CDTIAXTHKE AVTO BIBAIAPAKI

n OAll<; A6yo<; yiVETQl aTOV K6o~o Yla rc VapKWTIKa - aTOU<; 6p6~ouc;, aTa axOAEia, aTO 'IVTEPVET Kal ornv T'lAE6pao'l. KaTlOla A6Yla Eival aA'lSIVa, KaTlOla 6XI.

noMa orro aUTa TlOU aKOU<; Yla rc vapKWTIKa TlPOEPXOVTal, ornv Tlpay~aTIK6T'lTa, aTlo auTOU<; TlOU rc TlOUAaVE. npW'lV EIlTlOPOI vapKWTIKWV E~olloAoyr;e'lKaV 6Tl Sa EXEyav ro TlaVTa Yla va Kavouv Kl aMou<; va ovopcoouv VapKWTlKa.

M'lv ETTlTPEIjIEI<; va OE ~EyEMoouv. XpEla~EaQl 6E6o~tva Yla va ~'l mcorek ornv Tlayi6a TWV vapKwTIKWV Kal Yla va ~O'lS~OEI<; Kal TOU<; cpo.ou<; oou va ~Eivouv ~aKpla TOU<;. rt' aUT6 cpTla~a~E aUT6 TO ~1~AlapaKI- Yla 'oevo,

H aVTaTl6KpIO~ oou Eival O'l~avTIK~ Yla E~ac;, Kl £Tat, TlEPI~EVOU~E VEa oou MTlOPEi<; va ~a<; ETTlOKECPTEi<; drugfreeworld.org Kal va ~a<; aTEiAEI<; e-mail aTO info@drugfreeworld.org.

H···. : "M(I] «l..IapIXOUaVa» XPI]Oll..lOTTOIEiTal Yla va

: : :TTEplypalJ!EI tva I..lEiYl..la aTT6 aTTO(l]pal..lEVa cpuMa, ~ioi<ouc;. AOUAoU6la Kat onopooc TOU CPUTOU TI]e; IVOIK~e; KaWa~I]e;. ITI]V apYK6 ExEI KalTToMa elMa oveucrc, 6TTWe;: astro turf, bhang, dagga, dope, ganja, grass, hemp, home grown, J, Mary Jane, pot, reefer, roach, Texas tea and weed.

To xaoie; Eivall..lla OUYYEVIK~ 1..I0pCP~ TOU vapKwTIKOU TTOU cpTlaXVETal aTT6 TIe; pI]TiVEe; TOU IVOIKOU CPUTOU KaWa~l]. ETTiOI]e; aTTOKaAEiTat Kat «chocolate», «hash» ~ «shit» Eivat KaTa I..IEOO 6po E(l cpopEe; TIlO ouvm6 aTT6 TI] l..Iaplxouava.

o 6poe; «KaWa~l]» avacpEpETal OE 6Aa ro olacpopa vapKwTIKa rc onolc TTpoEPxoVTal aTT6 TI]V IVOIK~ Kawa~l], OUI..ITTEptAal..l~av6I..1EVI1e; TI]e; l..IaplXOUavae; Kat Touxaoie;.

AVE(apTI]Ta aTT6 TO ovouc, aUT6 TO vapKWTlK6 Eival tva TTapat091]0l0y6vo - l..Iia ouoia I] onoto olaOlpE~AtiJvEI TOV Tp6TTO TTOU TO l..IuaM aVTIAal..l~aVETal TOV K60l..lO OlOV orrolo ~El TO aTOI..IO.

H XI1I..1IK~ ouoia OlI]V KaWa~1] TTOU Ol]I..I10UPYEi aUT~v TI] olaOlpt~AwOI] Eivat YVWOl~ we; THe. H TTo06TI]TO TOU

THC TTOU ~pioKETal OE

oTTolao~TToTE «CPOUPVIO»

l..IaplXOUavae; I..ITTopEi va TTOIKiAEI ouomonsn, aMa OUVOAIKa, TO TTOOOOl6 TOU THC

EXEI aU(116Ei TO TEAEuTOia XP6vla.

ftI\.~ :r··:I:·N· ·:!· ···:··T· : : A·· ~ I: :H':': 'X·::·:p· .. : ::H": ·:·:H··: ':!

I. :Ilu...· .:. .". ," .. '.: :~ ",'." " ",: ', ~': .. : " ", : '. :l!'

lJMaplxouava Eival TO mo 61a6E60llEvO TTapavOIlO :nvapKWLIKO OLOV KOOIlO. Mia tpEuva TO 2006 OLI1V EMMa avaKMulIJE OLI LO 19,3% LOU TTAI18uOllOU EiXE KavEI XP~OI1 llaplxouavac; ~ xaoiC;TouMXIOLOV ilia <popa OLI1 ~w~ TOUC;.

H llaplxouava ouv~8wC; KaTTVi~aloTTwc; Eva TOlyapo (1OlyapiAiKI), aMa IlTTOPEi ETTiOlJC; va KaTTVICITEi OE TTiTTa.1\1Y6LEpo ou)(Va, avallEIYVUELalllE <payI1TO Kal TpWyELal ~ TTapaOKEUa~E"CQ1 oav 1Oal. MEpIKtC; <poptc;, 01 XP~OLEC; avoiyouv TToupa Kal a<palpoUv LOV KaTTVo, OV"CIKa8IOLWvroC; LOV IJE XOp"Co -TTOU MYELal «blunt». Ta 10lyapiAiKla KalLa noupo KaTTOIEC; <poptc; avallElyvuoV"Cal IJE elMo, 1110 IOXUpcl vapKWLIKa,

OTTWC; LO KpaK LlJC; KOKaivl1C; ~ LO PCP [phencyclidine (<pEVoiAlV"Civ) ,Eva loxup6Taro TTapal08I101oy6vo].

'OLav Eva mOIlO KaTTVi~1 Eva TOlYapiAiK~ ouv~8wc; alo8avELai

LlJv ETTi6pao~ LOU IlEoa OE IJEplKa

hEITT6. 01 6~EOE~ al09~oEI~ -01 aU~Il~Evol KapOlaKOi na}.~oi, 0 f}.QTTW~EvO~ ~u'iK6~ owrovI0~6~ ~ KiVIlOll, ruoopoortlc Kal ~Ia «OVEIPI~» nhaO~QTIK~ KaTtlOTaOIl TaU ~ua}.ou- KOpUCPWvOvrQl IIfOa OTQ nplirra 30 hE1TTO. Almi 10 ~paxunp68Eo~a anOTf}.EO~QTa auv~9w~ E~acpavi~ovral OTa61aKo ~oa OE 6uo ~ TPEI~ WPEc;, aM6 ~nopEi va 61apKEoouv nEpIOOOtEPO, avQ}.oya ~ TIlv rroocrmc nou naipvEI 0 XP~OTIlc;, Tllv IOXU TOU THe KQI TIlv napouoia 6.Mwv vapKWTIKWv OTO ~Eiy~a.

Ka9w~ 0 TUmK6~ XP~OTIl~ EI01TVEEI nEpl006TEPO Kanv6 Kal

TOV KpaTtl nEplOOOtEPO an' 600 9a KpQTOUOE TOV Kanv6

TaU TOIy6pou, TO TOIyapIAiKI txEI oo~ap6 avriKTU1TO OTOU~ nvEU~OVE~ TOU. EKT~ an6 TIlV Ta}.amwpia nou EnEPXETal ~E TOU~ nov6hal~ou~ Kal tn KpuohoY~~QTa TaU OT~90uc;, txEI ~pE9Ei

en K6vovra~ Eva TOlyaplAiKI txEI KavEiC;T601l EK9EOIl OE XIl~IKEC; OUoiE~ nou npoKa}.oUv KapKivo 60ll9a EiXE Kanvi~oVTQC; nEIiTE TOlyopa.

016IaVOIlTIKEC; auvEnEIE~ TIl~ XP~OIl~ ~apIXOUtlva~ Eival E~ioou oo~apE~. '0001 Kanvi~ouv ~aplxou6va txouv a09EVEOTEPll ~V~~11 KQl6lavorrn~ IKav6Tll1O an6 oorooc nou 6EV KtlvOUV XP~OIl.

ZWa, nou TOU~ XOPIl~9IlKE ~aplxouova an6 EPEUVIlTEc;, U1TEOTIlOav aK6~1l KaI60~IK~ ~1l~16 OTOV EYKEcpa}.O.

·T· ::0 <puT6 TI")<; Ivc5IK~<; Kawa~l")<; (aTT6 TO onolo

. : <pTla)(VOVTal VapKWTIKa 6TTWe; I") llaplXOUava KQI TO xaoic;) TO KaAAIEpyouoav Kal TO XPI")OlllOTTOIOUOav We; TTapalo91")oloy6vo Ec5w Kal 2.000 XP6vla, TouMXI010V.

Av KQlI") Kavva~1") TTEPII~XEI TTavw aTT6400 c5la<popETIKEe; XI")IlIKEe; OUOiEc;, TO KUPIO OU01aTIK6 TO onolo ETTl")pEa~EI TO IlUaM Eival TO THe. H TToo6TI")Ta TOU THe 010 <pUT6 TI")e; KaWa~l")e; Ka90pi~EI TI")V IOXU TOU vapKwTIKOU. 0 KQlP6c;, TO Ec5a<poe; KQI aAAQI TTapaYOVTEe; Ka90pi~ouv TO TT000016 TOU THe TTOU ~pioKETal 010 <puT6. AAAa

IlE TI") XP~OI") ouyxpovwv IlE96c5wv KaAAIEpYElac;, 01

I

KaAAIEPYI")TEe; TI")e; EXOUV avamu~EI c5la01aupwOEIe; Kawa~EWe; 01 onotec EXOUV TToM uljJI")MTEpa ETTiTTEc5a TOU THe aTT' 6TI Eixav 010 TTapEA96v. Ta IlEoa ETTiTTEc5a TOU THe ~Tav KaTa IlEOO 6po 1 % TO 1974, aAAa TO 1994 aUT6 EXEI aU~1")9Ei OE 4%. To 2008 ro ETTiTTEc5a av~X9av 0109,6%,010 UIjJI")MTEPO TT000016 6Xwv TWV ETTOXWV aTT6 T6TE TTOU aPXloE I") avaXuol") TOU vapKWTIKoU 011") c5EKaETia TOU 1970.

MIa IlOPCP~ TI")e; Kawa~l")c;, TTOU ovolla~ETal sinsemilla (OIvoElliAa) (01a IOTTavlKa Ol")IlaivEI "Xwpie; onopouo), IlTTOPEi va EXEI TTEPIEKTIK6TI")Ta OE THe aTT6 7,5% Ewe; KaI24%.

I

01: 'B'·· -Ai ". ·B··;E····P··: ·E .. ···• ;E····n··· :I::n' r'P"·;E····I:·

," • ':.: :.·~:· s- ···f·\.,( : ... ~.:: ... ~~ ... ~ .. <"': .. :: 0: .. <" ..•. : .. <"< .. : ..... :: .. :.J I~u...·: .. < ... ~ •.

T:H·:·:·:· ·;~A:PI···:··::·X···:·:O·: ····yA·N·······A·

... :', ", : .• ' .":: '; : : . ".,: :: '.' .. ' ::: "".'

01 aIlEOEe; smrrreoac "C1]e; xp~OI]e; Ilaplxouava

. . ~EpLAall~OUV "COxunaAllia, anonpooavamAlOIlO,

IlEiwOI] rou OUV"COVlOIlOU rou OWlla"Coc;, ouxva aKoAou90uIlEVa ana Kata9AlIjJI] ~ unvl]Aia. MEPlKOi xp~01Ee; unocptpouvano KpioEle; navlKou ~ Qyxoe;.

AMa "Co npo~Al]lla 6EV "CMElWVEl EKEi. IUIlCPwva IlE EnlO"Cl]IlOVlKEe; IlME"CEc;, "Co 6pa01lK6 OU01a"ClK6 "C1]e; KaWa~l]c;, "Co THe, napallEvEl 010 oWlla VIa E~60Ila6Ee; ~ Kal aKolla nEplooo"CEpO.

o Kanvoe; 1I]e; Ilaplxouavae; nEplExElSO% EWe; 70% nEploOO"CEpEe; KapKlvOVOVEe; OUOiEe; ana rov Kanvo rou "Cotyapou. MIa IlEYMI] EPEUVI]"ClK~ ilEAt"C1] avacptpElO"CI Eva Ilovaxa "ColvapLAiKl KaWa~l]e; IlnopEi va npoKaAtoEl 1601] ~l]llla orouc nvEullovEe; 001] npaKaAoUv ntV"CE KavovlKa "Cotyapa nou Kanvi~oV"Cal "Co Eva llE"Ca "Co MAo 011] oElpa.

10

0001 Kanvi~ouv xpovla wlvapLAiKl OUXVa unocptpouv ana ~poyxrn6a, ilIa cpAEYIlOV~ 1I]e; avanvEu01lK~e; 060u.

To vapKW"C1KollnopEi va Enl]pEaOEl nEplooo"CEpa npQylla"Ca ana "CI] OWllatl~ oou UVEia. MMt"CEe; O1l]v Au01paAia "Co 2008 ouvt6Eoav 11] IlEYMI] Kal xpovla xp~OI] Ilaplxouavae; IlE EYKEcpaAlKEe; avwllaAiEc;. Ta oullnEpaOllata aU"Ca uno01l]pi~oV"Cal ana naAalO"CEpEe; tpEuvEe; VIa "Cle; llaKpOnp09EollEe; emrrrooac 1I]e; Ilaplxouavac;, 01 onolsc 6Eixvouv aMayte; orov EYKtcpaAO napollOlEe; IlE EKEivEe;

nou npoKaAouV"Cat an6 "CI] llaKpoxp6vla XP~OI] MAwv, oKAI]PWV vapKW"ClKwV. noMte; IlMt"CEe; 6Eixvouv O"CI unapXE1 OXtOI] llE"Ca~u OUVEXl~oIlEVI]e; xp~OI]e; Ilaplxouavae; Kat 'rl.JF ljJuXWOI]e;.

BPAxvnpoeEIMEI EnlnTOIEII

• 4lacnptpAllla'1 TIIIV ala8qallllv ·navIK6C;

·J\VXOC;

• EAAanqc; aUVTOVlapOC; Klvqallllv

• MEllllpivoC; XPOVOC; aVTI6paa'1C;

• Mna ano Tl'JV Gpl(lKq pacnoupa, 0 xpqcnqC; ala86vETCII wcnayj.ltvoc; q 8AlppooC;

• Ta)(UJIaApiEC;

(Kal Kiv6uvoC; Kap6laKqc; npoapoAqc;)

aa8iv£lIC; IKP'uo)l,oyrlliaTCI; pPoYXiTl6a, dn.}

• KaTacrroAq TOU avOOonOI'lTIKOil aucrrqpcrroc;

• 4lcrraPczxtc; crr'lv avciJITU~'I

• AiI~'Io'l TIIIV KUTTciPIIIV p£ avliJpaAq

60pq crro oliJpa

• M£iIllO'l TIllY oppovliJv TOU av6PIKOil cpilAou

• rpaWOP'l KcrracrrpOcpl\ TIIIV IVIiJV TIIIV IIV£up6vIllV Kal KaKliJo£lC; (Tpailpcrra) crrov EyKtcpaAO nou pnop£i va £ivai pOvlpa

• M£llIIpO'I O£~OUaAIKI\ IKavOt'lTa

• 4UOKoAi£c; pdit'lC;: P£llllpEv'l IKCIV6tqta pa8'10"'1C; KaI61crrJ\P'lO'lC; TIIIV nA'IPocpoPlliJv

• Ana8£1a, UJIV'IAia, ill£l.'I KIVI\TPIIIV

• AAAayiC; O"T'Iv npOOIIIJTIKOT'ITCI Kal O"T'I

lTllv AUOTpaAia, ilia llU.tTll ~pI')KE art 11 IlES'l ano T'lV KaWa~'ll')Tav Ufla)SUV'l Yla TO 4,3% TWV SavClTwv TWV 061lYwv.

Eivat O)(E6ov aOUVQTO va IlEYaAWOEI KanOloc; OT'lV AIlEPIKI'), I') OE onOla61')noTE xwpa, Kat va IlIlV EKTESEi OTOV Kiv6uvo TWV vapKWTIKwV. H niEoll ano TOUc;' OUVOIlIlMKouc; va napEI Kanoloc; vapKwTIKq EivaiIlEYaA'l Kat 11 MIIlIl nAIlPo<poPIlOIl O)(ETIKa liE TOUC; KIVOUVOUC; cno ro vapKWTIKO 6EV Eival nOVTOTE 6uVQTI').

noMoi avSpwnol Sa oou nou..!! OTIIl llaplxouava 6EV Eival EnIKiv6uVIl.1KtljJou nOIOC; 0010 TO AtaauTo. Ml')nwc; Eivat uurot 01 i61010vSpwnoi nou npOOTIaSouv fl oou

nouMoouv XOPTO;

H llaplXOUtlVa IlTIOpEi va ~MIjJEI TI1IlV~1l11 KtlTIOIOU - Kal mrroc 0 aVTiKTUTIOe; IlTIOPEi va I5ldl)KEOEI vto IlEpEe; ~ E~l5olltll5Ee; a<pou EXEI E~acpavlOlEi 11 tlllEOI1 ETI~pEla TOU vapKWTIKOU. rE ilIa IlEAfTl1, Vl~BI1KE aTI6 ilIa Olltll5a OKAI1PWv XPI10lWV llaplXOUtlVae; va BUIll1Bouv AE~Ele; aTI6 ilIa AiOla. H IKav6Tl1Ttl TOUe; va 8UIl118ouv OWOltl TIe; At~Ele; I5EV ETIEOlPEIjJE OlO CPUOlOAOYlK6 IlEXPI va TIEptlOOUV TEOOEple; E~l5olltll5Ee; acp6Tou Eixav orcucrnoa,

Ollla811TEe; TIOU KtlVOUV xp~Ol1llapIXOUtlVae;

fxOUV XaIlI1AOTEpOUe; ~a8Iloue; Kal Aly6TEpEe; mBaVOtI1TEe; va EloaxBouv OE KOAEyIO aTI6 aUTOUe; TIOU I5Ev KaJTVi~ouv. noM aTIM, I5EV EXOUV TIe; i15IEe; IKav6Tl1TEe; va 8UIll1Bouv Kat va opyavWoouv TIAI1PocpopiEe; OE OUYKPIOI1IlE aUTOUe; TIOU I5EV KtlVOUV XP~OI1 aUlwv TWV OUOlWV.

Ta VapKWTIKO: Eival, ornv ouoia, 6IlAIlT~pla. H nooorrrro 1TOU Aall~o:vETal Ka60pi~EI Kal TO a1TOTEAEOlla 1TOU 6a E)(ouv.

Mia IlIKP~ 1TOOOTIlTO 6pa we; 61EyEPTIKO (au~o:vEI Til 6paOlIlPI6TIlTa). Mia IlEyaAUTEPIl1TOOOtIlTa 6pa we; IlPEIlIOlIK6 (IlEuilvEI TIl6paOlIlPI0TIlTa). Mia aKolla IlEyaAUTEPIl1ToooTIlTa EVEpy£i we; 6IlAIlT~PI0 Kalll1TopEi va OKOTWOEI.

AUT6 IO)(UEI Yla 6Aa TO vapKWTIKO:. AUT61TOU 61acptpEI EivalllOvo Il1TOOOTIlTa 1TOU XpEIO:~ETal Yla va ElTITEUx6Ei TO a1ToTEAEolla.

MAO: 1ToMo: vapKwTIKO: £ivai ElTIKiv6uva Yla Evav aKolla Myo:

E1TIlPEO:~ouv O:IlEOa TO lluaM. MAOIwvouv TIlV aVTiAllWIl TOU XP~OlIl Yla TO TI oUIl~aivEI yupw TOU. Oe; a1ToTEAEolla, TO 0:T01l0 EVEPYEi 1TapO:~Eva, 1Tap6:Aoya, Aav6aollEva, aKolla Kal KaTaOlpocpIKO:.

20

Ta vapKWTIKO: Il1TAOKO:POUv TIe; aI06~OEIc;. TOOO TIe; aVE1TI6uIlIlTEe; 000 Kal TIe; E1TI6UIlIlTEe;. 'ETOI, EVW 1TpOOCPEPOUV ~paxu1Tp66EOIlIl ~0~6Ela OTI1v avaKoucploll TOU rrevou TaUToxpova E~aAEicpouv TIe; IKavoTIlTEc;. Tllv Eyp~yopoll Kal 60AWVOUV Til OKEWIl.

Ta cpO:PllaKa Eival vapKWTIKO: 1TOU OK01TO EXOUV va ElTITaxUVOuv ~ va E1TI~pa6Uvouv ~ va aAAO:~ouv KO:TI OlOV Tp61T0 AEIToupyiae; TOU oWllaToc;. va TO KO:VOUV va AEITOUPYEi KaAUtEpa. MEpIKEe; cpOpEe; Eival a1TapaiTIlTa. MAO: 6EV 1Tauouv va Eival vapKWTIKO:: 6pouv we; 61EyEPTIKO: ~ IlPEIlIOlIKO: Kal OE IlEyO:AIl1TOOOTIlTa Il1TOPOUV va OE OKOTWOOUV. Av, AOI1T6v, 6E XPIlOlIlO1TOIEie; TO cpO:PllaKa 01TWe; 1TPE1TEI, Il1TOPEi va yivouv TOOO ElTIKiv6uva 000 Kal rc 1Tapavolla vapKWTIKO:.

H npaYlJaTIKtl anaVTl1al1 Eival va naPEI KaVEi( Ta 6E6oIJEVa Kal 0XI va naPEI VaPKWTIKa.

nATI 01 AN9PonOI nAIPNOVN NAPKOTIKAi

01 avSpwnOinaipvouv vapKWTIKa vurrl SEAOUV va aMa~EI KaTI <IT1l (wli TOUe;.

Na IlEPIKOi eno TOUe; Mvoue;, omoc uoc aVEq>Epav 01 VEOI, Via TOUe; onotouc nlipav vapKwTIKa:

• na va 1l0IOO'ouv IlE TOUe; un6AOI1TOUe;

• ria va ~Eq>UVOUV Ii va XaAapwO'ouv

• EnEI61i ~aplovTOuO'av

• EnEI61i TOUe; EKavE va Ilola(ouv mo WPIIlOI

• na va KOVOUV Tllv Enavo<ITaO'Ii TOUe;

• na va nElpallaTI<ITOUV

NOlli(ouv OTI ro vapKWTIKa £ivQl Il AlIO'Il. AMa TEAIKa, re vapKWTIKa ViVOVTQI TO npo~Alllla.

'00'0 6UO'KOAO KI av EivQI va aVTlllETwniO'EI KavEie; ro npo~MllaTo TOU, 01 EmmWO'EIe; Tile; xpliO'Ile; vapKwTIKWV EivQlnaVTOTE XElpOTEpEe; orro TO npo~Alllla nou npoarraSIlO'E va AlIO'EIIlE Til xpliO'Il. H npaVllaTIKIi anaVTIlO'Il £iVQI va napE I KaVEie; re 6E6ollEva KQI

0XI va nopEI vapKwTIKO.

nAPAnOMnEI

Substance Abuse and Mental Health Services Administration

Medical Research Institute of New Zealand

"Study strengthens marijuana brain damage case: ABC News, 4 June 2008

"Cannabis harm worse than tobacco; BBC News, 31 July 2007

"New Report Finds Highest Ever Levels ofTHC in U.S. Marijuana; Office of National Drug Control Policy press release, 12 Jun 2008

National Toxicology Specialists Inc.

"Marijuana Production in the United States: Jon Gettman

2007 National Report to

the EMCDDA by the Reitox National Focal Point: Greece, New Development, Trends and in-depth information on

selected issues

Drug Abuse Warning Network, 2005: National Estimates of DrugRelated Emergency Department Visits

"NIDA Infofacts: Marijuana: 1 4 Jan 2008, National Institute on Drug Abuse

United Nations Office on Drugs and Crime 2007 World Drug Report

University of South Carolina Drug Enforcement Administration

American Academy of Pediatrics

<1>OTOrPA<1>IEr:

reAi6a 10, 12, 14:Alamy.

EKaTOllllupla TETOla ~1~AlapOKla EXOUV uoipcorsl OE av8plimoue; OE 6AO TOV K601l0, OE 22 yAWOOEe;. NEa vapKWTIKo EIlq>avi~OVTat OTOUe; cSp61l0ue; KatrrEploo6TEpEe; rrAI1Poq>opiEe; yiVOVTat

YVWOTEe; OXETIKO IlE TIe; rrapEVEpYEIEe; TOUe;. 'ETat, EllrrAOUTi~oUIlE ro ~cSl1 urrOPXOVTa ~1~AlapOKla Katrrpoo8ETOUIlE KatVOUpla OTI1 OElpO.

Ta ~1~AlapOKla EKcSicSOVTat arr6 TO 'lcSpUlla Yla Eva K6oll0 Xwpie; NapKwTIKO, Evav IlI1 KEpcSOOKOlTlK6 KOIVWq>EA~ opyavlOll61lE EcSpa TO tvx; 'AVT~EAEe; OTI1V KaAlq>6pvla.

To 'lcSpulla npooeepa EKrratcSEUTlK6 UAIK6, OUIl~OUAEe; Kal OUVTOVlOll61lE TO cSlEevEe; cSiKTu6 TOU rrou aoxoAEiTatllE TI1V rrp6Al1liJl1 xp~OI1e; vapKwTIKWV. ArrEu8uvETat OE VEOUc;, yovEic;, EKrratcSEUTIKOUc;, E8EAOVTIKEe; opyavwOEle; Kat KU~EPVI1TIKEe; urrl1PEoiEe; - OE orrOlovcS~rrOTE EvcSlaq>EpETat va ~0118~OEI TOUe; av8pwrroue; va KpaT~oouv TO vapKwTIKO llaKplo arr6 Til ~W~ TOUe;.

23

4E40MENA nov nPEnEI NA rNOPIZEIl:

AUTO TO ~1~AlapaKI anouAd ~EPO( ~Ia( aElpa( EK60aEWv nou KaAUmouv rc 6E60~Eva aXETlKa ~E Til ~aplxouava, TO aAKooA, TO 'EKOTaall, TIlV KOKaiVIl, TO KpaK, TIlV KpuaTQAAIK~ ~E9a~cpETa~ivIl KQI Til ~E9a~cpETa~ivIl, T1( E1anVEO~EVE( OUaiE(, TIlV IlPwiVIl, TO LSD Kal m auvTayoypacpoli~Eva cpap~aKa/vapKWTlKa, OnAla~tvo( ~' aUTE( T1( nAIlPocpopiE(, 0 avayvwaTIl( ~nopEi va napEI TIlv anocpaall va KpaT~aEl tu vapKwTIKa ~aKpla an' Til {W~ TOU.

raa nEpIO'O'an:pEe; nAIlPocpopiEe; a'J Via va anOKTa'JO'EIe; nEpI0'0'6upa aVTiTuna an6 aUT6 Kal an6 Ta' ciAAa plpAlapciKla Tile; O'EIPcic;, tAa O'E macpa'J liE Til 6IEU9uVO'Il:

Foundation for a Drug-Free World 1626 N. Wilcox Avenue, #1297

Los Angeles, CA 90028 U5A +1-818-952-5260 drugfreeworld.org info@drugfreeworld.org

EKoTpaTEia EVclVTla om NapKwTIKcl naTrloiwv 200

11256Aer'lva

TIlA. 2108653382

notodrugs.gr

info@notodrugs.gr

e 2009 Foundation for a DrugFree World. 'OAo TO II.IKOIW(JOTO KOTOXUPW(Jtvo. To Aoy6TU1I0 TOU Foundation ElvOI E(J1IOPIK6 a~(Jo 1IOU OVI\KEIOTO Foundation for a DrugFree World. Item #20841-4-Greek

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful