You are on page 1of 5

APl0MOI 116'5 /2019

TO EIPHNO�IKEIO A0HNQN

ruyKpor�8r)KE aTTo Tr)V E1pr)vooiK'1 E1p�V'1 IEwpyavTOTTouAou, Tr)V


OTTOia 6p10£ '1 np6EOpo� TOU Tp1µ£Aou� ruµf3ouAiou L11oiK'10'1� TOU
�'P'1VOOIKEIOU A8r)VWV, xwpi� Tr) ouµTTp0�'1 ypaµµarta.
ruvEopiaoE oriµ6aia OTO aKpoaT�p16 TOU on� 4 No£µf3piou 2019 y1a va
5JKCl0£1 Tr)V U1T68E0'1 µna�(J:
Twv OITOUVTWV: 1) navayJWT'1 Kapay1aVV'1 TOU IWClVVr), KOTOIKOU
A1yaA£w ATTIK�� (006� rµupvr)� ap. 74) KOi 2) IWClVVr) Kapay1aVV'1 TOU
navay1WT'1, KOTOIKOU 1u8£iou /\aKwvia�, 01 OTTOIOI TTapaOTCl8r)KOV 010 TOU
TTAr)pE�ouaiou 01K'1Y6pou TOU� /\Ewvioa LTaµou.
Tr)� Ka8' '1� '1 aiTr)Or): Avwvuµr)� TpOTTE(IK�� nmpia� µ£ Tr)V ETTWVUµid
«E0NIKH TPAnEZA THL E/\/\AL10L AE», lTOU EOpEUEI OTr)V A8�va (ooo�
A10Aou ap. 86) KOi EKlTpOOWTTEITal v6µ1µa, '1 OTTOia TTapaOTCl8r)KE 010 Tr)�
TTAr)pE�OUOJO<; OIKr)yopou Tr)� AIKOTEplV'1� MTTaVT� - Bao�.
01 mTouvTE� µ£ Tr)V a1ro 22.10.2019 airr)o� TOu�, 01ao1Kaoia�
ampaAIOTIKWV µtTpwv, l TOU KOTOTt8r)KE Tr)V io1a r)µtpa µ£ IAK: 83065/2019
Km EAK: 1504/2019 (�Tr)OE oaa TTEp1txovra1 a' auT�.
Ila Tr) ou(�T'10'1 Tr)� aiT'10'1� opiOTr)KE '1 OIKOOJµo� lTOU ava<ptpnm
OTr)V OPX� Tr)� OTTO<pOOr)�, KOTCl Tr)V OlTOIO, acpo(J EK<pWV�8flKE '1 U1T08E0'1 OTTO
TO OIKEiO £K8Eµa KOi KOTCI Tr) OElpCl Eyypacp�� Tr)� a' OUT6, TO .l1JKOOT�p10
AKOUOE oaa avaTTTUX8rJKOV OTO aKpom�plO
MEAtTr)OE Tr) OJKOypacpia
LKE<pTr)KE ouµcpwva µE ro v6µo