You are on page 1of 16

PLUSY dlaBIZNESU

GazetaInformator.pl

Kędzierzyn-Koźle

Rozszerza się dialog gospodarczy


polsko-czeskiego pogranicza
Racibórz

Fot. Ireneusz Burek


Wodzisław Śląski

Gazeta bezpłatna – od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XV | 19 lutego 2020 | Nr 4 (309)

REGION INWESTYCJE

Zbiornik Racibórz Dolny już działa


Inwestycja za 2 mld zł chroni przed powodzią mieszkańców województwa śląskiego,
opolskiego i dolnośląskiego.

Fot. Wody Polskie


IRENEUSZ BUREK rozmowy w Urzędem Wo-
jewódzkim województwa
Subregion Zachodni Śląskiego. Pracujemy nad
i Kraj Morawsko – Ślą- tym, aby wskrzesić program
ski łączy wiele wspól- ERASMUS, który w ostat-
nych problemów nim okresie mocno wyha-
Tematem głównym spo- mował, aby była możliwość
tkania organizowanego 12 wykorzystania programu
lutego przez Izbę Gospo- również na terenie ziemi
darczą w Trzyńcu było za- cieszyńskiej – informowała
gadnienie jak do czeskich Izabela Kapias.
przedsiębiorców ściągnąć - Współpracujemy z wie-
pracowników z Ukrainy, Sło- loma ośrodkami, takimi jak:
wacji i Polski. Opolskie Centrum Rozwo-
ju Gospodarki, Regionalna
Skutki depopulacji Izba Gospodarcza w Kato-
Powierzchnia polderu liczy ponad 26 km² . To tyle, co 3600 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Prezes Izby Gospodar- wicach, Izba Gospodarcza
czej w Rostislav Zabystrzan w Wodzisławiu, OHK Kar-
KATARZYNA CICHOŃ oddziaływaniem bezpośred- prac, jakim jest upust do Od- stową, był kluczową operacją we wstępie zwrócił uwagę wina czy KHK Ostrawa
nim i pośrednim obszar około ry Miejskiej. Wykonawca w ra- hydrotechniczną. W wyniku na fakt, iż na polskiej stro- i wiele innych.
Największa tego typu in- 600 km2. mach tego odcinka inwestycji przepięcia rzeki Odry na klu- nie obszaru przygranicznego Warto podkreślić, że
westycja hydrotechnicznych Wykonawca, konsorcjum przygotował m.in. konstrukcję czowy obiekt zbiornika woda występuje wyższy wskaźnik obecnie posiadamy ogrom-
w kraju osiągnęła swoją funk- firm Budimex S.A. (lider) i Fer- upustu wraz z wyposażeniem popłynęła kanałem doprowa- bezrobocia (na poziomie 4%) ny potencjał w przygrani-
cjonalnością wraz z końcem rovial Agroman S.A. (partner), technologicznym oraz kanały dzającym do przęseł budowli, w stosunku do 2% wskaźnika czu, należy wykorzystać
stycznia tego roku. To ozna- zakończył w styczniu realiza- dopływowy i odpływowy w za- by po ich przekroczeniu trafić w Czechach. Należy „powal- memorandum o współpra-
cza, że zbiornik już działa cję kluczowych prac. Przypo- kresie umożliwiającym ich peł- do kanału odprowadzającego czyć” więc o zdobycie tych za- cy gospodarczej Subregio-
i chroni przed ryzykiem wiel- mnijmy, że Budimex przejął ną przepustowość. Wykonano i następnie do Kanału Ulgi. sobów na rzecz czeskich firm. nu Zachodniego oraz Kraju
kiej wody prawie 2,5 mln plac budowy w 2017 roku po także prace na zaporach zbior- Jednocześnie zaakcen- Morawsko-Śląskiego, wła-
mieszkańców trzech nad- hiszpańskiej firmie Dragados. nika. Korpusy zapór przygoto- Finansowanie tował, że dobrze funkcjonu- sne bazy firm, które z nami
odrzańskich województw. Bu- Ta nie wywiązywała się z wa- wano do piętrzenia, powstało Projekt budowy zbior- je przygraniczna współpraca współpracują. Zaś w komu-
dowa Zbiornika Racibórz Dol- runków kontraktowych. Głów- również konieczne uszczelnie- nika przeciwpowodziowego z polskimi przedsiębiorcami nikacji z przedsiębiorcami
ny jest jednym z kluczowych ny przedstawiciel wykonawcy nie korpusów zapór tworzące Racibórz Dolny – polder jest oraz urzędami pracy co war- i pracownikami nie tylko
elementów Projektu Ochro- Tomasz Bielecki przyznał, że ekran, dla którego ułożono czę- współfinansowany ze środków to w tej sytuacji wykorzystać. skupiać się na tłumaczeniu
ny Przeciwpowodziowej Do- poziom zaawansowania robót, ściową warstwę ochronną. Banku Światowego, Banku Izabela Kapias dyrektor ulotek, ale zwracać też uwa-
rzecza Odry (POPDO), a tak- który Budimex zastał po po- Dzięki tym pracom zbior- Rozwoju Rady Europy, Unii Czesko-Polskiej Izby Han- gę na benefity, np. ofero-
że integralnym elementem przednim wykonawcy, był na nik współpracujący z pobli- Europejskiej, Budżetu Pań- dlowej w Ostrawie, zwróciła waną opiekę medyczną czy
ochrony przeciwpowodziowej bardzo niskim poziomie. Inwe- skim polderem Buków może stwa oraz Narodowego Fun- uwagę na fakt, iż w zakresie możliwości mieszkań w po-
Wrocławia. storem jest Państwowe Gospo- piętrzyć wodę, w konsekwencji duszu Ochrony Środowiska polsko-czesko-słowackiej bliżu miejsc pracy.
darstwo Wodne Wody Polskie czego jest gotowy do przyjęcia i Gospodarki Wodnej. współpracy nastąpił znaczny W regionie zostały wy-
Liczby mówią za siebie - Regionalny Zarząd Gospo- fali powodziowej o wielkości na Zgodnie z kontraktem in- regres. Program edukacyjny pracowane różne mechani-
Pojemność obiektu to 185 darki Wodnej w Gliwicach. przykład tej z 1997 roku. westycja ma być zakończona ERASMUS zaczął stopować zmy aby to mogło działać.
mln m3, a powierzchnia polde- 29 maja tego roku. Do tego mimo dużego zapotrzebo- Zostały wydrukowa-
ru liczy ponad 26 km2. To tyle, Zakres prac Przełomowy moment czasu ma zostać uporządko- wania. - Mieszkańcy Ustroń ne ulotki z informacjami
co 3600 pełnowymiarowych W toku działań inwesty- W październiku 2019 roku wany obszar w czaszy zbiorni- Wisła - mają bliżej do Trzyń- o ERASMUSie, które wykła-
boisk piłkarskich. Długość cyjnych zrealizowano budowlę na terenie budowy dokonano ka, kontynuowane będą prace ca niż do Cieszyna. Współ- dane są w polskim Urzędzie
zapór wynosi 22,4 km, a ich przelewowo-spustową z prze- przełomowego przepięcia Od- związane z budową dróg ser- pracujemy w tym zakresie Pracy w Cieszynie.
wysokość sięga 11 m. Obiekt prowadzeniem prób technolo- ry. Przepuszczenie wód Odry wisowych oraz roboty wykoń- z Urzędem Pracy w Cieszy- czytaj dalej str. IV
będzie redukował fale powo- gicznych. Ukończono również przez kluczowy obiekt zbiorni- czeniowe na zaporach zbior- nie a także prowadzone są PLUSY dla BIZNESU
dziowe na Odrze, obejmując drugi z kluczowych frontów ka, budowlę przelewowo-spu- nika.
R E K L A M A

terminale płatnicze
kasy fiskalne Kasy fiskalne
on-line Racibórz, ul. Klasztorna 12

- cz ytaj więcej na str.6


Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16
tel. 32 415 98 18, 510 262 252
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl
2 „Druga strona” 19 lutego 2020, nr 4 (309) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ SPRAWY SPOŁECZNE

Mieszkańcy piszą do prezydenta i żądają zmian


Apel raciborzan dotyczy m.in. nadmiernego ruchu samochodów, placu Długosza czy działki przy ul. Ogrodowej.

Fot. Katarzyna Cichoń


KATARZYNA CICHOŃ zwiększyć ilość mieszkańców przybyło w Raciborzu 1556 sa- samochodów, a tym samym
miasta kosztem innych miesz- mych samochodów osobowych, „zniszczyć życie tamtejszym
Petycja mieszkańców mia- kańców – czytamy. a licząc wszystkie pojazdy, przy- mieszkańcom oraz zniszczyć
sta w sprawie polityki i sposobu – Prosimy nie budować było nam w ciągu roku 2076 po- strefę rekreacyjną na ul. Le-
rządzenia miastem trafiła na rę- w Raciborzu na historycznie jazdów – podają autorzy, zasta- śmiana i Wierzyńskiego wśród
ce prezydenta Polowego 6 lute- zielonych terenach (Ogrodo- nawiając się dalej, czy właściwe pól, gdzie mieszkańcy dzielnic
go. Podpis pod nią złożyło 454 wa 30 po byłym przedszkolu) jest budowanie kolejnych par- Ocice, Centrum, Stara Wieś
osób, które wyraziły swój sprze- i ochronić ten teren poprzez kingów w Raciborzu. wykorzystują od lat jako te-
ciw i zaniepokojenie wobec pla- odkupienie go, zmianę błęd- Zdaniem mieszkańców ta- ren do spacerów i biegania czy
nów Miasta. nych planów zagospodaro- kie działania to marnowanie chodzenia z kijkami”.
wania przestrzennego z inwe- pieniędzy oraz niszczenie mia- Autorzy powołali się na ba-
Ogrodowa stycyjnych na tereny zielone sta. Ponadto prowadzi to do dania stanu zanieczyszczenia
Pierwszą sprawą, jaką uję- rekreacyjne dla mieszkańców zmiany miasta w „jeden wielki powietrza w Raciborzu prze-
to w petycji, jest działka przy – piszą. betonowy parking, pozbawiony prowadzone przed kilkoma
ul. Ogrodowej. – Teren ten jest Dalej zwrócono się z prośbą zieleni i drzew”. W petycji po- laty przez IPIŚ PAN. Jak czy-
obecnie w prywatnych rękach o odbrukowanie raciborskich, dano wiele przykładów działań tamy, wykazały one, że w Raci-
i dochodzą do nas słuchy, że przydrożnych drzew, co zda- - Prosimy także, aby miasto odkupiło ogród na ul. Ogrodowej z innych miast Polski i państw, borzu jest nie tylko bardzo za-
UM angażuje się podobno, po- niem autorów prowadzi do ich 30, aby tam nic nie budowano, aby naprawiono błąd, jaki które, zdaniem autorów, po- nieczyszczone powietrze, ale
dobnie jak to zrobił w sprawie schnięcia. Mieszkańcy zwrócili miasto popełniło parę lat temu, sprzedając ten teren, aby winny być przykładem dla Ra- również że występują wyspy
placu Długosza, i lobbuje inwe- się także do magistratu, aby ten z tego terenu, de facto już zielonego parku, mogli nadal ko- ciborza. – Wiedeń jest obecnie ciepła z powodu gęstej zabudo-
storów, aby kupiono tę działkę „przeciwstawiał się szkodliwym rzystać mieszkańcy całej okolicy i miasta, którzy przychodzą w 50% powierzchni miasta po- wy miejskiej i zakładów. Dalej
pod inwestycje w postaci bu- decyzjom wojewódzkiego kon- tu od lat na spacery, aby odpocząć na tym zielonym ogrodzie- kryty zielonymi parkami i skwe- autorzy piszą, że Racibórz ma
dynków mieszkalnych wraz ze serwatora zabytków w Katowi- -parku w cieniu drzew - czytamy w petycji. rami – czytamy. nie tylko naturalne słabe prze-
sklepami i usługami w parterze cach, który od lat wydaje zgo- W petycji przypomniano wietrzanie miasta ze względu
– czytamy w petycji. Zdaniem dy na wycinki zdrowych drzew mi dla mieszkańców i turystów w mieście, za przykład podają pomysł prezydenta Polowego na położenie w kotlinie, ale
mieszkańców to fatalny pomysł, w Raciborzu”. oraz parkingu, a docelowo za ulice Wierzyńskiego, Starowiej- o wpuszczeniu ruchu pojazdów przewietrzanie to jest utrud-
który negatywnie odbije się na kilka czy kilkanaście lat, po ską czy drogę na Żerdziny. Ich na ul. Wierzyńskiego. – Miesz- nione przez zabudowę budyn-
ich sytuacji. Autorzy podkreśli- Stop sprzedaży ewentualnym przeniesieniu
zdaniem najwyższa pora, aby kańcy ul. Kamiennej, Żwirowej, kami korytarzy powietrznych.
li rolę ogrodu, który od lat jest placu Długosza parkingu z placu w podziemie w Raciborzu zamknąć niektóre Starowiejskiej i innych pobli- Dlatego, jak piszą, działania
wykorzystywany jako zielone W dalszej części autorzy lub w inne miejsce miasta, aby ulice dla ruchu pojazdów. – Ul. skich ulic zebrali w 2019 roku zmierzające do dalszej zabudo-
miejsce rekreacyjne dla miesz- piszą o placu Długosza, kry- zrobiono wtedy tam park na ca- Opawska jest jedną z najgło- pierw kilkadziesiąt podpisów wy i likwidacji jednych z ostat-
kańców. – To jest nasz mały tykując rzekome lobbowanie łej powierzchni placu Długosza śniejszych ulic w mieście tak, że przeciwko temu pomysłowi, nich korytarzy powietrznych
raj – piszą raciborzanie. Miesz- sprzedaży. – Uważamy, że od- od skweru ks. Pieczki do skwe- mieszkanie czy nawet chodze- a potem ponad 1 tys. podpisów w mieście i ostatnich zielonych
kańcy zarzucają prezydentowi rzucenie przez Pana prezyden- ru przy sądzie – apelują miesz-nie ul. Opawską staje się kosz- ze sprzeciwem przeciwko nad- terenów nie tylko wzmoże wy-
brak konsultacji i nie zgadzają ta Polowego dofinansowania do kańcy. marem z powodu hałasu i spalin miernemu ruchowi samocho- stępowanie wysp ciepła w sa-
się z argumentem przyciągnię- Placu Długosza ze środków UE, Zdaniem autorów petycji wdzierających się do mieszkań dów, hałasowi i spalinom na mym mieście, ale doprowadzi
cia ludzi do wyludniającego się który miał być zieloną spacero- Racibórz zawsze był zielonym i pobliskiego parku Roth. To sa- ul. Starowiejskiej i jako sprze- do pogorszenia sytuacji z jako-
miasta. – Nie chcemy, aby Pan wą strefą rekreacyjną dla miesz- miastem, a teraz od lat staje się
mo dotyczy praktycznie więk- ciw przeciwko Pana planom, ścią powietrza.
Prezydent i UM czy dewelope- kańców z ławeczkami i zielenią szości ulic w mieście. Chodzi
„coraz bardziej betonową hałaśli- aby polną drogę Wierzyńskie- Mieszkańcy, którzy pod-
rzy traktowali mieszkańców tyl- (choć wg nas wg projektu było nie tylko o hałas, ale i spaliny
wą, pełną spalin, smogu i tysię- go (protest do Pana prezydenta pisali się pod petycją zwraca-
ko jako cyferki, żeby się zgadza- tej zieleni w tamtym projekcie cy samochodów ciasną pustynią samochodowe i bezpieczeństwo Polowego z podpisami ze stycz- ją uwagę na to, że na całym
ła ilość, nie patrząc, że z dnia na i tak dużo za mało), było ogrom- z szybko ubywającymi drzewami – czytamy. nia czy lutego 2019 roku) prze- świecie miasta wiodące zwięk-
dzień innej dotychczasowej du- nym błędem – piszą. i terenami zielonymi”. Jak wyliczono w petycji, robić na drogę dla samochodów szają powierzchnie terenów
żej grupie mieszkańców nasze- – Chcemy na razie parku ilość mieszkańców w Raciborzu z Eko-Okien – napisano. zielonych, ograniczając ruch
go miasta przy okazji zrobi się na obecnych 31% zielonej po- Za duży ruch spada, za to rośnie liczba samo- Zdaniem autorów to fa- pojazdów. Tymczasem, ich
drastyczne pogorszenie warun- wierzchni pl. Długosza z obsa- Autorzy podjęli także temat chodów. – Tylko w ciągu jedne- talny pomysł, aby drogę po- zdaniem, w Raciborzu od lat
ków życiowych tylko po to, aby dzeniem drzewami i ławeczka- nadmiernej liczby samochodów go roku między 2018 a 2019 r. lną przystosować dla tysięcy robi się dokładnie odwrotnie.

