You are on page 1of 3

TURBÓCSIGA AUTÓSISKOLA

Mihály József Zsolt egyéni vállalkozó Eng. sz.: ES-460831


Székhely/ügyfélfogadó: 3377 Szihalom, Bocskai út 10. Ügyfélfogadás: péntek 08:00-16:00 –ig
Képz. eng. szám: EM/KC/NS/A/94/3/2009 Reg. szám: 10-0052-05
Tel: 70-385-2417, E-mail: padlogaz@turbocsiga.hu Érvényes: 2020.02.10-től
web: http://www.turbocsiga.hu

Tájékoztató és vállalási feltételek


Kategória: "A1" (max: 11Kw) Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy
annak elvégzése alól felmentést kapott. Első elméleti vizsgáját az első oktatási naptól számított, 9
hónapon belül kell megtenni. Ha az első oktatástól számított 12 hónapon belül nem sikerül elmé-
elentkezé i életkor : 15 év 6 hónaptól letből levizsgázni, a teljes tanfolyamot meg kell ismételni. Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
Elméleti viz ga : 15 év 9 hónaptól az előírt óraszámot, valamint 240km-t (érvényes „B” kategóriával 30km) levezetett!
Gyakorlati vizsga : 16 évtől.
Elméleti óraszám : 28 óra (KRESZ, vezetés elmélet, műszaki) (az elméleti tanórák 45 percesek)
Gyakorlati óraszám : 16 óra (a gyakorlati tanórák 50 percesek)
Meglévő „B” kategóriával: 17 évtől, elmélet 3 óra, gyakorlat 2 óra, vizsga KRESZ-ből, és forgalomból! Az
össz. költség ebben az esetben: 28000.-ft oktatási díj, 4600.-ft elméleti vizsgadíj, és 11000.-ft forgalmi viz sgadíj. (33600.-
ft)
Költségek:
Oktatási díjak:
Gyakorlati tanfolyamdíj: 80000.-Ft
Tantermi elméleti tanf.díj: 55000.-Ft
e-learning elméleti tanf.díj: 35000.-Ft
Gyakorlati pótóra: 5000.-Ft
Meglévő „B” kategóriával: 55000.-Ft
Közúti elsősegélynyújtás: 12000.-
A teljes költség a vizsgadíj (lásd másik oldalon!), valamint az oktatás díjának összege! Az orvosi vizsgálatot –
amennyiben szükséges- a háziorvos végzi. Az összes költséghez, az orvosi vizsgálat díját hozzá kell adni, ami 40 éves
életkor alatt 10 év időtartamra 7200.-Ft! Az elméleti oktatás díját az első elméleti foglalkozáson, e-learning
képzés esetén a képzés megkezdése előtt kell befizetni. A gyakorlati képzés díját a képzés során részletekben lehet
fizetni. Az Elsősegélynyújtás vizsga alól mentesülnek, akik korábban megszerezték azt, illetve akik egészségügyi
szakképe sítéssel rendelkeznek. A közúti Elsősegélynyújtó vizsgát az iskolánk a Vöröskereszt helyi szervezetével
együttműködve szervezi.

Elméleti tanfolyam helye : Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola


(Mezőkövesd, Mátyás kir. 146.), vagy kihelyezett helyszíneken!
Járműkezelé si oktatás : Mezőkövesd -Miskolc
Forgalmi oktatás : Mezőkövesd-Miskolc
Tanulójármű : Yamaha SR 125

Az elméleti valamint a gyakorlati vizsgákat az autósiskola igénybejelentése alapján, a képzést engedélyező Nemzeti
Közlekedési Hatóság Borsod-Abaúj-Zemplén, vagy Heves megyei kirendeltsége szervezi!

Mihály Zsolt
iskolavezető e-mail: padlogaz@turbocsiga.hu
Szihalom, Bocskai út 10. Tel.: 70/385-2417

A motorkerékpárosok gyakorlati képzéséhez, és vizsgáihoz a Nemzeti Közlekedési Hatóság előírása alapján a jelöltnek
a következő ruházatot kell viselnie:
bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), protektoros hosszú nadrág (nadrágba vagy nadrágra
illeszt-hető térdprotektorral) és protektoros dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprotektorral),
protek-toros kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma, elől-hátul „T" betűvel ellátott számozott, vagy tanulóként
eltérő színű tanulómellény.
A megfelelő ruházatot a jelöltnek kell biztosítania, gyakorlómellényt, valamint a rádió adó-vevőt az
autósiskola biztosítja!

Jelentkezzen ügyfélfogadási időben az ügyfélfogadónkban, illetve jelentkezhet a honlapunkon keresztül is!


TURBÓCSIGA AUTÓSISKOLA
Mihály József Zsolt egyéni vállalkozó Eng. sz.: ES-460831
Székhely/ügyfélfogadó: 3377 Szihalom, Bocskai út 10. Ügyfélfogadás: péntek 08:00-16:00 –ig
Képz. eng. szám: EM/KC/NS/A/94/3/2009 Reg. szám: 10-0052-05
Tel: 70-385-2417, E-mail: padlogaz@turbocsiga.hu Érvényes: 2020.02.10-től
web: http://www.turbocsiga.hu

Kismotorkerékpár ("A1" kategória)


Az "A1" alkategória fogalma
Nemzetközi kategória. 125 cm3 hengerűrtartalmat és a 11 kW-os teljesítményt meg nem haladó hajtómotorral
ellátott motorkerékpár.
Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("A1")
Az "A1" alkategóriába tartozó járművek az "A1" alkategória, "A" kategória és "A" korlátozott kategória
valamelyikére érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.
Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("A1")
Az "A1" alkategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de
legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az
állati erővel vont jármű. Az 1998. január 1-je előtt kiadott "A1" alkategóriával a 125 cm3 hengerűrtartalmat meghaladó,
de a 150 cm3 hengerűrtartalmat meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpárt is lehet vezetni.
A tanfolyamra való felvétel feltételei
Tanfolyamra az vehető fel, aki 16 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb; 1. egészségügyi csoportban egészségileg
alkalmas; írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek
megfelel; írni, olvasni tud.
A tanfolyam tantárgyai ("A1")
Alapismeretek 22 óra
Közlekedési ismeretek
Járművezeté s elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
A járművezetés gyakorlata 16 óra
Alapoktatás 6 óra
Főoktatás
Városi vezetés 8 óra
Országúti vezetés 2 óra
Összesen: 38 óra
Vizsgatárgyak ("A1")
Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.
Vizsgadíjak ("A1")
Díjak
Közlekedési alapismeretek számítógépes viz sga 4.600 Ft
Járműkezelé si vizsga 4.700 Ft
Forgalmi vizsga 11.000 Ft
Összesen 20.300 Ft
Közúti elsősegélynyújtá s 8300 Ft
A pótviz sga díja megegyezik az alapvizsga díjával.
A vizsgárabocsátás feltételei ("A1")
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte; 16 éves, vagy annál legfeljebb
három hónappal fiatalabb, és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előirt többi feltételnek.
Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki az összes elméleti viz sgatárgyból sikeresen vizsgázott; a kötelező gyakorlati
órákat igazoltan teljesítette; 16 éves, és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előirt többi
feltételnek. a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.
Kezdő vezetői engedély ("A1")
Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői
engedélynek minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.
336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Jelentkezzen ügyfélfogadási időben az ügyfélfogadónkban, illetve jelentkezhet a honlapunkon keresztül is!


TURBÓCSIGA AUTÓSISKOLA
Mihály József Zsolt egyéni vállalkozó Eng. sz.: ES-460831
Székhely/ügyfélfogadó: 3377 Szihalom, Bocskai út 10. Ügyfélfogadás: péntek 08:00-16:00 –ig
Képz. eng. szám: EM/KC/NS/A/94/3/2009 Reg. szám: 10-0052-05
Tel: 70-385-2417, E-mail: padlogaz@turbocsiga.hu Érvényes: 2020.02.10-től
web: http://www.turbocsiga.hu

A tanuló jogai és kötelességei:

- a tanulót a „Tájékoztató és vállalási feltételek”-ben, valamint az írásbeli szerződésben rögzített feltételek megilletik. A
tanter-mi elméleti foglalkozásról távolmaradás esetén pótfoglalkozás nem lehetséges, pótlása csak az elméleti tanfolyam újbóli
elvég-zésével történik.
- vállalja, hogy a szolgáltatás ellenértékét egy összegben, vagy az ütemezés szerinti részletekben kifizeti. Az I. részletet:
elméleti képzés alatt, a II. részletet alapoktatás előtt, a III. részletet főoktatás előtt, készpénzben történik.

A képzőszerv jogai és kötelezettségei:

A képző szerv írásbeli szerződést köt a tanulóval Az autósiskola a tandíjmódo sítás lehetőségét fenntartja, amennyiben azt
lénye-ges körülmény változása indokolja. Vállalja, hogy a szolgáltatás árában bekövetkező változásokat a már megkezdett
teljesítés esetén nem, vagy csak a még igénybe nem vett szolgáltatá s esetében érvényesíti. Az oktatást az érvényben lévő
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végzi. Felelőssége a teljes képzési tevékenységre, illetve az iskola által szervezett
vizsgák ügyintézé-sére terjed ki. Számlaadási kötelezettségének eleget tesz.
Az oktató és a tanuló az időjárástól függően a gyakorlati oktatás kezdetétől 20 percet (télen 30 percet) köteles egymásra várni.

A tanuló kérheti áthelyezését másik képzőszervhez. Az autósiskola vállalja, hogy a „Képzési igazolás”-t 3 példányban kitölti,
és annak 2 példányát 3 munkanapon belül átadja a tanulónak, melyre bejegyzik a meghallgatott, illetve levezetett órákat. A
nyom-tatvány átvételével egy időben a tanulónak rendeznie kell a már igénybe vett szolgáltatás díját. A Képzési igazolás 2
példányát a tanuló maga viszi el a befogadó képzőszervhez.

Az engedélyező hatóság:

Nemzeti Közlekedési Hatóság Képzési és Vizsgáztatási Főosztály 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. 06- 1/814-1818,

Közvetlen szakmai felügyeleti szerv:

BAZ. megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség 3527 Miskolc József Attila út 20.
BAZ. megyei Kormányhivatal Fogya sztóvédelmi Felügyelőség, 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. 46/506-071

A vezetői engedély kiállítása

A sikeres vizsgák befejezését követően a vezetői engedély kiállítását a „Kormányablakban” kell kezdeményezni, a sikeres
forgalmi vizsgát követő harmadik munkanap után! A vezetői engedély kiadásához be kell mutatni, az elsősegélynyújtó
vizsgáról szóló igazolást, az orvosi alkalmassági igazolást, valamint a személyes okmányokat.

Jelentkezzen ügyfélfogadási időben az ügyfélfogadónkban, illetve jelentkezhet a honlapunkon keresztül is!