You are on page 1of 19

Informe anual―2019

Informe anual 2019 Oficina de Drets Civils i Polítics

Elaboració
Oficina de Drets Civils i Polítics

Avís legal
Aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons del tipus
reconeixement d’autoria i usos no comercials.

La llicència es pot consultar a


http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ca

La publicació es pot consultar a


http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/dretscivilsipolitics

Maquetació Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
Rambla de Catalunya, 19-21. 08007 Barcelona

Febrer de 2020

―2 3―
Oficina de Drets Civils i Polítics Informe anual 2019 Informe anual 2019 Oficina de Drets Civils i Polítics

Metodologia Taula de
continguts
6

Que és l’Oficina? 7 10 El Consell Assessor

Actuacions realitzades 12 Gestió de queixes i consultes

16 Observatori 16 Cartografia
de la repressió de l’1-O

18 Cartografia
de la intolerància política

22 Actes de divulgació 23 Campanya al territori

24 Mocions aprovades

24 Participacions públiques 24 Conferència col·loqui:


L’auge del nacionalpopulisme a Europa

25 Fake you: fake news i desinformació

25 Presos polítics al món actual:


el cas Lula da Silva al Brasil

25 Judici al judici contra els líders


independentistes catalans

26 Cicle debat sistema electoral 26 Com garantir el dret a vot


de les persones residents a l’exterior
28 Col·lectius de juristes voluntaris
per a la defensa dels 26 Accés al dret de sufragi
drets civils i polítics dels ciutadans sense passaport espanyol

26 Campanyes electorals
i el procediment de votació en el segle xxi
29 Informes 29 Visites

30 Comunicació 30 Youtube

32 Twitter

Conclusions i recomanacions 33

―4 5―
Oficina de Drets Civils i Polítics Informe anual 2019 Informe anual 2019 Oficina de Drets Civils i Polítics

Metodologia Què és l’Oficina?


L’objecte d’aquest informe és recollir l’activitat de l’Oficina L’Oficina té, bàsicament, cinc funcions concretes:
de Drets Civils i Polítics del 2019. Per elaborar-lo s’han tingut
en compte la naturalesa de l’organisme, les actuacions
Adam Majó Garriga
Director de l’Oficina
La intenció ―1― Atendre les persones i col·lectius davant possibles

política és aixecar
realitzades i les recomanacions fetes des de la perspectiva vulneracions de drets civils i polítics.
de Drets Civils i Polítics
de la protecció dels drets civils i polítics, i la relació de ―2― Divulgar en tot el territori els drets civils i polítics
procediments que concentren les dades més rellevants, i
els projectes executats dins d’aquest àmbit d’actuació del la bandera dels recollits en els tractats internacionals.

―3― Definir les polítiques del Govern en matèria de drets civils


drets civils i
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
i polítics, i coordinar plans d’actuació interdepartamentals.

polítics des del ―4― Elaborar informes i memòries per elevar-los a l’opinió
pública, organismes i institucions.

Govern ―5― Establir relacions amb les organitzacions, col·lectius


i persones individuals, compromeses amb la defensa dels
drets.

―6 7―
Oficina de Drets Civils i Polítics Informe anual 2019 Informe anual 2019 Oficina de Drets Civils i Polítics

L’Oficina va ser creada pel Decret 28/2018, de 7 Per assolir els objectius principals es duen a terme
de juny, de reestructuració del Departament de la actuacions com: 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, i es va
posar en funcionament l’1 d’octubre de 2018, amb el · Donar a conèixer els drets que recullen la Declaració
nomenament d’Adam Majó com a director d’aquest universal dels drets humans, la Carta de drets
organisme. fonamentals de la UE, el Conveni europeu per a la
protecció dels drets humans i, en especial, el Pacte
L’Oficina de Drets Civils i Polítics té com a objectius internacional dels drets civils i polítics, i dur a terme les
principals: accions necessàries per protegir-los en el marc de les
L’Oficina de Drets Civils i Polítics (ODCP) s’encarrega competències de la Generalitat de Catalunya.
de vetllar pel compliment i divulgació del Pacte · Donar resposta crítica, reactiva i proactiva a les
internacional de drets civils i polítics aprovat per situacions de desprotecció efectiva a Catalunya, tant · Definir les polítiques del Govern en matèria de
l’Assemblea General de les Nacions Unides reunida a en l’àmbit jurídic com en el social i l’administratiu, dels drets civils i polítics i coordinar plans d’actuació
Nova York el 16 de desembre de 1966, i que va entrar drets civils i polítics individuals i col·lectius recollits en interdepartamentals. 
en vigor al Regne d’Espanya el 23 de març de 1976. el Pacte internacional.
· Dissenyar plans d’actuació i fer el seguiment de
· Dotar la ciutadania d’un altaveu des del qual l’execució de les mesures i iniciatives que duen a
comunicar les possibles vulneracions dels drets civils terme les diferents unitats dels departaments de
i polítics. l’Administració de la Generalitat amb competències
relacionades amb els drets civils i polítics.
· Difondre els drets civils i polítics, ja que només des
del coneixement i el compromís de respectar-los · Atendre les situacions de possible vulneració de
s’afermen valors com la convivència, la solidaritat i la drets que ens comuniquin els ciutadans i ciutadanes
cohesió social. de Catalunya, mitjançant l’assessorament que es
consideri més adient en cada cas per restablir-los; si
els fets no han estat denunciats pels canals ordinaris,
s’assessorarà sobre quin és el procediment més
adequat.

· Elaborar informes sobre el compliment dels protocols


internacionals en matèria de drets civils i polítics a
Catalunya.

· Establir relacions amb les organitzacions, col·lectius


i persones individuals, d’àmbit català i internacional,
compromesos amb la defensa dels drets civils i polítics,
i treballar per fixar mecanismes de cooperació.

· Promoure el coneixement dels marcs legals català i


espanyol per fomentar el debat, intern i internacional, a
l’entorn de l’encaix en l’ordenament jurídic internacional
i de les circumstàncies històriques i polítiques que el
van fer possible.

· Vetllar pel compliment i impuls de les mesures


adoptades en la Resolució del Parlament Europeu
2018/2869 (RSP), de 25 d’octubre, sobre l’auge de la
Seu de les Nacions Unides. Nova York, violència neofeixista a Europa.
el 6 de desembre de 1966

―8 9―
Oficina de Drets Civils i Polítics Informe anual 2019 Informe anual 2019 Oficina de Drets Civils i Polítics

El
Consell
Assessor

L’Acord de Govern 20/2019, de El Consell Assessor actualment Els membres del Consell Assessor
5 de febrer, publicat al DOGC de té la composició següent: són experts independents que
7 de febrer de 2019, va crear el no perceben cap retribució per
Consell Assessor de Defensa dels President l’exercici de les seves funcions,
Drets Civils i Polítics, com a òrgan Sr. Adam Majó Garriga ni tenen cap dret de naturalesa
col·legiat adscrit al Departament És la persona titular de l’Oficina de econòmica per assistir a les
de la Vicepresidència i d’Economia Drets Civils i Polítics. reunions del Consell.
i Hisenda.
Les vocalies El Consell Assessor es reuneix
Al Consell Assessor li correspon Sra. Sonia Andolz Rodríguez periòdicament per facilitar les
el suport en l’anàlisi i l’execució Sr. Andrés García Berrio tasques de promoció, foment,
d’iniciatives relacionades amb la Sra. Helena Castellà Duran divulgació i l’impuls dels valors
defensa dels drets civils i polítics. Sra. Elisenda Rovira Olivé democràtics per garantir l’exercici
Sra. Rosa Badà Jaime efectiu dels drets civils i polítics de
Sr. Carles Viñas i Gràcia tots els ciutadans.
Sra. Magda Oranich i Solagran El 22 d’octubre de 2019 es va
Són representants d’entitats i celebrar una sessió del Consell
persones de reconeguda trajectòria Assessor ampliat que va comptar
en la defensa dels drets civils i amb l’assistència del Sr. Pere
polítics. Aragonès, vicepresident del Govern Sessió del Consell Assessor ampliat
i conseller d’Economia i Hisenda, la
La secretària Sra. Eulalia Pascual, presidenta de
Sra. Montse Feliu Terré l’Associació de les Nacions Unides
d’Espanya, i el Sr. Jordi Armadans,
Assisteix les sessions amb veu
president de Fundipau, a fi
però sense vot.
d’abordar temes claus d’actualitat
com els efectes de les nombroses
mobilitzacions al territori, les
incidències advertides de l’exercici
dels drets a la llibertat de reunió
i d’associació pacífica, així com
les possibles afectacions en els
drets humans de tota la ciutadania
derivades del pronunciament de la
STS núm: 459/2019.

― 10 11 ―
Oficina de Drets Civils i Polítics Informe anual 2019 Informe anual 2019 Oficina de Drets Civils i Polítics

1. Gestió
de queixes
i consultes
Per matèria
Una de les funcions que té Durant l’any 2019 l’Oficina
encomanades l’Oficina de Drets ha gestionat 283 actuacions
de diferent tipologia:
Civils i Polítics és la d’atenció
dels casos en què s’ha vulnerat
un dret civil o polític; per això es 190 Vulneració dret de participació política
va crear per a la ciutadania el 31 Vulneració contra la llibertat d’expressió

Actuacions
formulari web: http://economia.
gencat.cat/ca/ambits-actuacio/ 18 Vulneració a la lliure circulació

dretscivilsipolitics/vulneracio-
realitzades
14 Vulneració per part de cossos
drets/ i forces de seguretat

A partir del moment en què es rep 2 Vulneració contra el dret a l’honor

la comunicació, l’Oficina fa l’estudi 2 Afectació a la tutela judicial efectiva


del cas i determina si aquest és
2 Vulneració dret a la llibertat religiosa
objecte d’intervenció, quin és el
seu abast i elabora la resposta 1 Afectació a la pluralitat lingüística
corresponent. En cas de no ser-ne, 23 Altres
es deriva a l’organisme competent.

Quan la comunicació és compe-


tència de l’Oficina, es demana
informació complementària i s’ela-
bora una resposta en conseqüència.
Es valora si cal un assessorament
legal, l’acompanyament per
presentar una denúncia o el Segregació en mesos
contacte amb altres persones que
hagin patit situacions similars. 94 L’augment significatiu de les
Finalment, es realitza un seguiment actuacions practicades correspon
del cas. a les convocatòries electorals i
61
tenen a veure amb les dificultats
L’Oficina està oberta a tothom, o impossibilitat per exercir el dret
amb independència de l’edat, la 38 a vot de les persones residents a
28 31
ideologia o la procedència. No l’exterior o les derivades dels veïns i
hi ha un termini prescriptiu de la 8 veïnes de Catalunya amb nacionalitat
4 5 2 7 6
comunicació de la vulneració, tot 1 administrativa diferent de l’espanyola.
i que és recomanable que es faci gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des
al més aviat possible, per tal de
facilitar la possible reparació del
dret, en cas que correspongui.

― 12 13 ―
Oficina de Drets Civils i Polítics Informe anual 2019 Informe anual 2019 Oficina de Drets Civils i Polítics

D’OFICI
(coneixement
vulneració dret)

CAS
INSTÀNCIA Coordinació
DE PART altres unitats
(comunicació formu- departamentals

lari web/altres)
Recomanació al
Departament
És competència Hi ha informació sufi- oportú Cal seguiment
Estudi de cas Sí Sí RESPOSTA
de l’ODCP? cient per resoldre? del cas*
Assessorament legal
i/o acompanyament
presentació denúncia,
No No No
i/o contacte amb la
premsa o persones
que han patit
Resposta Derivació a
l’organisme
Requeriment
d’ampliació
situacions semblants
Tancament
al cap de competent d’informació

4 dies

El termini mitjà de resposta és de quatre dies, ampliable A banda d’aquesta activitat d’acompanyament i
segons la complexitat de la petició plantejada. assessorament de les víctimes, l’Oficina també
desenvolupa tasques d’observatori de les agressions i
de denúncia del feixisme amb la col·laboració d’entitats
públiques i privades. Així mateix, també pot denunciar
en l’àmbit internacional, els casos més rellevants, a
més, de fer de pont amb entitats que treballen per
denunciar i visibilitzar els incidents violents.

― 14 15 ―
Oficina de Drets Civils i Polítics Informe anual 2019 Informe anual 2019 Oficina de Drets Civils i Polítics

2. Observatori 2.1 Cartografia


de la repressió
de l’1-O

La Moció 51/XII del Parlament A l’octubre de 2019, d’acord amb la 97 servidors públics
de Catalunya sobre el balanç del informació rebuda del Departament afectats per l’1-O
primer any de legislatura pel que fa de la Presidència, l’Oficina de Altres procediments 19
3
a la repressió, la defensa dels drets Drets Civils i Polítics fa pública la Investigats GC
JI 7 Martorell 3
fonamentals i l’autodeterminació informació corresponent al nombre
1
JI 3 Martorell
L’1-O es va instar el Govern a elaborar una de servidors i servidores públics 1
29
JI 28 Barcelona
cartografia i a fer-la accessible a afectats per causes judicials 5
JI 15 Barcelona
vinculades amb l’1-O. Tipologia
van produir
tota la ciutadania. Aquest encàrrec
JI 13 Barcelona
va recaure a l’Oficina de Drets del delicte o de la reclamació que 1
JI 12 Barcelona
Civils i Polítics. pateixen. 8

1.066
Audiència nacional
8
TSJ Catalunya
Al juliol de 2019 la Cartografia Tribunal Suprem
19

assistències de la repressió de l’1-O es va fer


pública, en català, castellà i anglès,

sanitàries oferint de manera interactiva els


danys, les actuacions judicials, i les
Les dades recollides en aquesta Més de 2.000 persones
amb 1.221
conseqüències de l’aplicació del
cartografia destaquen que les represaliades des de l’1-O
155, amb un mapa interactiu, obert i
dinàmic que recull imatges i vídeos, iniciatives judicials destinades
diagnòstics
12 persones condemnades
amb les fonts corresponents, i primer a evitar la celebració del
ubica en el temps i en l’espai la referèndum i després a perseguir-
ne els impulsors va molt més 9 persones exiliades
repressió abans, durant i després
del Primer d’Octubre de 2017. enllà de l’afectació a membres del
Govern, de la Mesa del Parlament i 1 president de la Generalitat
486 punts de drets afectats de la societat civil processats en el de Catalunya pendent
1.221 diagnòstics: d’inhabilitació ferma
per la repressió de l’1-O Judici al TS que va tenir lloc l’hivern
1 persona confinada
206 Manifestació i/o llibertat d’expressió de l’any 2019 i afecta directament
2 conjuntivitis (fins al 28/maig/2019)
per gas pebre més de 2.000 persones (entre ferits,
203 Vida i integritat física i moral investigats i imputats) i diversos 1.491 persones ferides
76 trastorns milers de persones més de forma
d’impacte emocional 54 Procés just
indirecta. 308 persones detingudes
1.143 traumatismes 10 Vida privada i correspondència
(34 cranioencefàlics) Es tracta, per tant, d’una vulneració
13 Altres drets a gran escala de diversos drets 144 pàgines web tancades
fonamentals, entre ells, el més
http://economia.gencat.
destacat, el dret a la participació +817 persones investigades
cat/ca/ambits-actuacio/
política, però també el dret a la
dretscivilsipolitics/cartografia-
llibertat d’expressió i el dret de
repressio/
reunió pacífica.

― 16 17 ―
Oficina de Drets Civils i Polítics Informe anual 2019 Informe anual 2019 Oficina de Drets Civils i Polítics

2.2 Cartografia
de la intolerància
política

La Cartografia de la intolerància
política consta, en la seva última
actualització, de 655 punts,
recollits de casos documentats i
contrastats en què és la mateixa
societat civil qui vulnera, ataca o
restringeix drets bàsics com: A Catalunya 655 punts d’intolerància política

286 Actes vandàlics contra entitats

· el dret a la participació política hi ha hagut 158 Atacs contra la integritat físca

· el dret d’associació
212 atacs 105 Actes vandàlics contra particulars

· el dret de reunió

· el dret de manifestació
directes* 98 Intimidacions, insults i amenaces

8 Actes de vandalisme simbòlic

· el dret a la llibertat d’expressió contra seus


http://economia.gencat.
cat/ca/ambits-actuacio/
de partits
dretscivilsipolitics/cartografia-
intolerancia-politica/
polítics
* des del març de 2017

La informació prové de sis fonts Els casos que inclosos en aquesta


principals: denúncies rebudes geolocalització són incidents
directament a l’ODCP, recerca motivats per la ideologia política de
feta per l’ODCP, la cartografia la persona agredida o del col·lectiu,
d’incidents violents elaborada pel entitat o institució atacada. D’altra
col·lectiu ComuniCATs, l’anuari banda, s’exclouen les accions Dels 105 actes vandàlics contra particulars hi ha: Dels 286 actes vandàlics contra entitats hi ha:
MediaCat del grup de periodistes vinculades a l’exercici del dret de
16 casos per ús d’armes o carrabines contra 36 casos contra ajuntaments o béns municipals
Ramon Barnils, l’informe sobre manifestació i al dret de protesta, persones i/o llars independentistes per simbologia
la violència política elaborat per i tampoc es tenen en compte els
l’entitat Impulso Ciudadano i casos relacionats amb la violència
les dades facilitades pels partits institucional ni cap altra forma de
polítics. Els casos que no s’han repressió provinent dels poders
pogut ubicar de manera exacta públics, que formarien part d’un
s’han referenciat a l’ajuntament del altre treball.
municipi corresponent.

― 18 19 ―
Oficina de Drets Civils i Polítics Informe anual 2019 Informe anual 2019 Oficina de Drets Civils i Polítics

Recompte dels 212 atacs per tipologia

13 Empaperament/
1 Ocupació seu 6 Arrencada adhesius
de cartells/
pancarta/placa
2 Llaços grocs

9 Atac/adhesius/
2 Incendis amenaces/ 13 Atac/insults/
simbologia amenaces/
29 poblacions amb actes contra feixista simbologia nazi
l’ajuntament o béns municipals
6 Ampolles 12 Trencament de
1 Amer 1 Òrrius de vidre/ous vidres/pany
1 Amposta 1 Palafrugell
1 Arenys de Munt 1 Palamós 142 Pintades
1 Balaguer 1 Prats de Lluçanès
5 Barcelona 1 Rubí
1 Blanes 1 Sant Celoni
125
1 Cabrils 2 Sant Cugat del
1 Calaf Vallès

1 Cervera 1 Sant Julià de


Ramis
1 Cornellà del Terri Recompte dels 212
2 Tarragona
1 Girona punts segons partit
2 Vic
1 L’Arboç polític afectat
1 Vilabella
1 Les Franqueses 47
del Vallès 1 Vilassar de Dalt

1 Masllorenç
1 Molins de Rei
11 10
1 Monistrol de 3 4 7 4 1
Montserrat
C’s CUP ERC Junts PDECat Podem PP PSC Tots
per Cat

D’aquestes dades, extraiem algunes conclusions


Recompte dels 212 atacs a seus dels partits polítics per mes
significatives:

La primera és que el conflicte polític que viu Catalunya del rostre, utilitzant eines i armes perilloses i fent
de forma especialment intensa els darrers anys ha servir amenaces i coaccions, les quals han originat
35 comportat un augment de la tensió política que s’ha situacions de molta tensió i de violència que haurien
32
28 traduït en dificultats per exercir drets civils i polítics i en pogut provocar resultats letals.
23 diversos episodis de violència relativament lleus però
18 18 17 Així mateix, i si bé pràcticament en la totalitat dels casos
14 igualment preocupants.
12 són accions que només provoquen danys materials
8
6 Que el gran nombre de les agressions que s’han lleus, el cert és que l’elevat nombre d’atacs contra
1
recollit provenen de l’activitat de grups d’ideologia seus de partits polítics dificulten el seu funcionament
gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des espanyolista i amb vinculacions amb l’extrema dreta normal, n’allunyen la ciutadania i vulneren, en definitiva,
dedicats a moure’s per tot el territori atacant simbologia el dret a la participació de tothom.
independentista o en defensa dels presos polítics tant
en la via pública, ajuntaments, seus d’entitat i, fins i
tot, en domicilis particulars, amb nocturnitat i ocultació
― 20 21 ―
Oficina de Drets Civils i Polítics Informe anual 2019 Informe anual 2019 Oficina de Drets Civils i Polítics

1. Campanya al territori

La campanya impulsa el treball conjunt del territori en


la defensa i la promoció dels drets de la ciutadania
mitjançant una sèrie de comunicacions dirigides a
totes les corporacions locals on s’encoratjava afermar
el treball i defensar els principis democràtics i la Verges
necessitat de cooperar de forma activa i coordinada
per avançar en la defensa dels drets civils i polítics. Catalunya Central

Així mateix, es va elaborar un breu manual adreçat Lleida


Sabadell
Mataró
a treballadors municipals d’atenció directa a fi Collbató
Vilassar de Mar
que poguessin vehicular la resposta davant del
El Prat

Actes
coneixement de possibles vulneracions en els drets
civils i polítics dels seus veïns. Tarragona

de divulgació Per il·lustrar la campanya, el 19 de juliol de 2019,


l’Oficina de Drets Civils i Polítics va desplaçar-se al St Carles de la Ràpita
municipi de Sant Carles de la Ràpita, atès que va ser
un dels municipis on més es van vulnerar els drets
civils i polítics dels veïns a causa de les càrregues
policials de l’1-O, i on es convidava personalment a
treballar conjuntament en la defensa i la promoció dels
País Basc Brussel·les
drets de la ciutadania.

A més d’aquest desplaçament, han estat nombroses


les visites al territori per aproximar l’activitat de l’Oficina
i interessar-se per les diferents afectacions viscudes.
A tall d’exemple, es va materialitzar una reunió amb
l’alcalde de Vilassar de Mar i un regidor amb motiu
de les reiterades pintades i altres actes vandàlics que
havien patit equipaments públics i domicilis particulars
en el municipi.

Així mateix, durant aquest any l’ODCP ha realitzat


diferents desplaçaments al territori per aproximar les
funcions, tasques i encàrrec de l’Oficina tals com:
Verges, Tarragona, Catalunya Central, Lleida, Sabadell,
Mataró, i el Prat, i conèixer de primera mà les entitats i
societat civil vinculades en la defensa dels drets civils
i polítics.

― 22 23 ―
Oficina de Drets Civils i Polítics Informe anual 2019 Informe anual 2019 Oficina de Drets Civils i Polítics

2. Mocions 3. Participacions
aprovades públiques

De la campanya per la promoció i 3.1 Conferència 3.2 Fake you: 3.3 Presos 3.4 Judici al judici
col·loqui: L’auge fake news i polítics al món contra els líders
impuls en la defensa dels drets civils
polítics de l’Oficina de Drets Civils i
Polítics i l’Administració local, s’han del nacionalpopu- desinformació actual: el cas independentistes
lisme a Europa Lula da Silva catalans
aprovat més de 40 mocions en el
plenari de les entitats locals per
consolidar el compromís de vetllar al Brasil
de forma proactiva, participativa i
unitària i treballar conjuntament per
la protecció, defensa i coneixement
dels drets civils i polítics entre la El 8 de maig de 2019 l’ODCP va L’ODCP dona suport a la El 2 d’octubre de 2019 el director El 3 d’octubre de 2019, a l’Espai
ciutadania i el teixit associatiu del organitzar la conferència col·loqui investigació sobre lluita contra la de l’ODCP va participar a l’acte: Catalunya Europa, a Brussel·les,
territori. L’auge del nacionalpopulisme a desinformació i respecte als drets “Presos polítics al món actual: el l’ODCP i la Delegació del Govern
Europa. L’objectiu fou oferir una fonamentals com ara la llibertat cas Lula da Silva al Brasil. davant la UE van organitzar l’acte
visió global i comparada de la d’expressió. “Judici al judici contra els líders
situació del nacionalpopulisme i independentistes catalans”. Hi va
les transformacions radicals del El 4 de juny de 2019 va participar i participar també l’advocat suís
paisatge polític actual, comptant va contribuir a les taules de treball, Olivier Peter, especialitzat en la
com a ponent principal amb Robert presentades a l’Auditori de la BSM- defensa davant el Tribunal Europeu
Eatwell, acadèmic britànic dedicat Universitat Pompeu Fabra, al voltant dels Drets Humans i representant
a la investigació del feixisme i dels de l’informe “#FakeYou: Fake news legal de Jordi Cuixart i Anna
populismes, autor de diverses i desinformació: monopolis de la Gabriel, juntament amb l’acadèmic
obres. manipulació informativa i retallades belga Vincent Scheltiens.
de la llibertat d’expressió”, una
investigació de Xnet en el marc del Conferència
col·loqui

Conferència postgrau Tecnopolítica i Drets en


Presos polítics al món actual:

col·loqui l’Era Digital, de la BSM-Universitat Brasil i el cas Lula Da Silva

Lʻauge del Pompeu Fabra.  La Model Stella Calloni


Entença 155 Escriptora i periodista, especialista en política internacional
Dimecres 2 d’octubre i llatinoamericana

nacionalpopulisme
de 18.30 h fins a 20.30 h Carlos Alberto Almeida
Periodista, analista internacional i fundador de TeleSur
Adam Majò i Garriga
Director de l’Oficina de Drets Civils i Polítics

a Europa
Maria Claudia Costa
Presidenta lulalivre.org i professora d’economia

Conferència: ROGER EATWELL “El pres polític més important del món” #FreeLulaBCN
(professor Universitat de Bath i autor del llibre National Noam Chomsky
Populism: The Revolt Against Liberal Democracy)
Col·loqui amb:
Sònia Andolz (Professora en política
internacional—UB i URL)
Jaume López
(UPF—Ciències polítiques i socials)
Modera:
Elisenda Rovira Olivé, periodista,
Observatori Mèdia.cat (Grup Barnils)

8 de maig de 2019

18.00 a 20.00 h

CCCB (sala auditori)

― 24 25 ―
Oficina de Drets Civils i Polítics Informe anual 2019 Informe anual 2019 Oficina de Drets Civils i Polítics

3.5 Cicle debat


sistema electoral

L’ODCP va organitzar un cicle de Els temes que es van abordar van De les jornades es van extreure exigits. Finalment, actualitzar el
tres sessions centrades en el debat ser: algunes conclusions compartides. procediment de votació, el model
i reflexió sobre les deficiències En el cas del dret a vot dels de campanya electoral i els òrgans
existents en el dret de participació 1. Les garanties de l’exercici al dret residents a l’exterior: derogar que regulen tot el procés, atesa
ciutadana en la presa de decisions, a la participació de les persones el sistema de vot pregat, la manifesta dificultat d’establir
especialment centrades en l’anàlisi residents a l’exterior ampliar terminis, permetre la mecanismes garantistes, que
de les garanties del sistema 2. L’accés al dret de sufragi impressió de butlletes i introduir afavoreixin la igualtat d’oportunitats
electoral vigent i la introducció de dels ciutadans sense passaport progressivament el vot electrònic. per a les opcions minoritàries de
possibles millores. Les sessions espanyol En el cas dels ciutadans i forma efectiva i que, alhora, evitin
van tenir lloc els dies 23 d’octubre, ciutadanes sense nacionalitat arbitrarietats i biaix ideològic per
6 de novembre i 20 de novembre, 3. Campanyes electorals i el espanyola, caldria (necessàriament part de l’òrgan regulador.
respectivament, a la Sala Cotxeres procediment de votació en el segle amb una altra marc legal) vincular
del Palau Robert. XXI dret a vot no a la nacionalitat L’argumentari comú de totes les
sinó al padró (com ja passa a les aportacions va ser:
eleccions municipals i europees · La necessitat d’estalviar paper
amb les persones provinents editant una sola butlleta per
de països de la Unió Europea) circumscripció (amb el sistema de
03 CAMPANYES i, mentre això no arriba, reduir creuetes utilitzat a la majoria de
ELECTORALS (i igualar per a tothom) els anys de
I EL PROCEDIMENT països).
residència requerits per adquirir
DE VOTACIÓ la nacionalitat i, sobretot, agilitzar · Restringint l’enviament de
DEL SEGLE XXI
CICLE SESSIÓ 3 20 DE NOVEMBRE i facilitar els tràmits i gestions propaganda electoral als domicilis.
EL DRET DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PALAU ROBERT · SALA COTXERES
DE 17 A 19 H

SIMONA LEVI SÒNIA ANDOLZ JOSEP Ma RENIU


GENÍS ROCA ADAM MAJÓ

― 26 27 ―
Oficina de Drets Civils i Polítics Informe anual 2019 Informe anual 2019 Oficina de Drets Civils i Polítics

4. Informes

El gener de 2019 l’ODCP informa Informes accessibles a:


de les Conclusions sobre la
3.6 Col·lectius de vulneració de drets 2018 i fa balanç http://economia.gencat. 4.1 Visites
juristes voluntaris de la feina feta, tres mesos després cat/ca/ambits-actuacio/
dretscivilsipolitics/quisom-
per a la defensa
que s’hagi posat en funcionament.
quefem/#bloc3

dels drets civils El 26 de novembre de 2019,


l’ODCP fa saber els problemes
i polítics derivats del vot exterior, a partir de
l’anàlisi de les queixes i denúncies
rebudes i de les incidències
detectades del procediment
El treball coordinat de diversos electoral, eleccions a les Corts El mes de febrer el director de
col·lectius i entitats de juristes Generals de 28 d’abril i del 10 l’Oficina es va reunir a Vitoria-
voluntaris de tot el territori fa de novembre respectivament, i Gasteiz amb el secretari general
possible l’atenció de les persones arriba a la conclusió que s’han de Drets Humans, Convivència
davant les possibles accions de prendre mesures efectives per i Cooperació del Govern Basc
repressives i vulneracions de drets facilitar i simplificar l’exercici real amb qui van intercanviar punts
civils i polítics. del sufragi de qualsevol elecció i de vista sobre la salut dels drets
permetre la participació electoral civils i polítics als respectius
Amb aquest objectiu, han posat a efectiva de tothom, amb l’objectiu països, alhora que van exposar les
disposició de la ciutadania el seu de contribuir a la formació de la diferents tasques i línies de treball
equip de juristes, que treballaran per voluntat democràtica de la nostra de cada un dels organismes.
atendre les possibles situacions de societat.
violència institucional i afectacions
en l’exercici de drets. Així mateix, el 4 de desembre
de 2019, l’ODCP informa de
L’ODCP ha volgut visibilitzar en un l’afectació dels drets civils i polítics
mapa les dades de contacte dels de les persones detingudes
col·lectius i entitats adherits a la amb l’actuació policial del 23 de
iniciativa. Es tracta d’una iniciativa setembre de 2019.
viva i, per tant, la informació es
pot modificar i ampliar amb la Informe sobre el Dret a la protesta
d’altres col·lectius de juristes que a Catalunya: de 19 de desembre,
configuren la defensa voluntària de que ofereix l’anàlisi comparada del
drets civils i polítics. dret a la protesta, les garanties que
existeixen, examina les afectacions
advertides en el seu exercici, a raó
de les recents accions de protesta
viscudes, i estableix mecanismes
i recomanacions de millora dels
procediments de control i de
respecte del dret fonamental cabdal
en qualsevol societat democràtica.
― 28 29 ―
Oficina de Drets Civils i Polítics Informe anual 2019 Informe anual 2019 Oficina de Drets Civils i Polítics

5. Comunicació
L’Oficina és accessible al web,
dins l’àmbit d’actuació dels drets
civils i polítics, a: http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/
dretscivilsipolitics/

5.1 Youtube

El 5 d’abril de 2019 a Youtube El 25 d’abril de 2019 a Youtube El 2 de setembre de 2019 a El 23 d’octubre de 2019 a Youtube El 6 de novembre de 2019 a El 20 de novembre de 2019
l’ODCP publica el vídeo de 31 l’ODCP publica el vídeo de 2.56 Youtube es publica el vídeo es publica el vídeo “Com garantir Youtube es publica el vídeo “Accés a Youtube es publica el vídeo
segons: “Els teus drets són minuts: “Dret a vot”. “El dret a la protesta”. Les el dret de vot de les persones al dret de sufragi dels ciutadans “Campanyes electorals i el
fonamentals. Trobem-nos per societats democràtiques no es residents a l’exterior”. Es reprodueix sense passaport espanyol”. Es procediment de votació del segle
defensar-los”. Accessible a: caracteritzen per l’absència de en temps real la sessió del cicle reprodueix en temps real la sessió xxi”. Es reprodueix en temps real la
conflictes, sinó per l’existència del debat “El dret de participació del cicle del debat “El dret de sessió del cicle del debat “El dret
Accessible a: https://www.youtube.com/
de mecanismes per expressar les política”, organitzat per l’Oficina de participació política”, organitzat per de participació política”, organitzat
watch?v=NTtzU4bkit8
https://www.youtube.com/ discrepàncies i els desacords. La Drets Civils i Polítics. l’Oficina de Drets Civils i Polítics. per l’Oficina de Drets Civils i
watch?v=_2zhfCTBPHc protesta pública, al carrer, és un Polítics.
d’aquest mecanismes ―el més Accessible a: Accessible a:
emblemàtic, segurament― i és Accessible a:
https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/
obligació dels poders públics fer-la watch?v=F9Ddw7kS_vo watch?v=nyAy7FE2tmI https://www.youtube.com/
possible i protegir-ne les persones watch?v=IUBKxz3gE_Y
participants i organitzadores.
Treballar per garantir més i millor
el dret de protesta és un dels
objectius de l’Oficina de Drets
Civils i Polítics; és per això que
hem elaborat aquest breu vídeo on
s’expliquen els drets de tothom en
concentracions, manifestacions,
vagues i altres tipus de protestes
públiques.

Accessible a:

https://www.youtube.com/
watch?v=Y1HoOjQYXng

― 30 31 ―
Oficina de Drets Civils i Polítics Informe anual 2019 Informe anual 2019 Oficina de Drets Civils i Polítics

Conclusions
i recomanacions
De l’observació de la salut dels drets civils i polítics accions de protesta i, al mateix temps, de la repressió
a Catalunya, és a dir, de l’avaluació de la qualitat política i de les vulneracions de drets civils i polítics. La
democràtica de la nostra societat (perquè això i no una canalització dialogada i democràtica de la demanda
altra cosa són els drets civils i polítics), concloem que social és l’element indispensable per millorar de
5.1 Twitter les vulneracions que persisteixen i es repeteixen estan manera significativa l’estat de salut dels drets civils
vinculades sobretot a dos fets estructurals vinculats i polítics de qualsevol societat, també la catalana.
amb determinades concepcions -des del nostre Una possible sortida democràtica, dialogada i, fins i
punt de vista, anacròniques- de la sobirania política, tot, contemporània en ple segle XXI, passa també per
individual i col·lectiva. renovar la idea de sobirania nacional per fer-la més
flexible, menys rígida, més qüestionable i menys
L’Oficina de Drets Civils i Polítics El 9 de desembre de 2019, havia Per una banda, les vulneracions més habituals i esteses monolítica.
és present a Twitter mitjançant el efectuat 2.063 tuits, i comptava deriven de la manca d’adaptació dels procediments i
compte: amb 3.079 seguidors. els censos electorals a les noves realitats de la societat Finalment, des de l’Oficina hem dedicat especial
de la mobilitat i les migracions. Es tracta de sistemes atenció a fer un seguiment de les actituds i
https://twitter.com/HiTensDret
i universos electorals que afecten o deixen fora de plantejaments autoritaris, intolerants i excloents que
l’exercici el dret de participació en la vida pública, base es produeixen en la nostra societat. En aquest sentit,
de tota democràcia, a una bona part de la societat. compartim la preocupació general per l’ascens de
8 d’abr. de 2019 Aquesta distorsió del mateix concepte de sufragi propostes polítiques d’aquest perfil, amb especial
Els teus drets són universal s’evidencia de forma clara en persones atenció per les conseqüències que el conflicte polític
fonamentals. Trobem-nos per migrants (tant les arribades al país com les que n’han que es viu en el país ha pogut tenir en aquest àmbit.
defensar-los. marxat per raons diverses) fet que fa necessari, no En aquest sentit, cal dir que si bé la tensió política s’ha
només modificacions legals que vinculin la participació traduït en un nombre elevat d’incidents d’intolerància
#OficinaDrets
política al veïnatge efectiu (a l’empadronament, per política amb, en alguns casos, violència física no
exemple) les quals facilitin l’exercici del dret a vot a les letal, fins al punt de veure’ns en l’obligació d’alertar
persones que resideixen temporalment a l’exterior, sinó del perill que això suposava, també hem de dir que al
Més independència judicial també un replantejament de fons de què significa la llarg de l’any 2019 aquest tipus d’incidents han anat
= més garantia del dret a un sobirania nacional en un món tan interrelacionat i amb sortosament a la baixa. Així mateix, cal fer referència al
judici just. I al revés.
un grau de mobilitat com l’actual. fet que pràcticament tots els incidents o enfrontaments
amb rerefons polític s’han produït en espais o
Per l’altra banda, constatem que un bon nombre de activitats explícitament polititzades (manifestacions,
La defensa dels drets civils i vulneracions de drets civils i polítics que s’han produït
polítics no ha estat mai fàcil, simbologia, institucions, partits polítics..) i no en àmbits
en aquest país els darrers dos anys tenen també molt a
enlloc. La perseverança, però, estrictament quotidians (centres educatius o de treball,
és determinant. veure amb la dificultat per canalitzar democràticament activitats esportives o de lleure, festes populars...).
una demanda poblacional àmpliament estesa S’observa una situació de tensió política, que dona
relacionada amb els límits i la gestió de la sobirania lloc a nombrosos casos d’intolerància política, però
popular. La impossibilitat de donar sortida a una
Malauradament, el 2020 que en cap cas es podria manifestar que vivim en
tornarà a ser any de judicis proposta, reconeguda en el Pacte internacional de drets una societat fracturada, ni tan sols que existeix una
que posaran en qüestió civils i polítics, com és el dret a l’autodeterminació, crisi de convivència. Tot i amb això, des de l’Oficina
drets democratics com el de la prohibició expressa de consultar a la ciutadania, ens mantindrem observants davant la possibilitat que
Protesta o a la Participació no és només, en si mateixa, una vulneració del dret
Politica. #AgendaDCiP augmentin els incidents, sigui en el nombre, o en la
a la participació en la vida pública, sinó que ha intensitat i violència.
desencadenat un increment (també previsible) de les
― 32 33 ―