lrq'F

"

.3

gi sexualitdlii Neurochimiabioenergetica
part€a 1din2

Dacivomintelege neurochimia 9i bloenergetica serualitalil vom aplica !l aceast?i cunoaltere vialanoastra, in relaliile noastre deveni amonioase, maipline vor mai dedragosle poate chiar spirituallzate. nal Si
.vtmdidcsrabE. ene€iaseruale qqul ro(a puremrca. c rJeste o protund asuprasaniiaii noastre, asupm relaliilor noaste intime ;i a spiitualitifii, dar dimensiunea acestuia estearareori con$ienttatd. SpIenorocul nostn, ftr prezed pulcm discememai mult din dinamicaprofundd a acestuia, datoriteunei inf€l€-qeri ce in ce din nai profimde a newochimiei creieruluiuman. pol Efecteleobservaie fi pa4ial explicarecu ajulorul biochinici ii pa4ial prin inremediul bioenergeticii. Orgasmulestein gereral privit drept scopul ultim al sexuluirecrealional. tilhem Reich a fost primul om de $tiida carea descnsnaturati a scopulorgasmului,ca mijloc de descarcare excesului debioeneryie. insotirdeo eliberare adilionaldde ene€ie emolionale9i a recunoscut de asemenea consecinlele negatil€ ale energiilorsexuale blocate. Pe]angi culnile binecunoscute, orgasmulare tendinlade a producedin pdcateqi cfecte secundare negativ€putemice,c€ doar acln au inceputs; fie mai bine inlelese.Acestease

deWalterLast @2007 http://w.health sciene spinlcom website:

datorcazn unor tendinlepredictibilein activitateahormonah, ce par a fi asemandtoare la toatemamiferele,lendinlece asigud in realizarea anL'nilor obiectiveevolutiotriste, pe specialcombinarea scar. largn a fondurilor geneticeri cre ereain deplini siguranlt a Acesreobieciive sunt atinseprin intemediul urmiroareio. schimb;n in neurochimia organismului.Principalii actori pe accastisccnd (vezi sunt dopamina hormonulrecompensei tabcld t). prolactina hornonul safietafii, satuarii (vezi rabelul2), oritocina holmonul afecliunii, comportamentului matemal, altmismului (vezi iabelul 3) si diverselemvele ale recepto.ilorandrogeni toateacestea influen€nd protund starea noastri emofionalt, noastrade intimitate, percepliape careo dorin,ta pafenerului cer ;i predispozitia avemasupra noastri la substantc actn ntli ce produc $i Ace9tihormoni por aveade dependenit. asemenea alte tunctii, inst in generalinrudlte ;i intre ele-in p1l]5, esteimplicat 5i stimul€nlul (PEA).ce este asemenea de feniletilanina - februa NsuSNewTimes decembrie2008 e2009

64

Fiontlerele prez€ntqi in cacaoSiciocolad, el ddicand Tabelul 1: amplificandgraduide aten!€ dvelul de energie, ale Nivele dopaminei: int€noara. $i inbunedlind staxea PEA esteprodusin cantifili nai mari atutrci cand$ntem indrtgosti!. ln schimb,o (fetromendesiulde intahit deficientda acesbria suferede tulbumrea in cazulcelor care duce maniaco-depresiv5) 1aap3riliarmor sian ne indrngostim,devenim denefericne.Cind Excos de ,,inrobi!i" prill intennediulnivelelor cresout€ PEA, oxitocinn si dopanind. Candsuntem trezili erctic danrritnun€i apropierifizice, in cre$te continuare, nivelul nostrude dopamtud iar in momentuloryasmuluiin creierulnostru are1ooo adeveratd ,ftrnrne" dopaminicd pofesor 1aUniversitatea Gert Holstege, croningen $i colegii lui au asociatacesi fenomencu efectulpe careil arc heroinassupra creieruluir.Dopaminaesteactivi in toat€ de fenomenele dependenli,ohiar d la oamenii Deticien!, careau uitat ce est€sexul.cea mai mareparte in activitatesepetrece sistemul din aceaste limbic, carc esleceamai vechepafie a ' incapdcltateaa expedmenta placerea; de nivelul de dopamina creierului.Dupeorgasm, pare deculoale lunea lipsitd brusc,fenomenilrsolii de simptomele scad€ ' lipsa iniliativi de rcacle are binecmoscuteale renunituii.Aceastd ' Incapacitatea dea,,iubi" tendinlade a seproduceimediat in cazul .libidoscazut bdrbalilor $i cu intarzierein cazulfemeilor' . probleme ereclia blda0 (la cu . lipsa dupi orgasmcle$te9i nivelul d€ De asemen€a, legatuE cu €muscdilorin u componamentulprop prolactini iar nivelui receptoriloran&oge .ADD/ADHD dupd Nivelul de oxiiochd soade scade. orgasmulobignuit,dar dacdcuplul menlineun contactsirans,acestluffu poateajutala acesteiscederi$i la susln€rea contracararea de oxitocine.Schimbed nivelului datonte acestuidez€chilibru comportameniale pe fost observate o perioaddde ' strredeblne or,mullumirc homonal au inte ' pEc€rc, ir1tot acesttimp, putemfi duce pan! h 2 siptamari. bucuiiadea la a!,\iod saudepresivr, mai intabili, nemulllmili, panea buraa pdneDeruh'i cea $rin locsa !edeFr .sentimente pozitive deceilalli faF nostru,putemd€veniacumconstienfiintr-un mod durerosde defectelelui / ei. ' aleged inlelepte rrndns a\eeaidrmd) pe proces | \actacela): ' a$ep6d rcalhte cdn.l la \e perrece in ca/'ulrenunlarii cocajnd. ri ' dragoste naierd/patemd perioadade prolactiru arenevoiede o anumifi Smsi: htlp://Pw,Euitng.intolscienco/sd-ard-addiction trmp pentu a ajmge la un nivel normal-

- lebrua decembde2oo8 e2009 NqUSNewTimes

dePrcsie . agrcsivitaie. .cunoa Frontlerele Tabelul2: cu asociate Simptome de excesul Prola6tind Lafem€i ' Iipsa libidoului ' $an schimbatoare.Aceb-ra deci la fluctualii niveluiui de dopamind 9i enolona1erapidein cadrulrclaliei noastrc'Ma taziu.in timpul.rul receplorilorandrogenidin sexuaL. sta schimbitoare.mahmureli"poslorgasmicede durati s au oblinut din studiul iobolanilor masculiepuizati Nun.' ace. maimulele$lbaticc inchisein cu$ri. pnnate.rea \eam:r. simptome unul cea€i. dePtesie . este comportament ideniic la oamem.nivelele de tot se misurt ceacestea resemneaza nal mult eraucele protacrinA cu soartalor Nivelele de peiodda de lJr i ln ace'Ie o nar rd'cac oupa adicarlmai-EJrelc .. deoarece arc origineain parteaceamai prinidve a creierulurnostru. lor $adar. hipotalamus modificAndastfel @srosteronului $i sexual AcesteschlmbAri . ftand sexuah.1unii miere"a relaliei stranslurili datoritdnivclelor noasre.prezintnin pnna faza nivele I 5rrc\ului coni-/olLdar rle inalre horronului pe prolaclinicresc..rcsenrnarii" ti cum ar fi un fel (renun!6rii).. atunci specifice este estrogenul la nivet€normale cend .rdmenem mpid aceste inaltede oxitocina depiqim $i €cand $i mai nult sex.La modul tundamental. devenimdin ce in ce in ce mar pulm interesalide partenerulnostrudin punct de vedercsexual(poatedin cauzdcn subconinent dejos ale cu si incepem l1/oasociem nivelele sA posibilsdincercnm ciclu)$i acume acestui devenind susiinelnnivelul de dopaminA de dependenli 1'reundrog saude vreo mancare' saudevenind interesalide un nou pat€ner acesttip de sexual. prczenla nivelinaltd-" ' actul lipsei poate dureros datodb ii sexual lubriileivaginale LabArbali . i$i mamifere$i reptile.'] astfeleficaoilaiea reducend scade.€lecorcspunzand o lipsd aproximativ a impul$ ui sexual(libido) in comportamentu pe Prolactina. nivele de scazute testostercn de inilial. sexulne lacest ne dorimti maimult 'zle la dJLe crelrei)i 'ciderirapide ser. 'Lanlenoastre )i de hormona1'.inienilitate .e in observa rclaliilede lungd ce ceea sepoate durati ce nu prezinleacelnivel de oxitocini caredeterminao apropiercstdnse intre decenbie2008 februade NquSNewTimes .De exenplu. inreioare compotuinenh c.iristeli" honnonale Inilial.rin comportamentul cu 7 zilc. hngt lilptuLca $obolanilor. Dovezi suplinentarein privrnla acestel .ondil {ri\el oeprrlacrina :nperechcd/4.afecteaze _ si aclionead ca o l.c Turre n! . anxietate 'simptome chiar!i menopauzei.

pre$€dintelui Calvin dupanumel€ SUA Coolidge(htpr/wr w. prciejeazalmpolrlva deinlmd b0lilor sutsi: hnp://M. te acast . . Coolidge" spus a Efecnrl Coolidge numaicd a fostobserva! nu la loare animalele se{ tnasculin de reslate.cu oritate ti mi ' djminueaz. ce a ascultat Dupe preiedintele relatarea. masculii incepst lSi ignorc destulde curend partenela. dnitor mai a ' scade plesiunea sanguin. serevitalizeazdcelpulin suficient ei de mult pentrua fi din nou activi s€xual. ti g.r' Tabelul3: Beneficllle oxitocinei 'agrcslvitate .dar imediai ce esteintrodNi o noua femela. soJiei i s-a un putea carese pe imperechea gniniLe parcursul cu intregiizile $i aceasta fiecare l"a placut in zi. info/science/coolidge effect). duce ap6dlla la bolllorde 9lahlpercnstuntl Inlmd .Atuncl rog spune lucru9i doamnei preiedintele. NOruSNewlimes decembne .Acest proces poate repetat nouti din noupana fi din ce Sobolanul masculestecomplel epuizat. 9i Rozitoarele femele exemplu. dornlele dependenlete 9i ' receptivitatesexuaE me tA ' taciliteaza lnvilfl rea .s ah experimcnr Ln iodici faprLlcA posibila poalefi cr€$erea cauza ac€stui a efect niveluluide dopaminA.Nu domnule" lucrucu aceeagi ia respuns fermierul.. vlndece reface 9i ' vindecarca rapid.. ideeaSi i-a cerut fermierului strii facl cunoscut acest lucru9i pre$€dintelui.efectul Coolidge". a insa ibstobservat la femele. poate pontru tltoxlc celulelecrelerulul ' dlstruge mu$chll.Face aces. obezltato.4 Acestfenonena fostnumit. Coolidge gendit s-6 peniru moment apoia intrebat: un . de . repaE. osteoporoz.. 9ladlculalille oasele ' slSbqi€ lmunltatea ' blocheazl ater6b..FroItierele cuno EfectulGoolidge in experiment€le gobolanis-aobserwat cu ci. dupdo viguoasd copulaliecu o noudpadeneri.rcu nli dg. dlabet. CandSobolanii fost au invila! sd actioneze mancti penirn a lii o stimula astfelpropriul ccntru cerebnl al recompensei. stimuleazd dep6ndenla 'iniibalbldoul . infolscien @/sq_a nd_addicio n Honnonul afecllunii Sistemul dopaminic evident proiectat este peniru a produceo cat mai marediversitate impJlsionandu-ne imperechem\r ..reuniting. aceitia inceput renunle a au sd la mai mancaSia se imperechea au continuat fi doarsi sestim! ezepandin momentulin care au fostpe d€plinepuizali. Povestea spunecd in timpul unei vizii€ la o pregedinielui arAtat coco$ fermn.iebrua 2008 e2009 .oxltoclna Dragoste cofiuniune.ina?".flirteazi" mai mult Siseprezintamai atrigabare aftnci candsun!obseNate masculi decat de noi in prezenla unormasculului caredejas-au cu imperecheat.ie Cenelicn.

cu lui urcusurilesi cobora$udle specifice. marenumir de cuplr. Oxitocina contracareazi nivele cu asemenea frica. Femeilesunl atrasesexualde bArbalii ardtosi.itocinicastran$ cu acest padenerulei. esteposibil si triim sj un alt tip de orgasm oryasmuldatoratunei apropieriemolionalefbartemari Penlrua studiaii ahearticolerefedtoarela hormonaleale sexualitilii noaste..februarie2009 NEOSNewTimes relaliilede Motlvele Drofunde dezbina care stlclle caractefi cuplu suntinriddclnatein noastre sexuale. Exisid insd efectele un hormoncarecontracarcazi un montaigne cu emolionaleasemdnitoare esteoxitocina russeale dopamin€iii acesta de honlonul afecliruii. deseoridupno perioaddscurd de timp. eai9i reorienteazd decemb e2008. $i cn acliuneaoxitocinei garanteazA ainbii pnrtufi pentrua asigurasuFavielufuea vor coopera odraslei.in aceastd .Frontiorsle conoasterii cu cat mai muti parteneriposibili.Jartra albi" (.insn majoritatea probabilplictisitoar€.in loc snm€nlindo legntureor.de dumtn.cuplurile cnsdtodte in secolele distunclionalernman€auimpreunndatonte presiunii socialesaudatoriti imposibilitdfi de a obline divo4ul. Motivele proturde caredezbind relaiiile de cuplu sunl lffndecillate in homronalealerclaliilor noastre caractedsticile sexuale. condilionall genelecatmai putirli.dar deseoriiii alegpartmerul pe bzza rcsurselor$i a potenlialului 1orparenial. Relaliile neoficializate sunt$i mai fiagile.nd nivelul de oxitocinA.fiind putemic atasi de orice fem€ie (fertih) cu caracterisiicigeneticedezirabile. careesteasociata inalie a1e cortizolului $i cu stresui(tabelul 3)Oxitocina ducela apariliauneiputemice legdtu.Aceasti varian* ar puteaproduceo relaFe emolionalnstabila. candnivelul ei de femeiaremene Folactina sementineridicat pe inteaga perioadna hranfii copilului h san. $i snasigurim un mediu carmai descendenliior nostrii.odati cu aceasta crescA. aspectele pagim de inremer $'iywreuniting. dintre noi ar considera-o forme de . Ea vindecn$i menfine unite. Acesi paternevolutiv esteintrerupt dupece lnsircinatn. iar apoi sdse abFnnde h sex. a$a cum vom vedeamai talziu.aceasta practicafiind intalniln in tantra indiann. h cadul perechilor de animale. a maipmduce frre de (nlai alesdin punct de vedere dezechilibrantut emotional)ciclu neurochimical orgasmului.in hormoiale rolatiilor ale sd suntom termeni eyolulionistl. multcu ner. termenievoluljontri. sti la bazalui a fost lntotdeauna trecute.in in taoismulchinez9i aparent.i in cadrulcuplului. in loc si le relaliile de cuplu s1trAns dezbine. suntem In genel€cat mai condilionali snne respandim nult cu putin!.imperecherca ti odati cu ac$sia dopamidc ia star$ii si montaigne-russe-ul dupt ce fefilizarca s-aprodus.sexspiritual".iar porenlia1u1 birbalii incearct st iqi dspandeasca genetic.saavem pentrua put€aconcepe un o activitatesexuald dupno perioadA fimp sd de copil. cadrul cre$tinismuluitimpuriu.In acestpunct. intahim pe altcin€va9i sdrepetim intregul proces.WhiteTantra")si in variate .Si oameniiar puteaface la fel: ar putea doarpentrua aslgum avearclalii sexuale conceperea unui copil. nivelelor oxitocinn.spandlm nenlioneMn in celebn Paramahansa Yogananda ln\ l\$xe Autobiagaphr ofa YogicE aceast^ esteexactceeace au frcut parinlii lui.a$acum separeci face activitatea sexuali ftecventeinsoliti de orgasm desi.ri cnsdtorite sfrr$escpdn a divo4a.In iimpurile modemq practici a reinviat in cadrulKarezzei.si ne indrngostim.moti\ul care parea fi mai degrabe prczent.. sigur pentru cregterea inseamnd suntemplogramali st ci Aceasta infilnim pe cineva. problemd Solulia ceamai stdvechela aceasta frd a ajungela €steaceea a facedragoste de Acest lucru aj$e nult la menlinerea orgasm. iar apoj. In timp ce acestfenomen ullul recent.info/ vizitali Relallllesexuale un in prezent.ii cand.

dependenla de a. curse saupariuri. tmsiuli ce poateducela aparilia a numeroase intr-o rela.Atii insnpot incercasniSi menlinnexpenenFle in dopamjDice \arf (experientele carenivelu se de dopaminaelberat ln cory esremaxim n. formarea rnor rela.saupot hcerca sni9i nodifice gradulde iryIicer ff.la 2 r5pd.gisirca utrui nou partenersexual. Din momentc€ ac€stobiectiv estein contradicliecu condilionareanoastrd neuochimicn evolutivi.snduci'ea-dopamin se diminueazi Siincepemsene ...ii ne bucurdmde excitantele culmi dopaminice eliberatein timpul intahirilor noastresexuale. Experienlele dopaminicede v6rfpoi fi de menlinutedevenhd dependenii de asemenea faln de ce: poaiefl ceva nu preaconieazd vorba de drcgwi lesalesauilegale.tiisexuale stabileprezinti evidentur avaniaj. in6lnirile noastresexuale incepemsdvedemin partenen nostu toate de lipsurile ce prealabiituseserimascate niveleleinalte de oxitocine(datorat€coniactelol fizice frecventeneinsolitede asocialii subconqtiente negative).lebruae2009 NE$SNew Times. pentru un atai starea de binele copiilor.tie. cupluile pot incepesa i9i piardalnteresulfati de sexqi sdseinchida din punct de vedereemolional. devenindinteresafide un nou part€ner. toate 2008. perioadaaven tendinfade a fi in toad ac€astd mai ffitici. sau.eneneio mullime are de efectesecundare negativeasupracapacitilii Formarea relalli unor soxuale stabile prezlntd evldent avantaj. sipenlru cat enof al echilibru lonal parin!llor. Pe langnfaptul ce FovoacAo nulfime de problemedatoriti shesuluiprelungit $i poate ducela apariliaunor problernelegatede $narare.Cu excepfiamomentelorin caredoim sAddmnattereunor copii. deoarcce poces sltslinutde o geDeroasa ne indragostim. eliberarede oxitocinn.nem. caresuntemstructuratJ de dezvoltao dorin6 subconftientd a ne separa $i multe cuplud chiar fac acestlucru. De-a lungul timpului. Inifial suntemadu$iimpleuni.in extremis. noasirede a ne deschide de o starede fafi intimitate.. decenbde 69 . a Tinand cont de structuraachrald societdlii. ce suntmult amplificateil inlidte de de nnplicareain relalii armonioase lungn durali. ciocolatdsau. tebuie sAdescoperim nodificerile hormonalece nigb cAi de a depAsi ne dezbini. in aceasid .br* afectiv citre copil.) prin explorarea tuturor poziliilor seroale posibile sauincepandst facn schimbde padenericu alte cupluri. aceastd insealtnlaci trebuiesi maximizdm Foduclia de oritocini ti saevitim montaignerusse-uldoparninic. In loc sAne bucunm in ne continuarede niveleleinalte de dopamine. ed.sra$ament" situaie.victime" conexesunt socialece apar. vina urlll pe celilalt si aite emolii negative de d'emdoalodrc repreTinla faple\pre. se Acesle dvelejoasede dopaminn poi ceea de in'indepe periodde pen. ..dez-in&dgostim". starearoastri de sinitate Sislareanoasfa de bine inierior. ci urada.atatpentrubinele copiilo! cat Sipentrustarcade echilibru enolional al ped4ilor.mahmueli" biologice. ceeace sepetece in prezeniin cadrulsocietnliinoastreesteperfectnoimal din punct de vedereevolutiv Mareaprobtemeinse problemeemolionaieii estedatt de imens€le Alie . tr€zim tot mai mult cd trebuiesAfacemibli joaseceurmeazd dupe nivelelor dopaminice curente.iaunei ce . r€orientandu-se alte tucruri.. mai frusrali.probabil cel mai ftecvent.. in ac€stfel sprc reuqindsdme4inA o relalie satisficitoare.jocuri.Eic6E. de a da mai iritabili. Vorbindin remeni hormonaLi. in funci€ de nodul in putem emoJional.R. devenindtot mai dificil st nenlinen o viala s€xuald lmplhita. sexulestenedorit din punct de vedere hormonal$i odce act sexualfinalizat pnntr-un orsasmduce1anoi instabilit4i hormonale9i Prin umarc.

inh o Noycsde la YaleDivinitv School Humphrey stareperfccii de slniiate. fedcili $iin completl ca nascultne conlinenlei a Noyes !enit cu ideea armonic unii cu allii'. c q i J d e " .rde ncmbrii ai orgasmului). o pliceresenzuah Tineri bErbaliau invatat auloconrrolulde la perioada nenopauza.Frontlerele cunoat e f i i aceste.tii pot plinede iubirc. descoperittu din umn ca$i el ii (Si un Karezza 1afel$i . !j si rea\izamo aderhaLt stareade mai mdta energieSile imbuniteteEtc ci uniuneiilre sexe..aici exista o culsA $i a un biologica:penfiu menline corppuiemicii sanitos.deoarece esiedAundtor mcdical ci sexul non-orgastic i3r bi{ba. s: practici Karezza:o sinAtatcmai buni. dehorrnoni cel nai binemenlm$aprin este inlernediul trnirii utlor st. in cel€din unni a in innnn. un mare n 11. acea$e lucruiar in anul1848a fondatla Ne\l York sexuale1a Comuniiarea focar al actuiui amorosdc 1aorganele care Oneida. sprcnorocul considerentc in d\emoejro mar(crreneora bcer.i o apropiere ir Oneida.El chiaf a sugerat siareade timp sarcinile prevenind acelati in sindtatc.Poate st de orgasm lie implinitoare?" .r 4 ca sola 1uipierduse a o consecinli faptului 70 {ebruarie2009 decembrle2008 NEXUSNewTimes .{bi") este solialui craufoate incanhlide sexulljpsitde La dspunsla sexulDonorgastic.' oe d te1rru c'fd .r lor.ePdtul DJmne/eJ Pinl.. insA.ary) UniveBiiy copii prematuriin primi 6 ani ai nariajuLui lor.le hproprer'i ddrorirr stareadc vinovilic Datodtn situallenu esteneaparat dinte ser Si apirea. existat idei debazd evolu. $r grupde ai \\.Jesa CorNd(atea o\ei(a Ei im$Nali{e sliNua\e a\e conti\enlei mas!.Tantra. e + i l e de oro1l| crre crro. mrt\o(d\ l!. disconfortce aparedupEsexulrnmat de lor redorite. Raporrurile mai mafE$r unei sarcininedorite.Acestcane ducin final la sexualiljpsitd dout tuh€bnri: activitatea .Totuti.. oblinerca comllniiilii Oneidaau fost exaninali de catre Unul dintre ace$tipionieri a fost John cn unmedic ce a descoperit aceitii erax .bazanduscpe er. a a f l dl a o r a a . risctm seii pierdem.accasin afirmaliilor unor autoritili din doneniul nuhe femei incl prefera de actualilate.\u\L'r X\X-\e". (OSy'acuse Lib. autocu Dupnce s-aluptalo perioadd un celibat Karczza cele a impus.ri de excitatie sexuali. modul prietenilor despre lui acest ejaculare.Este $i glandelor pentrustimularea orgasmul necesar noastresexualeri mcnlinereaintr-o starcde Acestorintrebnri sdnitatea organelorsexuale?" nu li scpoate un rispunssaiisiictlordoardin da nostrL. teoretice.pedcnla au ajuns ne teb\ie sar stlAd\im N doarsi' ne i$!aciL$ \a collc\rriraci serlu\\rpsi\de e\acularc\ead\ce ci cu Dumnezeu. o . La fel ca $i in cazulactivitill astfel mu.. Padenerele erautoateentuziaste c r r c Jf l e .\l\\nel . trebuie nenlinem$i o produclie sa putemicide hormoni Aceasaproduclie sexuali. povestit A punctul practice schimbn tundamental. de fcmeicedepA$iseri inceNt si i\i deasea$ra de No. (Tolu$i.ec.ior. barbali.tii suri $i mai orientali cntre orgasmul stualdtii.rip']\ irri 1811-1886 lohnHumphrey Noyes. evitarca lipsilede sexuale fenei $i birbali.chiloreste mai binest ii folosim.tia Au trei 250 deopoirivd ajuns numere demembrii. crau ejacularc baza Comunitatea miritA.i fi realizatein inlenorul unei rela.

cat $i un forum de discuJii$i un newslcfter lunar Bazaacestonesteluffarea scrisade Mamia leace hetueen Sheets: the Healihg \rith SexuatRetatianships (.decemb € 2008.F!9 1r'l*_ ggtemrn.i-apublicat experienlele si reotiile h btcrTeaMdle Contine ce (.Doud alte 1ucrtui clasicesnntTheKvezza Merrod (.Metoda Karezza") J. Pandinmijlocul secolutuiXX.info ce contineo mullime de infolmalii practice. Paceintre a$ternuturi Vederedinspresud i principale a cl.Pentu Siocl$a1m. Cartea9i sit€-ul ce includeqi un numir de ndrturii. dup: mai mult de 25 de anide practicr.ntl. MeiodaKareza In Karezza.ahrii l: .. L_lgl!!:qe o valoarepractici in privinla deialiiloriehnicii. lini$tid. Toaletreiinsapr€zintd marilebeneficii derivaie aceasti din metodr.a orgaDelor sexuale.. in nare datoritneforturilor lui Mamia Robinson$i Gary Wilson.Continenla masculins"). /iF inicrncr' http/mrvreuniting.umate de o uniunecompleti.riYindecaleprin interm€diul rela$ilor sexuale"). o mai mareannonieSila la anunilerealiztrispirituale.Karezzaa cunoscut renairerein o DezvoltareaKarezzei in 1872. Parteneriicauti o starede udune 9i o deroltare sufleieascd muiuah nai degrabd decato gratificarepasionalt trecntoare. La scult timp dupece $i-aumodificat obiceiurile adescopedt e relaiivu$orsi ci sexuale. in dezmierdtuice erauexpresia afectiunii. Noyes.rtiintifice ii spidtuale. momentul La ales. infeclia urinardde caresuferea Mamia a dispdrut.lii ale acesleiaborddrinon-orgasrice. delinsite-ul Ei httpr/$$lv.Carry em dependent alcool de de mult timp !i i seprescrisesein antidepresive. practicaKarczzeja intrat in declinin Statele Unite. Toate aceste lucriri suntdisponibile o..l<xezza: eti. prezinidmultiplele beneficii relalionale$i din punct de vedereal s.de$imetode nonejaculatoriisimilareseparecn au cAstigat o mu1limede discipoli in India $i Egjpt. probleme (de!i a mai alut depiteasdaceste d$te momentemai dificile). dupi meditalia comune.reuniting. Doar carteadr.accentulestepus atatp€ con$tienlizarea sinldnintelor interioarecet $i asuprasenftrcntului de uniunecompleit cu NqUSNewTimes. Accentul era pusmai degrabape apropiere iublioare decAi o pe negarea pldcerii.februarie2009 7L .rPs. de (1903). willian Lloyd (1931) de $i Karezzd:Ethits of Mdfridge (. de asemen€a. credea Ea cA fi spre energia sexualapoate direclionata imbunAtatea stirii de sdndtate lesuturilor a corponleSia imbdierii fiec&eicelule cu sdnntate vigoare.info. Karezza $i era o formd de asociere/uniune spiritualr.di a Comunitaiji Statele practicda inceputsi se Unite qi aceastd (@SlracuseUf oneida cum ala adtain 1870 ivercityLibdry) qi parte Recent. Mamia ofere iar de as€menea insnuqiuni u$orde lmnat pentru incepdton.Alice BunkerStockiam.Frontierele cunoasterli contactfizic. Dr Stockhalm !i-a dezvoltatneioda in special cu scopul ai$i ajutapacjcntii a de $i promovato ca o practicace ducela o tnai bunt starede snndtate. celelaltedou5lucrdri fiind indeosebi interesante punct de vedere din istoric. cuplulseangaja caln in rAspandeascd in alte !dri.ca mariajului") dr..

or "i-!"E maiacri\4.PemisurecedobandiF qE r_.Mangaierii€gimiicArile aciuluisexual.ng4gle. demulre oace.ochi.-s* dlp. timp ce I de celalalt. r.. j=T:l ZrbrSllgillds a arlL.a5aflrm €xptcn 9i -cdold /te-icilrrr br-o bJra dtpozitie.. Cdntnd.lu8silq9p341!!!!E9E@4@qg mcr ea.". o€anele sexuale h f momenle.acea(E) iubirc. ii.rranit-it cu asi ce'a.r"jp.pafeneru1.n / pafen€ra.'nnndoiiD!r-un de de Dr Lloyd mentioneazn asenrenea sen Penrumulleper<o. de a deqaEce{ul9[q1ij]9qaq!!9qi4i $i .ca dupA \imbelsuaatn.Wiliam pafenerei / parteneruluisubformd de binecuvanbre.demagnetizat€. .tf "iq4d.::intr-oKarezzar€u9iti.Eeaerer Cului)." . capacitatea deLaL praclica marrmpliniroare esle I necarlica dilerirepozifi'sdu \ controlar.eftiieintriare ..da o tugr dupa slaredeorga\mpa"aged l orio dpSnind plenirdLne._ orgasmull atinse nova de aremerea inrrluii . inteaga fiinln cu o dragoste ci \ flnct de vedereemoFonal.m obice diqa\dun ptrlelilrzvol.. decemb200S februade 2009 Tlmes e NqusNew . lente. N€ sirnlim O kgnr[d bazaSpe iubire amplifici ln mod o masd sexual. "i-tirdu'r.]e ibile.ea d !. doarrelaxafi. arnrfiii.fire a ulmari st fi primitun ca zile dureazA intreei. apropiali. r. producai o 'ffise de duparesimim un sentiment \intotdeauna bgdllre i tutdrescmult rclalia de cuplu.g9ting9.prinintemediul orgareior qsqa".ifri{-. menlar care o stralucletrzca sLun larmec unifi. reruale.Intr-om iefi relidobandi pLre.r."r. Et irlrma.a il'rpreu|a. si cum am Dacedonniti gener4i \{eun efect anume.ioi.rtoconno qqlg{!!1 :ielrnicarurralg! !!!.inplinire menlioneaziapari. s.Fl€cEicitatea'' sexuah Gnziiii-oiacuG. outei domi impreunn sau I restul corpului sfelucestep1iIIde o minunad rmnfansat.i in de pedect ca 9i in urna unui orgasm.d€ a brAniindrngostilii El a experimenrare€ unor stnri de: .ui. timDul din contolate. luLruDoale realrTal .r.avand Toateacestea suni doarimplinitoare drn romantica.@)$FttF. bndinla de a imdia nu t vigoareqi bucurie. q€ner€aza tlux coostantde eDergle oenereaTt fltrxconstant enersie un de sexualS sexuala un careestern mod consn€fi conremu m de sentimente bu-iffeiiffiF pot p€mru orasau o acestea conlmua I oat€ ca chiar mai mult. vartul penisuluipoatedoaratingezonade intrat a pot vaghului sauorganelesexuale sdnu se -partenerul . zonasexual. 1857-1940 J. @ai! rocri. st Puteli de asemenea stali intiDi. Nu estenecesar penisulsAfi€ in erecJie sAfie in interiorul partenerei sau pentru a te puteabucurade acestmod de a face &agoste:ueo. prel buzeiof.. ootn us. fel a"* 6a" "arnis[.Jr"l4la.nric saumaidegraba . adDgenr f:ni necesrlarea ur sauzona resmtitlin zonasenitala Delviand. satisEcute..4!easta trn senlment oe aFcltune.ti va senera .. Orgasmulesteevitat saucel pulin minimalizat. mbinr'or. a. lini$tili. ".j. uoyd.rava. Acesr in ambele la aproape unu] i devin liniltite. de putsFirqilqrginali cd trimiteti eqergia o'gasmuiui. saua rapofiului sexual Karezzei.i-co . salisface'eciDroc. lanlate. puritateqi o starede bine.i sauchiar tot timpul.

at vindecetor multetenpii natudstein agentul in timp cebioenergia incdnecunoscute este pentru$tiintaortodoxe.Frontiersle cun toateorganele lesuturileSiorice swplus este ti emanaiin exterior.atuncipierdemo anumitdcantitatede Si rezult6nddin nou un nivcl energctic bioenergie. sauod Putemst dar o veden subforma aurei ce inconjoad obiectele stimulareaenergieisexuale.. tumizeazdun flux constantde energie in chaka noastrnde h bazd$i apoi in suspe coloan5" interiorul ffeierului. faptul de bioenersie c. $i chakelor noastre. sub si vi sauo La modul ideal. ki. practicilor sen Reiki saucel mai inteff in pentrua ne menlinetircri ii sindto$i. fEraa o descerca fird a creadci un blocaj eneryetic.dar la fe1ca qi wilhelm Reich. Dact ilfolosim sedeterioreazd. Timesdecemb e2008 februae2009 NqUSNew 73 .vom produceo marecantitate forma unei calduri saua unor tumicaturi. pe de alti parte. atuncivom fi lipsili de vitalitate $i putemfi mai erpu$ibolilor saub&rare[i. rnentinede in asenenea producFaconstanttde hormoni ii . Senitatea noastaSienergia care sexualt'). arol Chaba. 1897-1957 sexuald. un (. pokntLalbfi @e rb?t i i o_f emere prin acolo. a emigrat electr-ice elecaonice.In 1952 si-apublicar el ult€rior Statele bioenergetic organisme suntem sistem vii.Dacdacesigenerator en€rgetic shbeqte.Le pe careil detircm.pentrua fonna aula ce ne inconjoari corpul. in special cand hnsferdm energieprin intemediul de energiesexuaEsi apoi o vom canalizain interiorul sistemului chakelorii a meridianelor. se afla h baza Ea uimitoareleefecteasupn sdnat4ii careau fost paranomale $i estede asemenea fenomen€lor de cxperimentate cite cei careau imblnti.energiasedeplaseaza meridianein maarieii-sexuaf. rezulti Sexualitateavariatele beneficii ce ti pe negative ce sdzut. regdseSte se in marccantitate energia Rudolfvon Urban. vorlexurile fonnend sistemul cet metodeiKarezzade a face dragoste.lt* sexuali.undeactivitatea electricd psiholog. sau Ca echipamentele r'n Uniie. oryro.Perfecliunea lucrareaS"irPedecrion noastrd se dinamic.a fost la inceputasociaicu Sigmund asociatd poat€duce1aintederenlecu ei Freud.itnun€i nutrilii sn proastesauprin blocareafluului de energie geneml nivelulnosfu energetic atunci Wilhelm Reich.in carerelateazi expericnlele bazeaztpe exisienlaunui putemic flux de l-au dusla concluziaci e).Solufialogica esteutilizarca sau r|JmiIE9i ptdna. chi. ftecventprin htemlediul sexuluiurmat de Eioenergia regenerarea fo4el vltale oryasm. Aceastdenergiecircula prin nodel ne pennite sdinlelesemmai bift de cunoscuE in sistemul neddiane metodelor taoiste a afimaliile practicanlilor Si ei acupuncturi.un psihiatruaustriacsi adolescenlii virgini. necesitd ce aproximativo $\ .exualt celmzipLemicgene e.Ac€si timpul orgasmului. nai perf Cea comund Leclll despre ecllunea sexuala de sexual. Pemng. Problemaeste urmebarea:dacdL5sem acestgenerator energetic se degadezedato. doarin contextulbioenergieisaual for1ei hormonale. aceasta lange efectele lipsitde orgasnpot fi inlelese din actulsexual su"rin datoritAputemic€lorfl uctualjj vielii. puten simli in interiorul corpului.isti -qi o difercnti de in De bioenergie interiorul chakelor noastre.ea esieo experienF pentu nuli indivizisensibili.

< . acest din cretierea tensiunii din interiorul copului. scanteile dina€ ei au devenit9i mai putemice. sexuale cuplul a realizato seri€d€ experimenie. ins.h cativacentimetride sanulei".erual.pe langi faptul in ca a scrisdespre Karezza. Cuplularab: Primulcazeste unui fost a pacient. descns el un fenomen a ca similat $i firA a fi insa luat in seriosde catreceilabi bioenergie fle descrrcattpe parc |sul unirii sa prelungite.Urmand sugestiilelui Urban.dr dJpa de dezmierdiri dula 27 de minutesaumai mult. . cauzendu-i oarecare o Gur"omlt-"i'.ln plus. De asemenea.atunciindividul devine Cands-audezmierdat timp de o ord 9i au frcut tensionat$i in iimp poatqdQz:qlqllveNe drasostemai pulir de 27 de minute. cri indi! cu o pL enicSenerrie i. acestlucru indicandfaptul ca tensiunea din ceneceslti aproxlmatlvo de lumdtate ord rrreio-ucorpLlui a de\enir lor timaipuremica pentru s6atinge deschimb energetic a odatncu fiecareact sexualde durad scurtd.nu a prcdusdci un fel mult d€ aiaq dacA incepeau actul sexualimediat de scen&iii prin urmareparea elimina toate firi a se dezmierda prealabil. Mai mengAieri. o stare echilibru. Insd candau dat cws acesteidorinle $i au ficut din nou &agoste.-.au inceput sasufereamandoide diverseproblerne de sinitaie. Daci in schimb. oryasm. Dupd ce s-audezmierdat inf-o camelaintunecoasidmp de aproape ora fard a o aveainsi lTeuncontactsexual.it de pe sAnspremAnalui. precedatsaunu de o pedoadainiliala de nu mai ap&eaud€scircdri electriceinire ei.--s"ant"l""6d". pielea oamenide 9tiinld. mult..'"-**-" -. Von a cd se\ual desl:rurd. distins om luffu esiepldcut ti de dorit ca pade a un preludiului. inse esrenecesar aceastd de $tiin1t. ajungend h simptoqE-$ild. cum ar fi duleri de cap. elau in contadiclie ce cu teoriile lor. wem sdformulim o teorie a energieisexuale. plus.incd mai apereau actuls€xual desfi$uratpe scanteiintre ei.'''''. rdmane incarcati deoarece actul sexualcare ajungandla umatoarelerezultate..ii ardrz pieleaestefoade incercatA bioenergie.. cu Acesr Doctorul Karl von Reichenbach." -..Cand$i-a mtcat palma.pe caretrebuiesd le luim in considerare dac. U'ban nai obse^dr dcrul pe o perioadd maipulin de 27 de ninute a de la crescutdistanJa careseproduceau Existii diforenlddepotenlialbioencEetic o descdrcarile electice(la maimult de 2. o Jaca periodda perioadi de o jumttate de ora sauchiar mai actul. intreunbirbrt$i o temeieincircali sexual.. ' In concluzie. s-aproduso scanteie electricevizibih ce a si.Von U$an a intemrctatacestluffu ardtendcd un act sexual cu o d.acesta vizut a corpul soliei lui inconjurai de o tuminozitate vagi de culoareverd€ albdstruie. el a ageptatl0 de ani inainie de a i$i publicadescoperiile.astmsau palpitalii ia nivelul inimii. indiferentde nu dumtaactului sexual. Actul s€xualcu o duate dejumatate emiteadci un fel de ndiatie vizibili fi nici un de ori saumai mult a fost urmat de o relaxare Realizandcd colesii lui nu vor accepta cu uqurinldconcluzilesa1e. dezrierdarea um1aade actul sexualce duralnai pulin de 27 a de minute (in carese ajugea la orgasm). urmeaza estepreascurt.Frontlerele cunoa$terii fe1de scanteie apirea inte ei.erLal urmd ce imed.de profesiemedic si a tinerei salesoJii de oigine arabt.el a facut $i umntoarele observalii. Indusn anbiipanereri pureroica o dorinla z de face $i mai mult dragoste..feneia nu in te$iunile.tebrua NErusNewlimes decembrie2006 e2009 .54cm).._. de carepot fi observate doar la Ac€stescAntei. dupd dezmierdSri un contactsexualde duntn $i scufi finalizat cu o starede orgasm. deanierdnri.rate n'ai mici de 27 d" '"1 .-'-' ---- ^ pefl ce r mancuo zrrnarnle rncepurxl oaae lucruindicand nouo menstnale.

