Isl 4 Kaedah merekod

i. Perekodan Peristiwa

Perekodan peristiwa atau perekodan kekerapan bermaksud jumlah sesuatu tingkah laku diperhatikan dalam tempoh masa yang telah diberikan direkod. Contohnya jumlah berapa kali seorang murid bercakap-cakap dengan kawan semasa waktu mata pelajaran Bahasa Malaysia selama 30 minit. Kita boleh merekod tingkah laku murid berasaskan kekerapan sebenar, kadar kejadian atau kejadian tersebut dalam peratus peluang sedia ada. Contohnya, Ali telah mengangkat tangan sebelum menjawab soalan guru hanya sekali dalam waktu mata pelajaran Bahasa Malaysia selama 30 minit atau kita boleh merekod sebagai Ali mengangkat tangannya 0.5 per 15 minit atau Ali mengangkat tangannya sebanyak 5% daripada peluang sedia ada untuk menjawab soalan guru (sekiranya guru telah menyoal sejumlah 20 soalan dalam kelas itu dan murid semua termasuk Ali boleh sukarela mengangkat tangan untuk menjawab soalan guru).

i) Lembaran data yang ringkas

Lembaran Data Perekodan Peristiwa atau Kekerapan (Event / Frequency Recording Data Sheet)

Tarikh : 20 Ogos 2009 Nama Murid : Aniq Afiqah Salleh Kelas : 3 Sinar

Penilai: Cik Faridah Ismail

Pemerhatian

Tingkah Laku Kekerapan Murid Mengangkat tangan untuk menjawab soalan Bercakap sewaktu guru mengajar // Kejadian /

Jumlah

Masa

Ulasan Tambahan

1

30 minit

kelas pada waktu pagi ( 10.00 pagi10.30 pagi)

2

semasa sesi bercerita ´Si Kancil´

ii) Lembaran data kekerapan untuk merekod tingkah laku sasaran

Lembaran Data Perekodan Peristiwa atau Kekerapan (Event / Frequency Recording Data Sheet) Nama Murid : Ain Farhana binti Roslan Tarikh Lahir : 17.09.1999 Kelas Penilai : 3 Sinar : En. Nadzrin bin Noordin

Definisi Tingkah Laku yang Direkod: Bertanya soalan

Tarikh Jumlah 1 Harian 2 3 4 5 6 7

Kekerapan

8

9

ii.

Rekod anekdot

Rekod anekdot adalah penulisan yang ringkas, tepat dan padat mengenai peristiwa dan perubahan yang signifikan yang berlaku pada seseorang murid. Guru boleh menerangkan peristiwa tingkah laku atau insiden dengan perkataan atau gambar. Oleh itu, guru perlu sediakan buku kecil atau helaian kertas yang diletakkan di tempat yang mudah dicapai. Maklumat yang perlu ada dalam rekod anekdot adalah nama kanak-kanak, tarikh, masa, tempat, peristiwa yang berlaku. Ulasan guru dan tindakan guru. Guru dapat mengambil tindakan susulan yang sesuai bagi membantu murid itu. Kegunaan rekod anekdot: Bagi merekod tingkah laku kanak-kanak yang khusus bagi tujuan perancangan aktiviti individu dan bagi kes konferensi. Kebaikan rekod anekdot:
y y Pemerhati tidak memerlukan sebarang latihan bagi membuat rekod ini. Pemerhatian ini terbuka(tiada penutup. Pemerhati mencatatkan apa sahaja yang beliau dapat saksikan dan tidak terhad kepada sejenis tingkah laku ataupun catatan. y Pemerhati boleh mencatat apa sahaja kejadian yang tidak diduga tidak kira di mana ia berlaku kerana pemerhati hanya perlu mencatatkannya kemudian. y Pemerhati hanya perlu mencatat tingkah laku yang diperlukan sahaj dan melupakan perkara atau tingkah laku lain.

Keburukan rekod anekdot:
y Rekod ini tidak memberi gambaran yang lengkap kerana ia hanya merekodkan kejadian yang diperlukan oleh pemerhati sahaja. y Ketetapan rekod ini sangat bergantung pada ingatan pemerhati kerana rekod ini dibuat selepas kejadian itu berlaku. Selalunya catatan atau rekod adalah kurang mendalam. y Kejadian mungkin berlaku diluar konteks dan ini menyebabkan interpretasi kurang tepat ataupun digunakan secara berat sebelah. y Sukar direkod atau dianalisis dan tidak sesuai digunakan dalam kajian saintifik.

Sekolah Kebangsaan Seri Ketereh Borang Rekod Anekdot Pemerhati: .................................................................................................... Tarikh pemerhatian :..................................................................................... Masa pemerhatian : ..................................................................................... Nama pelajar : ............................................................................................. Penerangan tentang kejadian: ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................... Penerangan tentang lokasi/ latar belakang kejadian : ................................................................................................................................. ........................................................................................................... Nota, cadangan dan langkah: ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ....................................................................................

Tandatangan: .........................................

iii.

Persampelan masa

Rekod persampelan masa ini digunakan bagi mencatat pemerhatian ke atas tingkah laku kanak-kanak dalam satu jangka masa. Guru mengenal pasti kanak-kanak yang akan diperhatikan dalam satu tempoh masa. Pemerhatian akan dibahagikan kepada beberapa segmen masa dan kekerapan berlakunya tingkah laku itu dicatat secara berterusan dan ambil tindakan. Tingkah laku yang hendak direkod ini perlu nyata dan kerap dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam masa 15 minit. Kebaikan rekod persampelan masa:
y y y y y Menjimatkan masa. Memberi maklumat berkenaanjangka masa tingkah laku itu berlaku. Maklumat kualitatif ini sesuai bagi analisis menggunakan statistic. Lebih objektif dan terkawal kerana tingkah laku adalah nyata dan terhad. Pemerhati dapat mengumpul data berkenaan beberapa orang kanak-kanak ataupun beberapa jenis tingkah laku secara serentak.

Keburukan rekod persampelan masa:
y Ia merekod tingkah laku yang sudah ditetapkan sahaja dan mungkin akan tertinggal tingkah laku yang berguna. y Ia hanya merekod bila dan kekerapan tingkah laku itu berlaku sahaja. Catatan berkenaan tingkah laku, sebab-sebab dan keputusan ia dilakukan tidak dinyatakan. Ini menyebabkan penilaian menjadi berat sebelah.

Lembaran Data Persampelan Masa

Nama Murid : Mior bin Kamaruddin Laila Syakira binti Yasin Purnama Dewi a/p Balakrishnan Persekitaran : Bahasa Melayu Tingkah Laku Sasaran : Mengangkat tangan Masa Mula : 8.00 pagi

Masa Tamat : 9.00 pagi Tarikh : 20 Ogos 2009 8.00 8.05 8.10 8.15 8.20 8.25 8.30 8.35 8.40 8.45 8.50 8.55 9.00 Sela Masa 1 Nama murid Mior Laila Dewi + + + + + + + + + + + + + + + 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Petunjuk : + (Tingkah laku sasaran ditunjukkan) - (Tingkah laku sasaran tidak ditunjukkan)

Ringkasan Pemerhatian: a. Mior Jumlah Interval Selaan di mana tingkah laku ditunjukkan Peratus tingkah laku sasaran ditunjukkan : 12 :6 : 50%

Selaan di mana tingkah laku tidak ditunjukkan : 6 Peratus tingkah laku sasaran tidak ditunjukkan : 50%

b. Laila Jumlah Interval Selaan di mana tingkah laku ditunjukkan Peratus tingkah laku sasaran ditunjukkan : 12 :5 : 42%

Selaan di mana tingkah laku tidak ditunjukkan : 7 Peratus tingkah laku sasaran tidak ditunjukkan : 58%

c. Dewi Jumlah Interval Selaan di mana tingkah laku ditunjukkan Peratus tingkah laku sasaran ditunjukkan : 12 :4 : 33%

Selaan di mana tingkah laku tidak ditunjukkan : 8 Peratus tingkah laku sasaran tidak ditunjukkan : 67%

Rumusan: Dewi hanya melakukan tugasan yang diberi sebanyak 4 kali dalam tempoh masa sejam itu.

iv.

Senarai semak

Walaubagaimanapun pemerhatian adalah lebih bermakna apabila guru dapat mengaitkan perubahan tingkah laku kanak-kanak dengan hasil pembelajaran seperti yang telah ditetapkan. Oleh itu, guru boleh menyediakan satu senarai hasil pembelajaran dan digunakan sebagai alat atau instrument semakan semasa membuat pemerhatian untuk setiap murid. Senarai hasil pembelajaran hendaklah mengambil kira domain kognitif, afektif dan psikomotor. Senarai semak ini dapat menyatakan samada murid boleh atau tidak boleh, mencapai atau tidak mencapai hasil pembelajaran yang diingini. Gambaran yang diperoleh ini tidak jelas bagi menggambarkan pencapaian murid itu. Ada juga dalam kalangan guru menggunakan skala pengelasan iaitu µbelum menguasai, baik, cemerlang¶ bagi memberi gambaran yang lebih jelas berkenaan pencapaian murid itu.

Lembaran Data Senarai Semak (Check List Data Sheet) BUTIR-BUTIR DIRI MURID Nama Murid : ««««««««««««««. Umur : .................Tarikh Lahir: .................. No. Surat Beranak :................ Kelas: ................. No Pendaftaran JKM: .................................................. Jenis Kecacatan/ Tahap : ............................................................................ Jantina : L / P Kaum : .......................... Agama: ..................................... Anak ke- : ....................................

Bil. Adik Beradik: ..............................

PENGESAHAN IBU BAPA/ PENJAGA Nama : ............................................................................. No K/P : ...........................................................................
Agresif ( ) ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) PERLAKUAN YANG KETARA

Alamat : .......................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Tandatangan: ....................... Tarikh: ..........................

Pasif Kognitif Emosi Negatif Sosial Motor Kasar Motor Halus Pertuturan Pengurusan Diri Tertib Makan

Bil

Keterangan Tingkah Laku Ya

Tunjuk Tidak

Ulasan

1.

Perlakuan Agresif 1.1 Merosakkan harta sendiri/ orang lain 1.2 Selalu berkelahi/ bertindak 1.3 Cepat marah/ meradang 1.4 Mengacau/ Menguasai orang lain 1.5 Mencederakan diri 1.6 Mencederakan orang lain 1.7 Panas baran 1.8 Perlakuan negatif berlaku dengan tiba-tiba 1.9 Hiperaktif

2.

Perlakuan Pasif 2.1 Memencilkan diri 2.2 Sugul 2.3Terlalu pendiam 2.4 Terlalu malas 2.5 Mudah terganggu perhatian 2.6 Terlalu malu 2.7 Lembab pergerakan 2.8 Lembab membuat sesuatu

3.

Perlakuan Negatif Sosial 3.1 Mengusik 3.2 Bercakap bohong 3.3 Tidak menepati janji 3.4 Engkar/ tidak menurut perintah 3.5 Berbahasa Kasar

3.6 Terlalu suka bercakap 3.7 Selalu buang air dalam bilik darjah 3.8 Suka membuat bising 3.9 Mengambil tanpa meminta 3.10 Tidak bekerjasama 3.11 Tidak bertimbang rasa 4. Pemasalahan Emosi 4.1 Gelisah 4.2 Menggerakkan bahagian anggota badan tanpa dapat dikawal 4.3 Bebal 4.4 Menipu / berbohong 4.5 Selalu mengadu sakit 4.6 Menangis dalam kelas 4.7 Memerlukan perhatian yang lebih 4.8 Risau 4.9 Berkhayal/ termenung 4.10 Membuat sesuatu tanpa tujuan

v.

Duration recording

Merekodkan jangka masa mengenai tingkah laku dapat dibuat dengan mencatatkan masa mula dan masa tamat tingkah laku itu terjadi. Teknik ini selalunya digunakan bagi memerhatikan tingkah laku yang kurang terjadi dan diteruskan bagi tempoh yang tertentu. Contoh merekodkan jangka masa adalah apabila seorang pelajar kerap menangis di dalam kelas. Setiap kali pelajar itu menangis, anda mencatat masa mula dan masa tamat serta membuat pengiraan jangka masa episod menangis tadi. Contoh-contoh lain merekod jangka masa adalah berapa lama yang diperlukan oleh seorang pelajar menyelasaikan kerja rumah matematiknya, tempoh masa yang diambil membersihkan kelas ataupun berapa lama yang dihabiskan bagi pelajar berkenaan mengetuk penselnya di atas meja secara berterusan. Jadual dibawah menunjukkan borang jangka masa yang boleh digunakan dalam teknik ini.

Lembaran Data Perekodan Masa (Duration Recording Data Sheet)

Nama Murid : Dayang Sarah Awang Lah Siti Aisya Ali Waqi ahmad Kelas : 3 Sinar

Tarikh Lahir : 12.08.1999 : 23.01.2000 : 07.09.2000 Penilai: Pn. Amnah Sarian

Definisi Tingkah Laku yang Direkod : Membuat tugasan Tarikh : 21 0gos 2009

Tempoh masa : 30 minit Onset offset Nama Murid Wati 9.009.05 Kumar 9.009.08 Firdaus 9.009.04 9.069.15 9.099.20 9.059.10 9.169.20 9.219.25 9.119.15 9.209.30 9.269.30 9.169.30 onset offset onset offset onset offset

vi.

Interval recording

Intervalrecording ataupun merekod jarak masa adalah teknik yang mngukur samada tingkah laku itu berlaku ataupun tidak dalam jangka masa yang ditetapkan. Jumlah masa pemerhatian dibahagikan dengan jarak masa yang lebih kecil. Pemerhati mencatatkan samada tingkah laku itu terjadi ataupun tidak dalam masa itu. Dengan berpandukan pada teknik merekod jarak masa ini, guru dapat membuat anggaran tentang kedua-kedua frekuensi dan jarak masa tingkah laku pada masa yang sama. Pemerhati akan mencatat sekali sahaja sekiranya tingkah laku terbabit berlaku pada bila-bila masa sepanjang jarak masa ini. Merekod jarak masa memerlukan tumpuan yang tidak berbelah bahagi dari pemerhati memandangkan pemerhatian

dilakukan secara berterusan bagi tempoh yang ditetapkan. Teknik ini dapat dilakukan dalam beberapa perlakuan seperti ketika kanak-kanak membaling permainan mereka ketika lapang. Apabila masa lapang ini adalah 15 minit, bahagikan jarak masa ini kepada selang satu minat. Pada minit pertama, apabila seorang kanak-kanak membaling alat permainannya, karak masa ditandakan. Pada minit kedua, jika dia tidak membaling alat permainan itu, maka jarak masa tidak ditandakan. Walaubagaimanapun apabila kanak-kanak ini membaling tiga alat permainan yang berbeza pada minit ketiga, jarak masa ditandakan hanya sekali sahaja. Borang bagi mengukur jarak masa boleh didapati pada jadual dibawah:

Lembaran Data Perekodan Interval (Interval Recording Data Sheet)

Nama Murid : Kelas Penilai : :

Tarikh Lahir:

Definisi Tingkah Laku yang direkod (TL sasaran) :

Tingkah laku Masa Duduk Berdiri Goyang Dapur

Lokasi Ruang tamu Bilik Tidur Ulasan

8.00 pg 9.00 pg 10.00 pg 11.00 pg 12.00 tgh 1.00 ptg 2.00 ptg

vii.

Sekil kadar

Sekil kadar hampir sama dengan frekuensi. Merekodkan kadar tingkah laku membabitkan pengumpulan maklumat tentang frekuensi tingkah laku yang diperhatikan dan panjang tempoh pemerhatian itu. Kadar adalah nisbah bilangan tingkah laku terbabit berlaku dalam masa yang ditetapkan dan tempoh masa. Kadar dihitung dengan menbahagikan bilangan tingkah laku yang terjadi ini dengan minit, jam ataupun hari ketika pemerhatian dibuat. Frekuensi ataupun berapa kali seorag pelajar meninggalkan tempat duduknya ketika kelas matematik dijalankan dapat dicatatkan sebagai kadar kija tempoh kelas dijalankan ataupun tempoh masa pemerhatian diketahui. Kadar tingkah laku dapat dikira purata sekiranya pemerhatian dibuat beberapa kali sepanjang tempoh. Daripada beberapa siri pemerhatian ini, kadar purata pelajar meninggalkan tempat duduknya dapat ditentukan. Jadual dibawah menunjukkan bagaimana kita dapat mencatatkan tingkah laku meninggalkan tempat duduk sebagai kadar.

Lembaran Data Sekil Kadar (Rate Scale Data Sheet) BUTIR-BUTIR DIRI MURID Nama Murid : ««««««««««««««. Umur : .................Tarikh Lahir: .................. No. Surat Beranak :................ Kelas: ................. No Pendaftaran JKM: .................................................. Jenis Kecacatan/ Tahap : ............................................................................ Jantina : L / P Kaum : .......................... Agama: ..................................... Anak ke- : ....................................

Bil. Adik Beradik: ..............................

PENGESAHAN IBU BAPA/ PENJAGA Nama : .............................................................................

PERLAKUAN YANG KETARA Agresif ( ) ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) )

No K/P : ........................................................................... Alamat : .......................................................................... ........................................................................... ...........................................................................

Pasif Kognitif Emosi Negatif Sosial Motor Kasar

Tandatangan: .......................

Tarikh: ..........................

Motor Halus Pertuturan Pengurusan Diri

Bil

Keterangan Tingkah Laku 1

Tahap Tingkah Laku 2 3 4 5

Ulasan

1.

Perlakuan Agresif 1.10 Merosakkan harta

sendiri/ orang lain 1.11 Selalu berkelahi/

bertindak 1.12 Cepat marah/

meradang 1.13 Mengacau/ Menguasai

orang lain 1.14 1.15 Mencederakan diri Mencederakan orang

lain 1.16 1.17 Panas baran Perlakuan negatif

berlaku dengan tiba-tiba 1.18 2. Hiperaktif

Perlakuan Pasif 2.1 Memencilkan diri 2.2 Sugul 2.3Terlalu pendiam 2.4 Terlalu malas 2.5 Mudah terganggu perhatian 2.6 Terlalu malu 2.7 Lembab pergerakan 2.8 Lembab membuat sesuatu

3.

Perlakuan Negatif Sosial 3.1 Mengusik 3.2 Bercakap bohong 3.3 Tidak menepati janji 3.4 Engkar/ tidak menurut perintah 3.5 Berbahasa Kasar 3.6 Terlalu suka bercakap 3.7 Selalu buang air dalam bilik darjah 3.8 Suka membuat bising 3.9 Mengambil tanpa meminta 3.10 Tidak bekerjasama 3.11 Tidak bertimbang rasa

4.

Pemasalahan Emosi 4.1 Gelisah 4.2 Menggerakkan bahagian anggota badan tanpa dapat dikawal 4.3 Bebal 4.4 Menipu / berbohong 4.5 Selalu mengadu sakit 4.6 Menangis dalam kelas 4.7 Memerlukan perhatian yang lebih 4.8 Risau 4.9 Berkhayal/ termenung 4.10 Membuat sesuatu tanpa tujuan

Skala : 1- tidak memuaskan 2- kurang memuaskan 3- sederhana 4- baik 5- sangat baik

viii.

Rekod berterusan

Ia adalah catatan lengkap berkenaan kejadian dan dicatat mengikut urutan masa kejadian berlaku. Guru atau pemerhati akan duduk ataupun berdiri dari jarak beberapa meter daripada murid dan mula mencatat apa sahaja kejadian yang berlaku dalam masa yang telah ditetapkan. Masanya mungkin lima minit ataupun mungkin diulang beberapa kali pada hari itu. Rekod ini berbeza daripada rekod anekdot kerana ia merekod semua kejadian yang berlaku bukan hanya kejadian dipilih ataupun yang diperlukan sahaja. Catatannya juga menggunakan ayat yang pendek dan ditulis dengan menggunakan ayat yang pendek dan ditulis dengan menggunakan teknik penulisan ringkas jika boleh. Kebaikan rekod berterusan:
y y y Rekod yang lengkap, komprehensif dan tidak terhad kepada satu kejadian sahaja. Rekod ini terbuka dan membolehkan guru mencatat apa sahaja yang beliau lihat. Guru atau pemerhati tidak perlu mempunyai kemahiran pemerhati yang khusus.

Keburukan rekod berterusan:
y y y Memerlukan banyak masa. Sukar merekod semua kejadian dengan lengkap. Baik bagi merekod pemerhati individu tetapi sukar merekod pemerhatian secara kumpulan.

ix.

Rekod Spesimen

Hampir sama dengan rekod berterusan, tetapi ia lebih lengkap, lebih jelas dan kriterianya sudah ditetapkan seperti masa dan kanak-kanak yng terlibat. Rekod ini selalu digunakan oleh penyelidik yang memrlukan catatan menyeluruh dan lengkap berkenaan satu-satu tingkah laku. Kebaikan dan keburukannya juga hamper sama dengan rekod berterusan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful