You are on page 1of 5

SULIT

 

32/2

32/2

32/2

Bahasa

Cina

Kertas 2

2007

2 jam

JABATAN PELAJARAN NEGERI PAHANG

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2007

BAHASA CINA Kertas 2 Skema Permarkahan

 
 

Skema Permarkahan ini mengandungi 5 halaman bercetak

32/2

 

[Lihat sebelah

 

SULIT

32/2

2

SULIT

试卷 二评阅 标准

甲组 :誊录 (6 分)

(a)不用毛笔誊录者 0 分 (b)抄错字者,不论多寡,扣 ½ 分 (c)评分时,可以 ½ 分作单位,如给予 4½, 5½ 等 (d)评分标准如下:

等级

评阅标准

分数

特优

布白、笔法、用墨均佳

  • 6 分

优等

布白、笔法、用墨尚佳

  • 5 分

及格

布白、笔法、用墨尚可

3 — 4 分

不及格

布白、笔法、用墨均差

  • 2 分

极差

布白、笔法、用墨均劣

  • 1 分

32/2

SULIT

32/2

3

SULIT

乙组 :摘录 要点 评阅标 准

( 10 分)

a

字数必须重数。

 

b

字数多于题目所规定者,将被扣分。

 

扣分表

   

字数

 

扣分

50——54

 

不扣分

50——54

 

1

55——59

 

2

60——64

 

3

65——69

 

4

70——74

 

5

超过 75

 

10

c

分数分配:

内容 :

8 分

表达 :

2 分

合计 :

10 分

摘录 要点答 案:

  • 1 水和 电日常生 活的必 需品

( 2)

  • 2 我们 天天都 使用 养成了 浪费水 、电的 不良习 惯。( 3)

  • 3 我们 应该 时时警 惕自己 节约 使用水 、电

( 3)

(41 字)

32/2

SULIT

32/2

4

SULIT

丙组 :供料 作文评 阅标准

等级

 

评阅 标准

A

内容完整

12-14

能恰如其分地发挥、扩充内容 语言通顺 遣词用字准确 稍有病句 标点基本正确,错别字少

B

内容完整

8-11

能适当地扩充内容 语言通顺 遣词用字尚准确 病句稍多 标点错漏少,错别字稍多

C

内容尚完整

6-7

能扩充内容 语言尚通顺 遣词用字尚准确 病句稍多 标点错漏稍多,错别字稍多

D

内容欠完整

3-5

只能稍微扩充内容 遣词用字欠准确

病句多

标点错漏多,错别字多

E

内容不完整

1-2

不能扩充内容 表达极差 语法有严重错误

0

没有内容 一字不漏照抄原文

32/2

SULIT

32/2

5

SULIT

丁组 :作文 评阅标 准

 

等级

评阅标准

 

切题,内容具体、充实、有吸引力

叙述明晰、说明清楚、描写恰当

 

A

语言通顺,词语生动,遣词用字准确

25

-30

句式多样化,善于运用修辞手法

 

布局适当,层次分明,段落清楚

标点基本正确,错别字少,病句少

表现健康的思想感情

 

切题,内容具体

叙述明晰、说明清楚、描写恰当

 

B

语言通顺,遣词用字尚准确

19

-24

句式有变化,懂得运用修辞手法

 

布局适当,层次分明,段落清楚

标点错漏少,错别字稍多,病句稍多

表现健康的思想感情

 

切题,内容尚具体

叙述尚明晰、说明尚清楚、描写尚恰当

 

C

语言尚通顺,遣词用字尚准确

13

-18

布局尚适当,层次尚分明,段落尚清楚

 

标点错漏稍多,错别字稍多,病句稍多

表现健康的思想感情

 

不甚切题,内容空泛

 

D

叙述不明晰、说明不清楚、描写不恰当

7-12

语言欠通顺,遣词用字欠准确

布局不当,层次不清,段落不明

标点错漏多,错别字多,病句多

 

E

不切题,内容空泛

0-6

表达极差

 

语法有严重错误

32/2

-TAMAT-

SULIT