Nội quy phòng lab ESRC

I. Thời gian làm việc: - Sáng: 8h. - Chiều: 14h. - Các thành viên tham gia buổi lên lab phải ghi thông tin buổi lên lab của mình vào sổ: thời gian đến,thời gian về, nội dung buổi làm việc,các vấn đề gặp phải. Họp báo cáo - Thực hiện 1 tuần 1 lần, bắt đầu từ thứ 7 ngày 25/07/2010. - Thời gian : 10h -> 11h30. - Báo cáo bằng tiếng Anh, thảo luận có thể bằng tiếng Việt. - Nội dung họp báo cáo: i. Nội dung báo cáo các nhóm: thông báo tình hình làm việc tuần đã qua,các vấn đề nhóm gặp phải hoặc kiến thức thu được và kế hoạch tuần tiếp theo. ii. Thời gian học tập tiếng anh. iii. Khuyến khích các nhóm đề xuất nội dung buổi họp cũng như thời gian học tiếng anh. Ví dụ: đề xuất hoặc demo 1 nội dung nào đó mà nhóm(hoặc thành viên) tâm đắc; hay nêu 1 nội dung mà nhóm(thành viên) cần giúp đỡ... - Khi các thành viên tham gia project phải nộp định kì 1 tuần 1 lần bản báo cáo tiến độ vào mail của phòng: embedded.tech.lab@gmail.com và mail của thầy: pnnam-fet@mail.hut.edu.vn. Phạt - Vắng: 20K/ 1 lần. Được phép nghỉ 1 lần/ 1 tháng ( có thông báo trước ít nhất 30 phút). - Đi muộn ( quá 15’) : 10K / 1 lần(cụ thể như sau : sang 8h15 –chiều 14h15 bắt đầu tính đi muộn). - Người theo dõi: Các nhóm trưởng(đề cao tinh thần tự giác). - Cuối tháng các thành viên nộp tiền phạt cho thủ quỹ, tiền phạt được nhóm sử dụng mục đích chung như liên hoan ...

II.

III.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.