You are on page 1of 6

API®MO:E 1J6(3/Jr

TO EIPHNO�IKEIO A0HNQN

an6 TI1V Etprivo8i1G1 Mapia K<iµnoupa, 'CTjV onoia 6ptaE


ri Ilp6E8pos ·rou TptµEAOUS :l:uµpou11,iou �t0tK110ECOS ·rou Etprivo8tKEiou
A0rivrov Kat 'tOV rpaµµa'tEa �11µfl'tpt0 Ztroya
LUVEl>piaaE 8riµ6ma O'tO aKpOa'tllpt6 'tOU ans 25-10-2019, yta va
8tK<iaEt TI1V napaK<i'tco un60EOTJ µE'tasu
Tris avaK01t'tOUaas- npoa0E'tCOS avaK61t'tOUaas : BaatAtKllS ZT1KOU 'tOU
Kcova'tav't{vou Ka'to{Kou A0rivrov nou napaa'tu0riKE 8ui TilS n11,ripcsouams
l>tKTJy6pou TilS Mapias AtPaviou
Tris Ka0'ris ri avaK07t11- Ka0'ris Ot np6a0E'tot A6yot : Tris Avrovuµris
TpanestKllS E'tatpE{as µc TilV €1tCOvuµia «E0NIKH TPAIIEZA Tfil
EAAMO:l: AE» nou E8pe6et a'tllv A9llva, voµiµcos EKnpoaconouµEVTJs,
1tOU 1tapaa'ta9TJKE 8ta TilS 1tAripesouatas 8t1G1y6pou TilS AtK<l'teptVTJS
Mnav'tll-Ba8fl
H avaK61t'touaa sri'tEt a) µe TilV an6 22-1-2019 avaK07t11 TilS nou
Ka'ta'te0riKe µE ausov'ta apt0µ6 94/2019, yta Til ausflTilOTJ TilS ono,ias
optaTI1KE 8tKUatµos <lU'tll 1t0U ava<pEpE'tat OTilV apxfl TilS napouaas Kat
P) µe 'tOUS an6 11-10-2019 np6a0e'tous wyous Eni TilS cos uvco avaK01tllS
1tOU KU'ta'te0riKaV µE UUSOV't<l apt0µ6 1371/2019 ri 0US1l't110TJ 'tCOV
onoicov opiaTI1KE yta TI1V 8tK<imµo nou ava<pepE'tat OTI1V apx11 TilS
napouaas, 6aa 1tEPIBXOV'tat OTI1V avaK07t11 Kat O'tOUS np6a0E'tOUS 11,6yous
rm TI1V npoKEiµEVTJ aus'TlTilOTJ Kat µe'tu TI1V EK<pffiVTJOTJ TilS un60EOTJS
an6 'tO otKEto 1ttvUKtO Kat KCl't(l Til Oetpu eyypacp11s TilS a' ClU'tO, 'tO
�tKClO"CT\Pto a<pou
MEAETfilE TH �IKOrPA<I>IA
:EKE<I>THKE :EYM<I>QNA ME TO NOMO
N6µtµa cpepOV'tClt 1tp0<; aus11 'trian €Vffi1ttOV 'tOU ◊tKCl0't11PlOU 'tOU'tOU ri an6
22-1-2019 <lVClK01tT) µE ClUSOV!a apt0µ6 KCl!Cl0EOECOS 94/2019, Kat 'tO
8uc6ypacpo rcov an6 11-10-2019 np6a0E'tCOV 11,6ycov 'tTJS avaK01tT)S µe
ausovra apt0µ6 K<l'tCl0EOECOS 1371/2019. Ot 1tapa1tuvco uno0eams 1tpE1t€t
va €Vco0ouv Kat va OUVEK◊tKaa0ouv 8t6n Eivat auvacpeis, ◊tf:UKOAUVE!at
Kat €1tt'tClXUVE!at ri 8tcsaycoy17 'tTJS l>LKTJS Kat E1tEPXE!at µEicoari 'tCOV es68cov
anicrriµa 'TT)pouµeva µrixavoypacptKcoi; aµnoptKa �t�Aia TI1<; Ka0' ric; ) nou
npomc6µtcrn ri Ka0' ric; yia va anood�m TI1V anaiTI1<r11 Til<; Ka-ta Til<;
avaK07t'tOUCm<; OEV EXOUV <ruV'tax0d µE '"COU<; v6µtµou<; '"CU7tOU<;, acpou au-ta
oev U1to'"CEAf)UV i:,yypacpa anooetK'ttK(l '"CO)V Cl7tat'"CT1Crnruv '"COU TilPOUV'tO<; UU't(l
npocrconou Ka'ta 'tphruv, acpou 8ev anoomKVUe'tat 11 unap�11 P11Tll<;
cruµcpruvia<; µe'ta�u 'truv cruµ�aAAoµi:,vruv 6n 'ta ev A6yru anocrnacrµa'ta 0a
ano'teAouv 7tAflP11 an68et�11 untp 'tOU EK86't11 'tou<; Kat 8ev 1tA11pouv 't1l
�a<JtKfl m1ttKfl npoun60ecrri 't11<; EKOO<J11<; 8ta'taytj<; 1tA1lpruµ11<; nou eivat,
6nru<; npoavacptp011Ka, 11 an68et�ri 't'll<; anai't1l<r11<; µa 811µ6crto 11 t8trunK6
i:,yypacpo �UVE7tCO<; <JUµ<pruva µa Q(J(l 1tpOEK'tE011KaV eivat OU<Jta<JTtKa
flacrtµo<; o np6cr0a'to<; A6yo<; au't6<; 't'll<; avaK07t11<; 816n oev cruvfapaxav ot
v6µiµe<; npouno0tcratc; yta TilV EKOO<J11 Til<; 1tpocrBaAMµBV11<; 8ta'taytjc;
1tA1lpruµtjc;. Enoµf:,vru<; ot Kptv6µeva<; avaKont<; 't6cro "COU ap0. 632 KnoA�
6cro Kat "COU ap0.933 KnoA� Kat ot np6cr0E'tot A6ym au'tcov, 1tpE1tEt va
yivouv <>EKtE<; Kat va aKUpru0ai 11 un' apt0µ. 18087/2018 Ota'taytj
1tA11pruµtj<;, napeAKOµEV'll<; 't'll<; e�faacrri<; 'truv unoAoinruv A6yruv "COU<;, ot
onoiot KU"Ca"CEtVOUV CJ"CO ioto a1tO"CEA,E<Jµa Kat va Ka"Caouca<J"CEt 11 Ka0'11c; <J"C11
btKU<J"CU(fl Oanav11 't1l <; aVUK07t'tOU<Ja<; Aoyru 't1l <; fl"C'ta<; 't1l <; (ap0po 176
KIIoA�), Ka'ta "CU EtOtKO"CEpa opts6µeva CJ"CO Ota"CaKnK6 't'll<; napoucra<;.
rIA TOYr Aoron AYTOYL
LUVEKbtKaset avnµruAia "C(OV OtaOtK(OV "CO µe apt0µ6 Ka'ta0ECJE(O<; 94/2019
8tK6ypacpo cr10 onoio crrupeuov"Cat ri avaK01Cfl "COU ap0. 632 KnoM Kat "COU
ap0.933 KnoA� Kat "CO µe apt0µ6 Ka"Ca0tcreruc; 1371/2019 8tK6ypacpo 'truv
np6cr0e'truv A6yruv au'tcov
�EXE'tat nc; avaKonec;. � "'CAOIJf (\�� �'0f-7:.,e1JJ ;)o�J
.�---
AKUpcovm TilV un' api0µ. 18087/2018 ota'taytj 1CAT1Pruµtjc; Til<; E1p11vo8iK11
A011vcov Kat TilV an6 10.01.2019 E1Ct'taytj npoc; 7tA1lP(Oµtj, 1[01) cruv'tax011Ke
Ka't(O an6 avdypacpo '"COU npco-rou EK'"CEA,E<J'tOU anoypacpou 't'll<; 1tapa1tavru
ota'taytjc; 1tA11pruµtj<;.
Ka'taotKasm '"C11V Ka0'11c; 11 avaK01Cfl <JTil OtKUCJ"CtKfl 8a1taV11 't11<;
avaK07t'"COU<Ja<; "CllV onoia opiset <JTO 7tO<JO "C(OV OtaKO<Jt(OV 7tEVflV"Ca
(250) eupco