You are on page 1of 5
WERKEN EN REIZEN ALS DIGITAL NOMAD DE DIGITAL NOMAD VAN HET EERSTE UUR ESTHER JACOBS VAN ESTHERJACOBS.INFO Hoi Esther, kun je je even voorstellen? Ik word soms de eerste digital nomad genoemd. Ik leefde al als nomade voordat mensen met een laptop op pad ingen; ik commu hiceerde vanuit internetcafés en met de fax. In de jaren 90 reis- ide ik om andere dingen op te zoeken en te beleven. Nu is alles ‘constant, ik kan overal dezelfde situatie creéren. Reizen is tegen- woordig makkeliiker dankzij beter internet, smartphones, Airbnb en Uber. Minder avontuurlik, maar zo kan ik wel productief werken op reis. k ben spreker, auteur van 25 boeken, waaronder het Handboek voor werelciburgers, en ik organiseer retreats en workshops. Ik sta bekend als de "no excuses-lady” omdat ik mogeliikheden zie waar anderen belemmeringen zien. Wanner ben jij begonnen als digital nomad? “Ik noem mezelf liever een locatie-onafhankeliike ondernemer dan een digital nomad. Voor mij gaat het om een lifestyle die je langer kunt volhouden, een open mindset en een minimalistisch bestaan. Vee! reizigers noemen zichzelF tegenwoordig digital nomad, maar sommige zijn eigenlik backpackers met een laptop. Ze willen dit ‘gewoon tijdeliik doen en daarna weer settelen en in loondienst. Het ‘geld dat zij verdienen is bedoeld om hun reis te veriengen. Dat is niet Sustainable. Als locatie-onafhankelijke onderemer wil je een bedrif Esther Jacobs 1970 2006 (reist al sinds 1987) Schriiver, spreker, organiseert retreats en workshops (Estherja~ cobs.infoy € 5000 Amsterdam Mallorca solo 103 INTER VIEW ‘Als locatie-onafhankelijke ondernemer moet je je eigen broek kunnen ophouden, geen zijn voor de samenleving maar er juist iets aan bijdragen.’ last runnen waarmee je deze lifestyle kunt volhouden. Ik ben nosit officiee! “begonnen’ als digital nomad, heb nooit een baan opgezead. Ik ben der tig jaar geleden gaan reizen en onderweg voor mezelf begonnen. ik wi met deze lifestyle niet profiteren van een systeem, maar just biidragen Leg eens uit? ‘Digital nomad worden is geen middel om zo min mogelijk belasting te betalen of zo goedkoop mogelljk te leven. Wie studiefinanciering of een Uitkering ontvangt en daarmee lekker in een goedkoop land gaat zitten, is de boel aan het belazeren. Als locatie-onafhankeliike ondernemer moet Je je eigen broek kunnen ophouden, geen last ziin voor de samenleving ‘maar er juist iets aan bijdragen. Ik wil mensen helpen die zelfstandig wil len zijn en de wereld willen verbeteren. Ik wil een vrij leven leiden. ik merk dat steeds meer mensen dit snappen. Vroeger waren nomaden en hip Pies outcasts. Nu zeggen mensen met grote huizen, dure auto's, mooie titels en dike salarissen dat ze ook willen reizen en vrij zijn. Vrijheld is een statussymbool geworden’ Hoe ziet jouw werkweek eruit? ‘Daar is geen peil op te trekken! ik ben continu met nieuwe projecten bezig. De gemene deler is content. Ik schrif veel en deel min ervarin gen in blogs, e-courses, webinars, boeken, et cetera, ik help ook ande- ren met boeken schriven, een bedrif opzetten, spreker worden. Alles wat mij gebeurt, gebruik ik weer, maak ik geschikt voor andere mense” in allerei vormen. Sinds ik een whiplash opliep door een auto-ongellk moet ik selectiet ziin met mijn energie. Ik bested veel tid per dag 20° energiemanagement, zoals sporten, gezond eten, mediteren (daar sch ik nu 00k een boek over). Ik kan ongeveer twee uur per dag Pro Werken, Vioeger werkte ik zo tion, veertien uur per dag. Dat is 0 ideoal, zeker niet als digital nomad, Bepaal wanneer jij productief ben ‘werk die uren, Darna kun je jezelf belonen met sightseeing. Doo" 3°” actif yok niet 104 Err INTER VIEW ‘Wie langer dan acht maanden per jaar in het buitenland is, moet zich uitschrijven. Toch zou ik dat in de praktijk niet iedereen adviseren.’ balans tussen werken en genieten, tussen dingen met je hoofd en andere dingen doen, voorkom je burn-outs en stress. Leer jazelf dus kennen en deel daar je dag op in. Heb jij een huis? “ik heb sinds een paar jaar een basis in Amsterdam, een klein apparte- ment van 30 vierkante meter dat ik het grootste deel van het jaar verhuur, Ik heb er lang tegen gevochten, wilde geen basis nodig hebben, maar uiteindelik voelt het toch goed. Het geeft rust. Ik ben er maximal vier maanden per jaar, anders moat Ik me weer inschrliven in Nederland, Wie langer dan acht maanden per jaar in het buitenland is, moet zich uitschr- ven. Toch zou ik dit in de praktijk niet iedereen adviseren, ‘Wanner is het handig om je uit te schrijven? ‘Als je weet dat je niet meer terugkomt, kun je Je het beste uitschriven, Wile bijvoorbeeld een jaar werken en reizen als digital nomad? Dan kun je je beter bij familie inschrijven. Zo behoud je je zoraverzekering, bouw Je AOW op, et cetera. Zelf ben ik jaren geleden gedwongen uitgeschre- ven, omdat ik toen minder dan vier maanden per jaar in mijn huis had ‘gewoond. Ik verloor miin stemrecht, pensioen, ziektekostenverzekering. min bedriif werd uitgeschreven, mijn bankrekening opgeheven en min telefoonabonnement stopgezet. Allen de Belastingdienst bleef volhou- den dat ik Nederlander was. Ik bleef dus belasting en premies in Neder- land betalen, maar had geen recht meer op een uitkering, bouwde geen OW meer op, et cetera, Dat kon natuurljk niet Hoe werkt het system? Kun je dat uitleggen? ‘De wereld verandert sneller dan het system kan bijhouden. Dat kun je het system niet kwaliik nemen. Je moet simpelweg leren ‘dansen met de regels’. Vakjes moeten in Nederland nu eenmaal worden ingevuld. Als il goat reizen en je wilt je uitschrijven uit Nederland, dan moet je bi voorbeeld invullen wat je nieuwe adres wordt. Maar dat had ik als distal nomad natuurlik niet, Het heeft echter geen zin om de strijd aan te 922? 106 DE DIGITAL NOMAD VAN HET EERSTE UUR Geof ze wat ze nodig hebben. In dit geval je eerste bestemming, Ik sta nu niet meer ingeschreven in Nederland. ik heb een manier gevonden om te leven mat het system.” Hoe wist de overheid dat je minder dan vier maanden per j derland was? ‘Dat kwam aan het licht doordat ik tijdens een reis mijn post (vanuit min tigen woning) liet doorsturen. Als post van de Belastingdienst en de ge- meente echter wordt doorgestuurd, gaat het automatisch terug naar de overheid, Deze gevallen krijgen dan het stempel ‘fraud’. Er is toen on- derzocht hoelang ik al niet in mijn huis was geweest. Dat bleek meer dan vier maanden per jaar. Volgens de overheid woonde ik niet meer in min elgen huis en moest ik worden uitgeschreven. Ik ben hier tegenin gegaan, wat een lang gevecht werd. Uiteindeljk ziin er zelfs kamervragen over ‘de ‘case Esther Jacobs’ gesteld. rin Ne- Hoe heb jij alles nu geregeld? “Iksta nergens ingeschreven. Mijn ziektekostenverzekering heb ik op Mal- ‘orca. Mijn bedrif staat ingeschreven op de Britse Maagdenellanden. Daar hoef je net alleen geen belasting te betalen, maar ook vrijwel geen adm nistratie bij te houden. Een grote vrijheid! De Maagdeneilanden hebben wel een “bijsmaak" van belastingontduiking, dus dat zou ik nu niet zo snel aanraden. k heb een koophuis in Amsterdam, daar betaal ik vermogens- blasting over in Nederland. Ik heb een Nederlands paspoort, maar geen rechten: ik bouw zoals gezegd geen AOW op. Als digital nomad moet je self-sufficient ziin’ Wat raad je mensen aan die zich wel willen uitschrijven? ‘Als je zegt dat jo gaat emigreren, schrijf je dan wel in een ander land in. Eigenlik is in Nederland ingeschreven biijven best een aantrekkelijke optie, vooral als je minder dan € 60,000 per Jaar verdient. Als je nergens Laat nocit je post automatisch doorsturen, maar vraag of iemand het kan inscannen of doorsturen in een grote envelop. Zo voorkom je veel ‘gezeur als je ingeschreven wilt bljven staan, maar niet vier maanden per jaar op je vaste adres woont! 107 ee ae DE DIGITAL NOMAD VAN HET EERSTE UUR ar valt reuze mee, omdat Nederland voor veel dingen een hoge anet rije voet heeft. Daar hoef je echt geen ingewikkelde construc- ore residency aanvragen, waarna je een ID-kaart ontvangt die je toe- aangi TIPS VAN ESTHER Het is moeiliker om te beginnen met deze lifestyle als je een goede baan en een auto hebt. Ik begon als student en ben ‘meegegroeid met wat ik verdiende’ documenteer alles goed. Denk aan viiegtickets, Airbnb-facturen, Uber-bonnen, telefoonrekeningen, bankafschriften. Daarmee kun je den nodig - aantonen waar je was, en hoeveel dagen je in Nederland verbleet, i Regel je ziektokostenverzekering goed, zeker als e in het verleden ziek ent geweest of medische kosten verwacht. Allen de verplichte Neder- landse ziektekostenverzekering dekt alles, alle andere verzekeringen slui- 'eN pre-existing conditions uit e En deni om het milieu, Ik heb vliegschaamte, maar kan niet doen wat fae ik niet telkens op verschillende locaties kan zijn. Probeer op an- mae manieren te compenseren. k heb bivoorbeeld geen auto, eet zovee! Selik veganistisch en doe niet mee aan de consumtiemaatschappi 109)