Totu$i. Socletatile malaezlene: Urbanmai descrie Von deasemenea practicile sexuale unor ale Si societnli malaeziene. aleoccidentalllor.inature" ale Tadtafemele: Urbanmaiprezinta Von $i cazulunei tinerefemei.Actul sexualtebuie $ fie precedai de preludiu.insn apoi au incercatsafacd dragosie la modulobiFuit. stimularea etc.bancredea acest ci . Cele6 reguliale unulact sexualpe{ect dupa lJrban von t. confimrn ce experienlele cupluluiarab. frumoasadar . cu condllia aceshsnnu cu ca incerce dclocsAfacdsexcu ea. de sentimente crescute de afecliune$i fericire $i lipsa oricareidorinie de a ma1avearaportud sexuale timp de 5 zile sauchiar mai mult. Timpde l4 aniar Ecuroragoite aceir in moL .nevrotici" careeraterifiatd de birbali. (Comentariu: von Urban credeacn simularea clitoridind cre$tetensiunile$i face ca Focesri de relaxareal intregului corp safie mai greude obtinut $i cd dacdo femcie esteobi9nuitacu stimularea clitoridiane atuncieste posibilca penFu easd fie mult mai greusd atingAo shre de orgasmvaginalFotund. ace$tia. adicnde o perioad.inse apoi au purut continua si steaunul ltngA a1tu1.Dupi 6 slptemaniau petecul pnma noapteimpreunn.dupd7 ore a fost necesar sesepare. intr-o starede mare fericie.inti$i. r€laxai Siplini de cnergie. acceptat celedin urmasi se a in cdsdtoreasci el.aceastist?rede satisfacliea durat o snptimand. Cup1u. Ulterior.. aibnorgasmclitoridian. La fel ca fi in caz ca ut cupluluj arab. trebuieca gradat.Frontierele cunoa plncutaa integului corp. PregAtrea: Ziua alease p€ntrua face dragoste trebuiesi fie plina de gestxrimuruale de afecliune. NgruS Timesdecemb New e2008-februade2009 75 . mangaieri. Scopulprincipal pentruUrbannu eraacelade a ffea o starede excitalie putemicn$i a ajunge de rapidla orgasq ci mai dcgraba acelad€ a creao legdturdfoarte stransd plne de iubie inte $i parten€ri. Urbana descoperit aceste von ci obsewalii au fost confirmate$i de marturiile altorcuplun. Ei seamuztdcpEcticilesexuale .experienla1orerauamplificata dacdficeau un du$inaintede a staintingi unul langi ceh1a1t. Peparcwsul inbegii zile s-ausimlit fbartefedciti. convenlional dupn aceaste 9i incercare aumaireuiit niciodatisefacn nu dragoste mai inainie. iarproblemele denaturnsexualA par complet necunoscute accste in societiti.iar dupAun act sexualde doudore.lmature. sinleauci sesufoce sa cdci daci nu firc lm du$.in caievasnptnmani luni si fie ajutatesnse sau relbcalizezep€ stimularea vaginald. Apoi ei seunesc prin lntennediul organelorsexualeii dmen neni$cali timp d€ inci celputin 30 de minute inaintede a incepcsi semi$te. dar care dupace s-ainddgostitde asistent al lui un de VonUrban.chiar dacdpenisulerain stareflascn. und langdceh1alt. a durat2 snpiameni. Acestlucrua fostvalabilti in situaliain carebirbatul a cjaculatmai repede insd cei doi au ramasuniti din punct de vedere sexual. clitoridiani trebuind sdfie evitatn. de sirutnri.angelic". lor Eisearnuzi practlcile de sexuale .von la U.dar ferd a se siruta saua se mengeia. E1spunecA in noptlle in carenu fac dragoster ac$tia donn imbrnli$ali. Dupdaproximaliv jumitatede ordde o slat imprcuna. amandoiau experimentat starede o indescriptibih phcere Siextazcarea dutat inteaga noapte.Aceasra inseamnA toti irebuie sd nu ci procedeze fe1.iar dupAorgasm rdmanunili sexualr'nci mulr finp. bdrbatulneatingand niciodara clilorisulfemeii.. La preludiul caracterizat de sdrurudqi mangaieridureazn pulin o cel jumdtaledc ori. Daci actul sexuala durat hmp de o 016...Femeilecaresunt obignuitesn Problemele parcomplet denaturi sexuale necunoscute societefi malaeziene. goi dar fer6 a avealoc nici un fel de co act sexual.ilefac dragoste lnai desde o nu datdla 5 zi1e.

i reircarce deoarece completbateriilebioenergetice i rcfeftoare la Comentafisuplimentare reguliale luiYonljftan celegase ObseRaliilelui von Urbanpar a aria ca in\or. in ereclieqi poatepitnrnde in vagin.. Orice griji. cu o pauzdde 2 snptnmaniVon sunt multunili ce Urban considera acestiDtewal estesuficient pennite coryului sni. Dupd o jumitate de ori ti un schimbcomplet pcnisul intrAin generalin de energies€xualA. 2. Frecvenla: timp ce ftecvenlaraporturilof sexuaie depindein principal de dotinla part€nerilot von Urban a observatcd in general.apoiva udna. aceasta in mod estedejalubrefiat situalialn careacesta deoarece Folosireauleiului estedescurajate schimburilede energie(dar acesta incetineste acest1uffu nu ar trebui sAfie o problemi ln cazulunci uniri de lung. cuplul rnmanein sau majoritateatimpului nemigcat facemi$ciri prematur.atuci b:rbahn se va retrasepulin pentru a ejacula. dumti. Relararea:Este unei pozilii potrivite.cuplurile sunt nu\unite cu cLr de o paurir 5 zileldupi un aclserJal o durali suntmuLlunili cu o pauzade o de o ora.tieide cuplu ii a stArii de sanAtaF. seva spela. Acum eai$i picioareleSiplaselznpiciorul lui drepr coboard intre picioareleei.astfelincai penisulsi sringnintrareain vagh. Prefera6 estepostua unnntoarc: . numai fizic prin alegerea dar $i nertal $i enofiona].dr r cJ dJpaJo acr.iar prezervativele trebuieevirale(cu excepla sd in momentelor caresedore$te seejaculeze) de schimbui bioenergie deoarece bloch€azi ele $i au tendintade a amplifica tensiunea recomandiri se corporah.Jp-a ceed fac. ntngaierile trebuiesnincetezeti lndrngostitii pe trebuiesd se focalizeze fluxurile de eneryie dacn Nu dinte organelelor sexuale. apare foarte lent€. act Pe 4.iIe cfecrele de orgasmsepot datoramai degmbd nedescnrciriitensiunilot corpoGledecatunor schimbarihormonalet rtze. inca cel pulin o jumitate de ola din momentulin carea intrat. nu esenlalsanerelaxam 5. conteazn pemsu esteclect saunu. con\ ale. reali. Piciorul ei slangesteintre picioarelelui.). utilizali regulile unui act sexualsigut protejat) 3.cel doi parlenerise vor focalizaunul de\en'no d c( acrpra celuilalr a. dragoste rnbdar€dh partea $i ln 6. cu nultn andrele. Birbatul plaseaza Acum toate samtnrile9i intarea in vagin. Ji conrtienli d€ toate senzatiilecareaparin momentulin careseating Side fluxurile de energiedintie ei.rcare conroreze taginului mar'unl nu rRbuia ramdriir afdrd $ uniti mai mult timp.$i dupeun aot se{ua1 douAore.exuiLi eotional neLlo. in timp ce gambaei dreapti se pe odihne$te trunchiul lui. Daci sedoreste evitareaunei sarcini nedorite. (Comentarii:aceste adreseazt doarcupluilor careau o relalie de pentm intahirile ocazionale. lunge duratA.e\ualdel0 de minure plegiiire adecvatt.ra ndicali piepl la . de septimand. Duratar Dupi ce birbahrl a invnfarsi i9i cele e-acularea. Concentrarea: pmcusul intr€gu1ui sexual. siarede legatAde se iciu sau vinovaiie saupreocupare problemede familie impiedicarclaxarea$i unui schimbenergeticdeplinrealizarea incerca! snevitali astfelde probleme ocupandu-vide ele in alt moment. l0 de niluLe r. Pn4ile pot fi vertul penisului la inversate. femerd pespareu genurcl'rr in tinp ce bnrba stninrins pe paftea1ui staDgi. Pentu a remane neoesare. tutre o orA$i ir€i ore.Frcntlerele conoa lucru dd celenai bunerezultatepe termenlung in pdvinla rela.DacAejacularea penisulin stareflasci va tr€bui sdramannin intedor.de-acurmezigulcu ea. Uneod o femeiepoak sAisi intbuie dortnla sexuab&lodta unui abuzdh trecul saua unei dezamegiri poateastfelsd opura rezistenlA $i Aceasti situaliepoatefi depn$itn subconstient. Potllla:Cei doi parteneriar trebui sdili aleagi o pozilie careseb pemitl snrdmana complerrelaxati in timpul unui act sexualde lungadurati.Siapoi va htra din nou in inteiorul feneii.decemb . deqischimbnrile 2009 e200S februaie NqUSNewTimes.

lt.5a Pe*. site-ul luii htip://wwwhealth-science-spirit.t al ao.Ffontierele cun hormonale fi l]]1rezultat al unor schimbdri pot (Cercopithe.org/cgi/conten zbstetlz3l2119185 2.lgeefe. J. olds.blackwellsynerey. spi. natudstin Noua Zeelandi 9i Australia. cancerul. fel ca $i dupdsexul la conveniional.in cazulpractici si suntin cursde publicarelucrinne me Naturul Karezza. http/wx1r. Intervalul de pauzn(cu o dumt de cinci pendh doui sep6mnni)poate insemnafaptul cn nivelul de proiacrindcrefe $i nivelJ recepto'ilor androgen scade..siologi. dar ac€stor schimbdridepindede gndul in carc au fost neutnlizate tensiunilecorpomle. in departamentele medicalea mai multor Nu esteclar daci 9i dupnF^cticaKTezza unive|sitni genrune$i la laboratoarcle existno perioadi de 5 pendh 14 zile de dori4n Bio-Sciencedin Los Angeles. F.diabetulSiproblemede greutate. exaclcd ) dupdrm act sexualconventrional.in prezent intr-o siaremeditativn.Dyahi..cunbens dapahile elJt6 dun"s the Cooli. httpr/w. J.llhlxl -6ntinuarein Penrruinformalii referitoareh sin6tate.an srcen aonkeys ltuercnsias NEOSNewTimes decemb e2008. (2001). multe detalii legatede .hnr1l.t in tuale rats. L 5i Cor/ala B.?ortrt reinforcement ptudtced b! ele..ticdl stinulation aI the septalarea dhd ather legions of tut baia.Vo! t rbd.J. et al. & 1952. Ella.a$acum sepetece dupi lucrat ca nutrilionist $i terapeut plactica sexuluiperf€cta lui von Urban. durata. candida. vreunui efecthomonal nefavorabil. Daci existi o reducere pr€lungitna velului de dopamine. B.cortdot abY10. toh. intr-o starede protundi pacesau Yourself Heali g Foods (Penguin).P€nhumai astmul. pinte care9i Heal Engd aitul.vizitafi numlrut viitor.contSexualirr.R:det co. A.B aethiops\. aa"i|qtatio6 af stpss and ioa capture rcsbaintaf hdleAti. md Mjl. Ultedor a sexualddiminuatn.jneuosci. in timp ce anumitecupluri pot int€ractionasexual A scnso mullime de articolepe temede zilnic. Fiorino.clandlanler aatinqpomett on tucddnnoa oJ t*ual rccepttuitr in thefendle hdnste\Bel8ionl md Neual Biolosy49(3):398405 6. Snlena4M. Comlmtive andPhysiologicalPsychology 47:419427 7. etal. 2004) si seria dorinli sexuah scdzuti pot fi mai scwe Sise Heal yaurser $aptecd4i de dimensiunimici daloreazn degrabimdfumiri de a te afla mai ce disculndespre modalitnli de a vindecaboli intr-o starcde echilibru bioen€rgetic decat specificecum ar fi aitrita. I tQEat.com Notede flnali r.4849-55 5.00343 1I 3.SUA.undelocuiette fi in A miti autori par a afiIma acestluffu. Ph).capitolul 5 Mullumirea clescuta$i fericirea careapare dupEactul sexualpedect al lui voDUrban parea fi identicAcu stareacareaparedupdKarezza.er. Rudol". aceasta datorendu-se combinatieidintre o secreliecontinui de oxitocine $i o starcde relaxareprotutrdi.februade 2009 77 .L Zoo md Wiidlif€ Medicine 35(l):20-24 4.leirer C.health-science-consultalipaginade intemet: htlp://wwwtheanof-life. dar deseoridoarstauimpleuni Llnul sindtateOimai multe c54i. vizitati pasina intemet: de httD://\r. perioadele caracterizate pdntr-o Wayto Heal G{^nrytonRoads.wrx. (1997). Nertuscieace 17(12). chdhsesib aucteB a.sexul perfecf'.1l/1467-9450. D. P (1954).conr?roducts 02.aceasta poatefi echilibrati de Despreautor nivelul crescul oxrlocrra de a5lfel perlotal ca nu WalterLast a lusat ca biochimisr9i cercefitor existi nici un efect emolionalnegativ.

