You are on page 1of 5

SULIT 32/2

32/2
Bahasa
Cina
Kertas 2
Ogos
2007
2 jam

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

PEPERIKSAAN PERCUBAAN

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2007

BAHASA CINA

Kertas 2

Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian.

2. Jawab semua soalan daripada bahagian A, B, C dan satu soalan


daripada bahagian D.

3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang disediakan.

_____________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman bercetak

[Lihat sebelah
SULIT 32/2
SULIT 2 32/2

注意:

1 本试卷分为四组,四组必须全部作答。
2 不必抄题,惟须注明题目号数。
3 字体过于潦草或答案不加标点者扣分。

甲组 [6 分]

[作答 建 :15 分钟]

试用毛笔以中楷誊录下列文字:

健 劫 心

步 富 坚

如 济 石

飞 贫 穿

青少年吸烟日渐普遍。为了达到禁止学生抽烟的目的,我
国教育部应分发“禁烟指南”给所有学校。一旦发现有学生吸烟,
便采取纪律行动惩罚他们。此外,校方也应多举办有关反吸烟的
乙组 [10 分]
活动,以提高学生这方面的意识。
[作答 建 :20 分钟]
从一些青少年犯罪的个案来看,吸烟者的年龄逐渐年轻化
试摘录下面短文的要点,字数不可超过 55。文后须注明确实字数。
同时吸烟也往往是致使他们误入歧途的第一步。如果能通过法令
来遏止越来越多的青少年吸烟,将有助于解决青少年问题。

SULIT 32/2
SULIT 3 32/2

丙组 [14 分]

[作答 建 :25 分钟]

根据下面所提供的资料,写一则不少过 100 字有关讲座会的短文。

安乐新村村委会主办

预防骨痛热症讲座会
[Lihat sebelah

SULIT 32/2
SULIT 4 32/2

日期 : 26 - 8 - 2007 (星期日)
时间 : 晚上七时
地点 : 安乐华小大礼堂
主讲人: 李修齐医生

免费分发灭蚊药 :07-23661633

丁组 [30 分]

(任选一题)

[ 作答 建 :60 分钟 ]

试以白话文书写一篇文章,字数不少过 220。

(一) 难忘的 (假期、旅游、日子)。


请根据括号内的提示,选择一个词补全题目,写一篇作文。

(二) 你刚和家人度过一个节日。试描述你和家人共度这个节日的情
景和你的感受。

SULIT 32/2
SULIT 5 32/2

(三)
美满人生,由健康开始。

试说明我们应如何增进身体健康。

(四) “放学后,爸爸有事不能来载我,我只好独自抄小巷走路回
家……”
试写一篇以上面文字作为开端的文章。

(五) 你家里近来发生一起突发事件。
试写一封信给你的朋友,告诉他事情的经过及你和家人如何
应对。

KERTAS SOALAN TAMAT

[Lihat sebelah

SULIT 32/2

Related Interests