RACIBÓRZ – INWESTYCJE

Dodatkowe miejsca parkingowe na Katowickiej


Środki na zatokę parkingową zabezpieczono w budżecie miasta na 2020 rok.

Fot. Katarzyna Przypadło


Mieszkańcy osiedla przy koszty będą znane dopiero po Mają plan
ul. Katowickiej w Raciborzu ogłoszeniu przetargu i wyło- Urząd Miasta planuje pod-
od lat walczą o miejsca par- nieniu wykonawcy. jęcie dalszych kroków, któ-
kingowe i udrożnienie dro- re mają poprawić sytuację
gi. W październiku ubiegłe- Użyczenie terenu mieszkańców przy Katowic-
go roku publikowaliśmy apel Właścicielem nierucho- kiej. – Chcąc w jak najwięk-
mieszkanki, która ubolewa- mości przyległej do budyn- szym stopniu rozwiązać bo-
ła nad sytuacją zablokowa- ku wielomieszkaniowego jest lączki mieszkańców, w planie
nej drogi. Kobieta opisywa- Przedsiębiorstwo Gospodarki miasto ma także jednoczesne
ła wówczas, że mieszkańcy Lokalami DOM. – Mając na wykonanie modernizacji na-
są zmuszeni parkować auta uwadze dobro i bezpieczeń- wierzchni odcinka drogi uli-
na starym placu zabaw, aby stwo mieszkańców Raciborza cy Katowickiej, na działce nr
udrożnić drogę wzdłuż bloku. i chęć rozwiązania problemu, 530/14 stanowiącej własność
Wkrótce jednak właściciel te- miasto prowadziło negocjacje Gminy – odpowiada rzecz-
renu postawił tam znak zaka- z PGL DOM w celu wypraco- nik magistratu. – Co więcej
zujący parkowania. wania rozwiązania. W grudniu Miasto prowadzi rozmowy ze
Środki na budowę zatoki 2019 r. podjęto decyzję o po- Spółdzielnią Mieszkaniową
parkingowej przy wspomnia- zyskaniu przez Gminę od PGL Nowoczesna, która zarządza
nym osiedlu zabezpieczono Dom części terenu działki nr pozostałymi klatkami bloku
w budżecie miasta na 2020 602/14 o powierzchni 664 m2 przy ul. Katowickiej. Zarząd
rok. Inwestycja ma polegać na (pas zieleni wzdłuż zabudowy Spółdzielni zadeklarował chęć
utworzeniu 30 stanowisk po- wielomieszkaniowej przy ulicy przeprowadzenia analogicz-
stojowych dla samochodów Katowickiej 11-19) na podsta- nych prac – modernizacja i po-
osobowych. Według wstęp- wie umowy użyczenia w celu szerzenie pasa jezdni o dodat-
nej kalkulacji koszt budowy budowy kilkudziesięciu miejsc kowe miejsca parkingowe – na
parkingu wyniesie 166 tys. zł postojowych. Umowa zostanie swoim odcinku ulicy Katowic-
(wycena z 2019 roku). Zada- podpisana w lutym b.r. – in- kiej – wyjaśnia Lucyna Siwek.
nie planowane jest do reali- formuje rzecznik Urzędu Mia- - Jako mieszkanka ul. Katowickiej jestem bezradna i oburzona powyższą sytuacją.
zacji w tym roku, a całkowite sta Racibórz Lucyna Siwek. C Zadbać o ten teren nie ma komu. - pisała w liście do redakcji mieszkanka osiedla.

Wydawca: Raciborskie Media Redakcje: W S P Ó Ł P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664
Raciborski
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12 47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16
Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych i reklam zastrzeżone. 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek ul. W. Planetorza 9/2 od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 19 lutego 2020, nr 4 (309) Wspieramy Dobre Tematy 3
WODZISŁAW ŚLĄSKI – SAMORZĄD RACIBÓRZ INWESTYCJE

POWIAT WODZISŁAWSKI Lewy brzeg Odry


PONOWNIE NAJLEPSZYM
Raciborski projekt zagospodarowania lewego brzegu Odry otrzyma dofinansowanie
SAMORZĄDEM w ramach Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
W SUBREGIONIE
katarzyna cichoń

Fot. UM Racibórz
Bulwary sztuki
Powiat zajął czwarte miast na prawach powiatu z te- Na lewobrzeżnych bulwa-
miejsce w rankingu prowa- renu subregionu jako jedyny zo- Realizacja projektu ma roz- rach powstać ma amfiteatr,
dzonym przez Związek Po- stał sklasyfikowany Rybnik (13). począć się w połowie tego ro- który ma szansę być jedynym
wiatów Polskich. W pierwszej trzydziestce rankin- ku, a zakończyć w 2021. Łącz- takim obiektem, gdzie mię-
Powiat Wodzisławski zna- gu powiatów grodzkich z woje- na wartość to 3 716 497,41 zł. dzy sceną a widownią płynąć
lazł się w czołówce rankingu wództwa śląskiego uplasowały Wnioskowane dofinansowanie będzie rzeka. O tym pomyśle
prowadzonego przez Związek się ponadto: Dąbrowa-Górnicza to 3 114 424,83 zł, w tym z UE: prezydent Dariusz Polowy
Powiatów Polskich. – W tym (5), Częstochowa (14), Zabrze 2 742 775,09 zł, a z budżetu mówił dla TVP 3 Katowice.
roku sklasyfikowani zostaliśmy (15), Tychy (18) i Katowice (23). państwa: 371 649,74 zł.
na czwartym miejscu – o jed- Ogólnopolski Ranking Po- Projekt przewiduje montaż Głosy mieszkańców
no miejsce wyżej niż w latach wiatów i Gmin to inicjatywa oświetlenia terenu, montaż bez- Wśród mieszkańców po-
ubiegłych. To duże wyróżnienie, Związku Powiatów Polskich. piecznego podłoża, wykonanie jawiły się głosy sprzeciwu,
zwłaszcza że ranking ZPP ucho- Kryteria, którymi kieruje się schodów terenowych łączących a jako argument podawano
dzi za najbardziej obiektywne komisja, to: działania proinwe- dolny i górny ciąg pieszo-rowe- fakt, że w okolicy Zamku już
i prestiżowe zestawienie tego stycyjne i prorozwojowe, roz- rowy (pełniące funkcję widowni teraz jest mnóstwo atrakcji
rodzaju w kraju – podkreśla sta- wiązania poprawiające jakość dla istniejącej przystani na brze- i nie potrzeba nowych nad
rostwo. obsługi mieszkańca oraz funk- gu prawym), wymianę schodów Odrostradą, gdzie uciążliwy
W ubiegłorocznej edycji cjonowania jednostki samorzą- w miejscu istniejących schodów będzie hałas i spaliny. - Kto
Rankingu Powiatów i Gmin Po- du terytorialnego, rozwój spo- zejściowych z terenu Placu Mo- wymyśla miejsca do rekreacji
wiat Wodzisławski sklasyfiko- łeczeństwa informacyjnego, stowego, wykonanie ścieżki ro- pod główną, czteropasmową
wany został na piątym miejscu. rozwój społeczeństwa obywa- werowej po koronie wału i ciągu trasą tranzytową i do tego na
Wcześniej było to odpowiednio: telskiego, promocja rozwiązań pieszo-rowerowego oraz mon- terenie zlewowym? - pytali
piąte, trzecie i szóste miejsce. z zakresu ochrony zdrowia i po- taż infrastruktury uzupełnia- internauci w sieci. Była jed-
Zwycięzcą tegorocznego ran- mocy społecznej, promocja roz- jącej (ławki, kosze na odpady, nak spora część, która popar-
kingu w grupie największych po- wiązań z zakresu edukacji, kul- stojaki rowerowe, grille). ła projekt.
wiatów (powyżej 120 tys. miesz- tury i sportu, wspieranie działań
kańców) został Powiat Kielecki. na rzecz społecznej gospodarki
Drugie miejsce zajął Powiat Po- rynkowej, promocja rozwiązań
znański, a trzecie – Kartuski. ekoenergetycznych i proekolo-
W stosunku do ubiegłego roku gicznych, współpraca krajowa
widoczne są zatem jedynie nie- i międzynarodowa oraz działa-
wielkie przesunięcia w czołówce nia promocyjne.
klasyfikacji. Ranking prowadzony jest
W pierwszej trzydziestce w podziale na sześć kategorii
rankingu nie ma żadnego inne- jednostek samorządu terytorial-
go powiatu ziemskiego z subre- nego: powiaty do 60 tys. miesz-
gionu zachodniego, a z całego kańców, powiaty od 60 do 120
województwa śląskiego w ran- tys. mieszkańców, powiaty po-
kingu – poza wodzisławskim wyżej 120 tys. mieszkańców,
– znalazło się jeszcze zaledwie miasta na prawach powiatu,
pięć: cieszyński (3. lokata ex gminy miejskie i miejsko-wiej-
aequo z kartuskim), bielski (5), skie oraz gminy wiejskie. Powyższe zdjęcia to wizualizacje lewego brzegu Odry z 2016 roku. Zakres prac będzie zgodny z opisem projektu.
żywiecki (7), tarnogórski (14)
i częstochowski (28). Spośród kp RACIBÓRZ – ROZRYWKA

RACIBÓRZ – INWESTYCJE
Karnawałowa Rewia Tańca
RACIBÓRZ I PROGRAM Pierwszego dnia zorganizowanej przez MDK rewii wystąpiła młodzież,
STU OBWODNIC drugiego dnia dzieci.
Fot. UM Racibórz

Fot. Katarzyna Przypadło


t/oś. Inwestycjom towarzyszyć
mają urządzenia bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, w tym
oświetlenie spełniające wytycz-
ne prawidłowego oświetlenia
przejść dla pieszych.
Opublikowany 8 lutego
przez Ministerstwo Infrastruk- GALERIA I
tury program stu obwodnic bez
uwzględnienia Raciborza zdzi-
wił mieszkańców i część rzą-
dzących. Prezydent Dariusz
Polowy zapewniał bowiem
o obecności Raciborza w tym
programie. 14 lutego ruszy-
Fot. Zuzanna Sczyrba

ły jednak konsultacje publicz-


ne projektu, a na liście zadań
Raciborza zabrakło na możliwych do realizacji znala-
pierwszej liście opubliko- zła się obwodnica Raciborza.
wanej przez Ministerstwo - Prezydent Miasta Raci-
Infrastruktury. Pojawił się bórz Dariusz Polowy (przeby-
jednak na drugiej. wający aktualnie w Warszawie) GALERIA II
Głównymi założeniami rzą- aktywnie zabiega o wpisanie na
dowego programu są poprawa listę zadań do realizacji obwod-
bezpieczeństwa na drogach, nicy Raciborza, którą zaplano-
wyprowadzenie ruchu z zatło- wano jako przedłużenie drogi
czonych miast, czystsze powie- Racibórz – Pszczyna. Dzięki
trze, mniejszy hałas i poprawa temu połączeniu uda się ogra-
przepustowości sieci drogowej. niczyć niebezpieczne sytuacje
W ramach programu po- na raciborskich drogach oraz
wstać ma 100 obwodnic na uporządkować i wyprowadzić 8 i 9 lutego w Arenie Ra- znalazły się pokazy tańca to- Rewia, a także pokaz tańca warzyskiego, tancerze KTT
sieci dróg krajowych o łącznej ciężki transport z centrum fako w Raciborzu odbyła się warzyskiego w wykonaniu finalistów mistrzostw świata Rewia, zespoły Błysk i Allora
długości ok. 820 km. Według miasta - informuje raciborski XIV Karnawałowa Rewia początkujących i zaawanso- – Kewina Stempki i Mai Paw- Dance, a także zawodowa pa-
zapowiedzi mają to być trasy magistrat. Uwagi do programu Tańca zorganizowana przez wanych tancerzy MDK oraz lak. Na niedzielę zaplanowa- ra taneczna: Maciej Nagórski
o najwyższych parametrach można zgłaszać do 20 marca. Młodzieżowy Dom Kultu- par sportowych tańca to- no Dziecięcą Rewię Tańca. i Magdalena Froń.
technicznych, dostosowane do ry. Pierwszego dnia wystą- warzyskiego z KTT Rewia, Wystąpiły zaawansowane
przenoszenia obciążenia 11,5 c piła młodzież. W programie występ zespołu tanecznego i początkujące pary tańca to- kp
4 Publicystyka 19 lutego 2020, nr 4 (309) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ PUBLICYSTYKA

Tłumy na spotkaniu autorskim z Tomaszem Sekielskim


Autor głośnego filmu „Tylko nie mów nikomu” o pedofilii w polskim Kościele gościł w raciborskiej bibliotece 8 lutego.

