ΟΗ ΠΡΟΦΖΣΔ΢

Δβξατθά: nabhi (=κηιώ αληί γηα άιινλ)
Διιεληθά: (πξν + θάλαη)= κηιώ πξηλ ην γεγνλόο

΢ην ΢ύκβνιν ηεο Πίζηεσο ζην 8ν άξζξν ιέκε:

«Θαη εηο ην Πλεύκα ην άγηνλ, ην Θύξηνλ, ην
Εσνπνηόλ, ην εθ ηνπ Παηξόο εθπνξεπόκελνλ, ην
ζπλ Παηξί θαη Τηώ ζπκπξνζθπλνύκελνλ θαη
ζπλδνμαδόκελνλ, ην ιαιήζαλ δηα ησλ
πξνθεηώλ.

Από ην 435 π. ρ έσο ηε Γέλλεζε ηνπ
Υξηζηνύ δελ αθνύζηεθε άιιε πξνθεηηθή
θσλή παξά εθείλε ηνπ Η. ηνπ Πξνδξόκνπ,
ν νπνίνο έδεημε ην Κεζζία.

Λα ηη γξάθεη ν πξνθήηεο Ηεδεθηήι γηα ηελ
θιήζε ηνπ:

ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΧΛ ΠΡΟΦΖΣΧΛ
ΣΖ΢ ΠΑΙΑΗΑ΢ ΓΗΑΘΖΘΖ΢

Ήηαλ δηπιό:

Θήξπγκα κεηαλνίαο θαη
Θήξπγκα ειπίδαο


1.
2.

Α. ΘΖΡΤΓΚΑ ΚΔΣΑΛΟΗΑ΢
Δπεζήκαηλαλ ηνπο θηλδύλνπο θαη
πξνεηδνπνηνύζαλ ην ιαό γηα ηε ιάζνο πνξεία
Έιεγραλ ηνπο πάληεο ρσξίο δηάθξηζε:
Βαζηιείο, ηεξείο, πινύζηνπο, ην ιαό.

Άξα, γίλνληαλ δπζάξεζηνη θαη πξνθαινύζαλ ην
θζόλν.

Πξνζέρνπκε ην α΄ πξόζσπν ηνπ πξνθήηε:

«΢αο έθεξα ζε θαξπνθόξα ρώξα γηα λα
ραίξεζζε ηνπο θαξπνύο θαη ηα θαιύηεξα αγαζά
ηεο, αιιά εζείο ήξζαηε θαη κνιύλαηε ηε ρώξα
κνπ, θάλαηε κηζεηή ηε ρώξα πνπ κνπ αλήθεη»
(Ηεξεκίαο 2,7)

Β. ΘΖΡΤΓΚΑ ΔΙΠΗΓΑ΢

Άλνηγαλ πξννπηηθή ειπίδαο κηιώληαο γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ζην θνληηλό κέιινλ, όπσο θαη γηα ηελ
επνρή ηνπ Κεζζία δει. ηελ έιεπζε ηνπ Υξηζηνύ
ζηνλ θόζκν.

Γηαρξνληθό θήξπγκα θαη γηα όιν ηνλ θόζκν.

Σν θήξπγκά ηνπο θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζηε
δσή θαη ηε ιαηξεία ηεο εθθιεζίαο.

εηθνλνγξάθεζε λαώλ
πκλνγξαθία, κνπζηθή
ενξηνιόγην

ΠΩ΢ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙ΢ΣΗΚΑΝ;

Α. Κε βαζαληζηήξηα, ηαιαηπσξίεο ,δηώμεηο
αθόκα θαη κε ζάλαην.(Ζζαΐαο)

Α. Οη βαζηιείο έζηειλαλ ζην ιαό ηνπο
ΦΔΤΣΟΠΡΟΦΖΣΔ΢ (ήηαλ επάγγεικα!)

Αο ζπκεζνύκε θαη ηα ιόγηα ηνπ
Θπξίνπ γηα ηνπο πξνθήηεο:

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΓΩΝΙ΢ΣΗ ΠΡΟΦΗΣΗ
ΠΡΟΦΗΣΗ΢ ΗΛΙΑ΢

Παξάδεηγκα πξνθήηε, επί Αραάβ, πνπ δηώρηεθε
αγσληδόκελνο θαηά ηεο εηδσινιαηξίαο θαη ηνπ
ζξεζθεπηηθνύ ζπγθξεηηζκνύ.

Όηαλ αλήγγεηιε ζην ιαό ηελ επηθείκελε μεξαζία
ε βαζίιηζζα Ηεδάβει δήηεζε λα ηνλ εμνληώζεη.

Θαηέθπγε ζε κηα ζπειηά κε παξέα ηα θνξάθηα
πνπ ηνπ πήγαηλαλ ηξνθή.
 Αλαιήθζεθε ζηνπο νπξαλνύο!!

Ση ελλννύλ ζήκεξα νη άλζξσπνη ιέγνληαο ηε
ιέμε «πξνθήηεο»; Πνηα ε δηαθνξά κε ηνπο
πξνθήηεο ηεο Π. Γηαζήθεο;

΢ήκεξα νη άλζξσπνη ελλννύλ:
Οη κάληεηο θαη νη Ππζίεο ηεο αξραίαο Διιάδαο.
 Οη Κάγνη ηα Κέληηνπκ, θαη νη αζηξνιόγνη ζηα
πξσηλάδηθα ηεο ηειεόξαζεο θαη ζηα σξνζθόπηα
ησλ εθεκεξίδσλ.

 Σι

ήταν όμως πραγματικά
οι προφήτες;

1.

Γηα ηνπο πξνθήηεο ε πξόβιεςε ηνπ κέιινληνο ήηαλ
κόλν κηα πηπρή ηνπ πνιύπιεπξνπ έξγνπ ηνπο.

2. Ο πξνθήηεο βξίζθεηαη ζε πιήξε απηνζπλεηδεζία κε
πιήξε έιεγρν ιόγσ θαη πξάμεσλ, όρη ππζίεο.

3. Οη ζείεο αλαθνηλώζεηο γίλνληαη ζηνπο πξνθήηεο «δη’
εζσηεξηθήο νξάζεσο»: «Δγέλεην επ’ εκέ ιόγνο
θπξίνπ πξνο κε ιέγσλ», «Σάδε ιέγεη θύξηνο». ΢ηελ
αξρή ήηαλ δηζηαθηηθνί, αξγόηεξα πεζαίλνπλ γη’ απηό.
4. Γηαπαηδαγσγνύζαλ ην ιαό!
1.

2.
3.

Άξα:
Δπίθεληξν ηνπ πξνθεηηθνύ θεξύγκαηνο θαη
θηλήκαηνο ήηαλ ε ΚΟΛΟΘΔΨΑ
Γηαηί:
Ο Θεόο είλαη ΔΛΑ΢
Ζ Γηθαηνζύλε ΚΗΑ
Θαη ε Διεπζεξία ΚΗΑ θαη παλαλζξώπηλε, ζε
θάζε ηόπν θαη επνρή.

Ση ζα κπνξνύζε λα πεη ζήκεξα έλαο
ηέηνηνο πξνθήηεο, αλ ζηέιλνληαλ από ην
Θεό;

Θα ζηειίηεπε:


Σελ απνκάθξπλζε από ην Θεό
Σελ θνηλσληθή αδηθία
Σνπο αλζξώπνπο από ηα ξαδηνηειενπηηθά
κέζα πνπ απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηνλ θόζκν.
Σα λαξθσηηθά, ηελ αλεξγία, ηνλ θνηλσληθό
απνθιεηζκό, ηηο θπιεηηθέο δηαθξίζεηο, ηελ
απνπζία ίζσλ επθαηξηώλ γηα όινπο.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ

Σ Ε Λ Ο ΢
Ε Τ Υ Α Ρ Ι ΢ Σ Ο Τ Μ Ε!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful