You are on page 1of 3

TURBÓCSI GA AUTÓS ISKOLA

Mihály József Zsolt egyéni vállalkozó Eng. sz.: ES-460831


Székhely/ügyfélfogadó: 3377 Szihalom, Bocskai út 10. Ügyfélfogadás: péntek 08:00-16:00–ig
Képz. eng. szám: EM/KC/NS/A/94/3/2009 Reg. szám: 10-0052-05
Tel: 70-385-2417, E-mail: padlogaz@turbocsiga.hu Érvényes: 2020.02.10-től
web: http://www.turbocsiga.hu

Tájékoztató és vállalási feltételek

Kategória: "B" Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan
elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott. Első elméleti vizsgáját az
Jelentkezési életkor : 16 év 6 hónaptól első oktatási naptól számított, 9 hónapon belül kell megtenni. Ha az első
Elméleti vizsga : 16 év 9 hónaptól oktatástól számított 12 hónapon belül nem sikerül elméletből levizsgázni, a
Gyakorlati vizsga : 17 évtől. teljes tanfolyamot meg kell ismételni. Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki az
előírt óraszámot, valamint 580km-t levezetett!

Elméleti óraszám : 28 óra (KRESZ, vezetés elmélet, műszaki) (az elméleti tanórák 45 percesek)
Gyakorlati óraszám : 29 óra (a gyakorlati tanórák 50 percesek)
Költségek:

Oktatási díjak:

Gyakorlati díjak
Hagyományos sebváltóval (kötelező 30 óra) 150000.-ft
Automata sebességváltóval (kötelező 30 óra) 180000.-ft
Elméleti díja
Tantermi elméleti tanf.díj: 55000.-ft
E-learning elméleti tanf.díj: 35000.-ft
Gyakorlati pótóra díjak
Hagyományos sebességváltóval: 5000.-ft
Automata sebességváltóval: 6000.-ft
Közúti elsősegélynyújtás: 12000.-ft

A teljes költség az oktatás díja, és a vizsgadíjak összege! Az elméleti oktatás díját az első elméleti foglalkozáson,
e-learning képzés esetén a képzés megkezdése előtt kell befizetni. A gyakorlati képzés díját a képzés során
részletekben lehet fizetni. Az Elsősegélynyújtás vizsga alól mentesülnek, akik korábban megszerezték azt, illetve akik
egészségügyi szakképesítéssel rendelkeznek. A közúti Elsősegélynyújtó vizsgát az iskolánk a Vöröskereszt helyi
szervezetével együttműködve szervezi. Az orvosi vizsgálatot a háziorvos végzi, amennyiben nincs érvényes vezetői
engedélye! Az összes költséghez, az orvo si vizsgálat díját hozzá kell adni, ami 7200.-Ft! Előzetes PAV vizsgálat nem
szükséges.
Az oktatás helyszínei:

Elméleti tanfolyam helye : Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola


(Mezőkövesd, Mátyá s kir. 146.), vagy kihelyezett helyszíneken!
Járműkezelé si oktatás : Miskolc-Felsőzsolca
Forgalmi oktatás Mezőkövesd-Miskolc
Tanulójármű : Honda Civic, Toyota Corolla Verso

Az elméleti valamint a gyakorlati viz sgákat az autósiskola igénybejelentése alapján, a képzést engedélyező Nemzeti
Közlekedési Hatóság Borsod-Abaúj-Zemplén, vagy Heves megyei kirendeltsége szervezi!

Jelentkezési lapok, illetve bővebb információk kérhetők az ügyfélfogadóban, vagy az iskolavezetőtől:

Mihály Zsolt
iskolavezető e-mail: padlogaz@turbocsiga.hu
Szihalom, Bocskai út 10. Tel.: 70/385-2417
Jelentkezzen ügyfélfogadási időben az ügyfélfogadónkban, illetve jelentkezhet a honlapunkon keresztül is!
TURBÓCSIGA AUTÓSISKOLA
Mihály József Zsolt egyéni vállalkozó Eng. sz.: ES-460831
Székhely/ügyfélfogadó: 3377 Szihalom, Bocskai út 10. Ügyfélfogadás: péntek 08:00-16:00 –ig
Képz. eng. szám: EM/KC/NS/A/94/3/2009 Reg. szám: 10-0052-05
Tel: 70-385-2417, E-mail: padlogaz@turbocsiga.hu Érvényes: 2020.02.10-től
web: http://www.turbocsiga.hu

Személygépkocsi és kistehergépkocsi ("B" kategória)


A "B" kategória fogalma ("B"): Nemzetközi kategória. A "B" kategóriába tartozik a (forgalmi engedély bejegyzése
alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel
rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kistehergépkocsi is. Az ilyen gépkocsival, "B" kategóriás, nem
kezdő vezetői engedély birtokában könnyű (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett
legnagyobb össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb
együttes össztömege így elérheti a 4250 kg-ot. Nehéz (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó
megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsinak "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedéllyel való vontatásához két
feltételnek kell teljesülnie: nehéz pótkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) megengedett legnagyobb össztömege
nem haladja meg a vonó gépkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) saját tömegét, é s az összekapcsolt
járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege (vagyis a két forgalmi engedélyből megállapítható megengedett
legnagyobb össztömegek összege) nem haladja meg a 3500 kg-ot.
Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("B")
A "B" kategóriába tartozó járművek csak "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők. Ez a vezetői engedély
a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.
Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("B")
A "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb
az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú
jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
A tanfolyamra való felvétel feltételei ("B")
Tanfolyamra az vehető fel, aki 17 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb; 1. egészségügyi csoportban
egészségileg alkalmas; írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott közlekedésbiztonsági
feltételeknek megfelel; írni, olvasni tud.
A tanfolyam tantárgyai ("B")
Közlekedé si alapis meretek 28 óra Járművezetési gyakorlat 29 óra
Közlekedési ismeretek Alapoktatás 9 óra
A gépkocsivezetés elmélete Főoktatás
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek Városi vezetés 14 óra
Országúti vezetés 4 óra
Vezetés éjszaka 2 óra
Összesen: 57 óra
Vizsgatárgyak ("B")
Elmélet: közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: járműkezelési gyakorlati vizsga, forgalmi gyakorlati vizsga.
Vizsgadíjak ("B")
Díjak
Közlekedési alapismeretek számítógépes viz sga 4.600 Ft
Forgalmi vizsga 11.000 Ft
Összesen 15.600 Ft
Közúti elsősegélynyújtá s 8200 Ft
A pótviz sga díja megegyezik az alapvizsga díjával.
A vizsgára bocsátás feltételei ("B")
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte; 17 éves, vagy annál legfeljebb
három hónappal fiatalabb, és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen viz sgázott; a kötelező gyakorlati
órákat igazoltan teljesítette; 17 éves a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek. a
forgalmi vizsgához sikeres járműkezelési vizsgát tett.
Kezdő vezetői engedély ("B")
Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek
minősül. "B" kategóriára érvénye sített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.
336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Jelentkezzen ügyfélfogadási időben az ügyfélfogadónkban, illetve jelentkezhet a honlapunkon keresztül is!


TURBÓCSIGA AUTÓSISKOLA
Mihály József Zsolt egyéni vállalkozó Eng. sz.: ES-460831
Székhely/ügyfélfogadó: 3377 Szihalom, Bocskai út 10. Ügyfélfogadás: péntek 08:00-16:00 –ig
Képz. eng. szám: EM/KC/NS/A/94/3/2009 Reg. szám: 10-0052-05
Tel: 70-385-2417, E-mail: padlogaz@turbocsiga.hu Érvényes: 2020.02.10-től
web: http://www.turbocsiga.hu

A tanuló jogai és kötelességei:

- a tanulót a „Tájékoztató és vállalási feltételek”-ben, valamint az írásbeli szerződésben rögzített feltételek megilletik. A
tantermi elméleti foglalkozásról távolmaradás esetén pótfoglalkozás nem lehetséges, pótlása csak az elméleti tanfolyam újbóli
elvégzésével történik.
- vállalja, hogy a szolgáltatás ellenértékét egy összegben, vagy az ütemezés szerinti részletekben kifizeti. Az I. részletet:
elméleti képzés alatt, a II. részletet alapoktatás előtt, a III. részletet főoktatás előtt, készpénzben történik.

A képzőszerv jogai és kötelezettségei:

A képző szerv írásbeli szerződést köt a tanulóval Az autósiskola a tandíjmódo sítás lehetőségét fenntartja, amennyiben azt
lényeges körülmény változása indokolja. Vállalja, hogy a szolgáltatás árában bekövetkező változásokat a már megkezdett
teljesítés esetén nem, vagy csak a még igénybe nem vett szolgáltatá s esetében érvényesíti. Az oktatást az érvényben lévő
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végzi. Felelőssége a teljes képzési tevékenységre, illetve az iskola által szervezett
vizsgák ügyintézésére terjed ki. Számlaadási kötelezettségének eleget tesz.
Az oktató és a tanuló az időjárástól függően a gyakorlati oktatás kezdetétől 20 percet (télen 30 percet) köteles egymásra várni.

A tanuló kérheti áthelyezését másik képzőszervhez. Az autósiskola vállalja, hogy a „Képzési igazolás”-t 3 példányban kitölti,
és annak 2 példányát 3 munkanapon belül átadja a tanulónak, melyre bejegyzik a meghallgatott, illetve levezetett órákat. A
nyomtatvány átvételével egy időben a tanulónak rendeznie kell a már igénybe vett szolgáltatás díját. A Képzési igazolás 2
példányát a tanuló maga viszi el a befogadó képzőszervhez.

Az engedélyező hatóság:

Nemzeti Közlekedési Hatóság Képzési és Vizsgáztatási Főosztály 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. 06- 1/814-1818,

Közvetlen szakmai felügyeleti szerv:

BAZ. megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség 3527 Miskolc József Attila út 20.
BAZ. megyei Kormányhivatal Fogya sztóvédelmi Felügyelőség, 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. 46/506-071

A vezetői engedély kiállítása

A sikeres vizsgák befejezését követően a vezetői engedély kiállítását a „Kormányablakban” kell kezdeményezni, a sikeres
forgalmi vizsgát követő harmadik munkanap után! A vezetői engedély kiadásához be kell mutatni, az elsősegélynyújtó
vizsgáról szóló igazolást, az orvosi alkalmassági igazolást, valamint a személyes okmányokat.

Jelentkezzen ügyfélfogadási időben az ügyfélfogadónkban, illetve jelentkezhet a honlapunkon keresztül is!