Fot. Maciej Brocki


katarzyna cichoń O relacje z przedstawicie-
lami Kościoła zapytał kolejny
Tomasz Sekielski, dzienni- mieszkaniec. - Dziewięć mie-
karz radiowy i telewizyjny, au- sięcy minęło od filmu. Przez
tor filmów dokumentalnych, re- te dziewięć miesięcy nikt
portaży telewizyjnych i książek z episkopatu nie skontakto-
przyciągnął tłum zaintereso- wał się z bohaterami nasze-
wanych do raciborskiej biblio- go filmu, nie zaproponował
teki. Rozpoczęło się od selfie spotkania, żeby chociaż ich
z publicznością, a skończyło wysłuchać - przyznaje Sekiel-
na licznych pytaniach. W trak- ski. Jeden z hierarchów po-
cie spotkania Tomasz Sekielski prosił o spotkanie, na które
opowiedział o swojej młodości, udał się razem z bratem. Jak
początkach kariery, rozstaniu przyznaje, został poproszo-
z TVN-em czy organizacji pracy ny o dyskrecję, co świadczy
podczas pisania książek. o tym, że osoby chcące coś
zmienić są nadal w mniejszo-
O szkole Tomasz Sekielski zgromadził w raciborskiej bibliotece rzeszę fanów. Opowiedział im o początkach swojej kariery, powodach ści i obawiają się pozostałych
Chodząc do szkoły średniej, odejścia z TVN-u czy reakcjach społecznych na film „Tylko nie mów nikomu”. osób ze środowiska.
Sekielski doszedł do wniosku,
że szkoła go nudzi, jest niepo- O odejściu z TVN mu. Miałem w tym gabinecie O pisaniu książek nikomu? - zapytała jedna O sytuacji w kraju
trzebna. Na lekcje uczęszczał - O TVNie mółbym dłu- nawet kanapę, na której mo- Opisując swój system pracy z obecnych na sali. W odpo- - Będzie to, co sami so-
w kratkę, potem prawie w ogó- go, opowiem tylko dlaczego głem po obiadku odpocząć. Sekielski przyznaje z humorem, wiedzi Sekielski podkreślił, bie wybierzemy - odpowie-
le. Pewnego razu idąc do na odszedłem, bo to jest takie Pomyślałem sobie, że na tej że pisze dopóki nie spadnie że nie warto czytać komenta- dział Sekielski na pytanie
dywanik dyrektora, spostrzegł pytanie, które się potwarza. kanapce prześpię resztę swo- z fotela. - Najgorszy w stanie rzy internetowych. Nawiązał dotyczące przyszłości sytu-
okablowanie ze starego radio- W 2012 r. odszedłem, bo było jego zawodowego życia. Uwa- euforii twórczej jest moment, do zjawiska hejtu, mówiąc, acji w kraju. Dziennikarz nie
węzła. - Może byśmy reakty- mi za dobrze. Miałem swój ga- żam, że to była bardzo dobra kiedy trzeba zrobić przerwę na że nikt w sieci nie jest ano- zalecał konkretnych sympa-
wowali radiowęzeł? - zapytał binet, miałem służbowy samo- decyzja, choć bardzo dobrze spanie - mówił Sekielski. Śpi nimowy i należy skupiać się tii politycznych, ale zachęcał
młody Sekielski dyrektora. Jak chód, ubezpieczenie medycz- też wspominam TVN. Nikt przy biurku, aby móc szybko na merytorycznych uwagach. wszystkich do udziału w wy-
wspomina, już wtedy ciągnęło ne, bardzo dobry kontrakt. mnie nie zmuszał do odejścia, zapisać rozwiązanie proble- - Staram się sobie przypomi- borach. Przyznał, że często
go do dziennikarstwa czy ra- Zacząłem rozumieć, że brnę wręcz przeciwnie, próbowa- mu, które mu się śni. - Nie tak nać, że na ten jeden obelżywy narzekamy, a nie wykazuje-
dia. Szkolny radiowęzeł spra- w jakąś biurokratyczną pra- no mnie zatrzymać żebym nie to powinno wyglądać, ale tylko komentarz przypada 10 tys. my należytej aktywności. Je-
wił, że zakochał się w radiu, cę, bo byłem wówczas redak- odchodził, ale uważam, że to tak potrafię i tylko tak sprawia pozytywnych - powiedział. go zdaniem jesteśmy dziś za
które było jego pierwszą zawo- torem naczelnym programu była bardzo dobra dcyzja, któ- mi przyjemność - zakończył. Sekielski przyznaje, że słyszy mało aktywni, nawet na po-
dową miłością. - Spełniona mi- Czarno na białym. Zacząłem ra pozwoliła mi zawodowo się wiele słów uznania, które mó- ziomie lokalnym. Sekielski
łość, do której wracam co jakiś rozumieć, że nie mam czasu rozwinąć, zrobić rzeczy, któ- O hejcie wią, że ten film był potrzebny. przyznał też, że w polityce
czas, jeśli mam taką możliwość robić tego, co jest moją pasją, rych w TVNie bym nie robił, - Jak pana rodzina radzi od lat przekraczane są grani-
i czas - mówił w raciborskiej bi- czyli bycie reporterem, robie- bo TVN jest stacją komercyj- sobie z szumem medialnym O kontaktach ce. Niezależnie od tego, kto
bliotece. nie filmów, reportaży same- ną - przyznał. np. po filmie Tylko nie mów z Kościołem rządzi.

WODZISŁAW ŚLĄSKI – KULTURA

Premiera nowej książki o historii wodzisławskich uzdrowisk


Najnowsze wydawnictwo autorstwa Pawła Porwoła pt. „Zapomniane zdroje wód siarkowych i kopalnia siarki”
wzbudziło ogromne zainteresowanie.

Fot. Powiat Wodzisławski

5 lutego przy pełnej sali Najnowsze wydawnictwo powstania książki i swoich II połowy XIX w., jeszcze przed Wrożynie Chałupskiej za go- otrzymał bezpłatny egzem-
w Miejskiej i Powiatowej Biblio- autorstwa Pawła Porwoła zaty- wspomnieniach z dzieciństwa powstaniem innego uzdrowi- ścinne przyjęcie w bibliotece. plarz książki i inne publikacje
tece Publicznej w Wodzisławiu tułowane „Zapomniane zdro- spędzonego nieopodal daw- ska na historycznej ziemi wo- Oprócz starosty wśród uczest- wydane wcześniej przez wodzi-
Śląskim odbyła się premiera je wód siarkowych i kopalnia nych terenów uzdrowisko- dzisławskiej – w pobliskim Ja- ników spotkania znaleźli się sławskie starostwo. Dodatkowo
i spotkanie z autorem nowej siarki” wzbudziło ogromne za- wych. Przypomniał też histo- strzębiu. m.in. członek zarządu Jan Ze- Paweł Porwoł znalazł czas na
publikacji z serii „Ciekawostki interesowanie. Na spotkanie rię zdrojów Zofii (Sophienbad, Obecny na spotkaniu sta- mło, radni powiatowi i miej- składanie autografów i dedy-
powiatu wodzisławskiego” po- z historykiem przybyło gru- Sophienthaler Bad) i Wilhelma rosta Leszek Bizoń podzię- scy, a także dyrektor Muzeum kacji dla wszystkich chętnych,
święconej zapomnianej historii bo ponad sto osób. W czasie (Wilhelmsbad), które w wodzi- kował mu za ogrom wysiłku w Wodzisławiu Śląskim Sła- a było ich naprawdę sporo.
uzdrowisk w Zawadzie i Koko- wczorajszego spotkania autor sławskich dzielnicach Zawada włożonego w napisanie tak cie- womir Kulpa. Zgodnie z zapo-
szycach – Pawłem Porwołem. barwnie opowiadał o kulisach i Kokoszyce funkcjonowały do kawej pracy, a dyrektor Ewie wiedziami każdy z obecnych kp
PLUSY dlaBIZNESU
Dodatek tematyczny 4/2020 GazetaInformator.pl 19 lutego 2020 nr 4 (309)
REGION GOSPODARKA

Projektowania miasta nie zaczyna się od anten


Utworzenie Parku Kulturowego Starego Miast Racibórz - dyskusyjne.
ireneusz burek ne z miast Cittaslow leży niecałe wej prudnickiej tradycji tkackiej towanych dominant oraz nych mechanizmów finansowa- sy, aby nie ulegać modom wiel-
40 km od Raciborza. Do stowa- poprzez organizowanie różno- trójwymiarowej sylwety miasta, nia zanim jakąkolwiek uchwa- kich miast. W Raciborzu nadal
Ideą międzynarodowego ru- rzyszenia należą bowiem Głub- rodnych zajęć praktycznych 4) ograniczenia niekorzystne- łę się podejmie. Jedno z pytań jest bardzo mało samochodów
chu Cittaslow jest propagowa- czyce, które przystąpiły do niego o charakterze warsztatowym go wpływu nośników reklamo- dotyczyło mieszkań prywat- a w wytyczonym centrum Stare-
nie w mniejszych miastach (do w 2016 roku, zobowiązując się z zakresu włókiennictwa. Skie- wych w postaci tablic, napisów, nych i wspólnot mieszkanio- go Miasta są zaledwie dwa zabyt-
50 tys. mieszkańców) harmonij- tym samym do propagowania rowano je przede wszystkim do ogłoszeń i innych znaków na wych. - To w tych budynkach ki, zatem niczego nie ma potrze-
nego życia, stanowiącego alter- i wypełniania założeń ruchu. dzieci i młodzieży z pogranicza przestrzeń publiczną na terenie ściany straszą antenami, bała- by zmieniać.
natywę wobec wielkomiejskiego polsko-czeskiego. Parku. ganem balkonów i klimatyzato-
pośpiechu i postępującej globali- Rewitalizacja rami. Przedsiębiorców zapewne Strategia od tyłu
zacji. Do ruchu należą niewielkie kluczem do sukcesu Park Kulturowy Najważniejsze miasto zmusi do zmian ale kto - wniosek formalny
miasta, które gwarantują spokój Przykładem tego, jak ważną Stare Miasto Racibórz są konsultacje zmusi mieszkańców i wspólno- Rok 2020 ma być rokiem
i wolniejsze tempo życia. rolę w nowej jakości życia opar- Racibórz proponuje ustale- Podczas konsultacji z śro- ty – pytał Maciej Musioł. Mały tworzenia nowej strategii roz-
Miasta, które postawiły na tej na cittaslow odgrywa rewita- nie Parku Kulturowego w cen- dowiskiem gospodarczym zor- sklepik wyda może tysiąc zło- woju miasta na lata 2021-2030.
jakość życia stawiają na: lizacja, jest powstały w Kaletach trum Starego Miasta poprzez ganizowanych (w dniu 13.02.) tych, ale restaurator wyda już Niewielu jest tych, którzy wie-
- zrównoważony rozwój miaste- Ichtiopark. Kalety są nazywane uchwałę, która w największym w ramach posiedzenia Kon- 15 tys. Ustalić trzeba mechani- rzą, że zapisy w strategiach będą
czek wykorzystujący miejscowe Leśnym Zakątkiem Śląska, bo- skrócie skupia się na ogranicze- sultacyjnej Rady Gospodarczej zmy finansowe przed uchwałą drogowskazem do rozwoju mia-
zasoby wiem 85% ich powierzchni sta- niu ilości i ujednoliceniu reklam, przy prezydencie Raciborza, (na etapie koncepcji). Koszty sta. Jednak gdyby pokusić się
- poprawa jakości życia miesz- nowią obszary zielone. Przez cały eliminowaniu anten, zmianie koncepcjię Parku Kulturowe- i słaby mechanizm wsparcia fi- o teoretyczne, oparte na logice
kańców m.in. dzięki tworzeniu XX wiek miasto słynęło z Kale- ogródków gastronomicznych, go przedstawiła Maria Olejar- nansowego może spowodować założenia (nie mylić z tzw. logiką
odpowiedniej infrastruktury tańskich Zakładów Celulozowo- tymczasowych kiosków i pawi- nik – miejski konserwator za- iż przedsiębiorcy spoza Raci- praktyczną) to czy nie powinni-
miejskiej oraz miejsc odpoczyn- -Papierniczych. W okresie po- lonów. W założeniu propono- bytków. Prezydent Michał Fita borza, przeniosą swój biznes śmy podejść do tematu w zupeł-
ku i rekreacji wojennym funkcjonował tam wanej uchwały czytamy: W celu podkreślał, że przedstawiony z centrum lub w ogóle z Raci- nie innej kolejności?
- ochrona środowiska i promo- również ośrodek rekreacyjny ochrony krajobrazu kulturowe- projekt jest w początkowej fazie borza. Pojawiły się też apele Mówiąc o budowaniu stra-
wanie postaw ekologicznych wokół dwóch stawów. Rozbudo- go oraz zachowania wyróżnia- a wszystkie głosy konsultacji bę- o to by specjaliści od projek- tegii warto pamiętać, że nie da
wśród mieszkańców wa zakładów w latach sześćdzie- jącego się krajobrazowo terenu dą uwzględnione. towania przestrzeni miejskiej się przestawić kolejności eta-

Fot. Katarzyna Przypadło


- dbałość o zabytkową tkankę siątych spowodowała likwidację z zabytkami nieruchomymi cha- Głosy przedsiębiorców pokusili się o analizę skutków pów: Najpierw jest diagnoza
miejską, odnowę zabytków i es- ośrodka. Kilka lat temu miasto rakterystycznymi dla miejscowej Ograniczenie powierzchni wy- takich zmian. Nie można bo- – opracowanie rzetelnego ra-
tetykę miast przejęło pozakładowy teren i roz- tradycji budowlanej i osadniczej klejanych witryn do 20% to wiem przykładów z innych portu o stanie miasta; potem
- upowszechnianie kultury go- poczęło starania mające na celu starego miasta Racibórz tworzy dla wielu zbyt duża ingerencja, miast przenosić na Racibórz, analiza uwarunkowań rozwojo-
ścinności, także poprzez zapew- rewitalizację dawnego stawu się park kulturowy pod nazwą poza tym jeśli odsłonią się szy- nieprzewidziane skutki nega- wych oraz formułowanie pod-
nienie bogatej oferty kultural- i strefy przylegającej do niego. „Park Kulturowy Stare Miasto by, za którymi przedsiębiorca tywne podjętych zmian mogą stawowych kierunków rozwo-
nej i rekreacyjnej mieszkańcom Rozpoczęto w tym miejscu reali- w Raciborzu”. ukrywa mniej eleganckie in- być nieodwracalne. Przykład ju miasta (przy współudziale
i turystom, a także odpowiednia zację Ichtioparku, na terenie któ- W dalszej części czytamy: stalacje to uzyskamy odwrot- Wrocławia, który w 2015 roku wszystkich środowisk - proces
promocja tych atutów rego umieszczono tablice infor- „Materialne i krajobrazowe dzie- ny do zamierzonego efekt albo w wyniku podobnych zmian włączenia społeczeństwa do
- promowanie lokalnych pro- macyjne opisujące gatunki ryb dzictwo kulturowe na obszarze wymusi to niemałe koszty po doczekał się dzielnic mieszka- tworzenia strategii rozwoju); na
duktów i wyrobów , a także miej- występujące w stawie, makiety Parku chroni się poprzez spo- stronie przedsiębiorców. Grze- niowych poza centrum co spo- końcu jest opracowanie strategii
scowego rzemiosła oraz kuchni ryb, które stanowią zachętę do rządzanie miejscowych planów gorz Chęciński zwrócił uwagę wodowało ogromne straty dla rozwoju miasta; formułowanie
- eliminowanie barier architek- poznania ryb zamieszkujących zagospodarowania przestrzen- na jeszcze inny aspekt doty- krajobrazu tych dzielnic. Cen- strategicznych programów go-
tonicznych, utrudniających po- lokalne środowisko. nego, wprowadzanie zakazów czący lokali pustych, za których trum „odsłonięto” kosztem wie- spodarczych, etapów realizacji
ruszenie się osobom niepełno- ograniczeń oraz sporządzenie szybami często widać bała- lotysięcznych dzielnic, w któ- i środków niezbędnych do ich
sprawnym Powrót do korzeni planu ochrony Parku, przy czym gan czy remont, co wskazy- rych obecnie nie da się żyć, gdyż osiągnięcia poprzez opracowa-
- czerpanie ze zdobyczy nowo- - Prudnik - miasto tkaczy dąży się do: wałoby wręcz konieczność za- nie zapanowano nad projektem nie obrazu miasta do 2030 roku.
czesności i najnowszych techno- W nawiązaniu do najważ- 1) zachowywania historycznego klejenia szyb w tym okresie. rozwoju miasta jako całego. I dopiero w aktach wykonaw-
logii, w zakresie który może słu- niejszych przed wiekami zawo- układu urbanistycznego i obiek- Stanowcze głosy dezaprobaty Stanisław Borowik podniósł pro- czych tego procesu są działania
żyć realizacji celów ruchu „miast dów Prudnik nazywano mia- tów zabytkowych, zostały wypowiedziane przez blem społeczny związany z ryzy- dotyczące poszczególnych dziel-
dobrej jakości życia” stem tkaczy i szewców. To tam, 2) odtwarzania i przywraca- restauratorów, których po kiem opuszczenia rynku przez nic, stref, obszarów pozamiej-
- usprawnianie pracy lokalnej w Prudniku, działali właściciele nia historycznego układu urba- wprowadzeniu regulacji cze- młodzież, która gromadzi się skich itp. O Parku Kulturowym
administracji i dostosowywa- jednej z największych w Europie nistycznego, pierzei ulicznych kałyby przebudowy ogródków w lokalach gastronomicznych w obrębie Starego Miasta z pew-
nie pracy instytucji do potrzeb fabryk tekstylnych. W 2009 ro- w wersji pierwotnej a także ich letnich lub całorocznych. Do- na meczach, ważnych imprezach nością warto myśleć, jednak czy
mieszkańców. ku w mieście powstało Centrum uzupełniania i wzbogacenia, pasowanie do wymogów to emitowanych w tv, strefach kibi- nie powinniśmy wytyczyć wpierw
Do Międzynarodowej Sieci Tradycji Tkackich - Oddział Mu- wpisując nowe struktury o wy- duży koszt i trzeba by znaleźć ca itp. - Jeśli zmienimy to miej- kierunku w jakim idziemy?
Miast Cittaslow należy 21 pol- zeum Ziemi Prudnickiej, którego sokiej jakości w istniejącą tkan- rozwiązanie dotyczące finan- sce na mniej przyjazne to mło- Na pytanie kto dziś był-
skich miasteczek. Jednym z cie- zadaniem jest podtrzymywanie kę historyczną, sowania tych przeróbek. Poja- dzież bezpowrotnie przeniesie by za podjęciem uchwały
kawszych przykładów wydaje się tego dziedzictwa regionu. Ce- 3) zapewnienia ekspozycji za- wiła się potrzeba ustalenia za- się poza centrum lub, co gorsza, w zaproponowanym przez mia-
być Reszel, słynąc z pięknej ar- lem projektu jest kontynuowa- bytków nieruchomych, przyrod- leżności ponoszonych kosztów poza miasto – zwracał uwagę. sto kształcie, nikt z obecnych nie
chitektury i bogatej historii. In- nie i propagowanie wielowieko- niczych, historycznie ukształ- od opłat czynszowych, ulg i in- Pojawiły się też i takie gło- poniósł ręki.
II PLUSY dlaBIZNESU 19 lutego 2020, nr 4 (309) << GazetaInformator.pl
R E K L A M A

Z APYTA J O kasy fiskalne on-line 234”


nus o wartości 1230 zł (brutto) w promocji „1
*)

Tylko u nas bo

w
NIP obowiązkowy na paragonie od stycznia 2020 roku WIĘCEJ

Wraz z nowym rokiem wchodzi w życie obowiązek zamieszczania NIP-u na paragonach. W sytuacji sprzedaży zarejestrowanej
na
ib.plkasie fiskalnej, sprzedawca wystawi fakturę nabywcy, który posługuje się numerem identyfikacyjnym tylko wtedy, gdy ten
numer będzie umieszczony na paragonie dokumentującym sprzedaż. Ta zmiana dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy firmami.
Wszystkie atuty w ręku!

20 03
Nieprzestrzeganie nowych przepisów grozi sankcjami w postaci dodatkowych zobowiązań podatkowych w wysokości odpowiadającej 100%
47, 697 212 351 kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze. W przypadku osób fizycznych kara nie będzie przybierała takiej samej formy. Te osoby za taki czyn
aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl
poniosą odpowiedzialność za wykroczenie albo przestępstwo skarbowe. Na dodatkowe zobowiązania będą skazani także ci podatnicy, którzy ujmą
w ewidencji wystawioną dla nich fakturę dotyczącą sprzedaży udokumentowanej paragonem, który nie zawierał numeru identyfikującego tego
podatnika na potrzeby podatku. Wysokość takiej sankcji wynosić ma 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

Ireneusz Burek – właściciel SOFT-IB


ib.pl

Pion fiskalny P R O M O C JA :
te rm in a le
terminale płatnicze p ła tn ic z e
za 0 ,
kasy i drukarki fiskalne 00 *) zł
materiały eksploatacyjne *)
Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa” to inicjatywa uczestników

czytniki kodów kreskowych


rynku usług płatniczych w Polsce. Przedsiębiorcy, którzy podjęli decyzję mogą zdecydować o długości
trwania umowy i szczegółowych warunkach związanych z ich branżą. Po więcej informacji zaprasza-
my do naszych oddziałów.

wagi sklepowe, szuflady kasowe


KUPUJĄC

Obsługa serwisowa firm KASĘ FISKALNĄ


PAKIET REKLAMY
oprogramowanie dla firm, wdrożenia GRATIS!
bezpieczeństwo danych, backup’y
Do 60% wa
*)
rto ś c i
serwis komputerów, drukarek

Więcej na softib.pl SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziały:
Racibórz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18, 504 18 18 27
ib.pl
Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16 | tel. 32 440 89 88, 601 46 20 03
Kędzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47, 533 355 477
*)
O szczegóły promocji pytaj handlowców. softib.pl centrumkasfiskalnych.pl r-media.pl
GazetaInformator.pl >> 19 lutego 2020, nr 4 (309) PLUSY dlaBIZNESU III
REGION GOSPODARKA

Zmiany w prawie podatkowym dla przedsiębiorców 2019/2020


– co warto wiedzieć?
Nowe regulacje, jak zwykle, przynoszą wiele niespodzianek i zagrożeń.
Szereg z wprowadzonych do sytuacji, w której przedsię- będzie zawierał informacje do- cje będą musiały być zdemate-
zmian, obwarowanych jest do- biorca zobowiązany jest do za- Rekordowe sankcje za łamanie prawa tyczące zawieranych transak- rializowane, a w konsekwencji
tkliwymi karami finansowymi, płaty podatku dochodowego cji oraz wystawianych faktur. spółki muszą utworzyć rejestr
więc choćby i z tego powodu w przypadku, gdy w rzeczywi- podatkowego w Polsce W konsekwencji czego, po wpro- akcjonariuszy lub dokonać zapi-
warto pokrótce przeanalizować stości nie uzyskał żadnego do- wadzonych zmianach wysyłany sów akcji w depozycie prowadzo-

Fot. Ireneusz Burek


kluczowe zmiany. chodu, z uwagi na fakt, iż jego jest tylko jeden plik elektronicz- nym przez KDPW. Ponadto, od
1. Split payment – czyli kontrahent nie uregulował na- ny zawierający informacje objęte 1 stycznia 2020 r. każda spółka
obowiązek wprowadzenia leżności wynikających z faktu- dotychczasową deklaracją VAT-7 akcyjna i komandytowo-akcyjna
modelu płatności podzie- ry. Wprowadzone rozwiąza- oraz dodatkowo zestawienie roz- mają obowiązek posiadać stro-
lonej nie jest niewątpliwie korzystne liczeń. Ustawodawca wprowa- nę www. , która powinna zostać
Od 1 listopada 2019 r. usta- dla wierzycieli, którzy uzyska- dził natomiast stosunkowo suro- ujawniona w KRS.
wodawca wprowadził obowią- ją uprawnienie do zmniejsze- we sankcje, w przypadku błędów Co istotne, pierwsze wezwa-
zek stosowania mechanizmu nia podstawy opodatkowania w wypełnianiu deklaracji, zakre- nie do zwrotu dokumentów akcji
podzielonej płatności w stosun- w przypadku, gdy dłużnik nie ślając kary finansowe w wyso- spółka powinna wykonać przed
kach pomiędzy przedsiębiorca- ureguluje zaległości wynikającej kości 500 zł za każdy błąd, który 30 czerwca 2020 r. Takich we-
mi, a więc tzw. split payment. z obciążającej go faktury VAT nie zostanie skorygowany w ter- zwań ma obowiązek dokonać
Nowe regulacje powodują, że w terminie 90 dni od upływu jej minie 14 dni. w sumie 5-krotnie w odstępie
uregulowanie należności z fak- terminu płatności. W takim wy- 7. Centralny rejestr be- czasu nie dłuższym niż miesiąc,
tury z tytułu czynności, które zo- padku dłużnik jest zobowiązany neficjentów rzeczywistych ani nie krótszym niż dwa tygo-
stały wymienione w załączniku do skorygowania podstawy opo- i widmo olbrzymich sankcji dnie. Ponadto, należy pamiętać,
nr 15 do ustawy o VAT, w przy- datkowania, a więc jej zwiększe- Od 13 października ubie- że przed pierwszym wezwaniem
padku, gdy kwota należności nia, w przypadku gdy nie do- głego roku, w polskim systemie spółka musi mieć zawartą umo-
wynosi co najmniej 15.000,00 kona płatności w ww. terminie, prawnym funkcjonuje Centralny wę o prowadzenie rejestru akcjo-
zł musi być obligatoryjnie doko- w konsekwencji czego jest zmu- Rejestr Beneficjentów Rzeczy- nariuszy albo umowę o rejestra-
nywana za pomocą metody po- szony wyłączyć to z kosztów uzy- wistych. Wszystkie spółki, które cję akcji w KDPW, a to wymaga
dzielonej płatności. Jak to wy- skania przychodu. zostały utworzone po tej dacie, podjęcia uchwały przez walne
gląda w praktyce? Zmian należy dokonać w ra- mają obowiązek w terminie 7 zgromadzenie.
W ramach wprowadzonej mach zeznania podatkowego za Prof. dr hab. Adam Mariański, Przewodniczący Krajo- dni złożyć do tego Rejestru dane Za brak wezwań do zwrotu
nowelizacji, nabywca będzie rok, w którym upłynął termin 90 wej Rady Doradców Podatkowych podczas inauguracji wskazane szczegółowo w przepi- dokumentacji z akcji członkom
zobowiązany do uregulowania dni od daty płatności dokumen- Roku Gospodarczego w RIG w Katowicach (28.01.2020) sach. Warto mieć na uwadze, że, zarządu grozi kara grzywny do
swojej płatności w dwóch tran- tu księgowego. Co istotne, w ze- omawiał rolę nowych uwarunkowań prawnych, ko- że od 13 kwietnia 2020 r. wcho- 20 tys. zł. Taka sama kara jest za
szach. Pierwsza z nich obejmie znaniu konieczne jest umiesz- niecznych do wypełnienia w rozpoczynającym się roku dzi w życie regulacja wprowa- brak prowadzenia rejestru ak-
kwotę netto – sumę tą należy czenie listy transakcji, które oraz związanych z nimi wyzwaniach. Według Przewod- dzająca sankcję do nawet milio- cjonariuszy lub nierejestrowania
przekazać na rachunek ban- związane są z dokonanymi ko- niczącego KIDP, sytuacja sektora MŚP w Polsce się kom- na złotych w przypadku, gdyby akcji w KDPW.
kowy danego kontrahenta, rektami. Ważną okolicznością plikuje. przedsiębiorca nie dokonał zgło- Ponadto, członkowie zarzą-
z kolei druga część obejmuje jest również fakt, iż możliwość - Rok 2019 przyniósł nam najgorsze rozwiązania szenia odpowiednich danych do du podlegają także grzywnie, ka-
VAT, który należy ulo- zastosowania instytucji wyłą- w dziedzinie prawa podatkowego. W dodatku Pol- tego Rejestru, warto więc zadbać rze ograniczenia wolności albo
kować na specjalnym czenia oraz dokonania korekty ska wiedzie prym w Europie w wysokości nakładania o spełnienie tego ustawowego pozbawienia wolności do 6 mie-
rachunku bankowym prze- podstawy opodatkowania zo- kar na przedsiębiorców za brak raportowania sche- obowiązku. sięcy jeżeli dopuszczą do wyda-
znaczonym wyłącznie do te- stała wyłączona w stosunku do matów podatkowych. Można mówić o pewnego ro- 8. Prosta spółka akcyjna nia przez spółkę od dnia wejścia
go, by przedsiębiorca mógł transakcji, które zostały prze- dzaju niechlujstwie ustawodawstwa w Polsce (…) – czy rzeczywiście prosta? w życie przepisów dokumentów
z niego regulować swoje prowadzone pomiędzy podmio- - Cele polityki podatkowej realizowane od kilku lat są ja- Wprowadzenie nowych roz- na akcje, warranty subskrypcyj-
płatności lub zobowiązania tami powiązanymi.W sytuacji, sne. Od kilku lat mamy do czynienia z tzw. uszczelnia- wiązań w postaci możliwości ne, świadectwa użytkowe, świa-
podatkowe takie jak np. wpłaty w której nastąpiło uregulowanie niem systemu podatkowego, jednak zmiany przepisów utworzenia prostej spółki ak- dectwa założycielskie, lub na
z tytułu podatku VAT, PIT, CIT, należności, strony transakcji, powinny być wprowadzane z odpowiednim wyprzedze- cyjnej w zamyśle ustawodawcy inne tytuły uczestnictwa w do-
wpłaty składek na ubezpiecze- a więc zarówno wierzyciel, jak niem, z okresem na przygotowanie się podatników, aby maw szczególności wychodzić chodach lub w podziale majątku
nie zdrowotne do ZUS, należno- również dłużnik robią korektę nie dochodziło do sytuacji takich jak np. po prowadzeniu naprzeciw oczekiwaniom aktu- spółki.
ści celne. zwrotną, w konsekwencji czego „białej listy”, co do której objaśnienia pojawiły się po da- alnych potrzeb gospodarczych. Nie ulega wątpliwości, iż
Co istotne, zapłata w ramach jedna ze storn na nowo zwięk- cie obowiązku stosowania prawa. Co więcej, objaśnie- Przepisy wprowadzające możli- podjęcie przez ustawodawcę
mechanizmu split payment mo- sza , a druga zmniejsza podsta- niami często poprawia się obecnie przepisy, które weszły wość utworzenia prostej spółki licznych działań ukierunkowa-
że nastąpić jedynie w walu- wę opodatkowania. w życie w sposób niedopracowany (czasami w tak istot- akcyjnej (dalej: PSA) mają wejść nych na uszczelnienie systemu
cie polskiej. W przypadku, gdy 4. Zmiany sposobu do- nym zakresie aby dało się je w ogóle stosować). Warto w życie 1 marca 2020 r. Analiza podatkowego oraz zwiększenie
przedsiębiorca nie dokonał kumentowania dostaw to- zwrócić uwagę na tendencje zmian kontroli wprowadza- projektowanych zmian prowa- wpływów budżetowych przyczy-
płatności za pomocą metody warów do innych krajów nych przepisów. Spada ilość kontroli gdyż mamy coraz dzi do wniosku, że prosta spółka nia się do konieczności zwięk-
podzielonej płatności, w sytu- na terenie UE lepsze metody typowania podatników do kontroli. Kon- akcyjna łączy ze sobą cechy spół- szenia nakładu pracy przedsię-
acji gdy był do tego prawnie zo- Od stycznia 2020 r. obowią- trole są twardsze, mocniejsze, lepiej przygotowane, koń- ki kapitałowej oraz spółki ak- biorcy w związku z realizacją
bowiązany, ustawodawca prze- zują nowe zasady udokumento- czą się częściej negatywnym wynikiem dla podatnika. cyjnej. Zmiany które proponuje nałożonych obowiązków. Część
widuje sankcję w postaci braku wania WDT (Wewnątrzwspól- Skumulowanie sankcji za nie przestrzeganie przepisów ustawodawca polegają przede zmian niewątpliwie można
możliwości zaliczenia określonej notowa Dostawa Towarów), natomiast jest rekordowe w skali Europy. wszystkim na tym, że dojdzie do ocenić jako zmierzające do po-
płatności do kosztów uzyskania które obejmują w szczególności Co ciekawe, jednym z parametrów typowania do kon- zerwania ze standardowym ro- lepszenia sytuacji podmiotów
przychodów. Wskazać przy tym wprowadzenie określonego ka- troli jest fakt wysłania wniosku podatnika o interpretacje zumieniem pojęcia kapitału za- gospodarczych, warto jednak
należy, że ustawodawca polski talogu dokumentów, które będą przepisów podatkowych. Przykładem jest pytanie o sto- kładowego – w przypadku PSA pamiętać, że z każdym nałożo-
zaproponował jednak rozwiąza- upoważniały podatnika będące- sowanie ulgi na badanie i rozwój, które spowodowały będzie on mógł wynosić nawet 1 nym obowiązkiem związana jest
nie, zgodnie z którym sankcja ta go jednocześnie stroną transak- kontrole u podatników występujących o interpretacje. zł. Planowane jest również odse- ściśle sankcja wynikająca z za-
będzie miała zastosowanie jedy- cji do wskazania, że doszło do Od lat wiemy, że jeśli prawo tworzy czynnik urzędniczy parowanie praw korporacyjnych niechania bądź nieprawidłowe-
nie w przypadły, gdy dostawca wewnątrzwspólnotowego naby- to nigdy nie będzie ono dobre dla podatnika. Będzie słu- od faktu posiadania akcji w spół- go wykonania swoich powinno-
wskazuje wprost na fakturze, że cia towarów. Co istotne, dla za- żyło wygodzie i potrzebie rządu i urzędów skarbowych ce. Ustawodawca ułatwił również ści. W związku z dynamicznymi
dana transakcja podlega mecha- stosowania stawki 0%, dla pol- – argumentował Adam Mariański. sam proces założenia spółki, któ- zmianami przepisów, warto śle-
nizmowi podzielonej płatności. skiego podatnika koniecznym ra rejestrowana będzie w sposób dzić na bieżąco nowelizacje re-
2. Biała lista i sankcje będzie wskazanie numeru NIP ireneusz burek elektroniczny. Dodatkowo, pre- gulacji dotyczących działalności
wynikające z niedopełnie- nabywcy nie tylko w treści fak- zentowane zmiany wprowadza- przedsiębiorstw, bo jak wskazu-
nia przez przedsiębiorcę tury, ale także uwzględnienie go ją w ramach prostej spółki akcyj- je jedna z podstawowych zasad,
swoich obowiązków w ramach informacji podsumo- ną, jest uprzednie umieszczenie obejmują faktur do paragonów nej nowy organ w postaci rady wywodząca się jeszcze z prawa
Od września 2019 r. przed- wującej, co będzie warunkiem na rzeczonym paragonie nume- wystawianych na rzecz osób fi- dyrektorów, jako organu o cha- rzymskiego – nieznajomość pra-
siębiorcy zobligowani są do materialnym dla skorzystania ru NIP. Sytuacja, w której faktu- zycznych. rakterze zarządzającym. Zmiany wa szkodzi.
dokonywania płatności w ra- w przedmiotowej ulgi. ra VAT wystawiana jest bez za- 6. Zmiana sposobu roz- te jednak nadal są konsultowa-
mach posiadanych rachunków 5. Zmiany w zakresie chowania wymogu numeru NIP liczeń podatku VAT z fisku- ne, a w środowisku słychać gło-
bankowych, które wskazane są wystawiania faktur VAT na na paragonie, prowadzi do szere- sem sy o przesunięciu wejścia w życie
szczegółowo na tzw. Białej li- podstawie paragonów gu niekorzystnych sankcji nało- Ustawodawca polski zre- proponowanych zmian na rok
ście. Z kolei od stycznia 2020 Do tej pory nabywca towaru żonych na kupującego w postaci zygnował ze składania deklara- 2021.
r.obowiązuje system surowych był uprawniony do kupowania choćby uiszczenia 100% kwoty cji VAT-7, jednakże w zamian 9. Co nowego
sankcji na wypadek niedopeł- towaru na paragon fiskalny, któ- podatku VAT, który został wy- wprowadzonoplik JPK VAT-7 w Spółkach ?
Radca prawny
nienia obowiązków związanych ry następnie mógł z czasem sta- kazany na tym dokumencie księ- dla podatników kwartalnych Pozostając przy spółkach ak-
z funkcjonowaniem Białej listy. nowić podstawę do wystawienia gowym. W podobnie niekorzyst- oraz JPK VAT-7 M dla podatni- cyjnych, należy pamiętać o jesz- Martyna Michta
O czym należy więc pamiętać, by faktury. Po przeprowadzonych nej sytuacji znajduje się również ków, którzy rozliczają się w spo- cze innej istotnej zmianie, tj. KRPM LEGAL
ich uniknąć? zmianach, jedyną możliwością, sprzedawca, który zostaje zobli- sób miesięczny. Zasadniczą róż- obowiązkowej dematerializa-
3. Ulga za złe długi w po- by kupujący uzyskał fakturę gowany do odprowadzenia dru- nicą w zakresie wprowadzonych cji akcji w spółkach akcyjnych biuro@krpmlegal.pl
datku dochodowym VAT za transakcję, która była gi raz tego samego podatku. Na- dokumentów jest plik JPK czyli i komandytowo-akcyjnych. Od www.krpmlegal.pl
Niejednokrotnie dochodzi uprzednio nabita na kasę fiskal- leży pamiętać, że zmiany te nie jednolity plik kontrolny, który 1 stycznia 2021 r. wszystkie ak-
IV PLUSY dlaBIZNESU 19 lutego 2020, nr 4 (309) << GazetaInformator.pl
REGION INTEGRACJA BIZNESU

Rozszerza się dialog gospodarczy polsko-czeskiego pogranicza


cd. ze str. 1

Fot. Ireneusz Burek


Dobra motywacja ność Trzyńca w stosunku do
Anna Stefaniak – Ba- innych miast Kraju Moraw-
cza – dyrektor Urzędu Pracy sko – Śląskiego.
w Cieszynie zwracała uwagę - Jak dotrzeć do miejsc pracy,
na program EURES Trans- trudno o dojazdy i trudna jest
graniczny, który bardzo do- promocja miejsca pracy w ta-
brze sprawdzał się dotychczas kim mieście.
a polegał na bezpośrednich W zakresie braku finan-
kontaktach urzędów pracy sowania programu ERA-
czeskich, polskich i słowac- SMUS Transgraniczny BE-
kich w celu uzgadniania ak- SKIDY zwrócono uwagę na
tualnych potrzeb rynku (np. fakt, że operatorem środ-
dyżury po drugiej stronie ków na EURES nie musi to
granicy - o przepisach dla być Urząd Pracy. Wystarczy
pracowników i zaintereso- aby powstał zespół, który na
wanych pracą). Obecnie pro- ten program znajdzie środki
gram wyhamował (co wspo- (przedsiębiorcy, komory itp.)
mniała w wypowiedzi Izabela Dotychczas w prosty Podczas spotkania padła Rostislav Zabystrzan nie Izby Gospodarczej Kraju Mo- dek-Mistek należą do Kraju
Kapias) zaś rynek dynamicz- sposób rozwiązywano ta- sugestia, iż to właśnie izba krył zadowolenia z tej inicja- rawsko-Śląskiego w Ostrawie Morawsko – Śląskiego i do-
nie zmienia się i powstała lu- ką problematykę jak to, że (izby) powinna być inicja- tywy i wyraził zainteresowanie Jan Brezina obecny na wyda- brze się stało, że w tym gronie
ka w działaniach. w PUP zarejestrowani „sła- torem tworzenia mechani- kolejnym spotkaniem w tym rzeniu, zwrócił uwagę, że mia- mówimy o wspólnej inicjaty-
Dyrektor UP podkreśla- bi kandydaci”. W wypowie- zmów (w tym również umów temacie. Prezes Regionalnej sta Ostrawa, Trzyniec i Fry- wie współpracy gospodarczej.
ła, że temat transgranicznego dzi dyrektor cieszyńskiego prawnych) „zatrzymania” ab-
rynku pracy wynika z naszej urzędu pojawił się temat solwenta, który korzystał ze R E K L A M A

lokalizacji. Firmy nieraz dzia- edukacji i pytanie: Jak za- wsparcia lokalnego biznesu
łają na obydwu rynkach gdyż trzymać absolwenta na lo- podczas edukacji dualnej. Na
granica formalnie nie zatrzy- kalnym rynku. rozwiązania szczebla krajowe-
muje biznesu. A pracownicy Burmistrz Cieszyna Ga- go nie możemy czekać, trzeba
szukają najlepszego dla nich briela Staszkiewicz zwraca- wypracować lokalne rozwią-
samych miejsc pracy. ła uwagę na takie problemy zania.
Istniejąca od 2004 ro- jak: Podczas dyskusji pojawił
ku procedura ERASMUSa - język czeski obawa dla Po- się też znany również w Pol-
Transgranicznego, w któ- laków (umowy, przepisy) sce „zarzut”, iż uczniowie
rej uczestniczyły samorzą- - potrzebę reklamy w Cieszy- uczą się niepotrzebnych za-
dy, firmy, związki zawodo- nie około 1800 posiadanych wodów, których nie ma na
we i uczelnie były najlepszą mieszkań rynku lub jest na nie nad-
formą współpracy. Polegała - potrzebę reklamy 6 szkół podaż. - Czeskie szkoły nie
na bezpośrednich kontak- średnich (oraz analizę jak uczą tak skutecznie jak pol-
tach (szybki telefon do od- edukacja realizuje potrzeby skie. Zwrócono uwagę na
powiednika innego partnera biznesu) przykład kiedy to uczniowie
i rozwiązać temat niemal na - nowe klasy zawodowe po- z Opola odbywając praktyki
telefon). Od ręki można było wstające z inicjatywy praco- w Czechach rozwinęli się na
organizować szkolenia infor- dawcy, który następnie obej- tyle, że już byli przygotowa-
macyjne, spotkania robocze. muje patronat nad klasą ni, aby pracować w czeskich
Obecnie owocuje nadal wy- - pytanie i obawa czy Ukra- firmach a jednak wrócili do
pracowany zwyczaj comie- ińcy nie pojadą dalej - jeśli Polski. Zaangażowanie cze-
sięcznych odwiedzin z cze- przejechali tysiąc kilometrów skich firm nie zaowocowało
skim Cieszynie i pełni dyżur to, co ich powstrzyma aby pozyskaniem pracowników.
podczas którego udzielane pojechać dalszych kilkaset? Jednym z wniosków ja-
są konsultacje dla pracodaw- Szerzej omawiany był kie wieńczyły spotkanie była
ców i pracowników w zakresie problem jaki występuje np. potrzeba wymiany doświad-
przepisów po drugiej stronie po polskiej stronie: W Polsce czeń oraz potrzeba budowa-
granicy. zauważalne jest zniechęcenie nia platformy informacyjnej
- ERASMUS Transgra- przedsiębiorców, którzy jesz- powiązanej z wykazem lokal-
niczny koniecznie należy re- cze niedawno kształcili mło- nych firm, szkół i instytucji,
aktywować (Obecnie nie ma dzież. Od wielu lat obserwuje które powinny współpraco-
instytucji prowadzącej pro- się bowiem zjawisko uciecz- wać na rzecz wzmocnienia
jekt). Zmiany na rynku pracy ki absolwentów do Niemiec rynku pracy w regionie po-
są tak dynamiczne, że moż- i innych krajów zachodnich granicza.
na nawet powiedzieć, iż co- po zakończeniu edukacji, Ireneusz Burek oraz
dziennie następują zmiany w tym również z znacznym Krzysztof Dybiec (Śląskie
w zakresie potrzeb kadro- zaangażowaniem przedsię- Porozumienie Gospodarcze
wych. Mamy świadomość, że biorstw - to jest, jak stwier- ŚLĄSK.ONLINE) zaprezen-
pracowników nieraz nie ma dzono, tragedia systemo- towali rozwiązanie bazoda-
do danego zawodu na ten mo- wa. Przedsiębiorcy od lat nowe jakie jest wdrażane
ment i trudno na to zaradzić zwracają uwagę na brak w Subregionie Zachodnim
ale jeśli usiądziemy razem to umów lojalnościowych, któ- w oparciu o założenia me-
strategicznie myślenie o kie- re (wzorem okresu PRL) na- morandum o współpracy
runkach kształcenia zaowocu- kazywałyby „odpracowanie” gospodarczej sygnowanego
je - dodaje dyrektor PUP. w zakładach pracy okresów (10.10.2019) przez 23 part-
Olga Sikora - dyrektor stażowych, stypendiów za- nerów Subregionu Zachod-
Urzędu Pracy w Trzyńcu, wodowych i innych form niego oraz Kraju Morawsko
zwróciła uwagę na odmien- wsparcia edukacji. – Śląskiego.
GazetaInformator.pl >> 19 lutego 2020, nr 4 (309) PLUSY dlaBIZNESU V
REGION EKOLOGIA

Spalanie od góry – kontrowersyjna metodą walki ze smogiem


Edukacja na temat sposobu palenia węglem powinna być etapem przejściowym, a nie celem nadrzędnym.

Fot. Freepik
ireneusz burek - Metoda palenia „od gó-
ry” bardzo często nie jest prze-
Sposób spalania od góry widziana w instrukcjach ob- KOMENTARZ NA GORĄCO
w tradycyjnych kopciuchach sługi kotłów. Jej stosowanie
(kotle zasypowym) bywa po- w kotłach, które nie są do te-

Fot. Katarzyna Cichoń


strzegany jako rozwiązanie go przeznaczone może znacz-
problemu ze smogiem i kop- nie zwiększyć ryzyko wybuchu
ciuchami. Tymczasem specjali- kotła, zaczadzenia czy szybszej
ści uważają, że palenie metodą eksploatacji urządzenia.
„od góry” nie dość, że jest mało - Metoda spalania „od gó-
skuteczne, może być nawet nie- ry” jest czasochłonna. Opera-
bezpieczne. cje z nią związane są źródłem
znacznej emisji zanieczyszczeń
Badania ICHPW w samej kotłowni czy pomiesz-
Mówi się, ze spalanie od czeniu, gdzie znajduje się ko-
góry pozwala na obniżenie cioł, wpływając negatywnie na
w starym kotle zasypowym jakość powietrza w domu.
emisji pyłów i rakotwórczego podczas badań efektywności gania Ekoprojektu – a więc - Metoda palenia „od gó- Patryk Swoboda ktoś bardzo ściśle przestrzega
benzo(a)pirenu o około 70% spalania od góry: rozwiązania proponowanego ry” będzie szczególnie trudna prezes Planergia.pl reżimu rozpalania, sypania
w porównaniu z tradycyjną me- - Technika „palenia od gó- w uchwałach antysmogowych i uciążliwa do przeprowadze- itd. może nastąpić poprawa,
todą spalania przeciwprądowe- ry” jest techniką o nieprzewidy- dla województwa małopolskie- nia w urządzeniach grzewczych Jako remedium na smog jest jednak bardzo często „palacz”
go. Aby to sprawdzić, działacze walnym wpływie na wysokość go i śląskiego. Nie uzyskano też nie wyposażonych w wentyla- forsowana metoda spalania nie jest zbyt zdyscyplinowany
Krakowskiego Alarmu Smogo- emisji zanieczyszczeń. W nie- wartości dla klasy 4, a nawet tor nadmuchowy powietrza do węgla w każdym, najbardziej i efekty są dalekie od zamie-
wego zlecili badanie tej metody których spośród dwudziestu dla klasy 3 – najniższej z możli- spalania czy wentylator wycią- nawet przestarzałym urządze- rzeń,
zespołowi Instytutu Chemicz- prób rzeczywiście odnotowano wych. Widać ogromną przepaść gowy. niu grzewczym. Konserwuje - nawet na stronie czyste-
nej Przeróbki Węgla w Zabrzu spadek emisji pyłu czy benzo(a) między stosowaniem metody to przekonanie ludzi, że wę- ogrzewanie.pl jest informacja,
– Laboratorium Techniki Spa- pirenu, jednak była to jedynie rozpału „od góry”, a stosowa- Wciąż promują giel jest spoko, stare kotły są że nie biorą odpowiedzial-
lania i Energetyki. część prób. W wielu przypad- niem nowoczesnych kotłów na Metoda spalania „od góry” ok, wystarczy tylko odpowied- ności za to, jak będzie pro-
Celem badań było spraw- kach nie odnotowano znacz- paliwa stałe. budzi kontrowersje i dzieli spo- nio sypać paliwo. wadzony taki proces i każdy
dzenie tezy, że bez względu na nych spadków, a w innych - Emisje CO (czadu) rów- łeczeństwo. Mimo coraz więk- Problemów jest tu kilka: robi to na własną rękę. Jeżeli
rodzaj urządzenia grzewcze- wręcz przeciwnie, zauważono nież utrzymywały się na wy- szej wiedzy na jej temat, wciąż - testy przeprowadzone przez tak to wygląda, a gminy takie
go z ręcznym zasypem paliwa wzrost emisji zanieczyszczeń, sokim poziomie, zarówno finansuje się spotkania edu- ICHPW wykazały, że nawet rozwiązanie promują, czy nie
stałego, stosowanie techniki w tym rakotwórczego benzo(a) przy rozpale „od góry”, jak kacyjne na temat tego, jak pa- jeżeli jest poprawa w wyniku przykładają ręki do utrwala-
spalania od góry będzie powo- pirenu – i to zarówno przy spa- i zasypie na żar. W większości lić węglem oszczędnie i czysto. prowadzenia w kopciuchu nia problemu smogowego,
dowało znacznie niższą emisję laniu węgla jak i drewna. przypadków nie odnotowano Takie wydarzenia odbywały się tzw. spalania od góry, i tak a w przypadku jakichkolwiek
zanieczyszczeń do atmosfery - W żadnej próbie z prze- znacznych spadków stężenia w lutym np. w Rogowie, Tu- emisja jest wyższa niż w ko- problemów (np. użytkowanie
niż w przypadku tradycyjnego prowadzonych 20 nie uzyskano CO. W porównaniu do klasy rzy czy Gorzycach. Ważne, by tłach klasy 3, kotła niezgodnie z instrukcją,
procesu. wartości emisji zanieczyszczeń 5 czy Ekoprojektu emisje CO mieszkańcy pamiętali, że spo- - emisja w dużej mierze zale- przeróbki kotła), czy nie będą
porównywalnej z kryteria- były od kilku do nawet dwu- sób palenia jest próbą zmniej- ży od tego, jak prowadzony traktowani jako współodpo-
Wnioski mi emisji dla urządzeń speł- dziestu razy wyższe przy roz- szenia skutków, nie zaś metodą jest proces spalania - jeżeli wiedzialni?
Wnioski, jakie wysnuto niających klasę 5 lub wyma- pale „od góry”. eliminacji niskiej emisji.
R E K L A M A RACIBÓRZ – MOTORYZACJA ZOBACZ WIĘCEJ

Odśnieżanie auta - zrób to


szybko i bezpiecznie
Zaśnieżone i oblodzone auto to poranny problem wielu kierowców,
którego nie powinniśmy lekceważyć. Za jazdę zamarzniętym
i nieodśnieżonym pojazdem możemy zapłacić mandat nawet do
kilkuset złotych.
Kierowcy odśnieżać nie lu- pojazdu jest kilka. Najlepiej to przygotować się do zimy,
bią, widać to niestety wyraźnie najpierw zgarnąć śnieg z całego by nas nie zaskoczyła. Przyda
na naszych ulicach. Większość samochodu szczotką, a potem się miotełka, skrobaczka do
użytkowników dróg rzetelnie skrobaczką usunąć oblodzenie szyb, odmrażacz do zamków
usuwa białe pierzynki ze swo- z szyb. Z pomocą mogą nam (powinniśmy go posiadać przy
ich pojazdów, jednak zawsze przyjść różne środki chemicz- sobie, a nie w pojeździe) oraz
znajdą się i tacy, którym nie ne, tzw. „odmrażacze do szyb”, mała łopatka do śniegu, gdy
chce się marznąć. Jeżdżą bez- które pomogą nam szybciej nasz pojazd utkwi w głębokiej
trosko po ulicach całkowicie uporać się z nawet najgrub- zaspie. Warto też zadbać o to,
zaśnieżonymi samochodami szym szronem. by nasze miejsce parkingowe
z małym odśnieżonym „okien- Niektórzy kierowcy wsia- było łatwo dostępne, a pojazd
kiem”, przez które nie wiele dają do pojazdu, włączają sil- nie blokował przejazdu. Za nie-
widać, stwarzając realne za- nik i nawiewy ciepłego powie- właściwe pozostawiony samo-
grożenie dla innych kierowców trza i czekają, aż śnieg sam chód również grozi nam kara.
i pieszych. zacznie spływać z szyb i dachu.
Gdy podczas długiego, poran-
Co mówi prawo? nego odśnieżania lub postoju
Przepisy określają jasno, zostawiamy auto na chodzie,
które elementy muszą być zgodnie z art. 60 kodeksu dro-
dobrze widoczne lub czyste gowego Policja może nas za to
i odśnieżone. Zgodnie z usta- ukarać mandatem.
wą „Prawo o ruchu drogowym”
(art. 66 ust.1 pkt 1 i 5) pojazd Co jeszcze odśnieżyć? AUTO CENTRUM
uczestniczący w ruchu drogo- Odśnieżone szyby i maska OPOLONY
wym musi być tak wyposażony samochodu to nie wszystko. Zi- TOMASZ OPOLONY
i utrzymany, aby korzystanie mowych obowiązków kierowcy I WSPÓLNICY SP.J
z niego nie zagrażało bezpie- mają znacznie więcej. Pamię-
czeństwu osób nim jadących tajmy również o odśnieżeniu ul. Rybnicka 129A,
lub innych uczestników ruchu, reflektorów oraz tylnych lamp, 47-400 Racibórz
nie naruszało porządku ruchu a także tablic rejestracyjnych, Tel. 32 415 31 43
na drodze i nie narażało kogo- gdyż muszą być one czytelne
kolwiek na szkodę. z daleka. biuro@opolony.pl
Śnieg na naszych ulicach opolony.pl
Sposób na szyby może pojawić się nawet ju-
Sposobów na odśnieżenie tro. Może więc już teraz war- Artykuł sponsorowany
VI PLUSY dlaBIZNESU 19 lutego 2020, nr 4 (309) << GazetaInformator.pl
REGION KOMUNIKACJA

Powrót kolei do Jastrzębia-Zdroju


Ponad 7 mln zł otrzymał Centralny Port Komunikacyjny na dokumentację przygotowawczą do budowy linii kolejowej od granicy
polsko-czeskiej do Jastrzębia-Zdroju.
katarzyna przypadło przejściem granicznym. Środki lejowe Polski z Czechami. Bę- Rozwoju, która zakłada walkę dzo mało jak na tak zurbanizo- Program Kolejowy zakła-
pochodzą z unijnego instrumen- dzie miała długość 34 km – 29 z wykluczeniem transportowym. wany obszar. W porównaniu ze da budowę ponad 1,6 tys. km
Jastrzębie-Zdrój to najwięk- tu „Łącząc Europę”. km po stronie Polski – a pociągi Jeszcze 30 lat temu kolej była schematem kolejowym Zagłębia nowych linii, w tym 100 km
sze w Polsce miasto bez dostępu Trasa ma być fragmentem osiągną na niej prędkość pomię- głównym środkiem transportu. Ruhry aglomeracja śląsko-dą- w województwie śląskim. – To
do kolei pasażerskiej – pociągi jednej z dziesięciu szprych CPK, dzy 160 a 250 km/h. Z Jastrzę- Później jednak z wielu powodów browska wygląda jak teren rol- początek likwidowania kole-
przestały docierać tu 19 lat te- czyli linii kolejowych prowadzą- bia-Zdroju mają odjeżdżać co sieć kolejowa w Polsce zaczę- niczy. Pociągi na Śląsku powinny jowego wykluczenia w Polsce
mu. Wkrótce ma się to zmienić. cych do portu przesiadkowego godzinę. Podróż do Katowic bę- ła stawać się coraz krótsza. Jak jeździć co 10-20 minut, pomię- poprzez włączenie Jastrzębia-
Centralny Port Komunikacyjny w gminie Baranów w woj. ma- dzie trwała 40 minut, do Krako- stwierdził Karol Trammer, autor dzy wszystkimi miastami. Tym- -Zdroju – największego pol-
otrzymał 7 mln zł na dokumen- zowieckim i Warszawy z róż- wa jedną godzinę, a 2,5 godziny książki „Ostre cięcie – jak nisz- czasem zdarza się, że z Katowic skiego miasta bez kolei – w ob-
tację przygotowawczą do budo- nych kierunków. Przyczyni się do Warszawy. czono polską kolej”, w rozmowie do Bytomia przez dwie godziny sługę kolejową. Jednocześnie
wy 30-kilometrowego odcin- też do budowy brakującego Jak podkreśla spółka CPK, z portalem rp.pl, województwo nie ma połączenia. Brak też po- jest to początek zmian na sieci
ka linii kolejowej między linią ogniwa Transeuropejskiej Sieci realizowany przez nią projekt to śląskie to jedna z największych ciągu pomiędzy Bytomiem i Gli- kolejowej – powiedział wice-
Chybie – Żory, Jastrzębiem- Transportowej TEN-T i pozwoli ważny element rządowej Strate- porażek kolei w Polsce. – Pocią- wicami, mimo że miasta łączy li- minister infrastruktury Miko-
-Zdrojem a polsko-czeskim na lepsze skomunikowanie ko- gii na rzecz Odpowiedzialnego gów, które pozostały, jest bar- nia kolejowa – powiedział. łaj Wild.

Fot. Youtube.com

Fot. CPK
Kadr z filmu „Odjazd ostatniego pociągu ze stacji Jastrzębie Zdrój”. – W niedzielę 18 lu- W Programie Kolejowym CPK ten odcinek linii stanowi fragment tzw. szprychy numer
tego 2001 roku został zrealizowany film z odjazdu ostatniego pociągu ze stacji Jastrzębie siedem: CPK – Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) – Węzeł Małopolsko-Śląski (WMŚ)
Zdrój. Data i godzina odjazdu ostatniego pociągu do końca pozostała nieujawniona, – Katowice – Jastrzębie-Zdrój – granica z Czechami. Jest to pierwsza część projektu,
nawet drużyna konduktorska pociągu nie zdawała sobie sprawy z mającej nastąpić który obejmie prace inwestycyjne na odcinku Chybie/Żory – granica państwa. Wartość
likwidacji stacji – pisze autor nagrania. tego odcinka szacowana jest na prawie 1,3 mld zł.

CHAŁUPKI – KOMUNIKACJA RACIBÓRZ – KOMUNIKACJA

Dworzec kolejowy w Chałupkach E-bus Rafako na ulicach Raciborza


własnością gminy Elektryczny autobus został włączony do floty rejsowej PK
Racibórz na regularnych liniach miejskich.
Dworzec kolejowy stacji Chałupki ma nowego właściciela. 27
Fot. UM Racibórz

taborze kilkanaście autobusów


stycznia wójt gminy Krzyżanowice Grzegorz Utracki podpisał zasilanych gazem. Chcieliby-
akt notarialny o nabyciu obiektu kolejowego od spółki PKP. śmy je w przyszłości wymienić
na bardziej ekologiczne, dlate-
go bardzo dziękuję za zapro-
Fot. Katarzyna Przypadło

Po 8 latach starań w końcu szenie. Jeśli Rafako po testach


się udało. Gmina Krzyżanowi- w Raciborzu zdecydowałoby
ce, w formie nieodpłatnej, na- się przesłać autobus na testy
była dworzec kolejowy w Cha- także do Zamościa, z przyjem-
łupkach. – Przejęcie obiektu nością skorzystamy. Autobus
otwiera przed gminą nowe mógłby stać się wizytówką Ra-
możliwości. Choć plany co do ciborza i tego pięknego regionu
budynku dworca są, jednak nie w Zamościu – powiedział An-
wiadomo, kiedy będą mogły zo- drzej Wnuk.
stać zrealizowane. Z powodu Za kierownicą e-bu-
wieloletniej zwłoki w przekaza- na stacji kolejowej w Chałupkach towego oraz stanowi element 12 lutego na ulice Raci- Elektryczny autobus zo- sa w czasie pierwszego rejsu
niu nieruchomości gminie moż- – tłumaczy Urząd Gminy Krzy- Transeuropejskiej Sieci Trans- borza jako autobus rejsowy stał włączony do floty rejsowej z pasażerami zasiadł prezes PK
liwości w pozyskaniu funduszy żanowice. portowej (TEN-T). Chałupki Przedsiębiorstwa Komunal- przewoźnika na regularnych Bogdan Gawliczek. – O tym,
na sfinansowanie jakiejkolwiek Dodatkowo 22 stycznia skomunikowane są m.in. z Ra- nego wyjechał Rafako E-bus, liniach miejskich na dwutygo- jak autobus sprawdza się
inwestycji dot. budynku dwor- Grzegorz Utracki uczestniczył ciborzem, Wodzisławiem Ślą- czyli pierwszy w kraju mały dniowe testy. – To, co zapo- w użytkowaniu, będę mógł po-
ca w tej perspektywie finanso- w spotkaniu konsultacyjnym skim, Rybnikiem, Katowicami autobus elektryczny z baterią wiadaliśmy w ubiegłym roku, wiedzieć dopiero za jakiś czas.
wej jest już niemożliwa. W przy- z przedstawicielami PKP Polskie i Boguminem w połączeniach pod podwoziem, całkowicie właśnie się realizuje. Miasto Problemu nie stanowi ładowa-
szłości oprócz przywrócenia jego Linie Kolejowe dotyczącym linii regionalnych. Tutaj zatrzymują polski projekt, który powstał Racibórz od rodzimej firmy Ra- nie pojazdu. Do pełna bateria
pierwotnej funkcji, czyli obsługa kolejowej nr 151 z Kędzierzyna- się również pociągi międzyna- w trosce o czystość powietrza fako S.A. otrzymało do przete- ładuje się w 5,5 godziny. Je-
pasażera, obiekt może posłużyć -Koźla do Chałupek. Aktualnie rodowe w relacjach do Ostrawy, i redukcję hałasu. Pojazd stowania autobus elektryczny. go zasięg to 140 km. Autobus
również samym mieszkańcom. trwają prace przygotowawcze do Wiednia, Pragi czy Budapesztu. przeszedł już szereg testów Czy w przyszłości zastąpimy będzie jeździł na wszystkich
Dodatkowo w jego najbliższej kolejnej inwestycji, która miała- Przez stację przejeżdża również i technicznych jazd próbnych. miejski tabor e-busami, pokaże liniach – tłumaczył Bogdan
okolicy można utworzyć cen- by dostosować ją do prędkości pociąg międzynarodowy relacji Miesiąc temu spółka Rafako czas. Elektromibilność jest na Gawliczek
trum przesiadkowe – skomuni- 160 km/h. Moskwa – Nicea. zawarła wstępne porozumie- topie. Musimy się przekonać, Pojazd jest przystosowa-
kowanie pociągów z autobusami Stacja Chałupki jest ważnym – Przykładem z naszego re- nie z Agencją Rozwoju Prze- czy autobusy te zdają egzamin ny do przewozu osób niepeł-
PKS, parking typu Park&Ride granicznym węzłem komunika- gionu dobrze zagospodarowa- mysłu dotyczące współpra- na miejskich liniach i czy od- nosprawnych. Producent re-
czy wypożyczalnia rowerów. cyjnym obsługującym dwie linie nych dworców kolejowych prze- cy przy produkcji e-busów. powiadają naszym potrzebom. klamuje E-busa jako unikalny
Możliwości jest wiele, ale kosz- kolejowe o znaczeniu krajowym: jętych przez gminy są m.in. Ruda – E-busy to przedsięwzię- Jest to również kwestia rachun- polski miniautobus niskoemi-
ty wdrożenia planu przywróce- 151 (Kędzierzyn-Koźle – Cha- Chebzie, Wodzisław Śląski, Żory cie uzasadnione biznesowo ku ekonomicznego – mówił syjny, który dzięki nowocze-
nia dworca kolejowego do życia łupki) i 158 (Rybnik Towarowy czy Goczałkowice-Zdrój. Nasz i społecznie. Ten rok będzie prezydent Dariusz Polowy. snej technologii i niewielkim
przekraczają możliwości finan- – Chałupki) z jednym z najwięk- obiekt może być kolejnym przy- dla nas bardzo dynamiczny – W pierwszą jazdę e-busem gabarytom znakomicie spraw-
sowe gminy, dlatego przed nami szych węzłów kolejowych w Cze- kładem dobrze wykorzystanej mówił podczas briefingu pra- ulicami miasta zabrał się tak- dzi się jako autobus szkolny
kolejne, ciężkie wyzwanie zwią- chach – Boguminem. Dodatko- przestrzeni kolejowej przez lo- sowego zastępca dyrektora że przebywający w Raciborzu oraz miejski lub podmiejski
zane z pozyskaniem środków na wo stacja leży na linii kolejowej kalny samorząd – podkreśla UG. oddziału Rafako S.A. w Sol- na zaproszenie Dariusza Polo- środek transportu.
sfinansowanie wszystkich pla- E59, która jest fragmentem mię- cu Kujawskim Dariusz Sza- wego prezydent Zamościa An-
nów dotyczących nieruchomości dzynarodowego ciągu transpor- kp rabajko. drzej Wnuk. – Mamy w swoim kp
GazetaInformator.pl >> 19 lutego 2020, nr 4 (309) PLUSY dlaBIZNESU VII
R E K L A M A RACIBÓRZ RACHUNKOWOŚĆ

Twój e-PIT, czyli kto zostanie


rozliczony przez fiskusa
15 lutego 2019 roku Ministerstwo Finansów po raz pierwszy
udostępniło podatnikom usługę „Twój e-PIT”, przy pomocy
której deklaracja roczna jest wypełniana przez urząd, a nie jak
to miało miejsce wcześniej przez podatnika.

Fot. Freepik
i dokonać zmian w przygoto-
wanej deklaracji,
- łatwiejsze rozliczenie ulg –
pobranie danych z systemów
informacyjnych KAS i z innych
rejestrów państwowych,
- podatnik nie musi podpisy-
wać zeznania – jeżeli zgadza
się z deklaracją wypełnioną
przez urząd i nie korzysta z ulg
podatkowych i odliczeń,
W tym roku z usługi mogą przez podatnika zaliczkach na - zeznanie roczne zawsze zosta-
skorzystać osoby, które rozli- PIT, nie złożone w obowiązującym
czają się na formularzu PIT- - danych z rejestrów państwo- terminie.
37 lub PIT-38. Elektronicznie wych, np. KSI ZUS, PESEL itp. Podatnicy, którzy nie będą
rozliczane będą również przy- Wypełnioną przez urząd chcieli wykorzystywać usługi
chody osób, które nie prowa- deklarację podatkową podat- „Twój e-PIT” w celu rozlicze-
dzą działalności gospodarczej, nik  może zweryfikować i za- nia się z fiskusem, mogą sko-
uzyskiwane z najmu, podnaj- akceptować bez wprowadza- rzystać z formy papierowej
mu, dzierżawy na formularzach nia zmian lub zmodyfikować, lub elektronicznej i rozliczyć
PIT-28 lub PIT-36. wprowadzając np. inną OPP, w terminie od 15 lutego do 30
Do wypełnienia zeznania na której rzecz chce przekazać kwietnia.
rocznego podatników urząd 1% podatku. Jeżeli podatnik nie
korzysta z danych zgromadzo- zrobi nic, czyli nie zaakceptuje
nych przez KAS oraz rejestrów wypełnionego zeznania, zosta- Biuro Rachunkowe
instytucji zewnętrznych, czyli: nie ono automatycznie uzna- SWOBODA Sp. z o.o.
- informacji posiadanych od ne za zaakceptowane z końcem
płatników, okresu rozliczeniowego. ul. Fryderyka Chopina 13
- ubiegłorocznych zeznań po- Korzyści z wprowadzenia 47-400 Racibórz
datkowych (np. ulga na dzieci). usługi „Twój e-PIT”:
- informacji posiadanych od - urząd przygotowuje za podat- Tel. 32 414 03 97
płatników, nika zeznanie roczne,
- informacji o wpłaconych - podatnik może zweryfikować Artykuł sponsorowany
VIII PLUSY dlaBIZNESU 19 lutego 2020, nr 4 (309) << GazetaInformator.pl
R E K L A M A

LAKIERNICTWO T. W. SERWIS
MONTAŻ
MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA
GABINET
POJAZDOWE ELEKTROMECHANIKA BIOENERGOTERAPII
– schorzenia kręgosłupa I NAPRAWA
KRYSTIAN ZIMNY MECHANIKA
Do wynajęcia mieszkanie
na ul. Ogrodowej 32/5.
lakiernictwo, blacharstwo, WYMIANA OPON
i narządów ruchu
– stany bólowe ŻALUZJE
Powierzchnia 116 m2,
sprzedaż lakierów samochodowych
KLIMATYZACJE – choroby wewnętrzne
Racibórz, ul Mickiewicza 18
ROLETY
dwukondygnacyjne. ul. Wodna 13, Racibórz
Pierwsza kondygnacja: Tel. 32 415 48 63
Tomasz Witecki
Tel. 694 709 872 (3 piętro) MOSKITIERY
3 piętro, kuchnia z jadalnią,
łazienka z WC, 602 611 613 Racibórz, ul. Ocicka 163 Rejestracja tel. 32 755 21 31 TEL. 604 729 874
salon z kominkiem, sypialnia.
Druga kondygnacja:
dwie sypialnie, łazienka z WC.
Centralne ogrzewanie
z sieci miejskiej CO.
Ciepła woda:
dwa przepływowe gazowe podgrze-
wacze (góra, dół).

Tel. 600 958 542

APP Euro Labora Sp. J.


(nr cert.: 14601) poszukuje do
pracy w biurze w Raciborzu,
osób z dobrą znajomością języka
holenderskiego lub angielskiego
jako koordynatora
ds. zatrudnienia.
Kontakt: info@euro-labora.com

Tel. 604 791 942

CENNIK OGŁOSZEŃ:
drobne: ■ tekstowe – 6 zł ■ w ramce – 10 zł ■ na kolorowym tle – 14 zł ul. Klasztorna 12 (róg Klasztornej i Ogrodowej) Racibórz
modułowe: ■ tekstowe – 20 zł ■ graficzne – 35 zł ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl
GazetaInformator.pl >> 19 lutego 2020, nr 4 (309) Ekologia 5
EKOINFORMATOR

EK LOGIA
GORZYCE SMOG

Czyste Powietrze: Punkt przyjmowania wniosków w Gorzycach


już działa
Już ponad 30 gmin uczestniczy w programie realizowanym przez WFOŚiGW w Katowicach – w tym gmina Gorzyce.
KATARZYNA PRZYPADŁO

Fot. Adriana Sikorska


prezentowaną przez wójta Da-
niela Jakubczyka podpisano 12
Gorzyce to kolejna gmina lutego. W wydarzeniu uczestni-
województwa śląskiego, któ- czyła senator Ewa Gawęda oraz
ra przystąpiła do realizowane- Dyrektor Biura Ministra Ada-
go przez Wojewódzki Fundusz ma Gawędy Roman Kapciak.
Ochrony Środowiska i Gospo- Gmina Gorzyce jest pierwszą
darki Wodnej w Katowicach pro- gminą z powiatu wodzisław-
gramu „Czyste Powietrze”. Poro- skiego, która podpisała poro-
zumienia w tej sprawie od lipca zumienie, w wyniku którego
2019 roku podpisały już 32 gmi- powstał Punkt Przyjmowania
ny województwa śląskiego. – To Wniosków w ramach progra-
ogromne ułatwienie dla miesz- mu „Czyste Powietrze”.
kańców, którzy chcą skorzystać Wyznaczeni pracowni-
z programu Czyste Powietrze. cy urzędu gminy będą pełnić
Dzięki zawartemu z Funduszem dyżury w każdy poniedzia-
porozumieniu to w gminach mo- łek w godz. 14:00-17:00 w sa-
gą być przyjmowane wnioski li narad przy ul. Kościelnej 15.
o dofinansowanie, a odpowied- W ramach programu można
nio przeszkoleni pracownicy na ubiegać się o dofinansowanie
miejscu je wstępnie weryfiku- w formie dotacji lub pożycz-
ją i czuwają nad ich prawidło- ki na wymianę źródeł ciepła,
wym wypełnieniem. To bardzo docieplenie przegród budyn-
usprawnia i przyspiesza proces ku, zakup i wymianę stolarki
wdrażania programu – mówi okiennej i drzwiowej, mon-
Tomasz Bednarek, prezes WFO- taż lub modernizację instalacji
ŚiGW w Katowicach. centralnego ogrzewania i cie-
Do tej pory wnioski by- wie. Od lipca 2019 roku do po- w powiecie kłobuckim. Poza tym re są najbliżej mieszkańców, naj- wypełniać wnioski – wyjaśnia To- płej wody użytkowej, instala-
ły przyjmowane tylko w siedzi- rozumienia w ramach współpra- wnioski można już składać bezpo- lepiej znają ich potrzeby i wiedzą, masz Bednarek. cje odnawialnych źródeł ener-
bie Wojewódzkiego Funduszu cy z WFOŚiGW w Katowicach średnio w urzędach miast i gmin jakie mogą napotkać trudności Porozumienie pomiędzy gii (kolektorów słonecznych
Ochrony Środowiska i Gospo- przy realizacji programu „Czyste takich jak m.in. Kuźnia Racibor- przy ubieganiu się o dotację. Na- WFOŚiGW w Katowicach re- i instalacji fotowoltaicznej) czy
darki Wodnej w Katowicach Powietrze” w województwie ślą- ska, Pietrowice Wielkie, Racibórz si eksperci przygotowują i szkolą prezentowanym przez zastępcę zakup i montaż wentylacji me-
oraz dwóch biurach Funduszu skim przystąpiły już łącznie 32 czy wspomniane Gorzyce. osoby, które będą później poma- prezesa zarządu Adama Lewan- chanicznej wraz z odzyskiem
– w Bielsku-Białej i Częstocho- gminy. Pierwszą była gmina Lipie – To właśnie samorządy, któ- gać potencjalnym beneficjentom dowskiego a gminą Gorzyce re- ciepła.

ZABRZE – EKOLOGIA RUDNIK – EKOLOGIA

Ekologiczne ciepło dla Zabrza Gminny program likwidacji azbestu


Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisało Program likwidacji azbestu spotkał się z dużym zainteresowaniem
z WFOŚiGW umowę o dofinansowanie ważnej dla mieszkańców mieszkańców gminy Rudnik.
miasta inwestycji.
Fot. Urząd Gminy Rudnik

i zapewnił, że ze strony Urzę-


Fot. WFOŚiGW

W zabrzańskim ratuszu du Gminy Rudnik dołożone


w ramach Programu Operacyj- będą wszelkie starania, by
nego Infrastruktura i Środowisko w kwestii likwidacji azbestu
2014-2020 zawarto umowę na mieszkańcy otrzymali pełne
dofinansowanie projektu pn. „Bu- wsparcie i fachową pomoc.
dowa sieci ciepłowniczej dla osie- Przy tej okazji wójt poinfor-
dli Rokitnica i Helenka w Zabrzu mował zebranych o urucho-
połączona z likwidacją dwóch ko- mieniu kolejnego gminnego
tłowni osiedlowych”. Dokumenty programu dofinansowania
wraz ze stosowną uchwałą zostały związanego z wymianą źródła
podpisane przez prezydent Zabrza ciepła, którego nabór wnio-
Małgorzatę Mańkę-Szulik, preze- sków rozpoczął się 10 lutego.
sa zarządu WFOŚiGW Tomasza – Dzisiejsze spotkanie
Bednarka oraz prezesa zarządu pokazało, że zainteresowanie
ZPEC Lesława Złotorowicza. przyłączonych prawie 3 tysiące go- Głównym celem planowa- związane z dofinansowaniem
Łączny przewidywany koszt spodarstw domowych. To jest bar- nej na lata 2020-2023 inwesty- 31 stycznia w Gminnym ska. Licznie zebrani mieszkań- działań mających na celu po-
budowy sieci ciepłowniczej łączą- dzo dobra wiadomość, bo to kolej- cji jest poprawa stanu powietrza Centrum Informacji w Rud- cy – około 100 osób – uzyskali prawę środowiska naturalne-
cej dzielnice Zabrze Helenka i Za- ny krok w stronę poprawy jakości poprzez zmniejszenie emisji py- niku odbyło się spotkanie szczegółowe informacje doty- go na terenie naszej gminy
brze Rokitnica ze źródłem szacuje powietrza, którym wszyscy oddy- łów i innych zanieczyszczeń po- z mieszkańcami gminy w spra- czące możliwości pozyskania jest nadal spore – relacjonuje
się na 40 799 555,10 zł. Dofinan- chamy. Dotacja dla ZPEC-u jest wietrza powstających w procesie wie programu i dofinansowa- wsparcia finansowego związa- urząd gminy.
sowanie w formie dotacji WFO- jedną z ośmiu inwestycji, które spalania w dotychczas funkcjonu- nia związanego z likwidacją nego z likwidacją azbestu. Wszelkie informacje zwią-
ŚiGW w Katowicach udzielone dofinansujemy z jednego z kon- jących kotłowniach osiedlowych. produktów zawierających Obecny podczas spotka- zane z gminnym programem
w ramach POIiŚ wyniesie 14 300 kursów w ramach Programu Ope- Ponadto przeprowadzone pra- azbest. Prelegentem przesta- nia Wójt Gminy Rudnik Piotr likwidacji azbestu można zna-
000 zł, czyli ok. 35% kosztów cał- racyjnego Infrastruktura i Środo- ce umożliwią zasilenie kolejnych wiającym obecne warunki Rybka przedstawił mieszkań- leźć na stronie internetowej
kowitych. wisko 2014-2020. Na wszystkie te obiektów w ciepło pochodzące ze aplikowania o środki była Do- com plan aplikowania urzę- UG oraz w tablicach informa-
- Dzięki temu zlikwidowane osiem projektów przeznaczyliśmy źródeł wysokosprawnej kogene- minika Ziaja z firmy Enviterm du gminy o środki finanso- cyjnych poszczególnych so-
zostaną dwie stare osiedlowe nie- łącznie ponad 60 mln zł – mówi racji. S.C. – specjalisty w zakresie we z Regionalnego Programu łectw.
efektywne kotłownie, a do miej- Tomasz Bednarek, prezes WFO- projektów inwestycyjnych do- Operacyjnego Subregionu Za-
skiej sieci ciepłowniczej zostanie ŚiGW w Katowicach. KP tyczących ochrony środowi- chodniego dla tego zadania KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
<< GazetaInformator.pl
6 zdrowie 19 lutego 2020, nr 4 (309)
Z regionu
RACIBÓRZ ZDROWIE REGION ZDROWIE

Co piąty plecak za ciężki Czego nie mówią o koronawirusie?


Najcięższy plecak, jaki zważono podczas kontroli w osiem- Naturalne metody walki z wirusami nie wszystkim są na rękę.
nastu szkołach powiatu raciborskiego ważył prawie 10 kg.

Fot. freepik.com
już częścią każdego podręcz-
nika do biologii - czytamy na
katarzyna cichoń

