроман технолошки помак у системима који су дуги низ година
компанији трудимо се и тежимо да односу на постојеће стање. били уско грло фабрике полако су
заједничким снагама и у сопственој Колико је учешће Аутоматике у новим почели да се мијењају и унапређују.
режији покушамо да премостимо тај пројектима у фабрици? Као и свака Компанија, посебна пажња
процијеп како бисмо стали раме уз -Сектор Аутоматике, ИТ и Тиристорске стављена је на сигурност података у
раме са другим компанијама богатог групе у претходном периоду активно је оквиру нашег постојећег пословног
дијела свијета, казује Саша Шишић, учествовао у свим фазама пројеката система. У претходном периоду уочене
директор Сектора аутоматике, ИТ и од израде техничке документације и су безбједоносни пропусти који су
тиристорске групе. ревизија, извођења радова, надзора санирани без штете за компанију. Ово
На чему се ставља акценат кад је у и пуштања у рад на свим новим је служба са изузетним потенцијалом у
питању аутоматизација производног пројектима у фабрици. Овим учешћем будућем периоду.
процеса? Сектор је добио огромно искуство које Шта се чини на развоју процесне
-С обзиром да се око 60 одсто фабрике сада и у будућности ћемо тежити да индустријске мреже?
води на системима који су инсталирани примијенимо и на дијеловима фабрике -Као дио трогодишњег плана потпуне
у вријеме њеног покретања прије више који нису у већој мјери аутоматизовани. интеграције фабрике у јединствени
од четири деценије, као и чињеница да Оно на што сам посебно поносан као интегрисани пословно-технолошки
је више од 80 одсто опреме у просјеку лидер изузетно стручног тима инжињера систем, развој ове мреже је апсолутни
старо 35 година и да произвођачи те је да смо у последње три године успјели приоритет. До сада је урађен идејни
опреме више или не постоје или не да сведемо учешће трећих лица на пројекат реализације, међутим због
производе опрему коју ми имамо у радовима на 0.7% заједно са Сектором недостатка финансијских средстава
посједу, огроман задатак за чланове Електроодржавања у односу на нисмо били у могућности почети
тима Сектора како Аутоматике тако цјелокупно одржавање. Овај податак извођачке радове. Надамо се да ћемо

46 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


то укаже потреба. Посао руководилаца
је да правилним одабиром омогуће
материјал оваквим људима који ће их
после на својеврстан начин учинити
поносним. Рекао бих да временом тај
однос постане, чак усудио бих се рећи,
родитељски.
Колико су запослени у Сектору, прије
свега инжењерски кадар, у могућности
да прате савремене трендове у области
аутоматике кроз разне едукације,
савремену литературу и сајамске
манифестације?
-Компанија се труди да омогући што је
могуће више интеракција са свјетским
брендовима у области аутоматике
и ИТ-а. Успјешну кооперацију са
појединим свјетским брендовима који
су присутни на нашим просторима
од следеће године бити у могућности оквирима и да савремене методе и крунисали смо односима који су на
кренути у релизацију овог есенцијалног процесе у смислу поштовања инжињера нивоу стратешког партнерства које нам
посла за боље пословање наше и радника као најпотентнијег ресурса омогућава куповину и имплементацију
компаније. наше компаније поштујемо у смислу најновије технологије по изузетно
Колико је фабрика отворена за младе бољег положаја и већег задовољства у повољним цијенама. Обуке које су
стручњаке у овој области? процесу рада. Само задовољан радник наши партнери спремни да нам пруже
-У односу на окружење наша спреман је да да максимум у циљу даљег умногоме доприносе успјеху Сектора
компанија је својеврсни инкубатор за просперитета наше фабрике. као цјелине. У будућем периоду још
оспособљавање младих стручњака из Познато је да је један број искусних више ћемо инсистирати на активним
свих области, поготово Аутоматике и врсних мајстора из Аутоматике у посјетама страним сајмовима на којима
и Информатике и Информационих протеклом времену отишао у пензију. смо у могућности видјети стремљење
система, јер омогућава приступ како Како надомјестити ову врсту кадрова? технологије у будућности и кроз активну
новим тако и старим технологијама које -Прије свега могућност да се надомјести комуникацију са великим свјетским
се користе у нашој фабрици. За врло искуство оваквих радника не постоји. На произвођачима опреме и нашим
кратко вријеме посматрано у односу чему сам захвалан оваквим радницима партнерима градити бољу будућност и
на свјетски просјек, млади људи су у је да су у свом раду тежили да направе просперитет за нашу компанију.
могућности да се оспособе за рјешавање заоставштину у овој фабрици тако Имате ли, можда, на крају разговора
сложених пороблема који се појављују у сто су младе и перспективне раднике још какву поруку за колектив?
свим производним индустријама. Наша сектора, узимали под своје и обучавали -Прије свега желио бих свим радницима
фабрика даје ширину која омогућава их да одговоре свим изазовима са којим наше компаније да пожелим срећне
темељније и брже разумијевање су се сусретали. То је особина прије Божићне и Новогодишње празнике. У
проблема и његово трајно отклањање свега великих људи али и мајстора свог новој години, желим свим радницима
и рјешавање. Због својеврсног заната и порука будућим генерецијама компаније много здравља, среће и
урушавања нашег образовног система да чинећи исто учине колектив отпорним радости. Наша компанија има мисију
руководиоци неријетко преузимају на на све изазове са којим се свакодневно да кроз своје успјешно пословање, у
себе и едукативно-педагошку улогу како суочавају. Могућност комуникације сивилу свакодневнице, да подстицај
би младе људе обучили за безбиједан и са оваквим радницима остаје и после којим ће нас у нашој држави бити што
стручан рад. њиховог пензионисања, јер дубоко више. Јер, на крају, наша компанија јесу
Каква је, иначе, ситуација са људским вјерујем да сви који су зарадили пензију једино и искључиво људи који је осјећају
ресурсима у Сектору? у нашој фабрици осјећају је као своју као своју кућу и њен опстанак зависиће
-Људски ресурси генерално у држави кућу и теже да помогну када год се за само од нас самих.
постају полако али сигурно проблем
број један који ће сигурно у будућем
периоду бити главна кочница већим
стопама раста БДП-а на нивоу
Републике. На жалост, ни нас није
мимоишао овакав развој ситуације
у држави. Али, тимским напорима,
интензивним обукама, покушавамо
да извршимо пренос знања и вјештина
који су неопходни фабрици за њен даљи
успјешан развој. Како бисмо били дио
свијета, коме свакако по производном
портфолију припадамо, неопходно је
више улагати у провјерене кадрове и за
разлику од саме државе ставити у први
план суштину прије форме. Само тако
бићемо у могућности да одговоримо
изазовима свјетског тржишта чији
смо интегрални дио. Нашу компанију
морамо да посматрамо у свјетским

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 47


НАША ТЕМА

„АЛУМИНА“ ДЕСЕТ ГОДИНА ИМА СТАТУС ОВЛАШЋЕНОГ ИЗВОЗНИКА И


ОДОБРЕНО ЛОКАЛНО ЦАРИЊЕЊЕ

„КУЋНО“ ЦАРИЊЕЊЕ У КРУГУ


ФАБРИКЕ!
Мјесечно се оцарини око 1.100 камиона. Значајни финансијски ефекти. Возачи
задовољни ефикасношћу царинског поступка

K
ако би се компанијама царињење у потпуности
које се баве извозом заживјело. Управа за инди-
из БиХ олакшала ректно опорезивање је тада
пословна активност, Управа именовала Пају Петковића и
за индиректно опорезивање Биљану Загорац из Службе
је прије десет година увела продаје за овлашћене изво-
поједностављену царинску знике испред привредног
процедуру локалног (кућног) друштва „Алумина“, који
извозног царињења. Компле- својим потписом потвђују
тан царински поступак изјаву о поријеклу робе.
практично завршава се у -Захваљујући локалном цари-
кругу предузећа, тако да њењу, имамо поједностављен
више нема обавезе да се поступак извозног цари-
камиони натоварени са њења, уз значајне уштеде
робом шаљу у царинску финансијских средстава,
испоставу, већ они директно, јер се у оваквим приликама
из круга предузећа, иду на избјегавају трошкови шпе-
гранични прелаз ван БиХ, при диције и терминала, а
чему је овлашћеним изво- истовремено се убрзава
зницима омогућено да поступак извозног царињења
поријекло робе доказују – истиче Стево Савић,
изјавом на рачуну умјесто директор сектора Логистика.
потврдом – Еур 1. Поред одобрења за локално
Међу привредним субјектима извозно царињење, Савић
који су међу првима добили наводи да је „Алумина“
ово олакшање, налази се и носилац одобрења за
компанија „Алумина“. Већ у статус овлашћеног изво-
децембру 2009. „Алумина“ зника, те одобрења за
је добила одобрење за поједностављени царински
локално царињење, да би од поступак увоза по фактури
јануара 2010. године „кућно“ и носилац одобрења за

48 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


унутрашњу обраду. потребно знање и положе
-Сва ова одобрења нашој испит пред комисијом УИО
компанији у значајној мјери како би добили сертификате
олакшавају поступак увоза, из области царинских
односно извоза њених прописа, прије свега кад
роба – наглашава Савић, је ријеч о проблематици
напомињући олакшања које овлашћеног извозника.
„Алумина“ има при увозу -Око 80 одсто од потребне
кључних сировина потребних документације овдје се
за процес производње, завршава. Ми радимо све
прије свега боксита, лужине, папире до шпедиције, која
кварцног пијеска и калијум наставља потребне радње за
хлорида. царину – прича руководилац
Директор сектора Логистика Службе продаје Биљана
подсјећа да је служба Загорац, додајући да дневно
Шпедиције значајан носилац у просјеку имају између 50
овог посла. Само у првих и 60 камиона на „кућном“
11 мјесеци ове године царињењу.
реализовано је више од У Служби продаје износе
12.100 извозних царинских позитивна искуства деце-
декларација у друмском нијског поступка локалног резивање поштеним фи- система „редомата“, уведен
превозу. извозног царињења. рмама, јер је било какав је ред на утоварним мјестима,
-Шпедиција компаније „Алу- -Унаприједили смо систем царински прекршај из јер сви учесници у овим
мина“, поред услуга на- царињења, јер је и нама прошлости елиминаторни пословима, путем рачунара,
шем привредном друштву, и превозницима олакшан фактор. имају могућност да прате
исто тако пружа услуге комплетан царински по- Наши саговорници наводе ток кретања камиона од
и једном броју „трећих ступак. Сада се све за- да имају строге контроле момента уласка на терминал,
лица“. За друге привредне вршава за четрдесетак од стране Управе за пријаве, позивања на
субјекте у овом периоду је минута, а раније је чекање индиректно опорезивање, утовар, до вагања, утовара
урађено око 1.210 увоза, трајало два до три сата. чији инспектори прате да и обраде података у Продаји
тако да се и по том основу Направили смо терминал, ли радимо по одобреним и Шпедицији“, каже Биљана
остварују значајни приходи што уз друге ефекте цари- процедурама. Загорац.
– казује Савић, наводећи њена у кругу предузећа, У Служни продаје такође Док чекају на утовар, возачи
финансијски ефекат од преко омогућава нам да уштедимо истичу позитивне ефекте не скривају задовољство
100.000 КМ у овој години значајна средства – наводи новог система транспорта ефикасношћу царинског
који је шпедиција „Алумина“ Биљана Загорац, додајући теретног саобраћаја кроз поступка.
остварила пружајући да се око 1.100 камиона фабрички круг, који је -Практично, док ми до-
своје услуге пословним мјесечно оцарини у кругу заживио у нашој компанији, ручкујемо, љубазно особље
комитентима. предузећа. након изградње нове заврши нам сву потребну
Први овлашћени извозници Статус овлашћеног изво- портирнице и измјештања документацију – чујемо од
испред привредног друштва зника који „Алумина“ има кретања теретних возила са возача фирме „Сило Јеличић“
„Алумина“ Пајо Петковић и пуних десет година може се главне капије. Миленка Лазаревића, који
Биљана Загорац претходно посматрати и као својеврсна „Заживљавањем новог си- пуне двије деценије вози
су, како кажу, морали да награда коју додијељује стема доласка камиона на производе из ове фабрике.
прођу додатну обуку, стекну Управа за индиректно опо- утоварна мјеста, односно

Статус овлашћеног извозника који


„Алумина“ има пуних десет година може
се посматрати и као својеврсна награда
коју додијељује Управа за индиректно
опорезивање поштеним фирмама, јер
је било какав царински прекршај из
прошлости елиминаторни фактор.

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 49


НАШЕ СЛУЖБЕ

АКТИВНОСТИ ШПЕДИЦИЈЕ „АЛУМИНА“

ЕФИКАСНОСТ У РАДУ,
СИГУРНОСТ У ПОСЛОВАЊУ!

У
Босни и Херцеговини данас је и вријеме, тако битна и ефективност посла –
регистровано је више да у свом послу настојимо објашњава Аврамовић. КОЛЕГИЈАЛНОСТ
стотина шпедитера. На
подручју зворничке општине
да будемо што ефикаснији
и експедитивнији“, додаје
На шпедитерске
чека и Рајко Ристић из
папире
И У ДОБРУ И
егзистира близу 20 шпедиција. Калдесић. друмског транспорта наше НЕВОЉИ
Међу њима је и шпедиција Према садашњој динамици, фабрике. Каже да од почетак
„Алумина“. Са радом је мјесечно се уради близу 1.400 рада шпедиције, прије 14 Небојша Калдесић иза
почела у новембру 2005. увозно-извозних декларација, година, вози робу по налогу себе има пуне три и по
године и тренутно 12 као и друге пратеће Комерцијале. Овог пута, у деценије радног искуства у
запослених имају пуне руке документације. „комбију“ се налази роба шпедитерским пословима.
посла. Сарадња са надлежним стигла из Србије за потребе Управо, захваљујући
-Највише, разумије се, царинским органима је, кажу фабрике.У шпедицији му послу, каже, стекао је
радимо за матичну компанију у шпедицији „Алумина“, припремају документацију за многе пријатеље. И више
„Алумина“. „Покривамо“ професионална и коректна. царињење робе. од тога. Пријатељство с
комплетан извоз и увоз за Посебно се то односи на -Моја искуства са шпе-
Царинску испоставу Зворник дитерима су увијек добра.
посла изњедрило је и – три
највећи зворнички колектив.
Имамо и друге комитенте и пратеће службе Регионалног Видите колико су оперативни, кумства!
који у нашој шпедицији виде центра Управе за индиректно тако да је у шпедицији „Много значи када око
сигурност у пословању – опорезивање Тузла. задржавање минимално. себе имаш добре колеге,
каже Небојша Калдесић, Разумљиво, због природе Постојање ове шпедиције је искрене сараднике, када
руководилац шпедиције “Алу- посла, те упућености једних на нама возачима из фабрике прожима дух заједништва,
мина“. друге, Калдесић истиче веома олакшало посао како би што у таквој атмосфери,
Имати добру шпедицију је, добру сарадњу са Службом прије обавили задатак који вјерујте, много је лакше и
без сумње, успјех за сваког продаје Комерцијалног се- стоји пред нама – каже овај радити“, прича Калдесић,
извозника и увозника, наводе ктора, гдје се ради комплетна искусни возач.
у Комерцијалном сектору. документација за царињење Компанија „Алумина“ као
подсјећајући да „више
Захваљујући шпедитерима, робе која је везана за нашу велики извозник и увозник времена проведемо на
који добро познају прописе, компанију. роба је значајан корисник послу него код куће“, тако
може се доћи до најпогоднијег А шта кажу комитенти? шпедитерских услуга. Због да је веома важно у каквој
увоза разних роба и притом да У просторијама шпедиције тога шпедиција „Алумина“ се радној средини човјек
се искористе све могућности затичемо Милана Аврамовића ради у двије смјене, од 7 до налази.
бенефиција које су законом из Ваљева, који вози робу за 20 часова. Такође, све суботе Колегијалност се осјећа
прописане. једну овдашњу фирму. су радне, а ако има ванредних и кад неко од радника
„Наша шпедиција је гарант да - Имамо веома добру сарадњу захтјева за њихове услуге, има проблема и потребна
ће роба за све наше комитенте са овим младим људима. И просторије шпедиције, код
бити оцарињена приликом њима и нама возачима много терминала „Дринатранса“ му је помоћ. И у таквим
уласка у нашу земљу. Поред је стало до времена, тако у Каракају, отворене су и – ситуацијама у шпедицији
цијене, веома битан фактор да је, уз љубазност, веома недјељом! „дишу“ истим плућима.

50 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


ЛОГИСТИКА

У 2019. ГОДИНИ ЖЕЉЕЗНИЧКИМ


ТРАНСПОРТОМ ОКО ПОЛА МИЛИОНА
ТОНА РАЗНИХ РОБА

Радници жељезничког транспорта примили и отпремили око 720


товарених возова са сировинама и готовим производима

Ж
ељезнички транспорт на максималном труду, залагању и годину, а задржана су побољшања,
остварио је запажене резу- одговорности, те спремности да у која се односе на продужење рока
лтате у 2019. години. Како су свим условима рада, одговоре важним истовара, односно утовара и вагање
нам рекли у сектору Логистика, задацима, како би се испоштовали боксита. Потписивање Споразума
жељезницом смо превезли близу рокови и захтјеви наших купаца, али је предуслов за потписивање
500.000 тона разних роба, а и и обезбиједио несметан процес рада појединачних Уговора о превозу за
наредне, 2020. године, планира се фабрике – истиче Раде Ивановић, поједине робе и релације превоза.
задржати исти ниво превоза. руководилац Службе логистика. Цијене су такође усаглашене и неће
У текућој години радници жељезничког Компанија „Алумина“, иначе, се мијењати у односу на 2019. годину,
транспорта су примили и отпремили наставља сарадњу са „Жељезницама на Жељезницама Републике Српске,
око 720 товарених возова са Републике Српске“ и у наредној као ни у транзиту до наших купаца
сировинама и готовим производима години. Током децембра је усаглашен у Словенији, Аустрији, Мађарској и
и извршили маневарске радње са општи Споразум о комерцијалним Пољској.
исто толико празних возова, што условима превоза роба жељезницом -Ово је веома значајно за наше
укупно износи око 21.600 товарених и за 2020.годину, а наредних дана се предузеће, јер неће доћи до
празних вагона. очекује потписивање овог Споразума повећања трошкова логистике, што
-Желим да се захвалим нашим и припадајућих Уговора са ЖРС Добој. позитивно дјелује на наше односе са
жељезничарима, али и другим Како прецизирају у сектору Логистика, добављачима сировина и купцима
радницима који су директно везани сви услови Споразума су остали готових производа – наводи
за послове са службом логистика непромијењени у односу на прошлу Ивановић.

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 51


НАШ ГОСТ

Тане Пеулић,
предсједник Синдиката металске индустрије и
рударства Републике Српске

ПОСЛОДАВЦИ ТРЕБА ДА
ПОШТУЈУ РАДНИКЕ И ЗАКОНЕ
Социјални дијалог између послодавца и синдиката у „Алумини“ може послужити као школски
примјер како треба преговарати и кроз преговоре изналазити рјешења како за предузеће,
тако и за запослене раднике

Р
адници треба да буду тренутно је запослено, у свим између послодавца и синдиката
јединствени, јер само тако могу секторима, око 15.000 радника могу бити задовољан, али исти
остварити своја и колективна распоређених у металопрерађивачки треба свакодневно дограђивати
права. Послодавци треба да стварају сектор, руднике, каменоломе и стицати што боље међусобно
што боље услове за рад запослених и пластику, гуму и хемију. повјерење између послодавца и
да са синдикатима остварују што Колико у саставу Гранског синди- синдиката.Са многим послодавцима
квалитетнији дијалог, поручује Тане ката има синдикалних организација, коректно сарађујемо и заједнички,
Пеулић, предсједник Синдиката односно чланова? са Синдикалним организацијама,
металске индустрије и рударства -У саставу Синдиката металске изналазимо могућа рјешења насталих
Републике Српске. индустрије и рударства дјелује 34 проблема.
Колико је тренутно запослено синдикалних организација са око У тим позитивним примјерима,
радника у комплексу металске 7.000 чланова и за све њих Грански често сте истицали социјални дијалог
индустрије и рударства Републике синдикат, са стручним службама који имате са менаџментом зворничке
Српске. У којим областима Савеза синдиката, пружа правну „Алумине“?
Синдикат металске индустрије и и другу помоћ, те заступа њихове -Што се тиче позитивних примјера
рударства заступа права и интересе интересе пред послодавцем и вођења социјалног дијалога желим
запослених? државним институцијама. да истакнем компаније које могу да
-У области металске индустрије Како оцијењујете социјални дијалог служе за примјер послодавцима у
и рударства Републике Српске, са послодавцима? Републици Српској па и даље, гдје
на основу статистичких података, - Што се тиче социјалног дијалога послодавци све договоре и протоколе

52 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


са Синдикатом поштују, међу којима
је „Алумина“ Зворник, ИФТ рудник
и термоелектрана Станари, Рудник
боксита Сребреница, Технички
ремонтни завод Братунац, „Космос“
Бања Лука, „Метал“ Градишка и
други.
Посебно желим истаћи социјални
дијалог између послодавца и
синдиката у „Алумини“, који може
послужити као школски примјер
како треба преговарати и кроз
преговоре изналазити рјешења како
за предузеће, тако и за запослене
раднике.
Некада је металска индустрија била
покретачка снага, мотор развоја
привреде. Данас је, нажалост,
ситуација доста суморна. Зашто је
то тако и шта би требало урадити
да металски комплекс буде носилац
привређивања у реалном сектору?
- У бившој Југославији радници
у металској индустрији били су Закључак је потврдио и министар занимња потребних за привреду.
авангарда радничке класе и главни рада Републике Српске. На основу Ја сам својевремено упозоравао
актер свих збивања. Нажалост, та се информација, потписани уговори се пословну заједницу да мора водити
оштрица иступила након отварања примјењују у већини предузећа, а рачуна како би адекватно платила
процеса приватизације, гдје су у неколико предузећа потписани су квалификовану радну снагу.
велики пословни системи разбијени нови уговори, док се у једном броју Предлагао сам да најмање 500
и уситњени. Власници предузећа воде активности на усаглашавању евра буде нето плата, како бих
постали појединци који немају ни нових колективних уговора. ове људе задржали и производним
минимум индустријске културе, који Многи радници се, због стечаја халама. Нажалост, нисам наишао на
су отпустили стручне кадрове и који су задесили њихова предузећа, одобравање и данас се обистинило
предузећа довели до руба пропасти. суочавају с проблемом одласка у моје упозорење као оправдано.
У последње вријеме осјећа се благи пензију због неуплаћених пореза и Каква би, на крају овог разговора,
пораст производње. Потребно је доприноса. Колико, кад је у питању била Ваша порука радницима, а шта
у појединим предузећима ојачати Синдикат на чијем сте Ви челу, има опет очекујете од послодаваца?
кадровски потенцијал са млађим радника који чекају на повезивање -Моја порука радницима је да буду
инжењерима, стручном производном радног стажа како би отишли у што јединственији и синдикално
снагом, бољом техничком и заслужену пензију? организовани, јер само тако могу
технолошком опремљености, као - За раднике који су стекли услове за остваривати своја и колективна
низ других ствари потребних да пензију, а предузеће је у стечају, могу права, док разједињени само помажу
се предузећа укључе у европске и истаћи да се ово питање квалитетно некоректном послодавцу да остварује
свјетске стандарде у погледу квалитета рјешава путем заједничке комисије своје циљеве на штету радника.
производа, те бољом конкурентношћу која ради при Министарству рада у Такође, своје радне обавезе на
и већом продуктивности. чијем раду учествује и представник радном мјесту треба да извршавају на
Како тече договарање социјалних Савеза синдиката Републике вријеме и квалитетно, јер само тако се
партнера о новом колективном Српске, тако да је тренутно мањи може борити за остваривање својих
уговору. Када се може очекивати број неријешених радника за права.
потписивање Појединачног коле- пензионисање. Од послодаваца очекујем да поштују
ктивног уговора у металској Велики проблем овог друштва су раднике и законе, да квалитетно
индустрији? незапослени, само у Републици плате рад и резултате рада, односно
-Што се тиче преговора о Гранском Српској на посао чека више од да стварају што боље услове за рад
колективном уговору за запослене 90.000 лица. Како помоћи, прије запослених, затим да обезбјеђују што
у металској индустрији и рударства свега, младима да нађу посао? И више налога за производњу уз улагања
Републике Српске, велики је проблем шта учинити да се заустави одлив у производњу и да са синдикатима
што нема ни предсједника удружења становништва и кадрова из Српске? остварују што квалитетнији дијалог.
који је прије двије године отишао у - Што се тиче радника који се налазе Само уз обострано договарање,
пензију, а нови још није изабран. на бироима рада постаје мањи уважавање и поштивање, могу се
Синдикат металске индустрије и проблем за посао, али је далеко већи постићи добри резултати у пословању
рударства Републике Српске и проблем што су изузетно ниске плате а самим тим боље плате и бољи
Удружење металске индустрије у појединим предузећима. Поједини профит пошто би то морао бити
и рударства Републике Српске, послодавци не уплаћују обавезе на заједнички циљ свих – каже, на крају
потписали су закључак да остају на плате, па се тако ствара проблем разговора, Тане Пеулић, предсједник
снази сви потписани појединачни да дио незапослених не жели да иде Синдиката металске индустрије и
колективни уговори по предузећима у таква предузећа. Други проблем је рударства и потпредсједник Савеза
док се не потпише нови. Овај недостатак профила квалификованих синдиката Републике Српске.

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 53


У ОБЈЕКТИВУ

54 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


СА НАШИХ ПОГОНА

Група Погонског
машинског одржавања
Прераде раствора

МАЛА, АЛИ
ВРИЈЕДНА
ЕКИПА

У
радној биљежници производњу или смањи колектора довода алу- додаје да, због интензитета
Далибора Куртуме, капацитет. мината на измјену топлоте и обима послова на
руководиоца групе -Један дио групе чине у сврху хемијског чишћења погону, овдје се стално
Погонског машинског веома искусни радници, једног од колектора без сусрећу са недостатком
одржавања Прераде ра- са дугогодишњим радом и претходног заустављања броја извршилаца. Опште
створа, забиљежени су, познавањем погона, док су процеса производње, је мишљење да тренутни
скоро до детаља, сви други дио млађи извршиоци, односно организовања број радника у групи није
послови које су радили у који су стасали у мајсторе ремонтног дана. Други довољан.
години која је на измаку. и који теже даљем учењу је израда пете батерије
-Заиста је било доста и усавршавању – казује измјене топлоте у циљу
радних активности. У 2019. Далибор Куртума. проширења капацитета
години баш можемо да се Сви су, оцјена је овог измјене топлоте ради по-
похвалимо оствареним ре- младог руководиоца, по- дјеле на металуршки и
зултатима – казује овај свећени послу, вриједни неметалуршки систем.
млади инжењер машинске и пожртвовани на својим Тиме смо добили ефи-
струке, док прелистава по радним задацима. касније хемијско чишћење
страницама свог радног Куртума тврди да нема без нарушавања темпе-
нотеса, који је добрано посла кога нису могли ратурног режима – обја-
попуњен биљешкама о успјешно да ријеше. шњава Куртума.
проблематици која је, у -Придајемо велики значај Група Погонског машинског
минулом периоду, пратила квалитету ремоната, насто- одржавања Прераде ра-
рад ове групе. јимо да у што краћем створа ангажована је и на
Група за одржавање на року и што квалитетније инвестиционим пословима Групу Погонског
погону Прерада раствора ремонтујемо уређаје на који се реализују у оквиру машинског одржавања
тренутно броји 13 изврши- погону. треће фазе пројекта фино Прераде раствора
лаца – 12 бравара и једног Већина радног времена, преципитираних хидрата. сачињавају –
заваривача. Недавно је објашњава наш саговорник, -Тренутно за потребе погона руководилац,
један радник изненада посвећена је рјешавању фино преципитираних дипломирани инжењер
преминуо, док је други текућих послова, који су хидрата радимо на машинства Далибор
отишао у пензију. неопходни за несметан и монтажи и испитивању Куртума, главни мајстори
-С разлогом могу да кажем правилан рад производње на водени притисак пет Драгомир Вуковић,
да бринемо о одржавању на погону Прерада комплета измјењивача то- Братимир Пекић и Дане
једног о тежих погона и да раствора. плоте и на реконструкцији
Крчо, затим бравари
је ово једна од најбољих цјевовода тока алумината
Далибор Шувира,
Мајсторе ове групе затекли
група у нашој фабрици –
Јован Недић, Славко
смо у великим пословима од пумпи 593/7 и 593/8
Милошевић, Радан
наглашава Куртума. на ремонтима овдашњих кроз измјену топлоте,
Клисарић, Милан
Он каже да, поред успјешно декомпозера. као и на реконструкцији
Ћеранић, Васо Павловић,
реализованих ремоната и -Важно је истаћи да смо цјевовода за издвајање
Срђан Митровић,
других текућих задатака, у току године завршили хидрата из матичног
Љубиша Ерић и Сретен
на погону нису имали нити два врло битна пројекта раствора са погона фино
Миличић, те заваривач
један квар или хаварију по захтјеву производње. преципитираних хидрата –
Велемир Драгић.
која би могла да угрози Први је израда резервног наводи Далибор Куртума и
ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 55
ПРЕДСТАВЉАМО

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА

КВАЛИТЕТ НА ПРВОМ МЈЕСТУ


Техничка контрола у нашој фабрици, која дјелује у саставу сектора Контроле
квалитета, има задатак да установи степен квалитета испоручених резервних дијелова и
рероматеријала за машинско и електро одржавање

T
ехничка контрола је је прецизиран и ниво
веома значајна слу- квалитета на основу важе-
жба кад је у питању ћих стандарда и техничких
контрола испоруке резе- цртежа, објашњавају у
рвних дијелова и репро- овој служби, која тренутно
материјала, те контрола запошљава 13 радника.
неких операција при -Контролор у Техничкој
ремонтовању процесне контроли је у обавези да,
опреме. Рекламације које се различитим методама мје-
праве на квалитет испо- рења и испитивања, изврши
ручених дијелова и усаглашавање квалитета
репроматеријала, морају нарученог и испорученог
се заснивати на стручним дијела, одреди његов статус,
чињеницама како би се исто егзактно евидентира
заштитио углед и интерес у књигу техничке контроле,
нашег колектива, наводи те изврши дистрибуцију
Славко Богићевић, дипло- информације на начин интереси наше фабрике, одређених одступања, на-
мирани инжењер маши- како је дефинисано одго- али и њено достојанство кон наше интервенције,
нства, руководилац Техни- варајућом процедуром – као велике компаније, али колеге из Одржавања, на-
чке контроле. наглашава Богићевић. и углед и достојанство наше кнадним дорадама, успје-
Техничка контрола у нашој У случају рекламирања Техничке контроле и њених шно отклоне недостатке,
фабрици, која дјелује у квалитета испорученог радника. тако да се и те како води
саставу сектора Контроле производа, наводе у Тех- Потпуно исти принципи рачуна о сваком дијелу и
квалитета, има задатак да ничкој контроли, сачињава и критерији, кажу овдје, утрошеном материјалу –
установи степен квалитета се рекламациони записник важе и при контролисању прецизира Богићевић.
испоручених резервних који мора бити тако и испитивању квалитета У току ове године у
дијелова и рероматеријала дефинисан да искључује израде резервних дијелова Техничкој контроли је
за машинско и електро сваку двосмисленост, по- и у радионицама наше укупно реализовано
одржавање. Примјена ко- вршност или недореченост. фабрике. 12.832 радна налога,
нтролисања и испитива- Он се мора засновати на -Сви дијелови морају што практично значи да је
ња је, у ствари, строго стручним чињеницама, јер одговарати квалитету и дневно сваки контролор
дефинисана уговорном ће једино на тај начин бити траженим стандардима. имао по пет радних налога.
документацијом, којом заштићени материјални У случају када дође до Такође, урађено је и 59

56 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


РАДНИ НАЛОЗИ
У току ове године у Техничкој
контроли је укупно реализовано
12.832 радна налога, што практично
значи да је дневно сваки контролор
имао по пет радних налога. Такође,
урађено је и 59 рекламационих
записника, док је на баждарење
послато 400 мјерних инструмената.

рекламационих записника, -Циљ је да опрема буде што сектора Одржавања, али и стручне семинаре, али и
док је на баждарење боље ремонтована и да су колегама из Производње, набавци неоподних мјерних
послато 400 мјерних задовољени стандарди и набавке и другим службама. средстава. Ауторитет сво-
инструмената. нормативи који се траже – Да би Техничка контрола је професије и службе у
У Техничкој контроли ка- додаје Богићевић. одговорила све израженијим којој припадају, запослени
жу да је веома битно У саставу Техничке ко- захтјевима и потребама у Техничкој контроли су
превентивно дјеловање, нтроле је и Метрологија,
али, исто тако, стално мора гдје се свакодневно прати
да се проучава технолошки исправност мјерних инстру-
процес производње. На тај мената.
начин, објашњавају у овој -Тренутно у мастер листи
служби, најбоље се може привредног друштва ”Алу-
упознати важност појединих мина” је евидентирано
уређаја који се ремонтују 1.574 мјерила, а редовној
и гдје треба посветити већу контроли и баждарењу
пажњу, односно не смије се годишње буде подвргнуто 25
направити пропуст. до 30 одсто инструмената –
Екипа контролора из каже Славко Богићевић.
превентивне контроле има Са пословним партнерима,
задатак да води рачуна о добављачима фабрике, који
поузданом раду свих пумпи, испоручују резервне ди-
мотора, вентилатора и јелове и репроматеријале,
редуктора у фабрици. На запослени у Техничкој
лицу мјеста, на погону контрли имају коректну,
Прерада раствора, имали професионалну сарадњу, фабрике, морали би годинама градили.
смо прилику да се увјеримо која се темељи на уговорима се створити услови за Постигнуте резултате, са-
како се врши контрола и пратећој документацији. мотивацију контролора, свим је сигурно, треба
центричности вратила пу- Истичу и веома добру те посветити пажња већој одржати и у наредном
мпи и електро мотора. сарадњу са службама из едукацији запослених кроз периоду.

САРАДЊА
Са пословним партнерима,
добављачима фабрике, који
испоручују резервне дијелове и
репроматеријале, запослени у
Техничкој контрли имају коректну,
професионалну сарадњу, која се
темељи на уговорима и пратећој
документацији.

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 57


ПОРТРЕТ УСПЈЕШНИХ

СУСРЕТ НА РАДНОМ МЈЕСТУ

РАДНИЦИ И КОЛЕГЕ ЗА
ПРИМЈЕР
Слободан Лазаревић је помоћник руководиоца погона Припрема раствора, а Дарко Радовић главни
мајстор у групи за ремонт пумпи, вентилатора и редуктора Радионичког машинског одржавања

Т
амо гдје нема осјећаја за рад, својих колега и претпостављених Велики дио времена управо
нема ни жељених резултата. руководилаца у Сектору производња проводимо на послу. Тада, у предаху
Јаснија и боља порука, чини се, глинице. радних обавеза, подијеле се све
не може бити. А она долази од људи Погон Припрема раствора, са тешкоће и проблеми. Кад нам је
који се својим радом сврставају у – припадајућим објекатима, један је најтеже, ми смо тада најјачи. То нас
шампионе посла! од највећих производних цјелина држи и даје додатни мотив - бираним
У својим радним срединама, за њих у фабрици. Брана црвеног муља је ријечима говори Слободан о својим
имају само ријечи хвале. Кажу, веома важан сегмент у овом дијелу колегама, садашњим и некадашњим,
радници и колеге за примјер. процеса рада. као и о млађим радницима који су се
Слободан Лазаревић је помоћник -Извршили смо пробно пуштање у посљедњих година придружили овој
руководиоца погона Припрема рад првих 200 метара понтонског фабрици.
раствора, а Дарко Радовић главни пластичног цјевовода у циљу Каже, да поред обавеза на послу,
мајстор у групи за ремонт пумпи, подизања нивоа воде у акомулацији радници Припреме раствора
вентилатора и редуктора Радионичког бране црвеног муља – преноси нам организују заједничке излете и
машинског одржавања. Лазаревић тренутне активности на дружења у природу, да се колеге
Приближних година, али и радног овом објекту и додаје да су ови послови посјећују у ситуацијама разних
стажа у фабрици. урађене без икавих проблема. весеља и породичних слава.
Слободана Лазаревића затекли смо Све што се ради на Припреми -Добар колега, још бољи пријатељ –
у командној сали погона Припрема раствора, значајан допринос наше је гесло.
раствора. Тек што се вратио са Бране има и овај марљиви инжењер Лазаревић каже да је поносан што
црвеног муља. хемијске технологије. На погону је, припада овом колективу.
-Скоро двије деценије сам на овом додаје, у правом смислу, присутно -Фабрику осјећам као своју кућу, чак
производном погону од чега 12 година јединство колектива. Годинама се, можда и више. Колико се сати рада
као руководилац смјене - започиње каже, челичило другарство, јачало нанизало, тешко је израчунати –
разговор Лазаревић који, очигледно пријатељство. казује Лазаревић, а затим биљежимо
је, ужива велико поштовање код -Ми смо као једна велика породица. и ове ријечи:

58 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


-Тешко је данас наћи посао, а објекта у фабрици гдје није радио. За кратко задржавају.
поготово овакву фабрику да ради. мајсторе који брину о ремонту пумпи, Сматра да је мајсторски рад слабо
Страховали смо шта ће бити са нашим вентилатора и редуктора увијек награђен, али то је, каже, питање за
колективом. Много тога се, на срећу, има доста посла. Знало се и по три „виши ниво“.
набоље промијенило у посљедњих ремонта истовремено радити. -Ваљда ће се нешто и по том питању
неколико година. Имамо сигурност -Посао је тежак, али све се уради промијенити. Имамо таква очекивања,
кад фабрика ради, кад се изграђују на вријеме. Имамо добру поставу то су наша надања. Мора се рад
нови производни објекти – изговара, мајстора, од пословође до најмлађих наградити – чујемо са усана овог
скоро у једном даху, Слободан радника који су стигли у нашу групу скромног човјека, шкртог на ријечима,
Лазаревић, подсјећајући да је много – бесједи Радовић, користећи мали али радника и мајстора за примјер.
тога урађено и на погону Припрема предах за причу о раду.
раствора, прије свега реализација У великој хали Машинске радионице
пројекта два „дубока декантера“,
затим проширење линије алумината
„чује“ се само рад. Одзвањају чекићи,
то је овдје основни алат. Скоро да не ПРИЗНАЊЕ
за потребе нових производа, али можете да прођете од разних уређаја,
и других и те како важних послова склопова и дијелова, што стигли са Слободан Лазаревић
неопходних за боље функционисање погона за ремонт, што спремних да се и Дарко Радовић
производног процеса.
Дарко Радовић почео је да ради
возе на своје технолошке позиције.
-Има баш доста опреме. Све ће
су прије три године
у фабрици 1999. године, одмах то прећи преко наших руку.Треба проглашени за
послије одслуженог војног рока. радити одговорно и професионално. најбоље раднике
Прије тога, завршено школовање за Квалитет мора да буде на првом
машинбравара. Судбина је хтјела мјесту. Човјеку је највећи успјех кад у својим радним
да дође на радно мјесто свог оца види да је одрадио посао који даје срединама. Признање
Васкрсија, који је у рату изгубио
живот.
резултате - говори Дарко, истичући да
је веома важно да људи буду од струке
је, неподијељено је
То су посебне емоције у животу и заната. мишљење, дошло
овог 41-годишњака из Кравице код Поносан је на изграђене објекте као у праве руке.
Братунца, такође породичног човјека што су вертикална пећ, реконструкција
и оца два сина, једног средњошколца, два котла на Енергани, нове хале Својим прегалачким
док је други ученик осмог разреда. за производњу силикагела и залагањем потпуно
-Поносан сам што сам у фабрици
мог оца, који ми је много причао
финопреципитираних хидрата, јер то
је, каже Радовић, будућност фабрике
су оправдали епитет
о овом колективу - прича Дарко, и нових генерација радника. једног од најбољих
који је, током двије деценије рада, Брине га што млади напуштају ове радника у Сектору
показао све особине доброг радника просторе, фабричке хале остају без
и изврсног мајстора. Упорним радом добрих мајстора. производња глинице
„догурао“ је до главног мајстора у -Одлазе нам људи у пензију, примјетно и Сектору машинског
својој радној групи.
Са својим колегама, каже, нема
је то и у нашој Машинској радионици.
Каже да млади радници дођу, али се
одржавања.

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 59


ПРЕДСТАВЉАМО
ТИМ ЗА БАЛАНСИРАЊЕ И
ЛАСЕРСКО ЦЕНТРИРАЊЕ
РОТАЦИОНИХ МАШИНА У
ФАБРИЦИ

СИГУРАН И
ПОУЗДАН РАД
КЉУЧНИХ
УРЕЂАЈА
У компанији „Алумина“ има више
од 1.000 уређаја који захтијевају
балансирање и ласерско центрирање

Г
енератори, мотори, лица“, која су, подсјећају уређаја који толико бруји односно ниво вибрација је
пумпе компресори, наши саговорници, за један и тресе се да једноставно смањен око 30 пута!
редуктори, турбине и долазак и интервенцију подрхтава и тло под Повећане вибрације настале
вентилатори су примјери наплаћивали од 500 до ногама на стотину метара усљед несаосности упарених
кључних ротационих машина 1.000 евра, па чак и више. Уз удаљености, тако да уопште вратила машине као и
од којих се захтијева поуздан, немала новчана издвајања, није пријатно бити у његовој вибрације које настају усљед
ефикасан и сигуран рад. неријетко проблем је био близини. Послије неколико неуравнотежености тежишта
Непланирани испад оваквих мали број специјалиста сати њихове интервенције, масе ротационих еле-мената
машина често доводи до за ове послове, тако да ситуација је сасвим друкчија: (радна кола, ротори, спо-
катастрофалних посљедица увијек нису били доступни, машина се смири до те мјере јнице... ), објашњавају наши
по питању сигурности и док, истовремено, застој да тек кад јој се приђе на саговорници, узрокују знатно
оперативних трошкова. Зато од неколико дана у раду неколико метара, примијети смањење радног вијека
је од великог значаја поједине опреме може да да ради! лежајева, затим оштећења
превентивно дјеловање у проузрокује огромне губитке Илустративан је примјер с вратила, кућишта лежаја,
погледу квалитетног центри- за фабрику. Енергане од прије пет година. заптивних елемената, меха-
рања и балансирања ових Нарочито се то односи на У априлу 2014. године ничких паковања и других
уређаја како би се, прије вентилаторске млинове, вентилаторски млин број 2, дијелова уређаја, што, на
свега, обезбиједио њихов гдје, процјена је, дан за- на котлу број 4, је правио крају, доводи до хаварије и
сигуран и поуздан рад, али и стоја овог уређаја кошта толике вибрације(преко 11 застоја уређаја.
продужио радни вијек неколико десетина хиљада мм/с) да су се подрхтавања Због тога се изводи
експлоатације између два конвертибилних марака. осјетила и у командној сали константно периодично мје-
ремонта. У компанији „Алумина“ има на ТЕЦ-у. Тада су чланови рење и анализа вибрација
Цијенећи значај овог посла, више од 1.000 уређаја који тима приступили рјешавању кључних уређаја у фабрици
прије шест година, менаџмент захтијевају балансирање и проблема и уклањању и сваки од ових уређаја
компаније је именовао тим ласерско центрирање. узрока свих тих вибрација и посједује картон вибрација.
за балансирање и ласерско Чланови овог тима, кажу, наравно, проблем је ријешен Једна од великих предности
центрирање кључних уређаја на почетку свога рада би- успјешно: вибрације су балансирања уређаја у
у фабрици у саставу Драгиша ли су сконцентрисани на смањене на испод 2 мм/с, сопственим лежајевима је
Ђорђић, Жарко Павловић и вибродијагностику око три- што значи да у близини у томе што се избјегавају
Милорад Ивановић. Својим десетак машина, међутим млина није било никаквог трошкови демонтаже, тра-
свакодневним редовним ра- временом се тај број повећао, подрхтавања терена. нспорта и монтаже радних
дним задацима, придодали поготово изградњом погона Најновији примјер успјешног ротирајућих дијелова ма-
су и послове на балансирању Силика гела и погона уравнотежења масе је шине.
и центрирању једног броја Преципитираних хидрата примјер уравнотежења Уређај којим се мјере
ротационих машина. (млин-сушаре, вентилатори тежишта масе радног кола вибрације посједује со-
У почетку, задужење тима и др.). вентилатора 125-В5 са пствени софтвер за фре-
били су вентилаторски Наглашавају да су послови објекта Зеолити у октобру квентну анализу на основу
млинови на ТЕЦ-у, да би вибродијагностике, центри- 2019. године, чије су ви- које се могу открити узроци
се ови послови ширили на рања и балансирања рота- брације достигле ниво 56 проблема односно који
остале капиталне ротационе ционих уређаја веома мм/с. Након извршеног је главни узрок повећања
уређаја. изазовни и узбудљиви. балансирања радног кола, вибрација. Сваки успјешно
Раније су послове бала- У једном тренутку, обја- ниво измјерених вибрације завршени посао, или
нсирања обављала „трећа шњавају, налазе се поред износио је 1,78 мм/с како овдје кажу „кроћење

60 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


машине“, представља вели-
ко задовољство за ове
људе и својеврсни подстрек
да наставе са даљим уса-
вршавањем.
Ови послови захтијевају
сталну едукацију, учење,
те праћење литературе
из ове области. У тиму за
балансирање и ласерско
центрирање наводе да
имају пуну подршку и ра-
зумијевање менаџмента
фабрике, посебно дире-
ктора Мила Матића, те
његових сарадника Зорана
Обреновића и Гордана Сусрет са заваривачима
Вуковића.
Иначе, прича о ласерском
центрирању у нашој фабрици
ПЛАМЕНИМ ЛУКОМ СПАЈАЈУ
почиње 2004. године када је
набављен уређај „Fixtur la-
ser“ за ласерско поравнање
МЕТАЛНЕ ДИЈЕЛОВЕ
вратила. Међутим, сти-
цајем разних околности, Поступак заваривања зависи о материјалу који се вари и сврси
балансирање и центрирање предмета који се обрађује
ротационих машина у

У
нашој фабрици пуни замах радионичком маши- од 1996. године. фабрика резервних дијелова
добило је са инсталацијом нском одржавању, под Био је, прича, актер свих у БиХ, у Варешу, гдје сам
нове напојне пумпе бр.1 на сводовима Машинске великих инвестиција у овом практично изучио све тајне
Енергани и са почетком рада радионице, у одјељењу бра- колективу – од вертикалне овог занимања – прича
вентилаторских млинова за варске обраде, егзистира пећи на објекту Калцинација, нам Марковић, заваривач
млевење угља. група заваривача. Затичемо реконструкције два котла специјалиста. Своје знање и
Драгиша, Жарко и Мило- их на својим радним мјестима, на Енергани, до најновијих рад доказивао је на многим
рад, својим знањима из преокупирани грејним тије- инвестиционих пројеката. објектима и градилиштима
области балансирања и лима за аутоклавне батерије -Заваривач је тешко зани- у Европи, прије свега у
ласерског центрирања, на погону Рашчињавање. Групу мање. Ради се у специфичним Њемачкој и Швајцарској.
другим речима из области предводи Станоје Дукић, ВКВ условима. Вршимо зава- На питање како се ствара
вибродијагностике, увијек заваривач, мајстор за све ривање и наваривање разних добар заваривач одговара:
су спремни да прискоче у врсте заваривања, са више од врста материјала, седмично -Треба вољети овај посао,
помоћ како би, прије свега, три и по деценије радног знамо да потрошимо 30 до 40 имати мирну руку, добро
имали сигуран и поуздан искуства, Милосав Марковић килограма електрода – истиче око, бити прецизан и добро
рад кључних уређаја у је заваривач специјалиста са Дукић. познавати материјале с којима
фабрици који су изложени више од двије деценије рада на Искусни мајстор каже да је радиш – казује Милосав,
вибрацијама... варилачким пословима, док је данас заваривачки кадар јако док пламени лук избија
Након шестогодишњег рада Синиша Николић задужен за дефицитаран, не само на овим из његових руку спајајући
тима за уравнотежење масе аутогено заваривање. нашим просторима, него и у металне дијелове на грејним
ротационих елемената и Кажу да заваривачи свој посао региону, па чак и у Европи и тијелима тик поред Машинске
ласерског центрирања, обављају према одговарајућој свијету. радионице.
успјешно се рјешавају техничкој и технолошкој доку- -Годинама су млади избје- Синиша Николић је задужен за
проблеми статичког и ди- ментацији. Наводе да су гавали да се школују за аутогено заваривање, али и за
документацијом одређени занатска занимања. Радује добру атмосферу у групи.
намичког уравнотежења ма- начини заваривања, алат, нас да се то стање мијења и -Пуно се ради, али је,
са и ласерског поравнања машине и заштитна средства. да у посљедње вријеме код нажалост, наш рад недовољно
вратила. Поступак заваривања зависи младих, бар овдје у Зворнику, вреднован. Да не би добри
Постојећи уређај за о материјалу који се вари влада заинтересованост мајстори одлазили, мора се
вибродијагностику прои- и сврси предмета који се за заваривање. Видимо то побољшати наш материјални
зведен је 2004. године и до обрађује. При заваривању и по броју ученика који се положај – казује Николић.
сада су се јављали одређени електричним луком и плином школују за вариоце и који нам Посао заваривача у свијету
проблеми са његовим радом додаје се спојни материјал долазе на праксу из Техничког је добро плаћен, код нас то
али ти проблеми биће електрода. школског центра у Зворнику још није случај. Они су тражен
превазиђени са набавком -Занат за заваривача сам – казује Дукић, који са својим кадар и скоро нигдје их нема
новог и савременијег уређаја завршио 1983. године у Ка- колегама несебично им пре- довољно. Истина, овдје на
чија процедура набавке је у лесији. Радио сам у тузланском носи знање с намјером да нашем простору, захваљујући
току. Умелу, на многим објектима постану добри заваривачи. понајвише иницијативи из
Треба напоменути да је у овој у бившој Југославији. У Богат варилачки стаж иза себе наше компаније, у овдашњем
години набављен и уређај термоелектранама Обрено- има и Милосав Марковић, који Техничком центру, тренутно
за ласерско центрирање вац и Костолац, Жељезари је, како каже, својевремено егзистира одјељење варилаца
ременица са којим је до сада у Смедереву, као и разним занат „пекао“ код најбољих који редовно долазе на
урађено неколико успешних бродоградилиштима провео мајстора. праксу у „Алумину“. Надамо
центрирања машина са сам доста времена – казује -Имао сам срећу да сам радио се да се неће школовати за –
ременим преносом. Станоје, који је у овој фабрици у једној од најсавременијих иностране послодавце!

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 61


РЕКОРДЕРИ У ХУМАНОСТИ

Добривоје Иконић и Средо Миличић, радници „Алумине“,


премашили бројку од стотину давања крви

ПОКЛОНИЛИ 80 ЛИТАРА
ТЕЧНОСТИ КОЈА ЖИВОТ ЗНАЧИ!
У хуманој мисији Добривоје Иконић је три и по деценије, док Средо Миличић крв даје пуних 30 година

И
з њихових вена до сада је се као препорођен, осјећам се У хуману мисију добровољног давања
потекло око 80 литара течности величанствено. Учинити добро дјело крви, Добривоје је укључио и своја два
која живот значи! Добривоје је посебан, узвишен чин – прича овај сина. Још док су били основци водио
Иконић и Средо Миличић, радници скромни човјек, који, иначе, користи их је у Кабинет за трансфузију крви у
компаније „Алумина“, једини су на сваку прилику како би код других, Зворнику како би разбили страх од
подручју Града Зворника који су посебно младих људи, развио осјећај игле и самог чина давања крви. Старији
премашили бројку од стотину о значају добровољног давања крви. Александар је шест пута дао крв, док
добровољног даривања крви. Ово је И на овај разговор је каже пристао је млађи син Никола, такође радник
прича о рекордерима у хуманости, првенствено како би друге мотивисао у нашој компанији, већ стигао до 23.
људима великог и племенитог срца. да дају крв. даривања драгоцјене течности.
Чин давања крви је права помоћ, помоћ -Био би срећан када би ова моја прича -То није само хуман гест којим
од срца, јер се крв не може купити подстакла бар једног новог даваоца да помажете другима. То је добар начин
у апотеци или продавници, каже на да помогнете и себи, свом организму,
почетку разговора Добривоје Иконић, наводи Иконић и подсјећа да као
руководилац смјене на погону Водено вишеструки добровољни давалац
стакло, који је до сада крв дао 111 пута. ужива одређене повластице, као што су
Све је, подсјећа, почело давне 1984. бесплатни прегледи, лијекови, али и још
године за вријеме служења војног рока неке друге бенефиције.
у Книну. Добривоје вели да је, захваљујући
Вођен жељом и хуманошћу да помогне својој хуманој мисији, стекао бројна
људима, знаним и незнаним, Иконић познанства и пријатељства. Поред
наводи да свако давање крви значи да Зворника, крв је даривао у Лозници,
је спашен нечији живот. Шапцу, Београду...
-Мени је једини циљ да помогнем Сјећа се како је у Зворнику
људима. То сам увијек радио од срца, својевремено успјешно функционисало
радовао сам се сваки пут када сам Друштво добровољних давалаца крви.
давао крв знајући да ћу на тај начин Његови чланови, по ријечима нашег
некоме спасити живот – истиче Бобан. саговорника, спасили су животе бројним
Крв даје редовно, свака три мјесеца дарује крв – истиче Иконић, сматрајући болесницима, поготово повријеђеним
одлази у Службу за трансфузијску да наше друштво мора више радити на у разним, најчешће саобраћајним,
медицину Зворник. афирмацији добровољног давалаштва несрећама. Такође, и у нашој фабрици,
-Сваки пут кад дарујем крв, осјећам крви. прича Иконић, успјешно је дјеловао

62 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


ПРИМЈЕР ЉУДСКЕ
ДОБРОТЕ

Добровољни даваоци
у компанији “Алумина”
су примјер људске
доброте и солидарности.
Из њихових вена се,
редовно, сваке године,
обезбиједе значајне
количине течности која
живот значи. Како су
нам рекли у Служби за
трансфузијску медицину
у Зворнику, сваки пети
давалац крви долази у Касарни, док сам се налазио на давалаштва укључили су се и двоје
из највећег овдашњег одслужењу војног рока. С обзиром да старије дјеце: син Александар и кћерка
се добровољно давање награђивало Александра.
колектива, или око 400 са пет дана одмора, до краја војног „Александар је до сада десет пута
бочица црвене течности рока сам се још једном одазвао акцији даривао крв, док је млађа Александра
даровања драгоцјене течности“, прича пет пута поклањала драгоцјену
годишње се прикупи Миличић. течност“, говори Миличић, очигледно
од хуманих људи из Поносан и срећан што на овај начин поносан што су и његови наследници
може помоћи људима у невољи, Средо препознали колико је важно бити
„Алумине“. вели да се никад не зна коме ће крв добровољни давалац крви и на овај
бити потребна. Тако је, рецимо, црвену начин помоћи људима.
течност два пута даровао у Бијељини, у Кад је у питању добровољно давалаштво
трансфузији лозничке болнице „вадили“ крви, Средо ће рећи:
Актив добровољних давалаца крви. су му крв четири пута, док су остала „Сигурно да наше друштво мора
Сматра да добровољни даваоци у давања била у Зворнику. посветити више пажње овим људима.
„Алумини“ треба да обнове рад своје Средо је, каже, знао крв даровати и Нама, ето, и ситнице пуно значе“,
организације, наравно, уз помоћ свог прије истека „термина“ од три мјесеца. казује овај 50-годишњи радник на
колектива. „Сјећам се, било је то прије десетак одржавању грађевинских објеката,
-Ако бисмо добили подршку и фабрика година, хитно је требала крв једној истичући и примјер одласка групе
нам обезбиједила било какав простор, млађој жени из Пилице. Живот јој је добровољних давалаца из овог
гдје бисмо држали евиденцију чланства, био угрожен. Моја крвна група, али у колектива на бесплатан одмор у
мислим да бисмо могли да радимо као зворничку трансфузију нисам смио ићи, фабричко одмаралиште у Баошиће
некада – закључује Добривоје Иконић, јер од задњег давања нису протекла прије неколико година.
освједочени хуманиста, човјек који три мјесеца. Чим би видјели картон, Своју хуману мисију Добривоје Иконић
је за своју племенитост добио многе вратили би ме кући. И, одлучим да и Средо Миличић настављају и даље.
награде и признања, како Завода за одем у Лозницу и тамо дам крв“, прича Они су, без сумње, људи великог и
трансфузијску медицину и Црвеног Миличић. племенитог срца. Наши рекордери у
крста Републике Српске, тако и Дарујући крв, у протеклим годинама, хуманости!
општине и града Зворника, али му је, стекао је многа пријатељства. Многи
како каже, највећа сатисфакција што је знани и незнани су му неизмјерно
у могућности да пуне три и по деценије захвални.
помаже људима – даривањем своје Својевремено, док је боравио на
крви! привременом раду у Русији, такође није
Ни Средо Миличић, радник у служби могао да „избјегне“ даровање крви.
Економата, свој живот не може да У зворничкој трансфузији, Средо
замисли без добровољног давања крви. је омиљени лик међу здравственим
Из његових вена до сада је 116 пута особљем. Не само што је вишеструки
потекла драгоцјена течност. давалац, него и по томе што он, како
Редовно, четири пута годишње, нађе кажу, увијек унесе ведрину својим
се на одјељењима за трансфузију, доласком у њихове просторије. Једини
гдје напуни кесице крвне плазме „О” „проблем”, кажу у зворничкој болници,
позитивна. овдашњи медицинари имају са дубином
Средо посједује картон добровољног Срединих вена, па вађење крвне плазме
даваоца од 1989. године. понекад потраје и нешто дуже времена.
„Први пут сам крв даровао у у Охриду, У хуману мисију добровољног

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 63


АКЦИЈЕ

Солидарност радника „Алумине“

ОБЕЗБИЈЕЂЕНО БЛИЗУ
400.000 МАРАКА ПОМОЋИ!
Сваки мјесец нова акција, људска судбина и – солидарност!

З апослени у компанији „Алумина“, својим бројним


примјерима манифестују радничку солидарност
каква се ријетко гдје сусреће.
Практично, из мјесеца у мјесец, огромна већина радника
у нашим службама, радним јединицима и производним
одјељењима, од Управне зграде до објекта 46, својим
потписима, укључује се у акције солидарности и дио
средстава издваја од својих зарада. Најчешће је новчана
помоћ потребна за лијечење болесних колега или чланова
њихових породица, али и других, знаних и незнаних,
опрхвани тешким болестима и другим невољама и недаћама
које могу да задесе људски род.
У протеклих шест и по година, уз сваку исплаћену плату,
захваљујући солидарности запослених, обезбијеђено је
398.419,07 конвертибилних марака! У ову солидарност
укључено је више од 40.000 потписа које су радници
компаније „Алумина“ добровољно ставили да им се од
мјесечних примања одбије дио новца за лијечење оних
којима је то потребно.
У синдикалној организацији металске индустрије и рударства
кажу да, колико год се чинило да су тешка времена иза нас,
појединачни случајеви увијек изнова опомињу да несрећа
никада не мирује, да се увијек морамо држати једни уз друге
и помагати једни другима.

-Огромна већина радника компаније „Алумина“ успјела


је да очува тај дух јер знају да препознају туђу невољу и
муку, доживљавајући је као своју – каже Живка Павловић,
потпредсједник Синдикалне организације металске
индустрије и рударства и предсједник Комисије за помоћи
радницима, наглашавајући да радницима не треба много
времена да се организују да би сакупили и пружили помоћ,
понекад недовољну, али увијек у границама могућности.
Она каже да се хуманост радника огледа и у помоћи
колегама у случају смртног случаја, тешке болести, тешког
материјалног стања, поплава, пожара, или било које друге
невоље која се не може предвидјети.
-Најљепше у свему томе да се више не поставља питање хоће
ли радници солидарно помоћи, него колико и како могу –
истиче Живка Павловић.
Уз широке акције солидарности, хумани људи, често
самоиницијативно, међу колегама, у свом радном окружењу,
организују прикупљање новчане помоћи, о чему смо, у више
наврата, писали у овом информативном гласилу.
У причи о најљепшим лекцијама људске солидарности,
засигурно, „има мјеста“ и за наше добровољне даваоце
крви, који годишње, из својих вена, поклоне око 400 доза
течности која живот значи.

64 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


Друштвена одговорност компаније

„АЛУМИНА“
ДОНИРАЛА АПАРАТ
ЗА СОНОТЕРАПИЈУ
ДОМУ ЗДРАВЉА У
ЗВОРНИКУ
Центар базичне рехабилитације у оквиру
Дома здравља Зворник дневно има више од
80 пацијената

П редставници компаније „Алумина“ уручили су Дому -Надамо се да ће овај ултразвучни терапеутски апарат
здравља у Зворнику апарат за сонотерапију који ће помоћи код третмана физикалне рехабилитације будућих
се користити за потребе Центра базичне пацијената, а притом веома је битно и да око 1.500 радника
рехабилитације у овој здравственој установи. „Алумине“ имају квалитетну здравствену заштиту и са
Како је рекла замјеник директора Дома здравља др Богдана аспекта физикалне терапије – истакла је Смиљанић, која се
Бодирога, већ одавно у Центру базичне рехабилитације је захвалила руководиоцу Центра базичне рехабилитације у
изражена потреба за једним оваквим медицинским уређајем. Дому здравља у Зворнику, докторици Данијели Данојловић-
-Ријеч јее о ултразвучног терапеутском апарату који се Лазић, јер је изразила спремност да у „Алумини“, за раднике
користи за третман свих обољења и повредних стања ове фабрике, организује едукативна предавања и практичне
локомоторног система, која су најзаступљенија у општој вјежбе како би се превентивно дјеловало у циљу заштите
популацијии код обољелих - наводи Бодирога, додајући њиховог здравља. Смиљанић је најавила да ће сличних
да је „Алумина“, донацијом овог апарата, с обзиром на акција у „Алумини“ бити и убудуће.
његов значај, показала и колико је друштвено-одговорна Центар базичне рехабилитације у оквиру Дома здравља
компанија. Зворник функционише од 2002. године и на дневном
Директор Сектора интегрисане заштите у „Алумини“ Драгана просјеку има више од 80 пацијената. Према ријечима
Смиљанић је рекла да је Управни одбор овог привредног Данијеле Данојловић-Лазић овој служби је неопходно још
друштва донио одлуку да се набави и Дому здравља донира доста апарата и медицинске опреме, али су, како је рекла,
апарат, који ће помоћи у заштити здравља, како становника најпотребнији апарат за стимулацију инферентном струјом и
града Зворника, тако и запослених у компанији „Алумина“. васкулатор, односно хипо-барична комора.

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 65


У ПОСЈЕТИ

У „Алумини“ се добро једе

НА МЕНИЈУ
ПОЛА МИЛИОНА ОБРОКА!
У дневном јеловнику најмање четири врсте јела.Чине се максимални напори да се
радницима обезбиједи што квалитетнија исхрана

У фабричким ресто- раднике – каже Стевановић,


ранима компаније објашњавајући да је у
„Алумина“ у току дневном јеловнику најмање
ове године биће при- четири врсте јела, те да се
премљено и расподијељено припреми око 300 бурека.
близу 500.000 оброка! Такође, према ријечима
Према ријечима Даријана Стевановића, мјесечно се
Стевановића, руководиоца припреми око 2.500 оброка
ОЈ Ресторан, дневно се у за раднике „трећих лица“,
просјеку припреми више од фирми које су ангажоване
1.300 оброка, а радници на пословима у фабрици,
свакодневно могу да бирају и који су, сазнајемо, веома
између више врста куваних задовољни квалитетом
јела. оброка.
За раднике наше фабрике Не изостају ни улагања у
припремају се и јела са ресторанску опрему.
роштиља, као и буреци, У протеклом периоду, у у фабрици богатија су и за је и инсталирање нове
пице и друга пецива. О томе ресторану Битоваја, освје- расхладне уређаје, док је ресторанске опреме,
како су задовољни храном жен је кухињски блок, за потребе спремања хране прије свега у ресторану
и услугом, радници могу да што је омогућило брже у Централном ресторану Битоваја, која ће омогућити
напишу у отвореној књизи и ефикасније спремање набављен и индустријски да радници на менију
утисака. топлих оброка. Такође, електрични шпорет. увијек имају свјеже и
-Увели смо одређене набављен је роштиљ и -Чинимо максималне напо- топле оброке. Драго нам
новитете у јеловнику, на нови казан за спремање ре да нашим радницима је да су корисници овог
менију је све разноврснија хране, затим етажна пећ за обезбиједимо што квали- ресторана, а то су радници
понуда оброка, а све у пекарство и бојлер за топлу тетнију исхрану. Један из производње, препознали
циљу да имамо задовољне воду. Два највећа ресторана од корака у том правцу ова побољшања – истиче

66 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


Стевановић. велике количине хране од Уз богат мени, наше раднике „изађе“ на линију, забораве
У оквиру свеукупних напора провјерених и квалитетних на линији за подјелу хране, се све тешкоће, које прате
који се предузимају да добављача, а Стевановић дочекује и љубазно особље. наше ресторанске раднике.
се боравак и обједовање као примјер наводи да је Осмијех на лицу говори Услуга корисника је на
радника учине што годишња потрошња меса и више од ријечи. Кад се првом мјесту.
пријатнијим, у Централном месних прерађевина преко
ресторану, Битоваји и 50 тона.
ресторану на Енергани,
уграђене су климе и извршен
Руководилац Ресторана
каже да имају уредно
ОБЈЕКАТ У
ремонт вентилаторског
система, нешто раније
снабдијевање с нами-
рницама и робом потребном
СОПОТНИКУ
постављене и нове завјесе, за исхрану радника, али и
а радило се и на уређењу гостију, пословних партнера, Запослени у Ресторану пружају
санитарног чвора, што када буду на пословном
услуге и у фабричком објекту у
Сопотнику. Поред гостију, пословних
партнера „Алумине“, услуге овог
објекта, на самој обали Зворничког
језера, често користе и пословни
сарадници наше фабрике, а
организују се и друге манифестације,
међу којима и свечаности попут
испраћаја радника у пензију од стране
њихових колега с посла.

показује бригу за услове ручку у нашој фабрици.


наших радника. У ОЈ Ресторан наводе да
- Веома је битно да нашим Институт за јавно здравство
радницима, а посебно Републике Српске редовно,
онима који раде у најтежим најмање једном седмично,
условима, омогући да се што врши контролу исправности
пријатније осјећају током намирница и опште хигијене
обједовања у фабричким у фабричким ресторанима.
ресторнима – истиче Стева- Све досадашње анализе
новић. хране показале су да су
За припремање оброка намирнице исправне, а
радника компаније којих оброци свјежи и припре-
је сада у „Алумини“ мљени у исправним хиги-
близу 1.550, троше се јенским условима.

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 67


ПРЕДСТАВЉАМО

Друмски транспорт

СИГУРНОМ ВОЖЊОМ ДО ЦИЉА


Возачи „Алумине“ у 2019. години прешли више од пола милиона километара

Х еј шофери, знани и
незнани, по волану
сви сте ми јарани...Куд
год пошли, здрави били,
срећно стигли циљу жељеном...!
Пословођа Ивановић каже
да су набављена два комбија
за потребе комерцијалног
сектора који су већ оправдали
улагања. Наиме, само у току
А возачи компаније „Алу- ове године остварили су око
мина“, годинама, сигурном 100.000 километара, чиме се
вожњом стижу до циља. У 2019. допринијело да услуге превоза
години „нанизали“ су преко буду још економичније и
пола милиона километара. квалитетније.
У саставу Организационе Ивановић додаје да је,
јединице Економат налази се и посљедњих неколико го-
друмски транспорт - 12 возача дина, одласком у пензију
моторних возила и три возача старијих колега, дошло до
унутрашњег транспорта за подмлађивања возачког
превоз хране. кадра. Таква пракса, пла-
-Наши возачи се крајње нирано је, наставиће се и
професионално односе пре- убудуће.
ма својим свакодневним ра- Рајко Ристић је међу
дним задацима настојећи да, најискуснијим и најстаријим
сигурном вожњом, стигну до возачима у друмском
својих одредишних мјеста транспорту. За воланом фа-
- каже Горан Ивановић, по- бричких аутомобила је скоро
словођа друмског транспорта четири деценије.
и хигијене у Економату. Да би био успјешан возач,
На разне друмове се, каже, човјека мора да
најчешће, упућују на захтјев послужи и срећа, али изнад „Волим овај посао, очекујем који је остао „вјеран“ вожњи у
руководилаца и директора свега да има исправно возило да ме срећа и здравље дежури.
сектора, а ангажовани су и и да буде максимално опрезан послуже до пензије“, истиче „Навикао сам на овај ритам
за потребе Комерцијалног током вожње. Ристић. вожње, у смјенама, са људима
сектора. „Сигуран аутомобил и У друмском транспорту, скоро највише проводим времена“,
„Ми смо у првих 11 мјесеци одморан возач, предуслов три и по деценије, је и Миладин каже Савић, додајући да је
ове године реализовали 809 су за сваку вожњу. Наша Савић. Затичемо га за дежурни возач „око и ухо
захтјева за коришћење возила фабрика има добре возаче и воланом ладе „нива“, спрема фабрике“ и да стога увијек
од разних служби наше желим да нас све, који смо на се на једну од устаљених мора бити спреман за вожњу.
фабрике, те испоштовали 64 четири точка, срећа прати на вожњи до Зворника. Захваљујући овом послу, каже,
захтјева за услугама превоза друмовима“, каже Ристић. -Цио радни вијек везан сам упознао је много радника и
радника и чланова њихових Рајко каже да је посљедњих за ладу „ниву“. До сада сам њихова домаћинства, јер је
породица, углавном ради година највише ангажован их промијенио шест, седам, стизао до скоро свих насеља
лијечења“, додаје Ивановић. по налозима Комерцијалног али оне су најзахвалније не само у зворничкој, него
И у овом сегменту рада настоје сектора, а годишње са у локалној вожњи – казује и у сусједним општинама,
се остварити уштеде и смањити комбијем прелази око 50.000 Савић. гдје живе запослени у нашој
ангажовање „трећих лица“. километара. Он је један од ријетких возача фабрици...

68 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


Служба Транспорта

НЕМА ПРЕДАХА ЗА ВОЗАЧЕ И


МЕХАНИЧАРЕ ТЕШКЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
У 2019. години остварено више од 25.000 мото-сати.Мјесечно стигне око 60 радних
налога. Тешки услови рада

Њњњњ±Њ
има је повјерено у тешким условима, без вођа Милорад Петровић,
руковање и одржа- поговора обављају своје
ЦВЈЕТКО ЈЕВТИЋ 38
који је скоро три деценије
вање механизације у послове“, дочекује нас Раде у фабрици, док је Милојко ГОДИНА БЕЗ ДАНА
нашој фабрици. Успјешно се Ивановић, руководилац слу- Петровић пословођа групе
налазе за командама ултова, жбе Транспорта од прије у којој су руковаоци тешке
БОЛОВАЊА!
виљушкара, ровокопача, ба- неколико мјесеци. Млади механизације. Истичу да На објекту 46, на депонији
гера, дизалица, истовремено саобраћајни инжењер каже су поносни на све своје руде боксита, затекли смо
бринући о исправности 25 да сваки радник у Тра- раднике, са којима, како Цвјетка Јевтића, руковаоца
покретних машина које се нспорту има тежину свог кажу, дијеле све радне тешке механизације. Дочекује
налазе у возном парку посла. Одржавање тешке задатке. Па и тешкоће и нас са осмјехом на лицу.
компаније. механизације захтјева проблеме које имају. -Овдје сам ти, пријатељу,
У посјети смо служби знатно веће ангажовање -За примјер је њихова 38 година. И по сунцу, и по
Транспорта, која дјелује људског фактора. одговорност и савјесност. А киши, и кад пада снијег. У свим
у саставу Сектора за -Чим дође нека машина у видите у каквим условима годишњим добима. Цијели
машинско одржавање. радионицу, настоји се што раде. Баш је људима тешко – радни вијек у смјенама.
Скоро да нема предаха за прије оспособити и укључити ријечи су двојице пословођа Цвјетко је, кажу, радник
наше возаче и механичаре у рад – додаје Ивановић, у служби Транспорта, који, за примјер. Одговорност и
тешке механизације. Ултисти напомињући да, захваљујући због неадекватних зарада, посвећеност послу, никад нису
су ангажовани на објекту 46, знању и искуству овдашњих како кажу, изражавају бо- дошли у питање.
Енергани и погону Водено механичара, производни јазан да би могло доћи -Ето, имао сам среће и
стакло, виљушкаристи, поред процес никад није дошао у до одлива квалитетних здравља наравно да за
утовара готових производа, питање. извршилаца. Модернизација протеклих 38 година рада
„крстаре“ по цијелом фабри- У току ове године машине средстава рада и набавка ниједан дан нисам био на
чком кругу, дизаличари које припадају служби опреме су, уз стварање боловању. Мало је срећника,
су, опет, присутни на свим Транспорта направиле су бољих услова рада, једно који се послије толико година,
производним објектима, више од 25.000 мото-сати. од приоритетнијих питања могу похвалити празним
најчешће гдје се одвијају Мјесечно стигне око 60 у служби Транспорта, ако здравственим картоном –
инвестиционе активности. У радних налога. тежимо ка ефикаснијем и прича Јевтић.
радионици, о исправности Овдје се сваки мјесец поузданијем одржавању, Цвјетко је истински прегалац
свих покретних машина у „подвлачи црта“ и прате а самим тим и сигурном рада. За њега, кажу колеге,
фабрици, брину четворица радни учинци и финансијски и безбједном раду нема радног времена, посао
ауто-механичара и два ауто- показатељи. Позитивни транспортних средстава. је увијек на првом мјесту. Са
електричара. Ту је и бравар ефе-кти далеко надилазе Зато овдје, не без разлога, „својим“ утоваривачем је у
због специфичних послова. расходе. очекују подршку и ра- свим искушењима, лијепим и
„Имамо добре и искусне Малобројну екипу ме- зумијевање надлежних у тешким временима.
раднике, који, иако раде ханичара предводи посло- колективу. И увијек са осмјехом на лицу.

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 69


ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

Ученици Техничког школског центра практичну наставу обављају у


највећем зворничком колективу

ЗАНАТ „ПЕКУ“ У „АЛУМИНИ“!


Технички школски центар има веома успјешну сарадњу са компанијом „Алумина“, гдје
83 ученика ове школе редовно похађају практичну наставу

У ченици Техничког шко- успјешну сарадњу са ко-


лског центра у Зво- мпанијом „Алумина“, гдје
рнику занат „пеку“ у 83 наша ученика редовно
компанији „Алумина“. похађају практичну наставу.
Заједно са својим То је за нас изузетно битно, а
професорима, најмање два посебно је важно за те младе
пута седмично, проводе у људе који сутра треба да
овдашњим фабричким ха- добију посао у струци за коју
лама, радећи на пословима се школују – истиче Грујић,
који их очекују након завршене додајући да у „Алумини“
школе. практичну наставу имају
Представници Техничког ученици друге и треће године
школског центра редовно из четири профила занимања
су у контакту са ученицима – електричари, вариоци,
на пракси и руководством обрађивачи метала резањем
компаније са циљем што бољег и руковаоци грађевинских
оспособљавања кадрова де- претоварних машина. понудила своје радионице за 23 ученика, другог и трећег
фицитарних занимања. Одржавање практичне на- обављање практичне наставе разреда, који се школују за
Директор Техничког школског ставе у једној од највећих и обезбиједила бесплатне будуће завариваче.
центра, дипломирани инжењер производних компанија у аутобуске карте за ученике У ТШЦ кажу да њихови
електротехнике, Горан Грујић, Републици Српској, како кажу овог занимања. ученици имају добре услове
каже да ова зворничка школа у ТШЦ, не само да ће повећати Грујић наглашава да је док су на практичној настави
ради по принципу дуалног компетенције ученика на иницијативу за упис ученика у „Алумини“. Компанија
образовања, јер ученици пољу знања и вјештина, него за занимање варилац управо им је, веле, обезбиједила
похађају теоријску наставу ће знатно утицати на њихов дала компанија „Алумина“. заштитну опрему, а у току је и
и редовно иду на праксу у став према радном времену -Ученици овог занимања набавка различитих апарата
радионице „Алумине“, гдје и правилима понашања у већ трећу школску годину за заваривање, које би само
примјењују теоријско знање фирми. практичну наставу изводе у ученици користили.
и од старијих колега, додатно Компанија „Алумина“ по- радионицама „Алумине“, гдје Директор Техничког шко-
у пракси, науче вјештине држала је прије двије го- уз изврсне мајсторе стичу лског центра се захваљује
будућег заната. дине отварање Одјељења знање и драгоцјено искуство – „Алумини“ на подршци и
-Јавна установа Технички за занимање варилац у казује Грујић, напомињући да разумијевању за извођење
школски центар има веома Техничком школском центру, те се тренутно на пракси налази практичне наставе и

70 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


интересовање за занатска Грујић, наводећи да ученици едукују и намјенски школују
занимања, наводећи да је
ово прави примјер дуалног
Техничког школског центра
практичну наставу обављају
кадрови, који ће бити потребни
овој фабрици. Посебно се то
УПИСНА
образовања и сарадње и у другим зворничким односи на занимања која су ПОЛИТИКА
образовних установа и привредним субјектима, дефицитарна на тржишту рада
привреде. али и код овдашњих пре- – каже др Зоран Обреновић, На недавној сједници
Технички школски центар и дузетника, прије свега у помоћник директора за Привредног савјета Града
највећи зворнички колектив, аутомеханичарским ради- техничка питања у „Алумини“. Зворника разматрала
како каже Грујић, практично оницама. Он каже да су за компанију се и уписна политика у
сарађују од почетак рада У менаџменту „Алумине“ веома битни људски овдашње средње школе,
фабрике, давне 1978. године, кажу да је веома важна ресурси и кадрови који ће при чему је оцијењено да је
и многи ученици ТШЦ-а су, добра комуникација између моћи одговорити будућим неопходно да се успостави
након школовања, своје привреде и школства и да је изазовима у остварењу однос између школа,
прво радно ангажовање „Алумина“, као друштвено пословних циљева, те да
привредника и Градске
започињали управо у овој одговорна компанија, пре- је, стога, веома важно
фабрици. познала важност улагања у да фабрика обезбиједи
управе како би се боље
-Нарочито добру сарадњу са младе кадрове. квалитетну радну снагу, до- планирало школовање
фабриком имамо посљедњих -Наш циљ је да се кроз са- дајући да „Алумина“, њени кадра који недостаје
неколико година. Са развојем радњу са Техничким школским ресурси и људски потенцијали, зворничкој привреди.
„Алумине“, развија се и ова центром, али и другим могу доста помоћи ученицима -Сви заједно морамо
наша сарадња – наглашава образовним установама, у стицању потребног знања. бити фокусирани на овом
питању како би привреда
имала кадрове који су
јој потребни, односно да
ученици лакше дођу до
привредних субјеката и за-
послења након завршеног
школовања – наводи Горан
Грујић.
Он каже да је ТШЦ фо-
рмирао савјетодавно вијеће
кога чине представници
Градске управе Зворник,
локалних фирми и Завода
за запошљавање, гдје
ће се, прецизира Грујић,
дефинисати План уписа
ученика за наредну школ-
ску годину.
-Желимо да на основу
понуђених занимања
изаберемо оно што би
привреди било најпо-
требније – истиче Грујић,
подсјећајући да се млади
све више опредјељују за
занимања која им нуде
брзо запослење.

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 71


СЛИКОМ И РИЈЕЧЈУ

РАЗГЛЕД Н
ДЈ ЕЧ И ЈЕГ
„Н Е В
Б
ројни садржаји и програми обиљежили су рад
Дјечијег вртића „Невен“ у 2019. години.
Малишани из фабричког вртића, заједно са
својим васпитачима, учествовали су у многим
активностима како би приуштили што више лијепих и
радосних тренутака. Тако су, поред осталог,
организоване школице фолклора, енглеског језика, те
спортске манифестације, као и многобројне посјете
овдашњим колективима и установама.
Дјеца из „Невена“ били су гости Фабрике воде „Вивиа“
у Рашеву, посјетили су ОШ „Свети Сава“ у Зворнику,
боравили на ранчу Танасић у околини Бијељине, те имали
дружење у Семберском салашу, а потом, на велико
задовољство најмлађих, приређена је и представа
„Сунђер Боб“ у бијељинском Центру за културу.
Дјеца предшколског узраста прикључила су се и Петој
уличној трци под називом „Трчањем до здравља“, коју је
организовао Атлетски клуб из Зворника. Побједу у трци
освојила је Тамара Благојевић, дјевојчица из нашег вртића.
Интересантно је било и поводом обиљежавања
Свјетског дана свјесности о аутизму, када су у вртић
позвани костиминиране аниматоре: једнорога, гусара и
кловна који се дјеци представили различитим ритмичким
активностима и такмичарским играма.
Такође, 2019. годину обиљежила је и сарадња са
Поштама Српске, Комуналном полицијом града
Зворника, Народном библиотеком, Институтом за јавно

72 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295


НИЦА ИЗ
Г В Р Т ИЋ А
ВЕН“
здравље и многим другима.
Богатим спектром активности за дјецу обиљежена је и
„Дјечија недјеља“, а међу најзначајнијим сегментима
ове манифестације, свакако, био је маскенбал када
су малишани у занимљивим и маштовитим креацијама
прошетали до платоа испред Управне зграде и тако на
најбољи начин уљепшали фабрички круг.
Малишани из вртића „Невен“ учествовали су и на
јубиларном 10. Фестивалу дјечијег музичко-сценског
стваралаштва „Нашем граду с љубављу, a уз све ове
активности, важно је напоменути да је и библиотека
нашег вртића обновљена новим садржајима: набављена
је стручна литература за особље, затим разне
енциклопедије, као и бојанке и бајке за најмлађе.
- Захваљујући менаџменту „Алумине“, опремљена је
сала са реквизитима за физичке активности и развој
дјеце, као и бројним квалитетним играчакама за
безбједну игру малишана - каже Ивана Милошевић,
руководилац Дјечијег вртића ”Невен”.
У сусрет новогодишњим и божићним празницима,
вриједно особље вртића са најмлађима с посебном
љубављу припрема неколико манифестација како би
спремно дочекали Дједа Мраза са његовим поклонима.
Припремљен ја камин за најмлађе, украшена јелка, а
током празничних дана биће „отворена“ и својеврсна
хуманитарна продајна изложба слаткиша под називом
„ Невенова тржница“.

ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 73


РЕПОРТАЖА

Сусрет ловаца, радника „Алумине“, на обали Зворничког језера

ДРУЖЕЊЕ ЗА ПАМЋЕЊЕ
Овом несвакидашњем скупу присуствовало тридесетак ловаца, садашњих и бивших радника компаније

К
омпанија „Алумина“ тнима, међу којима су били и савеза даје на значају овог појавом напредне технологије,
окупила је ловце, генерални секретар ЛС РС догађаја, тако да треба учинити која нам омогућава да имамо
запослене у овом Живојин Лазић и члан Управног напоре да ово прерасте у тра- специјалне пушке и разне
зворничком колективу, како би одбора кровне организације диционално дружење ловаца џипове, нема више таквих
им приуштила заједничко ловаца Српске из регије из ове компаније – поручио је дружења. Са овог скупа ловаца
дружење са представницима Бирач Здравко Илић, упутио Савић и додао да је „Алумина“ носим одличне утиске које ћу
менаџмента, фабричког синди- је члан менаџмента „Алумине“ у задњих седам година преносити гдје год будем ишао
ката и Ловачког савеза Стево Савић. Он је рекао да побољшала своје пословање у
Републике Српске. У пре- компанија настоји да реагује континуитету и израсла у једну
дивном природном амбијенту, у
фабричком објекту у Со-
на све позитивне идеје, да
његује друштвено-економско
респектабилну компанију која
превазилази оквире Републике
ЛОВАЧКА
потнику, тик уз Зворничко
језеро, у опуштеној атмосфери,
пословање и да у том контексту
развија дух пријатељства,
Српске, БиХ и шире.
Са скупа ловаца „Алумине“
СЕКЦИЈА
овом несвакидашњем скупу дружења и других аспеката посебне импресије носи и Члан менаџмента
присуствовало је тридесетак организованог заједничког први оперативац републичке
ловаца, садашњих и нека- дјеловања које је у интересу организавије ловаца Српске „Алумине“ Стево Савић
дашњих радника „Алумине“, свих. Живојин Лазић. Он је у име рекао је да је компанија
који су чланови овдашњих -С тим циљем је организовано Ловачког савеза Републике по први пут организовала
ловачких удружења са обје и ово дружење ловаца који су Српске похвалио организовање дружење својих радника
стране Дрине. запослени у нашој компанији, дружења ловаца, радника који су ловци, изразивши
Руководство „Алумине“ је са а истовремено и чланови ове фабрике, који су чланови наду да ће то бити
задовољством прихватило иде- ловачких организација у овом ловачких удружења у овом традиција.
ју о организовању дружења крају – рекао је Савић, који и дијелу Републике Српске, али
својих радника, ловаца, по- сам активан ловац. и у сусједним општинама преко -Одушевљен сам великим
казујући и овом приликом Нагласио је да је руководство ријеке Дрине, Србији, чији је присуством ловаца на
друштвену одговорност компа- „Алумине“ подржало ову ини- првенствени циљ дружење и овом скупу, тако да могу да
није, која, са више од 1.500 цијативу, а све у циљу развијања заштита дивљачи, па тек онда предложим да се формира
запослених, представља мотор међуљудских односа, подизања лов. и ловачка секција на нивоу
развоја и запошљавања не свијести и одговорности и - Управо ово дружење, које је „Алумине“ – рекао је
само регије Бирач, него и један према компанији у којој раде организовала „Алумина“, вра-
од најзначајнијих привредних и према Ловачком савезу тило ме у прошлост када смо Савић, наравно у шаљивом
субјеката у Републици Српској. Републике Српске. се као млади ловци истински тону.
Ријечи добродошлице прису- -Присуство људи из Ловачког састајали и дружили, али
74 ИНФОРМАТОР БРОЈ 295
– истакао је Лазић, те упознао Милосав Лазаревић и Раде
присутне са активностима Стевић, из козлучког „Сокола“,
Ловачког савеза, једне од такође су похвалили ово дру-
најмасовнијих организација у жење и изразили захвалност
Републици Српској и шире. организатору што је, позивом
Међу запосленима у компанији да присуствује скупу, показао
„Алумина“ има ловаца који су да нису заборављени.
безмало чланови скоро свих Радећи некада као управник
ловачких удружења у регији једног производног погона и
Бирач, али и шире. Дружење комерцијалиста у Набавној
у Сопотнику дочекали су служби, Лазаревић и Стевић
као рођачки сусрет, како су су одушевљени што је дошло до
рекли, окупљање најближих, једног оваквог сусрета.
али и прилику да се виде, -Сјећамо се наших лијепих
одморе и још више зближе, успомена из прошлости и
да, једноставно, покажу и младости, а богме падне и по
ону другу страну када нису на која анегдота, која је својствена
радним задацима. нама старијим ловцима – кажу
-Ово дружење је за похвалу, као Тодоровић, који припада по- ријеке Дрине – истиче Радић, ветерани лова из Доњег Шепка
и организација и наравно идеја родици у којој се лов протеже кога је посебно дирнула пажња и Роћевића.
да се ловци из „Алумине“ окупе на три генерације. менаџмента „Алумине“, који На први сусрет ловаца
на једном оваквом догађају, Породичну традицију лова је омогућио да се уприличи радника „Алумине“ дошли су
што је прилика да људи, који наставља и Слободан Текић из овај сусрет љубитеља лова и и Дико Крстић, Петко Николић,
се нису видјели годинама, нађу зворничког насеља Јасеница. природе. Александар Сејменовић, Во-
на једном мјесту – каже Ђоко -Ово је дружење за памћење – Са пуно емоција о дружењу јислав Јанковић, Зоран Лу-
Петровић, члан ЛУ „Соко“ из дочекује нас овај млади радник ловаца „Алумине“ причају кић, Зденко Јовић, Далибор
Козлука. Он се активно бави „Алумине“, чији је отац Остоја некадашњи радници ове Савић, Дејан Ђокић, Миодраг
ловом три деценије и истиче да познати ловац у приобаљу фабрике, који су и даље акти- Симић, Дејан Пејић, Милинко и
је бити ловац велика част, јер Дрине. Слободан је ловац од вни чланови својих ловачких Синиша Лазаревић...
се, како каже, налази у друштву своје 18 године и за лов је везан удружења. Милосав-Мићо Ла- Весела дружина, уз ловачке
људи који воле и чувају дивљач. највише због дружења! заревић, Раде Стевић, Богдан
-Прави ловац истински мора
поштовати и племениту и
-Први пут сам у фабричком
објекту у Сопотнику. Ово је
Латас и Драган Лазић су скоро
сав радни вијек провели у овој ЗАХВАЛНОСТ
пернату дивљач и сваку другу права оаза мира и изузетно зворничкој фабрици док нису Дружење ловаца,
врсту, јер је она богатство мјесто за дружење. Хвала отишли у заслужену пензију.
које треба његовати – казује организаторима што су нас Сваки сусрет са некадашњим радника „Алумине“,
Петровић, ловац из села Тршић. позвали да будемо заједно и колективом и бившим ко- одржано је у
Станислав Ерић је дугогодишњи да уживамо у овом предивном легама, разумљиво, буди по- комплексу фабричког
возач у кабинету генералног амбијенту – не скрива задо- себна осјећања.
директора „Алумине“. Када вољство Слободан Текић, који је -Ово је за нас рођачки сусрет, објекта у Сопотнику.
није за воланом службеног припадник ватрогасне јединице као кад се фамилија окупи За беспријекорну
аутомобила, слободно вријеме у „Алумини“. на неком радосном догађају. организацију
најчешће проводи у природи. Послије напорног рада у Ови сусрети се не могу овог скупа, поред
-Природа и лов су мој усуд, фабричком кругу, лов је ријечима описати, они имају
нешто без чега не могу да најбоља прилика да се одморим своју посебну вриједност – менаџменту
замислим свој живот. Кад сам од свакодневних обавеза, при- наглашава Богдан Латас, из компаније, изражена
у шуми, у природи, најбоље ча Дане Крчо, ВКВ бравар, малозворничког удружења је захвалност и
се осјећам, наравно у друштву дугодишњи члан ЛУ „Чауш“ из „Црни врх“, гдје обавља и
својих пријатеља и колега Братунца. послове секретара у овој радницима фабричког
ловаца – вели Станислав, у -Постао сам ловац 1987. године ловачкој организацији са око ресторана, који су
ловачким круговима познатији у Олову, на чијој територији сам 300 чланова. Богдан је пуне припремили богату
по надимку „Биба“. својевремено живио. Драго ми четири деценије провео у
Богат ловачки стаж од 35 је да нас је фабрика окупила и највећем зворничком колективу, трпезу, те Драгану
година има и Душко Тодоровић, да су се,у овако великом броју, радећи у служби аутоматике. Васиљевићу, ловцу из
члан ЛУ „Студена гора“ из Хан одазвали наши ловци. Видите, Од почетка рада фабрике, Челопека, који је био
Пијеска. како се људи лијепо друже. далеке 1978. године, па све задужен за ловачки
-Овдје смо да се дружимо и Надам се да ће ово дружење до одласка у инвалидску
као радници и као ловци. Наше прерасти у традицију и да ћемо пензију, прије десет година, у паприкаш.
познанство у фабрици, требали се и догодине окупити на овом зворничком гиганту је био и
би још више да развијамо кроз мјесту – говори Крчо. Драган Лазић из Радаља код приче, шале и догодовштине,
оваква и слична окупљања – Жеља је то и Милана Радића, Малог Зворника. својствене ловачкој популацији,
истиче Душко наглашавајући иза коге је скоро четири -Мени је драго што сам срео уживала је тог суботњег
да је лов посебна врста деценије рада у овој фабрици, своје некадашње колеге поподнева. Како је сунце
спорта и као таквог треба га и али и близу три и по деценије и упознао млађе раднике полако, али сигурно силазило
доживљавати. ловачког стажа у ЛУ „Црни фабрике, са којима смо ка Западу, ловачка пјесма
У својој мисији, сматра, ловци врх“ у Малом Зворнику. оживјели старе успомене се све више пробијала кроз
треба да буду и чувари природе -И овим примјером наша са посла, али и размјенили литице што су надкровиле
и заштитници дивљачи. фабрика је показала своју искуства из лова – истиче Лазић, Дрину, која се баш у близини
-Човјек мора да воли природу величину. Спојила је своје иначе предводник ловаца у Сопотника силом почела ши-
да би волио и дивљач - резонује раднике, ловце, са обје стране овом мало-зворничком насељу. рити у Зворничко језеро.

Информатор компаније “Алумина“ д.о.о. Зворник Главни уредник: Мишо Лазаревић


Телефон: 056 260 026; Е-mail: miso.lazarevic@birac.ba
ИНФОРМАТОР БРОЈ 295 75
Менаџмент компаније
запосленима
жели срећну
Нову 2020. годину

32

Rate