You are on page 1of 3

TURBÓCSI GA AUTÓS ISKOLA

Mihály József Zsolt egyéni vállalkozó Eng. sz.: ES-460831


Székhely/ügyfélfogadó: 3377 Szihalom, Bocskai út 10. Ügyfélfogadás: péntek 08:00-16:00 –ig
Képz. eng. szám: EM/KC/NS/A/94/3/2009 Reg. szám: 10-0052-05
Tel: 70-385-2417, E-mail: padlogaz@turbocsiga.hu Érvényes: 2020.02.10-től
web: http://www.turbocsiga.hu

Tájékoztató és vállalási feltételek

Kategória: "D"
Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte,
Jelentkezési életkor : 23 év 6 hónaptól vagy annak elvégzése alól felmentést kapott. Első elméleti vizsgáját az első oktatási naptól
Elméleti vizsga : 23 év 9 hónaptól számított, 9 hónapon belül kell megtenni. Ha az első oktatástól számított 12 hónapon belül
Gyakorlati vizsga : 24 évtől. nem sikerül elméletből levizsgázni, a teljes tanfolyamot meg kell ismételni. Gyakorlati
vizsgára az bocsátható, aki az előírt óraszámot, valamint 348km-t levezetett!
Elméleti óraszám : 28 óra (KRESZ, vezetés elmélet, szerkezeti és üzemeltetési ism., biztonsági ellenőr zés és
üzemeltetés) (az elméleti tanórák 45 percesek)
Gyakorlati óraszám : 29 óra (a gyakorlati tanórák 50 percesek)

Költségek:

Oktatási díjak:
Gyakorlati tanfolyamdíj: 240000.-ft
Tantermi elméleti okt. díj: 65000.-ft
E-learning elméleti oktatási díj: 50000.-ft
Gyakorlati pótóra: 8000.-ft
Közúti elsősegélynyújtás: 12000.-ft

A teljes költség a vizsgadíj, valamint a választott oktatási forma díjának összege! Az elméleti oktatás díját az első
elméleti foglalkozáson, e-learning képzés esetén a képzés megkezdése előtt kell befizetni. A gyakorlati képzés díját a
képzés során részletekben lehet fizetni. Az orvosi vizsgálatot a háziorvos végzi, amennyiben nincs érvényes vezetői
engedélye! Az összes költséghez, az orvosi vizsgálat díját hozzá kell adni, ami 40 éves életkor alatt 10 év időtartamra
7200.-Ft! Előzetes PAV vizsgálat nem szükséges.

Az oktatás helyszínei:

Elméleti tanfolyam helye : Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola


(Mezőkövesd, Mátyá s kir. 146.), vagy kihelyezett helyszíneken!
Járműkezelé si oktatás : Miskolc-Felsőzsolca
Forgalmi oktatás : Mezőkövesd-Miskolc
Tanulójármű : Ikarus, EOS

Az elméleti valamint a gyakorlati viz sgákat az autósiskola igénybejelentése alapján, a képzést engedélyező Nemzeti
Közlekedési Hatóság Borsod-Abaúj-Zemplén, vagy Heves megyei kirendeltsége szervezi!

Jelentkezési lapok, illetve bővebb információk kérhetők az ügyfélfogadóban, vagy az iskolavezetőtől:

Mihály Zsolt
iskolavezető e-mail: padlogaz@turbocsiga.hu
Szihalom, Bocskai út 10. Tel.: 70/385-2417

Jelentkezzen ügyfélfogadási időben az ügyfélfogadónkban, illetve jelentkezhet a honlapunkon keresztül is!


TURBÓCSIGA AUTÓSISKOLA
Mihály József Zsolt egyéni vállalkozó Eng. sz.: ES-460831
Székhely/ügyfélfogadó: 3377 Szihalom, Bocskai út 10. Ügyfélfogadás: péntek 08:00-16:00 –ig
Képz. eng. szám: EM/KC/NS/A/94/3/2009 Reg. szám: 10-0052-05
Tel: 70-385-2417, E-mail: padlogaz@turbocsiga.hu Érvényes: 2020.02.10-től
web: http://www.turbocsiga.hu

Autóbusz ("D" kategória)


A "D" kategória fogalma
Nemzetközi kategória. Autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.
Milyen vezetői engedéllyel vezethető? ("D")
A "D" kategóriába tartozó járművek csak "D" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.
Még milyen jármű vezetésére jogosít? ("D")
A "D" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a "D1" alkategóriába tartozó autóbusz, valamint - az
orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató és
könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
A tanfolyamra való felvétel feltételei ("D")
Tanfolyamra az vehető fel, aki 21 éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb (illetve 18 éves vagy annál legfeljebb
6 hónappal fiatalabb, a fegyveres erők kezelésében lévő autóbuszok belföldön történő vezetésére való korlátozással,
amennyiben már "B" és "C" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik); 2. egészségügyi csoportban
egészségileg alkalmas; írásbeli nyilatkozata alapján a 35/2000. (XI. 30.) BM rendeletben meghatározott
közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel; írni, olvasni tud; "B" és "C" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.
A tanfolyam tantárgyai ("D")
Alapismeretek 28 óra
Közlekedési ismeretek
A gépkocsivezetés elmélete
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés
Járművezetési gyakorlat 29 óra
Alapoktatás 6 óra
Főoktatás 23 óra
Városi vezetés 15 óra
Országúti vezetés 4 óra
Hegyvidéki vezeté s 2 óra
Vezetés éjszaka 2 óra
Összesen: 57 óra
Vizsgatárgyak ("D")
Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.
Vizsgadíjak ("D")
Díjak
Közlekedési alapismeretek számítógépes viz sga 4.600 Ft
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés gyakorlati vizsga 4.400 Ft
Rutin gyakorlati vizsga 3.500 Ft
Forgalmi gyakorlati vizsga 18.500 Ft
Összesen 31.000 Ft
Közúti elsősegélynyújtá s 8200 Ft
A pótviz sga díja megegyezik az alapvizsga díjával.
A vizsgára bocsátás feltételei ("D")
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte; 21 ("fegyveres D" esetén 18) éves,
vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt
többi feltételnek.
Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen viz sgázott; a kötelező gyakorlati
órákat igazoltan teljesítette; 21 ("fegyveres D" esetén 18) éves; a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való
felvételre előírt többi feltételnek; a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát tett.
Kezdő vezetői engedély ("D")
"D" kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható.

336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Jelentkezzen ügyfélfogadási időben az ügyfélfogadónkban, illetve jelentkezhet a honlapunkon keresztül is!


TURBÓCSIGA AUTÓSISKOLA
Mihály József Zsolt egyéni vállalkozó Eng. sz.: ES-460831
Székhely/ügyfélfogadó: 3377 Szihalom, Bocskai út 10. Ügyfélfogadás: péntek 08:00-16:00 –ig
Képz. eng. szám: EM/KC/NS/A/94/3/2009 Reg. szám: 10-0052-05
Tel: 70-385-2417, E-mail: padlogaz@turbocsiga.hu Érvényes: 2020.02.10-tól
web: http://www.turbocsiga.hu

A tanuló jogai és kötelességei:

- a tanulót a „Tájékoztató és vállalási feltételek”-ben, valamint az írásbeli szerződésben rögzített feltételek megilletik. A
tanter-mi elméleti foglalkozásról távolmaradás esetén pótfoglalkozás nem lehetséges, pótlása csak az elméleti tanfolyam újbóli
elvég-zésével történik.
- vállalja, hogy a szolgáltatás ellenértékét egy összegben, vagy az ütemezés szerinti részletekben kifizeti. Az I. részletet:
elméleti képzés alatt, a II. részletet alapoktatás előtt, a III. részletet főoktatás előtt, készpénzben történik.

A képzőszerv jogai és kötelezettségei:

A képző szerv írásbeli szerződést köt a tanulóval Az autósiskola a tandíjmódo sítás lehetőségét fenntartja, amennyiben azt
lénye-ges körülmény változása indokolja. Vállalja, hogy a szolgáltatás árában bekövetkező változásokat a már megkezdett
teljesítés esetén nem, vagy csak a még igénybe nem vett szolgáltatá s esetében érvényesíti. Az oktatást az érvényben lévő
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végzi. Felelőssége a teljes képzési tevékenységre, illetve az iskola által szervezett
vizsgák ügyintézé-sére terjed ki. Számlaadási kötelezettségének eleget tesz.
Az oktató és a tanuló az időjárástól függően a gyakorlati oktatás kezdetétől 20 percet (télen 30 percet) köteles egymásra várni.

A tanuló kérheti áthelyezését másik képzőszervhez. Az autósiskola vállalja, hogy a „Képzési igazolás”-t 3 példányban kitölti,
és annak 2 példányát 3 munkanapon belül átadja a tanulónak, melyre bejegyzik a meghallgatott, illetve levezetett órákat. A
nyom-tatvány átvételével egy időben a tanulónak rendeznie kell a már igénybe vett szolgáltatás díját. A Képzési igazolás 2
példányát a tanuló maga viszi el a befogadó képzőszervhez.

Az engedélyező hatóság:

Nemzeti Közlekedési Hatóság Képzési és Vizsgáztatási Főosztály 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. 06- 1/814-1818,

Közvetlen szakmai felügyeleti szerv:

BAZ. megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség 3527 Miskolc József Attila út 20.
BAZ. megyei Kormányhivatal Fogya sztóvédelmi Felügyelőség, 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. 46/506-071
Vizsgaigazolás:

A sikeres vizsgák befejezését követően a megyei Közlekedé si Felügyelőségtől a tanuló a vizsgaigazolást 3 munkanap
elteltével kapja meg. A vizsgaigazolás kiadásához be kell mutatni, az elsősegélynyújtó vizsgáról szóló igazolást és az alapfokú
végzettsé-get igazoló bizonyítványt, eredeti példányban.

A vezetői engedély kiállítása

A sikeres vizsgák befejezését követően a vezetői engedély kiállítását a „Kormányablakban” kell kezdeményezni, a sikeres
forgalmi vizsgát követő harmadik munkanap után! A vezetői engedély kiadásához be kell mutatni, az elsősegélynyújtó
vizsgáról szóló igazolást, az orvosi alkalmassági igazolást, valamint a személyes okmányokat.

Jelentkezzen ügyfélfogadási időben az ügyfélfogadónkban, illetve jelentkezhet a honlapunkon keresztül is!