Fot. GIS
stronie dr-rath-health-allian-
ce.org. Dalej autorzy przypo-
W 2019 roku w wojewódz- minają o istotnej roli witami-
twie śląskim kontynuowano ny A, witaminy B6, witaminy
działania edukacyjne w zakresie B12, kwasu foliowego, żelaza,
profilaktyki wad postawy „Lek- magnezu i wapnia.
ki tornister”. Akcja skierowana
jest do uczniów szkół podstawo- Dlaczego nam
wych, szczególnie dzieci w kla- o tym nie mówią?
sach I-III. Dziwić może fakt, że w ob-
liczu takiej sytuacji nikt nie
1619 plecaków Epidemia koronawirusa ją się pytania, dlaczego WHO przypomina o naturalnych
W ubiegłym roku, w ramach wybuchła w chińskim mieście (Światowa Organizacja Zdro- walkach z wirusami. - Odpo-
bieżących kontroli, pracowni- Wuhan tuż przed Nowym Ro- wia) nie przypomina o natural- wiedź jest prosta: WHO służy
cy sanepidu sprawdzili obcią- kiem. Wirus powoduje niety- nych metodach leczenia tego przede wszystkim interesom
żenie uczniów ciężarem pleca- powe zapalenie płuc, porów- typu wirusów. Internauci przy- wielomiliardowego wszech-
ków w osiemnastu wybranych nywane do zespołu ciężkiej pominają sobie nawzajem, że obecnego przemysłu farma-
szkołach powiatu raciborskiego. ostrej niewydolności oddecho- wszystkie badane dotychczas ceutycznego - podaje autor
Łącznie zważono 1619 uczniów wej SARS. wirusy mogą być blokowane tekstu na stronie www.dr-
klas I-VIII i tyle samo tornistrów uczniów nosiło tornistry, których rów szkolnych, prawie 1/5 dzieci przez pewne mikroskładniki -rath-health-alliance.org. Nie
wraz z całą ich zawartością. ciężar przekraczał 15% ich masy objętych badaniem nosiła zbyt Aktualne dane odżywcze. da się ukryć, że koncerny far-
Z uwagi na brak uregulowań ciała. Najcięższy tornister ważył ciężkie tornistry. Według danych na 17 lu- - Szczególne znaczenie ma maceutyczne zarabiają na na-
prawnych dotyczących wagi tor- 9,8 kg (przy wadze ucznia 65,3 tego na całym świecie zara- tutaj witamina C, która bloku- szych chorobach, dlatego na-
nistra szkolnego przyjęto, i nadal kg). Rola rodziców żonych jest 71 335 pacjentów. je rozmnażanie się wirusów. turalne metody walki nie są
przyjmuje się, że jego ciężar nie Aby dziecko nie uginało się Walkę z chorobą wygrało 11 Wykazano również, że mikro- w ich interesie.
powinien przekraczać 10-15% Co piąty plecak za ciężki pod ciężarem szkolnego pleca- 135 zakażonych. Zmarło 1770 składnik ten zmniejsza repli- Warto więc przypomnieć
masy ciała dziecka (norma niska Podczas kontroli placówek ka, ważna jest współpraca szko- osób. Poza granicami Chin od- kację wirusa o 99% w komór- sobie o podstawowych sposo-
– 10%, norma wysoka – 15%). szkolnych sprawdzano rów- ły z rodzicami i dziećmi celem notowano dotąd pięć zgonów: kach przewlekle zakażonych bach wzmacnianiu układu od-
nież, czy zapewniono uczniom wypracowania metod i sposo- na Filipinach, w Hongkongu, wirusem HIV. Wirusy roz- pornościowego. Odpowiednia
Wyniki badań możliwość pozostawienia czę- bów na zminimalizowanie tego Japonii, Tajwanie i we Francji. przestrzeniają się w organi- dieta, dobry sen, hartowanie
Stwierdzono, iż w przypad- ści podręczników i przyborów ciężaru. Nadzór opiekunów nad zmie poprzez enzymy trawią- ciała, np. przez aktywność fi-
ku 38% zbadanych uczniów szkolnych. Z zebranych danych zawartością plecaków jest nie- Walka naturalnym ce kolagen, tzw. kolagenazy. zyczną na świeżym powie-
ciężar tornistra nie przekraczał wynika, że 100% skontrolowa- zwykle istotny. Kluczowy jest sposobem Enzymy te mogą być jednak, trzu czy szczepienia ochronne
10% ich masy ciała. W przy- nych w 2019 r. szkół spełniło te również sam wybór tornistra. Media bombardują co- częściowo lub całkowicie, za- z pewnością wzmocnią naszą
padku 43% uczniów ciężar ich dyspozycje. Problem dotyczący niewłaści- dzienną dawką informacji na blokowane przez aminokwas odporność i zmniejszą ryzyko
plecaków, mimo przekroczenia Mimo zapewnienia uczniom wie wybranego, źle zapakowane- temat epidemii, relacjonując lizynę. Obecnie ta elementar- zaharowań na grypę czy inne
przyjętej niskiej normy 10% wa- w pomieszczeniach szkoły lub go i nieodpowiednio noszonego liczbę zakażonych i bieżące na wiedza o pozytywnym od- wirusy.
gi ciała, nie przekroczył jednak placówki miejsc na pozostawie- plecaka powinien być omawiany działania naukowców. W tym działywaniu mikroelementów
normy wysokiej. Pozostałe 19% nie części podręczników i przybo- także z uczniami. gąszczu wiadomości pojawia- na układ odpornościowy jest c
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi 7
19 lutego 2020, nr 4 (309)
Z regionu
RACIBÓRZ – ROZRYWKA

21 lutego godz. 18.00, RCK DK ul. Londzina 38 mym sposobem potrafi poruszyć grających z nim muzyków do 6 marca godz. 18.00, Kawiarnia PYCHOTKA w RCK
COHEN, DYLAN, GINSBERG. bluesowej pulsacji, a zrazu zaskoczoną publiczność zmusić do RDK ul. Chopina 21
It’s America, a to Racibórz właśnie pełnego napięcia słuchania. Poezję Ginsberga w wykonaniu Dę- Raciborscy artyści dla schroniska
biny wykorzystywali organizatorzy imprez bluesowych w Pozna- - Pychotka ma roczek!
niu, Katowicach i Olsztynie. Artysta ma w swoim dorobku współ-
pracę m.in. z Irkiem Dudkiem, Janem „Kyksem” Skrzekiem czy
Ryszardem Riedlem.
Bilety w cenie 10 zł. Honorowane raciborskie karty Senior 60+
oraz Rodzina+

1 marca, Arboretum Bramy Morawskiej


(kompleks leśny – „Obora”)
Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Jan Kondrak i Jerzy Dębina we wspólnym koncertcie COHEN,


DYLAN, GINSBERG. It’s America, a to Racibórz właśnie. „Na
przełomie 80/90 lat graliśmy poezję Stachury. W Raciborzu jed-
nego dnia dla tysiąca osób. Po trzydziestu latach znów razem na
scenie. Tym razem polscy bardowie amerykańskim w hołdzie…”
Jan Kondrak to głos - wielki głos. Co do skali i siły pewnie naj-
większy spośród polskich głosów bardowskich. Jest cenionym au-
torem i kompozytorem. Pisze dla siebie i innych, na przykład dla To już prawie rok, jak w marcu ubiegłego roku otwieraliśmy uro-
Marka Dyjaka. Kojarzony z wyjątkową piwnicą artystyczną jaką czyście kawiarnię Pychotka, działającą w Raciborskim Centrum
jest Lubelska Federacja Bardów, której jest współzałożycielem. Kultury. Z tej okazji zapraszamy na koncert jubileuszowy, pod-
Ma na koncie jedenaście płyt z LFB i osiem solowych dokonań. czas którego raciborscy artyści zagrają dla schroniska. Ponieważ
Z klasą sięga po klasykę piosenki autorstwa Leonarda Cohena, 6 marca zwiastuje nam już celebrację Dnia Kobiet, to repertuar
Boba Dylana, Edwarda Stachury, Bułata Okudżawy, Włodzimie- Zapraszamy na VIII edycję największego biegu pamięci będzie jak najbardziej kobiecy.
rza Wysockiego, Stinga czy Jacka Kaczmarskiego. Zdobywca na- w Polsce. „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklę- Wystąpią: Wokaliści: Zuzanna Wieczosek, Julia Mielczarek, Joan-
gród na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie, Krajowego tych” odbędzie się tradycyjnie 1 marca, tuż przed Biegiem na Skowyra, Paulina Świerczek, Natalia Jezusek, Rafał Jarząbek,
Festiwalu Piosenki w Opolu i świnoujskiej FAMY. Twardziela w Arboretum Bramy Morawskiej. Dawid Gawenda. Zespół: Marta Linek – skrzypce, Wiktoria Linek
Jerzy Dębina- przyjaciele mówią do niego po prostu Dębina. Start biegu: godz. 10.00 – skrzypce, Paulina Świerczek – altówka, Marek Kuder – piano,
Słusznej postawy, waga ciężka, oblicze dobrotliwego Rasputina. Limit zawodników: 190 osób Marysia Stugiewicz – altówka, Tymek Pawłowski – gitara, Krzysz-
Nie gra, nie śpiewa, nie robi szpagatu, ani nie wyciąga królika Regulamin znajduje się na stronie: www.rck.com.pl tof Koziarski – gitara i wokal. Tomasz Behra – piano, aranżacje
z cylindra. Mówi (właściwie mówi a ni recytuje) poezję Alena Zapisy: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody. Wstępem na koncert będzie przyniesiona karma dla psa lub kota
Ginsberga, trochę po angielsku, trochę po polsku. Sobie wiado- php?zawody=5418 ewentualnie żwirek ;) (najlepiej firmy Royal lub Bosch).
Artykuł sponsorowany

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.rck.com.pl, bądź na naszym Facebooku:


www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury

RACIBÓRZ – 23 LUTEGO RACIBÓRZ – 8 MARCA

UROCZYSTOŚĆ KONCERT OPERETKOWY


UPAMIĘTNIENIA Z NUTKĄ HUMORU NA
BŁ. RYSZARDA HENKESA ZAMKU PIASTOWSKIM
W programie wydarzenia za-
planowano mszę, konferencję
naukową i uroczystości przy Za-
kładzie Karnym. Zorganizowana
zostanie także wystawa o życiu
błogosławionego, która będzie eks-
ponowana przed kościołem NSPJ
i przed tablicą upamiętniającą przy
Zakładzie Karnym w Raciborzu.
Program uroczystości:
10:00 Konferencja naukowa
w sali kościoła pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa
11:45 Słowo o bł. Ryszardzie „Koncert operetkowy z nut- i Tomasz Raczkiewicz. Widzom
Henkesie – s. dr Elżbieta Cińcio ką humoru” to nie tylko koncert oprócz muzycznej uczty zaser-
12:00 Uroczysta msza św. w ko- – to połączenie koncertu, żartu, wowana będzie duża dawka do-
ściele NSPJ kabaretu, dowcipu i stand-upu. brego humoru za pomocą wielu
13:15 Przejazd autokarami lub Na to wydarzenie z okazji Dnia komediowych scenek, monolo-
przejście do miejsca lokaliza- Kobiet Zamek Piastowski w Ra- gów i żartu słownego.
cji tablicy upamiętniającej przy ciborzu zaprasza w niedzielę 8 Bilety w cenie 25 zł do ku-
ulicy Eichendorfa 14 marca o godz. 19:00 do sali kon- pienia od poniedziałku 3 lutego
13:30 Uroczyste poświęcenie ferencyjnej. w Punkcie Informacji Turystycz-
tablicy upamiętniającej bł. ks. Przed publicznością zapre- nej przy ul. Zamkowej 2 – od
Ryszarda Henkesa zentują się znani i lubiani ar- poniedziałku do piątku w godz.
14:00 Poczęstunek w świetlicy tyści scen poznańskich – An- 9:00-16:00, a w soboty i niedzie-
Zakładu Karnego na Michalak, Klaudiusz Kapłon le w godz. 10:00-18:00.
R E K L A M A
Zobacz zapowiedzi
Reklama 19 lutego 2020, nr 4 (309) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ MODA ZOBACZ WIĘCEJ

Wiosna w najmodniejszym stylu


Wiosna tuż tuż, dlatego już teraz warto pomyśleć o stylizacjach odpowiadających na najnowsze modowe trendy.
Odwiedź Salon Mody Pani i Pan i wyposaż swoją garderobę w wysokiej jakości odzież, wyprodukowaną w Polsce.
Wkrótce rozpocznie się kil- Jeżeli planują Panie wio-
kumiesięczny okres noszenia senne zakupy, koniecznie pa-
przejściowych okryć wierzch- miętajcie o tym, by zabrać ze
nich. Warto więc odświeżyć sobą swoich mężczyzn. Sa-
swoją garderobę i podążając lon Mody Pani i Pan oferuje
za tegorocznymi wiosennymi bowiem szeroki asortyment
trendami, wybrać dla siebie odzieży wierzchniej
idealny płaszcz, który w tym ro- i eleganckiej odzieży na
ku jest numerem jeden wśród co dzień i na specjalne wyj-
odzieży wierzchniej. Ważne ścia również dla nich. Płasz-
jest, by pasował on do codzien- cze, kurtki (w tym skórzane),
nych stylizacji, a zarazem był swetry, spodnie, koszule, ma-
wygodny i pozwolił wyrazić sie- rynarki, garnitury, a nawet
bie. Płaszcz stanowi niezwykle buty i dodatki to wszystko, co
ponadczasowy element garde- znajdziecie w ofercie Salonu.
roby, a z jego udziałem można Salon Mody Pani i Pan
stworzyć zarówno eleganckie, funkcjonuje na rynku od 1991
jak i casualowe zestawienia. roku. Swoją pozycję z pewno-
Modowe trendy na wio- ścią zawdzięcza najwyższej
snę 2020 są bardzo obszerne: jakości produktów, reno-
równocześnie królować będzie mowanych polskich marek.
minimalizm, klasyka, luz i sza- Wszystkie oferowane kolek-
lona kolorystyka. Z tego wzglę- cje są odpowiedzią na potrze-
du w Salonie Mody Pani i Pan by i oczekiwania Klientów.
znajdą Państwo szeroki pod
względem kolorystyki i faso-
nów wybór damskich płasz- Salon Mody Pani i Pan
czy. Z pewnością każda kobie- ul. Nowa 15,
ta znajdzie tam coś idealnego 47-400 Racibórz
dla siebie. Oprócz bogatej ofer- Tel. 32 415 31 85
ty płaszczy, w Salonie można
również zakupić odzież na co ul. Nowa 11,
dzień i na specjalne okazje oraz 47-400 Racibórz
dodatki. Wystarczy przyjść do Tel. 32 455 31 25
jednego miejsca, aby komplek-
sowo odświeżyć swoją gardero- ul. Opawska 9,
bę na wiosnę. Skomponuj naj- 47-400 Racibórz
modniejsze stylizacje i przejdź Tel. 32 415 31 82
okres wiosenny w najmodniej-
szym stylu. Artykuł sponsorowany

R E K L A M A RACIBÓRZ – ZDROWIE ZOBACZ WIĘCEJ

Tlenoterapia lekarstwem
na skutki smogu!
Smog to największa udręka ludzi podczas sezonu grzewczego.
Jego skutki można zauważyć gołym okiem. Gorsze samopoczu-
cie, bóle głowy, ataki kaszlu, czy katar to tylko niektóre, i jak się
okazuje, nie tak groźne konsekwencje występowania smogu.
Przebywanie w tak wysoko ną, tam odbywa się proces na osoby chorujące na au-
zanieczyszczonym powietrzu adaptacyjny, który trwa oko- tyzm, zespół Downa, zespół
może być rakotwórcze oraz ło 2 - 3 minut. Podczas tego Aspergera, mózgowe pora-
drastycznie wpływać na stan procesu wzrasta ciśnienie, żenie dziecięce, udar mózgu.
zdrowia. Jak więc ochronić przez co można poczuć się Co więcej, przyspiesza rege-
siebie i swoją rodzinę przed jak w samolocie. W momen- nerację tkanek po zabiegach
smogiem? Ciekawą alternaty- cie wyrównania ciśnienia do chirurgicznych lub medycy-
wą jest seans w komorze nor- poziomu identycznego jak w ny estetycznej, daje korzystne
mobarycznej. Jej właściwości komorze, otwierają się drzwi efekty w przypadku zaburzeń
są zaskakujące! To wszystko do pomieszczenia głównego, przewodu pokarmowego,
za sprawą stworzenia warun- w którym znajdują się fote- łuszczycy, a także skutecznie
ków sprzed biblijnego potopu. le oraz kanapa. Podczas sesji wspomaga rehabilitację on-
Komora normobaryczna nie trzeba nic robić. Wystar- kologiczną, kardiologiczną,
jest symulatorem optymal- czy usiąść wygodnie i odpo- neurologiczną. Wymierne
nych warunków do życia. W cząć. korzyści zauważono również
efekcie organizm człowieka Ponadto w czasie trwa- w przypadku osób otyłych,
jest dużo bardziej dotleniony, nia sesji włączana jest cicha, bądź z cukrzycą lub przewle-
spowalnia się proces starze- harmonijna muzyka, a także kłymi stanami zapalnymi.
nia, a rany goją się szybciej. koloroterapia. Można napić
Co więcej, jeden półtora- się wody redox, która ma po-
godzinny seans w komo- zytywny wpływ na organizm.
rze niweluje skutki mie- Jeden seans trwa zazwyczaj
sięcznego oddychania 100 minut, ale jest możli-
powietrzem zanieczysz- wość spędzenia w komorze Delgreen sp. z o.o.
czonym przez smog. nawet całej nocy. Półtorago- ul. Rybnicka 22,
Komora pokazowa znaj- dzinne przebywanie w komo- 47-430 Rudy
duje się na terenie firmy rze skutkuje namnożeniu się
przedsiębiorcy z Rud - Jo- od 100 - 800% komórek ma- Tel. 666 072 411
achima Jarzyny, który zajmu- cierzystych.
je się ich budową. Do komo- Tlenoterapia to potwier- www.100latzdrowia.pl
ry normobarycznej wchodzi dzona badaniami terapia,
się przez śluzę dekompresyj- mająca pozytywny wpływ Artykuł sponsorowany

You might also like