You are on page 1of 45

NORMAS DE ORGANIZACIÓN E

FUNCIONAMENTO
IES GARCÍA BARBÓN
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

Documento aprobado polo Director de Centro


despois de ser avaliado favorablemente polo
Consello Escolar o día 18 de xuño de 2015.
Actualizado en xuño de 2019

2
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

As normas de organización e funcionamento teñen por obxecto establecer as normas de convivencia


entre os diferentes sectores que compoñen a comunidade educativa, recoller os dereitos que cada un
deles posúe, formular os mecanismos de representación e ser un instrumento que axude á formación
humana e académica do alumnado.

Este documento aplica e desenvolve o Decreto 324/1996, do 26 de xullo , polo que se aproba o
Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria, a Orde do 1 de agosto de 1997 pola que
se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 324/ 1996 e se establece a súa organización e
funcionamento dos institutos de educación secundaria, a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e
participación da comunidade educativa e o Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro polo que se desenvolve a
Lei 4/2011, do 30 de xuño.

3
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

1. DISPOSICIÓNS XERAIS ........................................................................................................................... 6


2. NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA E FUNCIONAMENTO....................................................... 6
3. PROFESORADO.......................................................................................................................................... 7
3.1 ASISTENCIA E PUNTUALIDADE............................................................................................. 8
3.2 GARDAS......................................................................................................................................... 8
3.3 TITORÍAS...................................................................................................................................... 9
4. ALUMNADO................................................................................................................................................. 11
4.1 ASISTENCIA E PUNTUALIDADE............................................................................................ 11
4.1.1 PERDA DA AVALIACIÓN CONTINUA...................................................................... 13
4.2 ABSENTISMO............................................................................................................................. 13
4.3 DELEGADOS DE CURSO.......................................................................................................... 16
5. NORMAS DE CONVIVENCIA................................................................................................................... 20
5.1 DISPOSICIÓNS XERAIS............................................................................................................ 20
5.2 DEREITOS E DEBERES............................................................................................................. 22
5.3 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA A MELLORA DA CONVIVENCIA.............................. 23
5.4 CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E A SÚA CORRECCIÓN....................... 23
5.5 MEDIDAS CORRECTORAS...................................................................................................... 25
5.6 PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DAS MEDIDAS CORRECTORAS............... 28
5.7 PREVENCIÓN E TRATAMENTO DAS SITUACIÓNS DE ACOSO ESCOLAR............... 29
5.8 PROCEDEMENTO CONCILIADO DE RESOLUCIÓN DE CONFLITOS......................... 30
6. NORMAS DOS DISTINTOS ESPAZOS DO RECINTO ESCOLAR E DO MATERIAL DO
CENTRO............................................................................................................................................................ 31
6.1 DISPOSICIÓNS XERAIS............................................................................................................ 32
6.2 AULAS........................................................................................................................................... 32
6.3 TALLERES …………………………………………………………………………………….. 34
6.4 BIBLIOTECA............................................................................................................................... 34
6.5 SALA DE PROFESORES............................................................................................................ 35
6.6 AULA DE INFORMÁTICA......................................................................................................... 35
6.7 SALÓN DE ACTOS..................................................................................................................... 36
6.8 CAFETERÍA................................................................................................................................. 36
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES ...................................................... 36
ANEXO I: PROTOCOLO DE ABSENTISMO (Pasos a seguir).................................................................. 40
ANEXO II: ESQUEMA DAS CONDUTAS LEVES CONTRARIAS A CONVIVENCIA E
SANCIÓNS APLICABLES......................................................................................................... 41
ANEXO III: ESQUEMA DAS CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS E
SANCIÓNS APLICABLES......................................................................................................... 42
ANEXO IV: INSTRUCIÓN PROCEDEMENTO CORRECTOR (Pasos a seguir)................................... 43
ANEXO V: PROCEDEMENTO CONCILIADO (Casos nos que se aplica)............................................... 43
ANEXO VI: LIGAZÓNS A LEIS................................................................................................................... 45
ÍNDICE

4
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

5
1. DISPOSICIÓNS XERAIS
1. Todos os membros da comunidade educativa do IES García Barbón deberán cumprir e respectar as
normas de organización e funcionamento que se establecen neste documento.

Os órganos de goberno do centro velarán polo correcto cumprimento das normas de organización e
funcionamento e adoptarán as medidas preventivas necesarias para garantir a súa efectividade. Os
pais, nais e representantes legais dos alumnos deberán colaborar no seu cumprimento.

2. Estas normas poderán ser modificadas a petición do equipo directivo do centro ou da maioría de
calquera dos colectivos ós que afecta, petición que se realizará ante o Consello Escolar.

2. NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA E FUNCIONAMENTO


1. Todos os membros da comunidade educativa deben cumprir e respectar os horarios aprobados para
o desenvolvemento das actividades do centro, así como cumprir con puntualidade as súas obrigas.

Calquera alteración previsible da actividade académica habitual, deberá ser comunicada ós membros
da comunidade educativa afectados coa máxima antelación posible.

2. O alumnado menor de idade da FPB deberán permanecer no centro nos recreos, non podendo
abandonalo sen unha autorización expresa de Xefatura de Estudos ou dalgún membro do Equipo
Directivo. Para saír do centro en horario lectivo deberá existir unha causa xustificada e presentar a
correspondente autorización dos pais, nais ou titores legais. No caso dos menores de 16 anos
ademais, deberá vir a buscalos un adulto que se faga responsable.

3. Tanto o profesorado como o persoal de administración e servizos teñen a obriga de comunicar as


ausencias previamente, sempre que sexa posible, co obxecto de que a Xefatura de Estudos ou o
profesorado de garda, no caso do profesorado, como Secretaría, no caso do persoal de administración
e servizos, poidan adoptar as medidas oportunas. En todo caso, de producirse un imprevisto que
impida a algún profesional do centro achegarse ó instituto, deberá comunicalo o antes posible.

4. O alumnado deberá permanecer na aula agardando polo profesor/a. Se pasados 10 minutos non
chega este nin o profesorado de garda, o delegado/a da clase notificará a ausencia do profesor/a en
Xefatura de Estudos ou ó cargo directivo de rolda.

5. O ALUMNADO NON PODE SAIR DA AULA ENTRE CLASE E CLASE NIN DURANTE A
HORA DE CLASE: os cambios de aula realizaranse coa maior rapidez e puntualidade posible.
Durante a clase, se non hai causa xustificada, o profesor/a non permitirá a saída dos alumnos/as. A
CLASE NON REMATA ATA QUE SOE O TIMBRE.

6. O alumnado debe acudir ó centro co material necesario para o normal desenvolvemento das clases.

7. Todos os membros da comunidade educativa deben ter un trato respectuoso cos seus compañeiros
e co resto dos membros. Non se pode agredir, insultar ou humillar a calquera deles, ou realizar
calquera acto contrario ó principio de igualdade de trato e non discriminación das persoas.
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

8. Non está permitido fumar, usar cigarrillos electrónicos nen tomar sustancias prohibidas pola lei en
todo o recinto escolar. Soamente está permitido comer e beber (exceptuando auga), no tempo de
recreo, no patio e na cafetería.

9. Non está permitido o uso de móbiles, mp3, mp4, e demais dispositivos en horario lectivo e en todo
o recinto escolar, salvo na hora do recreo.

Está totalmente prohibido gravar ou difundir actos vexatorios, violentos ou aqueles que violen a
intimidade das persoas e a súa imaxe persoal.

10. En ningún caso, persoas alleas ó Centro (pais, comerciais,…) poderán entrar nas aulas ou noutras
dependencias distintas das administrativas, agás que vaian acompañados con persoal de conserxería
ou con profesorado de garda.

11. Todos os membros da comunidade educativa deben respectar e coidar as instalacións e o material
do centro.

3. PROFESORADO
1. Na primeira clase do curso, os profesores/as informarán ós seus alumnos/as, do contido da
materia, temporalización, métodos, criterios de avaliación e recuperación. O alumnado asinará a
recepción desa información, feito do que deberá quedar constancia no libro de actas do
Departamento. Un resumo de esta información estará á disposición dos alumnos/as no taboleiro da
entrada.

2. O profesorado anotará no parte diario de faltas as ausencias e/ou retrasos do alumnado. O dito
parte atoparase nunha carpeta que será responsabilidade do delegado de cada grupo ou do seu
representante, quen deberá recollela á primeira hora e depositala, unha vez rematada a xornada
escolar, no lugar destinado á mesma. Será tamén o encargado de pasar as faltas ó programa “Xade”.

Os profesores que teñan desdobres co grupo disporán do seu propio parte de faltas. Atoparano no seu
casilleiro ó comezo da semana e os venres deberán deixalo coas anotacións oportunas no casilleiro
do titor do grupo.

3. Nas horas anteriores ós recreos e nas últimas horas da mañá ou da tarde: o profesor/a será o último
en abandonar a aula comprobando que esta quede limpa, ordenada e co ordenador e as luces
apagadas.

4. Cando un profesor/a detecte deficiencias nas instalacións ou no material do centro debe


comunicalo facéndoo constar no libro destinado a tal fin que se atopa na sala de profesores.

5. O profesorado deberá por as notas dos seus alumnos no programa xade. Para iso estará habilitado
dende tres días antes ata as nove horas do día da avaliación.

6. O profesorado contribuirá a que as actividades do centro se desenvolvan nun clima de tolerancia e


respecto.

3.1 ASISTENCIA E PUNTUALIDADE


7
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

1. Os profesores/as comunicarán á Xefatura de Estudos, sempre que sexa posible, as faltas previstas
para facilitar a súa substitución. As ausencias do profesorado, cando non dean lugar a substitución,
serán cubertas polo profesor de garda correspondente.

2. Os profesores/as cubrirán e asinarán o correspondente parte de faltas para presentalo en Xefatura


de Estudos á maior brevidade posible. Ademais, nos casos legalmente previstos, deberán aportar
xustificación documental.

3. No caso de retraso actuarase da forma seguinte:

 Tres retrasos constarán como unha falta de asistencia.


 Un retraso de vinte minutos ou máis equivale a unha falta de asistencia.

 SISTEMA DE CONTROL DE PRESENZA SYSTEMPIN

 Dende setembro de 2018, ademáis do libro de gardas, será obrigatorio para o persoal
do IES García Barbón o rexistro da puntualidade e cumprimento da súa xornada laboral
mediante o uso do software asociado ao sistema de control de presencia Systempin.

 Cada traballador do centro deberá facer constar diariamente as súas marcaxes de


entrada e saída do centro. Incluiranse as marcaxes en periodos onde se abandone o
centro xa sexa de xeito xustificado ou inxustificado.

 Mensualmente, imprimiranse os informes de tódolos traballadores e cotexaranse coas


solicitudes de permisos e xustificantes entregados, así como co libro de gardas.

