You are on page 1of 3

TURBÓCSIGA AUTÓSISKOLA

Mihály József Zsolt egyéni vállalkozó Eng. sz.: ES-460831


Székhely/ügyfélfogadó: 3377 Szihalom, Bocskai út 10. Ügyfélfogadás: péntek 08:00-16:00 –ig
Képz. eng. szám: EM/KC/NS/A/94/3/2009 Reg. szám: 10-0052-05
Tel: 70-385-2417, E-mail: padlogaz@turbocsiga.hu Érvényes: 2020.02.10-től
web: http://www.turbocsiga.hu

Tájékoztató és vállalási feltételek


Kategória: "A2" (max: 35Kw) Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy
annak elvégzése alól felmentést kapott. Első elméleti vizsgáját az első oktatási naptól számított, 9
hónapon belül kell megtenni. Ha az első oktatástól számított 12 hónapon belül nem sikerül elmé-
elentkezé i életkor : 17 év 6 hónaptól letből levizsgázni, a teljes tanfolyamot meg kell ismételni. Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
Elméleti viz ga : 17 év 9 hónaptól az előírt óraszámot, valamint 240km-t (érvényes „A1” kategóriával 180km) levezetett!
Gyakorlati vizsga : 18 évtől.
Elméleti óraszám : 22 óra (KRESZ, vezetés elmélet, műszaki) (az elméleti tanórák 45 percesek)
Gyakorlati óraszám : 16 óra (a gyakorlati tanórák 50 percesek)
Mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól és gyakorlati vizsgára bocsátható az is, aki „A2” alkategóriás vizsgához
két évnél nem régebben szerzett „A1” alkategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik, és két éven belül „A1”
alkategóriára sikeres elméleti vizsgát tett. Ebben az esetben 12 gyakorlati óra, valamint járműkezelési és forgalmi
vizsga szükséges. A költségek: oktatá s=30000.-ft, járműkezelési vizsga=4700.-ft, forgalmi vizsga=11000.-ft. Össz.: 45700.-
ft
Oktatási díjak:
Gyakorlati tanfolyamdíj: 80000.-Ft
Tantermi elméleti tanf.díj: 55000.-Ft
e-learning elméleti tanf.díj: 35000.-Ft
Gyakorlati pótóra: 4700.-Ft
Közúti elsősegélynyújtás: 12000.-
A teljes költség a vizsgadíj (lásd másik oldalon!), valamint az oktatás díjának összege! Az orvosi vizsgálatot –
amennyiben szükséges- a háziorvos végzi. Az összes költséghez, az orvosi vizsgálat díját hozzá kell adni, ami 40 éves
életkor alatt 10 év időtartamra 7200.-Ft! Az elméleti oktatás díját az első elméleti foglalkozáson, e-learning
képzés esetén a képzés megkezdése előtt kell befizetni. A gyakorlati képzés díját a képzés során részletekben lehet
fizetni. Az Elsősegélynyújtás vizsga alól mentesülnek, akik korábban megszerezték azt, illetve akik egészségügyi
szakképe sítéssel rendelkeznek. A közúti Elsősegélynyújtó vizsgát az iskolánk a Vöröskereszt helyi szervezetével
együttműködve szervezi. Közúti elsősegélynyújtás vizsgadíj: 8200.-Ft.

Elméleti tanfolyam helye : Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola


(Mezőkövesd, Mátyás kir. 146.), vagy kihelyezett helyszíneken!
Járműkezelé si oktatás : Mezőkövesd -Miskolc
Forgalmi oktatás : Mezőkövesd-Miskolc
Tanulójármű : Suzuki gs 500

Az elméleti valamint a gyakorlati vizsgákat az autósiskola igénybejelentése alapján, a képzést engedélyező Nemzeti
Közlekedési Hatóság Borsod-Abaúj-Zemplén, vagy Heves megyei kirendeltsége szervezi!

Mihály Zsolt
iskolavezető e-mail: padlogaz@turbocsiga.hu
Szihalom, Bocskai út 10. Tel.: 70/385-2417

A motorkerékpárosok gyakorlati képzéséhez, és vizsgáihoz a Nemzeti Közlekedési Hatóság előírása alapján a jelöltnek
a következő ruházatot kell viselnie:
bukósisak, szemüveg (a bukósisak kialakításától függően), protektoros hosszú nadrág (nadrágba vagy nadrágra
illeszt-hető térdprotektorral) és protektoros dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprotektorral),
protek-toros kesztyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma, elől-hátul „T" betűvel ellátott számozott, vagy tanulóként
eltérő színű tanulómellény.
A megfelelő ruházatot a jelöltnek kell biztosítania, gyakorlómellényt, valamint a rádió adó-vevőt az
autósiskola biztosítja!

Jelentkezzen ügyfélfogadási időben az ügyfélfogadónkban, illetve jelentkezhet a honlapunkon keresztül is!


TURBÓCSIGA AUTÓSISKOLA
Mihály József Zsolt egyéni vállalkozó Eng. sz.: ES-460831
Székhely/ügyfélfogadó: 3377 Szihalom, Bocskai út 10. Ügyfélfogadás: péntek 08:00-16:00 –ig
Képz. eng. szám: EM/KC/NS/A/94/3/2009 Reg. szám: 10-0052-05
Tel: 70-385-2417, E-mail: padlogaz@turbocsiga.hu Érvényes: 2020.02.10-től
web: http://www.turbocsiga.hu

Motorkerékpár teljesítmény korlátozással("A2" kategória)


Az "A2" alkategória fogalma
Nemzetközi kategória. Legfeljebb 35 kW teljesítményű és 0,2 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó
motorkerékpár.
Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("A2")
Az "A2" kategóriába tartozó járművek "A2" vagy "A" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.
Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("A2")
Az "A" korlátozott kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még az "A1" alkategóriába tartozó motorkerékpár,
valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a segédmotoros
kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
A tanfolyamra való felvétel feltételei
Tanfolyamra az vehető fel, aki
 18 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek
megfelel;
 legalább nyolc általános iskolai végzettséggel rendelkezik
A tanfolyam tantárgyai ("A2")
Alapismeretek 22 óra (ha nem rendelkezik "A1" alkategóriával)
Közlekedési ismeretek
Járművezeté s elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
A járművezetés gyakorlata 16 óra ("A1"-gyel 6 óra)
Alapoktatás 6 óra ("A1"-gyel 2 óra)
Főoktatás
Városi vezetés 8 óra ("A1"-gyel 2 óra)
Országúti vezetés 2 óra ("A1"-gyel 2 óra)
Összesen 38 óra
Az "A1" alkategóriával rendelkezőknél az össz. óraszám az "Alapismeretek" óraszámával csökken.
Vizsgatárgyak ("A2")
Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga. (Nem kötelezettek elméleti viz sgára az érvénye s "A1" alkategóriával
rendelkezők.)
Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.
Vizsgadíjak ("A2")
Közlekedési alapismeretek számítógépes viz sga 4.600,- Ft
Járműkezelé si vizsga 4.700,- Ft
Forgalmi vizsga 11.000,- Ft
Összesen 20.300,- Ft
A pótviz sga díja megegyezik az alapvizsga díjával.
Elméleti vizsgakötelezettség nélkül a vizsgadíj 4 700 Ft + 11 000 Ft, összesen 15 700 Ft
A vizsgára bocsátás feltételei ("A2")
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
 a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte (kivéve az érvényes "A1" alkategóriával rendelkezők);
18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
 a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
 az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
 18 éves
 a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
 a forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.
Kezdő vezetői engedély ("A2")
Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek
minősül. A kezdő vezetői engedéllyel motorkerékpáron utas nem szállítható.
Jelentkezzen ügyfélfogadási időben az ügyfélfogadónkban, illetve jelentkezhet a honlapunkon keresztül is!
TURBÓCSIGA AUTÓSISKOLA
Mihály József Zsolt egyéni vállalkozó Eng. sz.: ES-460831
Székhely/ügyfélfogadó: 3377 Szihalom, Bocskai út 10. Ügyfélfogadás: péntek 08:00-16:00 –ig
Képz. eng. szám: EM/KC/NS/A/94/3/2009 Reg. szám: 10-0052-05
Tel: 70-385-2417, E-mail: padlogaz@turbocsiga.hu Érvényes: 2020.02.10-től
web: http://www.turbocsiga.hu

A tanuló jogai és kötelességei:

- a tanulót a „Tájékoztató és vállalási feltételek”-ben, valamint az írásbeli szerződésben rögzített feltételek megilletik. A
tanter-mi elméleti foglalkozásról távolmaradás esetén pótfoglalkozás nem lehetséges, pótlása csak az elméleti tanfolyam újbóli
elvég-zésével történik.
- vállalja, hogy a szolgáltatás ellenértékét egy összegben, vagy az ütemezés szerinti részletekben kifizeti. Az I. részletet:
elméleti képzés alatt, a II. részletet alapoktatás előtt, a III. részletet főoktatás előtt, készpénzben történik.

A képzőszerv jogai és kötelezettségei:

A képző szerv írásbeli szerződést köt a tanulóval Az autósiskola a tandíjmódo sítás lehetőségét fenntartja, amennyiben azt
lénye-ges körülmény változása indokolja. Vállalja, hogy a szolgáltatás árában bekövetkező változásokat a már megkezdett
teljesítés esetén nem, vagy csak a még igénybe nem vett szolgáltatá s esetében érvényesíti. Az oktatást az érvényben lévő
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végzi. Felelőssége a teljes képzési tevékenységre, illetve az iskola által szervezett
vizsgák ügyintézé-sére terjed ki. Számlaadási kötelezettségének eleget tesz.
Az oktató és a tanuló az időjárástól függően a gyakorlati oktatás kezdetétől 20 percet (télen 30 percet) köteles egymásra várni.

A tanuló kérheti áthelyezését másik képzőszervhez. Az autósiskola vállalja, hogy a „Képzési igazolás”-t 3 példányban kitölti,
és annak 2 példányát 3 munkanapon belül átadja a tanulónak, melyre bejegyzik a meghallgatott, illetve levezetett órákat. A
nyom-tatvány átvételével egy időben a tanulónak rendeznie kell a már igénybe vett szolgáltatás díját. A Képzési igazolás 2
példányát a tanuló maga viszi el a befogadó képzőszervhez.

Az engedélyező hatóság:

Nemzeti Közlekedési Hatóság Képzési és Vizsgáztatási Főosztály 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. 06- 1/814-1818,

Közvetlen szakmai felügyeleti szerv:

BAZ. megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség 3527 Miskolc József Attila út 20.
BAZ. megyei Kormányhivatal Fogya sztóvédelmi Felügyelőség, 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. 46/506-071

A vezetői engedély kiállítása

A sikeres vizsgák befejezését követően a vezetői engedély kiállítását a „Kormányablakban” kell kezdeményezni, a sikeres
forgalmi vizsgát követő harmadik munkanap után! A vezetői engedély kiadásához be kell mutatni, az elsősegélynyújtó
vizsgáról szóló igazolást, az orvosi alkalmassági igazolást, valamint a személyes okmányokat.

Jelentkezzen ügyfélfogadási időben az ügyfélfogadónkban, illetve jelentkezhet a honlapunkon keresztül is!