You are on page 1of 15

1. if .....

/2020
Ap18µ6c;; Arr6<paa'lc;; ....... .
TO EIPHNOAIKEIO A0HNON

!
t;\,-: '\� -':/:?·-
n_) .,-

: .-1 . �. \ l�i;.:
:1·)•
1:
/ ��
1'1 r..:· ' �
-wJ f·, --...,.) ��
'1. ,, \ ,, _-.,, '/.. 'f, ,,:;/ W"( /

,::,i��6r�8'7K£ OTTO T'7V E1p17vooiK'7 ; , T'7V OTTOIO


·
·opjm:.- �-,..np6£5poc;; mu Tp1µ£J\ouc;; Iuµ!3ow\iou Li1oiK17cr17c;; TOU E1p17voB1K£iou
A817vwv KOi TO rpaµµarta
Iuv£Bpiacr£ B17µ6ma o o aKpoar�p16 ou orn; 18 0Krw!3piou 2019 y1a va
OIK00£1 T UTT68£0'7 µ£rn�(J:
A. '7<; OVOKOTTTOUOa<;: , TOU ,. KOTO[KOU n£1paiwc;;
ArnK�<;. TTou rrapaora817K£ Bia r17<; nJ\17p£�oumac;; Li1K17y6pou Mapiac;; /\.1�a iou.
Tric;; 1<a8' 17<; '1 avaKo �: Avwvuµric;; rpa £�1K�<; £rntpiac; µ£ n7v £TTwvuµia
«CITIBA K I ERNA IONAL PLC», TTOU £0p£U£1 OTO Ao oivo Hvwµtvou
BamJ\£iou Kai £ivrn v6µ1µa £VK□r£or17µtvri orriv EAJ\aoa Km £1< poowTTEim1
v6µ1µa, '1 OTToia 5£v TTapaorc:t8'7K£.
B. T17c;; auTOT£Aw<; rrpoo8trwc;; TTap£µ!3aivouoac;; urrtp r17c;; 1<a8' 17<; '1
avaKorr�: Avwvuµric;; £TrnpEiac;; µ£ r17v £TTwvuµia «CEPAL HELLAS
XPHMATOOIKONOMIKEI YnHPEIIEI ANQNYMH ETAIPEIA LilAXEIPIIHr
AnAITHIEQN Ano MNEIA KAI nir QIEII», TTOU £0p£U£1 OTr]V Nta Lµupvri
ArnK�<;. µri 01Krnouxou B1aoiKou, rrou £v£pyEi we; £101K� TTAJ7p£�ouoia,
avrmp6owTToc;; Km avriKJ\17roc;; r17c;; £Trnp£iac;; µ£ rriv £Trwvuµia «HELLAS 3P
INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», TTou £Op£u£1 OTO Liou!3Afvo
lpJ\avoia<; KOi £KTTpOOWTT£iTOI v6µ1µa, TTOU TTapacrra817K£ Ola TOU nJ\17p£�OUO"IOU
Li1K'7y6pou
Tric;; Ka8'17c;; '1 aurnr£A�<; rrp608£T'7 rraptµ!3ao17: , rou
, KOTOIKOU n£1prnwc;; ATTIK�<; , TTOU TTapaOT08'7K£ Ola Tl7<; nJ\17p£�OU0"1a<;
Li1K17y6pou Mapiac;; /\.1!3aviou.
H avaK6TTTOuoa µ£ r17v aTT6 . avaKOTT� Tl7<;, TOKTIK�<; B1a01Kaoiac;;,
TTOU KOTaTE8l7K£ µ£ au�ovm ap18µ6 Km TTpooo1opio817K£ yip va