 Aqueles docentes nos que exista discrepancia entre o horario establecido para o curso e
as marcaxes rexistradas, deberán xustificar documental estas diferenzas.

 Unha vez emitidos os informes remitirase ao servizo de inspección o informe resumo


coas ausencias inxustificadas, faltas de puntualidade, etc.

 Os docentes que abandonan o centro para realizar tareas como visita a empresas
durante periodos de FCT, deben facer constar mediante incidencia no sistema estas
saídas.

3.2 GARDAS
1. As gardas serán realizadas polos membros do profesorado co horario aprobado para tal fin.

2. As funcións do profesorado de garda son as seguintes:

a) Debe coidar que no comezo da xornada, ou no cambio de clase, en tanto non se


incorporen os profesores/as, haxa orden nos corredores e nas aulas.

b) Debe estar localizado durante a garda na sala de profesores, non pode ausentarse do
Centro, e deberá atender as incidencias que se presenten, ben informando inmediatamente a

8
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

calquera membro do equipo directivo ou ben adoptando, as medidas que estime mais
oportunas.

c) Rexistrar as ausencias e retrasos do profesorado no libro de gardas existente na sala de


profesores. Calquera modificación das anotación realizadas deberase facer constar no
apartado "observacións", non podendo facer tachaduras nin empregar corrector tipex ou
similar para modificar.

d) Anotar no parte de clase as faltas de alumnos/as que se produzan no grupo ao que se está
atendendo.

e) Actuar de maneira coordinada; favorecer un clima de estudo, entregando as tarefas


deixadas polo profesor/a ausente se é o caso, e non permitindo outro tipo de actividades.

f) Actuar como se fose o profesor da materia correspondente no caso de que algún alumno/a
incumpra algunha norma de convivencia.

g) Se faltasen varios profesores/as e non houbera profesorado suficiente para atender ós


alumnos/as, xuntaraos na biblioteca ou no salón de actos.

3.3 TITORÍAS
O Centro pretende, fomentar a colaboración e a participación dos pais na educación dos seus fillos,
aspecto no que o Titor xoga un papel fundamental por ser o primeiro chanzo na relación con
pais/nais e alumnos/as.

1. O Profesor Titor,ademais da hora de atención a pais/nais e alumnos, terá asignada unha hora á
semana (se o horario o permite) para a realización das súas tarefas como control de faltas, reunión
cos pais,/nais previa solicitude por teléfono ou a través do alumno/a, para informarlles sobre todo
aquilo que afecte ós seus fillos: faltas de asistencia, avaliación e resultados, medidas de reforzo,
orientación e asesoramento, etc.

2. O titor deberá custodiar os partes de faltas do alumnado, que será o único documento válido para
comprobar a asistencia e puntualidade do alumnado, e será o responsable de levar o control de
ausencias, retrasos e demais incidencias do grupo que lle corresponda. Ademais é da súa
responsabilidade comunicar ó pai, nai ou titor legal as ausencias, retrasos ou incidencias. Será
responsable de enviar as faltas a casa cada mes, dentro dos primeiros cinco días naturais do mes
seguinte, diferenciando as faltas xustificadas das non xustificadas.

3. O Titor, canalizará as relacións nunha dobre vía: entre o alumnado e o profesorado, este
proporcionaralle información sobre as súas materias, ou sobre calquera outro aspecto que teña que
ver coa marcha do alumno/a ou da clase. E entre alumnado e a Xefatura de Estudos, no relativo a
faltas de conduta e medidas correctoras. El mesmo, en colaboración co resto do profesorado, poderá
impoñer medidas correctivas a problemas de conduta leves.

9
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

Ademais actuará como transmisor de información sobre temas de funcionamento do centro,


actividades, avaliacións, acordos…

4. Os Titores presidirán ás sesións de Avaliación, procurando que a preparación previa axilice os


trámites. Durante a sesión solicitarán do profesorado a máxima información posible sobre o
alumnado para logo comunicarlla ós pais/nais.

5. O Titor informará ós seus titorandos sobre todo o relativo á reclamacións de cualificación,


criterios de promoción… coordinándose no que sexa preciso co departamento de orientación.

6. Ademais do Titor, cada membro do equipo de profesores/as de cada grupo, dedicará unha hora
semanal á atención dos pais/nais e alumnos. Para un mellor funcionamento do proceso, pídese ós
pais/nais que concerten cita.

7. As reunións do profesorado cos pais/nais realizaranse na sala destinada para tal fin.

8. O Departamento de Orientación asesorará no desenvolvemento da función titorial.

9. O Departamento de Orientación establecerá un procedemento de titorías individualizada para o


alumnado en colaboración coa Xefatura de Estudos do que se informará ó titor.

10
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

4. ALUMNADO
4.1 ASISTENCIA E PUNTUALIDADE
1. A asistencia a clases é obrigatoria.

2. Se transcorridos 1O minutos desde que soe o timbre para dar inicio a clase algún alumno ou
alumna non está presente, anotaráselle como falta de asistencia na materia correspondente no parte
diario de faltas. Se chega antes de 1O minutos, anotaráselle como falta de puntualidade. Se os
retrasos son reiterados o alumno ou alumna deberá ser enviado á Xefatura de Estudos. 3 retrasos
inxustificados equivalen a unha falta inxustificada.

3. As ausencias dos alumnos menores de 16 anos serán comunicadas coa maior celeridade posible a
Xefatura ou o membro do Equipo Directivo de garda, para seren comunicadas ó pai, nai ou titor legal
no mesmo día.

4. Cando por calquera razón xustificada un alumno ou unha alumna menor de idade de FPB precise
ausentarse do Centro deberá ser en compañía do seu pai,da súa nai, dunha persoa titora legal ou dun
adulto debidamente autorizado. En calquera caso a persoa adulta responsable cumprimentará a
documentación que se lle requira en conserxería

5. Consideraranse causas xustificadas para non asistir a clase as seguintes:

a) Enfermidade (mentres dure). Xustificarase mediante parte médico e/ou aviso ó centro do pai, nai
ou persoa que exerza a titoría legal do alumno ou alumna no momento de coñecer a enfermidade.

b) Visita ó médico ou especialista. Achegarase o xustificante de ter ido mentres faltou a clase e/ou
aviso ó centro do pai, nai ou persoa que exerza a titoría legal do alumno ou alumna no día da falta.

c) Exames oficiais: escolas de idiomas, conservatorio. Con xustificación documental.

d) Reunións das comisións ou consello escolar: se é preciso que se celebre en horario lectivo, e
será xustificada polo presidente do órgano correspondente.

e) Citacións que impliquen un deber inexcusable, sendo xustificable o tempo necesario.

f) Morte ou enfermidade dun familiar de primeiro ou segundo grao.

g) Participación en competicións de nivel autonómico, nacional ou internacional, sempre que sexan


notificadas ao profesorado no momento no que o alumnado implicado teña coñecemento das datas
de participación. Achegarase xustificante de asistencia.

h) Participación en actividades artísticas ou relacionadas co mundo académico de probada


solvencia, sempre que sexan notificadas ao profesorado no momento no que o alumnado
implicado teña coñecemento das datas de participación. Achegarase xustificante de asistencia.

11
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

i) Outras causas de forza maior. Xustificarase mediante comunicación ao profesorado titor, con
antelación ou no menor prazo posible, do motivo polo que faltou acompañada de documentación
se a hai.

6. Os pais, nais ou persoas coa titoría legal dos alumnos deberán xustificar por escrito as faltas de
asistencia e puntualidade empregando o modelo do centro que se lles facilitará na conserxería e
adxuntando a documentación xustificativa necesaria. En caso de non adxuntarse non se xustificará a
falta.

As xustificacións serán entregadas polo alumnado ós seus titores nun prazo máximo de tres días
lectivos, a contar desde o momento da súa incorporación. Calquera xustificación fóra de prazo non
será admitida salvo causa de forza maior,debidamente xustificada, que o impida.

lndependentemente de todo isto, os pais, nais ou persoas coa titoría legal dos alumnos comunicarán ó
centro, á maior brevidade posible, as causas das faltas de asistencia dos seus fillos/as.

Abalar Móbil para o alumnado

A partir do curso 2018/2019 o IES García Barbón pon en funcionamento para o alumnado
maior de idade e as familias dos estudantes menores de idade, a ferramenta ABALAR MÓBIL.
Aplicación deseñada para seguir en rempo real a evolución académica.

Para poder empregar o Abalar Móbil deberán descargar a aplicación nos seus teléfonos ou
usala en calquera ordenador con conexión a internet.

Mediante dita aplicación poderán consultar as cualificacións das avaliacións, consultar e


xustificar as faltas de asistencia, solicitar citas de titoría, etc.

Para ter máis información e axuda sobre dita aplicaciónpoden consultar:

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/es/espazo/familias

Se hai dúbidas poden acudir ao centro ou visitar a nosa páxina web:

http://iesgarciabarbon.es

-----------------------------------------------------

Abalar Móbil para o profesorado

No caso do profesorado, os pasos para suscribirse ás funcionalidades son os seguintes:

1.- Acceder a http://edu.xunta.es/espazoAbalar e premer en “Acceso aos servizos”

2.- Acceder a parte privada co usuario e contrasinal de edu.xunta.es

3.- Finalmente, dentro do bloque “Accións” premer en “Subscricións” e activar as casillas


que aparecen na parte central da pantalla:

12
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

-Aceptar a xustificación de faltas a través do portal: as familias poderan xustificar as faltas.

-Aceptar a solicitude de titorías por parte dos responsables dos alumnos: as familias poderán
solicitar una cita de titoría.

4.1.1 Perda da avaliación continua


1. A acumulación de faltas inxustificadas darán lugar a amoestación por escrito e, finalmente,
poderán conducir á perda do dereito a avaliación continua, ou a baixa de oficio, no caso do
alumnado de ciclos. O procedemento a seguir nestes casos será o seguinte :

Alumnado de Bacharelato

 número de horas semanais da asignatura por 2: apercibemento.

 número de horas semanais da asignatura por 3: suspenso na avaliación.

 número de horas semanais da asignatura por 4: suspenso na avaliación en curso e nas


seguintes. Neste caso os alumnos/as serán examinados na convocatoria final de xuño e/ou
na extraordinaria de setembro.

Alumnado de ciclos (excepto FPB)

 Ao acadar o 6% de faltas sen xustificar da carga lectiva da materia nese curso, notificarase
mediante carta certificada aos pais/nais/responsables do alumno/a e ao alumno/a a situación e
a posible perda da avaliación continua. (Apercebemento)
 Cando o alumno/a acade o 10% de faltas inxustificadas perde o dereito a avaliación continua
e notificarase polo mesmo procedemento.
 As perdas de avaliación e as baixas de oficio do alumnado de ciclos está regulada na
normativa vixente. (Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a
avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación
profesional inicial e na Resolución do 30 de xullo de 2013,que dita instrucións para os ciclos
formativos)

Alumnado de ESA

O alumnado de ESA terá perda de avaliación continua nos seguintes casos:

 Nun ámbito, cando o número de faltas de asistencia sen xustificar supere o 10% do cómputo
total de horas establecido para ese ámbito no cuadrimestre.
 En todos os ámbitos, cando o número de faltas de asistencia sen xustificar supere o 30% do
horario total establecido nese cuadrimestre para todos os ámbitos nos que estea
matriculado.

4.2 ABSENTISMO

13
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

No Decreto 229/2011, do 7 de decembro, que regula a atención á diversidade do alumnado, defínese


absentismo como a ausencia ó centro escolar sen causa debidamente xustificada do alumnado en
idade de escolarización obrigatoria (no noso centro pode afectar ó alumnado de FPB). Para ser
considerado absentismo, esta ausencia debe supor un mínimo do dez por cento do horario lectivo
mensual.

1. Considerase falta de asistencia a clase ou ausencia ó centro escolar a non presenza dun alumno ou
alumna nunha sesión completa de clase. As faltas de asistencia non debidamente xustificadas serán
as que computen para a cualificación do posible absentismo.

2. Cando as faltas de asistencia a clase do alumnado presenten dificultades para a súa xustificación
ou cando se incremente de forma significativa o número de faltas sen xustificar, o profesorado titor
convocará á nai, ó pai ou ás persoas titoras legais do alumno/a a unha reunión, coa finalidade de
analizar a situación que se está a producir e tratar de corrixila, evitando que se produza a apertura do
expediente de absentismo. Nesa reunión poderá estar presente o alumno/a. Desa reunión levantará
acta o profesorado titor.

4.2.1 Expediente de absentismo

1. Por expediente de absentismo enténdese o conxunto de documentos nos que se recollen as


actuacións derivadas da aplicación do protocolo de absentismo.

2. O expediente de absentismo custodiarase na secretaría do centro, formando parte do expediente do


alumno ou alumna. A este expediente iranse incorporando, de ser o caso, todos aqueles documentos
que teñan algunha relación coa súa tramitación ou resolución.

4.2.1.1 Procedemento a seguir na apertura dun expediente de absentismo:

1. Inicio do expediente:

Cando o profesorado titor verifique que unha alumna ou un alumno presenta un número de faltas de
asistencia a clase sen xustificar superior ao dez por cento (10 %) do horario lectivo dun
determinado mes proporá, co visto e prace da dirección do centro educativo, o inicio dun expediente
de absentismo e comunicará a situación á xefatura de estudos.
O inicio dese expediente deberá realizarse, como máximo, dentro dos sete días naturais seguintes á
data na que as faltas de asistencia a clase sen xustificar superaron o dez por cento (10 %) do horario
lectivo mensual.

2. Tramitación do expediente:

a) Activado o protocolo de absentismo, a xefatura de estudos recollerá información de todos


os profesionais que realizan algunha actuación e incorporaraa ao rexistro de contactos,
indicando:

o Data da intervención
o Motivo da intervención
o Forma de contacto
o Persoa do centro que realizou a intervención

14
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

o Conclusións da intervención ou resposta da familia

b) Detectada unha situación de absentismo, o profesorado titor convocará a nai, o pai ou as


persoas titoras legais ou gardadoras da alumna ou do alumno a unha entrevista para analizar e
resolver esa situación, de ser o caso. Desa reunión levantará acta o profesorado titor .

c) Se coa intervención do profesorado titor se reconduce a situación, paralizarase o proceso e


arquivarase o expediente.

d) O profesorado titor informará a xefatura de estudos dos resultados da reunión anterior. No


caso de que non se producise o arquivo do expediente, a xefatura de estudos convocará a nai,
o pai ou as persoas titoras legais ou gardadoras da alumna ou do alumno a unha entrevista
para analizar a situación creada e tratar de buscar unha solución ,e levantará acta desa
reunión. De reconducirse a situación, paralizarase o proceso e arquivarase o expediente.

e) A xefatura de estudos cubrirá o rexistro de cumprimento das distintas actuacións


establecidas no expediente de absentismo, indicando, cando menos:

o A data na que as faltas de asistencia a clase sen xustificar superaron o dez por
cento (10 %) do horario lectivo mensual.

o A data de apertura do expediente de absentismo dentro dos sete días naturais


seguintes á superación da porcentaxe indicada no apartado anterior.

f) No caso de non cumprir con algunha das actuacións previstas, a xefatura de estudos
informará sobre as causas dese incumprimento mediante dilixencia no propio rexistro.

g) De non producirse o arquivo do expediente nalgunha das actuacións anteriores, a dirección


do centro educativo notificarao ao Servizo Territorial de Inspección Educativa correspondente
e ao Concello de residencia da alumna ou do alumno, xunto coa listaxe de faltas de asistencia
a clase non xustificadas e o rexistro de cumprimento das actuacións e dos prazos nas que se
desenvolveron. Esta notificación producirase no prazo dos trinta días naturais desde o inicio
do expediente de absentismo.

3. O expediente de absentismo conformarano, como mínimo, os seguintes documentos:

 Rexistro de contactos do centro educativo coa nai, co pai ou coas persoas titoras legais ou
gardadoras do alumnado, que elabora a xefatura de estudos.
 Acta da entrevista do profesorado titor coa nai, co pai ou coas persoas titoras legais ou
gardadoras do alumnado, e co propio alumnado, de ser o caso.
 Acta da entrevista da xefatura de estudos coa nai, co pai ou coas persoas titoras legais ou
gardadoras do alumnado, e co propio alumnado, de ser o caso.
 Listaxe de faltas de asistencia a clase non xustificadas.
 Rexistro de cumprimento das distintas actuacións. De ser o caso, informe da xefatura de
estudos sobre os motivos do incumprimento dalgunha actuación.
 Notificación do expediente de absentismo.

4. Con independencia da realización das accións previstas, en calquera momento no que o


profesorado do centro educativo aprecie indicios de desprotección nun alumno ou nunha alumna

15
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

deberá poñelo, inmediatamente, en coñecemento do Concello de residencia do alumno ou da alumna,


ou ben notificalo a través do Rexistro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI)

https://rumi.benestar.xunta.es

4.3 DELEGADOS DE CURSO


1. Cada grupo elixirá, en votación secreta, presidida polo titor, a comezo do curso, un delegado/a e
un subdelegado/a. Ambos terán voz e voto nos órganos en que participen. Da sesión de votación
levantarase acta e unha copia da mesma entregarase en Xefatura de Estudos. Ata entón, o primeiro da
lista actuará como portavoz do grupo.

2. O delegado de curso será o encargado de abrir e pechar a aula con chave e de custodiar o parte de
faltas do grupo durante a xornada escolar. A chave e a carpeta co parte recolleranse en conserxería a
primeira hora e deixaranse no mesmo lugar ó finalizar a xornada.

3. Velarán pola orde na clase en ausencia do profesorado, comunicarán as ausencias do profesorado


ao profesor/a de garda e todas as anomalías advertidas na clase ao titor/a ou ao xefe/xefa de estudos.

4. Canalizarán as inquietudes do alumnado do seu curso transmitindo as súas suxestións a quen


proceda.

5. A destitución do delegado/a e subdelegado/a compete a quen os elixiu, previa comunicación á


Xefatura e titores, cando incumpran as súas obrigas.

6. A xunta de delegados/as poderá reunirse fóra das horas de clase, previa comunicación á Xefatura
de Estudos. Pensando nunha comunicación máis fluída co Equipo Directivo e nunha maior
colaboración no funcionamento do centro, fíxase a celebración dunha reunión trimestral polo menos,
entre Xefatura de Estudos e o Director ou persoa en quen deleguen e un representante da Xunta de
Delegados por cada nivel educativo, elixido entre eles por votación, para tratar dos temas que afecten
á marcha do Centro.

7. Os delegados/as e subdelegados/as teñen dereito a ser respectados como representantes do


alumnado por todos os integrantes da comunidade escolar.

16
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

5.- PAS
DEREITOS E FUNCIÓNS DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

É competencia do Secretario do Centro coordinar, dirixir e supervisar, por delegación do Director, a


actividade e funcionamento do persoal de administración e de servizos adscrito ao Centro.

O Persoal de Administración e Servizos está formado por auxiliares administrativos, conserxes e o


persoal de limpeza.

Os auxiliares administrativos e mais os conserxes réxense polas normativa propia da función


pública.

O persoal de limpeza réxese, na actualidade, polo V Convenio Colectivo da Xunta de Galicia

DEREITOS DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS.

Ao persoal de Administración e de Servizos dos centros docentes, dentro do marco legal


establecido e no ámbito da convivencia escolar, recoñécenselle, entre outros, os seguintes
dereitos:

a) A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da Comunidade Educativa
e pola sociedade en xeral, no exercicio das súas funcións.

b) A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en todo caso a súa
integridade física e moral.

c) A participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia escolar. O persoal de


administración e servizos forma parte da Comunidade Educativa e colabora na vida do centro
mediante a realización das tarefas encomendadas a cada un dos compoñentes.

FUNCIÓNS

1. Manexo de arquivos e ficheiros.

2. Rexistro da correspondencia.

3. Confección de certificacións e todo tipo de documentos oficiais do centro.

4. Elaboración das actas, memorias ou informes que lles sexan encomendados.

5. Seguir as indicacións do equipo directivo en todos os aspectos que sexan da súa competencia
(xestión e informatización da secretaría incluídas).

6. Xestionar o Programa de Xestión Académica de Centros (XADE) e todo o que comporta :

a) Matrículas do alumnado

b) Expedición de documentos de avaliación

c) Elaboración de propostas de títulos

17
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

d) Manexo de aplicacións Informáticas de xestión coa Consellería ou Departamento Territorial.

e) Elaboración e custodia de expedientes do alumnado, tramitación de traslados, bolsas de


estudos e seguro escolar do alumnado

7. Levar o rexistro de entradas e saídas da documentación do centro.

8. Elaboración de listaxes, oficios e comunicados do centro

9. Compulsar documentos de acordo coas disposicións legais vixentes e instrucións que os


órganos superiores digan ao efecto.

10. Tarefas burocráticas que se lle encarguen por parte dalgún membro do Equipo Directivo.

HORARIOS O IES García Barbón ten unha auxiliar administrativa.

2. O horario rexerase pola norma vixente e neste centro será de 08.00 horas a 15.30 horas pola
mañán de luns a venres.

3. Nas avaliacións finais de maio, xuño e setembro deben estar presentes no centro.

DEREITOS E DEBERES DO PERSOAL DA CONSERXARÍA

FUNCIÓNS DO PERSOAL DE CONSERXARÍA.

Son funcións do persoal de conserxaría as seguintes:

1. Abrir e pechar o Centro nos horarios establecidos.

2. Acender e apagar a alarma, caldeira, luces interiores e exteriores.

3. Pechar as persianas e portas de acceso ás aulas, salón de actos, corredores, aulas específicas
(Talleres…) que quedaran abertas ao remate do período lectivo.

4. Controlar os puntos de acceso e entrada ao centro velando, en todo momento, para que non se
introduzan no mesmo persoas alleas que perturben a seguridade ou a boa convivencia.

En ningún momento, o/a conserxe deixará desatendido o posto de acceso xeral ao instituto,
procedendo á identificación do persoal visitante. No caso de que tivera que ausentarse por motivo
doutras funcións informará desta tarefa ao persoal de secretaría.

5. Evitar que o alumnado suba ás aulas até cinco minutos antes da súa entrada a clase.

6. Atender a conserxaría proporcionando a primeira información e orientación ao público que se


dirixa á mesma.

7. Atender o teléfono e encargarse dos avisos correspondentes aos diferentes sectores: Equipo
Directivo, Profesorado, Alumnado, Pais/Nais.

8. Realizar os encargos relacionados co servizo dentro e fóra das dependencias do Centro, así
como a recollida e entrega de escritos e notificacións que o equipo directivo lle encomende.

18
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

9. Proporcionar o material necesario para as clases, tales como papel, fotocopias, borradores, etc.

10. Velar polo mantemento do material da conserxaría.

11. Custodiar e controlar as chaves das distintas dependencias do Centro.

12. Avisar dos cambios de clase mediante o timbre.

13. Comunicar ao Equipo Directivo as faltas de disciplina observadas, así como o uso incorrecto
dos bens mobeis e instalacións do centro.

14. Colocar e retirar dos taboleiros de anuncios e das paredes a información que o Equipo Directivo
lle indique

15. Comunicar os desarranxos e mal estado dos bens móbeis, material e instalacións do centro
que detecten no exercicio das súas funcións.

16. Realizar as tarefas de reprografía que o persoal do centro requira para o desenvolvemento das
súas actividades. Ordenar, clasificar e, no seu caso, grampar ou encadernar as copias.

17. Realizará os labores necesarios nas dependencias do Centro tales como traslado de material,
mobiliario ou calquera tarefa de carácter análogo que por principio lle corresponde.

18. Colaborar no mantemento da orde nas dependencias do instituto.

19. Implicarse no Proxecto Educativo do Centro participando, respectando e colaborando no


exercicio das súas funcións, para facer que se respecten as normas de convivencia escolar e a
identidade, integridade e dignidade persoais de todos os membros da Comunidade Educativa.

20. Manter a confidencialidade e a discreción sobre calquera tema do Instituto, especialmente


cando afecte ao alumnado.

HORARIO DE ATENCIÓN DA CONSERXARÍA.

O IES García Barbón conta con dous conserxes.

1. Nos periodos vacacionais o persoal combinarase para que polo menos un deles estea no centro.

2. O horario será o establecido na lexislación vixente e neste centro será: de 08:00 a 15.30 pola
mañá e de 14.30 a 22.00 pola tarde.

3. Permanecerán no seu posto de traballo durante os periodos de lecer, agás indicacións do Equipo
Directivo.

O PERSOAL DE LIMPEZA

DEBERES E FUNCIÓNS

1. Limpeza de todas as instalacións do centro.

2. Limpeza do recinto exterior pertencente ao IES.

3. Comunicar os desperfectos que atopen nas dependencias durante o seu traballo.

19
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

4. Procurar unha boa ventilación das aulas.

5. Asegurarse de que queden ben pechadas unha vez rematado o seu labor

HORARIO

1. O horario será o establecido pola normativa legal vixente.

2. Como norma básica, procurarase que sempre haxa algún membro do persoal de limpeza para
solucionar calquera continxencia.

3. O IES García Barbón conta con 2 limpadoras en horario de tarde durante o curso escolar.

No verán realizarán horario de mañá para levar a cabo a limpeza xeral e posta a punto do centro.

LUNS A VENRES ENTRADA POLA TARDE 14:30 SAÍDA POLA TARDE 22:00

5. NORMAS DE CONVIVENCIA
5.1 DISPOSICIÓNS XERAIS
1.Todos os profesores se responsabilizaran do cumprimento das normas de convivencia do centro.

2. No exercicio das funcións directivas e organizativas, docentes e de corrección disciplinaria, o


profesorado ten a condición de autoridade pública e goza da protección recoñecida a tal condición
polo ordenamento xurídico.

3. No exercicio das funcións de corrección disciplinaria, os feitos constatados polo profesorado e que
se formalicen por escrito en documento que conte cos requisitos establecidos regulamentariamente
teñen presunción de veracidade, sen prexuízo das probas que na súa defensa poida sinalar ou achegar
o alumnado ou os seus representantes legais cando sexa menor de idade.

4. O profesorado está facultado para requirir ao alumnado, dentro do recinto escolar e tamén durante
a realización de actividades complementarias e extraescolares, a entrega de calquera obxecto,
substancia ou produto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas do centro, resulte
perigoso para a súa saúde ou integridade persoal ou a dos demais membros da comunidade educativa
ou poida perturbar o normal desenvolvemento das actividades docentes, complementarias ou
extraescolares .O requirimento previsto neste punto obriga a alumna ou alumno requirido á inmediata
entrega do obxecto, que será depositado polo profesorado na dirección do centro coas debidas
garantías, quedando á disposición da nai ou pai ou da titora ou titor, se a alumna ou alumno que o
porta fose menor de idade, ou da propia alumna ou alumno, se fose maior de 18 anos, unha vez
terminada a xornada escolar ou a actividade complementaria ou extraescolar, todo iso sen prexuízo
das correccións disciplinarias que poidan corresponder.

5. O alumnado do centro debe seguir en todo momento as indicacións do profesorado e do persoal de


administración e servizos. O alumnado está obrigado a identificarse cando llo soliciten e a entregar
calquera obxecto que se lle requira, tanto polo profesorado como persoal de administración e
servizos.

20
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

6. Non está permitida a captura de imaxes dentro do recinto escolar salvo que o autorice a dirección
do centro. Para tomar imaxes dalgún membro da comunidade educativa, débese contar co seu
consentimento expreso.

7. Ademais, as posibles condutas contrarias ás normas de convivencia realizadas mediante o uso de


medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan conexión coa actividade escolar
considéranse incluídas no ámbito de aplicación destas normas.

8. Non está permitido o uso do teléfono móbil nin telo operativo en todo o recinto escolar agás no
primeiro vestíbulo, na cafetería, na sala de profesores e nos espazos destinados á administración,
salvo situacións excepcionais debidamente autorizadas pola dirección do centro.

9. Todos debemos transitar polos corredores e polas aulas sen correr nin molestar.

10. En todo o recinto escolar evitaranse todo tipo de actuacións que resulten molestas para a normal
realización das actividades académicas, ou aquelas outras que poidan ser perigosas para a integridade
física das persoas ou poidan causar estragos en instalacións, xardíns,vehículos, etc.

11. Se un alumno ou alumna impide o normal desenvolvemento dunha clase, o profesor poderá tomar
a decisión de facelo comparecer ante Xefatura de Estudos. Nese caso cumpriranse os seguintes
requisitos:

a) Presentarase perante a xefa de estudos ou, no seu defecto, ante a persoa directiva de garda.

b) O profesor ou profesora que envía un alumno ou alumna a Xefatura de Estudos fará


constar a causa nun parte de incidencias, do cal presentará unha copia, no menor tempo
posible, ó titor do grupo e á xefa de estudos.

c) A comparecencia ante o xefe de estudos significará a apertura dun informe que poderá dar
lugar á aplicación da correspondente medida correctora.

12. O profesor/a, que amoeste por escrito a un alumno/a, tras falar coa persoa titora e con Xefatura
de Estudos, porá en coñecemento dos pais, nais ou titores legais do alumno os incidentes, nun prazo
máximo de dous días por vía telefónica. No menor tempo posible presentará unha copia do parte ó
titor/a do grupo e á Xefatura de Estudos.

13. Se un alumno rexistra un comportamento contrario as normas de convivencia fóra das aulas ou
nas mesmas en ausencia do profesor ou profesora do grupo, calquera persoal responsable do centro,
profesorado ou persoal de administración e servizos poderá tomar a decisión de facelo comparecer
perante Xefatura de Estudos cumprindo cos mesmos requisitos que os descritos anteriormente.

14. Para mellorar a convivencia considérase imprescindible favorecer a participación do alumnado e


dos pais, nais ou titores legais dos alumnos e das alumnas. Para isto terase en conta que:

a) O alumnado ten dereito a reunirse no centro. Para iso solicitará permiso razoado ó Director
cunha antelación de 48 horas.

21
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

b) O alumnado está representado por delegados e subdelegados de grupo así como polos seus
representantes no Consello Escolar. Todos eles e elas constitúen a Xunta de delegados. Ó
comezo de cada curso elixirase o presidente da dita Xunta.

c) No IES García Barbón poderán existir, asociacións de nais e pais de alumnos e alumnas
cos dereitos recollidos na lei.

d) No IES García Barbón poderán existir, asociacións de alumnos e alumnas cos dereitos
recollidos na lei.

e) Para recoller o parecer de calquera membro da comunidade educativa existe un buzón de


queixas, suxestións e reclamacións no primeiro vestíbulo do centro.

15. En aplicación da lei 7/2004 do 16 de xullo proporcionarase tanto as alumnas como aos alumnos
unha educación para a igualdade entre mulleres e homes.

16. Non se permitirá ningún comportamento sexista aplicando, cando teña lugar, a correspondente
medida correctora.

5.2 DEREITOS E DEBERES


Os dereitos e deberes das nais e pais ou das titoras ou titores, do profesorado e do persoal de
administración e servizos aparecen recollidos nos artigos 6, 8 e 9 respectivamente da Lei 4/2011 do
30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.

5.2.1 Os dereitos e deberes do alumnado especifícanse a continuación:


Dereitos do alumnado: Recoñécenselle ó alumnado os seguintes dereitos básicos de convivencia
escolar, sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación:

1. A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno desenvolvemento


da súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, liberdade e respecto mutuo.

2. A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais.

3. Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra as


situacións de acoso escolar.

4. A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola Administración


educativa, nos termos previstos no título IV da Lei 4/2011 do 30 de xuño.

4. A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de conflitos


e, en xeral, a participar na toma de decisións do centro en materia de convivencia.

Deberes do alumnado: Son deberes básicos de convivencia do alumnado:

1. Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun adecuado


clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros ou compañeiras á
educación.

22
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

2. Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio das súas


competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro.

3. Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualdade de


dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e intimidade dos restantes
membros da comunidade educativa.

4. Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro docente.

5. Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais do centro.

6. Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte á convivencia dos
seus respectivos centros docentes.

7. Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e aprendizaxe.

8. Asistir a clase con puntualidade e co material preciso.

5.3 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA A MELLORA DA


CONVIVENCIA
1. A Xefatura de Estudos e o responsable do Departamento de Orientación intentarán manter cos
xefes de estudo e/ou orientadores dos centros de procedencia do alumnado reunións a principio de
curso para coñecer características individuais, sociais e familiares dese alumnado co fin de prever ou
atallar de forma máis eficiente posibles conflitos que poidan xurdir.

2. Fomento das titorías individualizadas. O Departamento de Orientación realizará ó longo do curso


un proceso continuado de titoría individualizado coa finalidade de coñecer a situación persoal,
familiar e académica dos estudantes. Tal actividade fará fincapé en axudar o alumnado no
desenvolvemento integral da súa personalidade.

3. Xefatura de Estudos e o Departamento de Orientación colaborarán para levar adiante procesos de


mediación diante das situacións conflitivas que se orixinen.

5.4 CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E A SÚA


CORRECCIÓN
1. As condutas contrarias á convivencia nos centros docentes clasifícanse en condutas gravemente
prexudiciais para a convivencia e condutas leves contrarias á convivencia, de acordo co
establecido na lei.

2. Cando calquera membro da comunidade educativa entenda que os feitos poden ser constitutivos de
delito ou falta, deberá comunicarllo á dirección do centro educativo para a súa remisión á
Administración educativa e ao Ministerio Fiscal, sen prexuízo de tomar as medidas cautelares
oportunas.

3. Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia:

23
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as


coaccións contra os demais membros da comunidade educativa.

b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de


nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel social, conviccións
políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou calquera
outra condición ou circunstancia persoal ou social.

c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de


administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave.

d) A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou informacións


que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a
propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa.

e) As actuacións que constitúan acoso escolar de acordo co establecido no artigo 28 da Lei


4/2011.

f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou


subtracción de documentos académicos

g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás instalacións


e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o software, ou aos
bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así como a súa subtracción.

h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das


actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar.

i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros


da comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas.

j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a


integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, reputarase
indisciplina grave a resistencia ou a negativa a entregar eses obxectos, cando se é requirido
para iso polo profesorado.

k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia.

l) O incumprimento das sancións impostas.

4. Considéranse condutas leves contrarias á convivencia:

a) As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa na alínea a), os actos de


discriminación da alínea b), os actos de indisciplina da alínea c), os danos da alínea g), os
actos inxustificados da alínea h) e as actuacións prexudiciais descritas na alínea i) do artigo
anterior que non alcancen a gravidade requirida no devandito precepto.

b) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas normas do


centro perigoso para a saúde ou a integridade persoal do alumnado ou dos demais membros

24
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

da comunidade educativa ou que perturbe o normal desenvolvemento das actividades


docentes, complementarias ou extraescolares, cando non constitúa conduta gravemente
prexudicial para a convivencia de acordo coa alínea k) do apartado anterior.

c) A inasistencia inxustificada a clase e as faltas reiteradas de puntualidade.

d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para participar


activamente no desenvolvemento das clases.

e) Calquera outra conduta que contraveña o disposto nestas normas de organización e


funcionamento.

5. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes tipificadas nesta
sección prescriben aos catro meses da súa comisión e as condutas leves contrarias á convivencia, ao
mes.

6. O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conduta se leve a cabo, salvo
cando se trate dunha conduta continuada, caso no que o prazo de prescrición non se empezará a
computar mentres aquela non cese.

7. No caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, interromperá a prescrición a


iniciación, con coñecemento do interesado ou da interesada, do procedemento para a corrección da
conduta, e continuarase o cómputo do prazo de prescrición para o caso de producirse a caducidade
do procedemento.

5.5: MEDIDAS CORRECTORAS


1. Serán obxecto de corrección disciplinaria as condutas contrarias ás normas de convivencia
realizadas polo alumnado dentro do recinto escolar ou durante o desenvolvemento de actividades
complementarias e extraescolares, así como durante a prestación do transporte escolar.

2. Así mesmo, poderán corrixirse disciplinariamente as condutas do alumnado que, aínda que
realizadas fóra do recinto escolar, estean motivadas ou directamente relacionadas coa vida escolar e
afecten aos seus compañeiros ou compañeiras ou a outros membros da comunidade educativa e, en
particular, as actuacións que constitúan acoso escolar.

3. O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou colectivamente, de forma
intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os
equipos informáticos e o software, e aos bens doutros membros da comunidade educativa, ou a
facerse cargo do custo económico da súa reparación. Así mesmo, está obrigado a restituír o subtraído
ou, se non for posible, a indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as titoras ou titores serán
responsables civís nos termos previstos pola lexislación vixente.

4. Cando se incorra en condutas tipificadas como agresión física ou moral, deberase reparar o dano
moral causado mediante a presentación de escusas e o recoñecemento da responsabilidade dos actos,
ben en público ou en privado, segundo corresponda pola natureza dos feitos e de acordo co que, de
ser o caso, determine a resolución que impoña a corrección da conduta.

25
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

5. O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecido é compatible coas correccións


disciplinarias que, de ser o caso, correspondan.

6. As correccións que se apliquen polo incumprimento das normas de convivencia terán un carácter
educativo e recuperador, garantirán o respecto dos dereitos do resto do alumnado e procurarán a
mellora da convivencia no centro docente.

7. En todo caso, na corrección das condutas contrarias á convivencia aplicaranse os seguintes


principios:

a) Ningún alumno ou alumna poderá ser privado do exercicio do seu dereito á educación, nin,
no caso da educación obrigatoria, do seu dereito á escolaridade. Para estes efectos , non se
entenderá como privación do dereito á educación a imposición das correccións previstas neste
capítulo que supoñen a suspensión da asistencia ás clases ou o cambio de centro.

b) Non se poderán impoñer correccións contrarias á integridade física e á dignidade persoal


do alumnado.

c) A imposición das correccións previstas nesta sección respectará a proporcionalidade coa


conduta do alumnado e deberá contribuír á mellora do seu proceso educativo.

d) Terase en conta a idade do alumnado e as demais circunstancias persoais, familiares e


sociais. Para estes efectos, poderase solicitar os informes que se consideren necesarios sobre
as mencionadas circunstancias e recomendar, de ser o caso, ás nais e pais ou ás titoras ou
titores ou ás autoridades públicas competentes a adopción das medidas necesarias.

8. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes poden ser
corrixidas coas seguintes medidas:

a) Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao


desenvolvemento das actividades do centro.

b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do


centro por un período de entre dúas semanas e un mes.

c) Cambio de grupo.

d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre catro


días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá
realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso
formativo.

e) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catre días
lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os
deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.

f) Cambio de centro.

9. As condutas leves contrarias á convivencia poden ser corrixidas coas seguintes medidas:

26
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

a) Amoestación privada ou por escrito.

b) Comparecencia inmediata ante a xefatura de estudos ou ante o membro do equipo directivo


de garda.

c) Realización de traballos específicos en horario lectivo.

d) Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao


desenvolvemento das actividades do centro.

e) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do


centro por un período de ata dúas semanas.

f) Cambio de grupo por un período de ata unha semana.

g) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de ata tres días
lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou
traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.

h) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata tres días
lectivos. Concretamente, sancionaranse con esta medida as seguintes condutas:

1. Saír do recinto escolar en horario lectivo os alumnos non autorizados.

2. Non comparecer ante un membro do equipo directivo.

3. Non identificarse ante calquera persoal responsable do centro, profesorado ou


persoal de administración e servizos.

4. Realizar calquera acto de indisciplina ante calquera persoal responsable do centro,


profesorado ou persoal de administración e servizos.

5. REITERACIÓN DE OUTROS PARTES LEVES.

Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes ou traballos
que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. Ademais, poderán asistir ó
centro para realizar os exames que tivesen ou entregar os traballos en prazo que lle foran
encomendados.

10. Para a graduación das medidas correctoras tomaranse en consideración especialmente os


seguintes criterios:

a) O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, se é o caso, o


cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos.

b) A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas.

c) A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos, da


conduta, das súas imaxes ou da ofensa.

27
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

d) A natureza dos prexuízos causados.

e) O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, se se trata dun alumno ou


alumna, por razón da súa idade, de recente incorporación ao centro ou calquera outra
circunstancia.

11. As medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros
docentes previstas neste capítulo prescriben ao ano da firmeza en vía administrativa da resolución
que as impón. As medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia prescriben aos
catro meses da súa imposición.

5.6. PROCEDEMENTO PARA A IMPOSICIÓN DAS MEDIDAS


CORRECTORAS
1. As medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia só se poden
impoñer logo da tramitación do procedemento disciplinario regulado neste apartado.

a). Corresponde acordar a incoación do procedemento á persoa titular da dirección do centro


docente, por propia iniciativa, por petición motivada do profesorado ou da titora ou titor da
alumna ou alumno ou da persoa que ocupe a xefatura de estudos ou logo da denuncia doutros
membros da comunidade educativa.

b). A incoación do procedemento notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou


alumno, ou a este se é maior de idade, con indicación da conduta que o motiva, as correccións
que poden corresponder e o nome da profesora ou profesor que actuará como persoa
instrutora. Así mesmo, comunicarase á inspección educativa.

c) A persoa instrutora do procedemento será elixida entre o profesorado que non lle imparta
clase ó alumno/a expedientado e que teña, se é posible, formación en temas de convivencia
escolar.

d) No propio acordo de incoación ou en calquera momento da tramitación do procedemento,


a persoa titular da dirección do centro pode adoptar motivadamente, por iniciativa propia ou
por instancia do instrutor, como medidas provisionais o cambio temporal de grupo da alumna
ou alumno ou a suspensión do dereito de asistencia ao centro ou a determinadas clases ou
actividades, por un período non superior a cinco días lectivos. A adopción de medidas
provisionais notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, ou a este se é
maior de idade.

e) Finalizada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará proposta de


resolución e dará audiencia á alumna ou alumno e, se é menor de idade, á nai ou pai ou á
titora ou titor, convocándoos a unha comparecencia en horario lectivo na que poderán acceder
a todo o actuado e da cal se estenderá acta. No caso de incomparecencia inxustificada, o
trámite de audiencia terase por realizado para todos os efectos legais.

28
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

f) Realizado o trámite de audiencia, a persoa titular da dirección do centro ditará resolución


motivada que se pronunciará sobre a conduta da alumna ou alumno e impoñerá, se é o caso, a
correspondente corrección, así como a obriga de reparar os danos producidos.

g) A resolución notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, ou a este se


é maior de idade, nun prazo máximo de doce días lectivos desde que se tivo coñecemento dos
feitos que deron lugar á incoación do procedemento, e comunicarase á inspección educativa.

h) A resolución da persoa titular da dirección do centro pon fin á vía administrativa e será
inmediatamente executiva. Contra a resolución da persoa titular da dirección do centro cabe
instar a revisión ante o Consello Escolar no prazo de dez días lectivos nos termos previstos na
alínea f) do artigo 127 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

2.A imposición das medidas correctoras de condutas leves contrarias á convivencia levaraa a cabo:

a) O profesorado da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que ocupe a xefatura
de estudos, no caso das medidas previstas nas alíneas a), b) e c) do apartado 5.5 punto 9.

b) A titora ou titor da alumna ou alumno , oído este e dando conta á persoa que ocupe a
xefatura de estudos,no caso das medidas previstas nas alíneas a), b), c) e d) do apartado 5.5
punto 9.

c) A persoa que ocupe a xefatura de estudos, ou a persoa titular da dirección do centro, oídos
a alumna ou alumno e a súa profesora ou profesor ou titora ou titor, no caso das medidas
previstas nas alíneas a), c), d), e) e f) do apartado 5.5 punto 9 .

d) A persoa titular da dirección do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa profesora ou


profesor ou titora ou titor, no caso das medidas previstas nas alíneas g) e h). A imposición
destas medidas correctoras comunicarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou
alumno antes de que estas se fagan efectivas, así como ao Observatorio da Convivencia
Escolar do centro. (apartado 5.5 punto 9)

e) As resolucións que impoñen as medidas correctoras ás que se refire este apartado poñen fin
á vía administrativa e son inmediatamente executivas.

3. As audiencias e comparecencias das nais e pais ou das titoras ou titores do alumnado menor de
idade nos procedementos disciplinarios regulados neste capítulo son obrigatorias para eles, e a súa
desatención reiterada e inxustificada será comunicada ás autoridades competentes para os efectos da
súa posible consideración como incumprimento dos deberes inherentes á patria potestade ou á tutela.

5.7 : PREVENCIÓN E TRATAMENTO DAS SITUACIÓNS DE


ACOSO ESCOLAR
1. Para os efectos destas normas, considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos
tratos continuados no tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outros, xa sexa de carácter
verbal, físico ou psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro social, con independencia do lugar onde

29
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

se produza. Terán a mesma consideración as condutas realizadas a través de medios electrónicos,


telemáticos ou tecnolóxicos que teñan causa nunha relación que xurda no ámbito escolar.

2. Para a prevención e tratamento deste tipo de situacións seguiranse as instrucións do 17 de xuño


de 2013 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa polas que
se traslada o Protocolo Xeral de prevención, detección e tratamento do Acoso Escolar e Ciberacoso
nos centros docentes de niveis non universitarios sostidos con fondos públicos da Comunidade
Autónoma de Galicia.

5.8 : PROCEDEMENTO CONCILIADO DE RESOLUCIÓN DE


CONFLITOS
1. A mediación escolar é un método de resolución de conflitos mediante a intervención dunha
terceira persoa, coa formación específica e imparcial, co obxecto de axudar ás partes a obter por elas
mesmas un acordo satisfactorio.

2. O proceso de mediación pode utilizarse como estratexia preventiva na xestión de conflitos entre as
persoas integrantes da comunidade escolar, aínda que non estean tipificados como condutas
contrarias ou gravemente prexudiciais para a convivencia no centro.

3. Pódese ofrecer a mediación na resolución de conflitos xerados por condutas leves do alumnado
contrarias ás normas de convivencia que supoñan a suspensión do dereito de asistencia ó centro por
un período de un a tres días. Tamén se pode ofrecer como estratexia de reparación ou de
reconciliación, unha vez aplicada unha medida correctora, para restablecer a confianza entre as
persoas e proporcionar novos elementos de resposta en situacións parecidas que se poidan producir.

4. Para levar a cabo a resolución conciliada será necesario que o alumno (ou os seus pais ou
representantes legais, se o alumno é menor de idade) acepten esta fórmula de resolución e se
comprometan a cumprir as medidas acordadas.

5. A mediación escolar baséase nos principios seguintes:

a) A voluntariedade, segundo a cal as persoas implicadas no conflito son libres de acollerse ou


non á mediación, e tamén de desistir dela en calquera momento do proceso.

b) A imparcialidade da persoa mediadora que ten que axudar ás persoas participantes a acadar
o acordo pertinente sen impoñer ningunha solución nin medida concreta nin tomar parte. Así
mesmo, a persoa mediadora non pode ter ningunha relación directa cos feitos que orixinaron
o conflito.

c) A confidencialidade, que obriga ás persoas participantes no proceso a non revelar a persoas


alleas ó proceso de mediación a información confidencial que obteñan, excepto nos casos
previstos na normativa vixente.

d) O carácter persoalísimo, que supón que as persoas que toman parte no proceso de
mediación teñen que asistir persoalmente ás reunións de mediación, sen que se poidan valer
de persoas representantes ou intermediarias.

30
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

6. Para chegar a unha solución conciliada que evite a tramitación dun expediente sancionador, será

imprescindible a celebración dunha reunión previamente convocada, coa asistencia da xefatura de


estudos, que actuará como instrutor, o orientador/a , que actuará como mediador , e o propio
alumno/a (ou os seus pais ou representantes legais se o alumno é menor de idade).

En todo caso, se o alumno é menor de idade, a xefatura de estudos e o orientador escoitarano con
carácter previo, para coñecer o seu relato dos feitos.

7. O proceso de mediación iniciarase por ofrecemento da dirección do centro e finalízase con acordo.
Unha vez producida a conciliación e cumpridos , no seu caso, os pactos de reparación, a persoa
mediadora comunicarallo por escrito á dirección. No suposto de que respecto ós feitos ós que se
retira a mediación se estivera tramitando un procedemento de corrección educativa, o instrutor
proporá a terminación do mesmo con arquivo das actuacións.

8. Se o proceso de mediación finaliza sen acordo, ou se se incumpren os pactos de reparación por


causa imputable ó alumno ou ós seus pais ou representantes legais, a persoa mediadora
comunicarallo por escrito á persoa titular da dirección do centro, que iniciará o procedemento para a
aplicación de medidas correctoras, no caso de que os feitos que deron lugar á posta en marcha do
procedemento de mediación sexan constitutivos de conduta contraria ás normas de convivencia.

9. Cando non se poida chegar a un acordo de mediación porque a persoa prexudicada non acepte a
mediación, as desculpas do alumno ou o compromiso de reparación ofrecido, ou cando o
compromiso de reparación acordado non se poida levar a cabo por causas alleas á vontade do
alumno, esta actitude debe ser considerada como circunstancia que pode diminuír a gravidade da súa
actuación.

10. A persoa mediadora pode dar por acabada a mediación no momento en que aprecie falta de
colaboración nunha das persoas participantes ou a existencia de calquera circunstancia que faga
incompatible a continuación do proceso de mediación.

11. O proceso de mediación débese resolver no prazo máximo dos quince días naturais contados
desde que se produciron os feitos que deron lugar ó mesmo. Os períodos de vacacións interrompen o
cómputo do prazo.

12. Deixarase constancia do acordo nun documento escrito que deberá incluír, polo menos, os feitos
ou condutas imputadas ó alumno, a corrección que se impón, a aceptación expresa por parte do
alumno (ou os seus pais ou representantes legais), a data de inicio dos efectos da corrección e as
sinaturas dos asistentes.

6. NORMAS DOS DISTINTOS ESPAZOS DO RECINTO ESCOLAR


E DO MATERIAL DO CENTRO
6.1 DISPOSICIÓNS XERAIS
1. Prohíbese fumar en todo o recinto escolar, segundo se establece no punto 7 do artigo único da
Lei 42/2010, de 30 de decembro, pola que se modifica a Lei 28/2005, de 26 de decembro, de

31
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

medidas sanitarias fronte ó tabaquismo e reguladora da venda, o suministro, o consumo e a


publicidade dos produtos do tabaco.

2. Prohíbese a entrada ó recinto de todo tipo de instrumentos e materiais potencialmente


perigosos.

3. Poderá denegarse o acceso ó recinto escolar a aquelas persoas alleas ás actividades, servizos
e funcións do mesmo, sempre que as circunstancias o requiran.

4. O coidado, respecto e limpeza de todo o recinto escolar é responsabilidade de toda a


comunidade educativa. En consecuencia, está prohibido tirar papeis e calquera outro
desperdicio agás nos contenedores destinados a tal fin.

5. Corredores e escaleiras son zonas de tránsito, polo tanto non se pode estar neles nas
horas lectivas. Durante o seu uso debe manterse unha actitude correcta que non
entorpeza o desenrolo da actividade académica.

6.2 AULAS
1. As aulas, talleres e laboratorios son lugares destinados ó traballo, polo tanto, é responsabilidade de
todos mantelas limpas e ordenadas. O alumnado debe retirar o seu material cando abandonen os
devanditos espazos. O profesorado será o responsable do peche dos talleres e laboratorios e os
delegados/as do peche das aulas. Nos talleres de ciclos e laboratorios estarán expostas as normas para
o seu uso. Ditas normas serán establecidas polo profesorado correspondente e contarán co visto e
prace do departamento didáctico e da dirección do centro.

2. Dado que son un lugar de traballo, ninguén poderá comer ou beber (exceptuando auga) nas aulas,
podendo facelo unicamente nos espazos do centro habilitados para tal fin: patio exterior, cafetería e
primeiro vestíbulo.

3. Para evitar molestias nas aulas, durante os períodos lectivos, ninguén permanecerá nos corredores.

4. Entre clase e clase o alumnado agardará ó profesorado dentro da aula.

5. Durante o tempo de lecer o alumnado non permanecerá nin nas aulas nin nos corredores. Se os
alumnos ou alumnas tiveran algunha actividade na aula durante ese período será cun profesor ou
cunha profesora responsable que llo comunicará ós conserxes.

6. Durante o período de clase o profesorado e o alumnado permanecerán na aula. Polo xeral non se
poderá saír da aula antes de que soe o timbre, mesmo durante os exames, salvo que o alumnado co
seu profesor ou profesora precisen traballar noutro lugar. EXCEPTO A ÚLTIMA HORA (salvo FPB)

7. Ao rematar as clases diarias pecharanse as ventás e persianas e apagaranse as luces e ordenadores.


Ademais os alumnos, que teñan clase na planta baixa, deixarán pechadas as ventás antes de saír ó
recreo. Estas tarefas serán supervisadas polo profesorado que imparta clase neses períodos lectivos.

Ademais , para facilitar as tarefas de limpeza o alumnado e profesorado deixará a cadeira enriba do
pupitre ó rematar as clases diarias.

32
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

6.3 TALLERES
1-Para poder realizar as prácticas no taller será imprescindible:

-Utilizar funda e botas de seguridade e guantes estipulados polo departamento.

-Demostrar unha actitude que non carrexe riscos de accidente. En caso contrario o/a
profesor/a tomará a decisión que considere axeitada podendo suspender a realización das prácticas.
Este alumnado quedará realizando actividades na aula.

2-Utilizar os medios de protección segundo os traballos a realizar.

3-Todo o alumnado colaborará en manter en bo estado os talleres: ordenados, limpos, control da


conservación da ferramenta, utillaxe e pequenos equipos e manter as máquinas en bo estado de
conservación.

4-Clasificar e depositar os residuos nos contenedores habilitados.

5-O alumnado fará un uso responsable de todo o equipamento do taller e instalacións e evitará o
extravío ou deterioro(por uso incorrecto).

6-Potenciarase o traballo en equipo.

7-Non se permite comer nin beber no taller excepto tomar auga.

8- Para o préstamo de documentación ou ferramenta será o departamento quen tomará a decisión e


para elo o/a alumno/a deberase rexistrar no estadillo do taller tanto na saída como na entrada do
material. En caso de deterioro ou extravío, o/a alumno/a encargarase de repoñelo no menor prazo
posible por outro das mesmas características.

6.4 BIBLIOTECA
1. A biblioteca é un espazo destinado ó traballo, consulta, estudio individual ou colectivo, coidando
que o traballo en grupo non produza alteracións que supoñan prexuízo para os demais usuarios. É
obriga dos profesores de garda a atención da biblioteca, sempre que a cobertura das ausencias do
profesorado o permita.

2. Non se poderá xogar, nin consumir alimentos nin bebidas na biblioteca, agás auga.

3. Os libros de lectura son os únicos que poden ser obxecto de préstamo. O seu empréstito será
rexistrado polo profesorado de garda na biblioteca no libro destinado a esta función. A devolución
será nun prazo de quince días. Se se precisa máis tempo debe renovarse o préstamo. Cada trimestre
terase un control de libros non devoltos co fin de tomar as medidas oportunas. O extravío dos libros
prestados conlevará, a cargo do responsable, a reposición dos mesmos.

33
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

As enciclopedias e demais libros de consulta non poden ser sacados do instituto. Cando un libro sexa
levado a unha aula para consulta, será rexistrado igualmente.

Procurarase que na biblioteca haxa un xornal a disposición do alumnado.

4. O horario de apertura da biblioteca elaborarase cada ano no comezo do curso tendo en conta a
dispoñibilidade horaria do profesorado.

6.5 SALA DE PROFESORES


1. Na sala do profesorado atópase información sobre o alumnado que pode considerarse
confidencial (probas, cualificacións ...) para evitar que dita información se faga pública
non se permitirá na mesma atender reclamacións, dar notas, facer exames nin recibir ó
alumnado ou ás súas familias.
2. Se un alumno ou o seu pai, nai ou titor legal desexan poñerse en contacto cun docente,
que se atope na sala do profesorado, farano a través dos conserxes.

6.6 AULA DE INFORMÁTICA


1. A aula de informática é unha aula especial para o tratamento nas diversas áreas das novas
tecnoloxías da información, por iso conta cunha dotación de ordenadores equipados Multimedia e
dispón de acceso a Internet.

2. A materia optativa de informática (TIC) ten un uso prioritario de esta aula, por iso permanecerá
reservada no seu horario lectivo dende o principio de curso.

3. A aula de informática está a disposición de todo o profesorado para a súa utilización co


alumnado, para iso terase que reservar a aula previamente dentro da mesma semana, anotándose
no libro de reserva que se atopa en conserxería. A chave pedirase en conserxería e devolverase ó
finalizar a clase.
4. O profesorado observará o estado de cada un dos equipos ó comezo de cada sesión e anotará
calquera tipo de incidencia detectada e a rexistrará no libro de incidencias. Repetirá a observación
ó rematar a clase, comprobando que todo quede en perfecto estado.
5. Non se instalará ningún tipo de programa: calquera necesidade de software debe ser consultada
previamente co Coordinador de TIC.
6. Os ordenadores son de uso compartido: débese coidar ó máximo o seu estado e non alterar as
configuracións, fondo de pantalla, etc.
7. Procurarase que os usuarios habituais ocupen sempre os mesmos postos.
8.Non se deben deixar datos importantes ou persoais no ordenador. Para gardar datos de forma
segura debemos empregar un PenDrive. Para facilitar o traballo colaborativo pódese usar unha
carpeta compartida no servidor de forma temporal.
9. Nunca se debe desconectar ou cambiar teclados e ratos, xa que é unha das causas máis
frecuentes de avarías.
10. Ó rematar cada sesión:
 Todas as cadeiras e mesas deben quedar ordeadas.

34
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

 Os monitores, teclados e ratos deben quedar ben colocados.


 Os equipos deben quedar apagados.

6.7 SALÓN DE ACTOS


1. As normas de comportamento no salón de actos son as mesmas que na aula.

2. Para usar o salón de actos débese reservar con antelación. Para tal fin haberá un libro en
conserxería.

3. Os actos culturais xerais terán prioridade sobre o resto das actividades.

4. Os profesores que acompañen ós grupos ás actividades realizadas no salón de actos serán


responsables de manter a orde durante a actividade.

6.8 CAFETERÍA
1. A cafetería é o lugar de esparexemento do Centro, utilizable nas horas de recreo e en horas non
lectivas.

2. A responsabilidade das súas instalacións será tarefa do concesionario, quen velará polo bo uso das
mesmas. O concesionario estará obrigado a cumprir a normativa do Centro que lle afecte, e en xeral
con todas as disposicións legais relacionadas coa súa actividade.

3. Todos os membros da Comunidade Educativa velarán así mesmo polo bo uso das instalacións,
mobiliario, xogos e outros equipamentos. De igual xeito o concesionario gozará do mesmo respecto
que o resto dos membros da Comunidade Educativa.

4. O concesionario da cafetería poñerá en coñecemento da Dirección calquera acto que vaia en


deterioro das instalacións.

5. Na cafetería está prohibidas a VENDA e CONSUMO de BEBIDAS ALCOHÓLICAS e a venda


de TABACO.

6. O uso do futbolín só estará permitido durante o recreo.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES


1. Segundo a lexislación vixente, terán carácter de actividades complementarias aquelas
actividades didácticas que se realizan co alumnado no horario lectivo e que formando parte da
programación, teñen carácter diferenciado polo momento, espazo ou recursos que se utilizan, e
teñen carácter de extraescolares aquelas que, sendo organizadas polo Centro, entidades sen ánimo
de lucro, asociacións culturais, etc. e figurando na Programación Xeral Anual se realizan fóra do
horario lectivo.

2. Calquera que sexa o tipo de actividade extraescolar e complementaria, e independentemente do


lugar onde se realice, son de plena aplicación as normas que rexen no centro que son recollidas
neste documento.

35
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

3. Os departamentos deberán presentar a principio de curso unha programación das actividades


previstas. Isto non impedirá que poidan propoñer actividades ó longo do curso, que polas
circunstancias do seu interese e oportunidade non puidese ser contemplada na devandita
programación. Neste suposto existe un formulario de "Comunicación de Actividades" que deberá
ser cumprimentado como requisito indispensable e entregado en Vicedirección con alomenos tres
semanas de antelación .

4. A Vicedirección encargarase, xunto cos Departamentos e Seminarios, de coordinar todas as


actividades que se realicen no centro.

5. Para enriquecer as actividades e optimizar o interese das mesmas, procurarase abranguer


máis dunha area de coñecemento. Iso non implica necesariamente a presenza de profesorado
de distintas áreas, senón a presenza de contidos das mesmas.

6. A participación do alumnado nas actividades extraescolares é voluntaria e requirirá


autorización previa por escrito dos pais, nais ou titores legais sempre que se desenvolvan fóra do
centro. No suposto de que esta non sexa outorgada, a dirección arbitrará a forma máis convinte
para atender ós alumnos e alumnas que non participen nelas.

7. Procurarase que o número de actividades extraescolares sexa equilibrado e se ateña a criterios


pedagóxicos. A Dirección do centro supervisará que non afecte de maneira importante ás horas de
docencia do grupo.

8. Dadas as súas especiais características a participación do alumnado nas actividades


extraescolares e complementarias estará condicionada á madurez do mesmo polo que a actitude
amosada por un alumno ou unha alumna ao longo do curso poderá ser determinante para a súa
exclusión das referidas actividades. Asemade se durante o desenvolvemento dunha actividade un
alumno ou unha alumna se comportase de forma inadecuada será excluído das demais actividades
a realizar a partir dese momento.

9. O alumnado participante en calquera actividade extraescolar e complementaria, presentará


sempre unha autorización escrita asinada polo pai, nai ou titor legal. Os maiores de idade asinarán
un impreso no que manifesten que viaxan baixo a súa responsabilidade. Non se permitirá a
participación do alumnado que non cumpra estes requisitos.

10. O alumnado participante nas actividades extraescolares empregará o medio de transporte


público previsto para ditas actividades.

11. O profesorado que organice unha actividade será o responsable de:

a) Solicitar as autorizacións correspondentes, repartilas, recollelas e entregalas en


Vicedirección para a súa custodia.

b) Elaborar a lista de alumnado participante e entregala en Vicedirección, xunto coas


autorizacións asinadas alomenos 48 horas do inicio da actividade.

36
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

c) Pasar lista antes do inicio da actividade e deixar constancia do alumnado ausente.

d) Viaxar co alumnado no autobús de ida e volta e manter a orde.

12. O profesorado acompañará ó alumnado co que teña clase cando esta coincida con calquera
actividade complementaria que teña lugar no centro (salón de actos, pistas deportivas, etc.) e
responsabilizarase de manter a orde durante o seu desenvolvemento.

13. Engadimos neste punto 13 o novo acordo ratificado polo Claustro de Profesores e o
Consello Escolar e aprobado polo Director o día 28 de xuño de 2018.

COMPLEMENTARIAS.

- Actividades organizadas polos membros da comunidade educativa dentro do horario


escolar do grupo, entendendo este dende o inicio das actividades lectivas de cada xornada
ata o seu remate.
- Os espazos para a súa realización abranguen ó propio centro ou recintos alleos ó centro ou á
propia localidade.

- OBRIGATORIAS para o 100% do alumnado ó que van dirixidas.

- As faltas a estas actividades deberán xustificarse documentalmente segundo o indicado nas


NOF.

- Financiación: gratuitas para o alumnado. O coste é asumido polos departamentos


organizadores.Naqueles casos en que o coste da actividade supere o 50% da asignación
presupostaria anual dese departamento, a diferencia será asumida polo Centro.

EXTRAESCOLARES

- Actividades organizadas polos membros da comunidade educativa fóra do horario escolar


do grupo,entendendo este dende o inicio das actividades lectivas de cada xornada ata o seu
remate.
- Poden incluir como máximo unha pernocta.

- Os espazos para a súa realización abranguen ó propio centro ou recintos alleos ó centro ou á
propia localidade.

- Teñen carácter VOLUNTARIO para o alumnado ó que van dirixidas.Para realizar a


actividade contarase como mínimo co 60 % do alumnado que asista regularmente ó centro,
considerando o total de alumnos ó que vaia dirixida.

- Financiación

a. Transporte:

CENTRO 25%
ALUMNADO mínimo 5 € por día, ata máximo 20% do total do autobús

37
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

DEPARTAMENTOS Parte restante

b. Entradas:

ALUMNADO mínimo 3 € por visita


DEPARTAMENTOS Parte restante

c. Aloxamento:

DEPARTAMENTOS Máximo 10 € por alumno


ALUMNADO Parte restante

d. Non se incluirá a financiación de ningún outro concepto aparte dos anteriormente mencionados.

- Profesorado acompañante:

a. Preferiblemente acompañarán nas saídas profesores que impartan docencia directa ós


grupos que participan na actividade.
b. O número de profesores virá determinado pola lexislación en vigor. Excepcionalmente
poderase incrementar o número de profesores sempre que se cumpra o seguinte:

- Que a participación sexa do 100 % do alumnado no grupo no que imparte o


profesor adicional.

- Que non conste no horario da xornada da saída ningunha outra hora lectiva con
outros grupos, nin horas complementarias.

- Contar co permiso correspondente da Dirección do centro.

- Nos casos en que acompañen máis profesores dos requiridos para a actividade, as
dietas corresponderán só a aqueles docentes que figuran na autorización da saída.

VIAXES DE FIN DE CURSO E INTERCAMBIOS

As viaxes de fin de curso e os intercambios escolares non financiados por programas específicos, serán
financiados polo Centro cunha aportación máxima de 200 €, debendo asumir o alumnado o resto dos
costes.

14. Non se deben realizar charlas, actividades complementarias, excursións nin saídas
pedagóxicas a menos de dúas semanas das datas das avaliacións. (No caso de 2º de Bacharelato as

38
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

actividades complementarias e extraescolares rematarán no mes de abril).

39
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

ANEXO I: PROTOCOLO DE ABSENTISMO: PASOS A SEGUIR

Faltas de asistencia a clase non xustificadas ou non xustificables

(son as que computan para o expediente de absentismo)

orixinan

Antes de chegar ó 10% do horario lectivo mensual: O profesor titor convoca REUNIÓN COA FAMILIA

Non solución

O PROFESOR TITOR procede á apertura do expediente de absentismo.

PRAZO: 7 días naturais desde a superación do 10% DO HORARIO LECTIVO MENSUAL

Tramitación do expediente de absentismo

Reunión persoa titora coa familia


Reunión persoa titora coa familia

Solución?

Si Non

Arquivo Reunión Xefatura de Estudos coa familia

Solución?

Non
Si

Notificación ó Concello e ó Servizo de


Arquivo Inspección, en 30 días naturais MÁXIMO, dende
o inicio do expediente, achegando:

Listaxe de faltas non xustificadas


40
Rexistro de cumprimento de prazos
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

ANEXO II: ESQUEMA DAS CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA E


SANCIÓNS APLICABLES

SANCIÓN PODE
APLICAR
a) As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa na alínea a) ,
os actos de discriminación da alínea b), os actos de indisciplina da alínea Comparecencia PROF.
c), os danos da alínea g), os actos inxustificados da alínea h) e as inmediata ante o X.E TITOR
actuacións prexudiciais descritas na alínea i) do artigo anterior que non
alcancen a gravidade requirida no devandito precepto. Amoestación privada ou
por escrito .
PROF.
b) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente Realización de traballos
TITOR
prohibido polas normas do centro perigoso para a saúde ou a integridade específicos en horario
X.E
CONDUTAS LEVES CONTRARIAS A CONVIVENCIA

persoal do alumnado ou dos demais membros da comunidade educativa lectivo.


DIR.
ou que perturbe o normal desenvolvemento das actividades docentes,
complementarias ou extraescolares , cando non constitúa conduta
gravemente prexudicial para a convivencia de acordo coa alínea k) do Realización, en horario
TITOR
apartado anterior. non
X.E
lectivo, de tarefas.

Non participar nas


c) A inasistencia inxustificada a clase e as faltas reiteradas de actividades
puntualidade. extraescolares ou
complementarias X.E
(max 2 semanas) DIR.
d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso
para participar activamente no desenvolvemento das clases. Cambio de grupo (max.
1 semana)

Non asistir a
e) Calquera outra conduta que contraveña o disposto nestas normas de
determinadas clases
organización e funcionamento.
(max 3 días)
DIR.
Non asistir ao centro
(max 3 días).

PRESCRIBEN en 1 MES

41
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

SANCIÓN PODE
APLICAR

INCOAR EXPEDIENTE DISCIPLINARIO


a. As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as
ameazas e as coaccións contra os demais membros da comunidade
educativa.
b. Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade
educativa por razón de nacemento, raza, sexo, orientación sexual,
capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou
relixiosas,discapacidades físicas , sensoriais ou psíquicas, ou calquera
outra condición ou circunstancia persoal ou social
c. Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do
profesorado e ao persoal de administración e de servizos que Realizar tarefas que
constitúan unha indisciplina grave. contribúan á mellora e ao
d. A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de desenvolvemento das
imaxes ou informacións que atenten contra o dereito á honra, a actividades do centro.
dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a propia imaxe
CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS

dos demais membros da comunidade educativa Non participar nas


actividades extraescolares ou
e. As actuacións que constitúan acoso escolar. complementarias do centro
(2semanas-1mes)
f. A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a
falsificación, alteración ou subtracción de documentos académicos Cambio de grupo.
g. Os danos graves causados de forma intencionada ou por
neglixencia grave ás instalacións e aos materiais dos centros Non asistir a determinadas
docentes , incluídos os equipos informáticos e o software,ou aos bens clases(4 días-2 semanas).
doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros ,así como
a súa subtracción Non asistir ao centro.(4 días-
h. Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal 1 mes).
desenvolvemento das actividades do centro, incluídas as de carácter
complementario e extraescolar. Cambio de centro.
i. As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade (Autorizada por xefe
persoal dos membros da comunidade educativa do centro, ou a territorial, tendo en conta
incitación a elas. informe de inspección)
j. Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente
perigoso para a saúde ou a integridade persoal de calquera membro
da comunidade educativa. En todo caso, reputarase indisciplina grave
a resistencia ou a negativa a entregar os obxectos a que se retire o
punto terceiro do artigo 11 da lei 4/2011 cando se é requirido para iso
polo profesorado.
k. A reiteración, nun mesmo curso escolar , de condutas leves
contrarias á convivencia.
l. O incumprimento das sancións impostas
ANEXO III: ESQUEMA DAS CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS E
SANCIÓNS APLICABLES

PRESCRIBEN ÓS 4 MESES

42
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

ANEXO IV: INSTRUCIÓN PROCEDEMENTO CORRECTOR: PASOS A SEGUIR


(Decreto 8/2015 que desenvolve a Lei 4/2011 de convivencia escolar)

*COÑECEMENTO DUNHA CONDUTA GRAVEMENTE PREXUDICIAL


O Director dispón de DOUS DÍAS para recoller información previa (se o considera necesario)

Medidas correctoras provisionais(3 días max)


Cambio de grupo
Non asistir a determinadas clases,
actividades ou ó centro
O Director abre procedemento: NOMEASE INSTRUTOR E NOTIFICA Á INSPECCIÓN (artigo 37 ,nº3,7 do decreto 8/2015)

PROCEDEMENTO COMÚN PROCEDEMENTO CONCILIADO


(artigo 52, decreto 8/2015) (artigo 49, decreto 8/2015 )

Notificación por escrito ó alumno ou ó titor legal se éste fose menor


(3 días dende o coñecemento dos feitos *)

O instrutor dispón de 5 días dende o nomeamento O alumno ou o seu titor deben responder por
para propor resolución do procedemento común, escrito a aceptación do proceso conciliado
comunicarlla ó alumno e darlle audiencia nun prazo (1 día dende a notificación)
de 3 días dende a recepción da citación. (Caso contrario→procedemento común)

O director dita resolución (artigo 54) e notifica por No prazo de 1 día dende a recepción do
escrito ó alumno ou titor legal no prazo de 1 día dende escrito, o director convoca ó instrutor e as
a recepción da proposta do instrutor. (MÁX. 12 DÍAS persoas afectadas para o proceso conciliado.
lectivos dende o coñecemento dos feitos) (Intervirá unha persoa mediadora (art. 51)

O instrutor propón a medida correctora


O director remite a resolución á xefatura territorial.A (artigo 50)As persoas participantes no
medida correctora pode ser revisada polo consello procedemento acordan a medida correctora e
escolar por instancia do alumno ou dos seus o director a ratifica. O incumprimento por
representantes legais. parte do alumno da medida correctora ou a
PRAZO:10 DÍAS LECTIVOS dende a resolución.As non existencia de acordo fará que a
corrección serán INMEDIATAMENTE EXECUTADAS corrección se faga polo procedemento
común.
ANEXO V: PROCEDEMENTO CONCICIADO; CASOS NOS QUE SE APLICA.

A dirección do centro informará ó profesor titor do alumno/a corrixido/a e ó consello escolar das condutas gravemente
43
prexudiciais para a convivencia que fosen corrixidas (art.46, 4).
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

(Decreto 8/2015 que desenvolve a Lei 4/2011 de convivencia escolar (artigo


49))

1. CASOS NOS QUE SE PODE APLICAR UN PROCEDEMENTO CONCILIADO

 Se o alumno/a recoñece a gravidade da súa conduta e estea disposto/a a reparar o dano material ou
moral causado e se comprometa a cumprir ás medidas correctoras que correspondan.

 Se hai outros membros da comunidade educativa afectados pola súa conduta, estes deben mostrar a
súa conformidade para acollerse a dito procedemento.

2. CASOS NOS QUE SE NON SE PODE APLICAR UN PROCEDEMENTO CONCILIADO

 Se se aprecia unha que a conduta presenta unha especial e notoria gravidade.

 Cando a persoa agraviada ou, para o caso do alumnado menor de idade, as persoas ou
representantes legais deste non comuniquen a súa disposición a acollerse ó procedemento
conciliado.

 Cando o alumno/a ou, para o caso do alumnado menor de idade, as persoas ou representantes legais
deste, non comuniquen a súa disposición a acollerse ó procedemento conciliado.

 Cando xa se fixese uso deste procedemento durante o mesmo curso, co mesmo alumno/a, para
corrixir unha conduta semellante.

44
NOF IES GARCIÍA BARBOÍ N 2015

ANEXO VI: LIGAZÓNS A LEIS

 Decreto 324/1996, do 26 de xullo , polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos
de educación secundaria.

 Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.

 Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño.

 Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a


acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.

 Resolución do 30 de xullo de 2013,que dita instrucións para os ciclos formativos.

 Protocolo de absentismo.

 Protocolo xeral de prevención, detección e tratamento do acoso escolar

 LOE-LOMCE

45