Eu acesta esteun factor contribuitorin cazul exislenlciaccstordeficienle.in viali.semenea. in spccial excesul deficienta dopalnina. De a.stzhsticilor termen lung. timp ce depresia in cstc asociatA cu un mvel scnzutde dopamhA.reausncreezvinovaie privind masturbar*. qi dezechilibrele holmonale bioenergcticc ii partedinte ace$ti suferhla enolionah.consumulde vin qi (in leneaFovoacn artdia-" Specialistul artiti BemardAschner MD. cd stresuldatorateiunrii rela.roniom studiilor pe \. credc.cel pulin pentu mine.lrt deficienlelenutritive. sau de par a fi celemai responsabil€ tulburerilc de tipul de NqUSNewllnesoctomb . Deficienlelcnunifive au legnturd principal in cu picrderea datorate ejacularii.D€ficienlade zinc conducede asemenea subdezvoltarea la organelorsexuale masculirc fi mai terziu. O factori pot fi regdsili in cazul odcui.ireaprostatei. Lichidul seminaleste bogat zinc$i arcnevoie multi in de vitamina86 ti acizi gla$i on€ga-3pentu se refbcc. ci doar sAanag atenliaasupra imporranleiinbunntiFii nurrilei. Factorii sexualicarepot contdbui la problemele de sindtatesl. Astfelde deficien!€ suntlarg rAspandite. vitalitilii 9i longevitdlii.pc carei-a sfEtuitsn seabfin5de la sexpentrucatevaluni pandce se vor vindecar Dezechilibrele honnonale. carcsegiscscin uleiuldepeiteSiin ulciuldin scnjrle de in. Sinu pot fi iniotdeauna identiflcali. orgasmul$i schizofteniasunt ambele asociate un nivel inali si instabil dc cu dopamina. specialla bnielii in adolescenli pierderi ftecventede lichid cu seminal. psihoiogice si l.Subliniind aceste conexiu . a in obsenat ca artrita tinde s5seagraveze odati cu cregerea eecventei ejacultrii. Acel€a$i d€ficienle regdsesc in se ri cazulschizofreniei.tiilornoastrcare un inpact major asupra slnntnlii noastreernolionale biologice.health science-spirit. nu \. special in in cazulberbalilorin v6rsia.Chiar fi ii gendneanedicala priveite acumstresulca standla bazaagavarii tuturor c€lorlalteboli. O alta obscrvalieesteci artita aretendinlasA seinrAutaleasca odati cu crettereafrecvcnlei sexuluicu ejaculare. vechi proverbspunece Un 'A facedrasoste exces).marea najoritate a relaliilor sexuale cauzeazimai mult stresii nefericiredecatfericie. Esteevident. la md.decenbie2oog e .con deslabiietii aflalila adolescenF.I gi Neurochimiabioenergetica sexualitdfii partea din2 2 Vechile tradilii spiriiuale nollemetodede 9i relallonare sex[alane poiajuta la imbundtdlhea sdndlSlii. boau ce dcbuteMacel mai deWatter Last Websit€r httpr//u/ww.

Aceasta plengdeprobleme ordinnervos.Frontierele clnoa Recoptorll oxitoclnlci fost descopeif deasornenea tumori. Acesteproblemede aneriah ala c6 von Urbanl-a rugarst i trimjti . doarse de sau imbunatiteqtenivelurile de sres. nosnx imunitateclescutA vindecaremai rapidn.in spccial asupra cancerului prostat: de sidesan: cucatmaimultii oxitoctne.iar cancerului.Au $i de stresestep.Sireduce fizice. Chiar Sicre$rerca dar tumorilor $i metastazeie stimulatede sulrt honnodi datorali stresului. fiind nai pulin confienti din puncr de vedere impot€n1a. Initial coryul sepoateincdrcapdn li de atteptato crefterea tumorii. afbcliuni deoenJentele.ri rof in . Prin umare oritocina arc situalia careumrtrimse3.eade a lucra.iar mai pulin stresinseamnn o Princrpal. vindecarea ranibr.|v. atatnaiputtnpoatefi agteptat crertere tu. vindecatin opt so]nn mai lini$tit.i prostatd de san:cu cat estemai mare fi dc acestca. octombrie dcpendenFlor (cum ar fi abuzutde &ogun.p/n urmarcoxitocina unefoctde au in are inhibare crette iasupra a cancerului. tensiunea sexuali $i bioenergeticd un dus este cald la ora cubnrii. unelefemei dezvoltd poatefi crescutn prin imbrdliitui. cu de o a sdnitateinclud nu numai cancere infeclii ale )j oryanelorsexuale. violente 9i de tulburareade deficit de atenlie. tuncliile inchid in sine ii seablin de la sex.Apa estefimizatn prjn anenajar€a sinatos. masaj. Oxitocina contracareazef€ctelehonnonitor 5 de stres.decembiie2009 NEruS NewTimes. apoi dar $i La adrcsa intemet:htF://*1r'. va ajurala obtinercaunui ci . mumtare. exenplucomun Un esle oxitocinici in tumori.adnldinea emotional.von Urbanmenfioneazici la o Lnc'rubJanrnde caucrur pesLc robinet.memoria. acelaji websirevef gisi o colecle Pe SoiuliadoctoruluiRudoltvon Urbanpentru la fel de impresionantd referinteca.a Ca si exempluprivind beneficiilesexului int -o cada.obabil inabilirateade a desctuca fbst descoperilide asenenea receptori statica bioenergeticn.careproduco anumitdstimulare. autismul.e rl cardiace. ndh utccgarn si inducdorgasmul. arl{ierdrea.acticilor sexualear pureanomaliza presiunea sexuale nesanftoase.Birbafii. stmulareapielii anticiparc.reuniting.Oxitocina.Celemainulte boti fi sEptamani metodasade Senperfect. problemea1e prostatejsauimpotenfd. ateruii.odi.pc de alti partc. dmpcecesr. detoxificarea. de descircarea mica. AceacB confcrinfdde neuropsfiiarriea prezenlatun caz practicdestefoarterelatantd qi nu estenenitS d.receptivitatca feminiDd.in special femei. gnmlifice carearatAce cantitatea oxirocine mai de Nu e d€ mirare c.roe anenala aL?.dacd este la info/science/research pureli gdsircferinte acrul se\rdld rred/a fulin de l0 de mrnule.pot deaoita in schimbsimptomc tandrd.Un prin problcmede sandtarc specificeorganelor expef de retrumenu credcaci o modificarea sexuale fi legate(probabil)de pracricite pot p. probleneemotionale ginecologice se sau Si atngere. indn. la fel ca $i cu scxul Este cantitatea oxitocini.i inabilita. cu atatmai pulin poare de convenlLonal.llcilcJ !enJ. sdelibeftjnr rcnsiunea Indrs. compotamentul compulsiv sijocwile denoroc) cat t de comportamentele agcsive. 'ctrerea td.e aratd de alinareafemeilor singuresaufiusrate de dezavantajele sexuluiorgasmicasupra sen rlii. Aceslatrebuiese durcze Hiperienslunea skesul ti :n rlre l0 ri 20 dc minurc. areo influenlnbenefict asupra . durerca. specialasupracanceruluide in dpurddornim f:r. (. cum ar fi hiperrensiune. agresrurea. $i boli.siruttui $i suportpsihologic. rivetrJu.a in nigtefitme un efectde inhibarea creirerii asupra incitante.

celmai difi€il 9i lipsitde spennl-i.murit de atac a cardiac.Pui au adoptat materialulplu9atca pe un substitutal mameiSiau fost strcsa! canda fost temporarindeptutat-Sticla erapentruei doaro masinddc brAnit. Von Urbanprezinti de asemenea cazulunei fenei tinere carea fost diagnosticaticu schizofrenie. zile dupe pacienfulfostcomlllatdovon ce a ljlban. h fel cum este$i cu esaogenulpentrumajoritatea cancerelor san. tulburari mentaleti aite tulbudri legatede stresdin societatea noastrd.rbatii unii devin nai pulin agresi1. puii au fost separalide mamelelor fi cr€sculide doud"mame" loctiitoare-Una em o structurdde salmaconfuand o sticl. nu mi a ept €a metodasa fie discutata j umalelemedicalesauin in mass-media de cwandcat Nu weau sdinsinuezcd energiasexuali este singurulfactor ce cauzeazisauvindecd afecfiunilediscutate.Acest lucru imi amintettede un experimentcu mailnule. ddgdstoasi. Acest lucru sugereazi imediato legituri cu sexualitatea.Acest lucru estede asemenea benefic afeclinnilor cardiace$i tulburdrilor nentale/emofionale cum ar fi depresia 9i dependenlele.ar trebui menlonat bd Wilheln Reich.La catevasiFamani dupdschimbarca obiceiurilor sexuale. iar cealalt. B.presiunea a*erlald aproape sa era normali. asocrat presiuneaferialA crcscuti. octombrie e2009 57 .sTmediat dupi nail€rc. a ea devenitcomplet"normala".in special€ancet suntdin punct de vedereemotionalmai degrabn Sagili fi beneficiazn enormdintr o relalie apropiati.inctlzit diniuntru de rm bec electric. in timp ce femeileproducmai mult pentrua deveninai indrrznele Si testosteron pentu a echilibnnivelele excesive estrogen.esteaceea a lolosi o vesii de confonabili pentrua oferi o senzalie cAlduln de $i protecfie. Avandin vedercnumaml nare de cazuride hipertensiune. un materiaL piutat inf4ural pest€sarme. cd von Si Urban a demonsrrai eficienlametodeisaledoar cu 60 de ani in urmt.Toateaceste maimule ahmcicendau crcscutau devenitinstabilc emolional(la fel $i in comportarnent) nu au qi fost capabilede contactesexuale reu$iteia maturitate. presiun€a arteriali eraaproape sa normal6-in contrast. landrii $i mai mai spirituali. cmeducela cregterea nivelului de oxitocina. Totuti. zile dupi cepacientul fostconsiliat von a de U$an. jar solia cu sa suferea hipertensiune d€ severd.carea pledatpentu sexul orgasmicca mijloc de eliberarea excesuluide probabil bioenergie. pentruhmnAcu o tetird. fost Am int igat si citescca una dinlre celemai de succes melode recomandate. hngn alte pe mSsuri.i. hormonii sexualiincep st semene cu altii la ambelesenud. majoritateacelor cu afecfiuni cronic€. Lz zece cn.Dar atuncicandsuntem de indrigostili Gau cind se creeaza sentiment un de ikagostecu creitereaoxitocinicd corespondentt). daci sexul se iransformndintr-un factor de stresseverintr-un factor vindecdtor atunciacestlucru poatefi suficientpentrua vindecao mullime dc problemede sdnltate. Un nivel crescutde testosteron rm factor este negativpentrucancerulde prostati. ci vonUrban rugat aga l-a si-itdmiliicelmal dilicil!i lipsitdesperanli Lazoce caz. fiind inslitulionalizad temporarti fatata cu $ocffi electrice. Atiqerea era din punct de vedere emotionalmai importanti pentruele decat .Udexpert renune cr€dea o modificarepracticilorsexuale de nu preBlunea ci a arputea normaliza arteiiald.decemb NDOS NewTimes. de Tn llpsaimbrili$rii Anorexia nervoase dezvoltein specialla se feteleadolescente. Mai mult.

ti.in t ccut. O nartere operatii luminiorbitoare dificilacu forceps.Toaleaceste gcnereazihormoni de stres.de asemenea.cs. La fel seintampli si in cazulanorcxiei nult m.decembde e .reiese cat pentruace$tiadolesccn. emolionalE tensiunca de la de actiuniduce o mareelibcrare st.cxislamaimult contacl intrecopii.sunr a pentmstarea bineemo. in prczentsuntraportaietot mai multe cazuri ce de automaltratare. bioenergiaesle ernotionali. incepe pubertate se la Aceastitensiune ii atenueza sprefinalld snilor de adolescenle. oxitocinn in specisl Si de cu nonsexual o pe. cauzeMd in in la bioencreetic. tuana. In ace"de cAtre estemult tnai 1anodi tiiatul cu lame de rasastfel este Motivulpentru careseprocedeazn Acestgen insuportabild. chiarcumilcnii raportat in sccolele $i ti st19. tn secolul multefcle obiinuiau cu infigi aceit] piele$i eraununite. spccial adolescenti. undc nu aveaunici mncaro mamasubslitutdin plus.Frontierele pani h 20% din ce de cazuri autonalkatare.exista obicciin societatca 56 2009 NoruS TinesNelli octomb . imbr4i$erile provenitcde la oricarcdintre pnrinti. afecteazi rapo*ate maimulte tot ln prezentsunt de adolescenli tondlnla a_! au timpcebeielii randulfetelorin crescu6in adolescenti. prelungitd acopiiului separarea Si mai reaeste de mdne in majoritateaspitalelor.candcopiii aspectc au nevoic. corelatacu Auto-vdtimareaestede asemenea tulburnrilealimentare estepredominandin si institutiile de deicnlie9i in minnsdrile de maici est€ La adulli.. citre interne descarca tensiunile faceraubrinsile. mai alesdaci ma' dln de arcparteSide manifcstdri ostilitate patea nuia saua a.soana sexopus.pentrua ffe$te nivclele de contactul afcctlros.ti rea pentrucopiii Situaliae.Dwereainsd auiovattuleazn poatcii alinataprintr-un contaotadecvata1 ugorcnccanai pielii.)Estedc aseneneabenefict acumulirilor lnari de tensiune reducerea stres nivcl la carc sc{ua1n. de un conhct persistent nama (sauun substitutuman cu penrrua gcneraoxltocrnace corespunzntor) genereazd seniimentde apropiere9r un liniileSte. Unul dintre ccle nai pentruun copil mic este nefasteaspectc seniimentulde a nu fi dorit. substanlial ct notat. de borderline personalitatc Putemacumintelegeacestcorrpodamentrn funciie de modclul lui von Urbanbazatpe stresuldatoratpiclii incircate bioenergetic. un vestici. inpreunecu energie cliberata ii eliberarede bioenergieindusade tocmai aceastd care adolescente se cntredurereface ca aceste snrdmand normalc. $i estetraumaticd.la fel cun cstc $i o atitudinc negadvedin parteacuiva prczcntl3 naiterc.nbilor pirinii. fi ar pentrx allii cu contactulprelungit a1pielii rcalizatintr-un mediu sigur. il eficienti netoda problemeemolionale.Prinumare.r' pdn intemc tensiuniie de a-$idescirca agresiune cAtrccxlerior si prin a faceriu aLtora. Candcinevaaredurcri. la fcl ca $i alte forme de afectiune.lblele ii pcrsonalul medical. un astfeldc comportament de etichetatin prczeDt psihiatrii drepttulburare (BPD). astfcl incat nu mai au nevoiest sesinucidi. o incidenlidescuta rAndul Ju ddolc'cenlr lerdrr! ln lerelor lr np cebaie.tnai mult d€cetorice. de fetelcau iendinla a $i faceliu lor in$i1e nu unul nouii a fost Acestfenomen este trecute.tional de bencfice tuturor copiilor indifcronl de sex9i reduc (De nivelul dc shesal acestora. o incldenti c|l de prin fetele tendlnla a_Si au pfinagtesiune extefior$i a faceraualtora. in ulmi.a adcsea institulii crcsculi bisericisaude diveNe de guvcmsmentale. afccteazipanala 20% dln in cu adolescenli. ti unclefeie spunci 1emenlinein ua!i. in trecut datoriti fanriliilormaimari. prezeni.

ar fi rela. limfr $i nervi citre ac€st€ arii.donal€ de sAnitatedatoritnignoranlei $i piciorului. perioadn O anumc din pentruca intr€aga saptamanipoatefi 6lcasd familiesi semascze recipfoc.sau imbrdf$Ari1e cadnrlunui club de sindtate din saua unuiclubsocial. comportament problemele autodistructiv depresie. artrita Sialte deterioriri al€ sdnAt4ii. Copiii privali dc afecliunedevin adulli cu tendinte antisociale asociaie. M^inilesuntputemice emiFtoare de bioenergie ccanaiefici€nti egalizare se $i realizeazilntrc mana dreaptia bfubatului Fi menastangd femeii. de SiapojsAprimeasc. El asociate acesteia tinde snproduci tensiune carc fetelesi biielii selineaude lnanasau dansau s€rilede sanbdti. De ulof aseheDea din unui timasajulprofesionist partea terapcutde sexopusesteo opliune. Siin cazulafecliunilof cat generale pdvind echilibrarea energieisexuale. fiind ln contactcu in t'upul $i cu meinile. sunt astfelcreat€incat s6 genereze nivel foane un ridicat d€ dopamina. un masajln schimb.Acun cuplurile tind sn aibd mai putin contactin timp ce danseazd. contactul linitiit al pielii ti posibil partener sexopus.$i dar$i in problemele ioldului.a uimirea deunevlorator fati timpuiu. predispunandulela inf€clii. iar nuzica $i luminil€. pc dc altAparte iar timiditate. permanent musculaln. Statica in carevon Urbandescriecum eraucrescu! p€ff bioen€rgetic5 istentn blocajele emolionalc si copiiiin unelesocieiali mult nai avansate. Accastdseparare tinde si facn Statica bioenergetict blocajele cncrgctice fi dificili mai t6rziu relalionarea un partener cu enofionale suntpfobabil factori pincipali nu Chiar ii dacdsuniemrelativ bine ingrijili de numaiin czzulhipertensiunii.De ascrncnea.imenta Fobleme po4iunii inferioarca spatelui. asaj a un al picioarelor faciliteaze scbimbul cnergie de ii esterelaxant. in loc sAfie relaxante. actulscxual un cu de csentialm€nte o perioade rclaxare ca dc sau meditalie. nu ci starua a darduce laotamltle $to vialituibali armonloase. timp cc tensiunile in pot superflciale fi elimimtelntr-osinguriiedinla.Un p.\antpentru amandoi.dmp in caresevor folosi rcprezentiti ghidatepentrulopi blocajele inaginative a emolionale corespondentc. sexualitatea noasti in continuA psihiceti a altor afecliunicorelatecu stresul. Comparalieducatia noastrnvestici cu modul incluzandaici impotenlaSiiligiditatea.crampelor emo.itat€aadulllor vor €xpe. sau Ace$tia manifesti pc de o parteun comportament dishuctiv violentgi criminal. NEXUSNewTimes-octomb e-derembie2009 59 .Elcrcdoa acest ci lucru multmaiimportant este decat orice prellitlre. ankopologul Bronislaw Malimwskia relatat S€fu| hibatrican oxpdmat d unui ft.rinte poat€foarte u$orse maseze umeriigoi. problemelor cdtr€perinli. a aflat vestlcllnu ocupi pregitirca cand ci s6 de senratdcopiilor a lor.sau.genunchiului a $i majo.este imporlant participe $ 9i pirinteledeacelagi pentnr nu secrea sex a astfcl o separare emolionale.pentru dezvollarea altai ci sot0ali g se||itoasi numal contrlbul6la detedche indlvldulul. nesiguranfi. fi ti mai rdu. ginecologiceDia altor tulburd. dacasuntemseparalide lnamapeitru Rcduc6rea stresululsl atenslunll mai mult timp. Totuii. evolulie producet€nsiunicnorme$i stres.reducand aportulde sange.Frontierele cIn Confolm luivon Urban. Dcseori $i noastresexualcaparimediatdupi natteredacA suntem hreniticu biberonul nu lasan.Conformdescoperirilor lui von Urban$i a expericnleicuplurilor care practici KarezzL ceamai utoari metodS a de gen p€rsistentA reduce acesl de tensiune est€ prelungit.getulii spatelc unuicopil sauadolescent scxopus.i in aria pelvicd.tensiunil€ musculare inlcnse mai sun!cauzate o viati de lntreagide ftusferi sexuale pot fi necesare ii maimulte$cdinle careceidoi vor staintingi in l rpreune.

timp ce contactul in non-sexual contactul opuso reduce. cotelate ncntale.El s€xualna seocupi deprcgnriea muit mar important crcdeaci acestlucru este pentru dezvoltarea ci decat oricealti pregttire.Melanezienii nu c&or impulsuri sexuale sr. eraumai satisf:catoare olerea in ce?Pentruci maslurbarea.mangAieri 9i indigere. prelungit pielij inhcullbdjatti o fati." importand pentu fericireal'ntoare a fi foadc Ei copiilorlot in cadul vietii sentinentale. cre$te pielii cu sexul pretutindcni. conlactal pjelii intre aringeri. cd a Malinowski relatat tetul unui Bronislaw falede un uimirea lrib afrjcan exprimat ii-a a aflat ct vesticii nu exploratorrimpxriu. sexualitatea in societatea atai de gctit direclionafi incAtviolenta scxuali sexuale..tscinaliencsrndtoasd 60 2009 e octomb .Astfcl. auromaltratare alt€ fl desc sede indigene in socjedlile nu Malinowski seindlnescdeloclulbudri stresulul sau sexualc tulburtridatorate copiilor este noasrri. abuzul.ntcorcct niciodatiexpcrliin nu vor deveni dezvoliate a cste sexuala considcrati Pregitirca dragostc. nu sexuah sAnahase lrumai ci contribuiela starea fericire a individului. ftustmrea. mai spunea . timp ce corporals tensiunea relnare locali.decembde NEruSNewTLmes . adulliSicopiiin societttile antropologul Conformlui von Urban.violenla. sexulnua sexuale de activitati 1or exerciralasupra vreo f. violul $i altcformedeit]l1ibilii problenele emolionale. ct este masturbarea invdiatnde la o persmni mai in varsti de sexopus". $i pentrua rcduce isi in teisiunea sexuah..cunoa Frontierele p Mallnowskint€ melanezieni Bronislaw Antropologul suntsiguri cd aceicopn a scrie:.. autismul.d fi probabil o bun: metodnpentrua alina hiperacti\'ltatea.ln uneletriburi din Africa Centrali. arataci amputeainatla multe Toaieacest€a oaneni indigenilor' Cumacesti din praclicile \arr(r. i$i atenlic copiiisaacorde incurajeazn ExistAfoartemultc lor sentimentelor sexuale. dar duce$i la o de El fanilie Sio viatt tribatd annonioasd. timiditaieatulbu nle de deficitde atcnlie.femeile vArsta a$eazi itr titrige meirile pe testiculelebtieleilot iar mahile pe \rulvele baftalii in larsE t$ a5e^ze ' idtelor drlindu-le asapentrucevahmp praclrct cE a Malinowski observal asemcnea De decatmarlxrbarea.i alt€sfecJiuni hrlburtrile siresuluisunt un rezultat ftecventintahit in vialaadullilor.rle lodte dirccl oo"e^a niti\i aupJru| fn iubitoare. cand copiilorlor. sauun al copil ti un plrhte de sexopus.

cum s-apetrecutin societatea noastrd. getjg<el@ a scrisfaimoasa lucrue. pentrua atrageenergia sexuaEin susulcoloaneivertebrale. Apoi sd seridice $i cu mainile pe Soldurisdimpingnumerii ln sus. abuzulorercitat asupra copiilor. uneledurre acesrea.iolen. : careva_on.Ec{s4!taleE_pracjrcrrol se{uale s5cre.tn necunoscute Aciivitatea erau lor sexualderapentruei la fe1de natwaln$i deschisd cum estehrAnitul1anoi.Totui.Frontierele cunoastorii llnsocietilile indlgene descdse antropologul Bronislaw de Mallnowsklnu scintahesc deloctulburirl pdmltiviau putut sexuale tulburefdalorate sau stresuhl. Cum ace$tioamenl observa direct to6te varlGt. Rltualul sopracticadoarin situala in carc persoana excitatasexual.irii".tionar€ perfeda a sistemuluiendocrin)dacnpurifici1n $i curntnrn ie-fq30.na incd excitatnsexual.Ochiu1 Reintine. poateexistao solulie simph: puneJi bazeleunui . Apoi seinspi$ putemic pe nas$i se expirdimediatpo gur.putemreusi regenenrea compleida organismului(tunc.undeimbrti$area poatefi practicatd impeuni cu alte tebnici de autovindecffe.carein mod deliberat folosescenergiascxuaEpentrureintinerife si cregterea longevitilii. {erd sil face chiar pe acelacare contacel mai nult.Practicantul este trebujasa steaiD picioareSisd seaplececu mainile pe genunchi$i sd scoati tot aeml afard din plimani. abuzul in exercitatasupracopiilor violul saualte forme de 1.in pe specialbazate Tao. Duceli vorbarnai depafe discrei Diveli fi surprinside interesulcarc existi ir aceaste directie. Mainiie pot acumatamade o parteii de alta in timp ce se continuecu respiraliileprotundepe nassaupe gud. Totuii. octombrie NPruS Tlmes New decembrie2009 61 . a$a $i nu a devenito obsesie. cum pehecutin o aga s-a societatea noastri.lllodo activitili sexuale lubitoarc.ln conseclnl:i.clubde nnbrali$ri". Sexul9l reintinerirea Reintinerireasi loneevitatecrescuiS suntdoar ---=-. inullumiti muncii lui Mantak Chia in colaborare Michael Winlr cu . conform informaliilor transmise de EdgarCayce.. ar altfel ami de geu de controlatla ora actuald. Mii saupoatechiar milioane de oameniau fdcut aceste exerciJiicx nare atenlie in fiec$e zi.Cinci cu Ritualuri ale . este procedurd aceea$i poatefi repetati de cele ori estenecesar.Puteli de asemenea forma un grup de llndecaresaupute! savd aldturali unuia. De asemenea.. ar ll cum rongevLHrea crescxra crcllulretaltuor rn armoni$se poatefi rezultatulnivelurilor crcscutepersistente deoxitocinS. asemenea o educali€ sexuah primitivd nu conduce neapirat la sarcini timpurii.Setage stomaculiniuntru Siin susSi semenlineaceasti pozilie cat mai mult.Unii incearci d sa-d satisfacn aceastinevoiep. Un seide insrrucliunimai detaliatSimai subsranlial este acumla dispoziliapublicului. consecinli. Ceeace le lipsestemultor peffoanesingur€$i in mod specialfemeilor mai mult decatsexul esteatingerea imbdli$area.. Conform lui Malinowski. sexxlnoa ercrcital asupra weofasclnatlenGddtoasi Sinu lor a d€vonit obsesie. existi de asemenea practici vechi..in masaj. Daci pcrsoa. Totuii. Kelder nu a scrisdespre cum sedeclan$eazaceastA a excitafiesexuah caregenere^ze energiasexuauce va fi ddicatn Sidisrribuiti in intreg coryul. Revelaliei" cele. Aceasta probabil din cauzdcn instrucliudle lui Kelder pentrucel de-al $aselea ritual eraudestulde vagi. violulsau foime yiolsnli€raunecunoscute alte de lor. Karezzabine inv4ati nu numai cd ar conduce o societate la mai s5nitoas5" de dar asemenea line in ftau Disupnpopularea.

. in rimp ce orice surplu esteadinat intr-o zonadin sPtele a Se ombilicului. in plus....imar Acest sistemfoloseqte fiind apoi *finatn prin energiasexuali.uttnrgasrn New York. aceasta pnctica spirituala. cultivareaenergiei Hedline Love: Cultuating FemsleSexutll vindecAtoare: t e{9.lr-...Chia in imaginalieiconducem acestexerciFu'marea tagere" pentnr numeqte birbali $i . in nume$te taoism.HuntiDgton. douadeprinderi in primul dtrd. publicatedeHeating .e").j!-l&t!pte \2000| l.rs.a studiatcu diferili maettrii Taoiqti inainte de a semuta la New York in uma cu 30 Cenhul de Vindecare de ani $i de a-$ideschide Tao Tao. parect orbitamicrocosmici fost dezvoliati acun 2000 de ad de cStre pentru practicanlitaoi$tica o practicAsexuald reintinerireacreieruluisi mai 6rziu a evoluat devenindo practicAspirituah.ea este vertehale si apoi in canalizafiin susulcoloaDei jos pdn fald in .Trezirca sexuale energiel Circularea Mantak Chia.decembie2oog octomb 62 . Practictiebuie si ne opnm imediatinaintede respialiei.longevitateSidezvoltarcspirituaE dreptcombustibilp.. pentru a vindeca9i reintircri trupui.prin autosatisfacere.orbitamiuocosmica". ( I q96) (.este de preferatfolosirea. se dobendesc de de bazi: ace€a a evita orgasmulSi a circula Este prin orbita microcosmicn.Dragostea Awake cultivarcaenergieisexualefemin]tr].cuplr. exista$i Books. o relea globalade profesoriTao c€rrifica!.i orgasn$i pdn controlul energia sus.Unele in serialor de ctrti de vindecare dhte ci.tile celenai importantesuni lao6t Seuetsof Love: Cultiwting Male Se'ual taoisteale dragostei: .tagereaorgasmici in slls" pentu CAndsunteli capabilsnFoc€daii astfet.. (1986) C. energja ca recomandar la inceputsi sopracticede unul Aceasti practicdse singur. subforma orgasmului. energia dmane disponibild in felul acestz..ffi)F ifrii-oryas . ser NOruSNewTines e .Separeca estepdmul maestru modem metodetaoisieinilial secrete careprcdt deschis pentru de utilizarc a energieisexuale reintinerire.cultivarcade unul singur".nascutin Tailada din pdnn! chinezi. vezi prin Tao.i Tao ict.in loc ca energiasexuali sd fie eliberat. luminij Healins Lisht afthe Tao(.Sarbahrl .' e{gr ( 1984)(.. fte Muhi'Oryasmi( Zre Md.Secretele sexualemasculme")..cultivtuii duale" cu un lehnica i\erd n \edereca panerc-de opu.Frontlerele cuno pdn vitrd€cdroar€ Tao ).

panelabazacoloanei.insp. ei h !q! !. insi laun moment probabilva dat fi necesara folosireaunor Inetode adilionale pentru a8age a energia sexualiopusa care rrpsetrc. in loculin caredoriti. rpre baza {:!q:nzalie cl!9!Ilr-vs!9qq!!.l NEruSNewiimes octombie-decembde2009 63 .tragere u$oari". ridicali Cendestenevoie.uirdla aLc{ ca cncuhnd de-alungul coloaneiin sus.Imaginali-ve prin cnergia intrend verfulcapului rdpidinjos. imaginendu-vA energia inMnd pfln ronacennalldin varfulcrpulursau pnn condensarea energici r6piraliei. {ila si uitalL menlineli sA limbalipitede cemlgurii. iFaqinati"vi cjg!4lpreJlnncu. Apoi cand inspjrali ridicalienergia pene vartulcapului..ril6a earenit stdrSen cerul suriicL verful limb.. inroarcere0 prin ochitor inch\l rns { }i spre inrerior ri Lurn !-d!.Nuput6n aveao onorgie seflati puternici dac. DacA acest lucm suntpr€acomplicat. necesarc sunt niste cuno9tlnle baze domeniul de ln ch6krelor Existdiaptevartcjuri principalele ii numcroase al|clcminoteprin intermediul cirora scdistdbuie bioenergia corp. de ti puteli obdncplicere prin multiplele . deDozitail-o sDatete omb iculurca pe o minge de en€rsie in fimp ce conduceti enG. ihaginali-viSi simlili energia deplasendu-sesubsuprafala pe ln loc sdrcalizali tragere" in . ln mod constantenergiasexuali priDtr-o. posibilsdsecontinue E practica de fi unul singur. in fnal.i!944!r in ii.telllJDtr {at. putctipractjca orbitapin acumularea energiei in timpulmcditaliei. Pelangi folosirea energiei sexuale activatc. si putetisirnlicuutunnlacncrgra cenrni Cand ti carcsegAsesc calea putelifolosio in ei.marea 4propierca putelitrage susin orgasnului.. tot acest In exercitiu.Fo4aviell. la @!!imaginali:!4! valvi deschizandu-so nivelulcoccisth. variantinmi scurtA penfu a vAenergiza ti ccntra rapid.P!!!Lr!gus!E@lE!!!s .fiind vorba d€ fapt despre aceea$i €nergic caremacstdi pe artelor ma4iale urmiresc o cultiveSisi o foloscasca.ad asupra zoneidin mijloculliunlii 9i simlificum meqi!4dflgErclSirls!-9slqaneil9{eb(4b. mibe!bisQg!S.ar. doar incepeliprin a vd menlineminteaconcenr.Peurru a invaF circulafea energiei. Cendsunteli suficieni avansat.orgasme de tip vale" in timput lungilor pcrioaded€ repclare rcrr! laresexualisi Drrn rragefl su\ a in energici.in tinp ce pe cxpir Esali cnersiasncoboare prin fali $i pdn spate1anivelul organelorsexuale.d!r.lnspecial cazulunuiactsexual in prclungit cumeste Karezza. dtll caregenerem enerB|e $xuali.roana !!_peun continuati ridicarea DAnn v&tul caDului. suntem matnutdli. tn ticand cxpiratidali-iidrumuldin noupend h baztr.Candsinrili in energia clat fie prin rcspiratie abdominah fie prifl activareaenergicisexuale. Puteli face acestluc^r prin henlinereaunei pa4i a minlii concenirate punctului asupra drnrrc rp'incenc. implci schimbul en€rgii de sexuale masculinc fbminine.Tmrginati-vi c.dintr-un iisfuind ccnlruin altul.D€ asemen€a poate folositd fi p€ntu activitili cenecesiti un consummarede €nergic.i si!! fle. cql.. imasinali-vi energia Apoi . o pc loc peexpir.aceastienergie poatefi reactjvati prin intermediulvointei $i folositt pentruautovindecare p€ntu vindecarea sau prin dir€clionarea altora acesteia ajutorul cu mr4ii.!I9!q!r€91! ! lig!4e(D i AEI-rfic-4r-ocuen€isrracarern-EaFnin=rertu cu fiecareinspir. esteslmilani bioenergla hrana cu dln cludi.

t...d un impus pcniiulur.' roLuL aLutruLmagner.lii .re €lslgreireJJalE! 1ljAt? poalefi focalLara carearene"e€-de . majoritateadintre noi avemo tensiuneSislibiciune musculara intre partea . energiilefemininesunt liniititoare $i relaxantein timp ce energiile masculinesunt stimulative9i activatoare.ri mai bmndede sau intirirca energlel seruale Puterea energieinoastresexuale esteo funcic a vitalitdlii noastre generale a energiei sau \.au vane enereici€\uale ma. atuDcinu vom aveapreamulta energie sexuah la dispoziliecare$ circule prin orbita microcosmicS.'''. oor. Ta b5rb. e.ad un cer unererc. ca$tmana noro rarer (are dreapr.i in pot hmp cefemeile de asen€nea contracta ritnic muichii din zona vaginati-Aceste exer.mlad celei n sau .re incpre recticule "r- Datoritnknsiunilor sexuale acurulate de-a lungul rimpului.rambetul tnlerior'. rt4ryeLaqe{9$lglgrl meroda este. canari !E:l!lp++ry++$xple ztnd:ef 64 .ri !rlr!!r mu din .re+&a .inilial sepoat€ intamplaca energiasexuahdisponibili $ se goleascn. o ene'gic e.ot u 4bloryasmic. ?fad de metodaconserr. ii Lane topac.catre saucaneui pei'aj.folosrre . aceste In Faciici.. ne inaginemSi simFmcum energiadin mediul inconjurtuor esteatrasd coryul noshu.n a | {e o baterievechecareru mai rezisiamult.qpjr uior imaginali-vdcum bioenergia !e'ul in. mai mult. un o lglnen!1qr Le lloare. Dacavitalitateanoastri generali este scazuta. in Alte tehnici comlmesunttai cli-ui si chi qong-ul.upc'oarS pcl\i. prin tragerea $i ftecventna energieiin sus.resimildra are energici . alq]llqIe4ralg4n vindecare. exerciliile de relaxareSiimaginaliaghidad pentrua relaxa De asemenea.esrlcor {'r1".dar pentrua.Frontierele cunoaSterll Conforninfolmatlllortnnsmis€de Ed€lar putemrcull rcgenerarea (funclionarea perfecti Cayce.decembte2009 NP(US NewTimes octombrie ..puirualc inrra ca-e prin verful capuluisuntmasculinesauydg. Tragerea ujoara estede asemenea potriviii intr o stare meditativi cu saufrrn autosatisfacere ereclii sau rnatrnale in alte st.in tinp ce conhacliile selecrive jurul anusului a din $i coccisului ajutnhndicarea pe energiei sus. ne ioncentAm asupra punctului dintre jplanagne !i zAmbimsuccesiv catr" fi€care orqan impofantSicitrc fiecare gLcnda din O allA metoda impondrd conce rdre" c. Folosili masajul.Llui5i genuDchi."tfr.c_d i1 I mpce ne. in timp ce energiilepAmantului suntyin sau feminine. facetiexerciiii aclioneazi ce asupra bazeipelvisului.rs. completa a sistemulul endocdn) pudficim coritim cenkul daca reproductix Si dragostea ndiazi din himd.1ta1e.un.-_.|emediul actului sexual_ e{ista ulte {!slUi. inainte Dentru a t nrea6dfi"ft.lrua pre\enipierdere" pe de energiein pleajna orsasmului.\4enu1descul!pe in irLbi sru pesolulumed inoiul in marene sau .exuaLlemirine energrer ) rdoicd.ace.^-''. in plus faln de contractiile$i relaxirile ritmice ale bazei s€lecliv imDrnseti oelvisului.yibrafile. prccu. f.tiu comple\ purcm maj incfide och. d.pi-ar condu. ^ O aremeDed lD Qlry':a-gq]]1ailhllq-p! b' care inL:lnim..In general. TL !nj!3!r_4ql9: abdomrnaL. Tnfilo7ofia enerciile.i p.tni i! elllglgirridq. cncrg'a porurur sau suo p4rma s$ngaesre s.

intermediulaspectelor prin salepozitive. degradarea $i violul.seasce supap. Corpul produceoxid nitric din aminoacidul arginne ca un semnalpentruvaselesanguine alepenisului de a serelaxa. apareca o antitezna spniruaiitdtii $i in aceastilumine a fost vdzutnin tradila crestind. tunDceir in Onentsefoloseqte nauE.De asemerca.eneryiiles€xuale fi canalizate pot ascendent pentrua ne dezvoltacentrii de energre sistemulchakelor $i coqrurile sau cnergetice superioare.hranacu ceamsi buni reputatie salbenus cruddintr-un est€ ul ou tertlzat al uneieiinr creacrte aerliber.ritualuri ti altepractici evlavioase.ea legari spirirtralirdre e.de reguleliri a fi conttienti de acest proces.Dacdin cadruireligios se lupta pentrua sesuprimasexualitatea.{areanecesar. De asemenea lrrulus tetestis este frecventfolositn pentu imbunftalirea tuncliei SexSi spiritualltate Sc\uali. si pnn aceasra. acestca toatefac partedin Si evolulia noastrtspirituaE. Ideeade celibat in cazulFeolilor. Deobicei folosrrd erd rLepidium maca meycnii) pentruimbuneutireaSiechilibrareasistemutui endocrinin generalSia hormonilorsexualiin particular Separecd cstemult mai €ficientd decer Dioscorearillasa.ii in ftecventede lichid seminal. Confonn inviinrurilor ezotence yoghhe.n bogatein astfelde Foteinc estestimuladvasexual. din A\rfelrhnni cruda un efecr are virzl. NDruS Newlines octomb e-decembe2009 .a.In cultura noasrri esteDreferatd camea.Acest 1ucru€st€ pentru capenisul saseumple cu sAnge necesar sAseFoduci erecfia.. excesele sexuale.-tfelde deficienK suntlarg rnspAndite. Cu toateacestea. 9i suplimentele maaneziu de aiutdla relaxare. Prot€inelede inalti calitatefac partedin lichidul seminal$i o diet.rc de In Ina nulte moduri. miicu!€lof ii crlugarilor estede a splitualiza energia sexuale prm meditalie.Fronlierele cun Dacipracticile evlavloase conduc transnuiirircale enerftilor |lu la al6 sexuale.misticii crettini r^$i lransformi eneryiile. specialin cazulpierde. dincare generam energiescxualAj estesimihrn cu bioenergia lrana crudi."u natuali a vaqinului.-aiiLt"iF".*"Ip.Simai eficientidecer salbenusul crud esre camea cmoatocala.. la pentru Hrane enea€lia seruali Nu putemaveao energie sexualA putemicd dacdsuntemmalnutrili. Siestein special beneficpentruproblemelesexualedatorate var$ei. ereclra. lntr-un mod mai putn evid€nt. Lichidul semiDal estede asemenea bogatin zinc $i necesiti muiti vitamiDa86 f acizi gra$i omega care gesesc uleiuldepeqte in 3.pnn intermediulunui clevolamenl intens. se in $i uleiuldin qemrlerede in A.Prin aspectele negativeca sale voluptatea. Fo4avielii. in acesta con$necomponente sulturicecarede asemenea prezente candtelinad in sunt in spcnni. DacApnclicile evlavioase conduc nu la St. o naturald. irnpiedicl rela.zatrt mull mai putemic de€atceagdtitt.Uleimile de pesre slmt.semeneanecesar"piot'ul6alG.au incoraarea ernolionaln. Suprlmarea conduce lntotdeauna Drcbleme. sexualitatea poatedeschide ne inina ti ne poaiepemite sAaven experienle similarestdrilor meditativeSifericirii mistice in timpul sauin locul orgasnului.ntru a imbunatab performant€le sexualeTotuqi. atunci motilul protund al acestei practici esreinleles gre$it. timp ce acestlucru implicd in In generalexerciJiiconitiente. Variateie$uri qi alcaloizi au fost tradifional folosite pentroa imbunntnlifuncliile sexuale. atuncle multmaiblne sa seg.le.

al Dc Karezza in modspecial cstc felevantA. la hindusa.ca rgcompensi. poate elibemta care f1 ca individualei arnbele metode implicaretenlia encrgie kundalini condusd ascendenl. intenrcdiul int€racliunii dtualice barbatfcmcic. expriflrat special in fubudish ii crc$tinism. accea. in nrod prin spirituala dezvoltarca sistchuluichBkrelor lyaditional. pare purini pe ss ci suntcei care succes aceasti au cale. origineain tradilia Ambele metode au Existi sutede tehnici d€ neditafie. iantrice.. separc pqini cA suntcercareau succes aceaste De pe cale. atuncie Tantra kundallnl 9i multmai birc sdsegiseasc. asemenea numiteleorgasme a$a cerebralcsau spiritualc nar puteasi fie ir continuare legate de activitatii dopaminicece producdependenti. Dragostea compasiunca cxpresia sunt unui 9i practicarea centru inimii dcschis. supapA o naturali. Energia sexuale o patc mai d€nsd fo4€i cste a yogaprintr-opracticistrict iar in kundalini noastre vitalegen€rale. Centrii enereie de invadilia hindusa 66 NEruSNewTimes octombde-decembne2009 . Totu$i. Considcr cI urmatoare etape cvoluliaspirituah in a umaniteliva consta formarea socieldli in unei pc bazalc cooperare.Deasemenea. in in taoiste.ln timp ce taoistii i$i doresc celedin urmi sAdczvolte coql in un energctic nemufltort s-arputea care si corcspundicu coQul de lumina al filozofiei New Age.Frontlerele noaSterii c Totugi. transmutdri realealc energiilorsexuale.in afarAde atingerea unor variatc stari empomre de fericjre $i declanqarea unorcvcnimente parapsihice.yoghinepentrua iransformaenergia prin tantrismacestlucru s€realizeazn scxualiin kundalioi energie sau spirituala. tantmeravezutisi folosi$ ca o dc superioari. Metodclc tantrice yoghjne spre un Si iintesc drum rapid spreiluminare.poaleapareorgasn'rul supr€m acelade fbciliiacrc$tcrca este a cerebralgi variatestAride fericire. ti a corpurilor energie prin carcbArbalii putc6u stinge ^Lnctodi Ceeslcdc faptspiritualitatea? acest ln 'IEyAIS{!UI' craucoar rorosrre IC St9lI peni! mine contcxi. yogai$i au Sistemul ric Sikundalini la Suprimarca conduce intoideauna probleme.spiritualitateaf inseanma un efofi de acceleffea evoluliei conqliinlci. afad deatingerea in urorvariate stAritemporarede fedcire unor lideclanlarea evenimente parapslhlce. ca scopconducerea energiei sexuale sus. Scopul ti spemlej. acesta idealul este tuturor religiilor.. ii iDtrun fel. dragoste compasiune. caredevine apoinanifes$ln funcliilc corpurilor noash cDcrgclice fornarca e $iir corpurilor energclicc supcrioarc.. nrmltele aga orgasmo corebrale spirituale putea flein contlnuare sau s-ar $ legate actvltitll dopamlnlce de cePrcduc dependenld.

Acesta esto corp nx fizic.De asemenea.Fraza orisinali in sanscrit. deoarece paresi rdstoame ea completintelegerea noastrA obisnuitadespre iluminare. veli credecd incercsa fiu necuviincios sauprovocatot dar aceasta una din este afimaliile careseregisescin budism.u d. scoi bud(reribelaDe.r Spiritudl Oryasn deMichacl Winn sauvizitali site-ulhttp://r\"$'whealingtaobritain.reme drn de intineri. ni$tezeite. a acestor metodeestecurgerea energieiin sensuDicde la bazacoloaneipannh verf. principala problem. Din punctul meu de vedere.aparent qtiu ce sninleleagi din aceste nu spuse cn tmd snle ignore. Budi$tii vestici. de alti pe pane.i.degicunoscun a$a budistvestic din Thailandacarea inleles dill aceastiafirmatie cn sexul orgasnic intoxicant estecaieaspreiluminarc.e(remcr.citiJi articolul Zle Cllesri. Acest lucru tinde si condud la o dezvoltare dezechilibrateprin suFastimularea cenirilordin zonacapuluiin detrimentulcenhului ininii. corp dar .Iluminareaestein ve&g.' contlient sine de deglfi|d6g0. Pirerea meaestece pdma zicald serefcra la energiasexuali feminind careesienecesara unul .O! i" : t€ 0ftiia mhrcc{smici hadilia in taoistE NEruS Timesoctombdedecembrie New 2009 . $i mai mult..Acest lucru s-aschimbatin Facticile completegalecu btubalii. sepuneproblemamodului in care trebuiesninfelegemsausdinterpr€tdm accasti afirma1ic. conducand preamult energiasexuah in sus. uncon de un ci enelglesuperload.zal.'ffi 67 ..aceasta poatein timp epuizavitalitatea generaE. Probdbil ncep.rde.conceptuluide kundalini !i a taojsmului.Separecn in unele esrc ulil. rapoane dar ormerodsc Indild firptul cnpot apareproblemeca ulmare a suprastimulirii continuea creierului.Est6 de ghidat Este naldograbi deinlelepciune deemolie. Mai existi insi 9i o afirmatiebudisd careafirma cn orgasnul il ucidepe Buddhadin interior.corp|ll-lunin..rileprucrican!ilor ace{e.Acest lucru pare esre se ci recunoscur cein cenai d'n mult de practicanliimodcmi de tantra ii kundalini careacun au adnugat orbita microcosmicn practicile Pentu o in lor prezentare generali interesantia lantrei moderne..csteB"ddratvdr? Astftl.. corp lumini.i.'.Frontierelo cunoasterii Scopul suprcm laoism formaiea in este ufluitrup nemuritor.ri' ca nu . decat nupoate mudniciodati. capabllse locuiasciink-un blologlc sanuseata$eze 6t. uu nicio proble.LaoTzu un de explci astfel nemuritor: . srut imFesionat de nu + F* G abilI.bn.AceeaSi viziune este€xprimarain variatetexle sacretantrice.lntreg$lvlrt0os.ej{lralirarea inst in modsecret.com Dacdvoi fbceafimutia: ..

FroItiere torii cdlugdrbi$arpenlr1l de\eriandrogin.re de s potta irupeasca.coD pdmenteane fenininA a cenrrilor sexualiti de 1a -+{ul.cenr necoplamin. odombde decemb d2009 . dqs_el!l:!l[i i i.Acest 1ucru poatefi r€alizatprin cultivaredtde. Pentrua aveasucces. In en€rgia femeieintre padeadreapti 9i parca stangaa masculini Fovenit5 de la centrii din zona coryului. Fluxul de energie urrneazi invad€sc..fomat prin medirafieconstanta ii un corp de energiesuperioarn. avemnevoiedoar de nu Scopulsupr€min taoismestefomarea unui un pol sexualputemic dar ii de ur pol coronal nup nemuntor Acestanu esterllt corp fizic.Ea explicafapd cn femeile tebuie sd-ti controlezeenergiilesexualea$a cum bdrbalii trebuiesAti controteze ejacularea ddcevo s5culdveilminared. abdomen.cu o impdr.f€cr echilibmte.Esreca o axi senlrmentului fericie medirarivt din zona de energeticisituaii inte douavoitexuri cares€ capuluiin abdomen.acest]ucru serealizeaz^ prjn combinarea energieisexuale masculineii ti:t 'ra.Nu arenici o legaturi cu schimbrrile de sexchirurgicalesauhormonale. dezbrilandu-rn.'"ulusouseu :onsata* feminineastfelincat practicantuldevine aqaxqarinen!?lq$glliuleala androgin.Alchimia intemdsau. ne mai rdmane nu destuli energie In secolulopt..Ki dcorducand sus. J$q'!!j$ A$&lllllrge4rslasteL in cr. o femeie.Lady YesheTsogyel.copu1a!it.Estevorba despre acelasiprocespe careil regisim $i in practicile taoiste.amtinuFola nivell]labdomelrulul C sl mepundndamrnbre! pt. a atmsiluminareaprin iniemediul practicilor sexuale tantrice..*ry'. un lru nd..Ddcd exrsla sfrLrsere bodxrchrtta (enercie o de Reprezertare iradiljonalt pncticttorcontemptative a .au d. ci puternic. amplificarea1uiprin Majoritateapolilornqri masculini-feminhi putereamrnFi 5i in acelaSi timp conducerea sunth varfirl $i la bazacoloanei. cum estein tanrr4 saupdn cultivareindividuali cum esrecazulpmcticilor meditativeenergetice individuale. cory de pmtr-o atitudinespirituale. A douazicah pur Sisimplu inseannScd prin irosireaenergieisexual€ca umrarea orgasmului.piriruata: ."ifiii-baz6..un mod simplu qi Acest lucru are loc inilial ln zonadin spatele irumosprocesulalchimiei inremetaoist€j ombilicului undeenergiasexualdconvertitna producerea unui sentiment pEceresexuatd.fqalrlr3rfllqrt n. ezoterice budiste. fo.gg]!+. sexualecAte abdomen. a dceaslL insemnand fapt ci energiilesexuale de masculineti feminin€rrebuiesi devinApe. In acelati mod ca Siin placricile 68 NEUSNewTimes.draeo(lea riulorut viepi. capuluiinteraclioneazicu energiasexuaH intema acestorpoh a duce aparitia la ilului . !X9{: Acest pasajexplicdinrr. de fost acumulattprin practicarea orbiiei conducerea acestuisentimenr dinspreorganele miuocosmice saua unei metodeechivalente.rs$!r4s!ts9t!&id.tire secundara bnrbar apoi sentimentele.

theartof-lif tProducts_o2. Harlo\ H. printre careQi Heal yourseAii Healihg Foodr(Pcnguin).r tantrisml. Dancer: TheSec/et Life and Sanss the Lady yeshe oJ Bosyel. a sist€melor tantncetradilionalebudiste$i hiDduse). R. putea controla energia sexuah. encrgiakundalini estestamitdlnainte de a se 8.Harlow. Joumal ofChild pane nicrocosmici candsepoatculilizaenergia PsychologyandPsychiatryandAllied sexuagfird a ne confruntacu dorinle Disciplines (2):101-112. tntrcg9i virtuos. MD.Julian Press. e. i7 9...1957. de ti delunlni" nemurltor. articol apa{in de fapt .Ulteriora lucrat ca nutrilionist $i tcrapeutnaturistin Noua t{** qi ZeelandA Australia..com lui: capabil locuiascahtr-un biologicdarsA sI corp Duseata$eze e1.?ti interFetaremodem5.). Rep16z€ntals a. H. ikiDedia si s ors/ ! t WalterLast a lucrat ca biocbimist ii cercetltor in departamentele medicalea mai muitor uriversiteli germane la laboratoarele $i Bio-Sci€nce LosAngclcs. o 43:376-387. NewYork.con noksha.secliunea 66. de nu poate m\lri niciodati. Pentru infomnlii suplimentare paginile de accesati Tntemet: httpr/*"*lv.html. Cam sfatgeneral. Aschner. alchlmlol taolstg t€lul lntsms pagina intemet: consultali de httpi//www. 'rdhf* '^a v.). Snow Lion Publications. conceplele pmcticile prezentate acest in $i (pb SanFmncisco. ArthritisCahbe Totu$i.$pte ci4i de dimensiuni mlci ce discu6dcspre modaLital avindcca de boli specificc cumar fi artrita. la vizitali nenuritoflj. undelocuiegt€ in $i prezent. Fouldations ofAnihal Bchavior 8 cauza multimcdc probleme. Edgar a Cayce avetizatcAdaci Crled. York 1996. Ascriso mullimed€anicolepe teme dc sintrtateii mai multe ci4i. New NotaedltorulIl: 10.html htb://cn.Effectsoftnatenal andpeer practicaKarezzasauorbita estenecesara sepdrutians onyoung non&?rr. Dowman.health-science-spiri!. de site-ul httpr//www.2004) fi seia Heal hutseA . andZimmermann. Hua Hu Chins: Atragematenfa citilorilor ct nulte dintre Unbnwn Teachigs of Lao Tzn. 1995 ed. F.copllulul sau laolstl dlvln".Kcith.stheinlahl in pur aprinde ti simplu dorinta sexualifi va norfel.'ro 7. accst lucruva (1996).Brian (tans. Bemard. ct al.Haqrercollins. a.corpul-lumind" Pentru informajii rcferitoare sdnAtate. ln prezen! in cu$ dc publicare sunt lucririle Zre Ndtunl Wuy Heal (H^tnpton to Roads. xn A4. din SUA.santosha.Frontierele cunoaiterii n&'s1{it iA*fr fi&D'-{ )tx*{ isttil elt'aL * rltrr *.eo-tantrisnului (o Iffi$ t""t" autor: 6f-ri NqUSNewTimes octombdedecembie2009 69 . de Esteghidat mai degrabe de Notede flnall intelepciune decat emolc. Walker.Estc conFtient sinedesifiri ego. Sb.Ncw Age. acest lucruinseanua ca (1916). cancerul.cofl LaoTzu explici astfcl. ashnul.corpulLil candidar diBbctul probleme gre{rtatc. Atlbctional rcspokse.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful